Retningslinjer for tilskud til gennemførelse af fælles erhvervsfremstød i udlandet og delegationsbesøg til Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for tilskud til gennemførelse af fælles erhvervsfremstød i udlandet og delegationsbesøg til Danmark"

Transkript

1 Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon Telefax Januar 2017 Retningslinjer for tilskud til gennemførelse af fælles erhvervsfremstød i udlandet og delegationsbesøg til Danmark Eksportrådets program for fælles erhvervsfremstød skal fremme dansk eksport og den økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning. Programmet giver mulighed for, at der ifm. et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller ifm. et delegationsbesøg i Danmark, kan ydes et tilskud på op til 50 pct. af de godkendte tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre minimum 50 pct. af de tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Programmet støtter fremstødsaktiviteter i udlandet, som har fokus på: - At fremme danske virksomheders internationalisering og fælles bearbejdning af udenlandske markeder med henblik på at bibringe/udbygge virksomhedernes viden om markedsmuligheder og forretningsvilkår, - At skabe/udbygge kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere, - At udnytte de fordele og den synergi, der er knyttet til en fælles deltagelse i erhvervsfremstødet gennem f.eks. udveksling og deling af viden, ideer og erfaringer og til at skabe større opmærksomhed om de danske virksomheder på målmarkedet. Endvidere støtter programmet delegationsbesøg til Danmark, som fokuserer på: At give en gruppe af danske virksomheder mulighed for at invitere potentielt nye samarbejdspartnere, kunder og beslutningstagere fra

2 2 målmarkedet til Danmark med henblik på at skabe/udbygge kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere, At fremme danske virksomheders fælles opfølgning på gennemførte fælles erhvervsfremstød, således at gruppen kan opretholde, afklare og videreudvikle de etablerede kontakter med henblik på som gruppe at udnytte de opnåede markedsmuligheder, At udnytte de fordele og den synergi, som er knyttet til en fælles deltagelse i projektet gennem f.eks. udveksling og deling af viden, ideer og erfaringer og til at vedligeholde en forøget opmærksomhed om de danske virksomheder på målmarkedet. Tilskudsvilkår Eksportrådet fastsætter de generelle og individuelle vilkår, der gælder for tilsagn om tilskud, herunder rammerne for rapportering, regnskaber og revision Det er tilskudsmodtagers ansvar og pligt at sikre, at det bevilgede tilskud er anvendt i henhold til de gældende retningslinjer og betingelser. Ligeledes er det tilskudsmodtagers ansvar at sikre, at de deltagende virksomheder, som indgår i tilskudsbudgettet og regnskabet er tilskudsberettigede. Tilskud udbetales bagud på baggrund af godkendt afsluttende rapport, revideret regnskab og revisionsberetning, inkl.tjekskema til revisorerklæring. Der henvises til Betingelser for tilskud til projekter under Eksportrådets Program for Fælles Erhvervsfremstød (bilag 1) og Instruks for revision af tilskud til projekter under Eksportrådet (bilag 5). Under de generelle betingelser henledes opmærksomheden særligt på følgende: Der kan kun ydes tilskud til udgifter afholdt inden for den projektperiode, der er fastsat i tilsagnsbrevet, Tilskudsmodtager skal senest tre måneder efter det i tilsagnsbrevet anførte sluttidspunkt indsende godkendt afsluttende rapport, revideret regnskab og revisionsberetning for projektet. Fælles markedsføringsmateriale herunder brochure- og præsentationsmaterialet samt fotos af projektets hovedbegivenhed skal indsendes sammen med afsluttende rapport og regnskab for fremstødet. For at tilskud kan udbetales skal 1) alle udgifter i forbindelse med projektet være afholdt og betalt, 2) ansøger må ikke have forfalden gæld til det offentlige og 3) virksomhedernes egenbetaling skal være indbetalt. De deltagende tilskudsberettigede virksomheder skal hver især udfylde et virksomhedsskema, inkl. de minimis erklæring. Virksomheder, der ikke udfylder en de minimis erklæring, vil ikke være tilskudsberettigede.

3 3 Med henblik på at undersøge ansøgernes forvaltning og anvendelse af de tildelte tilskud vil Eksportrådet årligt udtage et antal projektregnskaber til gennemgang og kontrol, I tilfælde af misligholdelse af betingelserne som fremgår af tilsagnsbrevet, kan Eksportrådet nedsætte tilskuddets størrelse eller hæve aftalen og forlange evt. udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt. Det samme gælder, hvis forudsætningerne i ansøgningen ikke opfyldes, eller der er tale om afvigelser fra de planer, der ligger til grund for tilsagnet, Virksomhederne bliver bedt om at deltage i en tilfredshedsmåling, der gennemføres af Eksportrådet efter fremstødets gennemførelse, med henblik på måling af tilfredshed, opnåede resultater mv. af fremstødet, Ansøger skal være indstillet på at levere case stories til Eksportrådets markedsføring. Informationsmateriale o.l. om fremstødet/delegationsbesøget skal indeholde oplysninger om, at Eksportrådet yder tilskud. Tilsagnet er betinget af, at Udenrigsministeriets logo anføres på alt brochure- og præsentationsmateriale, der anvendes i forbindelse med fremstødet. Logoet rekvireres via Udenrigsministeriets hjemmeside. 1. Målgruppe Fælles erhvervsfremstød henvender sig til erhvervs- og brancheorganisationer eller virksomheder, der bistår med eksportrådgivning o.l. Målgruppen og modtagerne af tilskuddet er de danske virksomheder, som deltager i fremstødet/- delegationsbesøget. 2. Krav for tilskud Følgende fem hovedkrav skal være opfyldt for at kunne opnå tilskud under ordningen: 1. Ansøger skal være en dansk registreret virksomhed Ansøger skal være en dansk registreret virksomhed, dvs. have et CVR-nummer. For at kunne opnå tilskud fra Eksportrådet skal en enkelt dansk organisation eller virksomhed på deltagernes vegne påtage sig rollen som ansøger/koordinator og dermed også det juridiske og økonomiske ansvar for fremstødets eller delegationsbesøgets gennemførelse og afvikling. 2. Antal virksomheder Der skal - udover ansøger - være mindst fem tilskudsberettigede danske virksomheder. Bemærk, at der som udgangspunkt ikke kan gives tilskud til NGO ers, videninstitutioners eller universiteters deltagelse med mindre formålet er at opdyrke eller styrke kommercielle kontakter på målmarkedet. Der kan heller ikke

4 4 ydes tilskud til repræsentanter for fagblade eller lignende, såfremt formålet med deres deltagelse er at skrive artikler om rejsen. 3. Tilstedeværelse De enkelte virksomheder skal være til stede og deltage i det fælles fremstød på målmarkedet eller ifm. delegationsbesøget i de fælles aktiviteter, herunder i præsentationer, møder mv. De enkelte virksomheder kan således ikke lade sig repræsentere ved en fælles agent/organisation eller gennem et konsortium. 4. Overholdelse af EU s de-minimis forordning Støtten ydes i henhold til EU s regler for de minimis-støtte, jf. Europa- Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 på de minimis-støtte. De minimis-forordningen betyder, at en virksomhed kan modtage offentlig støtte på op til EUR inden for en periode på tre år uden at støtten skal anmeldes til Europa- Kommissionen 5. Andelen af små og mellemstore virksomheder (SMV) Mindst 25 pct. af de deltagende virksomheder skal være SMV er. Ved en gruppe på fem virksomheder skal to af virksomhederne således være SMV er. Som SMV tæller virksomheder, der opfylder følgende betingelser: - virksomheden har op til 100 ansatte (målt i fuldtidsstillinger) - virksomheden har en omsætning på op til 150 mio. kr. i seneste regnskabsår. Der kan i helt særlige tilfælde og efter konkret vurdering fra Eksportrådet dispenseres fra denne regel. 3. Aktiviteter, der kan ydes tilskud til Ansøgningen skal være bygget op om et fælles fremstød på det udenlandske marked for de deltagende danske virksomheder eller et delegationsbesøg til Danmark af potentielle udenlandske samarbejdspartnere inviteret af de deltagende danske virksomheder. Et evt. besøg på fagmesser i Danmark må ikke være det primære formål med delegationsbesøget i Danmark. Ansøger skal være opmærksom på at sammensætte aktiviteterne således, at de tilgodeser ikke mindst de små og mellemstore virksomheder jf. også pkt. 5 SMV krav. Afhængig af marked og målgruppe kan aktiviteterne bl.a. omfatte: Planlægning af fremstødet/delegationsbesøget, Planlægnings- og opfølgningsmøde med virksomhedsgruppen,

5 5 Identifikation af lokale organisationer, virksomheder mv. på målmarkedet med henblik på at planlægge og gennemføre møder samt udarbejde virksomhedsprofiler for de danske og lokale/udenlandske deltagere i møderne, Gennemførelse af fælles besøgsprogram for den udenlandske delegation, hvorunder virksomheder, demonstrationsanlæg, relevante fagmesser mv. i Danmark besøges, Afholdelse af individuelle forretningsmøder under besøget mellem de danske virksomheder og den besøgende delegation, Kampagne, presseomtale o.l., der skal skabe opmærksomhed om den danske virksomhedsgruppe på markedet, herunder fremstilling af fælles markedsføringsmateriale, inkl. katalog med omtale og præsentation af de danske virksomheder, der deltager i fremstødet, Netværksarrangementer i form af fælles seminar, symposium, workshops o.lign. på målmarkedet med henblik på at præsentere dansk erhvervsliv og give de deltagende virksomheder mulighed for at præsentere sig selv og deres produkter og ydelser for potentielle samarbejdspartnere, lokale organisationer, presse og myndigheder, Møder mellem de danske virksomheder og udvalgte, potentielle samarbejdspartnere på målmarkedet, Fællesstand på relevante fagmesser, Fælles besøg hos organisationer, virksomheder mv. på målmarkedet. Der kan ikke ydes tilskud til følgende aktiviteter: - Salg af varer eller ydelser til øvrige danske virksomheder, der deltager på fremstødet - Markedsanalyser - Studieture o.lign. Ansøger har mulighed for at indhente tilbud hos Udenrigsministeriets repræsentationer (ambassader, generalkonsulater og handelskontorer m.v.) eller andre relevante underleverandører vedrørende ydelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af fremstødet. Omkostningerne hertil kan indgå i projektbudgettet sammen med de øvrige omkostninger inden for rammerne af disse retningslinjer, herunder timeloft mv. 4. Udgifter der kan ydes tilskud til Eksportrådet kan yde et tilskud på op til 50 pct. af de godkendte tilskudsberettigede fælles omkostninger til projektet. De deltagende virksomheders interesse for projektet skal afspejles i en egenbetaling på minimum 50 pct. af de godkendte tilskudsberettigede fælles omkostninger. Bemærk, at der ift. egenbetalingen ikke kan ydes rabat til SMV er. Der er dog mulighed for en differentieret betaling afhængig af graden af virksomhedernes deltagelse i fremstødet f.eks. som følge af forskelle i virksomhedernes arealudnyttelse på fælles messestand o.lign.

6 6 Evt. andre tilskud og bidrag fra offentlige kilder vil blive modregnet i tilskuddet. Tidsforbrug Der kan ydes tilskud til ansøgers og evt. underleverandørers tidsforbrug relateret til aktiviteternes planlægning og gennemførelse svarende til - Maks. 20 timer pr. deltagende virksomhed ved en timepris på maks. 935 kr. - Ved 15 eller flere deltagende virksomheder kan der maksimalt ydes tilskud til 300 timer med en timepris på maks. 935 kr. Det skal fremgå af budgettet, såfremt dele af det ansøgte beløb går til timer til andre end ansøger, f.eks. medarrangør og/eller underleverandør. Administrationen af projektet skal være tilrettelagt sådan, at der kan ske en hensigtsmæssig registrering af tilskudsmodtagers eget tidsforbrug og afholdte omkostninger. Der kan ydes tilskud til følgende typer af udgifter (jf. også bilag 9): - Indkøb af tjenesteydelser fra diverse underleverandører så som konsulenter, tolke mv. - Gennemførelse af opmærksomhedsskabende og markedsplejende aktiviteter på målmarkedet, herunder fremstilling af fælles præsentationskatalog/materiale, dog maks kr. pr. deltagende virksomhed. Det samlede tilskudsberettigede udlæg til markedsføring kan ikke overstige kr. pr. fremstød. Planerne for markedsføring på markedet skal beskrives i ansøgningen. - Udgifter til obligatorisk fælles messekatalog. - Max kr. til afholdelse af informationsmøde med danske virksomheder, dog maks kr. hvis der deltager mere end 25 virksomheder. - Leje af lokaler ved afholdelse af konference, seminar, præsentationer, kontaktmøder etc. - Messestand (leje af messeareal, standopbygning, indretning og nedtagning)- Tilskuddet er som følger: Ved 5 til 16 deltagende virksomheder: Maks kr. Mere end 16 deltagende virksomheder: kr. pr. virksomhed, dog max kr. - Drift af messestand (elektricitet, rengøring mv.)

7 7 - Mødeforplejning på standen: Der kan gives tilskud til ikke-alkoholiske drikkevarer og snacks. - Rimelige udgifter til mødeforplejning samt netværksaktiviteter som f.eks. reception eller lignende. Bemærk, at der kan gives tilskud til højst to arrangementer pr. fremstød fordelt mellem én netværksreception og én middag eller frokost. Tilskuddet er endvidere betinget af, at der er deltagelse af udenlandske forretningsforbindelser. Se bilag 2 for vejledende kuvertpriser. - Rejse- og hoteludgifter Til én repræsentant for ansøger svarende til billigste økonomiklasse og hotel af rimelig standard (svarende til Radisson Blu niveau) jf. Moderniseringsstyrelsens cirkulære om satsregulering for tjenesterejser (se bilag 3). Overstiger gruppen af deltagende virksomheder 25 kan der ydes tilskud til fly- og hoteludgifter for to repræsentanter for ansøger. Ved delegationsbesøg til Danmark kan der ydes tilskud til udgifter til hotel til én repræsentant pr. virksomhed fra den udenlandske delegation iht. satserne i bilag 2 - dog kan det samlede tilskud til hotel udgøre maks kr. - Udgifter til fælles transport som en del af det samlede fælles program f.eks. leje af bus. - Udgifter til eksterne foredragsholdere uden tilknytning til de berørte organisationer og deltagende virksomheder, - Revision af projektregnskab. Afhængig af marked, målgruppe, aktiviteternes beskaffenhed etc. vil der evt. også kunne indgå andre udgiftselementer i aktiviteterne. Hvis der er tvivl om en given udgift er tilskudsberettiget, bør der tages kontakt til Eksportrådet. Der kan ikke ydes tilskud til: - Diæter/dagpenge - Leje af bil til koordinator - Visum - Gaver - Udgifter forbundet med den udenlandske delegations rejse til Danmark (dvs. udgifter til flybillet o.lign.) - Renteudgifter

8 8 Bemærk, at virksomhedernes individuelle omkostninger til f.eks. individuel markedsføringsmateriale eller tidsforbrug ikke er tilskudsberettigede. Disse udgifter kan dermed ikke inkluderes i virksomheders egenbetaling. Endvidere må virksomhedernes egenbetaling ikke indeholde medlemsbetaling/ årsmedlemsgebyr af f.eks. en forening. Såfremt kun en del af de godkendte aktiviteter gennemføres eller projektet bliver billigere end budgetteret, reduceres tilskuddet tilsvarende. Ligeledes reduceres antallet af timer, hvortil der ydes tilskud, hvis fremstødet gennemføres med færre virksomheder end budgetteret. Det pålægger ansøger at sikre, at timelofter svarer til antal deltagende virksomheder Budgetskema i bilag 4 bedes anvendt og fremsendes sammen med ansøgningen. I budgetskemaet skal alene angives de tilskudsberettigede udgifter. Dvs. udgifter, som ikke er tilskudsberettigede herunder udgifter, som overstiger de fastsatte lofter, skal ikke medtages i budgetskemaet. Ligeledes skal indtægter/egenbetaling relateret til ikke-tilskudsberettigede udgifter ikke medtages i budgettet. 5. Prioritering Ca. 80 pct. af rammen til fælles erhvervsfremstød skal prioriteres til projekter inden for sektorerne energi, miljø og vand; landbrug og fødevarer; sundhed og velfærd; informations- og kommunikationsteknologi samt maskiner og underleverandører. I tråd med regeringens strategi for Tyskland opretholdes et særligt fokus på projekter på det tyske marked. Fremstød, der ledes af medlemmer af Kongehuset, statsministeren eller udenrigsministeren er at betragte som officielle fremstød. Eksportrådet prioriterer officielle erhvervsfremstød forud for andre typer af erhvervsfremstød. Ved officielle fremstød er det normalt ambassaden på det pågældende marked, som fungerer som ansøger. Fremstød med deltagelse af andre ministre håndteres som fælles fremstød, dvs. med ekstern ansøger, men vil ligeledes blive givet høj prioritet. Eksportrådets Bevillingsudvalg 1 træffer afgørelser i forhold til ansøgninger om tilskud på over kr. og officielle erhvervsfremstød. I vurderingen af de enkelte ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende elementer: Ansøgningens generelle kvalitet herunder beskrivelse af formålet med fremstødet og de forventede resultater. 1 Udvalget er nedsat iht. Lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke med senere ændringer og består af 4 medlemmer udpeget af dav. handels- og udviklingsminister, heraf en formand.

9 9 Nyhedsværdi herunder en grundig vurdering af om fremstødet kan forventes at åbne døre for nye virksomheder/virksomhedsgrupper på nye markeder. Sandsynlighed for at fremstødet kan gennemføres, herunder hvorvidt der er samlet en tentativ virksomhedsgruppe, interessetilkendegivelser fra potentielle deltagere eller lignende. Relevans ift. marked og målgruppe herunder hvorvidt aktiviteterne er inden for Danmarks sektorfokus på målmarkedet. Relevans for SMV-virksomheder, Ansøgers faglige, organisatoriske og økonomiske muligheder for at gennemføre projektet og Eksportrådets eventuelle erfaringer med ansøger. At projektet er gennemtænkt og velplanlagt, herunder at projektet ikke uhensigtsmæssigt overlapper med andre planlagte fremstød. Ministerdeltagelse Med henblik på at skabe synergi mellem forskellige erhvervsfremmeaktiviteter kan Eksportrådet foranledige, at ansøgerne af forskellige projekter koordinerer deres aktiviteter. 6. Ansøgningsvejledning Ansøgning med tilhørende dokumentation indsendes elektronisk via Virk.dk. til Udenrigsministeriet, Eksportrådet. For at indsende ansøgningen er det nødvendigt at anvende en NemID medarbejdersignatur. Der er tre årlige ansøgningsfrister i hhv. januar, maj og september. De konkrete datoer fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside. Ansøgninger, der modtages for sent, afvises. Kun i helt ekstraordinære tilfælde kan der dispenseres herfor, baseret på henvendelse til Eksportrådet. Eksportrådet vil efter hver ansøgningsfrists udløb foretage en samlet prioritering af de indkomne ansøgninger. Der må påregnes svartider op til 4-6 uger afhængig af ansøgningsmængden i de enkelte runder. A. Ansøger skal: Være en dansk registreret virksomhed, Have de fornødne faglige, organisatoriske og økonomiske ressourcer til at kunne planlægge, gennemføre og følge op på aktiviteten, Ikke have forfalden gæld til det offentlige, B. Ansøgningen skal indeholde:

10 10 Beskrivelse af formålet med projektet herunder forventede resultater, Beskrivelse af markedets forventede betydning for danske virksomheder, Beskrivelse af de enkelte aktiviteter, Samlet tids- og handlingsplan, Budget med angivelse af de forventede omkostninger og indtægter herunder de deltagende virksomheders egenbetaling i relation til de godkendte tilskudsberettigede fælles udgifter. (jf. skema i bilag 4). Der skal være balance mellem de budgetterede udgifter og indtægter, Beskrivelse af ansøgers kvalifikationer, Begrundelse for behov for tilskud til projektet. C. Ansøgningen skal være bilagt: Kopi af ansøgers seneste, reviderede årsregnskab Restanceerklæring fra SKAT, om at ansøger ikke har forfalden gæld til det offentlige. Budgetskema (jf. bilag 4). Oversigt over de deltagende virksomheder med angivelse af virksomhedsnavn, CVR-nummer, adresse, omsætning, antal ansatte, kontaktperson og på den(de) person(er), som deltager i fremstødet. Informationerne skal indsendes, når virksomhedsgruppen er samlet og senest tre uger før fremstødets gennemførelse. For at sikre koordinering med andre fremstødsprojekter og undgå uønsket overlap med hensyn til målgrupper og -markeder informeres Koordineringsgruppen for Fælles Erhvervsfremstød om ansøgte projekter. Projekter, der opnår tilskud, offentliggøres på Udenrigsministeriets hjemmeside under Eksportrådet. Deltagelse i erhvervsfremstød skal ske på lige vilkår for alle virksomheder i Danmark og må ikke være betinget af medlemskab af en bestemt organisation, forening eller lignende, ligesom konkurrerende virksomheder ikke må udelukkes. Ansøger skal derfor markedsføre eksportfremmeaktiviteten bredt over for relevante virksomheder i hele Danmark og især over for små og mellemstore danske virksomheder (SMV er). 7. Forventede resultater og tilfredshedsmåling Ansøger skal i ansøgningen angive projektets forventede resultater og effekter og gøre rede for de opnåede resultater ifm. afrapporteringen. Forventede resultater kan f.eks. være øget markedskendskab, etablering af nye kontakter, netværkspleje, indgåelse af nye kontrakter mv. Beskrivelsen af formålet med fremstødet og de forventede resultater indgår som en vigtig parameter i vurderingen og prioriteringen af de enkelte ansøgninger (jf. afsnit 5. Prioritering). Eksportrådet gennemfører en tilfredshedsmåling blandt de deltagende virksomheder efter at fremstødet har fundet sted. Spørgeskemaet består af følgende fem spørgsmål: 1- Hvor tilfredse har I samlet set været med hele fremstødet?

11 11 2- Hvor tilfredse har I været med deltagelsen af potentielle kunder, partnere og andre relevante kontakter i fremstødslandet? 3- Hvor tilfredse har I været med koordinators indsats gennem hele arrangementet? 4- Hvor tilfredse har I været med at deltage i fremstødet, når I sammenholder jeres omkostninger med det udbytte, I har fået? 5- Hvis I fik mulighed for at deltage i et lignende fremstød igen, ville I så deltage? For at få en så retvisende tilfredshedsmåling som muligt er det afgørende, at flest mulige af de deltagende virksomheder besvarer spørgeskemaet. Ansøger bedes derfor orientere de deltagende virksomheder om spørgeskemaet og påpege vigtigheden af, at de besvarer skemaet. Et fremstød betragtes som fuldt ud tilfredsstillende gennemført, hvis følgende er opfyldt: - Mindst 90 pct. af de deltagende virksomheder skal tilkendegive, at de har været tilfredse eller meget tilfredse med deltagelsen i fremstødet (jf. spørgsmål 1 foroven). - Der er opstillet forventede resultater for fremstødet og aflagt en fyldestgørende afrapportering på opnåede resultater 8. Eksportrådet skal godkende: Såfremt SMV kravet ikke kan opfyldes. Hvis fremstødet/besøget bliver dyrere end oprindelig budgetteret f.eks. som følge af flere deltagende virksomheder end forventet. Der skal fremsendes en anmodning om budgetforøgelse med begrundelse til Eksportrådet, inden aktiviteternes gennemførelse. Der kan ikke foretages en forøgelse af det godkendte tilsagn bagudrettet efter fremstødet er gennemført. Ved budgetreduktioner på mere end 20 pct. af det samlede godkendte budget. Tidspunktet for gennemførelse af fremstødet ændres Endvidere skal Eksportrådet orienteres, såfremt fremstødet annulleres. Bilag Alle bilag findes på Udenrigsministeriets hjemmeside Bilag 1: Betingelser for tilskud til projekter under Eksportrådets Program for Fælles Erhvervsfremstød Bilag 2: Vejledende kuvertpriser i 2016

12 12 Bilag 3: Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1. januar 2016 Bilag 4: Skema for budget og regnskab for fælles erhvervsfremstød Bilag 5: Instruks for revision af tilskud til projekter under Eksportrådets program for Fælles erhvervsfremstød Bilag 6: Skema for afsluttende rapport for Fælles Erhvervsfremstød Bilag 7: Skema for afsluttende regnskab for Fælles Erhvervsfremstød Bilag 8: Tjekskema til revisor - revision af projektregnskab til Eksportrådet Bilag 9: Oversigt over tilskudsberettigede udgifter og lofter Udenrigsministeriet, Eksportrådet, januar 2017

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles erhvervsfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles erhvervsfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 15. januar 2016 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. februar 2015 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Danida Business Delegations

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 15. januar 2016 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Retningslinjer for InnovationGROWTH 2016

Retningslinjer for InnovationGROWTH 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.J.10-2015-18718 SPK/INDK Januar 2016 Retningslinjer

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Danida Business Delegations

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. februar 2015 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Retningslinjer for Entrepreneurship- og Innovation Camps

Retningslinjer for Entrepreneurship- og Innovation Camps Asiatisk P lads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagsnummer Kontor 4 65.J.11 / 2015-18733 SPK / INDK December 2015 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.7 KUR 24. august 2016 Retningslinjer for program for

Læs mere

Retningslinjer for Regional Key Account 2015

Retningslinjer for Regional Key Account 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagnsnummer Kontor 2015-38674 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for Regional

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts 2017 Retningslinjer for Eksportsparring

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

DANSK FÆLLESSTAND på Elmia Subcontractor den november 2017

DANSK FÆLLESSTAND på Elmia Subcontractor den november 2017 DANSK FÆLLESSTAND på Elmia Subcontractor den 14. - 17. november 2017 - i samarbejde med Danmarks Ambassade i Stockholm og Center For Underleverandører, CFU En af Eksportrådets vigtigste opgaver er at give

Læs mere

DANSK FÆLLESSTAND på Elmia Subcontractor den november 2016

DANSK FÆLLESSTAND på Elmia Subcontractor den november 2016 Danmarks Ambassade, Stockholm Eksportrådet DANSK FÆLLESSTAND på Elmia Subcontractor den 8. - 11. november 2016 - i samarbejde med Danmarks Ambassade i Stockholm og Center For Underleverandører, CFU En

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Turen går til Chongqing verdens største by, du ikke kender

Turen går til Chongqing verdens største by, du ikke kender Turen går til Chongqing verdens største by, du ikke kender Tag med Viborg Kommunes borgmester Søren Pape Poulsen til Chongqing i Vestkina fra 10. til 15. august 2013 og oplev et område i Kina i rivende

Læs mere

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren!

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! fødevarerforarbejdning og opbevaring til brug for moderniseringen af den russiske fødevaresektor. Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! Business Trip, hvor russiske

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Vejledning til virksomheder, der har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig etablering af

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Agenda 1. Eksportforberedelse 2. Eksportstart & Eksportstart Vækst 3. Eksportrådet 4. Vitus Vækst 5. Fremstød

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen, Danmarks Eksportråd 2009 DANMARKS EKSPORTRÅD: - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Lovmæssigt grundlag... 3 Samspil med andre politikker... 3 Hvad er et forebyggende

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere