FORSLAG L02 LOKALPLAN OMRÅDE TIL BOLIGER, OFFENTLIGE FORMÅL OG CENTERFORMÅL I ÅRRE. I offentlig høring fra 14. januar 2016 til 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG L02 LOKALPLAN OMRÅDE TIL BOLIGER, OFFENTLIGE FORMÅL OG CENTERFORMÅL I ÅRRE. I offentlig høring fra 14. januar 2016 til 14."

Transkript

1 LOKALPLAN L02 OMRÅDE TIL BOLIGER, OFFENTLIGE FORMÅL OG CENTERFORMÅL I ÅRRE FORSLAG I offentlig høring fra 14. januar 2016 til 14. marts 2016 Lokalplan L02 Varde Kommune 1

2 forslag, vil eventuelle berørte borgere få lejlighed til at udtale sig inden den endelige vedtagelse. OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til lokalplan L02 i offentlig høring i 8 uger, fra den 14. januar 2016 til den 14. marts Lokalplanforslaget giver mulighed for: - Omdannelse af det tidligere kommunekontor til tæt-lav boligbebyggelse samt omdannelse af markerne nord herfor - Udvidelse og ombygning af skole og børnehave - Udstykning af 16 nye parcelhusgrunde nord for Toften I høringsperioden har borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder mulighed for at komme med synspunkter, kommentarer eller indsigelser. Eventuelle bidrag skal være Varde Kommune i hænde senest: mandag den 14. marts 2016 DET VIDERE FORLØB Når høringsperioden er slut, vil alle bidrag blive forelagt Byrådet, inden der tages endelig stilling til planen. Hvis Byrådet vil foretage ændringer af det offentliggjorte Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om Byrådets beslutning. LOKALPLANENS OPBYGNING En lokalplan består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere kortbilag. En redegørelse beskriver formål og hovedindhold i en lokalplan. Herudover redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i venstre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i højre spalte. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER En lokalplan regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv vælger at ændre forholdene i området. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Lokalplan L02 Varde Kommune 2

3 OVERSIGT BAGGRUND OG FORMÅL... 4 OMRÅDETS BELIGGENHED... 5 EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE ANLÆG FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE GRUNDEJERFORENING OPHÆVELSE AF LOKALPLAN / BYPLANVEDTÆGT AFLYSNING AF SERVITUT RETSVIRKNINGER MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER VEDTAGELSESPÅTEGNING KORTBILAG 1: LOKALPLANAFGRÆNSNING KORTBILAG 2: EKSISTERENDE FORHOLD KORTBILAG 3: EKSISTERENDE FORHOLD KORTBILAG 4: DELOMRÅDER KORTBILAG 5: ILLUSTRATIONSPLAN FORHOLD TIL ANDRE PLANER FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE SERVITUTTER Lokalplan L02 Varde Kommune 3

4 INDLEDNING LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at skabe rammen om en samlet udvikling af det nordlige Årre, med plads til ombygning af skole og børnehave og udbygning af boligområderne. Formål Hensigten med lokalplanen er at skabe en fælles ramme om den fremtidige byudvikling omkring skolen og det tidligere kommunekontor. Det er målet at skabe en plan, der imødekommer de infrastrukturelle udfordringer for de bløde trafikanter, og som giver mulighed for ombygning af Årre Skole og Børnehave, således Årre også i fremtiden vil være et velfungerende og attraktivt by- og bosætningssamfund. Herunder hører at skabe centrale stiforbindelser på tværs af området samt at give mulighed for opførelsen af tidssvarende boliger af forskellig art. Inden for lokalplan området udlægges arealer til såvel tæt-lav og åben-lav boligbyggeri som erhvervs- og institutionsbyggeri. Hovedideen i forhold til bebyggelsens fremtræden er at sikre tilpasning af nybyggeri til bystrukturen og Årres arkitektur præget af 1900 tallets murstensbyggeri. I lokalplanen fastsættes grønne forbindelser og stier gennem området af hensyn til byens bløde trafik. BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund I juni 2015 fraflyttede Varde Kommunes administration det gamle kommunekontor på Toften i Årre. Efter at have fungeret som kommunekontor i først Helle Kommune og senere som del af administrationen i Varde Kommune, planlægges arealet til anden anvendelse. Årre by har gennem flere år oplevet et stigende befolkningstal. Der planlægges opført en ny børnehave i byen, og området omkring det tidligere kommunekontor ønskes udviklet med boliger sammentænkt med udbygningsmulighederne øst for skole og idrætsanlæg. Byrådet ønsker med denne lokalplan at skabe det planlægningsmæssige grundlag for en samlet udbygning af det beskrevne område. Lokalplan L02 Varde Kommune 4

5 INDLEDNING OMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet ligger i det centrale og nordlige Årre, jf. figur 1. Lokalplanens beliggenhed og afgrænsning Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Skolegade, der forbinder skole, kirke, kro og købmand, og som dermed fungerer som byens hovedgade. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Vardevej. Den vestlige afgrænsning følger dels en nord/syd gående linje følgende boldbanernes vestlige skel, dels boligvejen Toften. Mod syd følger afgrænsningen området tilhørende det tidligere kommunekontor og stikvejen mellem Skolegade 11 A-G og Skolegade 13. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 12,3 ha og omfatter matr. 4g, 4l, 5br, 5i, 5o, 12o, 17b, 18g og 7000l samt del af matr. 4a Årre By, Årre. Lokalplanområdet Omkringliggende områder EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet omfatter det tidligere kommunekontor for Varde Kommune, gårde og bygninger langs Skolegade, Årre Skole, børnehave og SFO samt åbne arealer indeholdende boldbaner og bynære marker. Det tidligere kommunekontor fra 1977 er en flerlænget bygning i brune mursten. Nord for bygningen ligger et parkeringsareal, der har betjent både kommunekontoret og Årre Kro, som ligger ud til Skolegade. Nord for kroen ligger en gård, flere enfamiliehuse samt Årre Skole. Bag skolen ligger et større område med boldbaner og udendørs idrætsredskaber. Boldbanerne er adskilt af omkransende læhegn, der desuden optager områdets niveauforskelle. Skolegade er byens hovedgade, og dens let bugtede løb gennem byen er stort set uændret fra byens opståen. Omkring Skolegade ligger desuden det lokale supermarked og Oasen, der fungerer som en lille bypark. Toften, som afgrænser lokalplanområdet mod vest, er en tidstypisk villavej fra 1970 erne med lave enfamiliehuse i tegl. Lokalplanområdet ligger delvist i byzone og landzone og anvendes til centerformål, offentlige formål og landbrug. Lokalplan L02 Varde Kommune 5

6 INDLEDNING Årre Skole set fra Skolegade Skolegade med det lokale supermarked Lokalplan L02 Varde Kommune 6

7 BESTEMMELSER REDEGØRELSE I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål: at fastlægge lokalplanområdet til boligområde, centerformål og offentlige og rekreative formål. at sikre attraktive, bynære boligmiljøer af forskellig type. at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens udformning og materialevalg. at fastlægge retningslinjer for bycentrets udvikling omkring Skolegade, herunder materialevalg og placering af ny bebyggelse. at sikre gode adgangsveje til områdets institutioner, herunder fastlæggelse af stiforløb gennem området. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matriklerne 4g, 4l, 5br, 5i, 5o, 12o, 17b, 18g og 7000l Årre By, Årre samt del af matrikel 4a Årre By, Årre. 2.2 Lokalplanområdet ligger delvist i landzone og byzone. Området beliggende i landzone overføres med vedtagelsen af denne lokalplan til byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder, som vist på kortbilag 2. FORMÅL Hensigten med lokalplanen er at skabe en fælles ramme om den fremtidige byudvikling omkring skolen og det tidligere kommunekontor. Det er målet at skabe en plan, der imødekommer de infrastrukturelle udfordringer for de bløde trafikanter, og som giver mulighed for ombygning af Årre Skole og Børnehave, således Årre også i fremtiden vil være et velfungerende og attraktivt by- og bosætningssamfund. Herunder hører at skabe centrale stiforbindelser på tværs af området samt at give mulighed for opførelsen af tidssvarende boliger af forskellig art. Det er hensigten, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende by, herunder boligområder og bycentrets udvikling omkring Skolegade, således at Årre fremstår som en bymæssig helhed. LOKALPLANENS AFGRÆNSNING Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Skolegade og mod nord af Vardevej. Den vestlige afgrænsning følger dels en nordsydgående linje følgende boldbanernes vestlige skel, dels boligvejen Toften. Mod syd følger afgrænsningen området tilhørende det tidligere kommunekontor og stikvejen mellem Skolegade 11 A-G og Skolegade 13. DELOMRÅDERNES AFGRÆNSNING Delområde 1 omfatter matr. 5br Årre By, Årre samt den vestligste Lokalplanområdet er inddelt i fem delområder. Inddelingen i delområder tilgodeser ønsket om forskellige funktioner i forskellige dele af Lokalplan L02 Varde Kommune 7

8 BESTEMMELSER REDEGØRELSE del af matr. 12o og 7000l Årre By, Årre. Delområde 2 omfatter matr. 4g, 5i og 5o Årre By, Årre samt den østligste del af matr. 4a, 12o og 7000l Årre By, Årre. Delområde 3 omfatter matr. 4l Årre By, Årre samt en del af matr. 4a Årre By, Årre. Delområde 4 omfatter matr. 17b og 18g Årre By, Årre. Delområde 5 omfatter en del af 4a Årre By, Årre. lokalplanområdet. Delområde 1 dækker det tidligere kommunekontor og tilhørende parkeringsareal. Delområde 2 omfatter Årre Kro samt landbrugsejendommen Skolegade 15, den bagvedliggende mark samt enfamiliehuset Skolegade 23. Delområde 3 omfatter Årre Skole og Børnehave med tilhørende idrætsanlæg samt marken umiddelbart syd herfor. Delområde 4 dækker Årre Stadion, træningsbaner og parkeringsplads. Delområde 5 dækker den del af marken matr. 4a Årre By, Årre, som omkranses af skolens idrætsanlæg, stadion og boligvejen Toften. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til bolig- og centerformål samt offentlige og rekreative formål. Delområde 1 udlægges til tæt-lav boligbebyggelse. Delområde 2 udlægges til centerformål indeholdende beboelse, detailhandel og let erhverv. Delområde 3 og 4 udlægges til offentlige og rekreative formål. Delområde 5 udlægges til åben-lav boligbebyggelse. 3.2 I delområde 1 skal der opføres tæt-lav boligbebyggelse forstået som række-, kæde-, klynge- og dobbelthuse. Området skal indeholde fælles opholdsarealer. 3.3 I delområde 2 skal der opføres bebyggelse til anvendelse til butik, let erhverv og boligformål (tæt-lav, åben-lav). ANVENDELSE Der planlægges for flere forskellige typer boligområder til imødekommelse af Årres fremtidige boligbehov. Desuden planlægges for erhverv og detailhandel i tilknytning til Årres bymidte, således der skabes fleksible rammer for byens handels- og erhvervsliv. DELOMRÅDERNES ANVENDELSE Inden for delområde 1 skal opføres tæt-lav boligbebyggelse. Omkring det tidligere kommunekontor ligger parklignende arealer, der kan skabe en grøn ramme om boligområdet. Delområde 2 udlægges til diverse centerformål. Placeringen mellem skolen og den centrale plads mellem kroen, brugsen og byhaven Oasen samt ud til Skolegade gør delområdet attraktivt i forhold til udvikling af bymidten. Rammerne for bymidteudviklingen ønskes fleksible med plads til blanding af funktioner, derfor tillades tæt-lavt boligbyggeri, åben-lavt boligbyggeri som enkeltstående huse på Lokalplan L02 Varde Kommune 8

9 BESTEMMELSER REDEGØRELSE 3.4 Delområde 3 skal anvendes til skole, børneinstitutioner og idrætsbyggeri med tilhørende udeopholds- og parkeringsarealer. 3.5 Delområde 4 skal anvendes til offentlige og rekreative formål. Området skal friholdes for bebyggelse. 3.6 I delområde 5 skal der opføres fritliggende enfamiliehuse på selvstændige parceller. En mindre del af området kan dog tillades opført 4-6 tæt-lav boliger. små parceller, butiks- og erhvervsbyggeri. Delområde 3 indeholder den nuværende skole og børnehave. Skolen, børnehaven og SFO en ønsket holdt sammen, og delområdets fremtidige anvendelse fastsættes således til offentlige formål i form af skole, børneinstitutioner og idrætsbyggeri. Delområde 4 omfatter Årre Stadion, øvrige boldbaner og parkeringsplads. Området danner byens nordlige afgrænsning mod det åbne land. Delområdet skal derfor friholdes for bebyggelse, således lokalplanområdets bebyggelse holdes samlet, tæt på byen. Inden for delområde 5 tillades åben-lav boligbebyggelse. Området ligger tæt på skole, børnehave og stadion og har derfor potentiale til at blive et attraktivt boligområde. 4. UDSTYKNING Udstykning må kun finde sted efter forudgående godkendelse af Varde Kommune og i overensstemmelse med denne lokalplans retningsgivende planer. 4.1 DELOMRÅDE 1 Ingen grund må udstykkes med en størrelse mindre end 600 m 2 inklusiv del af fælles færdsels- og opholdsareal. Sokkelgrunde tillades. 4.2 DELOMRÅDE 2 Ved udstykning til boligbebyggelse må ingen grund udstykkes med en størrelse mindre end 400 m 2 inklusiv del af eventuelt fælles opholdsareal. Ved udstykning til butiks- og erhvervsformål skal det sikres, at alle erhvervsgrunde har direkte vejadgang til Skolegade. DELOMRÅDERNES UDSTYKNING I delområde 1 må grunde ikke være mindre end 600 m 2 inklusiv grundens andel af det fælles færdsels- og opholdsareal. Dette er for at give mulighed for udstykning af sokkelgrunde, men samtidigt at begrænse områdets udbygning til maksimalt 20 enheder med henblik på bevaring af områdets grønne profil. I delområde 2 må boliggrunde ikke være mindre end 400 m 2. Der gives således mulighed for at skabe et tæt boligområde, der kan understøtte områdets status som bymidte. For at minimere trafikken internt i området skal udstykninger til erhvervs- og butiksbyggeri have direkte adgang til Skolegade. I delområde 3 må udstykning og skelregulering foretages med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Derudover sættes Lokalplan L02 Varde Kommune 9

10 BESTEMMELSER REDEGØRELSE 4.3 DELOMRÅDE 3 Udstykning og skelregulering inden for delområde 3 må kun finde sted efter lokalplanens principper og med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 4.4 DELOMRÅDE 4 Udstykning og skelregulering inden for delområde 4 må kun finde sted efter lokalplanens principper og med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. ikke yderligere restriktioner på udstykninger, da området kun må anvendes offentlige formål som skole og lignende. Det samme gør sig gældende for delområde 4. I delområde 5 må grunde ikke være mindre eller større end henholdsvis 800 m 2 og m 2. Begrænsningerne skal sikre, at området, der ligger på bygrænsen, holdes åbent uden at afvige væsentligt fra det tilstødende parcelhusområde. 4.5 DELOMRÅDE 5 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 800 m 2 eller større end m VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 VEJADGANG Lokalplanområdet vejbetjenes fra Skolegade, Vardevej og Toften. Vejbetjeningen af lokalplanområdet skal ske som vist i princippet på kortbilag 4. Der udlægges et vejareal som vist i princippet på kortbilag 3. Der må kun etableres én overkørsel til vej pr. boliggrund. KØRENDE TRAFIK Lokalplanområdet ligger mellem Toften, Skolegade og Vardevej. Princippet for vejbetjeningen af området er at bringe kørende trafik til den nærmeste af ovenstående veje for derved at undgå gennemkørende trafik i området. Princippet er vist på lokalplanens kortbilag Ved vejtilslutningen til Toften, Skolegade og Vardevej skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne i kryds må der således ikke plantes hække, etableres rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 meter. 5.2 VEJBREDDE OG -UDFORMNING Boligveje i delområderne 1 og 2 udlægges og anlægges i en mi- Lokalplan L02 Varde Kommune 10

11 BESTEMMELSER REDEGØRELSE nimumsbredde på henholdsvis 6 m og 5 m. Boligveje i delområde 5 skal udlægges og anlægges i en minimumsbredde på henholdsvis 9 m og 5 m. Der må inden for delområderne 3 og 5 ikke etableres direkte overkørsel fra boliggrunde til Toften. For enden af eventuelle blinde stam- og boligveje etableres vendepladser med en bredde på mindst 16 m og en længde på mindst 10 m Afledning af regnvand fra vejarealer skal følge de i spildevandsplanen anførte bestemmelser for det pågældende område. Delområde 5 er endnu ikke medtaget i spildevansplanen. En kommende revision af spildevandsplanen vil omfatte området, og da er disse bestemmelser gældende. Udstykkes området inden en revision, skal det undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for lokal afledning af regnvand fra vej. 5.3 BELÆGNING OG BEPLANTNING AF VEJAREAL Boligveje i delområde 1, 2 og 5 udføres i fast belægning som asfalt, fliser eller sandwichbelægning. 5.4 BELYSNINGSARMATUR Belysningsarmatur langs veje og stier skal have et ensartet arkitektonisk udtryk. Belysningsarmatur skal have nedadrettede lyskilder. 5.5 PARKERING Ved nybyggeri skal der som minimum anlægges følgende parkeringspladser: 1 stk. for hver 1 bolig i tæt-lav bebyggelse, 2 stk. for hver 1 bolig i Lokalplan L02 Varde Kommune 11

12 BESTEMMELSER REDEGØRELSE åben-lav bebyggelse og på egen grund. 1 stk. for hver 30 m 2 butiksetageareal til detail- og dagligvarehandel 1 stk. for hver 60 m 2 erhvervsetageareal i øvrigt. Der skal foretages individuel vurdering af parkeringsbehovet i forbindelse med om- og udbygning af områdets offentlige institutioner. For hver påbegyndt 25 parkeringspladser skal der etableres 1 handicapparkeringsplads ved offentlige formål samt butik og erhverv Ved tæt-lav bebyggelse kan parkeringsbehovet dækkes gennem etablering af fælles parkeringspladser. 5.6 STIER Lokalplanområdet betjenes af stiforbindelser som vist i princippet på kortbilag 3. Stier anlægges i en bredde på mindst 1,5 m. Stier udføres i grus, fliser, asfalt eller som sandwichbelægning. Der må kun være adgang for gående og cyklister til stierne. 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 BEBYGGELSENS PLACERING Inden for delområde 1 skal tæt-lav bebyggelse placeres forskudt for hinanden, som vist i princippet på illustrationsplan, se kortbilag Inden for delområde 2 skal bebyggelse mod Skolegade placeres med facaden parallelt med vejen. Lokalplan L02 Varde Kommune 12

13 BESTEMMELSER REDEGØRELSE Inden for delområde 5 fastlægges en byggelinje på 5 m fra skel til boligveje for alle ejendomme. Mellem vejskel og byggelinjen må kun gives tilladelse til opførelse af én garage eller carport dog gælder der også stk Garager, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke opføres nærmere vejskel end 3 m Tæt-lav bebyggelse må placeres i skel og skal sammenbygges, således minimum to beboelsesejendomme hænger sammen De på kortbilag 3 markerede fælles og offentlige friarealer må ikke bebygges til boligformål. 6.2 BEBYGGELSENS OMFANG DELOMRÅDE 1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund inklusiv andel af vej- og fællesareal må ikke overstige 30 %. Sokkelgrunde tillades DELOMRÅDE 2 For tæt-lav boligbebyggelse gælder det, at bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke må overstige 40 %. For åben-lav boligbebyggelse samt butiks- og erhvervsbebyggelse gælder det, at bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke må overstige 35 % DELOMRÅDE 3 Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 30 % DELOMRÅDE 4 Delområdet skal friholdes for bebyggelse. Lokalplan L02 Varde Kommune 13

14 BESTEMMELSER REDEGØRELSE DELOMRÅDE 5 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 30 % GENERELT Facadehøjden må ikke overstige 5 m. Dette gælder dog ikke offentligt byggeri og institutionsbyggeri i delområde 3. Bygninger må opføres i op til 1 etage med udnyttet tagetage. Dette gælder dog ikke offentlig- og institutionsbyggeri i delområde 3. Intet punkt af bygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over eksisterende terræn. 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 FACADEMATERIALER OG -FARVER Boligbebyggelse (tæt-lav og åben-lav) skal fremstå som blank mur i røde eller gule teglsten eller som pudset facade i hvid, grå eller en jordfarve evt. iblandet sort For erhvervs-, butiks-, institutions- og idrætsbyggeri tillades samme facadematerialer og -farver som for boligbebyggelse. Dog tillades dele af facaden svarende til maksimalt 30 % af det samlede facadeareal udført i andre materialer Skure, udhuse, garager og lignende småbygninger skal udføres i samme materiale og farve som den tilhørende hovedbygning eller som en let konstruktion beklædt med grå- eller sortmalede brædder i træ. Grå farve skal være iblandet mindst 50% sort Facader må ikke være reflekterende. Den klassiske jordfarveskala er udarbejdet af Raadvadcentret og kan findes i Socialministeriets publikation af 2006; Bevaringsværdige bygninger. Farvekort kan tillige findes på: Lokalplan L02 Varde Kommune 14

15 BESTEMMELSER REDEGØRELSE 7.2 TAGFORM Tage på boligbebyggelse skal udføres som saddeltag eller med ensidig taghældning. Saddeltage skal have en hældning på %. På huse eller bygningsdele med ensidig taghældning skal taget have en hældning på %. Garager, carporte, udhuse og lignende skal have samme taghældning som beboelsesbygningen. Dog kan tage på udhuse tillades udført som flade tage, såfremt dette harmonerer arkitektonisk med den omkringliggende bebyggelse På erhvervs-, butiks-, institutions- og idrætsbyggeri skal tag udføres som saddeltag, fladt tag eller med ensidig taghældning. Saddeltage skal have en hældning på %. På huse eller bygningsdele med ensidig taghældning skal taget have en hældning på %. 7.3 TAGMATERIALER Tage skal beklædes med enten sort tagpap med lister eller tegl- /betontagsten i henholdsvis rød, sort eller gul. På skure, udhuse, garager og lignende småbygninger tillades desuden listefri tagpapdækning. 7.4 PARABOLANTENNER, SKILTE OG MARKISER Parabolantenner og andre antenner må ikke kunne ses fra offentlig vej. Der skal ved placering, størrelse og farvevalg tages hensyn til omgivelserne således at parabolantennerne skæmmer mindst muligt. Parabolantenner må max. have en diameter på 1 m. Parabolantenner må ikke opsættes nærmere skel end 2,5 m og må kun placeres med underkanten højst 1 m over terræn. Lokalplan L02 Varde Kommune 15

16 BESTEMMELSER REDEGØRELSE Skilte, markiser med mere til erhvervs- og butiksformål inden for delområde 2 skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. I forbindelse med eventuel erhvervsanvendelse til liberalt erhverv i boligområder kan opsættes ét skilt på ejendommens facade. Skiltet må i dimension ikke overstige 0,6 m i højden og 1 m i længden. 8. UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Der skal etableres grønne fællesarealer som vist i princippet på kortbilag 4. Arealerne må ikke bebygges til boligbyggeri og skal fremstå i parklignende karakter. Opførsel af legepladser er tilladt. 8.2 Eksisterende træer inden for de 8.1 grønne arealer, samt læhegn omkring boldbanerne i delområde 3 og 4 må ikke fjernes uden Varde Kommunes forudgående tilladelse. De levende hegn der præger området, bryder vinden i et ellers åben fladt landskab og skaber læ. Her i delområde 3, hvor deres funktion er at skabe rum og danne læ om boldbanerne. Disse skal forsøges bevares og må ikke fjernes uden Varde Kommunes tilladelse Principskitse for terrænudligning, der skal foregå på egen og må ikke foregå i skel. Lokalplan L02 Varde Kommune 16

17 BESTEMMELSER REDEGØRELSE 8.3 Regnvand fra tag, terrasse og indkørsel skal ledes til nedsivning på egen grund, ved afløb til arealer udlagt til håndtering af regnvand eller gennem afløb til nærliggende mark. Det befæstede areal (tag, terrasse, indkørsel mm.), der skal afvandes for regnvand, må højst udgøre 50 % af grundens areal. Bestemmelsen gælder kun for nybyggeri. Der kan inden for delområde 2 gives dispensation fra denne bestemmelse. 8.4 Hegn langs naboskel og vejskel må kun etableres som levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig side med maksimalt samme højde som det levende hegn. Der må inden for delområde 1 ikke opføres hegn i skel eller andre steder på grunden. Hegn omkring terrasser i direkte tilknytning til boligen tillades dog. 8.5 Der må højest foretages terrænregulering på +/- 0,50 m i forhold til eksisterende terræn. Dog tillades en terrænregulering for institutionsbyggeri på +/- 1,0m. Terrænudligning skal ske inden for den enkelte grund. Terrænet skal udjævnes mod skel, så der ikke forekommer terrænspring mellem naboejendomme, mod vejareal samt mod fælles opholdsarealer. Der må ikke opbygges støttemure eller lignende i skel. Terrænregulering på mere end +/- 0,50 m kræver Varde Kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.7 Skraldespande, haveaffald og lignende skal afskærmes mod boligvej og nabobebyggelse. Afskærmning skal opfylde de samme krav som til småbygninger ( 7.1.3) eller udføres som hækbeplantning i overensstemmelse med eventuelt grønt hegn. Lokalplan L02 Varde Kommune 17

18 BESTEMMELSER REDEGØRELSE 8.8 Oplag af både, campingvogne og lastbiler samt uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted på ubebyggede arealer i boligområder. 8.9 Inden for delområde 4 må arealer, der ikke anvendes til parkering alene anvendes til boldbaner eller fremstå som naturområde eller naturlegeplads. 9. TEKNISKE ANLÆG 9.1 Forsyningsledninger skal ved nyanlæggelse placeres i køre- og vendearealer eller i fælles opholdsarealer. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse på de enkelte ejendomme må ikke tages i brug før: Bebyggelse er tilsluttet Varde Kommunes varme-, vand- og spildevandsforsyning. Der for det respektive delområde er anlagt veje, adgangs- og parkeringsarealer, som beskrevet i 5. Der for det respektive delområde er etableret fælles opholdsarealer i overensstemmelse med 8. Der er etableret afskærmning af udendørs oplag, herunder skraldespande, jf GRUNDEJERFORENING Der skal etableres grundejerforeninger. Én for hvert af delområderne 1, 2 og 5 med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for delområderne. Grundejerforeningerne skal oprettes senest, når 2/3 af de udstyk- Lokalplan L02 Varde Kommune 18

19 BESTEMMELSER REDEGØRELSE kede grunde inden for delområdet er solgt, eller når kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i 8 nævnte fælles vej- og opholdsarealer Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Varde Kommune Grundejerforeningen skal acceptere at blive lagt sammen med bestående grundejerforeninger eller at optage medlemmer fra naboområder, hvis kommunalbestyrelsen kræver det Varde Kommune er ikke pligtig til at være medlem af grundejerforeningen for usolgte grunde. 12. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN/BYPLANVEDTÆGT 12.1 Lokalplan 32 for et område i Årre endelig godkendt d. 8. april 1986 af Helle Kommunalbestyrelse ophæves. 13. AFLYSNING AF SERVITUT 13.1 Følgende servitutbestemmelser ophæves: Dok. om parkering, tinglyst på matr. 12o Årre by, Årre, den med løbenummer: RETSVIRKNINGER 14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om Lokalplan L02 Varde Kommune 19

20 BESTEMMELSER REDEGØRELSE etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ifølge lov om planlægning, 19, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning 19, stk. 4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. Et område i lokalplanen udlægges til bolig- og offentlige formål. Det betyder, at grundejer efter 48 i lov om planlægning under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 15. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 15.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Lokalplan L02 Varde Kommune 20

21 BESTEMMELSER REDEGØRELSE Der gælder efter lov om planlægning, 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Forbuddet gælder også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af forslaget, berøres ikke. Efter den offentlige høringsperiode, og inden byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan byrådet tillade, at ejendomme bebygges eller udnyttes efter forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et byggearbejde mv., der er lokalplanpligtigt. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget dog højst 1 år. Lokalplan L02 Varde Kommune 21

22 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er vedtaget med henblik på offentlig høring, i henhold til 24 i lov om planlægning, af Varde Byråd den dd. mm åååå. På byrådets vegne Erik Buhl Nielsen / Mogens Pedersen Borgmester Kommunaldirektør Lokalplan L02 Varde Kommune 22

23 N Lokalplan L02 Kortbilag 1 Lokalplanafgrænsning 4a 4g 7000l 5i Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Byzone Areal der overføres til byzone ejerlav: Ejerlav: Vandflod Årre By, By, Årre Oksby m Målforhold 1:5000 (A4) oktober 2015

24 Vardevej N Lokalplan L02 Kortbilag 2 Eksisterende forhold Toften Toften Skolegade Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Højdekurver m Målforhold 1:3000 (A4) oktober 2015

25 N Va rd ev ej Lokalplan L02 Kortbilag 3 Eksisterende forhold Toft e Skole Toft e n gade n Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning 0 50 Målforhold 1:3000 (A4) m oktober 2015

26 Vardevej N Lokalplan L02 Kortbilag 4 Delområder Kortbilag 3 Lokalplankort 4 5 Toften 3 Signaturforklaring Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 1:3000 Delområde 4 Delområde 5 Toften 2 Skolegade Vejudlæg i delområde Grønne fællesarealer, som ikke må bebygges 1 Foreslåede stiforbindelser m Målforhold 1:3000 (A4) oktober 2015

27 N Lokalplan L02 Kortbilag 5 Illustrationsplan Kortbilag 4 Illustrationsplan 1: m Målforhold 1:3000 (A4) oktober 2015

28 REDEGØRELSE FORHOLD TIL ANDRE PLANER LOKALPLAN Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 32 for et område i Årre. Nærværende lokalplan erstatter denne lokalplan, hvis bestemmelser, for så vidt de stadigvæk vurderes relevante, er optaget i nærværende lokalplan. KOMMUNEPLAN Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i enkeltområde C01 må ikke overstige m 2. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 1.000m O01 Område til offentlige formål. Dels byzone, dels landzone. Fremtidig zonestatus: Byzone. Uddannelsesinstitutioner, skole. Max. bebyggelsesprocent: 40 % for området under ét. Max. bebyggelseshøjde: 8,5 m. Etageantal: Max. 1 etage med udnyttet tagetage. Karakteren af den nuværende bebyggelse fastholdes. Rammebestemmelser Kommuneplan 2013, Varde Kommune Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for enkeltområderne C01 og O01 i Kommuneplan 2013, Varde Kommune. Områdets anvendelse er fastlagt som: C01 Centerområde. Byzone. Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Max. bebyggelsesprocent: 50 %. Max. bebyggelseshøjde: 8,5 m. Etageantal: Max. 1 etage med udnyttet tagetage. Ny bebyggelse skal ved materialer, omfang, taghældning og farvevalg harmonere med det eksisterende miljø. Overvejende bebyggelse i gadelinje langs Skolegade. Lokalplanen er i uoverensstemmelse med bestemmelsen om anvendelsen fastlagt i kommuneplanrammerne. Vedtagelse af Lokalplan L02 forudsætter derfor, at der udarbejdes og vedtages et tillæg til kommuneplanen, der overfører lokalplanens delområde 5 til et nyt enkeltområde B05, der skal anvendes til boligformål. Detailhandel Inden for lokalplanområdet må der etableres butikker med et samlet etageareal på m 2. Kirkebyggelinje Det nordøstligste hjørne ligger inden for Årre Kirkes kirkebyggelinje. Nærværende lokalplan tillader ikke bebyggelse i området, som ligger inden for lokalplanens delområde 4. Lokalplanen er således med til at beskytte oplevelsen af kirken i landskabet, hvilket er kirkebyggelinjens formål. Drikkevand Lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Området er endvidere udpeget som indsatsområde(io). Varde Kommune skal derfor jf. Vandforsyningsloven gøre en indsats til beskyttelse af grundvandet og udarbejde en indsatsplan, som skal fastlægge de enkelte tiltag til beskyttelsen af grundvandsressourcen. Hele Årre by er omfattet af drikkevandsbeskyttelsen. Ved udvikling af Årre by er det derfor ikke muligt at flytte arealudlægget til arealer uden grundvandsbeskyttelse. Lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg ændrer ikke på afgrænsningen af det kommuneplanlagte område omkring Årre by, med undtagelse af overførsel af Lokalplan L02 Varde Kommune 23

29 REDEGØRELSE arealer fra landzone til byzone. Lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg indeholder bestemmelser til begrænsning af områdets bebyggelse samt krav om lokal afledning af regnvand. Da lokalplanen ligger i et OSD-område, må der ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Beboerne inden for lokalplanområdet bør være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved oplagring og håndtering af forurenende stoffer, fx opløsningsmidler, olie- og benzinprodukter, som er meget mobile i jord, og som selv i relativt små mængder udgør en væsentlig forureningsrisiko. Varde Kommune skal inden vedtagelse af denne lokalplan redegøre for sikring af grundvandsressourcen, såvel kvalitet som kvantitet. Redegørelsen skal indgå i Tillæg 29 til Kommuneplanen. Landbrug En del af lokalplanområdet er udpeget til særligt værdifuldt landbrugsområde. Lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg ændrer ikke på afgrænsningen af det kommuneplanlagte område omkring Årre by og udlægger således ikke yderligere landbrugsarealer til andre formål. Lokalplanen er således i overensstemmelse med Kommuneplan VANDFORSYNINGSPLAN Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for Helle Vest Vandværk. VARMEFORSYNINGSPLAN Årre er forsynet med naturgas fra Dong. Byggeriet i lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Der kan dog tillades, at der anvendes mere miljørigtige opvarmningsformer som eksempelvis sol- eller jordvarmeanlæg, masseovne, stoker- eller pillefyr. for lavenergibygninger. Der kan kun meddeles tilladelse til jordvarmeanlæg, hvis anlægget benytter IPA-sprit eller mindre forurenende kølemidler. SPILDEVANDSPLAN Ifølge Tillæg 3 til Varde Kommunes spildevandsplan skal regnvandet fra fælleskloakerede områder i dag ledes til det renseanlægget, Galthovedvej og forsinkes inden udledning. Centerområdet er i dag planlagt seperatkloakeret. Der skal i kommende spildevandsplan tages stilling til udledning. Området nyt åben-lavt boligområde mod nord-vest er ikke medtaget i spildevandsplanen. Området skal separatkloakeres, og spildevand skal ledes til Varde Renseanlæg. Regnvand skal håndteres lokalt. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING MILJØVURDERING Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer for at se, om der er behov for at foretage en miljøvurdering. Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen blev der fokuseret på planens betydning for regn- og spildevand samt de trafikale ændringer, planen vil medføre. Nye boliger, der opføres som lavenergihuse, er ikke omfattet af kravet om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, forudsat at husene opfylder de i bygningsreglementet fastsatte energirammer Lokalplan L02 Varde Kommune 24

30 REDEGØRELSE Kirkebyggelinje INTERNATIONALT NATURBESKYTTELSESOMRÅDE NATURA 2000 Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: - at planen skader Natura 2000-områder, - at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller - at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Lokalplanområdet ligger ca. 5,6 km fra nærmeste Natura område. Varde Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området. Varde Kommune vurderer, at lokalplanen ikke vil have nogen negative påvirkninger af Natura 2000-området og bilag IV-arter. NATURBESKYTTELSESLOVEN Inden for lokalplanområdet ligger der: Lokalplanområdets nordøstlige hjørne berøres af kirkebyggelinjen for Årre Kirke. Der ændres ikke på bebyggelsesforholdene inden for kirkebyggelinjen. begrunder nogen mistanke om lettere forurening. Landbrug Der er på matr. 4a, 5i, 5o og 12o konstateret jordforurening. På de kortlagte ejendomme skal Varde Kommune kontaktes, før der igangsættes grave- eller bygge-/anlægsarbejde. Der må ikke ændres arealanvendelse til bolig, legeplads, børneinstitution, friareal eller lignende forureningsfølsom anvendelse, før Varde Kommune har meddelt tilladelse, jf. 8 i Lov om forurenet jord. Det skal ved følsom arealanvendelse sikres, at det øverste 50 cm s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning, jf. 72 b i Lov om forurenet jord. Spørgsmål vedrørende jordforurening rettes til Naturcenteret og Grundvand, tlf , eller på mail: VEJLOVEN Der skal i forbindelse med byggeansøgning fremsendes et vejprojekt med en plan for vejprojektet og parkeringsarealer, belægning, befæstelse, afvanding mv. Stamveje og boligveje udlægges som private fællesveje. 3-områder I lokalplanområdets nærhed ligger et engområde samt to mindre søer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Overskydende regnvand fra lokalplanområdet kan løbe til disse områder. JORDFORURENINGSLOVEN Byzone Eksisterende og fremtidige arealer vil muligvis ikke blive områdeklassificeret, fordi den nuværende og tidligere arealanvendelse ikke har været bycenter, industriområde eller andet, som umiddelbart MUSEUMSLOVEN I forbindelse med jordarbejder, for eksempel ved bygge- og anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, hvorved anlægsarbejdet ifølge museumsloven skal stoppes og fundet anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer beslutning om det videre forløb, jf. 27, stk. 2 og 3 i museumsloven. Fundene kan ifølge Museumsloven forlanges undersøgt for bygher- Lokalplan L02 Varde Kommune 25

31 REDEGØRELSE rens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet i gangsættes. I henhold til museumsloven skal Varde Museum foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i forbindelse med lokalplanforslag, og såfremt de bliver anmodet herom forud for større bygge- og anlægsarbejder. Varde Museum fremkommer efter den arkivalske kontrol og evt. en mindre forundersøgelse med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologiske undersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres. med løbenummer: Der gøres desuden opmærksom på: Der er endvidere en deklaration, der strider imod lokalplanen. Det drejer sig om følgende dokument: Dok. om parkering mv. tinglyst den med løbenummer: Denne indeholder bestemmelser om at en del af matr. nr. 12o Årre By, Årre skal friholdes til parkeringsplads. Grunden tilhører Årre Kro. Denne deklaration aflyses, da den strider mod lokalplanen. ZONESTATUS Ved denne lokalplans endelige vedtagelse overføres den del af lokalplanområdet, der befinder sig i landzone, til byzone. Der skal således ikke søges om landzonetilladelse forud for fremtidige byggeansøgninger og lignende inden for lokalplanområdet. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHE- DER END VARDE KOMMUNE Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Varde Kommune. SERVITUTTER For lokalplanområdet gælder flere deklarationer. Heraf har nogle betydning i forhold til områdets disponering mv., da de fastlægger visse bindinger. Disse er: Dok. om naturgas/anlæg mv. vedr. 5BR tinglyst den 16. juni 1988 Lokalplan L02 Varde Kommune 26

32

33 VARDE KOMMUNES BYVÅBEN Et blåt skjold med en gående guld-leopard med rød tunge Byvåbnet er formentlig det ældste i Danmark. Det stammer fra tiden omkring 1442, året hvor Varde fik sine første købstadsrettigheder. Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde tlf

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 09.4 Januar For boliger på Vibehusvej. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan 09.4 Januar For boliger på Vibehusvej. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 09.4 Januar 2018 For boliger på Vibehusvej Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere