PROCOMBI PLUS BS M BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCOMBI PLUS BS M BRUGSANVISNING"

Transkript

1 PROCOMBI PLUS BS M DA BRUGSANVISNING

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED SIKKERHEDSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE BETJENINGSPANEL FØR IBRUGTAGNING HURTIGVEJLEDNING DAGLIG BRUG AUTOMATISK TILBEREDNING BRUG AF TILBEHØRET EKSTRAFUNKTIONER RÅD OG TIP VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING FEJLFINDING ENERGIEFFEKTIV...66 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere så du kan få det bedste ud af det. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: Registrere dit produkt for bedre service: Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: KUNDEPLEJE OG SERVICE Brug altid originale reservedele. Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer. Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger Generelle oplysninger og gode råd Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

3 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er varme. Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres. Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn. Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette apparat, når det er i drift. 1.2 Generelt om sikkerhed DANSK 3 Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun foretages af en tekniker. ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant. Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i. Tag stikket ud inden vedligeholdelse.

4 4 Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød. Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød. For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge. Brug kun den anbefalede temperaturføler (termometer) til dette apparat. 2. SIKKERHEDSANVISNINGER 2.1 Installation ADVARSEL! Apparatet må kun installeres af en sagkyndig. 2.2 Tilslutning, el ADVARSEL! Risiko for brand og elektrisk stød. Fjern al emballagen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj. Træk aldrig i apparatet i håndtaget. Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes. Sørg for, at apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer. Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde. Apparatet er udstyret med et elektrisk afkølingssystem. Det skal betjenes med den elektriske strømforsyning. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker. Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt. Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter. Netledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når lågen er varm.

5 DANSK 5 Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen. Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i. Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer. Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm. Dette apparat opfylder gældende EØF-direktiver. 2.3 Brug ADVARSEL! Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion. Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Apparatets specifikationer må ikke ændres. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede. Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det. Sluk altid apparatet efter brug. Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, hvis apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft ud. Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand. Belast ikke lågen, når den er åben. Brug ikke apparatet som arbejds- eller som frasætningsplads. Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft. Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. ADVARSEL! Risiko for beskadigelse af apparatet. Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen: Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund. Læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets bund. Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat. Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen. Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer tilbehøret. Farveændring af emaljen eller rustfrit stål forringer ikke apparatets ydeevne. Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes. Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål, f.eks. rumopvarmning. Hold altid ovnlågen lukket under tilberedningen. Hvis apparatet installeres bag et møbelpanel (f.eks. en dør), skal du sørge for, at døren aldrig lukkes, mens apparatet er tændt. Der kan opbygges varme og fugt bag et lukket møbelpanel og forårsage efterfølgende skade på apparatet, husenheden eller gulvet. Luk ikke møbelpanelet, før apparatet er kølet helt af efter brug. 2.4 Tilberedning med damp ADVARSEL! Risiko for forbrændinger og beskadigelse af apparatet. Frigivet damp kan forårsage forbrændinger:

6 6 Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, når funktionen er tændt. Der kan slippe damp ud. Åbn apparatets låge forsigtigt efter tilberedning med damp. 2.5 Vedligeholdelse og rengøring ADVARSEL! Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker. Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadigede. Kontakt det autoriserede servicecenter. Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung! Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen. Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel. 2.6 Indvendig belysning Den type pære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning. ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød. Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet. Brug kun pærer med samme specifikationer. 2.7 Bortskaffelse ADVARSEL! Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den. Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i apparatet. 2.8 Service Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.

7 DANSK 7 3. PRODUKTBESKRIVELSE 3.1 Oversigt over apparatet Betjeningspanel 2 Elektronisk programur 3 Vandbeholder 4 Bøsning til termometer 5 Varmeelement 6 Ovnpære 7 Ventilator 8 Afkalkning af afløbsrøret 9 Ovnribber, udtagelige 10 Rillepositioner Tilbehør Trådrist Til bagning og stegning, eller som en drypbakke til opsamling af fedt. Profesionelle plader 5 kg Til kogegrej, kageforme, stege. Bageplade Til boller, kringler og småkager. Velegnet til dampfunktioner. Misfarvningen af overfladen har ingen betydning for funktionerne. Stegetermometer Til kager og lagkagebunde. Grill/bradepande Bruges til at måle, hvor gennemstegt kødet er.

8 8 Teleskop udtræksskinner Til riste og plader. Fad med si-indsats. Dampsættet tømmer kondensvandet fra maden under tilberedning med damp. Brug det til at tilberede mad, som ikke bør være i vand under tilberedningen (f.eks. grøntsager, fiskestykker, kyllingebryst). Sættet egner sig ikke til mad, som skal tilberedes med vand (f.eks. ris, polenta, pasta). Indstilling af damp 4. BETJENINGSPANEL 4.1 Elektronisk programur Brug tasterne til at betjene apparatet. Sensorfelt Funktion Kommentar 1 TÆND/SLUK Tænder/slukker for apparatet. 2 - Display Viser apparatets aktuelle indstillinger. 3 Favoritter Indeholder en liste med favoritprogrammer, der er oprettet af brugeren.

9 DANSK 9 Sensorfelt Funktion Kommentar 4 5 Minutur Hjælp Til Tilberedning For at angive funktionen: Minutur. Direkte adgang til tidsfunktionerne. Direkte adgang til menuerne: Kogebog og Vario- Guide, når apparatet er tændt. Sensorfelterne for: Favoritter, Minutur og Hjælp Til Tilberedning er kun synlige, når apparatet er tændt. A. Gå tilbage til menuen B. Aktuelt indstillet varmefunktion C. Aktuelt indstillet temperatur D. Ur E. Start 4.2 Display Når apparatet tændes, viser det tilstanden for den grundlæggende ovnfunktion. A B C D Menu 150 start E 11:09 Andre lamper i displayet: Symbol Funktion Ændring af tekststørrelsen Flere tilvalgsfunktioner Stegetermometer Heat+Hold Lås 5. FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed.

10 Rengøring før ibrugtagning Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra apparatet. Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring". Gør apparatet og tilbehøret rent, inden du tager det i brug. Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i deres oprindelige positioner. 5.2 Softwarelicens Softwaren, der medfølger i dette produkt, indeholder ophavsretligt beskyttet software, hvortil der er givet licens under BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libjpeg, zlib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY og andre. Du kan få vist hele kopien af licenserne i enheden på TFT-skærmdisplayet ved at følge menuen gennem stien: Grundindstillinger / Service / Licens. Du kan hente kildekoden for den åbne kildesoftware, der anvendes i produktet, ved at følge hyperlinket, der findes på webproduktsiden. 5.3 Første tilslutning Når du slutter apparatet til nettet for første gang, skal du indstille: sprog tid urformat dato hurtig opvarmning Det valgte navn eller nummer kan indstilles på to måder. Rul det til den ønskede position eller tryk på den valgte indstilling. Du kan ændre indstillingerne i menuen: Grundindstillinger. 5.4 Indstiling af vandets hårdhedsgrad Når du slutter apparatet til nettet for første gang, skal du indstille vandets hårdhedsgrad. Se intervallet af vandets hårdhedsgrad med tilsvarende kalkaflejring (mmol/l) og vandkvalitet i tabellen nedenfor. Vandets hårdhed Klasse dh Kalkaflejring (mmol/l) Kalkaflejring (mg/l) Vandklassificering Blød Moderat hårdt Hårdt 4 over 21 over 3,8 over 150 Meget hårdt Fyld vandskuffen med kogt vand, når vandets hårdhed overskrider værdierne i tabellen. 1. Tag strimlen med de fire farveskift, der fulgte med dampsættet i ovnen. 2. Anbring alle strimlens reaktionszoner i vand i ca. 1 sekund. Anbring ikke strimlen under rindende vand! 3. Ryst strimlen fri for overskydende vand. 4. Kontrollér efter 1 minut vandets hårdhed i henhold til tabellen nedenfor. Reaktionszonerne fortsætter med af skifte farve efter 1 minut. Tages ikke med i målingen. 5. Indstil vandets hårdhed i menuen: Grundindstillinger.

11 DANSK 11 Teststrimmel Vandets hårdhed Teststrimmel Vandets hårdhed HURTIGVEJLEDNING 6.1 Brug af berøringsskærmen Brug en hurtig gestus, eller træk fingeren langs displayet for at rulle menuen. Gestussens styrke afgør hvor hurtigt, skærmen bevæger sig. Rullebevægelsen kan stoppe af sig selv, eller du kan stoppe den med det samme, hvis du berør displayet. Den valgte funktion aktiveres, når du slipper displayet med fingeren. Tryk på displayet på den valgte funktion for at aktivere en menufunktion. Du kan ændre hvilket som helst af de parametre, der vises på displayet, når du berører det. Du kan rulle gennem listen eller berøre den ønskede indstilling for at indstille en ønsket funktion. Når du slår en ovnfunktion til, vises Menu ikke på displayet. Berør hvilket som helst punkt på displayet, og Menu vises igen. Når apparatet tændes, og visse af symbolerne forsvinder fra displayet, kan du berøre displayet hvor som helst. Alle symbolerne kommer tilbage. Når du har indstillet visse funktioner, vises der et pop-up vindue med yderligere oplysninger. Temperaturen kan bytte placering på displayet med andre funktioner, der befinder sig i det nederste højre og venstre hjørne. 2 3 De sorte firkanter i tabellen svarer til de røde firkanter på teststrimlen. Du kan ændre vandets hårdhedsgrad i menuen: Grundindstillinger / Vandets hårdhed. Efter et strømsvigt skal vandets hårdhedsgrad ikke indstilles igen. Menu 33min 150 start 11:09 20min Når du trykker på et tilvalg i menuen og holder det nede, vises der en kort beskrivelse af tilvalget. 6.2 Hurtigvejledning til menuen Menu Funktioner Timere Ovnfunktioner Specielle Emner Rengøring Favoritter Indstil minutur Indstil varighed Indstil sluttid Indstil starttid Forløbet tid

12 12 Menu Menu Tilvalgsfunktioner Ovnpære Grundindstillinger Hurtig opvarmning Børnesikring Husk Rengøring Panellås Display Heat+Hold Lyd Set + Go Sprog Hjælp Til Tilberedning Kogebog VarioGuide Tid og dato DEMO-tilstand SousVide kogebog Vandets hårdhed SousVide VarioGuide Service Sidste og mest anvendte Sidst anvendte Mest anvendte 7. DAGLIG BRUG ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. 7.1 Betjening af apparatet Til betjening af apparatet kan du bruge: manuel funktion - til at indstille en ovnfunktion, temperaturen og tilberedningstiden manuelt. automatiske programmer (Hjælp Til Tilberedning) - for at tilberede retter, hvis du ikke har erfaring eller viden om madlavning. 7.3 Oversigt over menuen 7.2 Betjening af menuen 1. For at aktivere apparatet skal du berøre:. 2. Berør: Menu. 3. Rul gennem menuen for at finde den funktion, du vil aktivere. 4. Tryk blot displayet for at aktivere funktionen. 5. For at gå tilbage til den forrige menu skal du berøre: eller Menu. 6. For at deaktivere apparatet skal du berøre:. A C B Menu Functions Timers Options A. Gå tilbage til menuen B. Aktuelt menuniveau C. Liste over funktioner

13 DANSK 13 Hovedmenu Menupunkt Funktioner Timere Tilvalgsfunktioner Hjælp Til Tilberedning Sidste og mest anvendte Grundindstillinger Forløb Indeholder en liste over ovnfunktioner, specielle emner, rengøring og favoritter. Indeholder en liste over urfunktioner. Indeholder en liste over andre tilvalg for sikkerhedsfunktioner, lampe, Heat+Hold, Set + Go. Indeholder en liste med automatiske tilberedningsprogrammer. Viser hvilken funktion, der sidst blev anvendt, og hvilken funktion, der anvendes mest. Indeholder en liste over grundlæggende indstillinger. 7.4 Undermenu for: Funktioner A B True Fan Cooking Heating Functions Special Cleaning Favourites A. Gå tilbage til menuen B. Liste over ovnfunktioner C. Liste over tilgængelige tilvalgsfunktioner D. Flere tilvalgsfunktioner D C 7.5 Indstilling af en ovnfunktion 1. Rul gennem funktionerne for at finde den, du vil have, og berør den. 2. For at ændre temperaturen skal du berøre den viste temperatur på displayet og rulle gennem listen for at finde den, du skal bruge. 3. Berør temperaturen for at bekræfte den. 4. For at aktivere funktionen skal du berøre: Start. Der udsendes lydsignaler, når apparatet har nået ca. den indstillede temperatur. Der udsendes tre lydsignaler, når tilberedningen er slut. For at gå tilbage til den forrige menu skal du berøre: Menu. Du kan se en beskrivelse af ovnfunktionen eller oprette en standardfunktion på et pop-op-vindue. Hold fingeren på den valgte ovnfunktion i mere end 2 sekunder. Når du har indstillet en ovnfunktion som standard, vises den som den første funktion, når du tænder apparatet igen.

14 14 A B Au Gratin Show description Make shortcut in menu A. Gå tilbage til menuen B. Pop-op-vindue C. Flere tilvalgsfunktioner C 7.6 Undermenu for: Ovnfunktioner Gratiner Frosne Madvarer Lille Grill Stor Grill Over- undervarme Pizza Turbogrill Varmluft Damp Lav Fugtighed Mellemhøj Fugtighed Brunt slutlag på retter som lasagne eller kartoffelgratin. Også til gratinering og bruning. Til at tilberede færdigretter med en gylden, sprød skorpe, f.eks. Pommes frites, kartoffelbåde. Til grillstegning af større fødevarer, som f.eks. engelsk roastbeef. Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af brød. Over-/undervarme til bagning og stegning på én ovnrille. Bagning på én ovnrille ved retter med sprød bund, som f.eks. Pizza og Quiche. Temperaturen indstilles C lavere end ved over-/undervarme. Stegning med varm luft af større stege eller fjerkræ på én ovnrille. Også til gratinering og bruning. Varmluft til flere retter og til bagning på op til tre ovnriller samtidigt. Ovntemperaturen indstilles C lavere end ved over-/undervarme. 100 % damp til at tilberede grøntsager, fisk, kartofler, ris, pasta eller specielt tilbehør. Lavt niveau af fugtighed ved at kombinere damp og varm luft. Den er egnet til tilberedning af kød, fjerkræ, ovnretter og sammenkogte retter. Middelhøjt niveau af fugtighed. Den kombinerer damp og varm luft og egner sig til tilberedning af stuvet og braiseret kød samt brød og søde gærdeje.

15 DANSK 15 Høj Fugtighed SousVide-tilberedning Brød Lavtemperaturstegning Undervarme Fugtig Varmluft Højt fugtighedsniveau til tilberedning af delikate retter som f.eks. creme, flan, terriner og fisk. Vakuumtilberedning med damp ved en lav temperatur for kød, fisk, skaldyr, grøntsager og frugt. Maden skal vakuumpakkes i plastiklommer, inden denne funktion anvendes. Til bagning af brød med et dampskud i starten for en sprød skorpe. Langtidsstegning for at tilberede meget møre og saftige stege. Til genopvarmning af kager for en sprød bund og til henkogning. Til at lave bagværk i form på én ovnrille. Til at spare energi under madlavning. Denne funktion skal anvendes i overensstemmelse med madlavningstabellerne for at opnå det ønskede madlavningsresultat. Se kogetabellerne for flere oplysninger om de anbefalede indstillinger.denne funktion blev anvendt til at definere energieffektivitetsklassen iht. EN Lampen kan blive slukket automatisk ved en temperatur på under 60 C under visse ovnfunktioner. 7.7 Undermenu for: Specielle Emner Tørring Optøning Til tørring af skåret frugt, f.eks. æbler, blommer og ferskner, samt grøntsager, f.eks. tomater, squash eller champignons. Til optøning af frosne madvarer. Hold Varm Til at holde maden varm. Opvarmning Med Damp Tallerkenvarmer Genopvarmning med damp af tidligere tilberedt mad direkte på en tallerken. Til at varme tallerkenen op inden servering. Hævning Af Dej Til kontrolleret hævning af gærdej før bagning.

16 16 Yogurt-Funktion Henkogning Denne funktion kan anvendes til at tilberede yoghurt. Pæren slukkes under denne funktion for at holde temperaturen lav. Til henkogning af grøntsager, f.eks. syltede agurker. 7.8 Undermenu for: Rengøring ADVARSEL! Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring". Rensning Afkalkning Procedure til rensning og rengøring af dampkredsløbet efter hyppig brug af dampfunktionerne. Procedure for rengøring af dampkredsløbet for kalk. Rengøring Med Damp Rengøring Med Damp Plus Procedure for rengøringen af apparatet, når det er en smule snavset og ikke fastbrændt. Procedure til rengøring af genstridigt snavs ved hjælp af ovnrenseren. 7.9 Vandbeholder F A A. Låg B. Bølgebryder C. Beholderdel D. Vandfyldningshul E. Skala F. Frontknap XAM B E D C Du kan fjerne vandbeholderen fra apparatet. Tryk det forsigtigt på frontknappen. Når du har trykket på vandbeholderen, trækkes den selv ud af apparatet.

17 MAX DANSK 17 Du kan fylde vandbeholderen på to måder: MAX lad vandbeholderen være i apparatet, og fyld den med en kande. kobl vandbeholderen fra apparatet, og fyld den fra en vandhane. Når du fylder vandbeholderen fra vandhanen, skal du bære beholderen i vandret position for at undgå at spilde vandet. MAX Når du fylder vandbeholderen, skal du indsætte den i samme position. Tryk på frontknappen, til vandbeholderen er inden i apparatet. Tøm vandbeholderen, hver gang du har brugt den. FORSIGTIG! Hold vandbeholderen væk fra varme overflader Tilberedning med damp ADVARSEL! Brug kun koldt vand fra hanen. Brug ikke filtreret (demineraliseret) eller destilleret vand. Brug ikke andre væsker. Hæld ikke brændbare eller alkoholiske væsker i vandbeholderen. 1. Tryk på vandbeholderens dæksel for at åbne den og trække den ud af apparatet. 2. Fyld vandbeholderen med koldt vand til maksimumniveauet (omkring 950 ml). Brug skalaen på vandbeholderen. Det påfyldte vand rækker til ca. 50 minutter. 3. Sæt vandbeholderen til dens oprindelige position. Hvis vandbeholderen er våd, efter du har fyldt den med vand, skal du tørre den med en blød klud, inden du indsætter den i apparatet. 4. Tænd for apparat. 5. Tilbered maden i det korrekte kogegrej. 6. Vælg en damp-ovnfunktionen, og indstil temperaturen. 7. Hvis påkrævet, indstil funktionen Varighed eller Indstil sluttid. Den første damp dannes efter ca. 2 minutter. Der udsendes lydsignaler, når apparatet har nået ca. den indstillede temperatur. Der udsendes et lydsignal, når tilberedningen er slut. 8. Sluk for komfuret. 9. Tøm vandbeholderen, når tilberedningen med damp er afsluttet. FORSIGTIG! Apparatet er meget varmt. Der er risiko for forbrænding. Vær forsigtig, når du tømmer vandbeholderen. Når vandbeholderen er ved at løbe tør for vand, udsendes der en lydalarm, og vandbeholderen skal fyldes op igen for at fortsætte dampkogningen, som beskrevet herover. Lad apparatet tørre helt med åben låge. Du kan fremskynde tørringen ved at opvarme apparatet med varm luft ved 150 C i ca. 15 minutter.

18 18 Damp kan kondensere på bunden af ovnrummet, og synligheden i apparatet kan begrænses. Hvis dette sker, bør du tørre ovnrummet, når apparatet er afkølet. I slutningen af programmet med damptilberedning kører apparetets køleblæsere ved en højere hastighed for at bortlede den overskydende damp bedre. Dette er normalt SousVide-tilberedning Maden bevarer sin fulde aroma, da dens smag og saft ikke fordamper Kød og fisk får en mør konsistens Maden bevarer alle sine mineraler og vitaminer Du skal bruge færre krydderier, da maden bevarer sin naturlige smag Bedre arbejdsgang, fordi du ikke behøver at tilberede og servere maden på samme tid og sted Lav tilberedningstemperatur minimerer risikoen for, at maden får for meget Portionsposerne gør det nemt at bevare maden Tilberedning af mad 1. Rens, og skær alle ingredienser. 2. Krydr ingredienserne. 3. Fyld ingredienserne i passende vakuumposer Undermenu for: Favoritter 4. Vakuumforsegl posen for at sikre, at du fjerner så meget luft som muligt. 5. Det er påbudt at opbevare poserne koldt, hvis maden ikke tilberedes med det samme. 6. Fortsæt med funktionen: SousVidetilberedning, og følg de gældende kogetabelanvisninger til den relevante fødevare eller opskrifterne i hjælp til tilberedning. 7. Åbn posen, og servér. 8. Valgfrit: Brun eller grill maden en sidste gang, f.eks. kød, for at få en flot sprød skorpe og den typiske duft af steg. Tilberedning med denne funktion kan forårsage rester af vand på vakuumposer og i ovnrummet. Åbn lågen forsigtigt efter tilberedningen, så du undgår, at der kommer vand på elementet. Brug en tallerken og et håndklæde, når vakuumposerne tages ud. Aftør lågen, vanddråbeopsamleren i bunden og ovnrummet med en blød klud eller en svamp. Lad apparatet tørre helt med åben låge. Du kan fremskynde tørringen ved at opvarme apparatet med varm luft ved 150 C i ca. 15 minutter. A B Gran s apple crumble Run Delete Rename A. Gå tilbage til menuen B. Favorit C. Liste over funktioner C En liste over tidligere gemte indstillinger. Du kan også lagre de aktuelle indstillinger, såsom: varighed, temperatur eller ovnfunktion. Du kan indstille op til 20 programmer, som vises på en liste i alfabetisk rækkefølge.

19 DANSK 19 Menupunkt Kør Slet Omdøb Beskrivelse Kør den tidligere gemte favorit. Fjern denne tidligere gemte favorit permanent. Skift eller ret det tidligere gemte navn Gemme et favoritprogram 1. Tryk på for at gemme de aktuelle indstillinger af en ovnfunktion. 2. Vælg: Ny fra aktuelle indstillinger. 3. Indtast navnet på favoritprogrammet, og tryk på OK. 123 åäà True Fan Cooking Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M - space OK 7.14 Undermenu for: Timere A B C Start 09:03 E Duration h 30min End 11:33 D A. Gå tilbage til menuen B. Aktuelt indstillet varighed C. Nulstil varighed D. Sluttid E. Starttid Menupunkt Indstil minutur Indstil varighed Indstil sluttid Indstil starttid Forløb For at indstille og starte en nedtælling vises timeren på hovedskærmen, og der udsendes en alarm, når timeren har talt helt ned. Denne timer afbryder ikke tilberedningen og er også tilgængelig, når ovnen er slukket. Rul for at indstille, og timeren starter automatisk. For at indstille og starte en nedtælling vises timeren på hovedskærmen, ovnen standser, og der udsendes en alarm, når timeren har talt helt ned. Til indstilling af sluttiden for de aktuelle indstillinger. Til indstilling af starttiden for de aktuelle indstillinger.

20 20 Menupunkt Forløbet tid Forløb Vis, skjul eller nulstil timeren, der tæller op, når du trykker på startknappen. Den forløbne tid er kun tilgængelig, når ovnen er aktiv Indstilling af urfunktionstasterne Når du bruger termometeret, fungerer Varighed og Sluttid ikke. Du kan ændre tiden og datoen, når du berører uret på displayet, når apparatet er tændt. 1. Gå til menuen: Ovnfunktioner. 2. Vælg ovnfunktion og temperatur. 3. Berør eller gå til menuen: Timere. 4. Vælg en urfunktion. 5. Rul gennem listen for at indstille den ønskede tid. Vent nogle sekunder på, at den selv indstilles automatisk, eller berør for at bekræfte: h eller min. Du kan slette indstillingerne, hvis du berører: x. Når urfunktionen slutter, udsendes et lydsignal, og der vises en meddelelse på displayet. Du kan stoppe eller forlænge tilberedningsprocessen Undermenu for: Tilvalgsfunktioner Yderligere individuelle indstillinger relateret til sikkerhed, bekvemmelighed og ovnpære.. Menupunkt Ovnpære Tænd / Sluk Børnesikring Tænd / Sluk Panellås Heat+Hold Set + Go Forløb Tænd eller sluk for ovnpæren. Når den er aktiveret, låses skærmen og alle knapperne. De forbliver låst i både tænd- og sluk-positioner. For at låse op skal du berøre displayet og følge anvisningerne. Hvis den er låst op, skal du låse den igen via menuen. Skærmlåsen "låser" touchskærmen og alle knapperne midlertidigt, bortset fra tænd/sluk-knappen. For at låse op skal du berøre displayet og følge anvisningerne. Heat+Hold er kun tilgængelig, når en varighed er indstillet. Ovnen slukker ikke helt automatisk, men holder maden varm i 30 minutter. Er ikke tilgængelig for alle programmer. Der vises et ikon på displayet, hvis det er aktivt. Set+Go giver dig mulighed for at indstille en ovnfunktion med varighed til senere brug ved blot at berøre skærmen. Skærmlåsen er aktiv, når tilberedningen går i gang. Funktionen vises kun i menuen, når varigheden er indstillet.

21 DANSK Heat+Hold Med funktionen kan du holde færdig mad varm ved 80 C i 30 minutter. Den aktiveres, når bagningen eller stegningen er slut. Funktionen virker ikke ved lavtemperaturstegning, programmer med vægtautomatik, automatiske dampprogrammer, alle funktioner fra menuen: Specielle Emner, dampfunktioner fra menuen: Ovnfunktioner. Betingelser for funktionen: Du indstiller ovnfunktionen eller et automatisk program. Den indstillede temperatur skal være over 80 C. Du indstiller funktionen: Indstil varighed. Du aktiverede funktionen: Heat+Hold i menuen: Tilvalgsfunktioner. Displayet viser:. Hvis du bruger stegetermometeret, vises symbolet ikke på displayet. Hvis du trykker på 7.18 Set + Go, slås funktionen fra. Med funktionen kan du indstille en ovnfunktion (eller et program) og aktivere den senere ved at berøre hvilket som helst sensorfelt eller trykke på meddelelsen i displayet. Funktionen virker med funktionerne: Indstil varighed, stegetermometer. Funktionen virker ikke med rengøringsfunktionen. 1. Tænd for apparat. 2. Vælg en ovnfunktion eller et automatisk program. 3. Indstil funktionen: Indstil varighed. 4. Vælg: Tilvalgsfunktioner / Set + Go. Berør meddelelsen på displayet, eller tryk på et sensorfelt (med undtagelse af ). Den valgte ovnfunktion starter. Hvis du trykker på, inden funktionen går i gang, slås funktionen fra. Når ovnfunktionen er slut, udsendes et lydsignal. Funktionen: Børnesikring er tændt, når en varmefunktion er i gang, og efter apparatet er slukket. Følg anvisningerne på displayet for at slå funktionen fra. Menuen: Tilvalgsfunktioner tænder og slukker funktionen: Set + Go Børnesikring Menu / Tilvalgsfunktioner / Børnesikring Funktionen hindrer utilsigtet betjening af apparatet. Aktivering af funktionen: Børnesikring 1. Sæt funktionen til position: Tænd. 2. Sluk for komfuret. Slå funktionen fra: Børnesikring 1. Tænd for apparat. 2. Tryk på displayet. 3. Følg vejledningen på displayet Panellås Menu / Tilvalgsfunktioner / Panellås Funktionen forhindrer en utilsigtet ændring af ovnfunktionen. Du kan kun aktivere funktionen, når apparatet er tændt. Aktivering af funktionen: Panellås 1. Tænd for apparat.

22 Vælg en ovnfunktion eller en indstilling. 3. Gå til: Panellås. 4. For at aktivere funktionen skal du berøre: Panellås. Apparatet er låst. Når apparatet slukkes, deaktiveres funktionen automatisk. Slå funktionen fra: Panellås 1. Tryk på displayet. 2. Følg vejledningen på displayet Undermenu for: Hjælp Til Tilberedning A B Cake and Pastry Cookbook VarioGuide SousVide Cookbook SousVide VarioGuide A. Gå tilbage til menuen B. Fødevarekategori C. Kogebog og VarioGuide D. Flere tilvalgsfunktioner D C En kogebog, der indeholder inspirerende automatiske opskrifter, og en VarioGuide-funktion, der angiver vores anbefalede ovnindstillinger til dine retter. VarioGuidens tid og temperatur kan justeres alt efter dine behov. Når du rører ved rettens kokkehue, vises vores anbefalede indstillinger Undermenu for: Sidste og mest anvendte Let tilgængelig liste over sidste og mest anvendte funktioner, opskrifter og hurtig start. Menupunkt Sidst anvendte Mest anvendte Beskrivelse Viser de sidste 5 funktioner, der er blevet brugt. Viser de 5 funktioner, der er blevet brugt mest Undermenu for: Grundindstillinger De indstillede indstillinger forbliver faste, hver gang du tænder apparatet. Menupunkt Hurtig opvarmning Tænd / Sluk Husk Rengøring Tænd / Sluk Forløb Hurtig opvarmning er aktiveret og er, ved visse ovnfunktioner, altid slået til. Den kan ses på skærmen med >> når den er aktiv. Vælg, om du ønsker, at ovnen skal minde dig om at bruge rengøringsprogrammet.

23 DANSK 23 Menupunkt Display Vælg displayindstillingerne. Lyd Lydindstillinger. Sprog Tid og dato Indstil tiden og datoen samt andre tilvalg til visning af tiden. Forløb Lysstyrke Der kan vælges mellem 4 lysstyrketilstande. Volumen Indstil lysstyrken på displayet i tændt tilstand. Klokkeslæt i slukket tilstand kan ikke justeres. Type (Bip / Klik / Ingen lyd) Indstil dit foretrukne sprog. Tid Indstil eller justér tiden. Date Indstil eller justér datoen. Format Vælg dit foretrukne tidsformat: TT:MM eller AM/PM. Urtype Definér hvordan uret skal se ud, når ovnen slukkes. DEMO-tilstand Kun til butiksanvendelse. Når den er aktiv, slår varmelegemerne fra, og der vises DEMO på skærmen. Aktiveringskode: 2468 Vandets hårdhed Indstil vandets hårdhedsgrad (1-4). Service Viser softwarens version og konfiguration. Softwareversion Viser ovnens softwareversion. Nulstil alle indstillinger Nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne. 8. AUTOMATISK TILBEREDNING Licens Viser licensen på engelsk. ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. 8.1 Hjælp Til Tilberedning Menu / Hjælp Til Tilberedning eller tryk på: Du kan vælge at bruge funktionen: Kogebog eller VarioGuide. 8.2 Aktivering af funktionen 1. Rul gennem listen over fødevarekategorierne, og berør den ønskede mulighed. 2. Rul gennem listen over retter, og berør den ønskede mulighed.

24 For at aktivere funktionen skal du berøre: Start. Når funktionen slutter, vises der en meddelelse på displayet. A Calzone 4min58s B C 11:09 A. Opskrift B. Tilbageværende tid C. Ur D. Stop E. Temperatur C Stop E D 8.3 Undermenu for: Kogebog Menu / Hjælp Til Tilberedning / Kogebog eller tryk på: Funktionen har en liste over opskrifter med apparatets optimale indstillinger. Opskrifterne er faste og kan ikke ændres. Ingredienserne og metoden for hver opskrift vises på displayet. For at gå tilbage til Ingredienser og Metode efter, at du har aktiveret opskriften, skal du berøre opskriftnavnet. Du kan også finde opskrifterne til denne funktion specifikt for dette apparat på vores website. For at finde den korrekte opskriftsbog skal du kontrollere PNCnummeret på typeskiltet på forsiden af ovnrummet. Apparatet benytter automatiske indstillinger, når du anvender: Kogebog. Fødevarekategori Ret Fisk og skaldyr Fjerkræ Kød Tørret Torsk Fiskefilet Saltindbagt fisk Kyllingelår Fyldt Kyllingebryst Coq au vin Sammenkogt Ret Marineret Oksekød Farsbrød Svineskank Svinebov Rullesteg Kalveskank Laksefilet Fisk (Ørred), pocheret Fyldte Blæksprutter Kylling Med Fyld And a la orange Ossobuco Fyldt Kalvebryst Lammekølle Kanin Kanin med sennep sauce Vildsvin

25 DANSK 25 Fødevarekategori Ovnretter Pizza og Quiche Kage og bagværk Brød og småt gærbrød Grøntsager Terriner Tilbehør Lasagne Cannelloni Pastagratin Moussaka Kartoffelgratin Pizza Løgtærte Quiche Lorraine Ostetærte, Butterdej Mandelkage Brownies Cappuccino Kage Gulerodskage Kvargkage Kirsebærkage Frugtkage Frugttærte Bagt æblekage Citronkage Boller, søde Bondebrød Franskbrød Provencalske grøntsager Traditionelle grøntsager Æg Royale Créme Caramel Ris med grøntsager Dampede, Salte Boller Ret Shepherds Pie Gratineret Kålfad Gratinerede Cikorier Jansons Fristelse Pirogger Ostetærte, Mørdej Tærte med gedeost Muffins Dampede Boller M/ Fyld Gærkrans Savarin Kage Sandkage Toscatærte Sandkage Sød Tærte Gulerodskage Gærkrans Fletbrød Flåede Tomater Kokosdessert Bagte kartofler Kogte Kartofler Menu For Tilberedning Damp Menu 1 Damp Menu Undermenu for: SousVide kogebog Menu / Hjælp Til Tilberedning / SousVide kogebog eller tryk på: Du kan finde opskrifterne på vores website. For at finde den korrekte Damp Menu 3 opskriftsbog skal du kontrollere PNCnummeret på typeskiltet på forsiden af ovnrummet.

26 26 Fødevarekategori Fisk og skaldyr Fjerkræ Kød Grøntsager Frugt Terriner 8.5 Undermenu for: VarioGuide Menu / Hjælp Til Tilberedning / VarioGuide eller tryk på: Temperaturen og bagetiderne er kun retningslinjer til at opnå et bedre resultat. De afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser. For at tjekke de anbefalede indstillinger skal du berøre (efter rettens navn):. Berør temperaturen eller minutterne i displayet for at ændre temperaturen eller indstille tiden alt efter dine præferencer. VarioGuide indeholder automatiske programmer, som giver optimale indstillinger for hver kødtype. Kødprogrammer med Vægtautomatik - denne funktion beregner automatisk stegetiden. For at bruge funktionen skal du indtaste madens vægt, så indstilles tiden af sig selv. For at gøre dette skal du berøre minutterne under rettens navn og indtaste den korrekte værdi. Kødprogrammer med Automatisk centrumtemperatur - denne funktion beregner automatisk stegetiden. Når programmet er slut, udsendes et lydsignal. Ret Brasenfilet Pighvar med fennikel Rejer Kyllingebryst Oksefilet Pocheret kalvefilet Gulerødder med vanilje Æbler Pærer i rødvin Engelsk crème Fødevarekategori: Fisk og skaldyr Ret Fisk Rejer Muslinger - Bagt Fiskepinde Tynde fileter Tykke fileter Filet, frossen Hel lille fisk Hel fisk, dampet Hel lille fisk, grillstegt Hel fisk, grillstegt Hel fisk, grillstegt Ørred Laksefilet Laks, Hel Rejer, friske Rejer, frosne

27 DANSK 27 Fødevarekategori: Fjerkræ Ret Udbenet Fjerkræ - Udbenet Fjerkræ - Vinger, friske Vinger, frosne Ret Chipolatas Spareribs Skank, forkogt Skinke M. Ben Kam Kylling And Gås Kalkun Lår, friske Lår, frosne Bryst, pocheret Halv Hel Svin Kam Røget svinemørbrad Pocheret mørbrad Nakke Bov Steg Kogt Skinke Skank Fødevarekategori: Kød Ret Kogt Oksekød Braiseret Farsbrød Rød Kalvekød Lammekød Kam Steg Kølle Steg Ryg Steg, rosa Rød Steg, rosa Engelsk Roastbeef Middel Middel Hare Kølle Ryg Gennemstegt Ryg Roastbeef, Nordisk Gennemstegt Rød Middel Gennemstegt Kølle Vildt Ryg Vildtsteg - Dyreryg -

28 28 Fødevarekategori: Ovnretter Ret Lasagne Lasagne/Cannelloni, frosne Pastagratin Kartoffelgratin Grøntsagsgratin Desserter Fødevarekategori: Pizza og Quiche Ret Pizza Gærbrød m. smeltet ost Flammkuchen - Madtærte - Quiche Lorraine - Madtærte - Tynd dej Ekstra topping Frossen Deep pan, frossen Kold Snacks, frosne Fødevarekategori: Kage og bagværk Ret Gærkrans - Æblekage, lukket - Sandkage - Æbletærte - - Ret Mandelkage - Muffins - Butterdej - Kagesnitter - Flødeboller - Butterdej - Flødekager - Makroner - Småkager Af Mørdej Tysk Julestollen - Æble strudel, frossen Kage på plade Kvargkage, Plade - Brownies - Roulade - Gærkage - Æblekage M. Smuldredej Sukkerkage - Tærtebund Frugttærte - - Sukkerdej Gærdej - Mørdej Rørt dej Mørdej Rørt dej Gærdej Kvargkage, Form - Croissant - Sandkage - Sød tærte -

29 DANSK 29 Fødevarekategori: Brød og småt gærbrød Ret Småt Gærbrød Ciabatta - Flute Brød Småt Gærbrød Boller, forbagte Boller, frosne Småt gærbrød, forbagt Småt gærbrød, frosne Kringle Franskbrød Gærkrans Mørkt Brød Grovbrød Fuldkornsbrød Flade Madbrød Brød, frossent Fødevarekategori: Grøntsager Ret Broccoli, Buketter Broccoli, hel Blomkål, Buketter Blomkål, hel Gulerødder Squash, Skiver Asparges, grønne Asparges, hvide Peberfrugt, strimler Spinat, frisk Porreringe Grønne Bønner Ret Champignon, Skiver Flåede Tomater Rosenkål Selleri, tern Ærter Aubergine Fennikel Artiskokker Rødbede Skorzonerrod Glaskål, strimler Hvide Bønner Savoykål Fødevarekategori: Terriner Ret Æg Royale - Créme Caramel - Terrine - Blødkogt Smilende Æg Hårdkogt Bagte æg Fødevarekategori: Tilbehør Ret Pommes frites, tynde Pommes frites, tykke Pommes frites, frosne Kroketter Kartoffelbåde Brasede Kartofler

30 30 Ret Kogte kartofler, kvarte Kogte Kartofler Bagte kartofler Kuvertbrød Med Kartofel Kuvertbrød Kuvertbrød med gær, salte Kuvertbrød med gær, søde Ris Tagliatelle, frisk Polenta Automatisk centrumtemperaturfunktion Vægtautomatik-funktion 8.6 Undermenu for: SousVide VarioGuide Menu / Hjælp Til Tilberedning / SousVide VarioGuide eller tryk på: Fødevarekategori Fisk og skaldyr Ret Brasenfilet Aborrefilet Tørret Torsk Kammuslinger Muslinger med skal Rejer uden skal Blæksprutte Ørredfilet Laksefilet Kyllingebryst, benløst Fødevarekategori Kød Grøntsager Frugt Ret Oksekød Middel Gennemstegt Lammekød Middel Gennemstegt Vildsvin Kanin, benløs Asparges, grønne Asparges, hvide Courgette Porre Aubergine Græskar Peberfrugt Bladselleri Gulerødder Knoldselleri Fennikel Kartofler Artiskokhjerter Æbler Pærer Ferskner Nektariner Blommer Ananas Mango Fjerkræ Andebryst, uden ben Kalkunbryst, benløst

31 DANSK BRUG AF TILBEHØRET ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. 9.1 Stegetermometer Der skal tages hensyn til to temperaturer: ovntemperaturen og centrumtemperaturen. Stegetermometeret måler kernetemperaturen i kødet. Når kødet har nået den angivne temperatur, slukkes apparatet. FORSIGTIG! Brug kun det medfølgende stegetermometer eller de korrekte reservedele. Stegetermometeret skal blive siddende i kødet og i bøsningen under hele tilberedningen. 1. Tænd for apparat. 2. Sæt spidsen af stegetermometret ind i midten af kødet. 3. Sæt stegetermometerets stik i bøsningen på apparatets forside. Displayet viser termometerets symbol. 4. Indstil den ønskede centrumtemperatur. 5. Vælg ovnfunktion og evt. ovntemperatur. For at ændre kernetemperaturen skal du berøre temperaturen på displayet. Menu 64 A B C D E 1h 14m G 220 Stop F 100 A. Gå tilbage til menuen B. Hvor længe, funktionen er aktiv C. Aktuelt indstillet varmefunktion D. Aktuelt indstillet temperatur E. Aktuel temperatur i ovnen F. Stop G. Aktuelt indstillet temperatur for stegetermometeret Når kødet når den indstillede kernetemperatur, udsendes et lydsignal. Apparatet slukkes automatisk. 6. Berør et sensorfelt for at deaktivere signalet. 7. Tag stegetermometerets stik ud af bøsningen, og tag kødet ud af ovnen. ADVARSEL! Madlavningstermometeret er meget varmt. Der er risiko for forbrænding. Pas på, når du trækker stegetermometerets spids og stik ud. 9.2 Isætning af tilbehør Grillrist: Skub risten mellem ovnribbens skinner, og sørg for, at fødderne peger nedad.

32 32 FORSIGTIG! Teleskopskinnerne må ikke rengøres i opvaskemaskinen. Smør ikke teleskopskinnerne. FORSIGTIG! Sørg for at skubbe teleskopskinnerne helt ind i apparatet, inden du lukker ovnlågen. Grill / bradepande: Skub grill / bradepanden mellem ovnribbens skinner. Grillrist: Anbring trådhylden på teleskopskinnerne, så fødderne vender nedad. Den høje kant rundt om risten er en anordning, der forhindrer kogegrejet i at glide. Rist og grill/bradepande sammen: Skub grill / bradepanden ind mellem ovnribbens skinner og risten på skinnerne ovenover, og sørg for, at fødderne peger ned. Grill / bradepande: Sæt grillen / bradepanden på teleskopskinnerne. En lille fordybning i toppen øger sikkerheden. Fordybningerne hindrer også væltning. Den høje kant omkring hylden forhindrer kogegrej i at glide af hylden. Rist og grill/bradepande sammen: Anbring risten og bradepanden sammen på teleskopskinnen. 9.3 Teleskopskinner indsættelse af ovntilbehør Med teleskop udtræksskinnerne er det nemmere at isætte og fjerne ovnristene.

33 DANSK EKSTRAFUNKTIONER 10.1 Automatisk slukning Af sikkerhedsgrunde slukkes apparatet automatisk efter nogen tid, hvis en opvarmningsfunktion er i gang, og du ikke ændrer ovntemperaturen. Temperatur ( C) Sluktid (t) Den automatiske slukning virker ikke med funktionerne: stegetermometer, Varighed, Slut Køleblæser Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre, indtil apparatet er kølet af Mekanisk lågelås Lågelåsen er deaktiveret, når du køber apparatet. FORSIGTIG! Flyt kun den mekaniske lågelås i vandret retning. Flyt den ikke lodret. FORSIGTIG! Tryk ikke på lågelåsen, når du lukker ovnlågen Brug af den mekaniske lågelås 1. Træk lågelåsen frem, indtil den låses på plads, for at slå lågelåsen til. 2. Skub lågelåsen tilbage i panelet for at frakoble lågelåsen.

34 Skub lågelåsen let. 2. Åbn lågen ved at trække i håndtaget Åbning af lågen med tilkoblet mekanisk lågelås Du kan åbne lågen, når den mekaniske lågelås er tilkoblet. 11. RÅD OG TIP ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser Råd om ovnens særlige opvarmningsfunktioner Hold Varm Brug denne funktion, hvis du vil holde maden varm. Temperaturen justeres automatisk til 80 C. Tallerkenvarmer Til opvarmning af tallerkener og fade. Fordel tallerkener og fade jævnt på grillristen. Flyt stakkene rundt efter halvdelen af opvarmningstiden (byt om på top og bund). Den automatiske temperatur er 70 C. Anbefalet ovnrille: 3. Hævning Af Dej Hvis du trykker på lågelåsen, indtil der høres et klik, deaktiverer du lågelåsen. Du kan bruge denne automatiske funktion med hvilken som helst ønsket dejopskrift. Den giver gode forhold for hævning. Læg dejen i et fad, der er stort nok til hævning. Det er ikke nødvendigt at dække den til. Sæt en grillrist på ribbe 1, og sæt fadet ind. Luk lågen, og indstil funktionen til hævning af dej: Hævning Af Dej. Indstil den ønskede tid. Optøning Tag maden ud af emballagen og læg den på en tallerken. Dæk ikke foden til med et fad eller en tallerken, da det kan forlænge optøningstiden. Brug den første ovnrille fra neden SousVide-tilberedning Denne funktion bruger lavere tilberedningstemperaturer end normal tilberedning. Behandl maden med særlig omhu for at få en bedre madkvalitet. Anbefalinger til sikker mad: Brug råvarer af høj kvalitet. Brug altid råvarer, der er så friske som muligt. Opbevar altid råvarerne under korrekte forhold, inden du tilbereder dem. Rens altid madvarerne, inden du tilbereder dem. For at opnå gode og sikre resultater skal du altid se på værdierne i

35 DANSK 35 kogetabellen. Kontrollér tilberedningstiden, temperaturen og mængden af mad. Mad må ikke holdes under 60 C i ovnen i længere tid for at undgå sikkerhedsproblemer. Brug kun lave temperaturer til mad, som kan spises rå, og kun i kort tid. SousVide-retter smager bedst lige efter tilberedningen. Hvis du ikke spiser maden umiddelbart efter tilberedningen, skal du sænke temperaturen hurtigt. Det kan du gøre ved at anbringe maden i et isbad og stille den i køleskabet. Du kan opbevare maden i køleskabet i 2-3 dage. Brug ikke SousVide-tilberedning til at genopvarme madrester. Undgå, at tilberedt mad kommer i berøring med rå madvarer, mens du klargør og tilbereder maden. Brug ikke de samme køkkenredskaber til forskellige ting uden at vaske dem grundigt. For opskrifter med rå æg, skal du sørge for, at æggehvider og blommer ikke kommer i berøring med æggeskallernes udvendige del. Tip vedrørende mad i vakuumposer: Til funktionen SousVide-tilberedning skal du bruge en vakuumforsegler og vakuumposer. Anbefalet vakuumforseglertype: Kammervakuumforsegler. Kun denne type vakuumforsegler kan vakuumpakke væsker. Brug vakuumposer, der er beregnet til funktionen SousVide-tilberedning. Vakuumposer må ikke genbruges. Læg maden i ét lag i vakuumposerne, så du får en mere ensartet tilberedning. Til hurtigere og mere ensartet tilberedning skal du indstille graden af vakuum til den højest mulige. Sørg for, at området, der skal forsegles, er rent for at garantere en sikker lukning af vakuumposen. Generelle tip og råd til funktionen SousVide-tilberedning: For at bevare dampen skal du altid holde ovnlågen lukket, når du anvender funktionen SousVidetilberedning. Åbn lågen forsigtigt efter tilberedningen, da der har ophobet sig damp i apparatet. Du kan tilsætte olie og krydderier til maden efter behov. Olie forhindrer, at maden klæber fast til vakuumposen. Krydr maden moderat til at begynde med, da smagen ikke fordamper. Alkohol fordampes fra væsker ved at opvarme og koge væskerne, før de vakuumpakkes. Rå hvidløg kan erstattes af hvidløgspulver. Olivenolie kan erstattes af en neutral olietype. Til hurtigere og mere ensartet tilberedning af maden skal du holde graden af vakuum så høj som muligt (99,9 %). Tilberedningstiderne er anbefalinger og kan være forskellige afhængigt af dine præferencer. Tilberedningstiderne i tabellerne er retter til 4 personer. Hvis mængden af mad er større, kan tilberedningstiderne blive længere. Hvis madens størrelse er forskellig fra den, der vises i tabellen, kan tilberedningstiden være forskellig. Anbring vakuumposerne på risten uden at de overlapper hinanden, hvis du bruger flere poser SousVide-tilberedning: Kød Se i tabellerne for at undgå at tilberede maden i for kort tid. Brug ikke kødportioner, der er tykkere end det, der vises i tabellerne. Tilberedningstiderne i tabellerne er de minimalt krævede tider. Tilberedningstiden kan vare længere afhængigt af dine behov. Brug kun kød uden ben for at undgå skader på vakuumposerne. For at få fjerkræfileter til at smage bedre skal du stege dem på skindsiden før og efter vakuumindpakningen.

EOP900. DA Ovn Brugsanvisning

EOP900. DA Ovn Brugsanvisning EOP900 DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING... 9 6. HURTIGVEJLEDNING...

Læs mere

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS880

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS880 DA Brugsanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn EOS880 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...

Læs mere

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X DA Brugsanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR

Læs mere

EOC5946AO DA OVN BRUGSANVISNING

EOC5946AO DA OVN BRUGSANVISNING EOC5946AO DA OVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...

Læs mere

BSE792320B. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL

BSE792320B. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL BSE792320B DA Brugsanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...6 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...10

Læs mere

Brugsanvisning Dampovn IES6900

Brugsanvisning Dampovn IES6900 DA Brugsanvisning Dampovn IES6900 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR IBRUGTAGNING... 9 6. DAGLIG BRUG...9

Læs mere

Brugsanvisning Dampovn IES9900

Brugsanvisning Dampovn IES9900 DA Brugsanvisning Dampovn IES9900 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR IBRUGTAGNING... 9 6. DAGLIG

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PRO COMBI BS M BS M BRUGSANVISNING

PRO COMBI BS M BS M BRUGSANVISNING PRO COMBI BS8831470M BS8831472M DA BRUGSANVISNING 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL...8 5. FØR

Læs mere

IEL9800. DA Brugsanvisning

IEL9800. DA Brugsanvisning IEL9800 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

EOP800. DA Ovn Brugsanvisning

EOP800. DA Ovn Brugsanvisning EOP800 DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING... 10 6. DAGLIG

Læs mere

Brugsanvisning Dampovn IED6902-RF

Brugsanvisning Dampovn IED6902-RF DA Brugsanvisning Dampovn IED6902-RF 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE ANVENDELSE... 10

Læs mere

EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING

EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...6 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...7

Læs mere

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X DA Brugsanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

...... EOC5851WO DA OVN BRUGSANVISNING

...... EOC5851WO DA OVN BRUGSANVISNING EOC5851WO...... DA OVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED......................................................... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Læs mere

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn OOS870NX

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn OOS870NX DA Brugsanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn OOS870NX 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

IEL7300. Brugsanvisning

IEL7300. Brugsanvisning IEL7300 Brugsanvisning Ovn 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye produkt

Læs mere

IKC6800 DA Brugsanvisning

IKC6800 DA Brugsanvisning IKC6800 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...10 6.

Læs mere

IEL9303. DA Brugsanvisning

IEL9303. DA Brugsanvisning IEL9303 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

BSE782220M BSE782220W BSK782220M BSK782220W. Brugsanvisning Dampovn USER MANUAL

BSE782220M BSE782220W BSK782220M BSK782220W. Brugsanvisning Dampovn USER MANUAL BSE782220M BSE782220W BSK782220M BSK782220W DA Brugsanvisning Dampovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning Ovn IEL9302

Brugsanvisning Ovn IEL9302 DA Brugsanvisning Ovn IEL9302 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOB8841WO

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOB8841WO DA Brugsanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn EOB8841WO 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

Brugsanvisning Ovn IEL9321

Brugsanvisning Ovn IEL9321 DA Brugsanvisning Ovn IEL9321 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER... 11 7. BRUG

Læs mere

PROCOMBI PLUS BS BS BRUGSANVISNING

PROCOMBI PLUS BS BS BRUGSANVISNING PROCOMBI PLUS BS8314401 BS8314421 DA BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR IBRUGTAGNING...9

Læs mere

EOP600. DA Ovn Brugsanvisning

EOP600. DA Ovn Brugsanvisning EOP600 DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn EEBD6750.0J

Brugsanvisning. Dampovn EEBD6750.0J DA Brugsanvisning Dampovn EEBD6750.0J 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 7 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 9 Urfunktioner 13 Automatiske programmer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX BP W

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX BP W Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Dampovn KS KS KS

Brugsanvisning Dampovn KS KS KS DA Brugsanvisning Dampovn KS8404001 KS8404021 KS8404101 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

IEL9301. Brugsanvisning

IEL9301. Brugsanvisning IEL9301 Brugsanvisning Ovn 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye produkt

Læs mere

Brugsanvisning Ovn BE430442S

Brugsanvisning Ovn BE430442S DA Brugsanvisning Ovn BE430442S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. FØR IBRUGTAGNING...7 5. DAGLIG BRUG...7 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

BP DA Brugsanvisning

BP DA Brugsanvisning BP3003001 DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

BP DA Brugsanvisning

BP DA Brugsanvisning BP3003001 DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOA5641AOW

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOA5641AOW Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BE DA OVN BRUGSANVISNING

BE DA OVN BRUGSANVISNING BE3002401 DA OVN BRUGSANVISNING 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der

Læs mere

Brugsanvisning. Ovn EEBP6750.0J

Brugsanvisning. Ovn EEBP6750.0J DA Brugsanvisning Ovn EEBP6750.0J 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 7 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 9 Urfunktioner 13 Automatiske programmer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

EOC5851AA. DA Ovn Brugsanvisning

EOC5851AA. DA Ovn Brugsanvisning EOC5851AA DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Stegeanvisning. Perfekte stege og fjerkræ til jul

Stegeanvisning. Perfekte stege og fjerkræ til jul Stegeanvisning Perfekte stege og fjerkræ til jul For at få den største oplevelse anbefaler vi, at man steger i almindelig varmluft ovn. Ved stegning i ovn skal ovnen altid være på rette temperatur, inden

Læs mere

Brugsanvisning Ovn BP BP300302S

Brugsanvisning Ovn BP BP300302S DA Brugsanvisning Ovn BP3003001 BP300302S 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING...7 5. DAGLIG

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELI83721HV ELI83721RF

Brugsanvisning Komfur ELI83721HV ELI83721RF DA Brugsanvisning Komfur ELI83721HV ELI83721RF 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELK13039HV

Brugsanvisning Komfur ELK13039HV DA Brugsanvisning Komfur ELK13039HV 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...9 6. KOGESEKTION

Læs mere

BPE742220B. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL

BPE742220B. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL BPE742220B DA Brugsanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE

Læs mere

Brugsanvisning Ovn BP

Brugsanvisning Ovn BP DA Brugsanvisning Ovn BP8831462 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...10 6. DAGLIG

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Mikro-kombiovn KM KM KM

Brugsanvisning Mikro-kombiovn KM KM KM DA Brugsanvisning Mikro-kombiovn KM8403001 KM8403021 KM8403101 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 8 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

Dette elektriske apparat fungerer ved høje temperaturer, som kan give brændemærker.

Dette elektriske apparat fungerer ved høje temperaturer, som kan give brændemærker. SIKKERHEDSADVARSLER Læs nøje alle instruktioner før apparatet tages i brug. Gem disse instruktioner. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal dette udskiftes af konstruktøren eller dennes tekniske serviceassistent,

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EKB500. DA Ovn Brugsanvisning

EKB500. DA Ovn Brugsanvisning EKB500 DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...8

Læs mere

BE DA OVN BRUGSANVISNING

BE DA OVN BRUGSANVISNING BE5304401 DA OVN BRUGSANVISNING 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der

Læs mere

BP DA Brugsanvisning

BP DA Brugsanvisning BP5304001 DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

KME761000B. Brugsanvisning Mikro-kombiovn USER MANUAL

KME761000B. Brugsanvisning Mikro-kombiovn USER MANUAL KME761000B DA Brugsanvisning Mikro-kombiovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL... 8

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELK13020-HV

Brugsanvisning Komfur ELK13020-HV DA Brugsanvisning Komfur ELK13020-HV 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...9

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BCS452210M BCS452210W. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL

BCS452210M BCS452210W. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL BCS452210M BCS452210W DA Brugsanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...6 4. FØR FØRSTE ANVENDELSE...

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

EVY7800AA EVY7800AO...

EVY7800AA EVY7800AO... EVY7800AA EVY7800AO...... DA MIKRO-KOMBIOVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED......................................................... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugsanvisning. Komfur ELI24320HV

Brugsanvisning. Komfur ELI24320HV Brugsanvisning Komfur ELI24320HV DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...10 6. KOGESEKTION

Læs mere

ELI14320-RF ELI14320-HV. DA Brugsanvisning

ELI14320-RF ELI14320-HV. DA Brugsanvisning ELI14320-RF ELI14320-HV DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELK14320HV ELK14321HV

Brugsanvisning Komfur ELK14320HV ELK14321HV DA Brugsanvisning Komfur ELK14320HV ELK14321HV 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...9

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX KS7404001M http://da.yourpdfguides.com/dref/4129423

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX KS7404001M http://da.yourpdfguides.com/dref/4129423 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening. VIGTIGE ANVISNINGER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Gem brugsanvisningen Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fjern al emballage inden i

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELI14321HV ELI14321RF

Brugsanvisning Komfur ELI14321HV ELI14321RF DA Brugsanvisning Komfur ELI14321HV ELI14321RF 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...10

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BEB351010M BEB351010W. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL

BEB351010M BEB351010W. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL BEB351010M BEB351010W DA Brugsanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...6 4. FØR FØRSTE ANVENDELSE...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DET FRANSKE HJØRNE. Opskrifter fra kokkeskolen. Courgette mousse. Fiskesuppe. Aioli. Opskrifter til ca. 10 personer

DET FRANSKE HJØRNE. Opskrifter fra kokkeskolen. Courgette mousse. Fiskesuppe. Aioli. Opskrifter til ca. 10 personer Opskrifter til ca. 10 personer Fiskesuppe 1 daurade eller fiskeben 2 løg 1 fennikel 1 ds flåede tomater 3 fed 3 spiseske olivenolie lidt safran lidt hvidvin 2 l vand Courgette mousse 1 courgette 1 spiseske

Læs mere

KM KM DA Brugsanvisning

KM KM DA Brugsanvisning KM8403001 KM8403021 DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Brugsanvisning Ovn BP BP300302S

Brugsanvisning Ovn BP BP300302S DA Brugsanvisning Ovn BP3003001 BP300302S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING...7 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET www.gorenje.com 2 - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax:

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax: OPSKRIFTER til 2012-2013 Ørstedsvej 2-9800 Hjørring Telefon: 99 24 56 56 Fax: 98 90 16 93 www.nordenergi.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Kogning af æg 3 Kogning af pasta 4 Stegning

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere