sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn"

Transkript

1 Beretning til statsrevisorerne om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn Marts 2006 RB A502/06 Rigsrevisionen

2

3 Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Undersøgelsens baggrund og formål... 9 III. IV. Har sagsbehandlingstiden i de 6 udvalgte nævn udviklet sig tilfredsstillende i perioden ? A. Udviklingen i nævnenes sagsbehandlingstid i perioden B. Kvaliteten af nævnenes opgørelser af sagsbehandlingstiden Er de 6 nævns sagsbehandling tilrettelagt, så borgeren modtager en afgørelse på klagen så hurtigt som muligt? A. Analyse af lange liggetider B. Nævnenes tilrettelæggelse af sagsbehandlingen V. Har departementerne aktivt bidraget til, at de 6 nævns sagsbehandlingstid er så kort som mulig? Bilag: 1. Oversigt over nævn, som ministerierne har indsendt oplysninger om... 41

4 afgiver denne beretning til statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997.

5 Beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn I. Undersøgelsens resultater 1. Borgernes tilfredshed med statslige myndigheder afhænger bl.a. af myndighedernes sagsbehandlingstid. Lang sagsbehandlingstid kan have såvel økonomiske som store personlige omkostninger for borgerne. I Folketinget er myndighedernes sagsbehandlingstid ofte til debat. I indeværende folketingsår har der bl.a. været rejst spørgsmål om sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen, Erstatningsnævnet, Lægeetisk Nævn samt de sociale nævn. I denne beretning bruges nævn som fællesbetegnelse for alle statslige ankeinstanser, uanset om ordet indgår i det officielle navn eller ej. 2. Undersøgelsen kortlægger udviklingen i sagsbehandlingstiden i 6 af de største nævn i perioden Det drejer sig om følgende nævn: Landsskatteretten, Ankestyrelsen, Naturklagenævnet, Flygtningenævnet, Patientskadeankenævnet og Erstatningsnævnet. Herudover har Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling været inddraget i undersøgelsen, idet flere nævn er afhængige af informationer fra styrelsen. Rigsrevisionen har gennemgået sager i 6 nævn med henblik på at vurdere sagstilrettelæggelsen. Sagerne er udtaget med henblik på at identificere områder, hvor sagsbehandlingen kan forbedres, og der var derfor en overvægt af sager med relativ lang sagsbehandlingstid i stikprøven. Rigsrevisionens undersøgelse omfatter hele sagsbehandlingsprocessen i de 6 nævn, lige fra klagen modtages, til afgørelsen sendes til borgeren. I undersøgelsen vurderer Rigsrevisionen, i hvilket omfang nævnssekretariaterne har tilrettelagt en forsvarlig sagsbehandling, som muliggør, at sagsbehandlingstiden bliver så kort som mulig. Undersøgelsen rejser desuden spørgsmålet om, hvorvidt departementerne i tilstrækkelig grad har sikret sig, at nævnenes sagsbehandlingstid er så kort som mulig. Side 5

6 3. Om en given sagsbehandlingstid er for lang, afhænger af en konkret vurdering, hvor der også tages andre forhold i betragtning såsom sagens karakter, omfanget af de undersøgelser, myndigheden skal foretage, den sædvanlige sagsbehandlingstid, de løbende ekspeditioner i sagen samt myndighedens resurser sammenholdt med antallet af sager. Et vigtigt begreb i undersøgelsen er liggetid, hvorved forstås den tid, en sag ligger hos et nævn, uden at der sagsbehandles, på trods af at alle forudsætninger for sagsbehandlingen er opfyldt. Overordnet resultat Undersøgelsens resultater: Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at sagsbehandlingstiderne i nævnene ofte er unødvendigt lange. Det er Rigsrevisionens generelle opfattelse, at departementerne ikke tilstrækkeligt aktivt har medvirket til at nedbringe sagsbehandlingstiden i de 6 statslige nævn. Udviklingen i sagsbehandlingstiden er ikke tilfredsstillende. Denne vurdering er baseret på: Landsskatterettens sagsbehandlingstid er steget igennem hele undersøgelsesperioden og var i 2004 i gennemsnit 13,7 måneder. Naturklagenævnet og Ankestyrelsen har haft faldende sagsbehandlingstider fra 2001 til 2003, hvorefter sagsbehandlingstiden er steget markant i Af de 6 undersøgte nævn var det kun Patientskadeankenævnet, der havde en kortere sagsbehandlingstid i 2004 end i 2001, men sagsbehandlingstiden i dette nævn er stadig på et for højt niveau. Kvaliteten af flere nævns opgørelser af sagsbehandlingstiden er mindre tilfredsstillende. Denne vurdering er baseret på: Erstatningsnævnet kunne ikke fremlægge oplysninger om den samlede sagsbehandlingstid og lever dermed ikke op til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse om mål for hurtig sagsbehandling mv. Ankestyrelsen og Patientskadeankenævnet medtager ikke den fulde sagsbehandlingstid, fra sagen modtages, til afgørelsen sendes til borgeren i opgørelsen. Endvidere medtager Landsskatteretten og Ankestyrelsen rent administrative afgørelser i opgørelsen af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, hvilket holder gennemsnittet kunstigt nede. Side 6

7 Tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen i statslige nævn sikrer ikke i tilstrækkelig grad, at borgerne modtager en afgørelse på deres klager hurtigst muligt. Denne vurdering er baseret på: Liggetid Flere nævn begynder i gennemsnit først sagsbehandlingen 3-6 måneder efter, klagen er modtaget. Mere end ⅓ af de undersøgte sager i Landsskatteretten lå over 8 måneder, før sagsbehandlingen blev igangsat. En del sager ligger i 1 år, efter at sagsbehandlingen er igangsat, uden at der sagsbehandles. Lang sagsbehandlingstid skyldes generelt ikke, at sagerne er komplekse, men at styringen, herunder resursetilpasningen, ofte er utilstrækkelig. Nævnene anvender ikke ledelsesinformationssystemer, fx i form af restancelister, i tilstrækkelig grad til at sikre sig, at alle sager bliver behandlet så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt. Sagsoplysningen Nævnene orienterer borgerne om forventet sagsbehandlingstid, men ikke altid hvis der opstår forsinkelser. Rigsrevisionen finder, at nævnene bør sikre, at borgeren orienteres, hvis sagsbehandlingen trækker ud. Sagsbehandlingen forsinkes ofte af, at underliggende myndigheder ikke fremskaffer sagens akter hurtigst muligt. I nogle tilfælde tager det flere måneder og i enkelte tilfælde over 1 år at foretage simple sagsbehandlingsskridt. Patientforsikringen brugte i et betydeligt antal sager mere end 2 måneder på at sende det nødvendige sagsmateriale med en udtalelse til Patientskadeankenævnet. Arbejdsskadestyrelsen brugte i ca. 30 % af sagerne mere end 4 uger til at videresende sagen til Ankestyrelsen. Parterne overskrider ofte nævnenes tidsfrister for høringssvar og er dermed selv delvist ansvarlige for lange sagsbehandlingstider. Rigsrevisionen konstaterer, at de fleste nævn sender afgørelsen til klageren, senest 2 uger efter den er truffet. Det er dog ikke tilfældet for Landsskatteretten og Patientskadeankenævnet, som ofte er mere end 2 uger om at sende afgørelsen, hvilket ikke er tilfredsstillende. Side 7

8 Departementerne bør bidrage mere aktivt til at nedbringe nævnenes sagsbehandlingstider. Departementerne bør i højere grad opstille ambitiøse mål herfor. Denne vurdering er baseret på: Departementernes opgave er at fastsætte mål og rammer for nævnenes virksomhed. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at 4 ud af 6 departementer havde indgået resultatkontrakter som led i rammestyringen. Rigsrevisionen finder, at flere departementer bør overveje at anvende resultatkontrakter som led i rammestyringen. Skatteministeriet burde tidligere have taget initiativer til at sikre, at Landskatterettens i forvejen meget lange sagsbehandlingstider ikke steg yderligere. Socialministeriet kunne have fremskyndet en kapacitetstilpasning i Ankestyrelsen med henblik på at imødegå stigende sagsbehandlingstid i Miljøministeriet burde i højere grad have taget initiativ til at begrænse sagsbehandlingstiden i Naturklagenævnet, men tilpassede i stedet resultatmålene til den faktiske udvikling. Integrationsministeriet har ikke indgået resultatkontrakt med Flygtningenævnet, men har sikret, at nævnets stigende sagsbehandlingstider løbende er vurderet og fundet rimelige. Justitsministeriet burde have ført bedre tilsyn med implementering af et nyt journalsystem i Erstatningsnævnet, som medførte væsentligt forlængede sagsbehandlingstider. Justitsministeriets bestræbelser på at nedbringe sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet har været utilfredsstillende. Justitsministeren lovede i efteråret 2002 Folketinget, at nævnets sagsbehandlingstid ikke ville stige, men alligevel steg den markant fra begyndelsen af Det er Rigsrevisionens opfattelse, at der kan opnås effektiviseringsgevinster samt kortere sagsbehandlingstider ved sammenlægning af en række små nævn. Finansministeriet har oplyst, at det forventes, at man i foråret 2006 vil overveje, i hvilken grad yderligere sammenlægning af små enheder er mulig inden for staten. Side 8

9 II. Undersøgelsens baggrund og formål Baggrund 4. Borgernes tilfredshed med statslige myndigheder afhænger bl.a. af myndighedernes sagsbehandlingstid. Lang sagsbehandlingstid kan have såvel økonomiske som store personlige omkostninger for borgerne. I Folketinget er myndighedernes sagsbehandlingstid ofte til debat. I indeværende folketingsår har der bl.a. været rejst spørgsmål om sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen, Erstatningsnævnet, Lægeetisk Nævn samt de sociale nævn. Ligeledes har dagspressen jævnligt fokuseret på tilfælde af langsommelig sagsbehandling. I 2005 var der bl.a. kritiske artikler om sagsbehandlingstiden i Naturklagenævnet og Erstatningsnævnet. 5. I Danmark findes et stort antal administrative nævn, der hverken hører til Folketinget, domstolene eller den traditionelle statsforvaltning. Fælles for disse nævn er, at de varierer meget i sammensætning, arbejdsform og antal sager, der afgøres. Nogle nævn dækker et meget specifikt område, mens andre har et meget bredt arbejdsfelt. Nogle nævn har en dommer som formand, mens andre ikke har nogen juridisk deltagelse. I nogle nævn skal medlemmerne have en særlig sagkundskab, i andre nævn skal de være interesserepræsentanter, og i atter andre skal de udgøre et politisk islæt i den administrative beslutningsproces. Bortset fra nævn, der behandler meget få sager, har de administrative nævn normalt et sekretariat, der forbereder sagerne til nævnets afgørelse. Nævnenes bevillingsmæssige forhold er underkastet ministeriel styring og tilsyn, men ministeren har ingen indflydelse på nævnenes afgørelse i de enkelte sager. Nævnene er omfattet af forvaltningsretlige principper og forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse. I de fleste nævn har formanden kompetence til at afvise sager, der falder uden for nævnets kompetence, eller som er indgivet for sent eller af en, der ikke er klageberettiget. I visse nævn har formanden kompetence til på egen hånd at afgøre sager uden principiel betydning og/eller under en vis beløbsstørrelse. Side 9

10 I denne beretning bruges nævn som fællesbetegnelse for alle statslige ankeinstanser, uanset om ordet indgår i det officielle navn eller ej. Rigsrevisionens undersøgelse omfatter ikke private klage- og ankenævn, der er godkendt af Forbrugerklagenævnet såsom Rejseankenævnet, Ankenævnet for Forsikring mfl. 6. Kravet om, at offentlige myndigheder skal tilstræbe kortest mulig sagsbehandlingstid, antages at følge af en offentligretlig grundsætning. Der findes ikke generelle lovregler om, hvor lang offentlige myndigheders sagsbehandlingstid må være, bortset fra sager om aktindsigt og begrundelse, der ifølge forvaltningsloven skal besvares senest henholdsvis 10 og 14 dage efter modtagelsen. Dog fremgår det af Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven, at alle sager skal behandles så enkelt, hurtigt og økonomisk som muligt. Tilsvarende hedder det i Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 73 af 4. juni 1997 om mål for hurtig sagsbehandling mv., at det er et grundlæggende krav til forvaltningen, at afgørelser skal træffes så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt. Om en given sagsbehandlingstid er for lang, afhænger derfor af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Ved denne vurdering må ud over den absolutte sagsbehandlingstid også tages andre forhold i betragtning, herunder sagens karakter, omfanget af de undersøgelser, myndigheden skal foretage, den sædvanlige sagsbehandlingstid, de løbende ekspeditioner i sagen samt myndighedens resurser sammenholdt med antallet af sager. 7. Finansministeriet har gennemført 2 undersøgelser af sagsbehandlingstider i staten i 1996 og 2001, som har bidraget til at henlede opmærksomheden på, at sagsbehandlingstid er en vigtig parameter, når det gælder borgernes tilfredshed med den offentlige sektor. Der var tale om bredt anlagte undersøgelser, som omfattede en lang række myndigheder med meget forskellige opgaver. Rigsrevisionens undersøgelse fokuserer på sagsbehandlingstiden i ankesager, der er et forvaltningsområde, som ikke tidligere har været tilbundsgående undersøgt. Vigtigheden af at begrænse ankesagers sagsbehandlingstid skal ses i forhold til, at borgerne typisk har ventet læn- Side 10

11 ge på en afgørelse ved en tidligere instans i det administrative klagesystem. Formål og afgrænsning 8. Beretningen besvarer følgende 3 spørgsmål: Har sagsbehandlingstiden i de 6 udvalgte nævn udviklet sig tilfredsstillende i perioden ? Er de 6 nævns sagsbehandling tilrettelagt, så borgeren modtager en afgørelse på klagen så hurtigt som muligt? Har departementerne aktivt bidraget til, at de 6 nævns sagsbehandlingstid er så kort som mulig? 9. Med henblik på at belyse disse spørgsmål har Rigsrevisionen bl.a. undersøgt, om de 6 nævns opgørelser af sagsbehandlingstiden er valide, og om sagsbehandlingsprocessen er tilrettelagt, så sagsbehandlingstiden minimeres under hensyn til en effektiv og forsvarlig sagsbehandling. I den forbindelse er det bl.a. undersøgt, hvor lang tid sagerne ligger i nævnene, uden at der sagsbehandles (liggetiden), samt om høring af andre myndigheder forløber uden unødig forsinkelse. Som led i besvarelsen af det tredje spørgsmål er undersøgt, om departementerne har haft et grundlag for at vurdere nævnenes sagsbehandlingstid, om de har opstillet ambitiøse mål for sagsbehandlingstiden, og om de har fulgt op på de opstillede mål. 10. Rigsrevisionens undersøgelse omfatter som udgangspunkt statslige nævn, der 1) fungerer som klageinstans, 2) er finansieret over finansloven eller ved indtægter i henhold til lov samt 3) ikke er underlagt en ministers instruktionsbeføjelse. Som led i undersøgelsen blev ministerierne bedt om at indsende en oversigt over nævn på ministerområdet. I alt har ministerierne indsendt oplysninger om 41 nævns sagsbehandlingstider. Størstedelen af disse nævn har årlige driftsudgifter på under 5 mio. kr. Rigsrevisionen har kun anmodet om oplysninger om sagsbehandlingstiden i 2004 for disse forholdsvis små nævn. Sagsbehandlingstiden for disse nævn fremgår af bilag 1. Side 11

12 11. De 41 nævn spænder vidt i størrelse og mængde af sager. Ankestyrelsen afgjorde fx over sager i 2004, mens Ankenævnet i henhold til militær retsplejelov slet ikke havde nogen sager i Tilsvarende får Ankenævnet for tilskud til statsgaranterede studielån så få sager forelagt, at der kun afholdes ét årligt møde. Sagsbehandlingsprocessen varierer ligeledes fra nævn til nævn, ligesom sagsbehandlingen inden for samme ankeinstans kan variere betydeligt mellem forskellige sagstyper. I 2004 var Ankestyrelsen således i gennemsnit over 6 måneder om at afgøre en arbejdsskadesag, mens sager om magtanvendelse, hvor den maksimale sagsbehandlingstid er fastlagt ved lov, i gennemsnit blev afgjort på lidt over 1 måned. På den baggrund giver det ikke mening at sammenligne nævnene på tværs eller for den sags skyld at beregne ét samlet nøgletal for nævnenes gennemsnitlige sagsbehandlingstid i På den anden side er de problemstillinger, denne beretning omhandler, ikke blot relevante for de 6 udvalgte nævn, men yderst væsentlige for alle ministerier med tilknyttede nævn, der fungerer som centrale klageinstanser. Af bilag 1 fremgår det fx, at Ankenævnet for patenter og varemærker i gennemsnit var 10,8 måneder om at afgøre en ankesag vedrørende patenter i Erhvervsankenævnet var henholdsvis 26 og 31 måneder om at afgøre sager vedrørende lov om værdipapirhandel og lov om forsikringsvirksomhed, mens Forbrugerklagenævnet var 13,1 måned om at afgøre nævnssager. Lange sagsbehandlingstider i det administrative ankesystem er således et udbredt fænomen. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at der formentlig vil kunne opnås effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af en række af de små nævn i bilag 1. Finansministeriet har hertil bemærket, at der i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2002 blev nedlagt en række råd og nævn. I løbet af foråret 2006 forventer Finansministeriet igen at ville overveje, om der er mulighed for yderligere sammenlægning af små enheder. 13. Undersøgelsen af de 6 udvalgte nævn fokuserer på udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager, der er afgjort i perioden Hvor det har været muligt, er der dog suppleret med oplysninger fra Side 12

13 14. Med henblik på at vurdere sagstilrettelæggelsen har Rigsrevisionen nærmere gennemgået sager i 6 nævn. I de tilfælde, et nævn behandler flere forskellige sagstyper, er sagerne udvalgt fra det sagsområde, hvor nævnet afgjorde flest sager. Sagsgennemgangen har omfattet følgende nævn: Landsskatteretten under Skatteministeriet fungerer som øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told- og vurderingsområdet. Retten behandler klager over afgørelser fra de kommunale skatteforvaltninger, skatteankenævn, regionale told- og skattecentre, SKAT samt Ligningsrådet. Rigsrevisionens sagsgennemgang har omfattet indkomstområdet. Ankestyrelsen under Socialministeriet træffer afgørelse i klagesager vedrørende den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning. Rigsrevisionens sagsgennemgang i Ankestyrelsen har omfattet sager på arbejdsskadeområdet, hvor Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse som 1. instans. Naturklagenævnet under Miljøministeriet behandler klager over kommuners og amters afgørelser. Afgørelserne er truffet i medfør af en række love, der regulerer fast ejendom, herunder planloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven, skovloven, masteloven og sommerhusloven. Rigsrevisionen har begrænset sin gennemgang til planlovsområdet. Flygtningenævnet under Integrationsministeriet behandler klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen som 1. instans. Sagsgennemgangen har omfattet spontansager. Patientskadeankenævnet under Indenrigs- og Sundhedsministeriet er oprettet med hjemmel i patientforsikringsloven. Nævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patientforsikringen vedrørende erstatninger til patienter, som er blevet påført skade under behandling i sundhedsvæsenet. Erstatningsnævnet under Justitsministeriet er nedsat med hjemmel i offererstatningsloven. Nævnet er ikke en egentlig klageinstans, men træffer den endelige administrative afgørelse om erstatning til personer, der har været udsat for en forbrydelse. Sagsgennemgangen har omfattet sager om voldsforbrydelser og røverier. 15. De 6 nævn er udvalgt, fordi de alle behandler sager, som typisk vedrører privatpersoners retsstilling i forhold til det offentlige. Endvidere har Rigsrevisionen lagt vægt på, Side 13

14 at de 6 nævn dækker forskellige ministerområder. Endelig er der tale om nævn med ikke ubetydelige driftsudgifter, jf. tabel 1. Tabel 1. Oversigt over driftsudgifter og afsluttede sager i de 6 nævn Nævn Udgiftsbevilling 2004 Mio. kr. Afsluttede sager 2004 Antal Ankestyrelsen , Landsskatteretten... 48, Naturklagenævnet... 28, Flygtningenævnet 1)... 49, Patientskadeankenævnet.. 14, Erstatningsnævnet... 4,7 ca ) Flygtningenævnets udgifter inkluderer bl.a. vederlag til nævnsmedlemmer, men ikke udgifter til sekretariatet, idet Integrationsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet. Landsskatteretten, Ankestyrelsen, Naturklagenævnet og Flygtningenævnet er de 4 største statslige klageinstanser målt på driftsudgifter. Det fremgår af tabel 1, at alle de 4 nævn havde driftsudgifter på over 25 mio. kr. i Det klart største nævn målt såvel i sagsmængde som bevilling er Ankestyrelsen, som behandlede sager i 2004 og havde en udgiftsbevilling på 119,1 mio. kr. 16. Formålet med sagsgennemgangen har primært været at få indblik i de pågældende nævns sagsbehandlingsprocesser. Rigsrevisionen har vurderet sagsbehandlingstiden i nævnene isoleret, men konstaterede i undersøgelsen, at borgeren ofte allerede har ventet lang tid på en afgørelse hos 1. instans. Dette understreger betydningen af, at sagsbehandlingstiden i ankesystemet er så kort som mulig. 17. Beretningen har i udkast været forelagt Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet, Videnskabsministeriet, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet, Familie- og Forbrugerministeriet og Transport- og Energiministeriet, der har administrative nævn inden for deres område. Ministeriernes bemærkninger er indarbejdet i beretningen. Side 14

15 III. Har sagsbehandlingstiden i de 6 udvalgte nævn udviklet sig tilfredsstillende i perioden ? Rigsrevisionens bemærkninger Udviklingen i sagsbehandlingstiden er ikke tilfredsstillende. Denne vurdering er baseret på: Landsskatterettens sagsbehandlingstid er steget igennem hele undersøgelsesperioden og var i 2004 i gennemsnit 13,7 måneder. Naturklagenævnet og Ankestyrelsen har haft faldende sagsbehandlingstider fra 2001 til 2003, hvorefter sagsbehandlingstiden er steget markant i Af de 6 undersøgte nævn var det kun Patientskadeankenævnet, der havde en kortere sagsbehandlingstid i 2004 end i 2001, men sagsbehandlingstiden i dette nævn er stadig på et for højt niveau. Kvaliteten af flere nævns opgørelser af sagsbehandlingstiden er mindre tilfredsstillende. Denne vurdering er baseret på: Erstatningsnævnet kunne ikke fremlægge oplysninger om den samlede sagsbehandlingstid og lever dermed ikke op til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse om mål for hurtig sagsbehandling mv. Ankestyrelsen og Patientskadeankenævnet medtager ikke den fulde sagsbehandlingstid, fra sagen modtages, til afgørelsen sendes til borgeren i opgørelsen. Endvidere medtager Landsskatteretten og Ankestyrelsen rent administrative afgørelser i opgørelsen af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, hvilket holder gennemsnittet kunstigt nede. A. Udviklingen i nævnenes sagsbehandlingstid i perioden Udviklingen i de 6 undersøgte nævns sagsbehandlingstid i perioden fremgår af figur 1, idet der ikke forelå endelige tal for nævnenes sagsbehandlingstid i 2005, da beretningen blev afgivet til statsrevisorerne. Side 15

16 Måneder Rigsrevisionen Figur 1. Udvikling i sagsbehandlingstid ,2 5,6 5,1 3,7 13,7 8,5 7,9 6,3 6, Landskatteretten Patientskadeankenævnet Naturklagenævnet Ankestyrelsen (arbejdsskadesager) Flygtningenævnet (vægtet gennemsnit) Note: Der foreligger ikke oplysninger om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Erstatningsnævnets sager. 19. Figur 1 viser, at Landsskatterettens gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været jævnt stigende efter 2001 og i 2004 var 13,7 måneder. Ankestyrelsens og Naturklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstider faldt i perioden , hvorefter de steg betydeligt fra 2003 til 2004 og i begge nævn var over 6 måneder i Flygtningenævnet skiller sig ud med en markant stigning i sagsbehandlingstiden i undersøgelsesperioden. Udviklingen kan delvist forklares med, at et stort antal sager vedrørende irakiske statsborgere blev sat i bero i 2003 som følge af krigen i Irak. Dette medførte, at mange sager ikke blev færdigbehandlet, og sagsbehandlingstiderne steg som følge af dette betragteligt i Ser man 2003 og 2004 under ét, har irakersagerne dog mindre betydning, da berostillelsen i 2003 burde have betydet, at andre sager kunne være afgjort hurtigere. Dette var ikke tilfældet, idet sagsbehandlingstiden steg fra 4,2 måneder i 2002 til 5,9 måneder i Patientskadeankenævnet er det eneste nævn, der har haft et fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i undersøgelsesperioden. Udgangspunktet var en gennemsnitlig sags- Side 16

17 behandlingstid i 2001 på 9,2 måneder, som er faldet til 7,9 måneder i B. Kvaliteten af nævnenes opgørelser af sagsbehandlingstiden 20. Nævnenes oplysninger om sagsbehandlingstider er baseret på de registreringer, der bliver foretaget i løbet af sagsbehandlingsprocessen. Rigsrevisionen har undersøgt, i hvilken udstrækning registreringerne sker efter ensartede retningslinjer. 21. Undersøgelsen har vist, at nævnene ikke følger den samme praksis for opgørelse af nøgletallet for sagsbehandlingstid. Ankestyrelsen opgør fx sagsbehandlingstiden, fra sagen journaliseres, til afgørelsen meddeles borgeren. Derved er eventuel liggetid, fra sagen modtages, til sagen journaliseres, ikke medtaget i opgørelsen. Dette påvirker dog kun opgørelsen i meget begrænset omfang. Sagsbehandlingstiden i Patientskadeankenævnet opgøres derimod som berammelsestid, dvs. fra sagens oprettelsesdato til datoen for nævnsmødet, hvor der træffes beslutning i sagen. Da der normalt går op til 3 uger, fra afgørelsen foreligger, til den meddeles borgeren, kan Patientskadeankenævnets opgørelse forbedres. Rigsrevisionen finder, at sagsbehandlingstiden bør opgøres fra modtagelsesdatoen, til afgørelsen sendes til borgeren, da formålet med registreringerne er at give de bevilgende myndigheder og borgerne et så præcist billede som muligt af sagsbehandlingstiden for borgeren. Ankestyrelsen og Patientskadeankenævnet har taget Rigsrevisionens anbefaling til efterretning. 22. I Erstatningsnævnet var det ikke muligt at få oplyst sagsbehandlingstider for de 4 år, undersøgelsen dækker over. Erstatningsnævnet har således ikke været i stand til at fremlægge oplysninger om den tid, der i alt går, fra en sag modtages i nævnet, til den er afgjort, selv om det er forudsat i Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 73 af 4. juni 1997 om mål for hurtig sagsbehandling mv. For 2004 var det end ikke muligt at få præcise oplysninger om antallet af påkendte sager på grund af tekniske problemer med et nyt journalsystem. Side 17

18 Justitsministeriet har hertil bemærket, at selv om den samlede sagsbehandlingstid ikke hidtil har kunnet opgøres, har der siden 2002 været opstillet mål for sagsbehandlingen opgjort som antallet af uekspederede sager ved årenes udgang. 23. Finansministeriet har i anden sammenhæng oplyst Folketinget om, at alle ministerier med væsentlige borgerrettede opgaver pr. 1. januar 2005 er forpligtet til at opstille klare mål for brugerrettede opgaver, herunder for sagsbehandlingstiden. Ankestyrelsen og Landsskatteretten medtager administrative afgørelser i opgørelsen af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Administrative afgørelser omfatter bl.a. sager, der bliver afvist grundet forkert myndighedskompetence, overskridelse af fastsatte frister eller sager, der bortfalder. Ankestyrelsen har oplyst, at administrative afgørelser har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 15 dage. Administrative afgørelser kan derved have indflydelse på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. I Ankestyrelsen blev den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for arbejdsskadesager i 2003 fx opgjort til 4,6 måneder. Rigsrevisionens beregninger viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid uden administrative afgørelser var 4,9 måneder i Ankestyrelsen har oplyst, at styrelsen fremover ikke vil inkludere administrative afgørelser i beregningen af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for arbejdsskadesager. Rigsrevisionen finder, at medtagelsen af administrative afgørelser i opgørelsen af gennemsnittet kan medføre en skævvridning i forhold til formålet med nøgletallet, som er at give borgerne og de bevilgende myndigheder et retvisende billede af sagsbehandlingstiden. Rigsrevisionen finder derfor, at sagsbehandlingstiden bør opgøres, så den kun inkluderer sager, hvor der er truffet en egentlig nævnsafgørelse, samt eventuelt sager afgjort af nævnsformanden. Da de administrative afgørelser i visse nævn beslaglægger en del resurser i nævnene, kan dette eventuelt afrapporteres særskilt i årsrapporten. Side 18

19 IV. Er de 6 nævns sagsbehandling tilrettelagt, så borgeren modtager en afgørelse på klagen så hurtigt som muligt? Rigsrevisionens bemærkninger Tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen i statslige nævn sikrer ikke i tilstrækkelig grad, at borgerne modtager en afgørelse på deres klager hurtigst muligt. Denne vurdering er baseret på: Liggetid Flere nævn begynder i gennemsnit først sagsbehandlingen 3-6 måneder efter, klagen er modtaget. Mere end ⅓ af de undersøgte sager i Landsskatteretten lå over 8 måneder, før sagsbehandlingen blev igangsat. En del sager ligger i 1 år, efter at sagsbehandlingen er igangsat, uden at der sagsbehandles. Lang sagsbehandlingstid skyldes generelt ikke, at sagerne er komplekse, men at styringen, herunder resursetilpasningen, ofte er utilstrækkelig. Nævnene anvender ikke ledelsesinformationssystemer, fx i form af restancelister, i tilstrækkelig grad til at sikre sig, at alle sager bliver behandlet så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt. Sagsoplysningen Nævnene orienterer borgerne om forventet sagsbehandlingstid, men ikke altid hvis der opstår forsinkelser. Rigsrevisionen finder, at nævnene bør sikre, at borgeren orienteres, hvis sagsbehandlingen trækker ud. Sagsbehandlingen forsinkes ofte af, at underliggende myndigheder ikke fremskaffer sagens akter hurtigst muligt. I nogle tilfælde tager det flere måneder og i enkelte tilfælde over 1 år at foretage simple sagsbehandlingsskridt. Patientforsikringen brugte i et betydeligt antal sager mere end 2 måneder på at sende det nødvendige sagsmateriale med en udtalelse til Patientskadeankenævnet. Arbejdsskadestyrelsen brugte i ca. 30 % af sagerne mere end 4 uger til at videresende sagen til Ankestyrelsen. Parterne overskrider ofte nævnenes tidsfrister for høringssvar og er dermed selv delvist ansvarlige for lange sagsbehandlingstider. Rigsrevisionen konstaterer, at de fleste nævn sender afgørelsen til klageren, senest 2 uger efter den er truffet. Det er dog ikke tilfældet for Landsskatteretten og Patientskadeankenævnet, som ofte er mere end 2 uger om at sende afgørelsen, hvilket ikke er tilfredsstillende. Side 19

20 24. Nævnenes arbejdsområder er meget forskellige, men overordnet set er sagsbehandlingen i de fleste nævn karakteriseret ved en lineær proces med ensartede sagsbehandlingsskridt, fra klagen modtages, til afgørelsen sendes til borgeren. Det drejer sig bl.a. om: visitation, oplysning af sagen, udarbejdelse af indstilling om kendelse, forelæggelse af sagen for nævnet samt nævnsbehandling, jf. figur 2. Hertil kommer særlige karakteristika for hvert enkelt nævn, hvor fx antallet af obligatoriske høringer, en sag skal igennem, før nævnet behandler den, har indflydelse på sagsbehandlingstiden. Hvis et nævn fx skal indhente supplerende speciallægeerklæringer, foretage besigtigelser eller afvente syns- og skønsforretning, kan sagsbehandlingstiden forlænges i betydeligt omfang. Desuden kan der være væsentlige forskelle i sagsbehandlingsprocessen alt afhængigt af, om nævnet træffer afgørelse ved formandsafgørelse, afgørelse ved skriftlig votering eller afgørelse på nævnsmøde. Figur 2. Forenklet model over sagsbehandlingsskridt i statslige nævn Visitering af klagerne og brev til borgeren Sagens akter med høringsudtalelse indhentes hos 1. instans Eventuel partshøring Sagsbehandling og udarbejdelse af udkast til kendelse Nævnsbehandling Indledende liggetid Liggetid i løbet af sagsbehandlingen 25. Som det fremgår af figur 2, er analysen af liggetiden opdelt i 2 dele. Det drejer sig dels om den indledende liggetid, der kan opstå, fra sagens akter modtages i nævnet, til sagen fordeles til en sagsbehandler, dels den liggetid, der opstår i løbet af en sagsbehandlingsproces, fx som følge af at høringssvar ikke umiddelbart sendes videre til partshøring hos sagens andre parter, eller at færdigbehandlede sager venter på at blive sat på nævnsmøde. Liggetid er i Rigsrevisionens undersøgelse defineret som den tid, hvor en sag ligger hos et nævn, uden at der sagsbehandles, på trods af at alle forudsætninger for sagsbehandlingen er opfyldt. 26. Ud over liggetiden vurderer Rigsrevisionen, om sekretariaternes øvrige arbejdstilrettelæggelse sikrer en hurtig sagsbehandling. Dvs. at de processer, som er en forudsætning for den egentlige sagsbehandling, er tilrettelagt på en Side 20

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION 25. august 2003 Statsrevisorerne har den 2. april 2003 afgivet beretning nr. 9, 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet.

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Aarhus Universitet i efteråret

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten Processpil i skatteret Introduktionsmateriale Københavns Universitet Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet og PwC

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt J.nr. J.nr. 7-126229 Dato : 5. September 27 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 327, 328 og 329 af 8. august

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere