HØVLSBAKKE MNS UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØVLSBAKKE MNS UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard"

Transkript

1 UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard

2 UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Bjørn Schamaitat og David Buhrkall havde gennem nogen tid været faste makkere i at gå med metaldetektor. Bjørn Schamaitat kendte personligt ejeren af ejendommen Nellerødvej 24, Lars Jørgensen, og fik lov til at gå med detektor på marken omkring Høvlsbakke (Nellerød matr. 3a). Ved den første afsøgning efteråret 2014 fandt han en guldbrakteat, hvorefter David Buhrkall kom og hjalp til med afsøgningen. I alt brugte de omkring 30 timer på minutiøst at afsøge arealet omkring fundstedet af brakteaten, hvor de fandt 5 fragmenter af en guldbelagt pragtfibula samt et guldvedhæng, der så ud til at stamme fra samme nedlæggelse som guldbrakteaten. Finderne afleverede 5/ fundene på Museum Nordsjællands afdeling i Hillerød. Som det er normal praksis ved sådanne skattefund, ønskede Museum Nordsjælland at foretage en efterundersøgelse på fundstedet. Dels for at få samlet og indmålt så meget af skattens oprindelige helhed som muligt, dels for, om muligt, at lokalisere skattens nedlæggelsessted og konstatere, om dette lå i relation til et hus ell. lign., dels for at undgå uautoriseret skattejagt på lokaliteten, når oplysningen om fundet blev kendt i offentligheden. Museum Nordsjælland søgte Kulturstyrelsen om midler til en efterundersøgelse af skattefundet. Kulturstyrelsen bevilgede i brev af 19/ et beløb til undersøgelsen. Undersøgelsens forløb, bemanding og metode Undersøgelsen fandt sted september Daglig leder var mus. insp. Tim Grønnegaard. Som detektormænd medvirkede de to findere Bjørn Schamaitat og David Buhrkall. Detektorbrugerne medvirkede uden løn mod at få danefægodtgørelse for eventuelle fund. Maskinen, en 24T gravemaskine, blev ført af Lars Hansen, som Museum Nordsjælland tit anvender til arkæologiske undersøgelser. Det blev besluttet at gennemføre undersøgelsen til den planlagte tid, skønt kornet på denne fremskredne årstid stadig stod på dele af marken. Fundstederne for skattefundets genstande blev ud fra de koordinater, finderne havde opmålt med håndholdt GPS afsat i marken med GPS. Udgravningsfeltet blev afsat, så der var mindst 3 meter til siderne fra hvert indmålt fund. Man må formode, at fundene primært er spredt i pløjeretningen. Spredningsmønsteret af fundene tydede også på dette, idet genstandene lå i en langstrakt bane i pløjeretningen. Derfor blev der beregnet ekstra buffer til siderne i pløjningens længderetning.

3 Da der stadig var afgrøde på undersøgelsesarealet, blev kornet først lagt ned af maskinen inden for feltet og fladen afsøgt. Herpå blev mulden afskrabet i 7-8 cm tykke lag ad gangen over hele fladen og siden afsøgt med detektor. Der blev afgravet i 4 niveauer. Da feltet var færdiggravet, blev feltet og anlæg heri opmålt med GPS, hvorpå jordbunkerne blev skovlet ned i feltet med maskinen og arealet under jordbunkerne undersøgt på tilsvarende vis. Dermed blev det samlede undersøgte areal på ca. 900 m2 (se fig. 2). Fund af kulturhistorisk interesse blev indmålt med GPS. Øvrige fund blev indsamlet under ét og ikke indmålt nærmere. Anlæg i fladen (kogestensgruber), som ikke skønnedes at have nogen sammenhæng med skattefundet, blev indmålt med GPS og ikke undersøgt nærmere, idet der ikke var tale om en 27-sag, og fortidsminderne dermed ikke var truet af umiddelbar ødelæggelse. Undersøgelsen blev fotodokumenteret med digitalfotos. Museet havde forud for undersøgelsen været i løbende kontakt med mus. insp., dr. phil. Morten Axboe fra Nationalmuseet, der er Danmarks førende specialist i brakteatfund. Han kom med div. råd og vejledning om fundets tolkning og paralleller og besøgte undersøgelsen 2/9 (fig. 12). Bent Jørgensen fra Københavns Universitets Afdeling for Navneforskning bidrog med oplysninger om navnestoffet omkring fundstedet. Museum Nordsjælland havde valgt at hemmeligholde fundet frem til undersøgelsen for at undgå uautoriseret detektorafsøgning på lokaliteten. Journalist Karl Erik Frederiksen fra Frederiksborg Amts Avis blev briefet forud for undersøgelsen og besøgte udgravningen 2/9. Det udmundede i en artikel i avisen 4/9 (se fig. 30). ANLÆGSBESKRIVELSER Genstande fra skattefundet På undersøgelsen fandtes et fragment af fodpladen fra pragtfibulaen (x10, se fig. 10), så fiblen nu findes i 6 dele. Alle stykkerne til fibulaen er fundet inden for et areal af 18 x 13 m (fig. 3). Det nye stykke bidrager væsentligt til spørgsmålet om indridset ornamentik på fibulaens bagside. Øvrige genstande Ud over bestanddelene i skattefundet fandtes med detektor andre genstande, som ikke blev indmålt nærmere: x8 Forgyldt indfatning, formentlig til en ring (fig. 21). x11 Fragm. blystang/blybarre af uvis funktion og datering (fig. 22). x12 Fragm. spænde (fig. 23). x13 Fragm. jernkniv med skafttunge, uvis datering (fig. 24). x14 6 knapper af forskellig type, overvejende bondeknapper fra tallet (fig. 25). Hertil x15, div. genstande bl.a. et projektil, en foderstofplombe og et stykke af en ske (fig. 26).

4 Kogestensgruber I feltet fandtes to kogestensgruber, A1 og A2 (se udbredelse fig. 4, samt foto fig. 5). Gruberne blev ud over indmåling ikke undersøgt nærmere, da de ikke skønnedes at have relation til skattefundet. Det så ud til, at kun bunden af anlæggene var bevaret. Guldbrakteat Guldbrakteaten, hvis sider er bukket ind mod midten, så det er svært at fotografere motivets helhed, er en C-brakteat med øsken. Motivet er, som klassisk for C-brakteaterne, et mandshoved med perlefyldt diadem og fletning over en løbende hestefigur. Diademet er en forenkling af det romerske kejserdiadem, mens fletningen er et germansk herskersymbol. Her ses det, hvordan man overtager det romerske billedsprog og videreudvikler det. Hovedets mund er presset ind mod dyrets hals. Mandshovedet er antagelig en stiliseret rytter, eftersom man på lignende brakteater kan se en minimeret rytterkrop under hovedet. Rytteren antages normalt at forestille Odin i en rolle som hestehvisker. Ud over ryttermotivet ses et svastika, der er et urgammelt symbol på gode forhåbninger (svastika betyder på sanskrit det som bringer lykke ). Langs siden af brakteaten ses en runeinskription: LLLTHU. Det skal formentlig tolkes som en forkortelse for Lina, Laukar, Lathu (Linned, Løg, Indbydelse), der alle er kendte formelord fra kvindesejden, hvis praktiske symbolske funktioner ses beskrevet i de norrøne kilder. Sammen med Alu (Øl) findes de tre ord i mange variationer på brakteaterne og andre runeinskriptioner fra samme periode.. Morten Axboe gjorde opmærksom på den særdeles interessante iagttagelse, at brakteaten fra Høvlsbakke er stempelidentisk med en af brakteaterne fundet på centralpladsen Uppåkra i Skåne (IK 625). Denne brakteat er fundet i et husområde over en brandtomt. Brakteaten fra Høvlsbakke har derfor fået katalognummer IK 625,2. Brakteaten fra Høvlsbakke er bukket sammen i begge sider. Det må være sket i oldtiden, og er altså en del af brakteatens livshistorie. Det samme ses på en af brakteaterne fra Uppåkra. Ornamentikken omkring øskenet er meget slidt, så man kan se, at brakteaten har været langvarigt brugt, før den endte i jorden. Brakteaten er fundet 16 m fra den nærmeste af de øvrige bestanddele af fundet, men der kan næppe være tvivl om, at de skal ses som dele af den samme nedlæggelse. Brakteaten kan dateres til slutningen af 400-tallet, men selve nedlæggelsen er som følge af dens slid snarest sket en årrække herefter. Der kendes tre øvrige fund af guldbrakteater fra Nordsjælland. Alle de øvrige fund er gjort i ældre tid under ikke-fagmæssige omstændigheder. Det ene, Danmarks allerførste brakteatfund, er fundet ved bredden af Esrum Sø, angiveligt af Christian V selv kongen, som introducerede begrebet danefæ i dansk lovgivning og i hvis regeringstid begrebet brakteat blev indført. Alle de fire fund er kendetegnet ved at stamme fra lokaliteter, hvor der ikke er noget, der peger i retning af særlig bebyggelse ell. lign. Pragtfibula Pragtfibulaen eller relieffibulaen, som typen også kaldes, er fundet i 6 stumper over et areal på 15 x 18 m (se fig. 3). Den er formentlig slået i stykker af ploven i nyere tid og siden spredt over et afgrænset område. Fibulaen er dog ikke komplet: et stykke af hovedpladen, hele bøjlen og en stump af fodpladen mangler. Med andre ord: der er stadig noget at finde på Høvlsbakke. Fibulaens dyreornamentik kan henføres til Haseloffs stilfase 1 B, der er dateret til 2. halvdel af 5. årh. eller 1. halvdel af 6. årh.

5 Fibulaen har en nær parallel i fundet fra Hove Mølle ( ), der ligger ved Smørumnedre, 28 km syd for Høvlsbakke (se fig. 19). De to fibler adskiller sig kun fra hinanden i detaljer i dyreornamentikken, så det er muligt, at de stammer fra samme værksted. Fibulaen var åbenbart godt brugt, før den endte i jorden, idet den er repareret med en sølvplade pånittet fodpladens bagside (se fig. 18). Et særligt træk ved fiblen er, at den er ornamenteret på bagsiden, hvilket umiddelbart vil synes underligt, eftersom denne side ikke har været synlig, når fiblen blev båret. Ornamentikken er ridset ind i såvel hovedplade som fodplade med et spidst instrument. Bagsideornamentikken på hhv. hovedplade og fodplade er meget forskellig: mens hovedpladens ornamentik tydeligvis er foretaget med lineal, er fodpladens tegnet i fri hånd. Motivet på hovedpladen (fig. 17) er to forbundne kvadrater indrammet af en dobbeltstreg. Inden for rammen er en korsformet figur. Figurerne og deres indramning minder påfaldende om de hjørnefigurer, der ses på hovedpladens forside. Så meget, at man forledes til at tro, at dette motiv har haft en særlig, i dag ukendt, symbolsk betydning. Den firetakkede stjerne ses også på en romersk mosaik fra 2. årh. sammen med et svastika, så måske skal tolkningen ses i samme (lykkebringende) betydningskreds som denne? Fiblens fodplade er som nævnt også ornamenteret på bagsiden. Ornamentikken, der er ridset med fri hånd, går tydeligvis ind under den sekundært pånittede sølvplade, så den må i hvert fald være ældre end denne (se fig. 18). Motivet ser ud til at være en form for dyreslyng, der snor sig rundt langs kanten af fodpladen. Motivet er ikke symmetrisk, det ser m.a.o. ikke ud til, at der er tale om to profilsete dyrefigurer, som på forsiden. Ornamentikkens formål har øjensynlig ikke været at skulle ses indridsningen er også næsten usynlig på afstand. Snarere har den tjent en form for amuletfunktion. På bagsiden af en relieffibula fra Jättendal i Nordsverige (fig. 18) ses runde ornamenter med dyrefigurer i stil med D-brakteaterne, hvilket understreger en amuletfunktion af bagsideornamentikken. Guldvedhæng Guldvedhænget (fig. 20) har et påsat øsken af samme art som brakteaten og to koncentriske randtråde med perlebånd, men ikke noget inden for rammen. Vedhænget har formentlig været båret som en del af et samlet brystsmykkesæt sammen med brakteaten og reliefibulaen. Lignende vedhæng kendes fra skattefundet fra Dalsgård ved Sorte Muld på Bornholm, der er fundet sammen med brakteater og guldperler. Disse har dog et korsformet perlebånd i midten, der ikke ses på stykket fra Høvlsbakke. Skattens nedlæggelsessted relation til ældre kortmateriale Skattefundet er nedlagt på en lille holm omgivet af vådområder til alle sider. Holmen ligger på et trekantet næs, hvor to åer mødes: Hessemose Å mod øst og et mindre unavngivent tilløb mod vest (se fig. 29). Holmen ligger for foden af den markante bakke Høvlsbakke. Bent Jørgensen fra Navneforskningsinstituttet har oplyst, at navnet betyder Høj-holts-bakken, dvs. Bakken med højen i den lille skov. Hverken høj eller skov kan genfindes på Original 1-kortet fra Derimod er Fensmarks kort fra 1782 mere givende (fig. 27). Her ses det, at skoven har haft en betydeligt større udbredelse, helt op til vestenden af Høvlsbakke, og en lille firkant af skoven strækker sig ind over toppen af bakken, hvilket må være den omtalte holt. Marken med Høvlsbakke kaldes Bovne Lod, hvilket viser, at der må have været en bavnehøj på bakketoppen engang, hvilket kan forklare den ekstra lille blindtarm af skoven, der går ind over højtoppen, der formentlig repræsenterer selve bavnehøjen, der således må være sløjfet i årene frem mod Om denne bavnehøj oprindeligt har været en gravhøj fra oldtiden vides ikke, da der ikke kendes nogen fund fra stedet.

6 Stednavnet Helledbakke på nabogrunden er også undersøgt for det tilfælde, at det kunne indeholde ordet hellig. Det afviser Bent Jørgensen på det bestemteste: navnet kan kun føres tilbage til generalstabens guideoptegnelse 1857 med formen Hellesbakken. Jørgensen mener snarest navnet er en sammensætning med subst. hælde, der er meget almindeligt som navn på skråt terræn. På kortet fra 1813 (fig. 28) ses Hessemose Å klart markeret som en å med slyng, mens den vestlige å blot er aftegnet som et langstrakt vådområde. På målebordsbladet fra 1842 (fig. 29) ses det, at den vestlige å nu er opgravet som regulært åløb. Det har ledt mig til en hypotese, som man må have in mente ved fremtidige undersøgelser på stedet: Eftersom der ikke var tegn på nedgravning af skatten på fundstedet, må man overveje muligheden, at den kan være tilført andetstedsfra. Disse offerfund er typisk nedlagt i vådområder, hvilket fundstedet ikke var eller havde været. Da man et sted mellem 1813 og 1842 opgravede åen, må der være kommet en stor mængde opgravet materiale, som snarest har været spredt på markerne omkring åen. Måske er skattefundet i virkeligheden opgravet fra vådmarken og sammen med det øvrige materiale spredt ud over marken til siderne? Hvis det er tilfældet, kan andre dele af fundet ligge et andet sted på marken langs åen. KONKLUSION Et areal på ca m2 omkring fundstedet for en guldbrakteat, stumper af en guldbelagt relieffibula samt et guldvedhæng nedlagt i begyndelsen af 6. årh. blev undersøgt med maskine og detektor. Her blev fundet yderligere et stykke af relieffiblens fodplade, som viste, at fiblen som noget usædvanligt har indridset dyreornamentik på bagsiden. Fiblens fodplade er sekundært blevet repareret med en pånittet sølvplade. Hovedpladens bagside er også forsynet med indridset ornamentik med to indrammede kors-/stjerneformede figurer, som går igen på fiblens forside og sandsynligvis har haft en, i dag ukendt, symbolsk betydning. Der var ikke på fundstedet nogen spor af skattens nedlæggelsessted i form af gruber, stolpespor ell. lign. to kogestensgruber på stedet skønnes ikke at have nogen sammenhæng med fundet. Studier af ældre kortmateriale viser, at åen mod vest er opgravet i starten af 1800-tallet. Skatten kan dermed muligvis oprindelig være nedlagt i kanten af vådområdet og siden spredt på de omgivende marker sammen med det opgravede materiale. Under alle omstændigheder ligger mindst tre stumper af relieffibulaen stadig derude. Det forholdsvist beskedne udbytte af maskinafgravningen kan ikke umiddelbart berettige yderligere arkæologiske undersøgelser på stedet, så ny information om skatten fra Høvlsbakke må komme, når marken efter næste pløjning giver nye muligheder for detektorafsøgning. Et marknavn fra 1700-tallet viser, at der på toppen af Høvlsbakke har ligget en bavnehøj, sløjfet i forbindelse med udskiftningen. Detektorundersøgelser kan måske afklare, om denne bavnehøj oprindelig har været en gravhøj fra oldtiden? Gilleleje 27. november 2015 Tim Grønnegaard Arkæolog cand. phil. Museum Nordsjælland

7 OVERSIGTSKORT Lokaliteten er indsat på kortet. Fig. 1

8 OVERSIGT FELT Udgravningsfeltet er indsat på luftfotoet. Fig. 2

9 UDBREDELSE DETEKTORFUND Udbredelse detektorfund Fig. 3 Kun fund tilhørende skattefundet er medtaget. Rød signatur: Guldbrakteat. Orange signatur: Fragmenter af relieffibula. Fragment x7 havde påskrevet forkert koordinat og indgår derfor ikke. Gul signatur: Guldvedhæng med øsken.

10 ANLÆGSSPOR Anlægsspor (kogestensgruber) i fladen. Fig. 4 Kogestensgrube A2 i fladen. Fig. 5

11 FOTOS Udgravningen set fra N. Fig. 6

12 FOTOS Afsøgning af flade efter første afskrabning. Fig. 7 Afsøgning af flade på overgangen til undergrunden. Fig. 8 Færdigafgravet felt, set fra S. Efterfølgende blev arealet under jordbunkerne afsøgt. Fig. 9

13 FOTOS David Buhrkall finder endnu et stykke af relieffibulaen. Fig. 10 Ejeren (th.) besøger undersøgelsen. Fig. 11 Morten Axboe fra National- Fig. 12 museet besøger undersøgelsen.

14 GENSTANDSFOTOS x1 C-brakteat med motiv af mandshoved, hest, svastika samt en runeinskription LLLTHU. Fig. 13 Brakteat fra Uppåkra (IK 625) stempelidentisk med fundet fra Høvlsbakke. Tegning: Poul Wöhliche Fig. 14

15 FUND AF BRAKTEATER I NORDSJÆLLAND Skattefund fra Nordsjælland, hvori indgår guldbrakteater. Fig. 15

16 GENSTANDSFOTOS Relieffibula fra Høvlsbakke opsat i omtrent anatomisk orden. X-numre fremgår af figuren th. Fig. 16

17 GENSTANDSFOTOS Fig. 17 Bagsiden af relieffibulaens hovedplade sat sammen af x2-4 med indridset ornamentik af en korsformet figur indsat i et kvadrat. Ornamentikkens streger er udført med lineal. Ornamentikken er fremhævet med rødt, da den ellers er næsten usynlig. Forneden ses udsnit af ornamentikken fra fiblens forside samt fra Hove Mølle-fibulaen. Som man ser, ligner ornamentet påfaldende det fra fiblens bagside. Øverst th. ses en romersk mosaik fra 2. årh. med en tilsvarende figur, hvor også svastika indgår (jfr. guldbrakteaten).

18 GENSTANDSFOTOS Foto: G. Hildebrand Bagsiden af relieffibulaens fodplade sammensat af x5, x7 og x10. Her ses den Fig. 18 pånittede sekundære reparation. Den indridsede ornamentik af dyreslyng er fremhævet med rødt. Som man ser, går ornamentikken ind under reparationen og må således være ældre end denne. Foroven th. ses bagsiden af en relieffibula fra Jättendal i Nordsverige. Her ses runde ornamenter med dyrefigurer i stil med D-brakteaterne.

19 GENSTANDSFOTOS Relieffibulaen opsat ved siden af fibulaerne fra Hove Mølle, som ligner den meget. Fig. 19 Dalshøj-skatten fra Sorte Muld på Bornholm. Her optræder mellem brakteater og guldperler to lignende vedhæng som fra Høvlsbakke. x6 Hængesmykke af guld med øsken. Fig. 20

20 GENSTANDSFOTOS Tv.: x8 Forgyldt indfatning, formentlig til ring. Fig. 21 Th.: x12 Fragm. spænde. Fig. 23 x11 Fragm. blystang/barre. Fig. 22 x13 Fragm. jernkniv med skafttunge. Fig. 24 x15 Div. metalgenstande. Fig. 26 x14 Div. knapper. Fig. 25

21 FENSMARKS KORT 1782 Fensmarks kort 1782 Fig. 27 Udsnit af Ole Fensmarks kort fra Her er den vestlige del af marken skovklædt og en lille tunge af skoven skyder sig ind over toppen af Høvlsbakke (angivet med pil), der antagelig har givet navn til den ( Bakken med højen i den lille skov. Som det fremgår, hedder marken Bovne Lod (dvs. Baune-lod ), hvilket viser, at der har været en baunehøj på bakkens top, der formentlig blev sløjfet sammen med skoven i forbindelse med udskiftningen få år senere. Fundstedet for skatten er markeret med rødt.

22 ÆLDRE KORT Udsnit af Original 1-kort over Nellerød By fra Vådmark er fremhævet med blåt. Hessemose Å er tydeligt angivet med slyng, mens åtilløbet mod vest kun optræder som sumpet areal. Fundstedet er indtegnet med rødt. Fig. 28 Udsnit af målebordsbladet fra Her er det vestlige åforløb tydeligt indtegnet som regulær å, og er derfor snarest opgravet i den mellemliggende periode. Fig. 29

23 FREDERIKSBORG AMTS AVIS Frederiksborg Amts Avis 4/ Fig. 30

NORD FOR STENHOLTHUS MNS 50080

NORD FOR STENHOLTHUS MNS 50080 UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Januar 2012 fandt amatørarkæolog Jacob Petersen med sin detektor inden for 1

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRÆSTEVEJ 60, HUSEBY MNS 50038

PRÆSTEVEJ 60, HUSEBY MNS 50038 UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Museum Nordsjællands undersøgelse på Overdrevsvej 24 ved Ramløse (MNS 50019)

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

ST. OLAI KIRKEGÅRD GIM OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

ST. OLAI KIRKEGÅRD GIM OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard ST. OLAI KIRKEGÅRD OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard ST. OLAI KIRKEGÅRD OVERVÅGNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Museumsinspektør Liv Appel fra Gilleleje

Læs mere

Alle tiders Nordsjælland MUSEUM NORDSJÆLLANDS ÅRBOG 2016

Alle tiders Nordsjælland MUSEUM NORDSJÆLLANDS ÅRBOG 2016 Alle tiders Nordsjælland MUSEUM NORDSJÆLLANDS ÅRBOG 2016 Kvindens guld endte, hvor to åer mødes AF TIM GRØNNEGAARD OG MORTEN AXBOE Et nyt skattefund ved Helsinge af kostbare kvindesmykker fra guldhornenes

Læs mere

CYKELSTI DØNNEVÆLDE- HELSINGE GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

CYKELSTI DØNNEVÆLDE- HELSINGE GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard CYKELSTI DØNNEVÆLDE- HELSINGE FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard CYKELSTI DØNNEVÆLDE-HELSINGE FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gribskov

Læs mere

FREDBOGÅRD GIM 4209 UDGRAVNING BYGHERRERAPPORT. v. mus. insp. Tim Grønnegaard

FREDBOGÅRD GIM 4209 UDGRAVNING BYGHERRERAPPORT. v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNING BYGHERRERAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNING BYGHERRERAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejerne af Fredbogård, Holtvej 40 i Græsted, ønskede at opføre

Læs mere

ESRUM FRISKOLE GIM 3853. KULTURHISTORISK RAPPORT FOR UNDERSØGELSE EFTER MUSEUMSLOVENS 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

ESRUM FRISKOLE GIM 3853. KULTURHISTORISK RAPPORT FOR UNDERSØGELSE EFTER MUSEUMSLOVENS 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard KULTURHISTORISK RAPPORT FOR UNDERSØGELSE EFTER MUSEUMSLOVENS 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Esbønderup sogn, Holbo Herred. Stednr. 01.01.03 KULTURHISTORISK RAPPORT FOR UDGRAVNING 27-STANDSNING v. cand.

Læs mere

DAGERØD GRUSGRAV MNS 50118

DAGERØD GRUSGRAV MNS 50118 PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Dagerød Grusgrav ved Plejelt ønsker at udvide med i alt 21.000 m2 på

Læs mere

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3561 Lokalplan 40.10 PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav med sin stratigrafi en

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

STRANDGADE GIM BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

STRANDGADE GIM BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard STRANDGADE 87 BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Besigtigelsens forhistorie Ejerforeningen den Fenwickske Gård, Strandgade 85-87 i Helsingør

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

LMR journ. nr lokalitet: Eriksgården, Ringsted Syd

LMR journ. nr lokalitet: Eriksgården, Ringsted Syd Rapport LMR journ. nr. 2002006 lokalitet: Eriksgården, Ringsted Syd sogn/farvand: Ringsted herred: Ringsted amt: Sorø stednr.-sb.. 040212 marint nr. - dato 30-12-2002 Arkæologisk forundersøgelse ved Eriksgården,

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

TROLD-AGER GIM UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

TROLD-AGER GIM UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3589 UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil.

Læs mere

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59.

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59. SVM1370 3 Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. Sb.nr. 59. Kampagne: 26 11 Registrering af detektorfundne genstande fremkommet på et areal nord og øst for Sigersted

Læs mere

SVM Slagelse Klosterjord, Skælskørvej, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 73.

SVM Slagelse Klosterjord, Skælskørvej, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 73. SVM1417-2-3 Slagelse Klosterjord, Skælskørvej, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.14. Sb.nr. 73. Kampagne: 03-01-2013 (SVM1417-2) og 15-04-2013 (SVM1417-3) Registreringsnotat

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG GIM 4115. REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG GIM 4115. REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Historiker

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA BANNEBJERG GIM 3878

PRIVATSAMLING FRA BANNEBJERG GIM 3878 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Østergård set fra sydvest. Aug. 2008 Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2008 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

ØDEBRO/GRÆSTED OMFARTSVEJ GIM j. nr Græsted Sogn, Græsted-Gilleleje Kommune, Holbo Herred ( )

ØDEBRO/GRÆSTED OMFARTSVEJ GIM j. nr Græsted Sogn, Græsted-Gilleleje Kommune, Holbo Herred ( ) ØDEBRO/GRÆSTED OMFARTSVEJ GIM j. nr. 3535 Græsted Sogn, Græsted-Gilleleje Kommune, Holbo Herred (01.01.05) PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Prøveundersøgelse nær naturlig

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

STENGADE 58 GIM 4193. KULTURHISTORISK RAPPORT v. cand. pil. Tim Grønnegaard

STENGADE 58 GIM 4193. KULTURHISTORISK RAPPORT v. cand. pil. Tim Grønnegaard KULTURHISTORISK RAPPORT v. cand. pil. Tim Grønnegaard KULTURHISTORISK RAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejerne af den bygningsfredede ejendom Stengade 58 i Helsingør, Ulla

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123.

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123. SVM2005 005 Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.19. Sb.nr. 123. Registrering af fem detektorfundne middelalderlige mønter fra Bonderup sydøst for Korsør. Fire mønter

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

SVM1324 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84.

SVM1324 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. 1 SVM1324 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. Kampagne: KUAS nr. Detektorfund af 220 gram tung edsringe af guld på mark i Boeslunde, hvor der tidligere

Læs mere

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84.

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84. -3-4 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. Kampagne 18-06-2013 (1324-3) Kampagne: 19-06-2013 (1324-4) Registreringsnotat for indlevering af 4 nyfundne

Læs mere

OBM 7050 Langehede, Søndersø

OBM 7050 Langehede, Søndersø OBM 7050 Langehede, Søndersø Forundersøgelse forud for anlæggelse af nyt biogasanlæg. Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr.505, 2016 Indledning...3 Udgravningens forhistorie...3 Udgravningens

Læs mere

SVM Lundsbjerggård, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 207.

SVM Lundsbjerggård, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 207. SVM1432-1 Lundsbjerggård, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 207. Kampagne: 18-10-2012 KUAS nr. Registreringsnotat for 7 detektorfundne gps indmålte metalgenstande

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA ØRBY GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA ØRBY GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Bente Nielsen, Avleholm, gjorde i forbindelse med Gilleleje Museums registrering

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

PALLE HEDRICH PRIVATSAMLING GIM 3805 Registreringsrapport v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PALLE HEDRICH PRIVATSAMLING GIM 3805 Registreringsrapport v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringsrapport v. cand. phil. Tim Grønnegaard Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2007 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Gilleleje Museums prøveundersøgelse

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

Haderslev amt, Haderslev kommune. Sted nr

Haderslev amt, Haderslev kommune. Sted nr HAM 5728 Bodbjerg, Vonsbæk sogn, sb. 3, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt, Haderslev kommune. Sted nr. 20.03.10. Notat vedr. egen financeret forundersøgelse efter detektorfund Arkæologisk forundersøgelse

Læs mere

Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune.

Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune. KE Ejendomsalg Att. Lars Peter Bang Fuglesangsvej 30 Postboks 48 3460 Birkerød 3111-08 08/2597-8.1.5 Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune. Museum Sønderjylland har

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb.nr. 61

SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb.nr. 61 SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. sb.nr. 61 Registrering af 10 genstande fremkommet ved detektorafsøgning øst for Sigersted Landsby, vest for Ringsted.

Læs mere

SVM1353 Vedbysønder, Ottestrup sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1353 Vedbysønder, Ottestrup sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1353 Vedbysønder, Ottestrup sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.11. KUAS nr. Besigtigelsesnotat for sten i kanten af lille vandløb, mulig rest af spang eller skelsten, skelsten samt

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Journalnummer: SIM 603/2012 Sted: Purhusvej SB Stednummer: 160105-286 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0022 Matr. nr.:22b og 60v Ejerlav: Hårup by Sogn:

Læs mere

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117.

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117. HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 200209 Sb. 117. Indhold Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Tidstavle med udgravningen indplaceret

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Arkæologisk udgravning Beretning HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Hatting Sogn, Hatting By Ejerlav, matrikelnr.: 7000ac Sted-SBnr.: 170403-216 Horsens Museum har

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA JYDEBJERGVEJ GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA JYDEBJERGVEJ GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Kjartan Langsted, Gilleleje Museum, afholdt maj 2012 et arrangement i

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune J.nr. HØM 295 KUAS j.nr. FOR 2003-2123-0105 Sb.nr. 010411-83 Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune Den arkæologiske udgravning 2006 Ole Lass Jensen Hørsholm Egns Museum Maj 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

SVM1449-1-2 Neble, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 209.

SVM1449-1-2 Neble, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 209. SVM1449-1-2 Neble, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 209. Kampagne: 03-05-2013 (SVM1449-1) Kampagne: 04-05-2013 (SVM1449-2) Registreringsnotat for 58 gps-indmålte

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

STENLANDSGÅRD Helsinge Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 80.00A

STENLANDSGÅRD Helsinge Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 80.00A Resumé Negativ prøveudgravning. STENLANDSGÅRD Helsinge Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.06) GIM j. nr. 3486 Lokalplan 80.00A PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Undersøgelsens

Læs mere

ESRUM MØLLEGÅRD GIM 3756

ESRUM MØLLEGÅRD GIM 3756 ESRUM MØLLEGÅRD REGISTRERINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard x29 Nøgle. Fundet med detektor. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2008 REGISTRERINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

SVM Alstedgård, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 49.

SVM Alstedgård, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 49. 061 Alstedgård, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.01. Sb.nr. 49. Registreringsnotat SVM1 Indlevering af detektorfundne genstande fra Alstedgård, heriblandt en trefliget, planteornamenteret

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape: Nyløkkevej SB Stednummer: 16.01.05-284 KUAS j.nr 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

WILLEMOESVEJ 19B GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

WILLEMOESVEJ 19B GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Hornbæk Sogn, Lynge-Kronborg Herred. Stednr. 01.04.08 Sb. 96 UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Lone Kuhlmann,

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Journalnummer: SIM 601/2012 Sted: Søndermarksgade SB Stednummer: 130604-81 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0020 Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Matr. nr.:13p og 13o Ejerlav: Iller By,

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

SVM Vollerup, Gimlinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 13.

SVM Vollerup, Gimlinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 13. SVM2005 004 Vollerup, Gimlinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.04.05. Sb.nr. 13. Registrering af indleverede detektorfundne middelalderlige mønter samt et ringspænde og et

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA ØRBY

PRIVATSAMLING FRA ØRBY REGISTRERINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Gilleleje Museum lånte i 1993 en 32 cm lang tyndnakket votivøkse af

Læs mere

NESA-KABELLÆGNING Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr. 3514

NESA-KABELLÆGNING Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr. 3514 NESA-KABELLÆGNING Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3514 OVERVÅGNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Resumé Overvågningen af NESA-kabelnedgravningen gav

Læs mere