magnetisk Resonans Imaging mri på heste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magnetisk Resonans Imaging mri på heste"

Transkript

1 ORIGINALARTIKEL magnetisk Resonans Imaging mri på heste Basale principper og mulighederne i MR scanning jon vedding nielsen fagdyrlæge vedr. Sygdomme hos heste ansager dyrehospital Introduktion Magnetisk Resonans Imaging (MRI) er et diagnostisk hjælpemiddel, der over de sidste 10 år har vist sig som et uvurderligt hjælpemiddel. MRI viser forandringer i bløddele og knoglevæv, før de kan påvises af andre billeddiagnostika(1-6). For at udnytte de diagnostiske muligheder i MRI scanning optimalt er det vigtigt at forstå de basale fysiske principper bag MR, og de forskellige MR sekvenser, der bruges ved billeddannelsen og vævenes udseende ved de forskellige sekvenser. Installeringen af MRI systemer på hesteklinikker i Danmark giver mulighed for rekvirering af MRI, og den optimale udnyttelse af denne mulighed vil som minimum kræve en viden hos de danske hestedyrlæger om de diagnostiske muligheder. Andre henvisende dyrlæger vil gennem deres klienter blive præsenteret for MR scanninger og rapporter, hvilket vil kræve et basalt kendskab til MRI og principperne i vurderingen. Formålet med denne artikel er at give en forståelse for de basale MRI principper og den nødvendige information til at forstå mulighederne i MR scanning. Komponenterne i mri systemer Et MRI system består af en magnet, gradientspoler, radiofrekvensspoler og computerprogram, og det er disse komponenter, der registrerer og opsamler information fra vævene og giver et dia-gnostisk billede(7). Når vævenes atomer placeres i et magnetfelt, vil atomernes protoner placeres langs magnetfeltets retning og dreje rundt med en bestemt frekvens(8) (Fig. 1a). Begyndelsen på dannelsen af billedet er et radiofrekvenssignal (RF impuls), som øger protonernes energi og slår dem ud af deres placering i magnetfeltet. Når signalet igen forsvinder, og protonerne vender tilbage til placeringen i magnetfeltet, frigives energien som et signal med en specifik frekvens som er karakteristisk for den præcise placering i magnetfeltet. En radiofrekvensspole opfanger signalet og videresender det til computerprogrammet (Fig. 1b). Signalet er specifikt for de anatomiske og fysiologiske karakteristika for de forskellige væv, og multiple serier af radiofrekvenssignaler bruges til at bestemme vævstyper og placering i vævets anatomi(7,8). Styrken af magnetfeltet måles i Tesla (T) og deles op i low field (<1T) og high field (>1T), hvor high field giver den bedste opløsning og scanningshastighed. Flere ortopædiske undersøgelser har til trods for dette dokumenteret samme sensitivitet og diagnostiske nøjagtighed mellem de to systemer(9-12). Terminologi Signalintensitet anvendes til at beskrive gråtonerne i de specifikke væv på MR billedet. Hyperintens eller høj signalintensitet bruges ved det væv, som på scanningen forekommer lyst eller hvidt. Hypointens eller lav signalintensitet anvendes ved væv, som fremstår mørkt Sammendrag Magnetisk Resonans Imaging (MRI) er et diagnostisk hjælpemiddel, der i dag er tilgængelig i halthedsdiagnostikken, men samtidig også betragtes som golden standard ved undersøgelse af fx smerte lokaliseret til hoven. I artiklen beskrives fysikken bag MRI samt terminologien, der er knyttet til brugen af MRI. Herudover beskrives de forskellige planer og sekvenser, der bruges, samt de forskellige vævskarakteristika og disses ændringer ved patologiske forandringer, men også de artefakter, der kan forekomme. Med et indgående kendskab til disse områder inden for MRI, bliver dette diagnostikum det stærkeste til såvel diagnosticering i bløddele som i knogle. Summary Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a diagnostic modality, which is available today and considered as the golden standard for imaging of the hoof. This article describes the physics of MRI, the terminology, the different tissue characteristics and the changes seen with different pathology. This article also describes the different artifacts seen in MRI and with this knowledge all together MRI becomes the strongest diagnostic tool in equine orthopedics covering both soft tissue and bone pathology. 18 DVT

2 1a 1b Figur 1b. Ved et radiofrekvens impuls (RF transmitter) med samme frekvens som protonernes rotation (3) drejes disse mod radiofrekvens impulsets magnetfelt (4), hvorved der via radiomodtageren (RF receiver) opfanges et signal (5). Dette signal kan computeren omdanne til et billede. Med tilladelse fra Hallmarq. Figur 1a. MRI fysikken forklares simplificeret ved, at protoner roterer i tilfældige retninger (1) indtil disse udsættes for et magnetfelt. I magnetfeltet vil protonernes rotation ensrettes i magnetfeltets retning med en frekvens, som er afhængig af styrken i magnetfeltet (2). Med tilladelse fra Hallmarq. eller sort. Isointens anvendes til beskrivelse af to væv, som i gråtone er ens. T1 og T2 bruges til at beskrive vævets magnetiske egenskaber eller vævsresponset og har specifikke værdier for hver type væv. Scanningsbillederne kan optages enten med T1 egenskaber, T2 egenskaber eller en mellemting mellem de to. En scanning vil aldrig være ren T1 eller T2, men betegnes T1 vægtet, T2 vægtet eller protondensitet (PD; intermediær). De forskellige vævstyper med de specifikke T1 og T2 egenskaber vil have forskelligt signal intensitet på respektive T1 og T2 vægtede scanninger(13) (Fig. 2). planer Forud for en scanning med de valgte sekvenser og planer foretages en pilotscanning, som giver et snit i hhv. sagittal-, frontal- og transversalplanet (Fig. 2). Ved denne scanning kan det pågældende område placeres optimalt i magnetfeltet med den mest optimale opløsning til følge. Samtidig anvendes den optimalt placerede pilotscanning som reference for placeringen af de øvrige scanninger i de valgte planer og sekvenser. De fleste MR scanninger foretages i tre planer: Sagittal, frontal og transversal. Disse planer kan så justeres til at give den mest optimale visualisering af det pågældende område. I enkelte områder såsom subcarpal og subtarsal kan sekvenser i det frontale plan udelades, hvis øvrige planer ikke indikerer nødvendigheden af scanningen i dette plan. Valget af planer kan ligeledes justeres efter fund ved andre diagnostiske hjælpemidler og herved optimere detaljeringsgraden i undersøgelsen af en given patologi frem for den totale undersøgelse af et givent område. Valget kan også justeres efter de indledende scanninger, hvor patologi diagnosticeres. mri SEKvEnSER Karakterisering af vævet i de forskellige mri sekvenser Signalintensitet i en specifik type væv kan være forskellig mellem de forskellige MRI sekvenser og MRI systemer. PD og T1 vægtede billeder har en god anatomisk detaljering, hvor væske har en højere signalintensitet på PD, hvilket gør det nemmere at adskille væske fra omgivende væv på denne scanning (Fig. 2). T2 vægtede billeder har typisk en højere kontrast men mindre anatomisk detaljering. På PD, T1 og T2 vægtede billeder har trabekulær knogle intermediær til høj signalintensitet som følge af fedtvævet i det trabekulære knoglevæv. Kortikal knogle og senevæv fremstår hypointens på alle disse scanninger. Væske vil derimod være hyperintens, men med størst signalintensitet på T2 vægtede billeder, hvorfor disse billeder bedst påviser væske i bløddelsvæv. Væske i knogle kan oftest ikke påvises på T2 vægtede billeder, da signalintensiteten er meget ens mellem væske og fedtvæv i knogle. Sener fremstår på de forskellige sekvenser hypointens med en betydelig mindre variation end ligamenter, som vil variere mellem lysgrå til sort. STIR sekvensen (fat suppressing) anvendes til at nedtone signal fra fedt. Dette gør, at denne sekvens, udover at påvise væske i bløddele, kan påvise væske i knogle, da signalintensiteten i denne scanningssekvens er meget forskellig mellem væske (hyperintens) og fedt (hypointens). Da der ved denne sekvens forekommer et generelt lavere signal og dermed opløsning, er den anatomiske detaljering tilsvarende lav. Klinisk anvendelse og billedvurdering Vævskarakteristika ændres ved tilstedeværelsen af patologi, hvilket resulterer i en ændring i signalintensiteten i forhold til det normale væv. Både sklerosering i knogle, ødem i forskelligt væv eller fibrosering kan påvises som følge af ændringen i signalintensiteten, og bestemte sekvenser anvendes til at påvise de forskellige typer af vævsforandringer. Knoglesklerosering og knogleødem MRI er ekstrem nyttig til at påvise knoglepatologi(15). Frakturer ses som defekt i knoglens overflade og struktur og kan ses som linjer med hyperintensitet på de forskellige sekvenser (Fig. 3). Sklerosering i knogle ses tydeligst på T1 vægtede eller PD som følge af kontrasten mellem den hypointense kortex og det fedtholdige og derved hyperintense trabekulære knogle. Da der ved sklerosering sker en omdan- > DVT

3 ORIGINALARTIKEL Figur 2. MRI kan danne billeder i de tre forskellige planer; (1) Sagittal, (2) frontal og (3) transversal. På de forskellige sekvenser (A) T1, (B) T2 og (C)PD ses forskellig anatomisk detaljering og vævskontrast. På såvel T1 (A) og PD (C) ses stor anatomisk detaljering, mens T2 (B) viser stor vævskontrast, hvor væske trækkes tydeligt frem. nelse af fedtholdig trabekulærknogle til kortex vil dette medføre en fortrængning af det hyperintense signal fra kortex mod medulla (Fig. 4). Da både sklerosering og væske vil have meget lav signalintensitet på T1 vægtede billeder kan disse kun differentieres ved sammenligning med andre sekvenser såsom STIR (Fig. 4). Sklerosering vil fremstå hypointens på både T1 og STIR, mens væske vil fremstå hypointens på T1 men hyperintens på STIR. I andre tilfælde, hvor der forekommer intermediær eller høj signalintensitet på T1 med samtidig høj signalintensitet på STIR, er der oftest tale om hæmorrhagi eller væske med højt proteinindhold (13,16). Betegnelsen knogleødem (bone edema) bruges omkring den diffuse væskeophobning i knoglevæv, mens den fokale væskeansamling betegnes»cyst like lesion«. Begrebet knogleødem er opfundet af MR fysikere, men bestrides af histopatologer, da knoglevæv ikke kan give efter eller udvides som følge af et større væskeindhold. Derfor anvendes nu oftere betegnelsen»edema like reaction«. Både»cyst like 20 DVT

4 3a 3b Figur 3. T1 GRE sagittal. Komminut kodebensfraktur. Frakturlinjerne ses som defekt i knoglens overflade (a) med tab af struktur i knoglen. Frakturer eller fissurer vil altid ses som hyperintense linjer gennem kortex (b) på både T1 og T2. lesion«og»edema like reaction«diagnosticeres som ovenfor(16) (Fig.4). Forandringer i led Det klassiske billede og forståelse af en osteoartrosepatient er med indførelsen af MRI ændret. Den klassiske opfattelse af osteoarthroseforandringer er på røntgen marginale osteofytter, subchondral sklerosering, cyster og forsnævring af ledspalten. Vurdering af brusken og dermed påvisning af bruskdefekter kan gøres med MRI, der på T1 og T2 sekvenser ses som hypointense områder i den ellers hyperintense brusk(15) (Fig. 5).. Der kan udover de marginale osteofytter også påvises centrale osteofytter, hvilket ses som skleroseret knoglevæv, der gennemtrænger den osteochondrale overgang, som et hypointenst område ind i brusken(17). Tilsvarende ses de marginale osteofytter og sklerosering som fortykkelse/forlængelse af den hypointense kortex enten mod medulla eller periartikulært (Fig. 5). Således kan der forekomme tidlige men udprægede osteoartrotiske forandringer, der påvises ved MRI, men som ikke kan påvises på røntgen, og derfor først vil blive synlige på røntgen langt senere i halthedsforløbet. Bløddele Væske i bløddele kan med stor sensitivet diagnosticeres ved MRI og vil tydeligst ved visualiseres på T2 vægtede og STIR billeder(16). Sammenlignes der med ultralyd, hvor væske påvises ved mangel på ekko (hypoekkogene områder), så kan MRI med langt større sensitivitet og nøjagtighed påvise væske og dermed en aktiv inflammation. Væske har høj signalintensitet i forhold til de fleste bløddele, som har lavere signalintensitet. Inflammation i væv vil have varierende signalintensitet afhængig af mængden af væske i vævet, graden af fibrosering og kroniciteten af reaktionen. Fokale væskeansamlinger vil være skarpt afgrænset mens de diffuse vil være mindre defineret med en samtidig mere variabel signalintensitet afhængig af mængden, typen og indholdet i væsken. Væske i væv med samtidig debris eller nekrotisk væv vil have lavere signalintensitet og være mindre homogen end ren væske. Seneskader Seneskader kan med høj sensitivitet diagnosticeres ved MRI med samtidig mulighed for at differentiere mellem akutte og kroniske seneskader. Seneskader optræder forskelligt på de forskellige sekvenser afhængig af stadiet af skaden og dennes helingsgrad, da disse stadier har forskelligt væskeindhold og arvævsdannelse. Seneskader vil ofte have øget signalintensitet på T1 og PD, og ved kontrolundersøgelser af seneskader ses kun minimal eller ingen ændring i signalintensitet på T1 og PD over en periode på 2 år (Fig. 6). De mere akutte seneskader vil have øget signalintensitet på T2 vægtede og STIR, som over tid vil falde i takt med dannelsen af arvæv og organiseringen af dette. Ultralydsdiagnostik af 4a 4b 4c Figur 4. Knogleødem eller væske i knogle kan diagnosticeres ved sammenligning af de forskellige sekvenser, hvor hypointensitet på T1 og T2 (a) med samtidig hyperintensitet på STIR (b) vil være ensbetydende med væske i knoglen (her kronben og hovseneben). Ved sklerosering af knogle ses hypointensitet på såvel T1, T2 og STIR (c). blandt andet gaffelbånd har vist en meget begrænset specificitet ved gaffelbåndsbetændelse med mange falsk positive (67 %) sammenlignet med MRI(18). Der er samtidig påvist en meget lav sensitivitet ved ultralydsundersøgelse og diagnosticering > DVT

5 ORIGINALARTIKEL 5a 5b udseende på de forskellige sekvenser(21). De kollaterale ligamenter til hovleddet kan kun proksimalt vurderes ved hjælp af ultralyd, hvor læsionerne derimod oftest sidder længere distalt. MRI er derfor eneste mulighed for at påvise disse distale skader med samtidig stor sensitivitet i påvisningen(22). Ligamenter har et tilsvarende udseende som senevæv på MRI men kan have varierende intensitet specielt omkring tilhæftningen(23). Artefakter Specielt for MRI forekommer der et artifakt, som betegnes»magic angle effect«. Dette artifakt opstår, når en vævsstruktur ligger med en placering på 54,7 grader i magnetfeltet(15). Dette vil øge signalintensiteten, således at hypointense strukturer i dette område bliver hyperintense. Dette gør sig specielt gældende ved de kollaterale ligamenter samt den dybe bøjesenes placering palmart/plantart for hovsenebenet. Et andet væsentligt artefakt er volume average artefakter, som forekommer, når et snit krydser en vævsovergang skråt. Dette medfører en uskarp overgang, som specielt ses ved vurdering af ledbrusk eller marginalt omkring den dybe bøjesene, som herved kan forekomme mere hyperintens end i virkeligheden. Det er således vigtigt at vurdere disse vævsovergange med forsigtighed og være opmærksom på disse artefakter eller placere snittene vinkelret på de strukturer, der ønskes vurderet. Et andet betydningsfuldt artefakt er ferroartifaktet, som specielt ses i hoven, hvor sømrester kan fjerne alt signal fra et større område, således diagnostikken gøres umulig. Det ses dog også ved hæmosiderinaflejring eller fra penetrerende ferroholdige 6a 6b Figur 5. Tidlige osteoartrose forandringer kan påvises med MRI. Bruskforandringer påvises ved hypointensitet i den ellers normale hyperintense brusk (a). De marginale og centrale osteofytter ses som en forlængelse af den hypointense kortex hhv. marginalt i leddet (b) eller centralt gennem den osteochondrale overgang. af seneskader i kodebøjningen (trænede ultrasonografer med mange falsk negative), hvilket tilsvarende er fundet ved scanning af den dybe bøjesene gennem strålen (1,15). Dette viser en stor usikkerhed ved brug af ultralyd i disse områder og vil påkræve en MR skanning til sikker diagnosticering. Skader i den dybe bøjesene i hoven har tidligere ikke kunnet diagnosticeres, mens de nu ved MRI kan påvises og differentieres som corelæsioner, parasagittale splits og dorsal overfladelæsioner(3,19,20). Dette giver dermed øgede behandlingsmuligheder og ikke mindst den optimale rekonvalescensperiode. 6c 6d ligamenter Ligamentvæv har samme vævskarakteristika som senevæv og dermed samme Figur 6. Seneskader kan med stor nøjagtighed diagnosticeres ved MRI. På T1 ses senskader som et hyperintenst område i det normale hypointense senevæv. Udseendet på T1 ændres ikke væsentligt over tid (a,b). Derimod vil den akutte/aktive seneskade være hyperintens på T2 (c), mens den over tid med nedsat væske i skaden (inflammation) vil blive mere hypointens som det normale omgivende senevæv (d). 22 DVT

6 fremmedlegemer. Bevægelsesartefakter er forekommende ved både stående og liggende systemer, hvilket kan forekomme som bevægelse af objektet (motion) eller bevægelse af blod i blodkar (flow artefakter). Bevægelsesartefakter er som følge af nyt software væsentligt reduceret, men vil opstå ved heste, der svajer meget under scanningen, hvilket oftest ses i mere proksimale regioner. Det kan i disse områder være nødvendigt at lægge hesten under universel anæstesi, hvis disse artefakter påvirker diagnostikken. Brugen af mri i praksis Der forekommer i dag både MRI systemer til anæsteseret hest samt systemer til stående hest (Hallmarq). Blandt de systemer til anæsteseret hest forekommer der både high field (>1 tesla) og low field (<1 tesla), hvor sidstnævnte er de systemer, der er tilgængelig i Danmark. MRI til stående hest er ligeledes low field. Alle systemer, der er tilgængelige til scanning af hest, har en volumenbegrænsning, således at de ortopædiske områder, der kan scannes, begrænser sig til carpus/tarsus og distalt. Low field MRI systemer har et magnetfelt af en lavere styrke, hvilket giver en mindre opløselighed end high field systemerne. Dette påvirker i meget begrænset grad scanning af ortopædiske patienter, undtaget ved vurdering ledbrusk, hvor mindre bruskskader ikke kan påvises ved brug af MRI. Her har artroskopi stadig en højere sensitivitet, såfremt området er tilgængeligt for artroskopisk vurdering. MRI har en stor fordel overfor både røntgen og ultralyd i den høje sensitivitet og hermed mulighed for at monitorere helingsgraden i både bløddele og knogle og dermed give en mere sikker mulighed for at vurdere længden af rekonvalescensperioden. Konklusion Vurdering af MR billeder kræver et indgående kendskab til anatomien samt kendskab til vævskarakteristika på de forskellige MRI sekvenser. Yderligere er kendskab til de forskellige artefakter en nødvendighed for sikker diagnosticering. Med denne viden er MRI det stærkeste diagnostikum til såvel knogle og bløddele. Referencer 1. Dyson, S., Murray, R., Schramme, M., and Branch, M. Lameness in 46 horses associated with deep digital flexor tendonitis in the digit: diagnosis confirmed with magnetic resonance imaging. Equine Vet.J. 2003;35(7); Dyson, S. J., Murray, R., Schramme, M., and Branch, M. Collateral desmitis of the distal interphalangeal joint in 18 horses ( ). Equine Vet.J. 2004;36(2); Murray, R. C., Blunden, T. S., Schramme, M. C., and Dyson, S. J. How does magnetic resonance imaging represent histologic findings in the equine digit? Vet.Radiol.Ultrasound. 2006;47(1); Tucker, R. L. and Sande, R. D. Computed tomography and magnetic resonance imaging of the equine musculoskeletal conditions. Vet.Clin.North Am.Equine Pract. 2001;17(1);145-57, vii. 5. Zubrod, C. J., Schneider, R. K., and Tucker, R. L. Use of magnetic resonance imaging identify suspensory desmitis and adhesions between exostoses of the second metacarpal bone and the suspensory ligament in four horses. J.Am.Vet.Med.Assoc. 2004;224(11); , Zubrod, C. J., Schneider, R. K., Tucker, R. L., Gavin, P. R., Ragle, C. A., and Farnsworth, K. D. Use of magnetic resonance imaging for identifying subchondral bone damage in horses: 11 cases ( ) 4. J.Am.Vet.Med.Assoc. 2004;224(3); Bushberg, J. T., Seibert, J. A., and Leidholdt, E. M. The essentials pysics of medical imaging. 2002;2nd ed Bushberg, J. T., Seibert, J. A., and Leidholdt, E. M. The essentials pysics of medical imaging. 2002;2nd ed Barnett, M. J. MR diagnosis of internal derangements of the knee: effect of field strength on efficacy 1. AJR Am.J.Roentgenol. 1993;161(1); Kladny, B., Gluckert, K., Swoboda, B., Beyer, W., and Weseloh, G. Comparison of low-field (0.2 Tesla) and high-field (1.5 Tesla) magnetic resonance imaging of the knee joint 2. Arch.Orthop.Trauma Surg. 1995;114(5); Rand, T., Imhof, H., Turetschek, K., Schneider, B., Vogele, T., Gabler, C., and Trattnig, S. Comparison of low field (0.2T) and high field (1.5T) MR imaging in the differentiation of torned from intact menisci. Eur.J.Radiol. 1999;30(1); Taouli, B., Zaim, S., Peterfy, C. G., Lynch, J. A., Stork, A., Guermazi, A., Fan, B., Fye, K. H., and Genant, H. K. Rheumatoid arthritis of the hand and wrist: comparison of three imaging techniques 1. AJR Am.J.Roentgenol. 2004;182(4); Werpy, N. M., Kawcak, C. E., Rantanen, N. W., and McIlwraith, C. W. Review of Principles and Clinical Applications of Magnetic Resonance Imaging in the Horse. Proceedings of the 52nd Annual Convention of the American Association of Equine Practitioners. San Antonio, Texas, USA, Werpy, N. M., Kawcak, C. E., Rantanen, N. W., and McIlwraith, C. W. Review of Principles and Clinical Applications of Magnetic Resonance Imaging in the Horse. Proceedings of the 52nd Annual Convention of the American Association of Equine Practitioners. San Antonio, Texas, USA, Dyson, S., Murray, R., Schramme, M., and Branch, M. Magnetic resonance imaging of the equine foot: 15 horses. Equine Vet.J. 2003;35(1); Mair, T., Kinns, J., Jones, R. D., and Bolas, N. M. Magnetic resonance imaging of the distal limb of the standing horse. Equine Veterinary Education. 2005;17(2); Olive, J., D Anjou, M.-A., Girard, C., Laverty, S., and Theoret, C. L. Imaging and histological features of central subchondral osteophytes in racehorses with metacarpophalangeal joint osteoarthritis. Equine Vet.J. 2010;41(9); Labens, R., Schramme, M. C., Robertson, I. D., Thrall, D. E., and Redding, W. R. Clinical, magnetic resonance, and sonographic imaging findings in horses with proximal plantar metatarsal pain 1. Vet.Radiol.Ultrasound. 2010;51(1); Busoni, V., Heimann, M., Trenteseaux, J., Snaps, F., and Dondelinger, R. F. Magnetic resonance imaging findings in the equine deep digital flexor tendon and distal sesamoid bone in advanced navicular disease--an ex vivo study 1. Vet.Radiol.Ultrasound. 2005;46(4); Sampson, S. N., Schneider, R. K., Gavin, P. R., Ho, C. P., Tucker, R. L., and Charles, E. M. Magnetic resonance imaging findings in horses with recent onset navicular syndrome but without radiographic abnormalities 1. Vet.Radiol.Ultrasound. 2009;50(4); Gutierrez-Nibeyro, S. D., White, N. A., Werpy, N. M., Tyrrell, L., Allen, K. A., Sullins, K. E., and Mitchell, R. D. Magnetic resonance imaging findings of desmopathy of the collateral ligaments of the equine distal interphalangeal joint 4. Vet.Radiol.Ultrasound. 2009;50(1); Dyson, S., Blunden, T., and Murray, R. The collateral ligaments of the distal interphalangeal joint: magnetic resonance imaging and post mortem observations in 25 lame and 12 control horses. Equine Vet.J. 2008;40(6); Werpy, N. M., Ho, C. P., and Kawcak, C. E. Magic angle effect in normal collateral ligaments of the distal interphalangeal joint in horses imaged with a high-field magnetic resonance imaging system 1. Vet.Radiol.Ultrasound. 2010;51(1);2-10. DVT

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG MR-teknik og indikationer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Fidusen ved MR Fremstiller væv med mange protoner Der er mange protoner i vand Der er oftest meget vand i patologisk

Læs mere

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet MR Angiografi Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet Agenda MR angiografi Underekstremiteter Viscerale kar Hjernen og hjertet Angiografi karakteristika Spatiel opløsning Temporal

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T Standard protocols University hospitals PACS Secondary health care PACS Primary health care Generic names as T1, PD and T2 weighted. Standard positioning Basic pulse sequences: Brain 0.2 Tesla 1.5 Tesla

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Den aldrende hjerne. -undersøgelse med avancerede MR-teknikker

Den aldrende hjerne. -undersøgelse med avancerede MR-teknikker Den aldrende hjerne -undersøgelse med avancerede MR-teknikker Egill Rostrup, MD, DMSc Functional Imaging Unit, Dep. of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, Glostrup Hospital, Copenhagen Oversigt Hvad

Læs mere

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015 SKULDERLIDELSER Traumatiske og Degenerative forandringer Traumatiske forandringer Frakturer: humerus - clavicel - scapula Luksationer: humeroscapulærled acromioclaviculærled Cuff læsioner Collum humeri

Læs mere

1. Forventninger til kliniksemesteret (overordnet) samt beskrivelse af de forudsætninger der bringes med ind i semesteret:

1. Forventninger til kliniksemesteret (overordnet) samt beskrivelse af de forudsætninger der bringes med ind i semesteret: Læringsjournal Navn: Christian Hammer Nielsen Semester: 5 Klinisk vejleder: Hanne, Lars og Svend. Dato: 2010-03-29 Uge: 13 Klinisk uddannelsesansvarlig: Lars Jensen Rum MR20: GE 1.5T 1. Forventninger til

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk!

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Indlæg om handelsundersøgelse(klinisk og røntgenologisk) problemstillinger omkring handel. v/jon Vedding Nielsen, Fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste, Ansager

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billeddannelsen Anne Sofie Nielsen 03-10-2012 side 2 Dataopsamling (Data acquisition) Slice by sice (sekventiel) Volumen (Helical eller spiral) 03-10-2012 side 3 Seeram 03-10-2012 side

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Knogleadaptationer ved fodboldtræning nedsat risiko for knoglebrud

Knogleadaptationer ved fodboldtræning nedsat risiko for knoglebrud ewhelge@ifi.ku.dk EWH 2010 Knogleadaptationer ved fodboldtræning nedsat risiko for knoglebrud Knoglemængde igennem livet Maksimal knoglemasse: 20-30 år. Størst stigning i knoglemasse under vækstspurten

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012 Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd Kolofon Det Veterinære Sundhedsråd Årsberetning 2012 Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik

Læs mere

The Hansson Pin System. Perkutan Operationsteknik

The Hansson Pin System. Perkutan Operationsteknik The Hansson Pin System Perkutan Operationsteknik Operationsteknik 1. Reponering 2. Udfør snittet Ved behov for reponering gøres dette på vanlig vis. Proximale femur skal positioneres så lårbenshovedet

Læs mere

Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke

Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke 1 Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Radiologisk afdeling Aarhus Sygehus 2 1 Program Kort præsentation af modaliteter

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden REUMATOID ARTRIT I DE PERIFERE LED RADIOLOGISKE ASPEKTER A-kursus 11. september 2014 Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden DEFINITION AF RA Hyppigst forekommende inflammatorisk ledsygdom Kronisk polyartikulær,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Blødninger på MR ANNIKA R LANGKILDE OVERLÆGE PH.D RADIOLOGISK KLINIK NEURORADIOLOGISK AFSNIT RIGSHOSPITALET

Blødninger på MR ANNIKA R LANGKILDE OVERLÆGE PH.D RADIOLOGISK KLINIK NEURORADIOLOGISK AFSNIT RIGSHOSPITALET Blødninger på MR ANNIKA R LANGKILDE OVERLÆGE PH.D RADIOLOGISK KLINIK NEURORADIOLOGISK AFSNIT RIGSHOSPITALET Billeddiagnostik - obs blødning Akut patient: CT skanning af cerebrum Traumer Akut/pludseligt

Læs mere

Handelsundersøgelse/ forsikringsundersøgelse på klinik/hospital

Handelsundersøgelse/ forsikringsundersøgelse på klinik/hospital Handelsundersøgelse/ forsikringsundersøgelse på klinik/hospital Dyrlægefaglig dag Vingsted Centret, oktober 2011 v/dyrlæge Jon Vedding Nielsen, fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste Invitationen: Handelsundersøgelse

Læs mere

OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC

OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC A KURSUS 204 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi BILLEDKVALITET OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC m.m. Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Billedkvalitet

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: Februar 2013 Introduktion Oversigt over obligatorisk litteratur til den samlede uddannelse - gældende til eksamen. Litteraturlisten

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT WSPR Introduktion WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT OZ1PIF, Peter Frenning EDR Frederikssund Afd. Ons. 1. april 2009 Hvem er K1JT? K1JT = Joe Taylor, Professor i Astrofysik

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer MR-skanninger af højeste kvalitet Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer En hurtig og sikker vej til den rigtige diagnose Center for Rygkirurgi

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico, Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Attenuation af røntgenstråling

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Birthe Højlund Bech Radiologisk Klinik X, Rigshospitalet BILLEDDIAGNOSTIK KONVENTIONEL RØNTGEN!!!!!!!!!!!!!

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Lokationsbestemmelse Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Projekt Fokus på fremtiden arkitektur, applikationer og grænseflader til trådløs

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

WEB1000 brugermanual Kliniker

WEB1000 brugermanual Kliniker WEB1000 brugermanual Kliniker 4/2 2004 Joakim Oldenskov Indholdsfortegnelse Opstart WEB1000 3 Luk WEB1000 4 Kom godt igang med WEB1000 4 Ikonforklaring 7 2 Opstart af WEB1000 Web1000 (webben) er en såkaldt

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 27. oktober 2010 Eksamensnummer: 250 27. oktober 2010 Side 1 af 5 1. Afasi

Læs mere

Førstehjælp til hest, program

Førstehjælp til hest, program Det er morgen og du er på vej ud for at se til hestene før du går på arbejde. Vejret er skønt, det er en dejlig, stille sommermorgen. Men idet du nærmer dig folden bliver du helt kold! Du ser den sorte

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

AT ARBEJDE MED MSB I BYGGEBRANCHEN. V/ Jeppe Z. N. Ajslev Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Roskilde Universitet

AT ARBEJDE MED MSB I BYGGEBRANCHEN. V/ Jeppe Z. N. Ajslev Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Roskilde Universitet AT ARBEJDE MED MSB I BYGGEBRANCHEN. V/ Jeppe Z. N. Ajslev Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Roskilde Universitet INDHOLD MSB i korte træk Projektet i korte træk Metode Generelle fund Tre dybdegående analyser

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

onsdag den 28. januar 2015

onsdag den 28. januar 2015 Dansk Radiologisk Selskab 10. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin videnskabelige møde Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs forårsmøde Radiograf Rådets Landskursus 28.- 30. januar

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Udfordringer på en operationsafdeling Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Når en patient skal opereres, så er der mange fokus områder for personalet. Der er en masse teknisk udstyr der skal anvendes,

Læs mere

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Esben Nielsen Jesper Hjortdal Anders Ivarsen Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Indledning Hermed følger et klinisk orienteret resumé over de vigtigste typer

Læs mere

k Annette Nyvad Kolding Gymnasium

k Annette Nyvad Kolding Gymnasium 1 NMR spektroskopi k Annette Nyvad Kolding Gymnasium 1 kerner har et eget-spin og opfører sig som små stangmagneter Radiobølger Bo Bo Retningen af 1 kerners magnetisk moment uden påvirkning fra ydre magnetfelt

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design 1 Indholdsfortegnelse Idéen bag logo 3 Idéen bag website 4 Farveversioner af logo 5 Webdesign 6 Videoen: 7 Visuelle tanker 7 Stil 7 Speciel effects 8 3D 8 Motion Design 9-10 2 Introduktion Hoved idéen

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere