Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus"

Transkript

1 Christina Holm-Petersen, Christian Backer Mogensen og Helle Madsen Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus En organisatorisk og sundhedsfaglig audit

2 Publikationen Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus kan downloades fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: Projekt 3599 Oktober 2012 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Købmagergade København K Telefon:

3 Forord Sygehus Syd i Region Sjælland har ønsket en ekstern vurdering af den faglige indsats på Nykøbing Falster Sygehus med særligt fokus på modtagelse, pleje og behandling af de akutte patienter. Dette med henblik på fortsat at arbejde målrettet på: At nedbringe dødeligheden på Nykøbing Falster Sygehus At sikre at behandlingen på Nykøbing Falster Sygehus lever op til god faglig standard At forbedre kvaliteten af patientbehandlingen. begge fra Akutafdelingen på Kolding Sygehus. Antropolog Laura Emdal Navne, DSI, har derudover bistået med de organisationsfaglige observationsstudier i undersøgelsen. Undertegnede har læst internt review på rapporten. Dansk Sundhedsinstitut ønsker at takke alle medarbejdere og ledere på Nykøbing Falster Sygehus, der har indgået i undersøgelsen. Dansk Sundhedsinstitut (DSI) er blevet bedt om at foretage denne vurdering med bistand fra to klinikere til at forestå den sundhedsfaglige del af analysen. Rapporten er forfattet af senior projektleder, ph.d. Christina Holm-Petersen, og de to eksterne klinikere, der har forestået den sundhedsfaglige analyse, er ledende overlæge, ph.d. Christian Backer Mogensen og oversygeplejerske Helle Madsen, Jes Søgaard Direktør, professor Dansk Sundhedsinstitut er den 1. juli 2012 blevet fusioneret med AKF (Anvendt Kommunalforskning) og KREVI (Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut) til KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus 3

4 Indhold Forord... 3 Resumé Indledning Formål Baggrund Anvendte metoder Beskrivelse af den akutte organisering Nykøbing Falster Sygehus' optageområde Modtagelse af akutte patienter på Nykøbing Falster Sygehus Organisering af Akutafdelingen Den faglige kvalitet i de akutte forløb Den overordnede vurdering af faglig kvalitet af de akutte patientforløb Den akutte modtagelse af patienter på Nykøbing Falster Sygehus Traume og MAT-kald Overflytning fra Akutafdelingen Andre overflytninger i huset Diagnostiske redskaber Flowstyring og it Det faglige niveau Opsamling om kvaliteten i de akutte patientforløb Organisatorisk og ledelsesmæssig understøttelse af kvalitet i de akutte forløb For få faste speciallægeressourcer Kulturen og samarbejdet i huset Processen med at etablere Akutafdelingen Arbejdsdeling, ansvar og rolleklarhed Kulturen og samarbejdet i Akutafdelingen Udfordringer relateret til ledelsen af det akutte arbejde Ledelse af Nykøbing Falster Sygehus Opsamling om organisatorisk og ledelsesmæssig understøttelse af kvaliteten Konklusioner og anbefalinger Behov for færre akutte indlæggelser Behov for flere faste speciallæger særligt inden for medicin Behov for mere flow ved behandling af skadepatienter Behov for mere ensartet kvalitet i triage og modtagelse Behov for forbedringer i kvalitets- og samarbejdskulturen Anbefalinger til øgning af kompetenceniveau Kritisk syge patienter/intermediærafsnit Behov for mere tydelig ledelse af det akutte arbejde Litteratur Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus

5 Resumé Rapporten bygger på en organisations- og sundhedsfaglig ekstern audit af kvaliteten af de akutte forløb på Nykøbing Falster Sygehus gennemført i perioden maj-juni Formålet med den gennemførte audit er, at Sygehus Syd i Region Sjælland får et grundlag til at arbejde videre med at forbedre kvaliteten af de akutte patientforløb. Den faglige kvalitet En udfordring ved at vurdere kvaliteten af den akutte indsats på Nykøbing Falster Sygehus er, at hverken kvalitet eller god kvalitet er en entydig størrelse. Selvom det at skabe en god kvalitet har været på dagsordenen i sundhedsvæsenet gennem flere årtier, er den mindre velbeskrevne realitet, at det i det daglige ofte kommer til at handle om at skabe tilstrækkelig kvalitet. Overliggeren er altså ikke altid stræben mod den bedst mulige faglige kvalitet. Der er nemlig også andre hensyn at tage som fx økonomiske, bemandingsmæssige, kulturelle og strukturelle hensyn, der kan virke som barrierer for at skabe den ypperste kvalitet. Nykøbing Falster Sygehus er således en del af en bredere kontekst, hvor det til dels også er både politisk og kulturelt bestemt, hvad der er god eller tilstrækkelig kvalitet på henholdsvis regionens og landets sygehuse. Sygehusets faglige kvalitet i de akutte forløb er altså vurderet ud fra, hvad der forventeligt bør være af kvalitet set i relation til, hvad der tilbydes på andre sygehuse. Her har det været vurderingen, at den faglige kvalitet ikke er så anderledes end på mange andre sygehuse, om end særlig manglen på speciallæger synes at forstærke de kvalitetsmæssige udfordringer, der er. De eksterne klinikere vurderer, at patienten i mange forløb får den behandling og de ydelser, der er hensigtsmæssige, men samtidig opleves det også, at der ofte ikke reageres adækvat på fx BOS-score (målinger af patienternes vitale parametre), og at der ikke kaldes MAT (Mobilt Akut Team) i situationer, hvor dette kunne have været gavnligt for patienten. Overordnet er der internt på sygehuset lavet mange tiltag og aftaler for at højne den faglige kvalitet for patienterne, men der mangler tilstrækkelig gennemslag af disse ud i yderste led. Huset sander til med patienter Antallet af akutte indlæggelser er særligt inden for det medicinske område for højt i forhold til kapaciteten på Nykøbing Falster Sygehus. Årsagerne til kapacitetsudfordringen er flere og relaterer sig både til den sygehusinterne organisering, sociodemografiske faktorer og samarbejdet med kommunerne. Der kan eksempelvis nævnes følgende 10 forhold: 1) Der modtages mange medicinske patienter i forhold til optageområdets størrelse. 2) De socioøkonomiske forhold i optageområdet betyder, at der sandsynligvis vil være et lidt højt forbrug af indlæggelser. 3) Der anvendes ikke effektive måder til at vende patienter i døren. 4) Der mangler alternative tilbud til indlæggelse. 5) Der indlægges en del patienter af sociale årsager. 6) Pårørende presser på for indlæggelser for på denne vis at søge at opnå en aflastningsplads. 7) De mange uerfarne lægevagter indlægger flere. 8) Langsom eller manglende stuegang både på medicinske og ortopædkirurgiske patienter såvel oppe i huset som på Akutafdelingen giver forlængede indlæggelser. 9) Overgangene mellem afdelinger medfører informationsog kvalitetstab samt potentielt længere indlæggelser. 10) Det er ikke lykkedes at rekruttere tilstrækkelige speciallægeressourcer. I Skadestuedelen har skadesporet også en tendens til at stase til. Dette hænger til dels sammen med måden, arbejdet er organiseret på, samt udnyttelsen af ressourcer. Alle skadesygeplejersker er behandleruddannet, men der er ofte en social- og sundhedsassistent på holdet, som ikke er behandler. Sygeplejersker og læger vurderer, at sygeplejerskerne kunne behandle 30 % af patienterne selv, men i praksis behandler de kun 5 %. Der mangler speciallæger Den største udfordring for kvaliteten i de akutte forløb er, at der mangler speciallæger i huset. Det gælder særlig på det medicinske område, men også inden for fx ortopædkirurgien. Brugen af vikarer har været udbredt, og dette har sat sine spor. På den positive side har vikarerne særligt på det medicinske område ifølge flere interviewede holdt den lægefaglige kvalitet oppe gennem sårbare perioder. På den mere negative side dræner det økonomien, hæmmer kontinuiteten i arbejdet, og gør det svært at arbejde langsigtet og strategisk. Vikarer kender ikke logistikken i huset, og dette kan øge indlæggelseslængden. Samtidig har den udbredte brug af vikarer bidraget til det indtryk, at sygehuset var et sted, lægerne skulle have en særlig økonomisk kompensation for at arbejde på. Manglen på speciallæger bevirker manglende beslutningstagning på en lang række områder i det daglige og forsinker flow og behandling. På det interkollegiale plan fører manglen på speciallæger til frustrationer og et presset arbejdsmiljø. Kompetenceniveauet Den overordnede vurdering af det faglige niveau er, at den er svingende og personafhængig. Det gælder både det faglige niveau i stamafdelingerne og i Akutafdelingen. I og med at der mangler speciallæger, er der et stort behov for, at yngre læger og andre faggrupper løfter en større arbejdsbyrde og et større ansvar. Vurderingen er, at de yngre læger og medicinstuderende ikke i tilstrækkelig grad klædes på til denne opgave. Samtidig mangler de løbende sparring med erfarne læger. Generelt er der også behov for et højere niveau i sygeplejefagligheden. Niveauet har været hæmmet af manglende økonomiske midler til at ansætte erfarne sygeplejersker ved vakancer og manglende midler til efteruddannelse. Hertil kommer plejepersonalets manglende vilje til efteruddannelse uden ekstra løntillæg. Der er også behov for mere faglig ledelse med fokus på læring Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus 5

6 Resumé i dagligdagssituationer. Ligesom der generelt er behov for at øge den faglige stolthed. Uhensigtsmæssigheder omkring tilblivelsen af Akutafdelingen har medført, at sygeplejen her ikke er organiseret som tildelt patientpleje (primærpleje), men som rundepleje. Set i lyset af at Akutafdelingen modtager akut syge patienter, er dette ikke hensigtsmæssigt. Overgange mellem afdelinger Der kan gøres mere for at skabe kvalitet i patienternes overgange mellem afdelinger på sygehuset. Der er ingen formaliserede samarbejdsaftaler om, hvordan og hvornår overflytning foregår. På grund af flaskehalsen med for få speciallæger ender mange af patienterne med at bliver overflyttet i vagtskiftetidsrummet kl , hvilket øger antallet af personalekontakter, som patienterne får, og udfordrer patientsikkerheden. En ledelses- og kulturmæssig udfordring Oplevelsen er, at der på sygehusniveau har manglet en effektiv samlet ledelse af omstilling af sygehuset til akutsygehus. Der mangler fælles fodslag afdelingerne imellem. Det er også uklart, hvem der leder hvilket arbejde i Akutafdelingen. Den nuværende tværgående samarbejdskultur på Nykøbing Falster Sygehus udgør en barriere i forhold til kvaliteten i patientforløbene. Udviklingen mod de forskellige afdelingers selvtilstrækkelighed synes at være fremmet af 1) mangel på lægeressourcer qua rekrutteringsproblemer, 2) økonomiske problemer der fremmer fokus på egen kasse og egne problemer, og 3) organiseringen med funktionsbærende enheder der har flyttet ledelsesmæssigt fokus ud af huset. Tilblivelsen af Akutafdelingen, som er hjørnestenen i omstillingen til akutsygehus, har lidt under den uhensigtsmæssige samarbejdskultur med manglende effektive aftaler og samarbejde til følge. Dette udgør også en udfordring for at implementere den nye arbejdsorganisering med akutlægen. Akutlægens rolle anses i dag for at være uklar. En anden konsekvens er, at den overordnede vision med at indføre fælles akutafdelinger har svære vilkår i en model, hvor de traditionelle faglige søjler blot er videreført nede i Akutafdelingen. Der mangler både i huset og i Akutafdelingen en mere tydelig ledelse af kvalitet i de akutte patientforløb. Rapporten afsluttes med en række konkrete anbefalinger til, hvordan kvaliteten kan hæves på sygehuset. Der henvises til kapitel 5. Anbefalingerne henvender sig både til forvaltningsniveau, sygehusniveau og afdelingsniveau. n 6 Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus

7 1 Indledning 1.1 Formål Formålet med undersøgelsen er, at Sygehus Syd i Region Sjælland får en status på de organisatoriske og sundhedsfaglige forhold på Nykøbing Falster Sygehus omkring de akutte patientforløb. Formålet er også, at Region Sjælland og dermed Nykøbing Falster Sygehus får indsigt i mulige forbedringsmuligheder i organiseringen og behandlingen af de akut indlagte patienter herunder forbedringsmuligheder i forhold til ressourceallokering til drift, kvalitetssikring og udvikling. 1.2 Baggrund Siden introduktion af anvendelse af HSMR [Hospitals Standardiseret Mortalitets Ratio] til at vurdere kvalitet i behandling på sygehusene har Nykøbing Falster Sygehus haft HSMR-tal >110. I 2011 var der sket en yderligere og markant stigning i HSMR i 2. og 3. kvartal til henholdsvis 140 og 145 uden oplagt forklaring. Der var ikke sket en relativ stigning i antallet af døde i forhold til aktiviteten. Det viste sig efterfølgende, at de højere HSMR-tal blandt andet skyldes ændret registreringspraksis i forbindelse med oprettelsen af den ny fælles akutafdeling. Fx med anvendelse af observationsdiagnoser, mangelfuld SKS-kodning inkl. bidiagnoser svarende til Charlston-indexet til følge. Sygehus Syd har dog fortsat ønsket at arbejde med at sætte fokus på, hvordan der kan arbejdes med at forbedre kvaliteten af den akutte indsats på Nykøbing Falster Sygehus. Nykøbing Falster Sygehus er som en række andre sygehuse i Danmark ved at omorganisere modtagelsen og behandlingen af de akutte patienter gennem etableringen af en fælles akutafdeling. Rapporter på området har tidligere vist, at det udfordrer sygehusene at etablere fælles akutafdelinger, fordi de lægger op til grundlæggende ændringer i de mere specialebaserede måder, sygehusene tidligere har arbejdet på (1). Visionen for fælles akutmodtagelser er at løfte kvaliteten i den akutte modtagelse af patienter. Men hvordan visionen skal organiseres og funktionen bemandes vækker mange steder bekymring. Et væsentligt element i konceptet med fælles akutmodtagelser er, at speciallægerne i højere grad skal frem i front i modtagelsen af akutte patienter. Dette forudsætter dog omfattende ændringer i speciallægernes arbejdstilrettelæggelse i dagarbejdstiden og stiller nye krav til deltagelse i vagtarbejdet om aftenen og natten. Realiteten er, at der er store forskelle på, hvordan eller hvorvidt disse forventninger omsættes lokalt. Der er med fælles akutmodtagelserne tale om et stort organisatorisk forandringsprojekt, der kræver, at speciallæger/overlæger i højere grad samarbejder på tværs af specialer. Dette er en udfordring, fordi overlæger i udgangspunktet primært anses for at identificere sig med gruppen af overlæger inden for eget speciale frem for med det tværgående patientforløb, afdelingen eller organisationen. Der er også tale om en udfordring, fordi modtagelsen af akutte patienter traditionelt har været omgærdet af lav prestige. Og følgelig også lav prioritering i arbejdets organisering. Nogle specialer har eksempelvis ikke tradition for at have speciallæger tilstede aften/nat eller i weekenden (1). Sygehus Syd har indledningsvis peget på følgende områder, som potentielt kan skabe udfordringer for kvaliteten på Nykøbing Falster Sygehus: Organisatoriske forhold Kapacitet og flow i akutafdelingen efter omorganisering med fælles akutafdeling for såvel kirurgiske, ortopædkirurgiske og medicinske patienter, herunder en gennemgang af den organisatoriske struktur, særligt med hensyn til den lægelige organisering Øget aktivitet og ændret patientpopulation grundet lukning af Nakskov Sygehus Uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser terminale og demente patienter Nedlæggelse af lægebilen og erstatning med paramedicinere Anvendelse af mange vikarlæger hvilket udfordrer kontinuiteten Kompetenceniveau af personale der behandler kritisk syge inkl. uddannelsesudfordringer Overgange mellem afdelinger og sektorer Organisering af det fælles ledelsesmæssige fokus på samarbejdet mellem afdelinger omkring de fælles akutte patientforløb Har den øgede indsats på akutområdet påvirket fordeling af ressourcer og kompetencer over tid og mellem akutte og elektive forløb? Anvendelse af it-systemer Sundhedsfaglige forhold Behandling med anvendelse af fælles nationale og regionale faglige standarder og retningslinjer Risikovurdering af patienter (triage, vitalparametre) herunder tidlig identifikation og behandling af SIRS og sepsis MAT-team funktionen og monitorerings- og behandlingsplaner Speciallægevurdering særligt af kritisk syge Samarbejdet omkring og inddragelse af patienten Klinisk læring af indberettede data inkl. UTH, kerneårsagsanalyser og mors audit. 1.3 Anvendte metoder Med udgangspunkt i de problemfelter, sygehuset har påpeget, og i de analyser der allerede er gennemført i Sygehus Syd, sættes særlig fokus på det akutte forløb på sygehuset. Undersøgelsen består ud over en dokumentanalyse af to dele: En sundhedsfaglig og en organisationsfaglig analyse. I afrapporteringen er disse til dels skrevet sammen Dokumentanalyse Sygehus Syd har tilvejebragt relevante tidligere undersøgelser samt de foreløbige resultater af igangværende undersøgelser af det akutte område på Nykøbing Falster Sygehus. Dokument- Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus 7

8 Indledning gennemgangen har ligget til grund for det videre analysearbejde Sundhedsfaglig analyse Til den sundhedsfaglige analyse er der udvalgt to eksterne erfarne klinikere til at foretage en klinisk audit. Disse to klinikere har indgående erfaring med det kliniske arbejde i fælles akutafdelinger samt disses samarbejde med andre kliniske afdelinger. De to klinikere dækker kompetencer inden for: Det lægefaglige område inden for akutmedicin Det medicinske lægefaglige område Det sygeplejefaglige område inden for akutmedicin. De to klinikere har hver anvendt tre sammenhængende arbejdsdage ( maj 2012) på observation og samtaler med det kliniske personale på følgende afdelinger: Den fælles akutafdeling Medicinsk afdeling Organkirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk afdeling Anæstesi/intensiv Geriatri. Hovedvægten er lagt på arbejdet i Akutafdelingen og overgangen til de øvrige fem afdelinger, der tilsammen står for modtagelsen af mere end 90 % af patienterne fra Akutafdelingen. Der lægges i den kliniske analyse vægt på vurdering af: a) Efterlevelse af de interne kliniske retningslinjer b) Personalets kompetencer c) Faglig kvalitet d) Organiseringen af arbejdet (fx i hensigtsmæssige teams, dækning i døgnets 24 timer) e) Organisering af daglig klinisk kvalitetsopfølgning af patientbehandlingen og faglig udvikling. Der er foretaget en særskilt vurdering af betydningen af en høj grad af vikardækning, ubesatte stillinger og andre relevante organisatoriske forhold såsom eksempelvis personalets anciennitet. De to klinikere har skrevet en samlet analyse ud fra deres gennemgang på 16 A4-sider. Denne analyse er derefter skrevet sammen med den organisationsfaglige analyse til en samlet rapport Mors audit Som led i den sundhedsfaglige analyse er der gennemført mors audit på 10 udvalgte kritiske cases. Det vil sige cases, hvor den kliniske håndtering er gået skævt. Der er udvalgt cases, der allerede har været lokalt auditeret. Dette har dels givet et indblik i den lokale auditeringsproces, dels givet indblik i problematiske patientforløb. Der er eksempelvis analyseret cases omhandlende: Hjertestop Død relateret til overflytning mellem afdelinger Død relateret til fejldiagnose Manglende identifikation af Sirs og Sepsis Manglende tilkald af MAT-team Insufficient opfølgning på høj BOS For sen speciallægevurdering Mangelfuld udarbejdelse af behandlingsplaner. Sygehus Syd har tilvejebragt de 10 udvalgte cases i samråd om udvælgelsen af cases med de to eksterne klinikere samt DSI's projektleder (og organisationsanalytiker). Mors audit er foretaget i samarbejde mellem de to klinikere og projektets organisationsanalytiker. Klinikerne identificerer kliniske afgørende svigt og vurderer i samarbejde med organisationsanalytikeren, i hvilken grad fundne problematikker handler om medarbejderkompetencer, faglig kvalitet og/ eller organisering af arbejdet. De to klinikere har derudover foretaget en gennemgang af 20 aktuelle journaler fra ugen før deres besøg Organisationsfaglig analyse Den organisationsfaglige analyse har ud over af den indledende dokumentgennemgang bestået af to dele: Observation og interviews Observation Sundhedsfagliges hverdagspraksis og konkrete samarbejde undersøges bedst gennem observationsstudier. Der er derfor gennemført et mindre observationsstudie med fokus på modtagelse af akutte patienter og overgange mellem Akutafdelingen og andre kliniske afdelinger. Der er observeret svarende til godt to arbejdsdage (8.-9. maj 2012). Noget af observationstiden har fundet sted i aftenvagten. Observationsstudiet er gennemført, således at to observatører har observeret simultant ved at: Observatør 1 primært har observeret i Akut 1 skadebehandlingen og triage. Observatør 2 primært har observeret i Akut 2 & 3 og fulgt udvalgte patienters overgang fra Akutafdelingen til ankomst og etablering på andre kliniske afdelinger. Den ene af disse dage blev vurderet til at være almindelig travl, den anden til at være mindre end almindelig travl. Observationerne er løbende skrevet ned i observationslogbøger. Observationerne er sammenholdt i en analyse. Hertil har der været gennemført diverse ad hoc observationer efter behov fx tidsmæssigt samtidigt med de to eksterne klinikeres tilstedeværelse ( maj 2012). Målet hermed har blandt andet været i slutningen af dagen at kunne sammenholde observationer med de to eksterne klinikere. Der er også gennemført ad hoc observation i forbindelse med omvisning i huset, deltagelse i møder og interviews (i perioden 3. maj-14. juni 2012). 8 Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus

9 Indledning Interviewundersøgelse Med henblik på at undersøge de involverede sundhedsfagliges erfaringer med behandling og pleje af akutte patienter herunder overgangen mellem Akutafdelingen og de andre kliniske afdelinger er der gennemført en række interviews. Interviewene har som sekundært formål haft at give de interviewede en anledning til at reflektere over den daglige praksis og samarbejde omhandlende akutte patienter. Der er i perioden 30. maj-14. juni 2012 gennemført interviews med medarbejdere og ledere i Akutafdelingen samt i de primære samarbejdende sengeafdelinger: Medicinsk afdeling Organkirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk afdeling Anæstesi/intensiv Geriatrisk afdeling. Der er endvidere gennemført interviews med sygehusledelsen og tværgående funktioner såsom portører. De fleste interviews er gennemført som gruppeinterviews. Enkelte er gennemført som individuelle interviews eller/og som telefoninterviews. Der er i alt gennemført 14 interviews af en varighed på mellem 1-2 timer. Interviewene har taget udgangspunkt i semistrukturerede interviewguides. De semistrukturerede interviewguides er udarbejdet på baggrund af indsigter fra dokumentanalysen, den kliniske analyse samt de organisatoriske observationsstudier. Alle interviews er elektronisk optaget på voice recorder, og der er skrevet referat af hvert interview. Følgende faggrupper har indgået i interviews: Sygehusledelse Læger (speciallæger og yngre læger) Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter Lægesekretærer Portører. Ud over interviewene er der gennemført en række informative samtaler med ledere og medarbejdere som led i såvel den kliniske som organisatoriske audit. Hertil kommer samtaler med en læge, der har mangeårig erfaring som praktiserende læge i sygehusets optageområde. Af anonymiseringsårsager skelnes der i rapporten ikke mellem citater, der er fremkommet ved gruppeinterviews, telefoninterviews eller samtaler, ligesom der anvendes brede kategorier. Eksempelvis kan (leder, Akutafdelingen) både være en souschef, ledende lægesekretær, afdelingssygeplejerske, ledende overlæge eller oversygeplejerske. Ligesom (læge, samarbejdende afdeling) både kan være en overlæge og en yngre læge og (leder, samarbejdende afdeling) både kan være en oversygeplejerske, ledende overlæge, specialeansvarlig overlæge, afdelingssygeplejerske og en souschef. Interviews plus samtaler med Antal interviews Antal samtaler Personer i alt Sygehusledelsen Ledende overlæge og oversygeplejerske (Akutafdelingen) Ledende overlæger, oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker og souschefer (Medicinsk, kirurgisk, ortopædkirurgisk, geriatrisk & anæstesiologisk/intensiv) Afdelingssygeplejersker, ledende lægesekretær og souschefer (Akutafdelingen) Akutlæger (Akutafdelingen) Overlæger (Medicinsk, kirurgisk, ortopædkirurgisk, geriatrisk & anæstesiologisk/intensiv) 1 3 Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sekretærer (Akutafdelingen) Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sekretærer (Medicinsk, kirurgisk, ortopædkirurgisk, geriatrisk & anæstesiologisk/intensiv) Yngre læger Portører 1 2 Bioanalytikere 2 Praktiserende læger fra optageområdet 2 1 I alt Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus 9

10 Indledning Anvendelsen af citater i rapporten Citater anvendes i rapporten dels som dokumentation, dels som en måde at give stemme til lokale oplevelser og fortolkninger. Citaterne er udvalgt efter, at de giver et indtryk i bredere oplevelser og mønstre. Læseren bør dog være opmærksom på, at citater er talesprog nedfældet i skrift. Tale virker ofte stærkere nedfældet på skrift. I talesprog sættes ting nemlig oftere på spidsen Metodiske forbehold Undersøgelsen bygger primært på data, der er fremkommet i en kort periode på Nykøbing Falster Sygehus (maj-juni 2012). Det har af ressourcemæssige årsager ikke været muligt at interviewe medarbejdere og ledere fra samtlige afdelinger i huset. Analysen har også været afhængig af, hvem der har stillet op til interviews. Bortset fra interviewene med ledere fra andre afdelinger har deltagelsesgraden blandt en række andre grupper ikke været så høj som forventet og indbudt til. I interviewet med plejepersonale og sekretærer fra andre afdelinger var der fx kun fem personer, der deltog (heraf kun to fra stamsengeafsnit). I interviewet med speciallæger fra andre afdelinger var der kun tre, der deltog. Deltagelsesgraden blandt afdelingssygeplejersker i Akutafdelingen var også lav. n 10 Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus

11 2 Beskrivelse af den akutte organisering I kapitel 2 præsenteres en beskrivelse af, hvilket organisatorisk set-up de akutte patientforløb på Nykøbing Falster Sygehus indgår i. Som nævnt i indledningen til rapporten er Nykøbing Falster Sygehus i gang med en omfattende ændring til akutsygehus med fælles akutmodtagelse. Ændringen er foregået gradvist. Akutafdelingen i sin nuværende form åbnede i maj Nykøbing Falster Sygehus optageområde Optageområdet for Nykøbing Falster Sygehus er på ca indbyggere og dækker områderne Falster, Lolland, Møn og den sydlige del af Sjælland. Der har gennem de senere år været et stigende antal indlæggelser på sygehuset fra indlæggelser i 2009 til indlæggelser i 2010 og igen stigende i 2011 til Nakskov Sygehus lukkede 1. maj I 2012 ser aktiviteten ud til at have stabiliseret sig på 2011-niveau. Meraktiviteten skyldes væsentligst flere medicinske patienter. 2.2 Modtagelse af akutte patienter på Nykøbing Falster Sygehus Efter omlægningen til akutsygehus og etableringen af Akutafdelingen blandt andet gennem fusion af skadestuen og det tidligere AMA (akut medicinsk modtageafdeling) modtager Akutafdelingen i dag alle akutte patienter på sygehuset på nær fødende kvinder og børn, der skal indlægges på Børneafdelingen. Nogle patientkategorier 1 køres ofte efter at have været inde og vende eller efter kort ophold på Akutafdelingen videre til andre sygehuse. Akutafdelingen har 32 modtage- og observationspladser, 4-5 skadelejer, 1 traumerum med 2 lejer, 1 hjertestoprum, 1 røntgenrum samt 1 skadeklinik dækkende Nakskov. Der er formelt et ophold i Akutafdelingen på timer. Den gennemsnitlige liggetid er på 1,1 døgn. Der er fra slutningen af 2011 opsat overvågningsudstyr på alle pladser. Akutafdelingens driftsbudget er i 2012 på mio. kr. Som led i en indsats for at forbedre servicemål vedrørende epikriseudskrivning tilføres der derudover afdelingen 25 kr. per rettidig epikrise (inden for tre hverdage). Dette giver Akutafdelingen et økonomisk incitament til at færdiggøre patienter i Akutafdelingen. Efter 1. maj 2011, hvor Akutafdelingen åbnede helt op på planlagt kapacitet og Nakskov Sygehus lukkede, steg antallet af indlæggelser med ca. 8 patienter per døgn og median belægningsprocenten fra 105 % til 116 % (2). Afdelingen har en stigende belægningsprocent, nu på 130. Akutafdelingen er dimensioneret til 35 patienter, men har i dag 47 i døgnet, heraf 8 kirurgiske, 3 ortopædkirurgiske, 1 gynækologisk, 8 kardiologiske og 27 medicinske patienter svarende til alle indlæggelser i specialerne medicin, kirurgi, ortopædkirurgi og gynækologi. Endvidere behandles 55 skader pr døgn. 1 Det drejer sig fx om ST-elevationsinfarkt i hjertet, der køres til Rigshospitalet med nenblik på PCI, blodpropper i hjernen (dem der er egnet til trombolyse) der køres til Neurologi i Roskilde, alvorlige øre-, næse-, halstilfælde der køres til Køge, øje/mund og kæbe der køres til Næstved, enkelte neurologiske patienter der køres til Næstved, onkologiske patienter (i åbne forløb) der køres til Næstved, dialysepatienter med dialyserelaterede problemer køres til Roskilde, og transplantation køres til Rigshospitalet, diskusprolaps køres til Køge og akutte thromber i arterier køres til karkirurg i Odense. Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus 11

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Fælles akutmodtagelse FAM v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 Et styrket sundhedsberedskab Centralisering af sygehusene Fælles akutmodtagelser Nye supersygehuse

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted Akutafdelingen Køge Et djævelsk sjovt sted at lære 1 Akutafdelingen Køge 2015-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Akut konference DR - 24. maj 2011 Ledende overlæge Ove Gaardboe Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen Ekspertudvalget om målene i akutafdelingen

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse:

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse: Thomas Gjørup & Jan Værnet DEN GODE AFDELING 985 Lægelig visitation Tættere samarbejde imellem praktiserende læger og hospital om akutte medicinske patienter I Medicinsk Center, H:S Amager Hospital, er

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge 1 Akutafdelingen Køge 2014-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål: lmbj@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser Sammenfatning af publikation fra : Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser Christina Holm-Petersen September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Flow Sikkert Forberedelse teamet - Køge Sygehus styregruppen: projektgruppen:

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

audittil koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen

audittil koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen audittil koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen Sygehusledelsen har gennem de sidste tre år haft et stigende fokus på bemandingen og driften af Kirurgisk Afdeling grundet store vanskeligheder ved at rekruttere

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Nordsjællands Hospital Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Inger Briand Led. oversygepl. Kasper Larsen Afd. radiograf Camilla

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Ledelse i akutmodtagelser og hvordan det hænger sammen med kvalitet

Ledelse i akutmodtagelser og hvordan det hænger sammen med kvalitet DSKS workshop, 11. januar 2013 Ledelse i akutmodtagelser og hvordan det hænger sammen med kvalitet Seniorprojektleder, cand.scient.pol Anne Brøcker Om mine kilder 6 + 10 akutmodtagelser I dybden i Nykøbing

Læs mere

Sygehus Vendsyssel. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015

Sygehus Vendsyssel. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Vendsyssel Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Hvem er vi? Mange, mange flere end der kan stå på denne A4 Men har du brug for at kontakte os, kan du skrive til: Sygeplejefaglig

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

BUA 2010 for Akutafdelingen

BUA 2010 for Akutafdelingen for Akutafdelingen FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet, gennem monitorering af patientforløb og journalaudit Akutafdelingens primære undersøgelse, dvs. plan for det videre

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital flow Storyboard LS4 9. 1. september 215 Hvem er vi? Kasper Larsen Afd. radiograf Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Maibritt Vejrup Ledende overlæge Gry Rosenmai Afd.

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus (Sub)akutpladser i kommunen Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus Baggrund Regeringens satspulje for den ældre medicinske patient: Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Status for traumeomsorg

Status for traumeomsorg Status for traumeomsorg i, Danmark BEST nettverksmøte, Bergen 10-12 november 2014 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling National traumeorganisation Fire danske

Læs mere

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål 1 Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Udgangspunktet for FAM i Dk Styrket Akutberedskab (2007) Større befolkningsunderlag

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer TSN-møde d. 26. november 2014 www.regionmidtjylland.dk Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning på sygehusene

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002337 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 27-08-2014 Temaer

Læs mere

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt med hjerne, hjerte og vilje Sikkert Patientflow Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Sikkert Patientflow HE Midt Specialer på Regionshospitalet Viborg, hvis patienter

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Dermed er HSMR antallet af observerede dødsfald på et sygehus som procent af det forventede antal dødsfald beregnet ud fra landsgennemsnittet:

Dermed er HSMR antallet af observerede dødsfald på et sygehus som procent af det forventede antal dødsfald beregnet ud fra landsgennemsnittet: NOTAT Reduktion af dødelighed i Region Sjælland Baggrund I forbindelse med Operation Life kampagnen, der startede i 2007, blev der udviklet et nyt måleredskab for kvaliteten på sygehusene; HSMR (Hospitals

Læs mere

Symposium for den ældre medicinske patient

Symposium for den ældre medicinske patient Symposium for den ældre medicinske patient Indlæggelse Afdelingssygeplejerske Dorte Müller Afsnitsansvarlig Overlæge Peter Vedtofte M4ava medicinsk afdeling, Køge sygehus Den ældre medicinske patient set

Læs mere

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM Akutmedicin som speciale Christian Skjærbæk, DASEM En gammel disciplin Akutmedicin Etablering af Emergency Medicine 1966 Accidental injuries killed 107,000. "The general public is insensitive to the magnitude

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIK FOR 2. SEMESTER STUDERENDE PÅ KIRURGISK AFDELING 11-29 JUNI 2012 Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere