Statsministerens redegørelse i Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsministerens redegørelse i Folketinget"

Transkript

1 Folketinget R 1 Offentligt Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 3. oktober 2006 Regeringen

2 STATSMINISTERENS REDEGØRELSE I FOLKETINGET TIRSDAG DEN 3. OKTOBER 2006 SKRIFTLIG DEL

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 FINANSMINISTEREN... 7 FØDEVAREMINISTEREN... 8 INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN... 8 JUSTITSMINISTEREN KIRKEMINISTEREN KULTURMINISTEREN MILJØMINISTEREN MINISTEREN FOR FAMILIE OG FORBRUGERANLIGGENDER MINISTEREN FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTEREN FOR LIGESTILLING MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE MINISTEREN FOR UDVIKLINGSBISTAND MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING SKATTEMINISTEREN SOCIALMINISTEREN TRANSPORT- OG ENERGIMINISTEREN UDENRIGSMINISTEREN UNDERVISNINGSMINISTEREN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN EMNEREGISTER... 41

4 3 FORORD Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del. I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere oplysninger om ministerredegørelser til Folketinget. xxx Regeringen indgik i juni 2006 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. Regeringen indgik tillige en aftale med Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring. Aftalerne udmøntes i lovprogrammet 2006/2007 i en række lovforslag på forskellige ministerområder. Forslagene er inden for hvert ministerområde samlet under en særlig overskrift. Beskrivelserne af forslagene er endvidere standardiseret og sker med udgangspunkt i aftaleteksterne. Det anføres således, hvilke afsnit m.v. i aftaleteksterne, der udmøntes i de pågældende lovforslag. Lovprogrammet indeholder endvidere en række forslag, der udmønter regeringsgrundlaget Nye mål fra februar 2005 og regeringens Globaliseringsstrategi Fremgang, fornyelse og tryghed fra april Det anføres i forbindelse med beskrivelserne af de enkelte forslag, såfremt der er tale om en sådan udmøntning. xxx Jeg inviterer alle Folketingets partier til et godt samarbejde om det kommende folketingsårs lovgivning. Anders Fogh Rasmussen Statsminister

5 4 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN Ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Okt I) Forslaget ændrer reglerne om udbetaling således, at medlemmer kan få udbetalt et indestående i tilfælde af livstruende. Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udskydelse af udbetalingstidspunktet m.v.) (Okt I) Lovforslaget indebærer, at udbetaling af ATP kan udskydes til det fyldte 75. år. Forslaget skal ses i lyset af ønsket om senere tilbagetrækning samt en generel øget mulighed for fleksibilitet for den enkelte til at sammensætte og planlægge sit forsørgelsesgrundlag efter arbejdsophør. Forslaget indeholder endvidere nogle tekniske justeringer bl.a. som følge af gennemført lovgivning på andre ministerområder. Ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag m.v.) (Okt I) Forslaget vedrører fælles opkrævning af arbejdsgiverbidrag. Forslaget omfatter finansieringsbidrag (FIB), bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) og bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). FIB bruges som model for fællesopkrævningen. Bidragene vil blive opkrævet samtidigt én gang i kvartalet. Forslaget vil indebære betydelige forenklinger og lettelser af arbejdsgivernes administrative byrder. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra februar Ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (Ændring af godtgørelsesniveau) (Nov I) Forslaget justerer lovens regler om godtgørelsesniveau m.v. i sager om overtrædelse af loven. Forslaget skal særligt sikre, at der bliver en maksimumsgodtgørelse i sager, hvor manglen ikke har været væsentlig. Ændring af lov om arbejdsmiljø (Nov II) Forslaget indeholder justeringer bl.a. af bestemmelserne om udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, indhentelse af ekstern sagkyndig rådgivning fra en autoriseret rådgiver, screening af virksomheder og smiley-ordningen. Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Nov II) Forslaget indeholder bl.a. ændringer med henblik på at give større incitament til at arbejde og medvirke til at afhjælpe forskelsbehandling af personer i samme økonomiske situation.

6 5 Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Tillæg til kontanthjælpsmodtagere under 25 år med psykiske lidelser) (Nov II) Forslaget indebærer, at der ydes et tillæg til den nedsatte kontanthjælp til unge under 25 år med psykiske lidelser således, at hjælpen svarer til niveauet for kontanthjælpsmodtagere over 25 år. Forslaget fremsættes på baggrund af B 116 fra 2005/2006. Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Opfølgning på arbejdsskadeudvalg, anmeldelsesregler, kapitaliseringsfaktorer, fastsættelse af arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring) (Dec I) Der er nedsat to udvalg med henblik på at belyse mulighederne for et mere enkelt og retfærdigt arbejdsskadesystem, herunder bl.a. et bedre samspil mellem erstatninger og erhvervsevnetab og sociale ydelser. Der vil på baggrund heraf blive fremsat forslag til lovændringer. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra februar Ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Dec I) Formålet med forslaget er at styrke kommunernes kontrolmuligheder på kontanthjælpsområdet bl.a. ved udvidet mulighed for registersammenkøring. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Jan II) Der er tale om tilpasninger af lovgivningen som følge af vedtagelse af lov om et indkomstregister i 2005/2006. Ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Feb I) Der er tale om konsekvensændringer som følge af kommunalreformen. Der kan også blive tale om ændringer som følge af nye certificeringsmodeller. Lov om oprettelse af et klagenævn for forskelsbehandling (Feb II) Forslaget indebærer, at der etableres et samlet klagenævn, der kan træffe afgørelse og tilkende godtgørelse i alle sager vedrørende overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på og udenfor arbejdsmarkedet. Forslaget vil bl.a. indeholde regler om nævnets kompetence og sammensætning samt om, hvem der kan indbringe sager for nævnet. Opfølgning Velfærdsaftalen: Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Velfærdsreformen, forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer m.v.) (Okt II)

7 6 Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Gradvist højere efterløns- og folkepensionsalder (Efterlønsalder, Aldersgrænser fra 2025), Mere fleksibel efterlønsordning (Større målretning mod personer med mange år på arbejdsmarkedet, Overgangsperiode for den forlængede efterlønsbidragsperiode, Fortrydelsesordning, Lempet fradrag for arbejdsindkomst), Tilpasninger som følge af højere efterløns- og folkepensionsalder (Skattebegunstigede pensioner, Ændringer i arbejdsløshedsforsikringsloven), Styrkede jobmuligheder for ældre (Ens regler for dagpengeperiode og aktivering m.v., Overgangsordning for ophævelse af den forlængede dagpengeret, Særlig løntilskudsordning for de lidt ældre). Forslaget indeholder endvidere en række justeringer ud over Velfærdsaftalen bl.a. på grundlag af erfaringerne med lovgivningen på området. Ændring af lov om fleksydelse (Velfærdsreformen, forhøjelse af fleksydelsesalder, fortrydelsesordning, forenkling, konsekvensændringer m.v.) (Okt II) Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Tilpasninger som følge af højere efterløns- og folkepensionsalder (Fleksydelse). Forslaget indeholder endvidere en række justeringer ud over Velfærdsaftalen bl.a. på grundlag af erfaringerne med lovgivningen på området. Ændring af lov om delpension (Velfærdsreformen) (Okt II) Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Tilpasninger som følge af højere efterløns- og folkepensionsalder (Delpension). Lov om seniorjob (Velfærdsreformen) (Okt II) Forslaget udmønter Velfærdsaftalens elementer under Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Styrkede jobmuligheder for de ældre og bedre arbejdsmiljø (Seniorjob). Ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Velfærdsreformen) (Okt II) Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Afvikling af aldersdiskriminerende barrierer på arbejdsmarkedet. Lov om forebyggelsesfonden (Velfærdsreformen) (Nov II) Forslaget udmønter Velfærdsaftalens elementer under Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Styrket forebyggelse og arbejdsmiljø (Forebyggelsesfonden). Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i

8 7 arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse, og forenklet jobrotationsordning) (Nov II) Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Forstærket indsats for at nedbringe ledigheden Aktiv jobsøgning, styrket rådighed og effektiv jobformidling (Ny model for ordinær formidling, A-kasserne som jobformidlere, Øget fokus på ledige job, Systematiske rådighedsvurderinger, Forenkling af samtaletyper, Sort arbejde), Øget aktiv deltagelse og aktivering (Fremrykket aktivering, Intensiv aktivering af forsikrede ledige efter 2½ år, Forlængelse af uddannelsespuljer, Pligt til at skaffe løntilskudspladser) og Harmonisering og regelforenkling (Undtagelse af personer fra det individuelle kontaktforløb, Forenklede dokumentationskrav til jobplan ved korte tilbud, Øvrige forenklinger). Forslaget udmønter endvidere dele af Velfærdsaftalens elementer under Flere indvandrere og efterkommere i arbejde Målrettet løntilskud, Partnerskaber med virksomheder, Alle skal have samme ret til at blive aktiveret, Krav til opfyldelsen af de lediges ret til aktivering, Tilbud til selvforsørgende. Forslaget udmønter også dele af dele af Velfærdsaftalens elementer under Ungdomsuddannelse til alle Virksomhedspraktik eller uddannelse for årige start- og kontanthjælpsmodtagere, Job eller uddannelse for dagpengemodtagere. Endelig udmøntes dele af elementet Styrket voksen- og efteruddannelse Forenklet og permanent jobrotationsordning. Beskæftigelsesministeren vil give Folketinget redegørelse om: Redegørelse om det rummelige arbejdsmarked og førtidspensionsreformen (Maj II) [Redegørelsen afgives sammen med socialministeren] FINANSMINISTEREN Finanslov for finansåret 2007 (Okt I) Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre (Nov I) Staten yder i medfør af hjemmestyreloven et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre, som fastsættes ved lov. Den gældende tilskudslov vedrører bloktilskuddet i Nærværende forslag fremsættes med henblik på fastsættelse af bloktilskuddet til Færøernes hjemmestyre efter Folketingsbeslutning om EU s egne indtægter (Jan I) Der er indgået aftale om EU s budgetrammer for , herunder om systemet for opkrævning af midler til finansieringen af EU s udgifter. Nærværende beslutningsforslag danner grundlag for Danmarks ratificering af systemet for EU-budgettets finansiering. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2006 (Jan II) Lov om tilskud til Grønlands hjemmestyre for (Jan II)

9 8 Forslaget fastlægger tilskuddet til Grønlands hjemmestyre for på baggrund af forhandlinger mellem regeringen og Grønlands landsstyre. Finanslov for finansåret 2008 (Aug II) FØDEVAREMINISTEREN Lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (Fiskeriudviklingsloven) (Okt I) Forslaget giver hjemmel til at gennemføre foranstaltninger i medfør af en ny rådsforordning om Den Europæiske Fiskerifond. Forordningen forudsættes at skulle træde i kraft med virkning fra 1. januar 2007 og gælde for programperioden Der skabes hjemmel til at gennemføre foranstaltninger inden for 5 overordnede temaer for strukturpolitikken på fiskeriområdet. Ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (Jordfordelingsloven) (Okt I) Der er tale om rene tekniske justeringer af loven som opfølgning af kommunalreformen. Ændring af fiskeriloven (Okt II) Lovforslaget omfatter bl.a. bestemmelser om rammer for puljefiskeri, delegation af visse beføjelser til producent- og brancheorganisationer samt indførelse af skærpede sanktioner for overtrædelse af regler for lyst- og fritidsfiskeri. Lov om udvikling af landdistrikterne (Dec I) Forslaget, der er en nyskrivning af landdistriktsstøtteloven, skaber hjemmel til at gennemføre foranstaltninger i medfør af en ny EU-forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne, der skal gælde for programperioden Den nye forordning betyder bl.a., at der skal udarbejdes en national strategiplan for landdistriktsprogrammet med sammenhæng til EU s landdistriktspolitik. Der lægges efter den nye forordning op til en mere strategisk og sammenhængende tilgang til landdistriktspolitikken, ligesom mulighederne for at yde støtte til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne generelt forbedres. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra februar Lov om gødning og om jordforbedringsmidler m.m. (Jan II) Forslaget har bl.a. til formål at tilvejebringe hjemmel til at fastsætte regler om sporbarhed og lade hensyn til menneskers sundhed og sikkerhed og til miljøet indgå i kravene til gødningsprodukter. Der vil herudover være tale om en modernisering af loven. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN

10 9 Ændring af sundhedsloven (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v., adgang til Medicinprofilen, beløbsgrænser for medicintilskud, kommuners samarbejde med regioner, klageadgang vedrørende patienters retsstilling, Patientskadeankenævnets sammensætning m.v.) (Okt II) Forslaget indebærer en nedsættelse af behandlingsfristen efter det udvidede frie sygehusvalg til 1 måned. Forslaget giver også kommuner adgang til at indgå i samarbejde med regionerne på sundhedsområdet. Forslaget vedrører endvidere en øget central styring af sundhedsvæsenets IT-anvendelse i forbindelse med implementeringen af elektroniske patientjournaler. Der tilvejebringes hjemmel til, at læger og sygeplejersker kan indhente helbredsoplysninger m.v. fra de elektroniske patientjournaler, når det er nødvendigt i forbindelse med lægens eller sygeplejerskens aktuelle behandling af patienten. Forslaget vedrører også medicinområdet, bl.a. reglerne om adgang til Medicinprofilen, reglerne om tilskudsberegning og beløbsgrænser for medicintilskud. Forslaget om en nedsættelse af behandlingsfristen til 1 måned indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra februar Ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om dyrlæger (Okt II) Forslaget indebærer bl.a., at området for salg af lægemidler til produktionsdyr liberaliseres. Forslaget indeholder endvidere initiativer, der har til formål at skabe større klarhed og gennemsigtighed ved rabatordninger m.v. på medicinområdet, at videreudvikle liberaliseringsinitiativerne i sektoren samt at styrke indsatsen for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. Lov om røgfri miljøer m.v. (Dec I) Forslaget vedrører rygeforbud på offentlige arbejdspladser, institutioner m.v. og i det offentlige rum (butikscentre, idrætsklubber og sportshaller, kulturinstitutioner bl.a. biografer, teatre, kulturhuse m.v.), krav om rygeregler på alle private arbejdspladser, der skal forebygge, at nogen udsættes for passiv Rygning mod deres vilje, samt særlige rygeregler på serveringssteder. Ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser (Jan I) Lovforslaget implementerer EU-direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked på sundhedsområdet. Ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Jan II) Forslaget indebærer, at den nuværende epidemilovs anvendelsesområde udvides til også at omfatte andre alvorlige overførbare sygdomme end smitsomme sygdomme. Det foreslås endvidere, at Sundhedsstyrelsen tillægges en instruktions- og vejledningskompetence, samt at der foretages en mindre justering af sammensætningen af de regionale epidemikommissioner. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringens initiativer på terrorområdet og vedrører indsatsen ved eventuelle biologiske katastrofer. xxx

11 10 Ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldspromillen for ejendomme, der må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug) (Okt I) Forslaget indebærer en nedsættelse af grundskyldspromillen for ejendomme, der anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, på 0,7 promillepoint på baggrund af en reduktion af de direkte EU-tilskud til dansk landbrug. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra februar Ændring af lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet (Opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2007) (Okt I) Forslaget indebærer, at frigivelsen af deponeret overskudslikviditet udskydes med et år, og at den eksisterende deponeringsordning for forsyningsområdet forlænges. Forslaget er en opfølgning af kommuneaftalen for Ændring af lov om kommunernes styrelse m.fl. love (Øgede krav til den kommunale revisions sagkundskab og uafhængighed m.v.) (Jan I) Forslaget vedrører nærmere regler om kravene til den kommunale revisions uafhængighed og sagkundskab, herunder eventuelt krav om, at den kommunale revision skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Forslaget vil endvidere udmønte eventuelle forslag fra et igangværende udvalgsarbejde om de styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber. Endelig foreslås reglerne om udfordringsret ophævet som opfølgning af kommuneaftalen for Indenrigs- og sundhedsministeren vil give Folketinget redegørelse om: Redegørelse om det kommunale selvstyres vilkår og status for kommunalreformen (Nov II) Landdistriktsredegørelse 2006 (Feb I) Regionalpolitisk redegørelse (Mar II) JUSTITSMINISTEREN Ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål m.v.) (Okt I) Det foreslås, at der indføres regler om gruppesøgsmål i dansk ret. Gruppesøgsmål er en særlig procesform, hvor flere personers krav behandles samlet under én retssag, uden at de pågældende deltager som parter i retssagen. Personernes (gruppens) interesser varetages i stedet af en grupperepræsentant, som er part i sagen. Gruppesøgsmål er navnlig udformet med henblik på behandling af et større antal ensartede krav, f.eks. flere forbrugeres eller virksomheders ensartede krav mod en erhvervsdrivende. Forslaget bygger på forslagene i

12 11 Retsplejerådets betænkning nr. 1468/2005 og skal også ses i sammenhæng med regeringens globaliseringsstrategi. Ændring af færdselsloven (Behandling af erstatningskrav efter færdselsuheld m.v.) (Okt I) Forslaget gennemfører det femte motorkøretøjsforsikringsdirektiv i dansk ret. Forslaget indebærer bl.a., at man som forsikringstager vil kunne få en skadesattest fra sit forsikringsselskab, så man kan dokumentere sit skadesforløb gennem de seneste fem år, og at man som skadelidt også vil kunne få erstattet tingsskade, når der udbetales erstatning for personskade, der er forvoldt af ukendte motorkøretøjer. Ændring af straffuldbyrdelsesloven (Behandlingsgaranti for indsatte stofmisbrugere, undersøgelse af indsatte personer, kundgørelse af fængselsforskrifter m.v.) (Okt I) Forslaget indebærer en styrkelse af behandlingsindsatsen over for stofmisbrugere i fængslerne. Desuden foreslås en bestemmelse om, at undersøgelse i fængsler m.v., der indebærer afklædning af en indsat, kun må foretages af en person af samme køn. Ændring af lov om Det Centrale DNA-profilregister (Videregivelse af oplysninger til andre EU-lande m.v.) (Okt I) Med henblik på gennemførelse af en EU-rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder indebærer forslaget en udvidelse af adgangen til at videregive oplysninger fra Det Centrale DNA-profilregister til udenlandske myndigheder. Ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om udendørs hold af svin samt lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin (Gennemførelse af Europarådets rekommandation om svin m.v.) (Okt II) Forslaget har til formål at gennemføre dele af Europarådets reviderede rekommandation om svin, og forslaget bygger endvidere på Dyreværnsrådets anbefalinger i en udtalelse om udleveringsrum- og vogne. Det foreslås bl.a. at indføre hjemmel til straf for overtrædelse af kravet om fyldigt foder. Lov om Bruxelles-forordningen (Okt II) Forslaget har til formål at tilvejebringe det nødvendige grundlag for, at Danmark kan indgå en mellemstatslig aftale ( parallelaftale ) med Det Europæiske Fællesskab om anvendelse af bestemmelserne i Rådets forordning nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Bruxelles I-forordningen). Ændring af retsplejeloven (Gennemførelse af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager) (Okt II)

13 12 Lovforslaget har til formål at tilvejebringe det nødvendige grundlag for, at Danmark kan indgå en mellemstatslig aftale ( parallelaftale ) med Det Europæiske Fællesskab om anvendelse af bestemmelserne i Rådets forordning nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelsesforordningen). Ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation) (Okt II) Lovforslaget indebærer, at reglerne om varetægtsfængsling i isolation ændres med henblik på at nedsætte antallet og varigheden af isolationsfængslinger. De foreslåede nye regler bygger på forslagene i Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1469/2006. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra Ændring af udleveringsloven og ophævelse af den nordiske udleveringslov (Nordisk arrestordre) (Nov I) Forslaget vil skabe grundlag for ratifikation af en konvention mellem de nordiske lande om overgivelse af personer for strafbare forhold (Nordisk arrestordre), som blev undertegnet i Det foreslås samtidig at ophæve den særlige nordiske udleveringslov og ændre udleveringsloven således, at reglerne om udlevering for strafbare forhold samles i én lov. Ændring af færdselsloven og pasloven (Regulering vedrørende befordring af børn på motorcykel og trehjulet knallert, måling og vejning af børn, reservation af parkeringspladser til bestemte køretøjer og betaling af pasgebyr) (Nov I) Det foreslås bl.a. at forbyde befordring af børn under 5 år på motorcykel og trehjulet knallert, hvor der ikke er sikkerhedssele. Forslaget indeholder endvidere regler om, at politiet får hjemmel til at måle og veje børn som led i at sikre, at gældende regler om sikkerhedsudstyr overholdes. Desuden foreslås der regler om vejbestyrelsers og vejmyndigheders adgang til at reservere parkeringspladser til bestemte køretøjer, der anvendes af personer med handicap, samt ændrede regler om betalingsprocedurerne i forbindelse med pasansøgninger. Lov om hold af heste (Nov II) Lovforslaget, der bygger på en rapport om hold af heste afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, har til formål at gennemføre en samlet regulering af forskellige forhold, som har særlig betydning for hestes velfærd. Forslaget indeholder en række mindstekrav bl.a. om hestes opholdsrum og opholdsarealer, adgang til fold, tilsyn, uddannelse af personer, som beskæftiger sig med heste, samt fodring og vanding. Arvelov (Nov II) Lovforslaget indeholder forslag til en ny arvelov, der bl.a. indebærer en udvidelse af testationsadgangen og en styrkelse af den længstlevende ægtefælles arveretlige stilling. Lovforslaget bygger i vidt omfang på forslagene i betænkning nr. 1473/2006 fra Arvelovsudvalget.

14 13 Ændring af forsikringsaftaleloven og forskellige andre love (Begunstigelser i forsikringsordninger m.v. og ændringer som følge af arveloven) (Nov II) Forslaget, der bygger på betænkning nr. 1473/2006 fra Arvelovsudvalget, indeholder ændringer af forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingslovens regler om indsættelse af begunstigede i forsikrings- og pensionsordninger. Forslaget indeholder desuden ændringer af bl.a. dødsboskifteloven og retsafgiftsloven som følge af forslaget til en ny arvelov. Ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) (Dec I) Lovforslaget vil indeholde ændringer af retsplejelovens regler om advokater, og forslaget vil bl.a. vedrøre advokaters møderetsmonopol i civile sager, medlemskab af Advokatsamfundet, behandlingen af klager over advokater, ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder og advokaters grund- og efteruddannelse. Ændring af lov om Danmarks tiltræden af Schengenkonventionen (Udvidelse af Schengen-informationssystemet) (Jan II) Forslaget har til formål at gennemføre de forpligtelser, som følger af tre forslag til EUretsakter om oprettelse, drift og brug af et ændret og udvidet Schengen-informationssystem (SIS II) i dansk ret. Forslaget vedrører bl.a. SIS II s formål og opbygning, medlemsstaternes og fællesskabsorganernes forpligtelser og ansvar i relation til SIS II, adgangen til at foretage indberetninger og søgninger i systemet samt databehandling. Lov om forældelse af fordringer (Forældelsesloven) (Jan II) Forslaget vil indeholde nye regler om forældelse af fordringer til afløsning af reglerne i den såkaldte 1908-lov og Danske Lov De generelle forældelsesfrister på 5 og 20 år foreslås generelt forkortet, med enkelte længere frister for visse særlige typer af fordringer. Forslaget vil i vidt omfang bygge på betænkning nr. 1460/2005 fra Justitsministeriets Forældelsesudvalg. Ændring af lov om køb, lov om forsikringsaftaler og visse andre love (Ændringer som følge af forældelsesloven m.v.) (Jan II) Forslaget indeholder ændringer af en række forældelsesregler i særlovgivningen som følge af forslaget til en ny generel forældelseslov. Endvidere foreslås visse ændringer af købelovens reklamationsregler, herunder en ophævelse af den særlige reklamationsfrist ved køb af byggematerialer. Ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven (Effektivisering af konkursbehandlingen og visse ændringer af regler om forenklet inkassoproces m.v.) (Jan II) Forslaget har til formål at skabe grundlag for en mere effektiv og hensigtsmæssig behandling af konkursboer og vil bl.a. indeholde ændringer af reglerne om kuratorsalærer m.v. Forslaget vil bygge på en kommende betænkning fra Konkursrådet som opfølgning af arbejdet i Globaliseringsrådet om en strategi for at få flere såkaldte vækst-iværksættere. End-

15 14 videre indeholder forslaget bl.a. nogle mindre justeringer af retsplejelovens regler om en forenklet inkassoproces i lyset af de praktiske erfaringer med ordningen. Ændring af retsplejeloven (Forbedring af retsstillingen for ofre for forbrydelser, adgang til e-indkomstregistret for politiet og anklagemyndigheden) (Jan II) Formålet med forslaget er at indføre en forbedret retsstilling for ofre for forbrydelser før og under straffesagen mod gerningsmanden i det omfang, dette er hensigtsmæssigt ud fra hensynet til ofrene og straffesagens behandling. Denne del af forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra februar Forslaget indebærer desuden en hjemmel for politiet og anklagemyndigheden til at indhente oplysninger fra det kommende e-indkomstregister. Ændring af retsplejeloven (Telefonskanning) (Jan II) Lovforslaget vedrører hjemmel for politiet til i visse tilfælde at foretage såkaldt skanning af telekommunikation. Forslaget herom er et led i regeringens handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme, og det vil bygge på en udtalelse fra Strafferetsplejeudvalget. Ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om behandling af personoplysninger (Udvidelse af adgangen til tv-overvågning m.v.) (Jan II) Der vil i lyset af Tv-overvågningsudvalgets anbefalinger i en kommende betænkning og høringssvarene over betænkningen blive taget stilling til udformningen af et lovforslag om bl.a. privates adgang til tv-overvågning på frit tilgængelige steder og kommuners adgang til tv-overvågning med henblik på forebyggelse af kriminalitet. Ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt m.v.) (Jan II) Den gældende færdselslov for Grønland svarer i vidt omfang til den færdselslovgivning, der var gældende i Danmark indtil Lovforslaget har til formål at gennemføre en række af de ændringer, der er foretaget i den danske færdselslovgivning siden Det drejer sig bl.a. om en nedsættelse af promillegrænsen, forbud mod at benytte håndholdt mobiltelefon under kørslen, ændring af alderskravet for førere af snescootere, indførelse af nye regler om anvendelse af sikkerhedssele og styrthjelm, krav om anvendelse af kørelys samt nye regler om bøde og konfiskation. Ændring af lov for Færøerne om retten pleje (Massemediers kildebeskyttelse, børnesagkyndige dommere m.v.) (Jan II) Lovforslaget indeholder visse ændringer af den færøske retsplejelov vedrørende vidnefritagelse for redaktører m.v. og regler om sagkyndige dommere i børnesager. Ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union (Bevissikringskendelse) (Feb II) Formålet med forslaget er at gennemføre de forpligtelser, som følger af en EUrammeafgørelse om en bevissikringskendelse til fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager.

16 15 Ændring af dyreværnsloven (Rettighedsfrakendelse m.v.) (Feb II) Lovforslaget, der vil bygge på en kommende rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, forventes at indebære en ændring af dyreværnslovens regler om bl.a. rettighedsfrakendelse i forbindelse med transport af dyr (klippekortordning). Ændring af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (Ændring som følge af en revisionsbestemmelse) (Mar II) Der er iværksat en evaluering af loven, som vil fremgå af Justitsministeriets kommende redegørelse for forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen. Forslaget vil på baggrund af den kommende redegørelse indebære enten en revision af loven eller en udskydelse af fristen for en revision. Justitsministeren vil give Folketinget redegørelse om: Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen (Jan II) KIRKEMINISTEREN Ændring af lov om folkekirkens økonomi og en række andre kirkelige love (Budgetlægning for kirke- og præstegårdskasserne, ændret sammensætning og opgaver for stiftsøvrigheden, aflastning af provsten for administrative opgaver m.v.) (Okt I) Forslaget er en opfølgning på betænkning 1477/2006 Opgaver i sogn, provsti og stift (fase 1) og vedrører menighedsrådenes budgetarbejde, bedre muligheder for samarbejde mellem menighedsråd, lettelse af provsterne for en række administrative opgaver samt ændringer af stiftsøvrighedernes opgaver og sammensætning. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra februar Ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager (Okt II) Lovforslaget indebærer, at der bliver mulighed for lokal finansiering af præstestillinger, ligesom fordelingen mellem staten og Fællesfonden af finansieringen af præsteløn omlægges. Forslaget indebærer også, at overenskomstansatte præster vil være omfattet af reglerne om gejstlige læresager. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra februar Ændring af forskellige kirkelige love (Feb II) Forslaget er en opfølgning på betænkning 1477/2006 Opgaver i sogn, provsti og stift (fase 2), hvor emnerne bl.a. er samvirke mellem præst og menighedsråd og daglig ledelse. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra februar 2005.

17 16 KULTURMINISTEREN Ændring af musikloven (Nedsat brugerbetaling for musikskoleelever) (Okt I) Lovforslaget giver mulighed for, at kommunerne kan tilbyde musikskoleelever økonomiske fripladser og søskenderabat. Desuden vil forslaget give mulighed for gradueret brugerbetaling i relation til talentpleje på musikskolerne. Ændring af arkivloven (Nov I) Forslaget indebærer, at der sker en nedsættelse af nogle af de særlige tilgængelighedsbestemmelser i arkivloven. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med konklusionerne i den lovovervågningsredegørelse, som blev sendt til Folketinget i slutningen af juni Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Nov I) Lovforslaget udmønter de ændringer af radio- og fjernsynsloven, som følger af den mediepolitiske aftale for mellem regeringen og S, DF, RV og SF. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringsgrundlaget Nye mål fra Ændring af lov om Kunstrådet og lov om Statens Kunstfond (Nov I) Forslaget indebærer bl.a., at der åbnes mulighed for genbeskikkelser, der kan sikre kontinuitet op til den kommende større lovrevision på området. Ændring af teaterloven (Nov II) Forslaget giver Hovedstadens Teater mulighed for at fravige teaterlovens bestemmelser om, at Hovedstadens Teater skal udpege teaterleder og bestyrelse for de teatre, som tildeles drifts- eller produktionstilskud. Desuden ændres navnet fra Hovedstadens Teater til Københavns Teater. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer (Jan I) Der er tale om en ny lov, der træder i stedet for den gældende lov fra 1919, som på grund af samfundsudviklingen nu er vanskelig at administrere og håndhæve. Det grundlæggende forbud mod uautoriseret videresalg af billetter vil blive opretholdt. MILJØMINISTEREN Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug m.v. (Okt I) Forslaget indebærer, at grænsen for godkendelsespligt for husdyrbrug som udgangspunkt sættes ned til 75 dyreenheder. Der foreslås en forenkling og samling af de eksisterende regler således, at kommunerne fra den 1. januar 2007 skal varetage den miljømæssige admini-

18 17 stration af etablering, ændringer og udvidelser af husdyrbrug i én samlet godkendelsesprocedure. Endvidere ændres klagereglerne således, at der kun bliver én klagemulighed til én klageinstans. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra februar Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Partikelfiltre på køretøjer i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.) (Okt I) Forslaget giver kommunalbestyrelserne i Købehavn, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense mulighed for at etablere miljøzoner. I disse zoner må dieseldrevne lastbiler og busser der har en tilladt totalvægt over 3,5 tons kun anvendes, såfremt køretøjet overholder dels de i lovforslaget fastsatte grænser for udledning af partikler og dels det i forslaget fastsatte krav om et miljøzonemærke. Ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet) (Okt I) Forslaget ophæver hjemlerne til, at kommunerne kan overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber på miljøområdet. Der foreslås endvidere en række justeringer af bemyndigelses- og klagebestemmelser. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunalreformen. Lov om nationalparker (Dec I) Forslaget giver miljøministeren mulighed for at oprette nationalparker i Danmark. Forslaget fastlægger endvidere rammerne for drift og udvikling af de udpegede nationalparker. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra februar Ændring af lov om planlægning (Ændring af detailhandelsbestemmelserne) (Dec I) Forslaget har til formål at sikre, at planlovens detailhandelsbestemmelser er i overensstemmelse med behovet for etablering af nye butikker og udviklingen af bymiljøet. Forslaget vedrører bl.a. afgrænsningen af bymidte og bydelscentre samt butiksstørrelserne i de pågældende områder. Forslaget et bl.a. udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra Udvalget for planlægning og detailhandel. Ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen (Jan I) Bestemmelserne om, at København og Frederiksberg kommuner har egne matrikelmyndigheder, ophæves. Matrikelmyndigheden vil efter en overgangsperiode blive overført fra de to kommuner til Kort & Matrikelstyrelsen. Bestemmelserne om, at de to kommuners matrikelmyndigheder har eneret til at udføre matrikulære arbejder og andre arbejder, som efter lovgivningen skal udføres af en landinspektør med beskikkelse, ophæves. Disse arbejder skal herefter udføres af praktiserende landinspektører i konkurrence. Ændringerne vil betyde, at matrikelsystemet bliver ensartet i hele landet. Lovgivning vedrørende vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold (Jan II)

19 18 Forslaget har til formål at modernisere vandforsynings- og spildevandssektorens organisering og reguleringen på området. Det vurderes, at der med en fastholdelse eller udbygning af de miljømæssige m.v. standarder er et betydeligt effektiviseringspotentiale på området. Lovgivningen indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra februar Forslaget skal også ses i sammenhæng med regeringens globaliseringsstrategi. Ændring af lov om planlægning (Bypolitik) (Jan II) Formålet med forslaget er at styrke arbejdet med bypolitik. Forslaget forventes bl.a. at vedrøre fordelingen af omkostninger til infrastruktur og fællesanlæg mellem kommuner og grundejere i forbindelse med byudvikling og byomdannelse, støj i forbindelse med nybyggeri, planlægning på vand i forbindelse med nedlagte havnearealer og anvendelse af lokalplaner til regulering af byøkologiske forhold. Ændring af lov om råstoffer (Feb II) Forslaget vedrører ændringer af reglerne om indvinding på havet. Formålet med ændringerne er dels at styrke konkurrencen i indvindingserhvervet dels generelt at modernisere m.v. regelgrundlaget. Lovgivning vedrørende gennemførelse af EU-direktiv om miljøansvar i forbindelse med forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (Feb II) Forslaget gennemfører EU-direktiv 2004/35/EF om miljøansvar, der har til formål at forebygge og afhjælpe miljøskader på beskyttede arter og naturtyper, på vandmiljøet og på jorden. Det grundlæggende princip i direktivet er, at den ansvarlige for en erhvervsaktivitet, som forvolder en miljøskade eller en fare for en miljøskade, skal forebygge eller afhjælpe skaden og afholde alle omkostninger hertil. Miljøministeren vil give Folketinget redegørelse om: Naturpolitisk redegørelse (Okt I) Redegørelse om national strategi for bæredygtig udvikling (Mar I) MINISTEREN FOR FAMILIE OG FORBRUGERANLIGGENDER Ændring af lov om markedsføring (Gennemførelse af direktivet om urimelig handelspraksis, kontrolundersøgelser m.v.) (Okt I) Lovforslaget implementerer EU-direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked på forbrugerområdet. Ændring af Lov om Forbrugerforum (Forbrugerstyrelsens gennemførelse og offentliggørelse af test) (Okt I)

20 19 Der er tale om justeringer af loven med henblik på at give Forbrugerstyrelsen mulighed for at gennemføre og offentliggøre sammenlignende test af varer og tjenesteydelser og anvende anonym informationsindsamling i forbindelse med sin testvirksomhed. Ændring af lov om fødevarer, lov om næringsbrev til fødevarebutikker og lov om restaurations- og hotelvirksomhed (Strafskærpelse, udlevering af oplysninger fra laboratorier, næringsbrev til fødevarevirksomheder, udveksling af oplysninger m.v.) (Okt I) Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og DF af 8. april 2006 om Fødevarestyrelsen og indgår som led i gennemførelsen af planen for nul-tolerance på fødevareområdet. Forslaget vil bl.a. indeholde bestemmelser om sanktionsskærpelser og frakendelse af rettigheder og om øgede kontrolmuligheder. Forældremyndighedslov (Nov II) Forslaget vedrører en modernisering af reglerne om forældremyndighed og samvær, herunder øget inddragelse af barnets perspektiv i regler, afgørelser og administrativ praksis, fælles forældremyndighed mod den ene forælders ønske, mulighed for at træffe afgørelse om barnets bopæl samt om samvær med andre end barnets forældre. Samtidig foreslås reglerne om tvangsfuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed og samvær m.v. moderniseret. Forslaget fremsættes på baggrund af et udvalgsarbejde under Familie- og Forbrugerministeriet. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) (Dec II) Formålet med forslaget er at få én samlet lov, hvor formålet og indholdet med dagtilbud samt sammenhængen til andre tilbud til børn og unge tydeliggøres. Lovforslaget indeholder dels en videreførelse af eksisterende bestemmelser fra lov om social service og dels forslag til nye bestemmelser om kvalitets- og serviceforbedringer samt regelforenklinger. Dele af forslaget indgår i regeringsgrundlaget Nye mål fra Dele af forslaget er et led i regeringens globaliseringsstrategi. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender vil give Folketinget redegørelse om: Fødevarepolitisk redegørelse (Nov II) Familiepolitisk redegørelse (Mar II) MINISTEREN FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATI- ON Ændring af udlændingeloven med flere love (Opfølgning på regeringens handlingsplan for en nyorientering af Udlændingestyrelsen m.v. indførelse af en self-

21 20 servicemodel, nyt og forenklet forsørgelseskrav i familiesammenføringssager og reform af studieområdet) (Okt I) Lovforslaget vedrører de dele af regeringens handlingsplan om en ny Udlændingestyrelse, der kræver lovændring. Der vil bl.a. være forslag om indførelse af en self-servicemodel på familiesammenføringsområdet således, at ansøgere, der opfylder de almindelige betingelser for at få opholdstilladelse og selv bidrager med de nødvendige oplysninger til sagsbehandlingen, får sagen behandlet hurtigere. Forslaget vil endvidere indebære et mere enkelt forsørgelseskrav i familiesammenføringssager samt ændringer på studieområdet, bl.a. om pligt til indberetning til Udlændingeservice om udenlandske studerende, der ikke er studieaktive, eller som modtager offentlige ydelser. Ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform af integrationslovens finansieringssystem og omlægning af finansieringen af danskuddannelse til udlændinge uden for integrationsloven m.v.) (Okt I) Forslaget vedrører ændring af finansieringssystemet for kommunernes udgifter til introduktionsprogram og danskundervisning m.v., herunder forslag om, at programtilskuddene erstattes af en refusion, og om at resultattilskuddene forhøjes. Forslaget er en opfølgning af integrationsaftalen fra juni 2005 mellem regeringen og S og DF. Love om indfødsrets meddelelse (Okt II, Apr I) Ved de to love om indfødsrets meddelelse får et antal udenlandske statsborgere dansk indfødsret. Ændring af udlændingeloven (Forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa udstedt til kort ophold) (Dec I) Forslaget vedrører Danmarks tilslutning til Visuminformationssystemet (VIS) på mellemstatsligt grundlag. VIS er en fælles europæisk database med oplysninger om visumansøgninger, der forventes vedtaget i oktober Forslaget forventes at indeholde forslag om optagelse og registrering af fotografi og fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af visa og forslag om udveksling af oplysninger om visumansøgere. Opfølgning af Aftale om fremtidig indvandring: Ændring af udlændingeloven og ændring af lov om aktiv socialpolitik (Nov II) Forslaget udmønter dele af Aftalen om fremtidig indvandring Integrationseksamen, Test i dansk og samfundsforhold, Udvidelse af jobkortordning og Green card-ordning. MINISTEREN FOR LIGESTILLING

22 21 Ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Gennemførelse af EU-regler) (Jan II) Lovforslaget gennemfører direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af tjenesteydelser. Ændringerne indebærer, at alle personer forpligtes til at ligebehandle kvinder og mænd. I dag forpligter loven alene arbejdsgivere, myndigheder og organisationer. Ministeren for ligestilling vil give Folketinget redegørelse om: Redegørelse og perspektiv- og handlingsplan for ligestilling (Feb II) MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE Ministeren for nordisk samarbejde vil give Folketinget redegørelse om: Redegørelse om det nordiske samarbejde (Okt I) MINISTEREN FOR UDVIKLINGSBISTAND Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af ændring af Cotonou-aftalen fra 2000 (Nov II) MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING Ændring af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold (Gennemførelse af direktiv 2004/108/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektronisk kompatibilitet) (Okt I) Forslaget gennemfører direktiv 2004/108/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og vedrører bl.a. en udvidelse af lovens anvendelsesområde. Ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (Konkurrence) (Okt II) Der er tale om en række præciseringer m.v. af lovgivningen med henblik på at sikre intentionerne i henholdsvis teledirektivpakken fra 2002 og ændringen af teleloven i Forslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med en afgørelse fra Teleklagenævnet i maj 2006.

23 22 Ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (Opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse) (Okt II) Forslaget gennemfører den del af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse, som vedrører en pligt for udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester til at indrette udstyr og systemer med henblik på registrering og opbevaring af bagudrettede/historiske oplysninger. Forslaget skal også ses i sammenhæng med den ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som blev vedtaget i juni Lov om Akkrediteringsinstitution (Nov II) Det foreslås, at der oprettes en akkrediteringsinstitution under Videnskabsministeriet, som har til formål at sikre og dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser, herunder også uddannelser på Kulturministeriets og Undervisningsministeriets områder. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget nedenfor om ændring af universitetsloven. Forslaget er en opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi. Ændring af lov om universiteter og lov om forskningsrådgivning (Nov II) Der er tale om ændringer som følge af det ovenfor nævnte forslag om etablering af en akkrediteringsinstitution. Ændring af lov om universiteter (Jan II) Forslaget vedrører bl.a. etablering af obligatoriske forskerskoler, etablering af aftagerpaneler for hvert faglige område ved universiteterne, større gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne bl.a. ved offentliggørelse af de studerendes evalueringer af undervisningen og ankemuligheder for universitetsstuderende over meritafgørelser. Forslaget indeholder endvidere ændringer vedrørende universiteternes styrelse som følge af fusioner mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Endelig indebærer forslaget, at studerende får mulighed for et betalt studieophold i udlandet. Forslaget er i det væsentligste en opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi. Ændring af lov om teknologi og innovation (Jan II) Formålet med forslaget er give danske virksomheder den bedst mulige adgang m.v. til internationale videns- og innovationsmiljøer. Forslaget indebærer, at det bliver muligt at give afgrænsede finansielle bidrag direkte til en internationale instans med kompetence til at fordele innovationsmidler til nationale ansøgere. Der indføres en maksimal procentmæssig grænse for, hvor meget Rådet for Teknologi og Innovation kan engagere sig internationalt. Ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (Forsyningspligt) (Jan II) TDC er for øjeblikket udpeget som forsyningspligtudbyder. Denne udpegning udløber den 31. december Formålet med forslaget er at tilpasse reglerne om forsyningspligt i lyset af den tekniske og markedsmæssige udvikling.

24 23 Opfølgning Velfærdsaftalen: Ændring af lov om universiteter (Feb I) Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Hurtigere gennem uddannelserne Indretningen af universitetsuddannelserne skal understøtte de studerendes muligheder for hurtigere studiegennemførelse (Mere overskuelig semesterstruktur, Tættere kobling mellem eksamen og undervisning, Tidsbegrænsning på de studerendes specialskrivning) og Universiteterne skal understøtte mulighederne for de unge for hurtigere studiegennemførelse (Styrket studievejledning, Omlægning af universiteternes taxametertilskud og Færdiggørelsestaxameter på kandidatuddannelserne). Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling vil give Folketinget redegørelse om: IT- og Telepolitisk redegørelse (Mar II) SKATTEMINISTEREN Ændring af ligningsloven (Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner) (Okt I) Forslaget vedrører en videreførelse af den midlertidige ordning med det forhøjede befordringsfradrag for pendlere, der er bosat i særligt udpegede udkantskommuner således, at disse pendlere for indkomstårene kan beregne befordringsfradraget for kørsel over 100 km dagligt med samme sats som for kørsel mellem km dagligt. Der er tale om en genfremsættelse af L 236 fra 2005/2006. Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale (Okt I) Ændring af forskellige skattelove (Leveringsrettigheder for sukkerroer og opfølgning på den nye aktieavancebeskatningslov) (Okt I) Forslaget indebærer, at leveringsrettigheder for sukkerroer skal behandles på samme måde som landbrugets betalingsrettigheder og mælkekvoter. Forslaget indeholder tillige justeringer som opfølgning på den nye aktieavancebeskatningslov. Ændring af toldloven (Nye EU-medlemmers tiltrædelse af EU, kontrol med likvide midler m.v.) (Okt I) Der er tale om en række justeringer af loven, herunder som følge af en EU-forordning om kontrol med likvide midler. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater (Okt I)

Statsministerens redegørelse i Folketinget

Statsministerens redegørelse i Folketinget Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 3. oktober 2006 Regeringen STATSMINISTERENS REDEGØRELSE I FOLKETINGET TIRSDAG DEN 3. OKTOBER 2006 SKRIFTLIG DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen København, den 11. marts 2016 Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra

Læs mere

Vedlagt omdeles regeringens lovprogram på Erhvervsudvalgets område for folketingsåret 2006-07.

Vedlagt omdeles regeringens lovprogram på Erhvervsudvalgets område for folketingsåret 2006-07. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 7 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg, den 5. oktober 2006 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Regeringens lovprogram Vedlagt omdeles regeringens

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016. med de mest AC-relevante lovforslag

Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016. med de mest AC-relevante lovforslag Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016 med de mest AC-relevante lovforslag BESKÆFTIGELSESMINISTEREN Lov om ansættelsesklausuler (Okt I) Formålet med lovforslaget er at begrænse og regulere brugen

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015

Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Februar-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Februar-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Februar-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Lovgivning vedrørende varighedsbegrænsningen

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer 1 April 2007

Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag.

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag. 2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000453 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15.

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

xxx xxx Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning.

xxx xxx Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 1 Offentligt Forord Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del. I denne skriftlige del af redegørelsen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin 2008/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Dyrevelfærdskontoret, j.nr. 2008-5400-0009 Fremsat den 28. januar 2009 af justitsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018)

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EUkommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere