ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 214-235 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014"

Transkript

1 Tlf: CVR-nr BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 SKOLEKODE

2 214 ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE, SKOLEKODE PROTOKOLLAT TIL ÅRSREGNSKABET 2014 Som skolens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi afsluttet den i Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012 foreskrevne revision af årsregnskabet for I den anledning skal vi redegøre for følgende: 1. Identifikion af det reviderede årsregnskab for Opfølgning på sidste års anvisninger og bemærkninger. 3. Konklusion på den udførte revision af årsregnskabet for Forhold af særlig betydning for aflæggelsen af årsregnskabet eller for forvaltningen. 5. Redegørelse for den udførte finansielle revision. 6. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision. 7. Øvrige oplysninger til årsregnskabet. 8. Ledelsens regnskabserklæring. 9. Assistance og rådgivning. 10. Revisorcheckliste. 11. Revisors habilitetserklæring mv. 1. Identifikion af det reviderede årsregnskab for 2014 Vi har revideret det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab for Elsesminde Odense Produktionshøjskole for Årsregnskabet viser følgende result, aktiver og egenkapital i tkr. Result Aktiver Egenkapital Opfølgning på sidste års anvisninger og bemærkninger Revisionen af skolens forrige regnskabsår gav anledning til følgende bemærkninger eller anvisninger, som vi har foretaget opfølgning på i I 2013, jf. afsnit 5.4 i protokollen for 2013, konsterede vi, kontrol med selve kasseoptællingerne ikke var dokumenteret. Det er vores opftelse kassekontrollen bør dokumenteres. Vi har for 2014 konsteret, der nu udføres en dokumenteret kassekontrol. Jf. protokollen 2013 afsnit 5.5 anførte vi, der med implementeringen af nyt økonomisystem, vil være behov for en ajourføring af skolens regnskabsreguliv snarest muligt i løbet af Jf. nedenstående afsnit 5.5 har vi foretaget opfølgning herpå. Skolen er opmærksom herpå behovet for ajourføring af skolens kasse- og regnskabsreguliv og det er oplyst skolen afventer implementeringen af modulet indfak til skolens økonomisystem, hvorefter samlet regnskabsreguliv vil blive ajourført. 3. Konklusion på den udførte revision af årsregnskabet for 2014 Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller i forbindelse med vores undersøgelser af skolens forvaltning. Det er vores opftelse, skolens regnskabsvæsen og forretningsgange fungerer hensigtsmæssigt. Vi henviser til vores kommentarer i de efterfølgende afsnit, som efter vores opftelse bør indgå i ledelsens vurdering og godkendelse af årsregnskabet samt i vurderingen af forvaltningen. Godkender ledelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.

3 Forhold af særlig betydning for aflæggelsen af årsregnskabet eller for forvaltningen Revisionen har givet anledning til fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet. Funktionsadskillelse Under hensyn til skolens størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for skolens forretningsgange. Denne situion kan medføre, skolen ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel til- som utilsigtede fejl. Vi skal i denne sammenhæng i lighed med tidligere år specielt fremhæve, der ikke er den fornødne adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktionen vedr. kontantkasser, idet hvervet som bogholder og kasserer varetages af samme person. Det er derfor vigtigt, der iværksættes rutiner, der kompenserer herfor og vi har påset skolen har etableret rutiner som kompenserer herfor. Ved frigivelse af betalinger via bank er der oprettet den fornødne funktionsadskillelse. Vi har desuden påset, der udføres ledelsesmæssige kontroller som er prioritereret og udført. Vores revision af dette område er tilrettelagt ud fra den beskrevne situion og har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformion som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konsteret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informionerne i årsregnskabet. 5. Redegørelse for den udførte finansielle revision 5.1. Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og rapportering Revisionen er udført dels i årets løb og dels i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og er udført i overensstemmelse med god revisionsskik og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler. Ifølge denne bekendtgørelse skal vores revision omfte en stikprøvevis undersøgelse af, om skolens dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse sker i overensstemmelse med: a. forudsætningerne for de givne tilskud, b. love og andre forskrifter, c. indgåede aftaler og sædvanlig praksis, d. skolens vedtægter. I henhold til revisionsbekendtgørelsen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og omfter derfor ud over den finansielle revision tillige en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omftet af regnskabet ( forvaltningsrevision ). Under udførelsen af den finansielle revision har vi efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omftet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriets bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andet omftet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal mv. samt analyser af budgetafvigelser. Revisionen er i øvrigt tilrettelagt under hensyntagen til skolens forretningsgange og kontrolforanstaltninger med udgangspunkt i nedenstående risikovurdering og afledte revisionsstregi.

4 Risikovurdering og revisionsstregi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstregi. Revisionsstregien skal sikre, revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrive områder af betydning for årsregnskabet. Skolen er i henhold til Tilskudsbekendtgørelsen underlagt en række tilskudsbetingelser. På områderne: Økonomistyring Ststilskud Lærerløn hvor disse tilskudsbetingelser spiller ind, foretages der hvert år en stikprøvevis gennemgang af områdernes forretningsgange og interne kontroller På øvrige væsentlige områder: Andre indtægter Lønninger praktisk personale Udgifter/kreditorer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Gæld og eventualforpligtelser Forsikringer It-anvendelse Drift af værksteder Indtægtsdækket virksomhed Bogføringsloven tillader risikoprofilen, områderne bliver s i rotion, og revisionens omfang vil derfor være tilpasset hertil. Under de enkelte revisionsområder - fra punkt 5.3. og indtil punkt har vi med nedenstående farvekoder markeret hvilke områder, bestyrelsen skal være særlig opmærksom på. Ingen kritiske bemærkninger. Kræver ledelsens bevågenhed. Risiko for væsentlig indflydelse på vurdering af årsregnskabet. Kræver høj grad af bevågenhed fra ledelsen Kommentarer til årsrapporten og den udførte revision I forbindelse med vores revision har vi gennemgået forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på undersøge og vurdere om skolens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt, og kan danne grundlag for udarbejdelse af skolens årsregnskab. Revisionen har omftet stikprøvevise undersøgelser og afstemninger af regnskabsmerialet. Vi har foretaget analyser af årsregnskabet ved en sammenholdelse med tidligere år og budget. Vi har i forbindelse hermed fulgt op på større afvigelser. Det er påset, de opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden kontrol. Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Vi har kontrolleret, de gældsforpligtelser, der os bekendt påhviler skolen, er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet samt påset, regnskabsposterne er korrekt klassificeret, og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for skolen gældende regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes kontrolleret, de øvrige forpligtelser, der påhviler Elsesminde Odense Produktions-højskole, og som er revisionen bekendt, er kommet til udtryk i årsregnskabet. Vi har som led i vores revision gennemgået referer af bestyrelsesmøder til og med mødet den 18. november Vi har herunder konsteret, der løbende føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsen. Afledt af revisionen skal vi supplere med følgende kommentarer og oplysninger:

5 Beholdningseftersyn Revisionens formål er kontrollere, om de interne regler for afstemning af mellemværende med pengeinstitutter overholdes, herunder kassebeholdningen dagligt afstemmes. Den 21. oktober 2014 foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg, hvor bl.a. de likvide beholdninger blev optalt. Beholdningernes tilstedeværelse konsteredes. Vi har endvidere gennemgået forretningsgangen for afstemning af konti i pengeinstitut. Forretningsgangen skal bl.a. sikre, der jævnligt foretages afstemning med bankens noteringer i henhold til den vedtagne forretningsgang. Det er påset, de interne regler overholdes, og afstemningerne er af god kvalitet. Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer Regnskabsføring, forretningsgange og intern kontrol Revisionen i årets løb har til formål undersøge og vurdere, om skolens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Regnskabsføringen foretages fuldt ud af skolens administrion. De administrive rutiner er beskrevet i skolens forretningsinstruks, procedurer og lignende. Vi har i årets løb gennemgået forretningsgangene og den interne kontrol på følgende områder: 1. Økonomistyring. 2. Indtægter. 3. Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende leder og lærere. 4. Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende praktisk personale. 5. Øvrige omkostninger. 6. Anlægsaktiver. 7. Omsætningsaktiver. 8. Gæld og eventualforpligtelser. Formålet med vores gennemgang har været undersøge, om gældende bestemmelser har været overholdt, samt om forretningsgangene er hensigtsmæssigt tilrettelagt og de heri indlagte interne kontroller fungerer. Overordnet er det vores opftelse, de gennemgåede forretningsgange og kontrolforanstaltninger fungerer hensigtsmæssigt under hensyntagen til skolens opgaver og størrelse. Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisionens udvikling. Vi skal i den forbindelse dog gøre opmærksom på, der med implementeringen af nyt økonomisystem, vil være behov for en ajourføring af skolens regnskabsreguliv snarest muligt i løbet af Skolen er opmærksom herpå, og afventer implementeringen af modulet indfak til skolens økonomisystem, hvorefter samlet regnskabsreguliv vil blive ajourført. Resultet af vores gennemgang på de enkelte områder har været følgende:

6 Økonomistyring Vi har gennemgået økonomistyringen, herunder økonomirapporteringen for Elsesminde Odense Produktions-højskole. Der foretages jævnlige økonomiopfølgninger på baggrund af bogføringen - justeret for væsentlige tidsmæssige forskydninger og andre kendte forhold - med rapportering til bestyrelsen. Det er vores vurdering, økonomistyringen giver bestyrelsen og ledelsen en god mulighed for kunne agere i forhold til den økonomiske situion samt udføre et fornuftigt ledelsestilsyn. Revisionens formål er endvidere sikre, de interne regler for afstemning af balancens konti (debitorer, kreditorer mv.) er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og den overholdes, således der ikke henstår væsentlige beløb, som burde være udlignet. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer Indtægter Revisionens formål er undersøge, om de interne regler overholdes, herunder der er tilrettelagt gode interne kontroller, der sikrer, indtægterne bogføres og kontrolleres. Der er i forbindelse med de mange aktiviteter tilrettelagt forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, alle indtægter medregnes. Vi har efterprøvet de etablerede forretningsgange og interne kontroller for de samlede indtægter, der i bogføringen er opdelt i: Kommunale tilskud Ststilskud Øvrige indtægter Vi vurderer, de interne regler er fulgt, og forretningsgangene er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Vi vurderer endvidere, de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisionens udvikling, og der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende leder og lærere Vi har i henhold til lovbekendtgørelsens 14 kontrolleret, løn- og ansættelsesvilkår for skolens forstander, viceforstander og lærere følger de af Finansministeren fastste bestemmelser og aftaler. Kontrollen er foretaget på stikprøvebasis og med udgangspunkt i de revisionshandlinger, beskrevet i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol. Herudover har vi i tilknytning til revisionen af årsregnskabet foretaget en gennemgang af aflønningen af skolens forstander, for hvem der ikke er fasts en højeste arbejdstid. Vores revision har herudover ikke givet anledning til bemærkninger Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende praktisk personale Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og kontrolleret, der forefindes ansættelsesaftaler. Derudover har vi ved stikprøver kontrolleret, lønnen til personalet er givet i overensstemmelse med aftalen om arbejdstid i henhold til den foreliggende aftale. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

7 Øvrige omkostninger Vi har for delområdet stikprøvevis efterprøvet, skolens forretningsgang på området efterleves, med henblik på påse: - udgiften er bogført korrekt, - omkostningen er afholdt af skolen og vedrører skolens drift, - deringen ligger omkring bogføringstidspunktet, - faktura er fra en af skolens nurlige leverandører og ikke bærer præg af rettelser, - testioner er foretaget, - bilaget er et originalbilag. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer Anlægsaktiver Vores revision af skolens forretningsgange for dette delområde har specielt været rettet mod kontrol af, disponeringer alene sker i overensstemmelse med skolens retningslinjer og fuldmagtsforhold. Ved vores gennemgang af skolens rutiner for registrering af inventar har vi stikprøvevis kontrolleret, nyanskaffelser er registreret i skolens inventarkartotek. I forbindelse med kasseeftersynet har vi tillige foretaget en stikprøvevis kontrol af tilstedeværelsen af skolens inventar, ligesom vi har påset, registreringen opdeles som foreskrevet i 4, stk. 1 og 2 i regnskabsbekendtgørelsen. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer Omsætningsaktiver Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og efterprøvet, der ligger en formaliseret rykkerprocedure for overforfaldne tilgodehavender. Vi har ligeledes påset, skolen anbringer overskydende likviditet i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer Gæld og eventualforpligtelser Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og påset, der ligger en stregi omkring optagelse og refinansiering af langfristede lån, ligesom der er klare retningslinjer for håndtering af skolens varekreditorer. Endelig har vi påset, beslutninger/begivenheder, der afføder en fremadrettet økonomisk indvirkning på skolens regnskab, også bliver protokolleret. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer Forsikringer Det er ikke muligt for os vurdere, hvorvidt den forsikringsmæssige dækning er tilstrækkelig. Vi bemærker imidlertid, skolen løbende forholder sig til den forsikringsmæssige afdækning i samråd med skolens forsikringsselskab. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer It-anvendelse En række af skolens administrive procedurer er it-baserede. En væsentlig del af vore revisionshandlinger er baseret på interne kontroller i og omkring disse systemer. Vi vurderer derfor løbende de administrive it-systemer. På baggrund af vurderingen fastlægger vi arten og omfanget af det videre revisionsarbejde under hensyntagen til eventuelle svagheder i sikkerheden eller i de interne kontroller, som ofte kan kompenseres ved konkrete revisionshandlinger. Ved gennemgangen er det vurderet, hvorvidt der ved it-anvendelse er etableret fornødne sikkerhedsforanstaltninger til imødegåelse af dab og andre uregelmæssigheder. Gennemgangen er primært foretaget ved interviews. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer.

8 Kommentarer til revisionen af årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for produktionsskoler. Den anvendte regnskabspraksis, er ændret i forhold til tidligere år, og er oplyst i årsregnskabet på side I regnskabet er følgende ændringer oplyst: Feriepengeforpligtelser indregnes fra 2014 for samtlige årsværk opgjort efter stens metode, således anste på særlige vilkår indgår i beregningen med den fulde lønudgift ekskl. refusion. Årsværk angivet i nøgletallene er i 2014 opgjort og angivet i oversigten svarende til helsårsværk. Opgørelsen svarer til metoden jf. ny opgørelse/beregning af feriepengeforpligtelsen og i beregning af årsværk til bidragsopgørelse til sten Ledelsesberetning I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og Sammenholdt oplysninger heri med oplysninger i årsregnskabet. Sammenholdt oplysninger heri med viden og de forhold, vi er blevet bekendte med i forbindelse med vores revision. Påset de anførte nøgletal er i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Vi har med udgangspunkt i vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen. Det udførte arbejde har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger Tilskudsbetingelser Vi har kontrolleret: årselevtallet overstiger minimumsgrænsen, skolens oplysninger om årseleverne er korrekte, skolens oplysninger til brug ved beregningen af tilskud og kommunale bidrag er rigtige, herunder skolens registrering af antallet af årselever er i overensstemmelse med gældende regler, kursusvirksomheden ligger inden for skolens formål, antallet af værksteder er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, ansættelseskontrakter og lønninger mv. er i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, skolen har kontrol med personer, der deltager som led i beskæftigelse, udbetaling af evt. godtgørelse ved frrædelse er i overensstemmelse med gældende regler, elevernes skoleydelse er korrekt beregnet og udbetalt, der foreligger godkendelser fra UU vedrørende elever optaget i skolen, der foreligger begrundelser for elevers forlængede forløb, der foreligger oplysninger om EGU-forløb, der udløser tilskud, og der er modtaget grundtilskud fra Odense Kommune. Vores gennemgang af disse områder har ikke givet anledning til kommentarer. Med baggrund i de udførte revisionshandlinger kan vi konkludere, skolens tilskudsgrundlag er korrekt opgjort Undervisningsmiljø og sociale klausuler I henhold til revisionsinstruksen har vi sikret os, skolen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering samt en handlingsplan indeholdende beskrivelse af, hvordan målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås, herunder skolens politik for beskæftigelse af medarbejdere ans på særlige vilkår.

9 Skåne-/Fleksjob Vi har revideret de af Elsesminde Odense Produktions-højskole udarbejdede anmodninger om refusion. Revisionen er udført i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2013 om fleksjobordning og Finansministeriets retningslinjer for administrion af fleksjobordning i visse selvejende institutioner vedrørende refusion af lønudgifter fra sten. Revisionen har bl.a. omftet stikprøvekontrol af følgende: beregning af bidrag til ordningen, herunder opgørelse af årsværksforbrug, beregning af lønrefusionsbeløb fra sten, herunder ansættelsesforholdet er i et godkendt fleksjob, beregning af løn samt kommunal refusion, angivelse af institutionens pengeinstitutkonto ved beløbsoverførsler vedrørende ordningen. Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer Indtægtsdækket virksomhed Vi har ved vores revision af årsregnskabet set på skolens indhold mv. af aktiviteter, som skolen har iværks som en nurlig del af skolens formål (IDV), herunder har vi foretaget vurderinger af: om aktiviteten er en nurlig del af produktionshøjskolevirksomheden, om de udbudte ydelser ikke sker på konkurrenceforvridende vilkår, om skolens IDV som minimum hviler i sig selv over en fireårig periode, om der foretages for- og efterkalkulioner, skolens forretningsgange på IDV-området, skolens beregninger, som ligger til grund for opkrævningerne af skoleopholdet med henblik på sikre, der ikke sker finansiering ved offentlige midler. Skolens result af IDV har fordelt sig som følger i de seneste 4 år: Total (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) IDV-result Gennemgangen af IDV-området viser, der i regnskabsåret har været aktiviteter svarende til et result på tkr Totalt set udgør IDV aktiviteten over en 4-årig periode et underskud på tkr Det akkumulerede result er dog positivt og udgør tkr Der henvises til regnskabet 2014 med noten jf. særlige specifikioner. Skolens IDV aktiviteter består af STU-aktiviteter. Af skolens samlede årselever på i alt 249,5 har 0,91 årselever deltaget i IDV-aktiviteter uden for skolens primære formål, for hvilke der er opkrævet betaling hos de respektive rekvirenter. Der har således alene været solgt ydelser, der relerer til skolens ordinære undervisning. Skolen har kalkuleret med priser svarende til taksametertaksten kombineret med nøgletalsfordelinger og vi har påset der foreligger for- og efterkalkulioner, og herunder er det vores vurdering, aktiviteterne ikke er sket på konkurrenceforvridende vilkår Drift af værksteder Vi har gennemgået produktionsskolens drift af værksteder. Der er primært fokuseret på skolens salg, idet for lave salgspriser kan være konkurrenceforvridende. Vi er opmærksomme på, produktionsskolens drift af værksteder ikke nødvendigvis skal balancere, idet der er tale om værksteder, der drives med henblik på undervisning. Vi vurderer, produktionsskolen ikke producerer varer eller tjenesteydelser, hvorved produktionsskolen bliver konkurrenceforvridende. Vi vurderer, der er tale om undervisning og ikke kommerciel virksomhed. Vi har i den forbindelse vurderet foreliggende aftaler om løbende produktion. Der er tale om begrænset produktion på bestilling ud over de produkter, der er planlagt af værkstedsledere i deres tilrettelæggelse af undervisningen. Vi vurderer, værkstedernes drift er indenfor rammerne af driften af produktionsskoler, jf. loven.

10 Resultopgørelsen Resultopgørelsen udviser et result på -802 tkr. mod sidste års result på tkr. Faldet i årets result skyldes primært ekstraordinære udgifter til renovering/vedligeholdelse af bygninger, og feriepengeforpligtelser hvor skolen har ændret opgørelsesmetode og nu indregner den fulde forpligtelse inkl. anste på særlige vilkår (fleksjob) Indtægter Skolens samlede indtægter udgør tkr. mod tkr. i 2013, og der er ved den løbende og afsluttende revision foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer skolen, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis. Vi har analyseret resultopgørelsen og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt. Årselever Årselevtallet er på stabilt niveau i årene 2010 til Årselevtallet er dog steget i 2014 til 249,5 fra 235,13 i Indtægter Indtægterne vedrørende ststilskud har i perioden udvist en svagt stigende tendens fra 2011, hvorimod skoleydelsen er afhængig af alderen på eleverne. Revisionen af området har ikke givet anledning til kommentarer.

11 Driftsudgifter Vedrørende de samlede driftsomkostninger, der udgør tkr. mod tkr. i 2013, har vi analyseret resultopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter er kvalificeret og periodiseret korrekt. Driftsudgifter Driftsudgifterne er steget siden 2010, primært vedr. ejendomsomkostninger og administrive udgifter. Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger Personaleudgifter Vedrørende personaleudgifter, der dækker over lønninger og vederlag mv. udgiftsført med tkr. mod tkr. i 2013, har vi i årets løb foretaget kontrolarbejder med henblik på sikre os, de udbetalte lønninger er i overensstemmelse med de indgåede lønaftaler og meddelte oplysninger. Vi har påset, lønninger, der er udbetalt til det personale, der forestår lønudbetalinger eller foretager edb-indberetninger, er korrekte. Vedrørende afregning, afstemning og lønoplysning af de anstes A-indkomst, A-sk og andre udbetalte ydelser har vi ligeledes påset, disse er korrekte. Lønomkostninger Lønomkostninger til undervisning er steget fra 2011 til 2012, men er faldet i De administrive lønomkostninger er steget fra 2013 og Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer Balancen Åbningsbalancen Formålet med revisionen er sikre, der er kontinuitet i regnskabsaflæggelsen. Vi har kontrolleret, der er sammenfald mellem balancen for årsregnskabet 2013 og åbningsbalancen i regnskabsføringen for Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

12 Anlægsaktiver Vi har gennemgået anlægsaktiverne, der pr. 31. december 2014 udgør tkr. mod tkr. ultimo 2013, og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder tilgangen på tkr. stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder aktiverne vurderes være til vedvarende brug for tkr. Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stikprøvevis kontrolleret årets tilgange. Endelig har vi gennemgået afgangen og de foretagne af- og nedskrivninger og påset, anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig. Vores revision har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger Omsætningsaktiver Omsætningsaktiverne, der udgør tkr., består af varebeholdninger, tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter, og likvide beholdninger. Varebeholdninger er optalt og vurderet for måling i forhold til regnskabspraksis. I forbindelse med vores revision har vi kontrolleret, varebeholdningerne er værdians i overensstemmelse med sidste år og skolens regnskabspraksis. Vi har foretaget en stikprøvevis kontrol af de anvendte priser og foretaget stikprøvevis varelageroptælling, med kontrol af den fysiske tilstedeværelse. Tilgodehavender udgør pr. 31. december 2014 i alt tkr. mod tkr. pr. 31. december Vi har gennemgået listen over tilgodehavender pr. 31. december Efter gennemgangen er det vores opftelse, tilgodehavenderne ikke indeholder væsentlige tabsrisici. Vi har påset, mellemværender med pengeinstitut er optaget til saldiene pr. 31. december 2014 og er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet. Elsesminde Odense Produktions-højskole har pr. 31. december 2014 kontantindeståender i 5 pengeinstitutter på tkr. Vi gør i lighed med 2013 i den forbindelse opmærksom på, der i henhold til Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 133 af 22. februar 2011 med efterfølgende ændringer fremgår, Fonden dækker kontante midler i pengeinstitutter indtil et beløb svarende til euro pr. investor svarende til ca kr. Det vil sige, Elsesminde Odense Produktions-højskole kun er garanteret kr. i hvert pengeinstitut. Vi er bekendt med, produktionsskolen har minimeret risikoen ved sprede sin beholdning på flere pengeinstitutter. Der er dog forts en risiko til stede i et af pengeinstitutterne, idet indestående udgør 16,5 mio. kr. ultimo Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. Revisionen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer Egenkapital Egenkapitalen udviser pr. 31. december 2014 en saldo på tkr., der fremkommer ved den positive egenkapital pr. 1. januar 2014 på tkr. er tillagt årets result for 2014, der udgør et underskud på -802 tkr.

13 Gæld Den kortfristede gæld, der pr. 31. december 2014 udviser en samlet saldo på tkr., består af sædvanlige gældsposter. Vi har gennemgået afstemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til eksterne kontoudtog mv. For skyldige og afste beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservioner. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Noter Årsrapporten indeholder de nødvendige noter i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på være en uddybning/supplement i forhold til resultopgørelsen og balancen. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Pantsætninger og eventualforpligtelser Vi har gennemgået skolens pantsætninger og eventualforpligtelser, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring. Skolen har ingen eventualforpligtelser. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

14 Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Skolens bestyrelse har beskrevet specifikke målsætninger for skolens drift i form af overordnede mål, jf. virksomhedsplan, budgettet mv. Vi anbefaler dog, der etableres mere specifikke referencerammer for måling og vurdering af skolens forvaltning, herunder der opsættes konkrete målekriterier til brug for vurderingen af udviklingen inden for områderne sparsommelighed og produktivitet. Skolen har opstillet mål vedr. udslusning jf. skolens udslusningsstregi I mangel herpå har vi i samarbejde med skolens ledelse foretaget en sammenligning af udviklingen i skolens præstioner pr. årselev i forhold til tidligere år. Indtægter og udgifter pr. årselev I det følgende er vist udviklingen i resultopgørelsens hovedtal for de sidste 3 år opgjort pr. årselev: Pr. årselev % Pr. årselev % Resultopgørelse 2014 Resultopgørelse 2013 Resultopgørelse 2012 Pr. årselev % INDTÆGTER Kommunale- og ststilskud , , ,0 Indtægter værksteder , , ,3 Andre indtægter og tilskud , , , , , ,0 OMKOSTNINGER Lønomkostninger vedrørende undervisning , , ,0 Skoleydelse , , ,5 Værkstedsomkostninger , , ,0 Andre omkostninger vedr. undervisning , , ,1 Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift ,0 0 0,0 0 0,0 Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift , , ,8 Lønomkostninger, administrion , , ,9 Andre omkostninger vedr. administrion mv , , , , , ,2 Result før finansielle poster m.fl , , ,8 Renteindtægter mv , , ,7 Renteomkostninger mv ,0-19 0,0-26 0,0 RESULTAT PR. ÅRSELEV FØR IDV OG EKSTRAORDI-NÆRE POSTER , , ,5 Indtægtsdækket virksomhed: Indtægter , , ,0 Omkostninger ,8 0 DIV/0 0 DIV/0 Result indtægtsdækket virksomhed ,8 0 DIV/0 0 DIV/0 Nøgletal Overskudsgrad... -1,68 10,58 10,46 Overskudsgraden fortæller, hvor meget der er tilbage af hver indtægtskrone efter de primære omkostninger (inkl. renteindtægter/-omkostninger). Hvis overskudsgraden falder, er det udtryk for, undervisningen er blevet dyrere gennemføre pr. modtaget undervisningskrone.

15 227 Ud over foranstående analyse kan der for resultopgørelsen uddrages og opstilles følgende konklusioner og nøgletal: Resultet pr. ordinær årselev på kr. svarende til -1,4% af omsætningen viser, skolen har en indtjening, der ikke sætter skolen i stand til konsolidere sig. Det opnåede result må derfor isoleret set betegnes som utilfredsstillende. I bedømmelsen af resultet skal der dog bla. tages hensyn til ændret praksis vedr. indregning af feriepengeforpligtelser og istandsættelsesudgifter vedr. 1. salen i elevhuset jf. ledelsesberetningen i årsregnskabet. Balancens sammensætning pr. årselev I det følgende er vist udviklingen i balancens hovedtal for de sidste 3 år opgjort pr. årselev: Balance 2014 Pr. årselev % Balance 2013 Pr. årselev % Balance 2012 Pr. årselev % AKTIVER Anlægsaktiver , , ,9 Omsætningsaktiver , , , , , ,0 PASSIVER Egenkapital , , ,5 Henste forpligtelser ,0 0 0,0 0 0,0 Langfristet gæld ,0 0 0,0 0 0,0 Kortfristet gæld , , , , , ,9 Nøgletal Likviditetsgrad ,71 345,16 319,17 Soliditetsgrad... 68,81 72,45 70,53 Finansieringsgrad... 0,00 0,00 0,00 Likviditetsgraden er udtryk for, i hvor høj grad skolen er i stand til betale den gæld tilbage, der umiddelbart forfalder på kort sigt. Der er ingen retningslinjer for, hvor stort nøgletallet skal være, men der bør tilstræbes en likviditetsgrad i nærheden af 100. Skolens likviditetsgrad er opgjort efter almindelige anerkendte regnskabsprincipper og ligger over 100, hvilket betyder, skolen ikke i det kommende år vil få likviditetsproblemer. Soliditetsgraden udtrykker skolens evne til selvfinansiering. Det vil sige forholdet mellem aktiver og egenkapitalen. Jo større nøgletallet er, jo større del af aktiverne ejer skolen selv, og jo mindre del af aktiverne finansieres af eventuelle kreditorer. Soliditetsgraden er 68,81, hvilket vurderes som værende tilfredsstillende. Finansieringsgraden er udtryk for forholdet mellem den samlede langfristede gæld og de samlede anlægsaktiver. En finansieringsgrad på under 100 kan være udtryk for, anlægsaktiverne er finansieret med egenkapital. Men det kan også være udtryk for, finansieringen er sket med kortfristet gæld. Finansieringsgraden er 0 da skolen ikke har langfristet gæld.

16 228 Økonomistyring Ved vores revision af skolens økonomistyring har vi vurderet, om der er etableret informionssystemer, der sikrer, ressourcerne anvendes, og aktiviteterne tilrettelægges, så målsætningen opfyldes. Vi har undersøgt, om der foretages målfastsættelse, budgetlægning, ledelsesmæssig kontrol, regnskabsaflæggelse, herunder perioderegnskaber, opfølgning og rapportering til bestyrelsen. Det er vores opftelse, skolen har tilrettelagt en god økonomistyring, således bestyrelsen har kunnet forestå den overordnede økonomiske ledelse af skolen. Sparsommelighed Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om skolens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til skolens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. I 2014 har vi blandt andet haft fokus på: Varer og tjenesteydelser erhverves på en økonomisk forsvarlig måde under hensyn til pris og kvalitet. Placering af overskudslikviditet. Skolens forvaltning af debitorer er hensigtsmæssig. Der aflønnes efter overenskomstmæssige sser. Skolens likvide midler i form af overskudslikviditet, som ikke anvendes i skolens almindelige drift, er anbragt i 4 pengeinstitutter på aftalekonti med hver ca. 750 tkr., og resten er desuden fordelagtigt placeret på aftalekonto i skolens to hovedpengeinstitutter. Til vor revision af skolens sparsommelighed henviser vi endvidere til ovenstående kommentarer omkring udviklingen i skolens økonomiske nøgletal pr. årselev, og det skal i tilknytning hertil anføres, elever pr. årsværk i 2014 udgør 5,6 mod 6,4 i Denne udvikling svarer til udviklingen i lønsudgifter pr. årselev, som er tilsvarende stigende. Ud fra vores revision af årsregnskabet, samtaler med skolens viceforstander samt vort kendskab til skolens forhold som helhed er det dog vores opftelse, skolen udviser den fornødne sparsommelighed. Produktivitet/effektivitet Produktivitet Der foreligger som indledningsvis anført ikke målsætninger for skolens produktivitet. Vi har derfor til vurdering heraf taget udgangspunkt i udviklingen i skolens årselevtal. Der var budgetteret med 235 elever i 2014 og realiseret årselevtal blev på 249,5. Antallet af årselever er steget 14,33 årselever eller 6% i forhold til Skolens produktivitet målt i elevaktivitet er således steget i forhold til sidste år. Vi er sammenftende ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til konkludere, forvaltningen på dette område ikke er varetaget forsvarligt. Effektivitet Skolen har opstillet målbare kriterier for måling af effektivitet vedr. udslusning. Jf. skolens udslusningsstregi er det i 2014 skolens samlede succeskriterium, 80 % af eleverne udsluses til uddannelse, job eller andre relevante tilbud. Skolen har i 2014 udsluset 324 elever til uddannelse, beskæftigelse og andet, svarende til 68 % af de udslusede elever. Dette er et fald på 11 procentpoint i forhold til 2013, hvor udslusningen til uddannelse, beskæftigelse og andet udgjorde 79%. Målet på samlet 80% er således ikke opfyldt i Skolen har fulgt op på udslusningsstregien i 2014 og har følgende kommentarer:

17 229 "Vi må nok konstere, vores forventninger/succeskriterier for 2014 var lidt for høje i forhold til, hvad der er realistisk i forhold til målgruppens uddannelsesvilkår. Vores målgruppe vil være den samme, men målgruppens forudsætninger for være deltagere i en ungdomsuddannelse vil hele tiden ændre sig. Udefrakommende reformer og politiske indgreb vil ligeledes gøre det svært forudsige tallet for udslusningen. Fra august 2015 bliver uddannelsesviften suppleret med endnu et uddannelsestilbud til de unge, KUU- KANON, kombineret ungdomsuddannelse, som vil være en uddannelse som et antal elever fra produktionsskolen vil kunne profitere af og blive visiteret til. Dette uddannelsessupplement vil, fordi det henvender sig til en målgruppe, som tidligere har manglet et sådan tilbud, optage elever herfra, som ellers ville være i risiko for falde ud af deres ungdomsuddannelse og derved påvirke vores udslusningstal i negiv retning. Derfor er det vores forventning, der igen vil ske en stigning i udslusningstallene i fremtiden for produktionsskoleeleverne." Det er på dette grundlag vores umiddelbare vurdering, skolens ledelse arbejder aktivt med skolens udvikling, samt de opstillede mål og delmål understøtter dette arbejde. Vi er ved vores revision ikke blevet bekendt med forhold, der kan indikere, skolen ikke har en effektiv forvaltning. 7. Øvrige oplysninger til årsregnskabet Forsikringsforhold Forsikringsforhold er normalt ikke omftet af revisionen, men ledelsen har over for os oplyst, der er tegnet forsikringer i et sådant omfang, skolens aktiver og virksomhed skønnes rimeligt dækket i eventuelle skadessituioner. Vi konsterer, bygningerne er forsikret til fuld- og nyværdi, samt inventar er brandforsikret til nyværdi. Der er tegnet driftstabsforsikring. Der er endvidere tegnet forsikring, der dækker de anste. Lovovertrædelser og tilsidesættelse af forskrifter Vi har gennem vore revisionshandlinger konsteret, der ikke er sket lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der efter vores opftelse er en begrundet formodning om, bestyrelsesmedlemmer kan ifalde erstnings- eller strafansvar. Endvidere kan vi oplyse, vi ikke under vores revision har konsteret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser. Bestyrelsesprotokol Bestyrelsens beslutningsprotokol er gennemgået, og det er påset, beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for skolens vedtægter og almindeligt gældende regler. Det er endvidere påset, de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger. 8. Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi i overensstemmelse med god revisionsskik indhentet en erklæring fra skolens ledelse til bekræftelse af årsregnskabets rigtighed og fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder. Ledelsen har endvidere erklæret, der efter deres opftelse er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen, samt modtagne ststilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår. Ledelsen er blevet gjort bekendt med, de fejl og mangler, som vi under vores revision er blevet opmærksomme på, alle er rettet og indarbejdet i årsregnskabet.

18 Assistance og rådgivning Ud over revision i henhold til revisionsinstruksen har vi foretaget revision i forbindelse med afgivelse af erklæringer for følgende: Årsopgørelse af ikke-aktiverede elever på produktionsskoler der udløser kommunalt bidrag. 4 kvartalsopgørelser til Ministeriet for Børn og Undervisning. Der er i årets løb desuden ydet regnskabsmæssig assistance til: Regnskabsmæssig assistance ved udarbejdelse af skolens årsregnskab. 10. Revisorcheckliste Revisorchecklisten er en integreret del af revisionsprotokoll. Checklisten er udfyldt i tilknytning til revisionen af årsregnskabet. Besvarelsen af checklistens enkelte spørgsmål er baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen er ikke udført med særlig henblik på besvarelsen af checklisten. Bemærkninger til områder, som besvares positivt, kan være omtalt i protokollen, medmindre vi ikke finder disse væsentlige. Ved negive besvarelser er der redegjort nærmere for forholdet andetsteds i revisionsprotokollen. 11. Revisors habilitetserklæring mv. I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. nr af 8. december 2008 erklærer undertegnede: vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser, vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om refusion og tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Kolding, den 21. april 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Henrik Halgrener Registreret revisor Forevist, den / Tommy Dalgaard Nielsen Formand Johnny Bo Andersen Vikkelsøe Næstformand Helle Nielsen Bent Stokholm Erik Schou Karsten Bangsgaard Hans Møller Olav Rabølle Nielsen Charlotte Sigurdsson BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO Internional Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internionale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

19 231 BILAG TIL REVISIONSPROTOKOLLEN Institutionsnr: Institutionens navn: Elsesminde Odense Produktions-højskole Regnskabsår: 2014 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens gennemgang af årsregnskaber for produktionsskoler. Styrelsen anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af tilsyn samt til stistiske formål. Den egentlige kontrol baseres ikke på besvarelsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsregnskabet og revisionsprotokoller. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsregnskabet. Tjeklisten indarbejdes i revisionsprotokollet til årsregnskabet og indgår i den fortløbende paginering. Institutionens bestyrelse er ansvarlig for, institutionen foretager elektronisk indberetning til Kvalitets - og Tilsynsstyrelsen af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fasts af Styrelsen. Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på afgive særskilte konklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for revisors omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. 20, stk.4 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) og ministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet "Blank" påtegning Forbehold Supplerende oplysninger

20 232 Revisions- og kontrolområde 1. Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen 1. Er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr ) 2. Er årsregnskabet uden væsentlige fejl og mangler? (BEK nr ) 2. Revision og revisionsarbejde 3. Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års protokoll? 4. Har revisor vurderet, Institutionens dispositioner er inden for skolens formål? (BEK nr ) 5. Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (BEK nr ) 6. Kan revisor bekræfte, revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer? (LBK nr ) 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 7. Har revisor vurderet, institutionen efter forholdene har tilstrækkelige og opderede interne disponerings- og godkendelsesregler? (BEK nr. 1187, bilag nr ) 8. Har revisor vurderet, de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr ) 9. Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutionen? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr ) 4. Finansiel revision 10. Har revisor vurderet, skolen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr ) 11. Har revisor vurderet, institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr ) 12. Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret? (BEK nr ) 13. Er institutionens likvide midler anbragt i overens-stemmelse med 5 i loven? (LBK nr. 456) Result af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/ kritiske bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant Ja Nej JA

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde (side 100 107) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

CVR-nr

CVR-nr CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal DK-8900 Randers C. DJURS MAD I/S Revisionsprotokollat af 23. marts 2015 (side 69-76) BDO Kommunernes

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ROSKILDE MUSEUM Revisionsprotokollat af 1. april 2014 (side 93-103) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ROMU REVISIONSPROTOKOLLAT AF 11. APRIL 2016 SIDE ÅRSREGNSKAB 2015

ROMU REVISIONSPROTOKOLLAT AF 11. APRIL 2016 SIDE ÅRSREGNSKAB 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ROMU REVISIONSPROTOKOLLAT AF 11. APRIL 2016 SIDE 114 122 ÅRSREGNSKAB

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 9-25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

SOFIEHØJ FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 9-25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 9-25

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ROSKILDE MUSEUM Revisionsprotokollat af 19. marts

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

RUDERSDAL HØRSHOLM BRANDVÆSEN

RUDERSDAL HØRSHOLM BRANDVÆSEN Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL HØRSHOLM BRANDVÆSEN Beretning nr. 8 (side 65 - xx) Revision af årsregnskab 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

GLOSTRUP ALBERTSLUND PRODUKTIONSHØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

GLOSTRUP ALBERTSLUND PRODUKTIONSHØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Stsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 GLOSTRUP ALBERTSLUND PRODUKTIONSHØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

IBDO EVISOR. AlB "SØNDERHUS" AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 32-35

IBDO EVISOR. AlB SØNDERHUS AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 32-35 Ttf: 3915 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Havnehotmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 2022 26 70 EVISOR AlB "SØNDERHUS" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 32-35

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Revisionsprotokollat af

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013 VESTJ'YSK klaffhbtsi Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105 Årsrapporten for 2013 Meaiemaf:

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2015...

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) BEK nr 1189 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

MUSEUM MIDTJYLLAND UDSKRIFT AF REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

MUSEUM MIDTJYLLAND UDSKRIFT AF REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab MUSEUM MIDTJYLLAND UDSKRIFT AF REVISIONS PROTOKOL SIDE 111-114

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014 Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Revisionsprotokollat for 2014 Skolekode 183.008 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

KTC, KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 107 111 VEDRØRENDE ÅRSRAPPORTEN 2007

KTC, KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 107 111 VEDRØRENDE ÅRSRAPPORTEN 2007 BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Godthåbsvej 4, Box 89 DK-8600 Silkeborg Tlf: 89 22 30 00, Fax: 89 22 30 01 E-mail: Silkeborg@bdo.dk KTC, KOMMUNALTEKNISK

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere