Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus"

Transkript

1 Christina Holm-Petersen, Christian Backer Mogensen og Helle Madsen Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus En organisatorisk og sundhedsfaglig audit

2 Publikationen Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus kan downloades fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: Projekt 3599 Oktober 2012 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Købmagergade København K Telefon:

3 Forord Sygehus Syd i Region Sjælland har ønsket en ekstern vurdering af den faglige indsats på Nykøbing Falster Sygehus med særligt fokus på modtagelse, pleje og behandling af de akutte patienter. Dette med henblik på fortsat at arbejde målrettet på: At nedbringe dødeligheden på Nykøbing Falster Sygehus At sikre at behandlingen på Nykøbing Falster Sygehus lever op til god faglig standard At forbedre kvaliteten af patientbehandlingen. begge fra Akutafdelingen på Kolding Sygehus. Antropolog Laura Emdal Navne, DSI, har derudover bistået med de organisationsfaglige observationsstudier i undersøgelsen. Undertegnede har læst internt review på rapporten. Dansk Sundhedsinstitut ønsker at takke alle medarbejdere og ledere på Nykøbing Falster Sygehus, der har indgået i undersøgelsen. Dansk Sundhedsinstitut (DSI) er blevet bedt om at foretage denne vurdering med bistand fra to klinikere til at forestå den sundhedsfaglige del af analysen. Rapporten er forfattet af senior projektleder, ph.d. Christina Holm-Petersen, og de to eksterne klinikere, der har forestået den sundhedsfaglige analyse, er ledende overlæge, ph.d. Christian Backer Mogensen og oversygeplejerske Helle Madsen, Jes Søgaard Direktør, professor Dansk Sundhedsinstitut er den 1. juli 2012 blevet fusioneret med AKF (Anvendt Kommunalforskning) og KREVI (Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut) til KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus 3

4 Indhold Forord... 3 Resumé Indledning Formål Baggrund Anvendte metoder Beskrivelse af den akutte organisering Nykøbing Falster Sygehus' optageområde Modtagelse af akutte patienter på Nykøbing Falster Sygehus Organisering af Akutafdelingen Den faglige kvalitet i de akutte forløb Den overordnede vurdering af faglig kvalitet af de akutte patientforløb Den akutte modtagelse af patienter på Nykøbing Falster Sygehus Traume og MAT-kald Overflytning fra Akutafdelingen Andre overflytninger i huset Diagnostiske redskaber Flowstyring og it Det faglige niveau Opsamling om kvaliteten i de akutte patientforløb Organisatorisk og ledelsesmæssig understøttelse af kvalitet i de akutte forløb For få faste speciallægeressourcer Kulturen og samarbejdet i huset Processen med at etablere Akutafdelingen Arbejdsdeling, ansvar og rolleklarhed Kulturen og samarbejdet i Akutafdelingen Udfordringer relateret til ledelsen af det akutte arbejde Ledelse af Nykøbing Falster Sygehus Opsamling om organisatorisk og ledelsesmæssig understøttelse af kvaliteten Konklusioner og anbefalinger Behov for færre akutte indlæggelser Behov for flere faste speciallæger særligt inden for medicin Behov for mere flow ved behandling af skadepatienter Behov for mere ensartet kvalitet i triage og modtagelse Behov for forbedringer i kvalitets- og samarbejdskulturen Anbefalinger til øgning af kompetenceniveau Kritisk syge patienter/intermediærafsnit Behov for mere tydelig ledelse af det akutte arbejde Litteratur Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus

5 Resumé Rapporten bygger på en organisations- og sundhedsfaglig ekstern audit af kvaliteten af de akutte forløb på Nykøbing Falster Sygehus gennemført i perioden maj-juni Formålet med den gennemførte audit er, at Sygehus Syd i Region Sjælland får et grundlag til at arbejde videre med at forbedre kvaliteten af de akutte patientforløb. Den faglige kvalitet En udfordring ved at vurdere kvaliteten af den akutte indsats på Nykøbing Falster Sygehus er, at hverken kvalitet eller god kvalitet er en entydig størrelse. Selvom det at skabe en god kvalitet har været på dagsordenen i sundhedsvæsenet gennem flere årtier, er den mindre velbeskrevne realitet, at det i det daglige ofte kommer til at handle om at skabe tilstrækkelig kvalitet. Overliggeren er altså ikke altid stræben mod den bedst mulige faglige kvalitet. Der er nemlig også andre hensyn at tage som fx økonomiske, bemandingsmæssige, kulturelle og strukturelle hensyn, der kan virke som barrierer for at skabe den ypperste kvalitet. Nykøbing Falster Sygehus er således en del af en bredere kontekst, hvor det til dels også er både politisk og kulturelt bestemt, hvad der er god eller tilstrækkelig kvalitet på henholdsvis regionens og landets sygehuse. Sygehusets faglige kvalitet i de akutte forløb er altså vurderet ud fra, hvad der forventeligt bør være af kvalitet set i relation til, hvad der tilbydes på andre sygehuse. Her har det været vurderingen, at den faglige kvalitet ikke er så anderledes end på mange andre sygehuse, om end særlig manglen på speciallæger synes at forstærke de kvalitetsmæssige udfordringer, der er. De eksterne klinikere vurderer, at patienten i mange forløb får den behandling og de ydelser, der er hensigtsmæssige, men samtidig opleves det også, at der ofte ikke reageres adækvat på fx BOS-score (målinger af patienternes vitale parametre), og at der ikke kaldes MAT (Mobilt Akut Team) i situationer, hvor dette kunne have været gavnligt for patienten. Overordnet er der internt på sygehuset lavet mange tiltag og aftaler for at højne den faglige kvalitet for patienterne, men der mangler tilstrækkelig gennemslag af disse ud i yderste led. Huset sander til med patienter Antallet af akutte indlæggelser er særligt inden for det medicinske område for højt i forhold til kapaciteten på Nykøbing Falster Sygehus. Årsagerne til kapacitetsudfordringen er flere og relaterer sig både til den sygehusinterne organisering, sociodemografiske faktorer og samarbejdet med kommunerne. Der kan eksempelvis nævnes følgende 10 forhold: 1) Der modtages mange medicinske patienter i forhold til optageområdets størrelse. 2) De socioøkonomiske forhold i optageområdet betyder, at der sandsynligvis vil være et lidt højt forbrug af indlæggelser. 3) Der anvendes ikke effektive måder til at vende patienter i døren. 4) Der mangler alternative tilbud til indlæggelse. 5) Der indlægges en del patienter af sociale årsager. 6) Pårørende presser på for indlæggelser for på denne vis at søge at opnå en aflastningsplads. 7) De mange uerfarne lægevagter indlægger flere. 8) Langsom eller manglende stuegang både på medicinske og ortopædkirurgiske patienter såvel oppe i huset som på Akutafdelingen giver forlængede indlæggelser. 9) Overgangene mellem afdelinger medfører informationsog kvalitetstab samt potentielt længere indlæggelser. 10) Det er ikke lykkedes at rekruttere tilstrækkelige speciallægeressourcer. I Skadestuedelen har skadesporet også en tendens til at stase til. Dette hænger til dels sammen med måden, arbejdet er organiseret på, samt udnyttelsen af ressourcer. Alle skadesygeplejersker er behandleruddannet, men der er ofte en social- og sundhedsassistent på holdet, som ikke er behandler. Sygeplejersker og læger vurderer, at sygeplejerskerne kunne behandle 30 % af patienterne selv, men i praksis behandler de kun 5 %. Der mangler speciallæger Den største udfordring for kvaliteten i de akutte forløb er, at der mangler speciallæger i huset. Det gælder særlig på det medicinske område, men også inden for fx ortopædkirurgien. Brugen af vikarer har været udbredt, og dette har sat sine spor. På den positive side har vikarerne særligt på det medicinske område ifølge flere interviewede holdt den lægefaglige kvalitet oppe gennem sårbare perioder. På den mere negative side dræner det økonomien, hæmmer kontinuiteten i arbejdet, og gør det svært at arbejde langsigtet og strategisk. Vikarer kender ikke logistikken i huset, og dette kan øge indlæggelseslængden. Samtidig har den udbredte brug af vikarer bidraget til det indtryk, at sygehuset var et sted, lægerne skulle have en særlig økonomisk kompensation for at arbejde på. Manglen på speciallæger bevirker manglende beslutningstagning på en lang række områder i det daglige og forsinker flow og behandling. På det interkollegiale plan fører manglen på speciallæger til frustrationer og et presset arbejdsmiljø. Kompetenceniveauet Den overordnede vurdering af det faglige niveau er, at den er svingende og personafhængig. Det gælder både det faglige niveau i stamafdelingerne og i Akutafdelingen. I og med at der mangler speciallæger, er der et stort behov for, at yngre læger og andre faggrupper løfter en større arbejdsbyrde og et større ansvar. Vurderingen er, at de yngre læger og medicinstuderende ikke i tilstrækkelig grad klædes på til denne opgave. Samtidig mangler de løbende sparring med erfarne læger. Generelt er der også behov for et højere niveau i sygeplejefagligheden. Niveauet har været hæmmet af manglende økonomiske midler til at ansætte erfarne sygeplejersker ved vakancer og manglende midler til efteruddannelse. Hertil kommer plejepersonalets manglende vilje til efteruddannelse uden ekstra løntillæg. Der er også behov for mere faglig ledelse med fokus på læring Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus 5

6 Resumé i dagligdagssituationer. Ligesom der generelt er behov for at øge den faglige stolthed. Uhensigtsmæssigheder omkring tilblivelsen af Akutafdelingen har medført, at sygeplejen her ikke er organiseret som tildelt patientpleje (primærpleje), men som rundepleje. Set i lyset af at Akutafdelingen modtager akut syge patienter, er dette ikke hensigtsmæssigt. Overgange mellem afdelinger Der kan gøres mere for at skabe kvalitet i patienternes overgange mellem afdelinger på sygehuset. Der er ingen formaliserede samarbejdsaftaler om, hvordan og hvornår overflytning foregår. På grund af flaskehalsen med for få speciallæger ender mange af patienterne med at bliver overflyttet i vagtskiftetidsrummet kl , hvilket øger antallet af personalekontakter, som patienterne får, og udfordrer patientsikkerheden. En ledelses- og kulturmæssig udfordring Oplevelsen er, at der på sygehusniveau har manglet en effektiv samlet ledelse af omstilling af sygehuset til akutsygehus. Der mangler fælles fodslag afdelingerne imellem. Det er også uklart, hvem der leder hvilket arbejde i Akutafdelingen. Den nuværende tværgående samarbejdskultur på Nykøbing Falster Sygehus udgør en barriere i forhold til kvaliteten i patientforløbene. Udviklingen mod de forskellige afdelingers selvtilstrækkelighed synes at være fremmet af 1) mangel på lægeressourcer qua rekrutteringsproblemer, 2) økonomiske problemer der fremmer fokus på egen kasse og egne problemer, og 3) organiseringen med funktionsbærende enheder der har flyttet ledelsesmæssigt fokus ud af huset. Tilblivelsen af Akutafdelingen, som er hjørnestenen i omstillingen til akutsygehus, har lidt under den uhensigtsmæssige samarbejdskultur med manglende effektive aftaler og samarbejde til følge. Dette udgør også en udfordring for at implementere den nye arbejdsorganisering med akutlægen. Akutlægens rolle anses i dag for at være uklar. En anden konsekvens er, at den overordnede vision med at indføre fælles akutafdelinger har svære vilkår i en model, hvor de traditionelle faglige søjler blot er videreført nede i Akutafdelingen. Der mangler både i huset og i Akutafdelingen en mere tydelig ledelse af kvalitet i de akutte patientforløb. Rapporten afsluttes med en række konkrete anbefalinger til, hvordan kvaliteten kan hæves på sygehuset. Der henvises til kapitel 5. Anbefalingerne henvender sig både til forvaltningsniveau, sygehusniveau og afdelingsniveau. n 6 Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus

7 1 Indledning 1.1 Formål Formålet med undersøgelsen er, at Sygehus Syd i Region Sjælland får en status på de organisatoriske og sundhedsfaglige forhold på Nykøbing Falster Sygehus omkring de akutte patientforløb. Formålet er også, at Region Sjælland og dermed Nykøbing Falster Sygehus får indsigt i mulige forbedringsmuligheder i organiseringen og behandlingen af de akut indlagte patienter herunder forbedringsmuligheder i forhold til ressourceallokering til drift, kvalitetssikring og udvikling. 1.2 Baggrund Siden introduktion af anvendelse af HSMR [Hospitals Standardiseret Mortalitets Ratio] til at vurdere kvalitet i behandling på sygehusene har Nykøbing Falster Sygehus haft HSMR-tal >110. I 2011 var der sket en yderligere og markant stigning i HSMR i 2. og 3. kvartal til henholdsvis 140 og 145 uden oplagt forklaring. Der var ikke sket en relativ stigning i antallet af døde i forhold til aktiviteten. Det viste sig efterfølgende, at de højere HSMR-tal blandt andet skyldes ændret registreringspraksis i forbindelse med oprettelsen af den ny fælles akutafdeling. Fx med anvendelse af observationsdiagnoser, mangelfuld SKS-kodning inkl. bidiagnoser svarende til Charlston-indexet til følge. Sygehus Syd har dog fortsat ønsket at arbejde med at sætte fokus på, hvordan der kan arbejdes med at forbedre kvaliteten af den akutte indsats på Nykøbing Falster Sygehus. Nykøbing Falster Sygehus er som en række andre sygehuse i Danmark ved at omorganisere modtagelsen og behandlingen af de akutte patienter gennem etableringen af en fælles akutafdeling. Rapporter på området har tidligere vist, at det udfordrer sygehusene at etablere fælles akutafdelinger, fordi de lægger op til grundlæggende ændringer i de mere specialebaserede måder, sygehusene tidligere har arbejdet på (1). Visionen for fælles akutmodtagelser er at løfte kvaliteten i den akutte modtagelse af patienter. Men hvordan visionen skal organiseres og funktionen bemandes vækker mange steder bekymring. Et væsentligt element i konceptet med fælles akutmodtagelser er, at speciallægerne i højere grad skal frem i front i modtagelsen af akutte patienter. Dette forudsætter dog omfattende ændringer i speciallægernes arbejdstilrettelæggelse i dagarbejdstiden og stiller nye krav til deltagelse i vagtarbejdet om aftenen og natten. Realiteten er, at der er store forskelle på, hvordan eller hvorvidt disse forventninger omsættes lokalt. Der er med fælles akutmodtagelserne tale om et stort organisatorisk forandringsprojekt, der kræver, at speciallæger/overlæger i højere grad samarbejder på tværs af specialer. Dette er en udfordring, fordi overlæger i udgangspunktet primært anses for at identificere sig med gruppen af overlæger inden for eget speciale frem for med det tværgående patientforløb, afdelingen eller organisationen. Der er også tale om en udfordring, fordi modtagelsen af akutte patienter traditionelt har været omgærdet af lav prestige. Og følgelig også lav prioritering i arbejdets organisering. Nogle specialer har eksempelvis ikke tradition for at have speciallæger tilstede aften/nat eller i weekenden (1). Sygehus Syd har indledningsvis peget på følgende områder, som potentielt kan skabe udfordringer for kvaliteten på Nykøbing Falster Sygehus: Organisatoriske forhold Kapacitet og flow i akutafdelingen efter omorganisering med fælles akutafdeling for såvel kirurgiske, ortopædkirurgiske og medicinske patienter, herunder en gennemgang af den organisatoriske struktur, særligt med hensyn til den lægelige organisering Øget aktivitet og ændret patientpopulation grundet lukning af Nakskov Sygehus Uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser terminale og demente patienter Nedlæggelse af lægebilen og erstatning med paramedicinere Anvendelse af mange vikarlæger hvilket udfordrer kontinuiteten Kompetenceniveau af personale der behandler kritisk syge inkl. uddannelsesudfordringer Overgange mellem afdelinger og sektorer Organisering af det fælles ledelsesmæssige fokus på samarbejdet mellem afdelinger omkring de fælles akutte patientforløb Har den øgede indsats på akutområdet påvirket fordeling af ressourcer og kompetencer over tid og mellem akutte og elektive forløb? Anvendelse af it-systemer Sundhedsfaglige forhold Behandling med anvendelse af fælles nationale og regionale faglige standarder og retningslinjer Risikovurdering af patienter (triage, vitalparametre) herunder tidlig identifikation og behandling af SIRS og sepsis MAT-team funktionen og monitorerings- og behandlingsplaner Speciallægevurdering særligt af kritisk syge Samarbejdet omkring og inddragelse af patienten Klinisk læring af indberettede data inkl. UTH, kerneårsagsanalyser og mors audit. 1.3 Anvendte metoder Med udgangspunkt i de problemfelter, sygehuset har påpeget, og i de analyser der allerede er gennemført i Sygehus Syd, sættes særlig fokus på det akutte forløb på sygehuset. Undersøgelsen består ud over en dokumentanalyse af to dele: En sundhedsfaglig og en organisationsfaglig analyse. I afrapporteringen er disse til dels skrevet sammen Dokumentanalyse Sygehus Syd har tilvejebragt relevante tidligere undersøgelser samt de foreløbige resultater af igangværende undersøgelser af det akutte område på Nykøbing Falster Sygehus. Dokument- Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus 7

8 Indledning gennemgangen har ligget til grund for det videre analysearbejde Sundhedsfaglig analyse Til den sundhedsfaglige analyse er der udvalgt to eksterne erfarne klinikere til at foretage en klinisk audit. Disse to klinikere har indgående erfaring med det kliniske arbejde i fælles akutafdelinger samt disses samarbejde med andre kliniske afdelinger. De to klinikere dækker kompetencer inden for: Det lægefaglige område inden for akutmedicin Det medicinske lægefaglige område Det sygeplejefaglige område inden for akutmedicin. De to klinikere har hver anvendt tre sammenhængende arbejdsdage ( maj 2012) på observation og samtaler med det kliniske personale på følgende afdelinger: Den fælles akutafdeling Medicinsk afdeling Organkirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk afdeling Anæstesi/intensiv Geriatri. Hovedvægten er lagt på arbejdet i Akutafdelingen og overgangen til de øvrige fem afdelinger, der tilsammen står for modtagelsen af mere end 90 % af patienterne fra Akutafdelingen. Der lægges i den kliniske analyse vægt på vurdering af: a) Efterlevelse af de interne kliniske retningslinjer b) Personalets kompetencer c) Faglig kvalitet d) Organiseringen af arbejdet (fx i hensigtsmæssige teams, dækning i døgnets 24 timer) e) Organisering af daglig klinisk kvalitetsopfølgning af patientbehandlingen og faglig udvikling. Der er foretaget en særskilt vurdering af betydningen af en høj grad af vikardækning, ubesatte stillinger og andre relevante organisatoriske forhold såsom eksempelvis personalets anciennitet. De to klinikere har skrevet en samlet analyse ud fra deres gennemgang på 16 A4-sider. Denne analyse er derefter skrevet sammen med den organisationsfaglige analyse til en samlet rapport Mors audit Som led i den sundhedsfaglige analyse er der gennemført mors audit på 10 udvalgte kritiske cases. Det vil sige cases, hvor den kliniske håndtering er gået skævt. Der er udvalgt cases, der allerede har været lokalt auditeret. Dette har dels givet et indblik i den lokale auditeringsproces, dels givet indblik i problematiske patientforløb. Der er eksempelvis analyseret cases omhandlende: Hjertestop Død relateret til overflytning mellem afdelinger Død relateret til fejldiagnose Manglende identifikation af Sirs og Sepsis Manglende tilkald af MAT-team Insufficient opfølgning på høj BOS For sen speciallægevurdering Mangelfuld udarbejdelse af behandlingsplaner. Sygehus Syd har tilvejebragt de 10 udvalgte cases i samråd om udvælgelsen af cases med de to eksterne klinikere samt DSI's projektleder (og organisationsanalytiker). Mors audit er foretaget i samarbejde mellem de to klinikere og projektets organisationsanalytiker. Klinikerne identificerer kliniske afgørende svigt og vurderer i samarbejde med organisationsanalytikeren, i hvilken grad fundne problematikker handler om medarbejderkompetencer, faglig kvalitet og/ eller organisering af arbejdet. De to klinikere har derudover foretaget en gennemgang af 20 aktuelle journaler fra ugen før deres besøg Organisationsfaglig analyse Den organisationsfaglige analyse har ud over af den indledende dokumentgennemgang bestået af to dele: Observation og interviews Observation Sundhedsfagliges hverdagspraksis og konkrete samarbejde undersøges bedst gennem observationsstudier. Der er derfor gennemført et mindre observationsstudie med fokus på modtagelse af akutte patienter og overgange mellem Akutafdelingen og andre kliniske afdelinger. Der er observeret svarende til godt to arbejdsdage (8.-9. maj 2012). Noget af observationstiden har fundet sted i aftenvagten. Observationsstudiet er gennemført, således at to observatører har observeret simultant ved at: Observatør 1 primært har observeret i Akut 1 skadebehandlingen og triage. Observatør 2 primært har observeret i Akut 2 & 3 og fulgt udvalgte patienters overgang fra Akutafdelingen til ankomst og etablering på andre kliniske afdelinger. Den ene af disse dage blev vurderet til at være almindelig travl, den anden til at være mindre end almindelig travl. Observationerne er løbende skrevet ned i observationslogbøger. Observationerne er sammenholdt i en analyse. Hertil har der været gennemført diverse ad hoc observationer efter behov fx tidsmæssigt samtidigt med de to eksterne klinikeres tilstedeværelse ( maj 2012). Målet hermed har blandt andet været i slutningen af dagen at kunne sammenholde observationer med de to eksterne klinikere. Der er også gennemført ad hoc observation i forbindelse med omvisning i huset, deltagelse i møder og interviews (i perioden 3. maj-14. juni 2012). 8 Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus

9 Indledning Interviewundersøgelse Med henblik på at undersøge de involverede sundhedsfagliges erfaringer med behandling og pleje af akutte patienter herunder overgangen mellem Akutafdelingen og de andre kliniske afdelinger er der gennemført en række interviews. Interviewene har som sekundært formål haft at give de interviewede en anledning til at reflektere over den daglige praksis og samarbejde omhandlende akutte patienter. Der er i perioden 30. maj-14. juni 2012 gennemført interviews med medarbejdere og ledere i Akutafdelingen samt i de primære samarbejdende sengeafdelinger: Medicinsk afdeling Organkirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk afdeling Anæstesi/intensiv Geriatrisk afdeling. Der er endvidere gennemført interviews med sygehusledelsen og tværgående funktioner såsom portører. De fleste interviews er gennemført som gruppeinterviews. Enkelte er gennemført som individuelle interviews eller/og som telefoninterviews. Der er i alt gennemført 14 interviews af en varighed på mellem 1-2 timer. Interviewene har taget udgangspunkt i semistrukturerede interviewguides. De semistrukturerede interviewguides er udarbejdet på baggrund af indsigter fra dokumentanalysen, den kliniske analyse samt de organisatoriske observationsstudier. Alle interviews er elektronisk optaget på voice recorder, og der er skrevet referat af hvert interview. Følgende faggrupper har indgået i interviews: Sygehusledelse Læger (speciallæger og yngre læger) Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter Lægesekretærer Portører. Ud over interviewene er der gennemført en række informative samtaler med ledere og medarbejdere som led i såvel den kliniske som organisatoriske audit. Hertil kommer samtaler med en læge, der har mangeårig erfaring som praktiserende læge i sygehusets optageområde. Af anonymiseringsårsager skelnes der i rapporten ikke mellem citater, der er fremkommet ved gruppeinterviews, telefoninterviews eller samtaler, ligesom der anvendes brede kategorier. Eksempelvis kan (leder, Akutafdelingen) både være en souschef, ledende lægesekretær, afdelingssygeplejerske, ledende overlæge eller oversygeplejerske. Ligesom (læge, samarbejdende afdeling) både kan være en overlæge og en yngre læge og (leder, samarbejdende afdeling) både kan være en oversygeplejerske, ledende overlæge, specialeansvarlig overlæge, afdelingssygeplejerske og en souschef. Interviews plus samtaler med Antal interviews Antal samtaler Personer i alt Sygehusledelsen Ledende overlæge og oversygeplejerske (Akutafdelingen) Ledende overlæger, oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker og souschefer (Medicinsk, kirurgisk, ortopædkirurgisk, geriatrisk & anæstesiologisk/intensiv) Afdelingssygeplejersker, ledende lægesekretær og souschefer (Akutafdelingen) Akutlæger (Akutafdelingen) Overlæger (Medicinsk, kirurgisk, ortopædkirurgisk, geriatrisk & anæstesiologisk/intensiv) 1 3 Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sekretærer (Akutafdelingen) Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sekretærer (Medicinsk, kirurgisk, ortopædkirurgisk, geriatrisk & anæstesiologisk/intensiv) Yngre læger Portører 1 2 Bioanalytikere 2 Praktiserende læger fra optageområdet 2 1 I alt Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus 9

10 Indledning Anvendelsen af citater i rapporten Citater anvendes i rapporten dels som dokumentation, dels som en måde at give stemme til lokale oplevelser og fortolkninger. Citaterne er udvalgt efter, at de giver et indtryk i bredere oplevelser og mønstre. Læseren bør dog være opmærksom på, at citater er talesprog nedfældet i skrift. Tale virker ofte stærkere nedfældet på skrift. I talesprog sættes ting nemlig oftere på spidsen Metodiske forbehold Undersøgelsen bygger primært på data, der er fremkommet i en kort periode på Nykøbing Falster Sygehus (maj-juni 2012). Det har af ressourcemæssige årsager ikke været muligt at interviewe medarbejdere og ledere fra samtlige afdelinger i huset. Analysen har også været afhængig af, hvem der har stillet op til interviews. Bortset fra interviewene med ledere fra andre afdelinger har deltagelsesgraden blandt en række andre grupper ikke været så høj som forventet og indbudt til. I interviewet med plejepersonale og sekretærer fra andre afdelinger var der fx kun fem personer, der deltog (heraf kun to fra stamsengeafsnit). I interviewet med speciallæger fra andre afdelinger var der kun tre, der deltog. Deltagelsesgraden blandt afdelingssygeplejersker i Akutafdelingen var også lav. n 10 Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus

11 2 Beskrivelse af den akutte organisering I kapitel 2 præsenteres en beskrivelse af, hvilket organisatorisk set-up de akutte patientforløb på Nykøbing Falster Sygehus indgår i. Som nævnt i indledningen til rapporten er Nykøbing Falster Sygehus i gang med en omfattende ændring til akutsygehus med fælles akutmodtagelse. Ændringen er foregået gradvist. Akutafdelingen i sin nuværende form åbnede i maj Nykøbing Falster Sygehus optageområde Optageområdet for Nykøbing Falster Sygehus er på ca indbyggere og dækker områderne Falster, Lolland, Møn og den sydlige del af Sjælland. Der har gennem de senere år været et stigende antal indlæggelser på sygehuset fra indlæggelser i 2009 til indlæggelser i 2010 og igen stigende i 2011 til Nakskov Sygehus lukkede 1. maj I 2012 ser aktiviteten ud til at have stabiliseret sig på 2011-niveau. Meraktiviteten skyldes væsentligst flere medicinske patienter. 2.2 Modtagelse af akutte patienter på Nykøbing Falster Sygehus Efter omlægningen til akutsygehus og etableringen af Akutafdelingen blandt andet gennem fusion af skadestuen og det tidligere AMA (akut medicinsk modtageafdeling) modtager Akutafdelingen i dag alle akutte patienter på sygehuset på nær fødende kvinder og børn, der skal indlægges på Børneafdelingen. Nogle patientkategorier 1 køres ofte efter at have været inde og vende eller efter kort ophold på Akutafdelingen videre til andre sygehuse. Akutafdelingen har 32 modtage- og observationspladser, 4-5 skadelejer, 1 traumerum med 2 lejer, 1 hjertestoprum, 1 røntgenrum samt 1 skadeklinik dækkende Nakskov. Der er formelt et ophold i Akutafdelingen på timer. Den gennemsnitlige liggetid er på 1,1 døgn. Der er fra slutningen af 2011 opsat overvågningsudstyr på alle pladser. Akutafdelingens driftsbudget er i 2012 på mio. kr. Som led i en indsats for at forbedre servicemål vedrørende epikriseudskrivning tilføres der derudover afdelingen 25 kr. per rettidig epikrise (inden for tre hverdage). Dette giver Akutafdelingen et økonomisk incitament til at færdiggøre patienter i Akutafdelingen. Efter 1. maj 2011, hvor Akutafdelingen åbnede helt op på planlagt kapacitet og Nakskov Sygehus lukkede, steg antallet af indlæggelser med ca. 8 patienter per døgn og median belægningsprocenten fra 105 % til 116 % (2). Afdelingen har en stigende belægningsprocent, nu på 130. Akutafdelingen er dimensioneret til 35 patienter, men har i dag 47 i døgnet, heraf 8 kirurgiske, 3 ortopædkirurgiske, 1 gynækologisk, 8 kardiologiske og 27 medicinske patienter svarende til alle indlæggelser i specialerne medicin, kirurgi, ortopædkirurgi og gynækologi. Endvidere behandles 55 skader pr døgn. 1 Det drejer sig fx om ST-elevationsinfarkt i hjertet, der køres til Rigshospitalet med nenblik på PCI, blodpropper i hjernen (dem der er egnet til trombolyse) der køres til Neurologi i Roskilde, alvorlige øre-, næse-, halstilfælde der køres til Køge, øje/mund og kæbe der køres til Næstved, enkelte neurologiske patienter der køres til Næstved, onkologiske patienter (i åbne forløb) der køres til Næstved, dialysepatienter med dialyserelaterede problemer køres til Roskilde, og transplantation køres til Rigshospitalet, diskusprolaps køres til Køge og akutte thromber i arterier køres til karkirurg i Odense. Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus 11

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Projektnavn Tid Budget Fastholdelse Egen finansierng Samlet 4 Forbedrede arbejdsforhold for anæstesilæger April til

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser. Christina Holm-Petersen

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser. Christina Holm-Petersen Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut September 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Effektdrevet optimering af klinisk kommunikation

Effektdrevet optimering af klinisk kommunikation drevet optimering af klinisk kommunikation Morten Hertzum, Jesper Simonsen og John Damm Scheuer, Roskilde Universitet (RUC) Dette dokument indeholder RUCs forslag til hvilke forskningsaktiviteter, der

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenheden Horsens, som er med på LS3 Vores forbedringsteam fra Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad Tilbage Alle nyheder Print Fremad Ugeskr Læger 2012;174(7):398 Odenses nye FAM: Specialisterne i front Et nej tak til akutlæger og et ja tak til specialister i front tvinger lægerne til at arbejde sammen

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere