REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL"

Transkript

1 EUROPEAN COMMISSION Brussels, COM(2016) 751 final REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual report of the European Union's humanitarian aid and civil protection policies and their implementation in 2015 EN EN

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resumé... 4 Humanitær bistand... 7 Flygtningekrisen... 7 Humanitære kriser i Afrika... 8 Andre humanitære kriser Undervisning under kriser Politik for humanitær bistand Civilbeskyttelse Den syriske flygtningekrise Indsats mod ebola Det europæiske lægekorps Imødegåelse af naturkatastrofer Forebyggelse og beredskab Civilbeskyttelsespolitik Katastrofeberedskab og modstandsdygtighed Initiativet EU-bistandsfrivillige Koordinering med andre EU-instrumenter Finansielle og menneskelige ressourcer EU's budget til humanitær bistand historisk højt Menneskelige ressourcer Yderligere oplysninger og kilder Bilag

3 INDLEDNING I denne rapport præsenteres Kommissionens vigtigste aktiviteter og politiske resultater i 2015 på området for humanitær bistand og civilbeskyttelse, som blev gennemført af Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (GD ECHO) 1. Som kommissær for humanitær bistand og krisestyring har Christos Stylianides et dobbelt mandat: at yde bistand for at afhjælpe humanitære kriser rundt omkring i verden og at fremme samarbejde blandt myndigheder i hele EU, som beskæftiger sig med civilbeskyttelse, som reaktion på naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer i og uden for Europa. 2 ECHO's opgave at medvirke til at beskytte og bevare liv, forebygge og afbøde menneskelige lidelser og værne om integriteten og den menneskelige værdighed hos befolkninger, der er ramt af kriser opfyldes gennem humanitær bistand 3 og civilbeskyttelsesoperationer 4. EU's humanitære bistand er en livline for samfund, der bliver ofre for nye, tilbagevendende og langvarige kriser. Den gør det muligt for dem at forberede sig bedre på fremtidige nødsituationer. Gennem supplerende civilbeskyttelsesoperationer tilbydes der øjeblikkelig støtte i form af eksperthold, redningsudstyr og overvågning af forestående katastrofer, både i og uden for EU. Når katastrofen rammer, kan forskellen mellem liv og død afhænge af, at det internationale samfund griber effektivt ind i tide. Sammen med medlemsstaternes bidrag er EU en af verdens førende donorer. Denne bistand som er baseret på artikel 196 og 214 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er et grundlæggende udtryk for europæisk solidaritet I henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand skal Kommissionen efter hvert regnskabsårs afslutning forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en årsberetning, der indeholder et resumé af de foranstaltninger, som er finansieret i løbet af regnskabsåret. For så vidt angår den eksterne dimension af foranstaltningerne bidrager kommissæren til indsatsen under EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden, som har ansvaret for at lede og koordinere alle kommissærers arbejde på området for eksterne forbindelser. Ved denne tilgang tages der fuldt ud hensyn til den særlige modus operandi ved humanitær bistand, som skal ydes i overensstemmelse med de humanitære principper og humanitær folkeret, udelukkende ud fra behovene hos de berørte befolkninger og i tråd med den europæiske konsensus om humanitær bistand. Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (EUT L 163 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EUcivilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af , s. 924). 3

4 RESUMÉ I 2015 oplevede vi en fortsat kraftig stigning i antallet af humanitære kriser. Over hele verden bredte væbnede konflikter og angreb på civile sig med alarmerende fart. Naturkatastrofer, som forværres af klimaændringer og befolkningsvækst, bliver også stadig hyppigere og mere intense. Med over 60 millioner 5 tvangsfordrevne mennesker er langvarig fordrivelse blevet en alvorlig humanitær, udviklingsmæssig, politisk og økonomisk udfordring. Behovene overgår i stigende grad ressourcerne, og det bliver stadig mere komplekst at yde humanitær bistand og civilbeskyttelse. Under sådanne hidtil usete omstændigheder har EU reageret ved at målrette den humanitære bistand mod de mennesker, der har mest behov for hjælp, og som er mest udsatte, og ved at opgradere den politiske indsats. Gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme har EU også sikret en velkoordineret indsats på europæisk plan for ofre for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer i og uden for Europa. I 2015 beløb EU's humanitære bistand og hjælp til civilbeskyttelse sig til mere end 1,5 mia. EUR. Dette hjalp mere end 134 millioner støttemodtagere, som var ramt af naturkatastrofer eller konflikt i mere end 80 lande. Budgettet til humanitær bistand i 2015 det største, som Kommissionen nogensinde har gennemført var en reaktion på den stadig stigende hyppighed og intensitet af naturkatastrofer og andre humanitære kriser. Syrien er det største "oprindelsesland" for flygtninge, som i øjeblikket kommer til EU. Konflikten i Syrien er fortsat med uformindsket styrke på femte år og er stadig den største humanitære og sikkerhedsmæssige krise i verden. I 2015 blev der ydet mere end 370 mio. EUR til livreddende operationer i Syrien og nabolandene. Ud over at hjælpe fordrevne personer i deres oprindelseslande blev der ydet støtte til humanitære beredskabsinterventioner i transitlande, herunder navnlig det vestlige Balkan (22 mio. EUR), til fordel for udsatte flygtninge, asylansøgere og migranter. Ungarn, Serbien, Slovenien, Kroatien og Grækenland aktiverede EU's civilbeskyttelsesmekanisme, da de havde brug for omgående støtte for at kunne håndtere tilstrømningen af flygtninge. I 2015 blev den humanitære støtte til Irak forhøjet betydeligt, idet op til 79 mio. EUR af EU's budget blev ydet til en af de hurtigst voksende humanitære kriser i verden. Beskyttelsen af civile er en af de største udfordringer. Irak huser desuden næsten syriske flygtninge. Støtten til Sahel beløb sig til 229 mio. EUR, som især blev målrettet mod fødevare- og ernæringskrisen. Tilbagevendende fødevarekriser i Sahel har haft meget alvorlige følger for de fattigste familiers modstandsdygtighed og har tvunget hundredtusindvis af mennesker til at forlade deres hjem. Konflikter i Mali, Den Centralafrikanske Republik og det nordlige Nigeria som har bredt sig til Tchad, Niger og Cameroun har yderligere forværret fødevaresikkerheden. Fortsat væbnet konflikt i Sydsudan, en niveau 3-nødsituation, har fordrevet millioner og skabt enorme humanitære behov. EU-støtten, som beløb sig til 127 mio. EUR i 2015, har bidraget til livreddende operationer i Sydsudan og har hjulpet sydsudanske flygtninge i Sydsudans nabolande. 5 million-worldwide-data-show. 4

5 EU meddelte i december 2015, at EU ville yde 125 mio. EUR til finansiering af beredskabsforanstaltninger i lande, der er berørt af det ekstreme vejrfænomen "El Niño" i Afrika, Vestindien og Mellem- og Sydamerika. Målrettet minimering af risikoen for katastrofer og lokal kapacitetsopbygning støttes i særligt udsatte lokalområder. I juli 2015 klassificerede FN Yemen-krisen som en niveau 3-nødsituation. EU's humanitære støtte, som nåede op på 50 mio. EUR i 2015, er målrettet mod både Yemens internt fordrevne borgere og landets flygtninge. Konflikt kombineret med fattigdom, tvangsfordrivelse og stigende fødevarepriser har forværret en allerede alvorlig humanitær krise. Yemen er også direkte berørt af den humanitære krise på Afrikas Horn. Millioner af mennesker i Ukraine har behov for humanitær støtte som følge af konflikten i den østlige del af landet. 30 mio. EUR af EU's budget blev afsat til humanitær bistand og tidlig genoprettelseshjælp til befolkningen i Ukraine. Der blev desuden ydet bistand i naturalier gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme. Der blev ydet 15 mio. EUR i nødhjælp til ofrene for jordskælvet i Nepal. Der blev desuden udsendt civilbeskyttelseseksperter, eftersøgnings- og redningshold, nødhjælpsarbejdere og fornødenheder under EU's civilbeskyttelsesmekanisme. Undervisning af børn under kriser blev udpeget til en vigtig politisk prioritet i Undervisning er en livreddende humanitær intervention, når der er tale om så betydelige tvungne befolkningsvandringer, som vi har oplevet det seneste år. I 2015 modtog mere end 1,5 millioner børn undervisning som nødhjælp. I 2015 blev EU's civilbeskyttelsesmekanisme taget i brug i 25 nødsituationer (tidlig varsling, overvågning og anmodning om bistand), og der blev modtaget 19 anmodninger om direkte bistand inden for EU og i andre katastroferamte lande. I 2015 afholdt GD ECHO den hidtil mest vellykkede udgave af det europæiske civilbeskyttelsesforum den store konference, som hvert andet år samler alle europæiske og nogle internationale aktører inden for civilbeskyttelse. Forummet i 2015 blev benyttet som platform for den officielle lancering af samarbejdet med nabolande og det nye arbejdsområde med fokus på anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer til civilbeskyttelse. EU har ydet en særlig indsats for at bekæmpe ebolaepidemien i Vestafrika siden dens udbrud i marts Humanitær bistand blev målrettet mod de mest påtrængende behov, og der blev leveret nødforsyninger og udsendt eksperter gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme. Sådanne foranstaltninger førte i sidste ende til nedkæmpelsen af sygdommen i januar Erfaringerne fra ebolakrisen førte i 2015 til etableringen af det europæiske lægekorps som en del af den frivillige pulje under EU's civilbeskyttelsesmekanisme. På den tredje FN-konference om minimering af risikoen for katastrofer, som blev afholdt i Sendai, Japan, i marts 2015, blev der vedtaget en ny ramme for minimering af risikoen for katastrofer. EU påtog sig en ledende rolle i 5

6 udviklingen af en forstærket ramme for minimering af risikoen for katastrofer, som omfatter yderligere skridt til minimering af risici og fremme af modstandsdygtighed over for katastrofer inden for rammerne af bæredygtig udvikling og på grundlag af synergier med klimaændringer. De første indkaldelser af forslag vedrørende udsendelse af frivillige under initiativet EU-bistandsfrivillige blev offentliggjort i Det vil give mennesker mulighed for at deltage som frivillige i humanitære operationer på verdensplan inden

7 HUMANITÆR BISTAND EU er stadig en førende humanitær donor. Kommissionen sikrer, at alle interventioner er i overensstemmelse med humanitære principper, er målrettet mod de mest udsatte modtagere og behørigt hviler på behovsvurderinger. Interventioner sikrer omkostningseffektivitet og virkningsfuldhed i støtten til kritiske sektorer, mobilisering af partnere og støtte til det globale humanitære systems overordnede kapacitet. Disse princippers betydning for opretholdelsen af det humanitære rum er blevet anerkendt i eksterne og uafhængige evalueringer af Kommissionens indsats (et resumé af evalueringer af humanitære projekter gennemført i 2015 findes i bilag 1. Evaluering af civilbeskyttelse er baseret på kravene i den tilgrundliggende lovgivning. En overordnet evaluering af EU's civilbeskyttelsesmekanisme vil blive lanceret i andet halvår Der blev således ikke gennemført en evaluering af civilbeskyttelsesforanstaltninger i 2015). Flygtningekrisen Syrien Den Europæiske Unionen leder sammen med medlemsstaterne den internationale reaktion mod krisen i Syrien. Det anslås, at der er mere end 4,5 millioner syriske flygtninge i Syriens nabolande og den bredere region, og antallet af internt fordrevne anslås at nå op på 6,5 millioner. I 2015 blev mere end 160 mio. EUR af EU-budgettet tildelt livreddende operationer i Syrien. De centrale strategiske prioriteter havde fokus på støtte til en tværgående, hurtig, fleksibel og reaktiv indsats i nødsituationer parallelt med opretholdelsen af almindelig humanitær bistand til allerede fordrevne og udsatte befolkningsgrupper. De fleste flygtninge søger tilflugt i lande og blandt mennesker, som allerede kæmper med fattigdom og modgang, og værtssamfundene i regionen modtager derfor ofte også humanitær bistand. "Whole of Syria"-strategien er baseret på fire søjler, som omfatter forhandlet adgang, nødberedskab, beskyttelse og ansvarlighed og støtte til partnerskaber. Som en af hoveddonorerne til den strategiske beredskabsplan for 2015 hjalp EU med at forsyne 12 millioner mennesker med sundhedsydelser, 5 millioner med adgang til beskyttelse, 8 millioner med vand, sanitet og hygiejne og over 6 millioner udsatte internt fordrevne mennesker med indkvartering og andre fornødenheder. EU blev også yderligere involveret i internationale diplomatiske initiativer (f.eks. drøftelserne i Wien) og bestræbelser på at fremme respekten for grundlæggende humanitære principper og den humanitære folkeret. Nabolandene I Libanon blev der i 2015 anvendt 97 mio. EUR af EU-budgettet til at støtte omkring mennesker, især kvinder og børn. Bistanden var målrettet mod de mest udsatte flygtninge for at afhjælpe deres grundlæggende behov gennem kontantbaseret bistand til flere formål, sekundær livreddende sundhedspleje, indkvartering samt vand og sanitet. Der blev desuden ydet støtte til specifikke beskyttelsesaktiviteter, f.eks. rådgivning og juridisk bistand til voldsofre. I Jordan blev de mest omkostningseffektive og virkningsfulde løsninger med fokus på grundlæggende behov støttet med kontant bistand på i alt 58 mio. EUR. EU støttede f.eks. UNICEF's indsats for at hjælpe piger og drenge fra de mest udsatte syriske 7

8 flygtningefamilier med et kontantbeløb på 20 jordanske dinarer pr. barn om måneden. Det umiddelbare formål med dette program var at forebygge negative overlevelsesmekanismer blandt udsatte familier, f.eks. børnearbejde eller at spise mindre for at spare penge, ved at hjælpe med at dække udgifterne til det enkelte barn. Mere end 50 % af familierne oplyste, at de derved undgik at anvende mindst én negativ overlevelsesmekanisme, og 91 % af de adspurgte oplyste, at dette havde forbedret velfærden for hele familien. Efter årtiers konflikt kæmper sårbare irakere for at overleve en kompleks nødsituation, som nu er gået ind i sit tredje år. Kampe og sekterisk vold har ført til fordrivelse af flere millioner mennesker. Irak står ikke kun over for følgerne af den interne konflikt i landet, mens også over for følgerne af konkliften i nabolandet Syrien. Irak er værtsland for hundredtusindvis af registrerede syriske flygtninge. Som reaktion på de voksende humanitære behov forhøjede EU sin humanitære bistand til Irak betydeligt til næsten 79 mio. EUR i Målet var at yde beskyttelse og hjælp til Iraks fordrevne, til syriske flygtninge og til andre udsatte befolkningsgrupper, der er ramt af konflikterne. I 2015 blev Tyrkiet betegnet som det land i verden, der var vært for flest flygtninge. Over 2,5 millioner syriske flygtninge var registreret i landet ved årets udgang. Der blev tildelt næsten 36 mio. EUR af EU-budgettet til humanitær bistand for at dække de mest udsatte menneskers påtrængende behov. En af hovedprioriteterne var sundhedssektoren, især fysisk rehabilitering/postoperativ pleje til sårede og primære sundhedsydelser i akut underforsynede områder til omkring mennesker. En anden vigtig prioritet er programmer, som når ud til omkring mennesker, og som forsyner de mest udsatte flygtningefamilier med kuponer til køb af basale fornødenheder. Det Europæiske Råd glædede sig den 15. oktober 2015 over den fælles handlingsplan mellem EU og Tyrkiet som et led i en omfattende samarbejdsdagsorden baseret på fælles ansvar, gensidige forpligtelser og opfyldelse. Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet 6 tilvejebringer betydelige nye finansielle ressourcer og en koordineringsmekanisme, der har til formål at sikre, at behovene hos flygtninge og værtssamfund håndteres på en omfattende og koordineret måde. Faciliteten koordinerer et samlet beløb på 3 mia. EUR i I 2015 rejste mere end en million mennesker til EU ad den såkaldte Vestbalkanrute, over Tyrkiet og derefter til Grækenland i et forsøg på at nå frem til Central- og Nordeuropa. EU-budgettet finansierede også humanitære nødinterventioner i Vestbalkan med i alt 22 mio. EUR, som blev anvendt til at støtte udsatte flygtninge, asylansøgere og nødstedte migranter. Denne støtte blev ydet til nødhjælp (fødevarer, vand, hygiejne, andre fornødenheder, sundhed, grundlæggende beskyttelse og vinterforberedelser) på steder med stor flygtningekoncentration, herunder ved grænser og registreringssteder. Humanitære kriser i Afrika Sahel 6 C(2015)

9 Sahel, en af verdens fattigste regioner, lider under følgerne af fire fødevare- og ernæringskriser siden 2005, som er blevet forværret af virkningerne af klimaændringerne. Disse tilbagevendende kriser har haft meget alvorlige følger for de fattigste familiers modstandsdygtighed, og de kæmper år efter år for at dække deres basale fødevarebehov, især i de lange perioder mellem høst. I 2015 beløb støtten til Sahel (Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria og Senegal) sig til 229 mio. EUR og var målrettet mod fødevare- og ernæringskrisen. Som et af verdens mindst udviklede lande befinder Tchad sig stadig i en kompleks nødsituation som følge af kronisk fødevareusikkerhed, fejlernæring, naturlige farer, epidemier og massiv fordrivelse af mennesker. EU's humanitære bistand til Tchad beløb sig til 58 mio. EUR i 2015 og gav husstande adgang til basale fødevarer gennem bistand i form af kontanter og kuponer. Årtiers politisk ustabilitet og naturkatastrofer i nabolandet Den Centralafrikanske Republik har udløst en tilstrømning af flygtninge, som har lagt yderligere pres på de allerede overbelastede ressourcer. Ud over langvarig fødevareusikkerhed har den udbredte vold i det nordøstlige Nigeria som følge af Boko Haram udløst en masseflugt. I løbet af 2015 blev der tildelt 21,5 mio. EUR af EU-budgettet til humanitær bistand i Nigeria, som blev anvendt til fødevarehjælp, sundhed og beskyttelse til fordrevne mennesker og konfliktens ofre. Over 2 millioner nigerianer er blevet tvangsfordrevet i landet, og over er flygtet til nabolandene Niger, Cameroun og Tchad. Det humanitære samfund forventer en ny massiv bølge af fordrivelse som følge af de igangværende evakueringer af befolkningerne på øerne i Tchad-søen på grund af militæroperationer i området. Sydsudan Sydsudan har været plaget af uafbrudt krise, som har genereret enorme humanitære behov. EU yder mere end 40 % af den samlede humanitære bistand til Sydsudan og støtter livreddende programmer, der er målrettet mod omkring 2 millioner mennesker. Alene i 2015 ydede EU 127 mio. EUR i bistand til landet. Den væbnede konflikt, som begyndte i december 2013, har haft tusindvis af dødsofre og har fordrevet mere end 2 millioner mennesker fra deres hjem. En fredsaftale blev undertegnet i august 2015, men der er stadig ikke tegn på fred i landet. Den Centralafrikanske Republik Politisk ustabilitet og naturkatastrofer, herunder sårbarhed over for klimaændringer, i Den Centralafrikanske Republik har bidraget til den nationale økonomis undergang, mangel på udvikling og svækkelse af de statslige institutioner. Siden konflikten begyndte i 2013, har EU spillet en ledende rolle og har ydet 73 mio. EUR i humanitær bistand. Situationen er stadig ekstremt skrøbelig. I 2015 beløb EU's humanitære bistand til Den Centralafrikanske Republik sig til i alt 25 mio. EUR. EU støttede projekter vedrørende beskyttelse, adgang til sundhedspleje, fødevare- og ernæringsbistand, distribution af rent drikkevand, sanitetstjenester, logistik og koordinering af den humanitære indsats. Der blev på højt niveau afholdt en international konference om Den Centralafrikanske Republik i maj 2015, hvor man fokuserede på landets humanitære behov, genopretning og opbygning af modstandsdygtighed. 9

10 Befolkningsfordrivelse: Mellemøsten, Centralasien og Afrika,

11 Andre humanitære kriser El Niño-krisen EU meddelte, at EU ville yde 125 mio. EUR til finansiering af beredskabsforanstaltninger i lande, der er berørt af El Niño i Afrika, Vestindien og Mellem- og Sydamerika. Fænomenet, som er en af de største hændelser i de sidste tredive år, og som forværres af klimaændringerne, berører mere end 41 millioner mennesker verden over 7. Etiopien er et af de lande, som er værst ramt af El Niñofænomenet, og antallet af mennesker uden fødevaresikkerhed som følge af tørke steg fra 2,9 millioner i januar 2015 til 8,2 millioner i oktober Yemen Politisk ustabilitet, væbnede konflikter, dårlig økonomi og kronisk underudvikling er kernen i Yemens komplekse og multifacetterede krise. Over 47 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen på under 2 EUR om dagen, og landet har verdens tredjehøjeste fejlernæringsprocent. I 2015 blev 50 mio. EUR af EU-budgettet anvendt til at hjælpe mennesker i hele landet, som var berørt af konflikt og tvangsfordrivelse, fødevareusikkerhed og fejlernæring. Størstedelen af den humanitære bistand bruges til at levere fødevarer, vand og sanitet, basal sundhedspleje, indkvartering og andre fornødenheder til de internt fordrevne mennesker, flygtningene fra Afrikas Horn og de samfund, der er vært for disse fordrevne mennesker. Ukraine Den humanitære krise i Ukraine står stadig højt på EU's dagsorden. Millioner af mennesker i Ukraine har behov for humanitær bistand som følge af konflikt, fordrivelse og ekstrem fattigdom. Projekter gennemført i 2015 ved hjælp af EU-budgettet beløb sig til 30 mio. EUR og hjalp mere end ukrainere direkte. Målgrupperne var de mest udsatte børn, ældre og enlige forsørgere, men der blev også ydet hjælp til internt fordrevne mennesker, flygtninge fra konfliktområder og hjemvendte. Bistanden havde ofte form af kontanter og kuponer, som har vist sig at være en særdeles effektiv og virkningsfuld bistandskanal, fordi den stimulerer den lokale økonomi direkte og hjælper med at opretholde de berørte menneskers værdighed. Der blev desuden ydet bistand i naturalier gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme. I januar 2015 organiserede en fælles EU-operation flyvninger og vejtransport med nødhjælpsforsyninger. Nepal Et katastrofalt jordskælv ramte det centrale Nepal i april 2015, dræbte næsten mennesker og jævnede hele landsbyer med jorden. EU ydede omgående humanitær bistand på 15 mio. EUR til dækning af de mest påtrængende behov nødindkvartering, akut lægehjælp, vand og sanitet, støtte til at opretholde eksistensgrundlag og logistik og til fremme af katastrofeberedskabs- og risikominimeringsaktiviteter. I dagene efter jordskælvet blev EU's civilbeskyttelsesmekanisme (EUCPM) taget i brug efter anmodning fra Nepals myndigheder. EUCPM stod bag indsættelsen af tre enheder omfattende eftersøgning og redning i byområder, avancerede lægecentre og rensning af drikkevandet og udsendelsen af eksperter i bygningsteknik og andre tekniske eksperter, ligesom der blev ydet bistand i naturalier og indsat nødhjælpsarbejdere. Kommissionens

12 fortsatte pres førte til formuleringen af en national strategi for katastrofeberedskab i Nepal. Glemte kriser EU så også videre end mediespotlightet og involverede sig i mange af de "glemte" kriser 8. I 2015 omfattede disse kriser Sahrawi-flygtningene i Algeriet, Rohingyabefolkningen i Myanmar/Burma og de colombianske flygtninge i Ecuador og Venezuela 9. I vurderingen af glemte kriser (Forgotten Crisis Assessment FCA) udpeges alvorlige humanitære kriser, hvor de berørte befolkninger modtager utilstrækkelig eller slet ingen international bistand. Disse kriser er kendetegnet ved ringe mediedækning, manglende donorinteresse og svag politisk vilje til at afhjælpe krisen, således at tilstedeværelsen af humanitære aktører er utilstrækkelig. I 2015 tildelte EU næsten 17 % af det oprindeligt vedtagne budget til humanitær bistand til glemte kriser. Undervisning under kriser Børn udgør halvdelen af ofrene for konflikterne i verden, og de udgør en af de mest udsatte grupper. Ud over mulige kvæstelser og tvangsfordrivelse er der akut risiko for familieopløsning under kriser. Sandsynligheden for, at børn bliver adskilt fra deres familie, er meget høj, og det har alvorlige følger for børnene. Når en katastrofe rammer, afbrydes undervisningen af millioner af børn. Virkningen af konflikter på disse børn er ofte langvarig og kan ved langvarige kriser føre til en situation, hvor manglende uddannelse kan føre til yderligere vold, hvis disse børn som voksne kopierer de voldsmønstre, som de oplevede i barndommen. Når børn ikke går i skole, har de ingen chance for at udvikle de nødvendige kompetencer til at skabe en mere fremtid med velstand for dem selv og for deres land. I nødsituationer kan undervisning hjælpe med i det mindste at give børnene en vis følelse af normalitet og tryghed, og den giver børnene den psykosociale støtte, de har brug for for at kunne overvinde traumer. Undervisning udpeges desuden ofte som en primær prioritet af de berørte samfund. Undervisning af børn under kriser blev udpeget til en vigtig politisk prioritet i Undervisning er en livreddende humanitær intervention, som er blevet støttet gennem EU's initiativ Børn af Freden og andre initiativer. I perioden tildelte EU over 23 mio. EUR til undervisningsprojekter (herunder bidrag fra Luxembourgs og Østrigs regeringer), og mere end 1,5 millioner børn har nydt godt af disse projekter i 26 lande rundt om i verden. Kommissionen har forpligtet sig til at øge andelen af humanitær bistand, der ydes til undervisning under kriser, fra 1 % i 2015 (11 mio. EUR) til FN's mål på 4 % i EU-finansierede undervisningsaktiviteter tager målrettet udgangspunkt i børns forskellige behov på grundlag af deres alder, køn og andre specifikke omstændigheder. 8 9 Glemte kriser defineres som alvorlige, langvarige humanitære kriser, hvor de berørte befolkninger modtager utilstrækkelig eller slet ingen international bistand, og hvor der ikke er politisk vilje til at afhjælpe krisen på grund af manglende medieinteresse. Dette henviser primært til langvarige konflikter, men kan også henvise til kriser som følge af den kumulative virkning af tilbagevendende naturkatastrofer eller endda en kombination af de to. I Forgotten Crisis Assessment 2015 udpeges ti glemte kriser: Algeriet Sahrawi-flygtningekrisen, Bangladesh Rohingya-flygtningekrisen og Chittagong Hill Tracts, Cameroun, Tchad, Indien konflikter i Jammu og Kashmir, det centrale Indien (Naxalite-opstanden) og det nordøstlige Indien, Myanmar/Burma Kachin-konflikten og Rakhine-krisen, Pakistan, Sudan, Yemen, Columbia-krisen befolkning berørt af den interne væbnede konflikt i Columbia og colombianske flygtninge i Ecuador og Venezuela. 12

13 Foranstaltningerne varierer fra at lette adgangen til skoler, herunder opsamlingsklasser, til at levere uniformer, undervisningsmaterialer og transport af børn til undervisningscentre. EU yder også støtte til genopbygning af beskadigede skoler og opførelse af nye læringsrum og -centre. Takket være EU-støtten er der også adgang til faglig uddannelse og psykosocial bistand. Politik for humanitær bistand De hidtil usete humanitære kriser i 2015 påvirkede Europa direkte gennem den massive stigning i antallet af flygtninge og migranter. På denne baggrund har EU været fortaler for en koordineret indsats fra det internationale samfunds side over for de humanitære udfordringer i hele verden, for bedre katastroferisikostyring og for øget inddragelse af udviklingsaktører i situationer med langvarig fordrivelse. Det første globale humanitære verdensmøde med flere interessenter nogensinde fandt på FN's initiativ sted den maj 2016 i Istanbul. EU gik forrest i støtten til og forberedelserne af topmødet i løbet af EU var medarrangør af den indledende europæiske høring (Budapest, februar 2015) og fulgte nøje alle andre regionale høringer og den globale høring i oktober EU bidrog til undersøgelser ledet af FN's Kontor for Koordinering af Humanitære Anliggender (OCHA) og støttede topmødesekretariatets arbejde. I sin meddelelse af 2. september skitserede Kommissionen EU's prioriteter for topmødet: opretholdelse af den humanitære folkeret, sikring af effektiv levering af bistand, tættere samarbejde mellem humanitære aktører og udviklingsaktører, herunder under langvarige kriser, partnerskab med lokale, nationale og regionale aktører og effektiv og tilstrækkelig finansiering af den humanitære indsats. Politik for humanitær bistand og opsøgende aktiviteter Med hensyn til internationalt samarbejde fortsatte EU sine privilegerede dialoger med donorer, herunder med både medlemmer og ikke-medlemmer af OECD's Komité for Udviklingsbistand. EU tilrettelagde de første strategiske dialoger med Japan og Australien med henblik på at undersøge synergier, drøfte spørgsmål af global interesse og udveksle prioriteter. EU styrkede også samarbejdet med Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC), Den Arabiske Liga og De Forenede Arabiske Emirater. Et eksempel var en workshop i Jeddah med Den Islamiske Samarbejdsorganisation. Kommissionen fortsatte med at lede det civile/militære samarbejde ved aktivt at forme EU's militære engagementer, så de bedre kan reagere i overensstemmelse med det humanitære samfunds behov og sikre bedre koordinering på området, herunder f.eks. planlægningen og gennemførelsen af EUNAVFOR MED-operationen "Sophia", EU's marineoperation i Middelhavet. Kommissionen har også aktivt formet tilgangen til beskyttelsen af civile i EU-ledede militæroperationer, så den afspejler hensyn til humanitær beskyttelse og respekterer den humanitære folkeret. Det hidtil usete antal tvangsfordrevne mennesker på verdensplan 60 millioner krævede en statusopgørelse i anden halvdel af Den blev ledet af Kommissionens relevante tjenestegrene og havde til formål at give et overblik over politiske initiativer, relevante instrumenter, aktioner, erfaringer og mangler på EU-plan for så vidt angår forvaltningen af den aktuelle flygtningekrise. Den 26. april 2016 vedtog Kommissionen meddelelsen "Et værdigt liv: fra afhængighed af bistand til selvhjulpenhed 10 COM/2015/0419 final. 13

14 tvangsfordrivelse og udvikling" 11 og et ledsagende arbejdsdokument 12. I meddelelsen foreslås en udviklingsorienteret tilgang til flygtninge, internt fordrevne og deres værter med fokus på deres specifikke sårbarheder og kapaciteter. Integration af tematiske politikker i humanitære operationer Fødevarer og ernæring I løbet af 2015 var Kommissionen på EU's vegne formand for og ledede arbejdet i komitéen for konventionen om fødevarebistand. I løbet af året omfattede dette en fælles erklæring fra komitéen for det humanitære verdensmøde. Komitéen for konventionen om fødevarebistand har udviklet sig til et vigtigt forum for politiske drøftelser. Under nogle humanitære katastrofer opretholdes forsyningen af fødevarer til markeder og forretninger, men den berørte befolkning mister sin købekraft. I sådanne tilfælde sikrer kontantbaseret bistand hurtigt direkte humanitær bistand til de mennesker, der har størst behov. Kontante overførsler kan hurtigt leveres, er omkostningseffektive og giver mennesker i nød flere valgmuligheder. De gavner også de lokale økonomier, styrker modtagerne og sikrer værdighed og beslutningsdygtighed til mennesker, som selv kan vælge, hvad de vil købe. I marts 2015 godkendte Rådet et dokument om "ti fælles principper for kontantbaseret bistand til flere formål som reaktion på de humanitære behov". I dokumentet vurderes mulighederne for kontantbaseret bistand til flere formål fra et operationelt og politisk perspektiv. Retningslinjer for indkvartering og bosættelser Den alarmerende stigning i antallet af fordrevne befolkninger gennem det seneste årti kombineret med de fortsatte økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, der følger af klimaændringerne, har dramatisk øget behovet for effektive og virkningsfulde humanitære interventioner på området for indkvartering og bosættelser. Som følge deraf skal den tekniske kapacitet på området for indkvartering og bosættelser opgraderes globalt, og midlerne skal anvendes mere effektivt, så der opnås en større virkning for det voksende antal mennesker i nød. For at beskrive bedste praksis inden for denne sektor, som hvert år modtager 180 mio. EUR, er retningslinjer under udarbejdelse. Den eksterne høringsfase for disse retningslinjer blev afsluttet i COM/2016/234. SWD/2016/

15 CIVILBESKYTTELSE EU's levering af bistand til civilbeskyttelse koordineres af beredskabskoordineringscentret (ERCC). Bistanden består af statslig støtte fra de lande, der deltager i EU's civilbeskyttelsesmekanisme 13, og ydes umiddelbart efter en katastrofe. ERCC overvåger døgnet rundt kriser i hele verden og sikrer en supplerende indsats fra EU og medlemsstaterne. Mekanismen sikrer en velkoordineret indsats på europæisk plan for ofre for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer i og uden for Europa, herunder når solidaritetsbestemmelsen (artikel 222 i TEUF) påberåbes. I 2015 blev EU's civilbeskyttelsesmekanisme taget i brug i 25 nødsituationer (tidlig varsling, overvågning og anmodning om bistand), og der blev modtaget 19 anmodninger om direkte bistand inden for EU og i andre katastroferamte lande. Samtidig fører Kommissionen effektive forebyggelses- og beredskabspolitikker sammen med medlemsstaterne. Den syriske flygtningekrise EU's civilbeskyttelsesmekanisme yder støtte til medlemsstater og deres nabolande, som er særligt hårdt ramte af flygtningekrisen, som overbebyrder deres egen beredskabskapacitet. Siden anden halvdel af 2015 har Ungarn, Serbien, Slovenien, Kroatien og Grækenland anmodet om bistand gennem mekanismen. 15 lande har tilbudt bistand, og fire anmodninger var stadig aktive i Et beløb på EUR af EU-budgettet er blevet tildelt medfinansiering af transport og forsyninger til de lande, der er berørt af krisen. Serbien har f.eks. oplevet en massiv tilstrømning af flygtninge og migranter på vej fra Grækenland til Ungarn eller Kroatien. Som en hjælp til at håndtere flygtningetilstrømningen modtog Serbien i september 2015 bistand i naturalier fra andre europæiske lande i form af køretøjer, brændstof, hygiejneprodukter, senge, madrasser og fødevarer. Der er ydet bistand i naturalier til Grækenland i form af telte, senge, soveposer, tæpper, hygiejneprodukter, strømgeneratorer, vandpumper, brandslukningsudstyr og andet specialudstyr. Ungarn, Slovenien og Kroatien har også modtaget bistand i naturalier, f.eks. telte til vinterbrug, senge og tæpper fra deltagerlandene i mekanismen, så disse lande bedre kan håndtere tilstrømningen af flygtninge og asylansøgere. Indsats mod ebola Den 14, januar 2016 erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at overførslen af ebola var standset i Vestafrika. Fra begyndelsen af den værste ebolaepidemi i historien (marts 2014) mobiliserede EU og medlemsstaterne hurtigt deres politiske, finansielle og videnskabelige ressourcer med det formål at begrænse, behandle og i sidste ende nedkæmpe ebolavirussen. Med et samlet budget til humanitær bistand på 71 mio. EUR siden epidemiens udbrud dækkede EU de mest påtrængende behov ved hjælp af i 2015 EU's 28 medlemsstater plus Island, Norge, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien og 34 i 2016, idet Tyrkiet blev deltagerstat den

16 støtteforanstaltninger, der omfattede epidemiovervågning, diagnostik, behandling og forsyning med lægemidler og medicinsk udstyr, udsendelse af læger og sygeplejersker, uddannelse af sundhedspersonale og oplysningskampagner. ERCC spillede en afgørende rolle i koordineringen af EU's indsats og afholdt regelmæssigt koordineringsmøder i EU's task force for ebola, som samlede alle Kommissionens relevante tjenestegrene (ved hovedkvarteret og i felten), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, EU-delegationerne, EU's medlemsstater, forskellige FN-organer og EU's humanitære partnere. Medlemsstaterne koordinerede deres aktiviteter inden for rammerne af EU på regelmæssige møder i Udvalget for Sundhedssikkerhed, som blev oprettet ved afgørelse nr. 1082/13 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler 14, på grundlag af hurtige risikovurderinger udarbejdet af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) 15. Aktiveringen af EU's civilbeskyttelsesmekanisme sikrede en hurtig og koordineret udsendelse af nødforsyninger og eksperter fra medlemsstaterne (mere end 100 flyvninger og to fragtskibe). Der blev etableret et medicinsk evakueringssystem for at støtte mobiliseringen og garantere de internationale hjælpearbejderes sikkerhed. De mobile laboratorier, som Kommissionen udsendte, var afgørende for diagnosticeringen af befolkningen i Vestafrika for ebola. I marts 2015 var EU vært for konferencen "Ebola: from emergency to recovery". Her fremhævede man behovet for at opretholde momentum for at undgå en drastisk stigning i antallet af nye tilfælde og behovet for at planlægge de næste trin i kampen både mod det daværende udbrud og mod eventuelle efterfølgende ebolaudbrud. Det europæiske lægekorps Idéen om at have en "reserve" af læger og sundhedspersonale, som kunne udsendes under EU's civilbeskyttelsesmekanisme som nu kaldes det europæiske lægekorps tog form i 2015 i forlængelse af erfaringerne fra ebolakrisen 16. Kvalitets- og interoperabilitetskrav blev fastlagt og udbredt i overensstemmelse med de nye WHO-standarder for medicinske moduler. Den "frivillige pulje" under EU's civilbeskyttelsesmekanisme udvides med lægehold, sundhedspersonale, mobile biosikkerhedslaboratorier, medicinsk evakueringskapacitet og specialiseret vurderings- og bistandspersonale. Den officielle lancering hvor et antal tilgængelige medicinske beredskabskapaciteter blev tildelt den frivillige pulje fandt sted den 15. februar Imødegåelse af naturkatastrofer Naturkatastrofer bliver stadig hyppigere i hele verden, de vokser i kompleksitet og intensitet, og de forværres af udfordringer som f.eks. klimaændringer. Hvert år udbryder der ødelæggende skovbrande i og uden for Europa, som ødelægger flere tusinde hektar skov. Når en brands omfang overstiger et lands slukningskapacitet, kan EU's civilbeskyttelsesmekanisme tages i brug for at få adgang til koordinerede ekstraressourcer. ERCC overvåger døgnet rundt risikoen for og forekomsten af _en.pdf /C 421/04. 16

17 skovbrande i Europa ved hjælp af nationale overvågningstjenester og -værktøjer, som f.eks. det europæiske informationssystem for skovbrande. I juli 2015 anmodede Grækenland om hjælp under mekanismen til at bekæmpe snesevis af skovbrande, og brandslukningshelikoptere blev følgelig udsendt for at hjælpe. EU kan fremme den overordnede koordinering af transport og logistik i sådanne situationer og medfinansierede i dette tilfælde transporten af hjælp til Grækenland. I 2015 beløb EU's medfinansiering af transport sig til mere end 14 mio. EUR som et led i EU's finansielle støtte til transport af hjælp, der tilbydes af deltagerstaterne i EU's civilbeskyttelsesmekanisme. EU's civilbeskyttelsesmekanisme blev også taget i brug for at afhjælpe andre katastrofer, herunder oversvømmelser i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Albanien, Myanmar/Burma og Bangladesh, skovbrande i Paraguay og jordskælvet i Nepal. Forebyggelse og beredskab Forebyggelse og beredskab mindsker de værste virkninger af menneskeskabte katastrofer og naturkatastrofer og kan støtte en mere effektiv tilpasning til virkningerne af klimaændringer. Et eksempel på en vellykket civilbeskyttelsesøvelse er scenariet med en alvorlig ulykke i et industriområde i Oslo, som blev afholdt i april Under øvelsen simuleredes en skibskollision og en brand i en tankfarm, som førte til en eksplosion og udslip af farlige stoffer. Formålet med øvelsen var at teste beredskabs- og redningskapaciteten og beslutningsprocedurerne. Deltagerne omfattede de norske beredskabstjenester, Oslos kommune, amtet, regionale og nationale myndigheder samt europæiske og internationale team og eksperter fra ERCC. Civilbeskyttelsespolitik Efter vedtagelsen af lovgivningen om EU's civilbeskyttelsesmekanisme og gennemførelsesafgørelsen i oktober 2014 blev den europæiske katastrofeberedskabskapacitet hurtigt gennemført i 2015 i form af en frivillig pulje af medlemsstaternes beredskabskapaciteter. Interesserede deltagere kan under EU's civilbeskyttelsesmekanisme forhåndsforpligte forskellige typer beredskabskapaciteter til den frivillige pulje til indsættelse i koordinerede EUcivilbeskyttelsesindsatser. Med den frivillige pulje kan hurtige indsatsaktioner og fleksible standby-ordninger bedre planlægges. Ved udgangen af 2015 var 21 moduler og andre beredskabskapaciteter blevet registreret i den frivillige pulje. Kapacitetsmålet for den frivillige pulje er 41 moduler inden Kommissionen opretholder sine internationale kontakter med strategiske civilbeskyttelsespartnere uden for Europa (Kina, Japan, USA, ASEAN osv.) og det igangværende samarbejde med kandidatlande og potentielle kandidatlande. I 2015 udviklede Kommissionen desuden en ny form for samarbejde med europæiske nabolande inden for rammerne af revisionen af den europæiske naboskabspolitik 17. En form for associeret partnerskab vil blive tilbudt en række nabolande med henblik på at øge deres kapacitet til at samarbejde om katastrofestyring under EU's civilbeskyttelsesmekanisme. I 2015 afholdt GD ECHO den hidtil mest vellykkede udgave af det europæiske civilbeskyttelsesforum den store konference, som hvert andet år samler alle europæiske 17 JOIN/2015/50 final. 17

18 og nogle internationale aktører inden for civilbeskyttelse. Forummet i 2015 blev benyttet som platform for den officielle lancering af samarbejdet med nabolande og det nye arbejdsområde med fokus på anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer til civilbeskyttelse. Kommissionen har desuden aktivt bidraget til medlemsstaternes udvikling af nationale risikovurderinger. Dette følger af kravet om, at deltagerlandene i EU's civilbeskyttelsesmekanisme skal indgive nationale risikovurderingsrapporter til Kommissionen inden december Risikovurdering gennemføres også som et led i et globalt initiativ, der har til formål at udvikle INFORM-indekset for krisestyring i samarbejde med De Humanitære FN-organisationers Fælles Stående Komité og mange andre internationale partnere. INFORM 2015, som dækker 191 lande, blev lanceret i begyndelsen af 2015 og blev anvendt af Kommissionen som grundlag for beslutningsprocesser og budgettildelinger. KATASTROFEBEREDSKAB OG MODSTANDSDYGTIGHED DIPECHO-programmet (Disaster Preparedness ECHO) har til formål at styrke beredskabskapaciteten i det enkelte land, således at der hurtigt kan træffes foranstaltninger for at reducere virkningen af farer og tab af ejendom og menneskeliv og for at imødekomme humanitære behov. Programmet er fuldt integreret i finansieringsrammen for humanitær bistand. Alle humanitære gennemførelsesplaner 18 indeholder en analyse af muligheder og prioriteter for beredskab, hurtig indsats og minimering af risikoen for katastrofer. Hver euro, der bruges på minimerings- og beredskabsaktiviteter, sparer i gennemsnit mellem fire og syv euro, som ellers skulle bruges på foranstaltninger mod følgerne af en katastrofe. I 2015 styrkede foranstaltninger under programmet også lokale beredskabskapaciteter gennem investeringer i tidlige varslingssystemer, uddannelse af lokale embedsmænd, fastlæggelse og udvikling af lokale katastrofestyringsudvalg, organisering af øvelser osv. I 2015 blev næsten 38 mio. EUR tildelt DIPECHO-programmet, hvilket øgede antallet af modtagere af direkte støtte til minimering af risikoen for katastrofer fra 16 millioner til 24 millioner på verdensplan. Aktiviteter med fokus på minimering af risikoen for katastrofer indgik i 43 % af alle humanitære operationer sidste år. Denne indsats forventes også at bidrage til tilpasningen til virkningerne af klimaændringer. EU har spillet en ledende rolle i opbygningen af en robust, ambitiøs og forbedret ramme for minimering af risikoen for katastrofer i EU spillede en særlig betydningsfuld rolle på den tredje FN-konference om minimering af risikoen for katastrofer, hvor Sendairammen for minimering af risikoen for katastrofer blev vedtaget i maj Minimering af risikoen for katastrofer er i dag forankret som et centralt element i bæredygtig udvikling, hvor der fokuseres på det internationale samfunds kapacitet til at minimere risici og forbedre modstandsdygtigheden over for katastrofer. Håndtering af de indbyrdes forbundne udfordringer med katastroferisiko, bæredygtig udvikling og klimaændring anerkendes som et vigtigt ledende princip. Med vedtagelsen af denne nye ramme fastlægges der klare mål og prioriteter for indsatsen, som vil føre til en væsentlig reduktion i risikoen for katastrofer og tab af menneskeliv, eksistensgrundlag og sundhed. 18 Kommissionen vedtager hvert år en "Worldwide Decision", som omhandler alle humanitære bistandsaktioner, som EU forventer at finansiere i en bestemt periode. Inden for rammerne af denne afgørelse udarbejder og offentliggør Kommissionen humanitære gennemførelsesplaner ("Humanitarian Implementation Plans") med mere detaljerede oplysninger om de identificerede operationelle prioriteter. 18

19 Gennemførelsen af Sendairammen over de kommende 15 år kræver engagement og politisk lederskab. Kommissionen følger op på Sendaikonferencen med en handlingsplan for gennemførelsen af den nye internationale ramme 19. EU vil spille en aktiv rolle i den mellemstatslige ekspertarbejdsgruppe, som er nedsat med det formål at udvikle globale indikatorer, som kan anvendes til at måle det globale fremskridt i gennemførelsen af Sendairammen. Kommissionen vil spille en aktiv rolle i den mellemstatslige ekspertarbejdsgruppe, som er nedsat med det formål at udvikle globale indikatorer, som kan anvendes til at måle det globale fremskridt i gennemførelsen af Sendairammen. INITIATIVET EU-BISTANDSFRIVILLIGE Initiativet EU-bistandsfrivillige har til formål i perioden at samle op til frivillige fra EU's medlemsstater, som vil støtte EU's indsats for at styrke kapaciteten og modstandsdygtigheden blandt sårbare samfund i andre lande. Initiativet tilbyder muligheder for kapacitetsopbygning og teknisk bistand til organisationer, som udsender og er vært for frivillige. De første indkaldelser af forslag blev udsendt i Der er udvalgt ti projekter til medfinansiering: fire vedrørende teknisk bistand og seks vedrørende kapacitetsopbygning inden for f.eks. katastroferisikostyring, forvaltning af frivillige, certificeringsmuligheder, værktøjer og metoder til behovsvurdering, opbygning af partnerskaber og kommunikationsaktiviteter. I alt 88 organisationer deltager i gennemførelsen af projekter. De første konkrete resultater af de forberedende og indledende gennemførelsesforanstaltninger forventes at foreligge i 2016, hvor uddannede frivillige udsendes til humanitære projekter forskellige steder i verden. Certificering Alle organisationer, som ønsker at udsende eller være vært for frivillige under initiativet, skal være certificerede. Certificeringsprocessen bekræfter, at de høje standarder og procedurer for forvaltning af frivillige, som er fastsat for at beskytte og forvalte frivillige under deres udsendelse, gennemføres og opfyldes af alle deltagende organisationer. I januar 2015 blev en indkaldelse af ansøgninger offentliggjort med henblik på at opstille en liste over certificerede sende- og værtsorganisationer. Der var udstedt 16 certificeringer ved udgangen af Certificeringen er en løbende proces, og indkaldelsen er åben indtil den 30. september Udsendelse og uddannelse Udvælgelse, forberedelse og udsendelse af frivillige er de primære aktioner under dette initiativ. En indkaldelse af forslag vedrørende udsendelse af frivillige blev offentliggjort i juli I oktober 2015 var der indgivet to ansøgninger, som omfattede 27 organisationer og udsendelse af 44 frivillige efter sommeren Evalueringen af ansøgningerne og indgåelsen af støtteaftaler færdiggøres i Et åbent udbud vedrørende uddannelse blev offentliggjort i oktober Formålet er at tilbyde uddannelse til kommende frivillige og at vurdere deres kompetencer og evner. Evalueringen af ansøgningerne og indgåelsen af rammeaftaler færdiggøres i SWD/2016/205 final/2. 19

20 Kommissionens Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) er ansvarligt for alle faser i forvaltningen af initiativet EU-bistandsfrivillige. Dette omfatter gennemførelsen af programmet, herunder indkaldelser af forslag, analyse af tilskudsanmodninger, certificeringsprocessen, lokal overvågning af projekter og formidling af resultaterne af projekter og programmet. Kommissionen er ansvarlig for udviklingen af den retlige ramme, der ligger til grund for initiativet EU-bistandsfrivillige, og fører tilsyn med centrale politiske, finansielle og operationelle elementer af initiativet. 20

21 KOORDINERING MED ANDRE EU-INSTRUMENTER EU lægger stor vægt på sammenhængen mellem humanitær bistand som en hurtig indsatsforanstaltning i krisesituationer og andre EU-instrumenter, som prioriterer mere langsigtede udviklings- og genopbygningsprojekter. Sammenhængen mellem humanitær bistand og udviklingsbistand er kompleks og kræver øget koordinering, som fører til fælles strategier mellem Kommissionens tjenestegrene, og samarbejdsbaseret gennemførelse, overvågning og sporing af fremskridt. Behovet for yderligere investeringer i denne tilgang blev bekræftet i 2015 med offentliggørelsen af EU's Resilience Compendium. Formålet med denne publikation er at fremme læring og bedre forståelse af, hvordan modstandsdygtighed på lang sigt kan føre til mere effektiv humanitær bistand og omstillingsbaseret forandring for de mest udsatte. Kompendiet fremhæver, hvordan principper for modstandsdygtighed allerede indgår i mange EU-programmer, f.eks. vedrørende klimatilpasning og socialbeskyttelse. Kompendiet blev lanceret på FN's tredje verdenskonference om minimering af risikoen for katastrofer, der blev afholdt i Sendai, Japan, i marts EU's Share-projekt (Supporting the Horn of Africa s Resilience) og AGIR (Global Alliance for Resilience) er flagskibsinitiativer, som gennemføres på tværs af Kommissionens tjenestegrene. De har til formål at forbedre menneskers, samfunds og landes kapacitet til at modstå vedvarende og akutte nødsituationer på Afrikas Horn og i Sahel i Vestafrika. Det er i denne henseende afgørende, at udviklingsaktører, regeringer og internationale hjælpeorganisationer samarbejder om at bryde cirklen af nødsituationer. Det momentum, der er skabt af de to initiativer, fik ni lande i regionerne til at vedtage nationale prioriteter for modstandsdygtighed i I juli 2015 var Kommissionens tjenestegrene medarrangør af et seminar, som havde til formål at give aktører inden for humanitære organisationer og udviklingsorganisationer, som arbejder i og med skrøbelige og kriseramte lande, opdaterede oplysninger om den seneste politiske udvikling og om idéer, principper, strategier, værktøjer og procedurer, som kan sikre bedre håndtering af skrøbelige og kritiske situationer med udgangspunkt i modstandsdygtighed, for at undgå forværring og sikre en mere glidende overgang fra humanitær bistand til udvikling. Kommissionens tjenestegrene og EU-delegationer samarbejder også om det fælles EU-initiativ Reset (Resilience Building in Ethiopia). Dette gennemføres i de tørkeudsatte dele af landet. Initiativet omhandler ikke kun symptomerne på ekstrem fattigdom, men også nogle af de bagvedliggende årsager til fødevareusikkerhed og fejlernæring. Det styrker derved den enkelte families kapacitet til bedre at modstå fremtidige kriser. I december 2015 vedtog Kommissionen Reset II 20, en handlingsplan for Etiopien, som integrerede EU-trustfondens specifikke mål og omfang. EU's Nødtrustfond for Afrika blev lanceret på Vallettatopmødet om migration den 12. november 2015 af europæiske og afrikanske partnere. Trustfonden skal bistå lande i Sahelregionen, området omkring Tchad-søen, Afrikas Horn og Nordafrika, som er blandt de skrøbeligste lande og de lande, der er værst ramt af migration. Trustfonden samler midler fra EU's forskellige finansielle instrumenter og suppleres af yderligere midler fra EU's medlemsstater og andre donorer

HUMANITÆR BISTAND RETSGRUNDLAG LOVGIVNINGSMÆSSIG OG POLITISK RAMME

HUMANITÆR BISTAND RETSGRUNDLAG LOVGIVNINGSMÆSSIG OG POLITISK RAMME HUMANITÆR BISTAND EU er verdens største bidragyder inden for humanitær bistand og står sammen med Kommissionen og medlemsstaterne for en meget stor del af den nødhjælp, der ydes på verdensplan. Generaldirektoratet

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

RETSGRUNDLAG LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG POLITISKE RAMMER

RETSGRUNDLAG LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG POLITISKE RAMMER HUMANITÆR BISTAND Humanitær bistand er et særligt område inden for EU's optræden udadtil. Det opfylder behovene i tilfælde af menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer. Kommissionens Generaldirektorat

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.3.2010 2009/2151(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

RETSGRUNDLAG LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG POLITISKE RAMMER

RETSGRUNDLAG LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG POLITISKE RAMMER HUMANITÆR BISTAND EU er verdens førende donor af humanitær bistand. Europa-Kommissionen og medlemsstaterne yder tilsammen en meget stor andel af den globale finansiering til nødhjælp. Generaldirektoratet

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

9383/17 hsm 1 DG C 1

9383/17 hsm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9383/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9417/17 Vedr.:

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2016 COM(2016) 700 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Første statusrapport om rammen for partnerskaber

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2015 (OR. en) 11194/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 13. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COHAFA 81 DEVGEN 144 PROCIV 39 RELEX 639 Jordi AYET

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2011 SEK(2011) 1482 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA(2014)0026 EU's reaktion på udbrudet af ebola Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2014 om EU's indsats mod udbruddet af ebola

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union HUMANITÆR BISTAND. For at redde liv og lindre menneskelige lidelser. Italian Cooperation/Annalisa Vandelli

Rådet for Den Europæiske Union HUMANITÆR BISTAND. For at redde liv og lindre menneskelige lidelser. Italian Cooperation/Annalisa Vandelli Rådet for Den Europæiske Union HUMANITÆR BISTAND For at redde liv og lindre menneskelige lidelser Italian Cooperation/Annalisa Vandelli ET UDTRYK FOR SOLIDARITET Ved at yde humanitær bistand søger EU og

Læs mere

8835/16 ipj 1 DG D 1 A

8835/16 ipj 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0140 (NLE) 8835/16 SCH-EVAL 78 FRONT 204 COMIX 358 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 12. maj 2016 til:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2006) 829 ENDELIG BRUXELLES, DEN 28.06.2006 DET ALMINDELIGE BUDGET - 2006 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 23, 31 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 27/2006 Humanitær

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bevilling af midler, der er frigjort fra

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien

EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien P7_TA(203)044 EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien Europa-Parlamentets beslutning af 9. oktober 203 om Unionens og dens medlemsstaters foranstaltninger

Læs mere

PUBLIC. 9489/17 la/top/bh 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440

PUBLIC. 9489/17 la/top/bh 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 27 RELEX 440 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3540. samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender/udvikling)

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2015/2341(INI) 26.2.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (2015/2341(INI)) Udviklingsudvalget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3466 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-55 Center for Europa og Nordamerika Den 11. maj 2016 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5321/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 6. februar 2017 til: delegationerne MAMA 12 CFSP/PESC 23

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3411 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet SAMLENOTAT for ekstraordinært rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 22. september 2015 Dato:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

10393/16 ipj 1 DG C 1

10393/16 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 20. juni 2016 (OR. en) 10393/16 COAFR 187 ACP 94 CFSP/PESC 509 RELEX 540 MIGR 119 POLMIL 64 CIVCOM 119 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Håndtering af flygtningekrisen i Europa: EU-Udenrigstjenestens rolle

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Håndtering af flygtningekrisen i Europa: EU-Udenrigstjenestens rolle EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 9.9.2015 JOIN(2015) 40 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Håndtering

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2016 COM(2016) 635 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Rådets gennemførelsesafgørelse af 12. maj 2016 om en henstilling

Læs mere

Rapport fra Kommissionen. Årsrapport ( )

Rapport fra Kommissionen. Årsrapport ( ) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 737 final Rapport fra Kommissionen Årsrapport (2012-2013) om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 953/2003 af 26. maj 2003 om hindring af omlægning

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Humanitær bistand og civilbeskyttelse

Humanitær bistand og civilbeskyttelse INDBLIK I EU POLITIK Hjælp til ofre for katastrofer og konflikter og beskyttelse af udsatte befolkningsgrupper Humanitær bistand og civilbeskyttelse EU s humanitære bistand gør en reel forskel for alle

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den13.juli2011 (OR.en) 12310/11 LIMITE PESC879 RELEX730 COARM115 CODUN18 CONUN70

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den13.juli2011 (OR.en) 12310/11 LIMITE PESC879 RELEX730 COARM115 CODUN18 CONUN70 ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den13.juli2011 (OR.en) 12310/11 LIMITE PUBLIC PESC879 RELEX730 COARM115 CODUN18 CONUN70 RETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER Vedr.: RÅDETSAFGØRELSEtilstøteforFN'sKontorfor

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0580 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0580 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0580 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2005 KOM(2005) 580 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Årsberetning for 2004 (ECHO) {SEK(2005)

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER DE SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien og Tunesien. Den består af bilaterale politikker mellem

Læs mere