ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 214-235 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014"

Transkript

1 Tlf: CVR-nr BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 SKOLEKODE

2 214 ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE, SKOLEKODE PROTOKOLLAT TIL ÅRSREGNSKABET 2014 Som skolens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi afsluttet den i Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012 foreskrevne revision af årsregnskabet for I den anledning skal vi redegøre for følgende: 1. Identifikion af det reviderede årsregnskab for Opfølgning på sidste års anvisninger og bemærkninger. 3. Konklusion på den udførte revision af årsregnskabet for Forhold af særlig betydning for aflæggelsen af årsregnskabet eller for forvaltningen. 5. Redegørelse for den udførte finansielle revision. 6. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision. 7. Øvrige oplysninger til årsregnskabet. 8. Ledelsens regnskabserklæring. 9. Assistance og rådgivning. 10. Revisorcheckliste. 11. Revisors habilitetserklæring mv. 1. Identifikion af det reviderede årsregnskab for 2014 Vi har revideret det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab for Elsesminde Odense Produktionshøjskole for Årsregnskabet viser følgende result, aktiver og egenkapital i tkr. Result Aktiver Egenkapital Opfølgning på sidste års anvisninger og bemærkninger Revisionen af skolens forrige regnskabsår gav anledning til følgende bemærkninger eller anvisninger, som vi har foretaget opfølgning på i I 2013, jf. afsnit 5.4 i protokollen for 2013, konsterede vi, kontrol med selve kasseoptællingerne ikke var dokumenteret. Det er vores opftelse kassekontrollen bør dokumenteres. Vi har for 2014 konsteret, der nu udføres en dokumenteret kassekontrol. Jf. protokollen 2013 afsnit 5.5 anførte vi, der med implementeringen af nyt økonomisystem, vil være behov for en ajourføring af skolens regnskabsreguliv snarest muligt i løbet af Jf. nedenstående afsnit 5.5 har vi foretaget opfølgning herpå. Skolen er opmærksom herpå behovet for ajourføring af skolens kasse- og regnskabsreguliv og det er oplyst skolen afventer implementeringen af modulet indfak til skolens økonomisystem, hvorefter samlet regnskabsreguliv vil blive ajourført. 3. Konklusion på den udførte revision af årsregnskabet for 2014 Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller i forbindelse med vores undersøgelser af skolens forvaltning. Det er vores opftelse, skolens regnskabsvæsen og forretningsgange fungerer hensigtsmæssigt. Vi henviser til vores kommentarer i de efterfølgende afsnit, som efter vores opftelse bør indgå i ledelsens vurdering og godkendelse af årsregnskabet samt i vurderingen af forvaltningen. Godkender ledelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.

3 Forhold af særlig betydning for aflæggelsen af årsregnskabet eller for forvaltningen Revisionen har givet anledning til fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet. Funktionsadskillelse Under hensyn til skolens størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for skolens forretningsgange. Denne situion kan medføre, skolen ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel til- som utilsigtede fejl. Vi skal i denne sammenhæng i lighed med tidligere år specielt fremhæve, der ikke er den fornødne adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktionen vedr. kontantkasser, idet hvervet som bogholder og kasserer varetages af samme person. Det er derfor vigtigt, der iværksættes rutiner, der kompenserer herfor og vi har påset skolen har etableret rutiner som kompenserer herfor. Ved frigivelse af betalinger via bank er der oprettet den fornødne funktionsadskillelse. Vi har desuden påset, der udføres ledelsesmæssige kontroller som er prioritereret og udført. Vores revision af dette område er tilrettelagt ud fra den beskrevne situion og har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformion som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konsteret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informionerne i årsregnskabet. 5. Redegørelse for den udførte finansielle revision 5.1. Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og rapportering Revisionen er udført dels i årets løb og dels i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og er udført i overensstemmelse med god revisionsskik og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler. Ifølge denne bekendtgørelse skal vores revision omfte en stikprøvevis undersøgelse af, om skolens dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse sker i overensstemmelse med: a. forudsætningerne for de givne tilskud, b. love og andre forskrifter, c. indgåede aftaler og sædvanlig praksis, d. skolens vedtægter. I henhold til revisionsbekendtgørelsen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og omfter derfor ud over den finansielle revision tillige en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omftet af regnskabet ( forvaltningsrevision ). Under udførelsen af den finansielle revision har vi efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omftet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriets bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andet omftet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal mv. samt analyser af budgetafvigelser. Revisionen er i øvrigt tilrettelagt under hensyntagen til skolens forretningsgange og kontrolforanstaltninger med udgangspunkt i nedenstående risikovurdering og afledte revisionsstregi.

4 Risikovurdering og revisionsstregi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstregi. Revisionsstregien skal sikre, revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrive områder af betydning for årsregnskabet. Skolen er i henhold til Tilskudsbekendtgørelsen underlagt en række tilskudsbetingelser. På områderne: Økonomistyring Ststilskud Lærerløn hvor disse tilskudsbetingelser spiller ind, foretages der hvert år en stikprøvevis gennemgang af områdernes forretningsgange og interne kontroller På øvrige væsentlige områder: Andre indtægter Lønninger praktisk personale Udgifter/kreditorer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Gæld og eventualforpligtelser Forsikringer It-anvendelse Drift af værksteder Indtægtsdækket virksomhed Bogføringsloven tillader risikoprofilen, områderne bliver s i rotion, og revisionens omfang vil derfor være tilpasset hertil. Under de enkelte revisionsområder - fra punkt 5.3. og indtil punkt har vi med nedenstående farvekoder markeret hvilke områder, bestyrelsen skal være særlig opmærksom på. Ingen kritiske bemærkninger. Kræver ledelsens bevågenhed. Risiko for væsentlig indflydelse på vurdering af årsregnskabet. Kræver høj grad af bevågenhed fra ledelsen Kommentarer til årsrapporten og den udførte revision I forbindelse med vores revision har vi gennemgået forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på undersøge og vurdere om skolens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt, og kan danne grundlag for udarbejdelse af skolens årsregnskab. Revisionen har omftet stikprøvevise undersøgelser og afstemninger af regnskabsmerialet. Vi har foretaget analyser af årsregnskabet ved en sammenholdelse med tidligere år og budget. Vi har i forbindelse hermed fulgt op på større afvigelser. Det er påset, de opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden kontrol. Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Vi har kontrolleret, de gældsforpligtelser, der os bekendt påhviler skolen, er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet samt påset, regnskabsposterne er korrekt klassificeret, og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for skolen gældende regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes kontrolleret, de øvrige forpligtelser, der påhviler Elsesminde Odense Produktions-højskole, og som er revisionen bekendt, er kommet til udtryk i årsregnskabet. Vi har som led i vores revision gennemgået referer af bestyrelsesmøder til og med mødet den 18. november Vi har herunder konsteret, der løbende føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsen. Afledt af revisionen skal vi supplere med følgende kommentarer og oplysninger:

5 Beholdningseftersyn Revisionens formål er kontrollere, om de interne regler for afstemning af mellemværende med pengeinstitutter overholdes, herunder kassebeholdningen dagligt afstemmes. Den 21. oktober 2014 foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg, hvor bl.a. de likvide beholdninger blev optalt. Beholdningernes tilstedeværelse konsteredes. Vi har endvidere gennemgået forretningsgangen for afstemning af konti i pengeinstitut. Forretningsgangen skal bl.a. sikre, der jævnligt foretages afstemning med bankens noteringer i henhold til den vedtagne forretningsgang. Det er påset, de interne regler overholdes, og afstemningerne er af god kvalitet. Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer Regnskabsføring, forretningsgange og intern kontrol Revisionen i årets løb har til formål undersøge og vurdere, om skolens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Regnskabsføringen foretages fuldt ud af skolens administrion. De administrive rutiner er beskrevet i skolens forretningsinstruks, procedurer og lignende. Vi har i årets løb gennemgået forretningsgangene og den interne kontrol på følgende områder: 1. Økonomistyring. 2. Indtægter. 3. Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende leder og lærere. 4. Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende praktisk personale. 5. Øvrige omkostninger. 6. Anlægsaktiver. 7. Omsætningsaktiver. 8. Gæld og eventualforpligtelser. Formålet med vores gennemgang har været undersøge, om gældende bestemmelser har været overholdt, samt om forretningsgangene er hensigtsmæssigt tilrettelagt og de heri indlagte interne kontroller fungerer. Overordnet er det vores opftelse, de gennemgåede forretningsgange og kontrolforanstaltninger fungerer hensigtsmæssigt under hensyntagen til skolens opgaver og størrelse. Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisionens udvikling. Vi skal i den forbindelse dog gøre opmærksom på, der med implementeringen af nyt økonomisystem, vil være behov for en ajourføring af skolens regnskabsreguliv snarest muligt i løbet af Skolen er opmærksom herpå, og afventer implementeringen af modulet indfak til skolens økonomisystem, hvorefter samlet regnskabsreguliv vil blive ajourført. Resultet af vores gennemgang på de enkelte områder har været følgende:

6 Økonomistyring Vi har gennemgået økonomistyringen, herunder økonomirapporteringen for Elsesminde Odense Produktions-højskole. Der foretages jævnlige økonomiopfølgninger på baggrund af bogføringen - justeret for væsentlige tidsmæssige forskydninger og andre kendte forhold - med rapportering til bestyrelsen. Det er vores vurdering, økonomistyringen giver bestyrelsen og ledelsen en god mulighed for kunne agere i forhold til den økonomiske situion samt udføre et fornuftigt ledelsestilsyn. Revisionens formål er endvidere sikre, de interne regler for afstemning af balancens konti (debitorer, kreditorer mv.) er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og den overholdes, således der ikke henstår væsentlige beløb, som burde være udlignet. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer Indtægter Revisionens formål er undersøge, om de interne regler overholdes, herunder der er tilrettelagt gode interne kontroller, der sikrer, indtægterne bogføres og kontrolleres. Der er i forbindelse med de mange aktiviteter tilrettelagt forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, alle indtægter medregnes. Vi har efterprøvet de etablerede forretningsgange og interne kontroller for de samlede indtægter, der i bogføringen er opdelt i: Kommunale tilskud Ststilskud Øvrige indtægter Vi vurderer, de interne regler er fulgt, og forretningsgangene er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Vi vurderer endvidere, de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisionens udvikling, og der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende leder og lærere Vi har i henhold til lovbekendtgørelsens 14 kontrolleret, løn- og ansættelsesvilkår for skolens forstander, viceforstander og lærere følger de af Finansministeren fastste bestemmelser og aftaler. Kontrollen er foretaget på stikprøvebasis og med udgangspunkt i de revisionshandlinger, beskrevet i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol. Herudover har vi i tilknytning til revisionen af årsregnskabet foretaget en gennemgang af aflønningen af skolens forstander, for hvem der ikke er fasts en højeste arbejdstid. Vores revision har herudover ikke givet anledning til bemærkninger Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende praktisk personale Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og kontrolleret, der forefindes ansættelsesaftaler. Derudover har vi ved stikprøver kontrolleret, lønnen til personalet er givet i overensstemmelse med aftalen om arbejdstid i henhold til den foreliggende aftale. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

7 Øvrige omkostninger Vi har for delområdet stikprøvevis efterprøvet, skolens forretningsgang på området efterleves, med henblik på påse: - udgiften er bogført korrekt, - omkostningen er afholdt af skolen og vedrører skolens drift, - deringen ligger omkring bogføringstidspunktet, - faktura er fra en af skolens nurlige leverandører og ikke bærer præg af rettelser, - testioner er foretaget, - bilaget er et originalbilag. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer Anlægsaktiver Vores revision af skolens forretningsgange for dette delområde har specielt været rettet mod kontrol af, disponeringer alene sker i overensstemmelse med skolens retningslinjer og fuldmagtsforhold. Ved vores gennemgang af skolens rutiner for registrering af inventar har vi stikprøvevis kontrolleret, nyanskaffelser er registreret i skolens inventarkartotek. I forbindelse med kasseeftersynet har vi tillige foretaget en stikprøvevis kontrol af tilstedeværelsen af skolens inventar, ligesom vi har påset, registreringen opdeles som foreskrevet i 4, stk. 1 og 2 i regnskabsbekendtgørelsen. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer Omsætningsaktiver Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og efterprøvet, der ligger en formaliseret rykkerprocedure for overforfaldne tilgodehavender. Vi har ligeledes påset, skolen anbringer overskydende likviditet i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer Gæld og eventualforpligtelser Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og påset, der ligger en stregi omkring optagelse og refinansiering af langfristede lån, ligesom der er klare retningslinjer for håndtering af skolens varekreditorer. Endelig har vi påset, beslutninger/begivenheder, der afføder en fremadrettet økonomisk indvirkning på skolens regnskab, også bliver protokolleret. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer Forsikringer Det er ikke muligt for os vurdere, hvorvidt den forsikringsmæssige dækning er tilstrækkelig. Vi bemærker imidlertid, skolen løbende forholder sig til den forsikringsmæssige afdækning i samråd med skolens forsikringsselskab. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer It-anvendelse En række af skolens administrive procedurer er it-baserede. En væsentlig del af vore revisionshandlinger er baseret på interne kontroller i og omkring disse systemer. Vi vurderer derfor løbende de administrive it-systemer. På baggrund af vurderingen fastlægger vi arten og omfanget af det videre revisionsarbejde under hensyntagen til eventuelle svagheder i sikkerheden eller i de interne kontroller, som ofte kan kompenseres ved konkrete revisionshandlinger. Ved gennemgangen er det vurderet, hvorvidt der ved it-anvendelse er etableret fornødne sikkerhedsforanstaltninger til imødegåelse af dab og andre uregelmæssigheder. Gennemgangen er primært foretaget ved interviews. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer.

8 Kommentarer til revisionen af årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for produktionsskoler. Den anvendte regnskabspraksis, er ændret i forhold til tidligere år, og er oplyst i årsregnskabet på side I regnskabet er følgende ændringer oplyst: Feriepengeforpligtelser indregnes fra 2014 for samtlige årsværk opgjort efter stens metode, således anste på særlige vilkår indgår i beregningen med den fulde lønudgift ekskl. refusion. Årsværk angivet i nøgletallene er i 2014 opgjort og angivet i oversigten svarende til helsårsværk. Opgørelsen svarer til metoden jf. ny opgørelse/beregning af feriepengeforpligtelsen og i beregning af årsværk til bidragsopgørelse til sten Ledelsesberetning I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og Sammenholdt oplysninger heri med oplysninger i årsregnskabet. Sammenholdt oplysninger heri med viden og de forhold, vi er blevet bekendte med i forbindelse med vores revision. Påset de anførte nøgletal er i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Vi har med udgangspunkt i vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen. Det udførte arbejde har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger Tilskudsbetingelser Vi har kontrolleret: årselevtallet overstiger minimumsgrænsen, skolens oplysninger om årseleverne er korrekte, skolens oplysninger til brug ved beregningen af tilskud og kommunale bidrag er rigtige, herunder skolens registrering af antallet af årselever er i overensstemmelse med gældende regler, kursusvirksomheden ligger inden for skolens formål, antallet af værksteder er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, ansættelseskontrakter og lønninger mv. er i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, skolen har kontrol med personer, der deltager som led i beskæftigelse, udbetaling af evt. godtgørelse ved frrædelse er i overensstemmelse med gældende regler, elevernes skoleydelse er korrekt beregnet og udbetalt, der foreligger godkendelser fra UU vedrørende elever optaget i skolen, der foreligger begrundelser for elevers forlængede forløb, der foreligger oplysninger om EGU-forløb, der udløser tilskud, og der er modtaget grundtilskud fra Odense Kommune. Vores gennemgang af disse områder har ikke givet anledning til kommentarer. Med baggrund i de udførte revisionshandlinger kan vi konkludere, skolens tilskudsgrundlag er korrekt opgjort Undervisningsmiljø og sociale klausuler I henhold til revisionsinstruksen har vi sikret os, skolen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering samt en handlingsplan indeholdende beskrivelse af, hvordan målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås, herunder skolens politik for beskæftigelse af medarbejdere ans på særlige vilkår.

9 Skåne-/Fleksjob Vi har revideret de af Elsesminde Odense Produktions-højskole udarbejdede anmodninger om refusion. Revisionen er udført i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2013 om fleksjobordning og Finansministeriets retningslinjer for administrion af fleksjobordning i visse selvejende institutioner vedrørende refusion af lønudgifter fra sten. Revisionen har bl.a. omftet stikprøvekontrol af følgende: beregning af bidrag til ordningen, herunder opgørelse af årsværksforbrug, beregning af lønrefusionsbeløb fra sten, herunder ansættelsesforholdet er i et godkendt fleksjob, beregning af løn samt kommunal refusion, angivelse af institutionens pengeinstitutkonto ved beløbsoverførsler vedrørende ordningen. Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer Indtægtsdækket virksomhed Vi har ved vores revision af årsregnskabet set på skolens indhold mv. af aktiviteter, som skolen har iværks som en nurlig del af skolens formål (IDV), herunder har vi foretaget vurderinger af: om aktiviteten er en nurlig del af produktionshøjskolevirksomheden, om de udbudte ydelser ikke sker på konkurrenceforvridende vilkår, om skolens IDV som minimum hviler i sig selv over en fireårig periode, om der foretages for- og efterkalkulioner, skolens forretningsgange på IDV-området, skolens beregninger, som ligger til grund for opkrævningerne af skoleopholdet med henblik på sikre, der ikke sker finansiering ved offentlige midler. Skolens result af IDV har fordelt sig som følger i de seneste 4 år: Total (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) IDV-result Gennemgangen af IDV-området viser, der i regnskabsåret har været aktiviteter svarende til et result på tkr Totalt set udgør IDV aktiviteten over en 4-årig periode et underskud på tkr Det akkumulerede result er dog positivt og udgør tkr Der henvises til regnskabet 2014 med noten jf. særlige specifikioner. Skolens IDV aktiviteter består af STU-aktiviteter. Af skolens samlede årselever på i alt 249,5 har 0,91 årselever deltaget i IDV-aktiviteter uden for skolens primære formål, for hvilke der er opkrævet betaling hos de respektive rekvirenter. Der har således alene været solgt ydelser, der relerer til skolens ordinære undervisning. Skolen har kalkuleret med priser svarende til taksametertaksten kombineret med nøgletalsfordelinger og vi har påset der foreligger for- og efterkalkulioner, og herunder er det vores vurdering, aktiviteterne ikke er sket på konkurrenceforvridende vilkår Drift af værksteder Vi har gennemgået produktionsskolens drift af værksteder. Der er primært fokuseret på skolens salg, idet for lave salgspriser kan være konkurrenceforvridende. Vi er opmærksomme på, produktionsskolens drift af værksteder ikke nødvendigvis skal balancere, idet der er tale om værksteder, der drives med henblik på undervisning. Vi vurderer, produktionsskolen ikke producerer varer eller tjenesteydelser, hvorved produktionsskolen bliver konkurrenceforvridende. Vi vurderer, der er tale om undervisning og ikke kommerciel virksomhed. Vi har i den forbindelse vurderet foreliggende aftaler om løbende produktion. Der er tale om begrænset produktion på bestilling ud over de produkter, der er planlagt af værkstedsledere i deres tilrettelæggelse af undervisningen. Vi vurderer, værkstedernes drift er indenfor rammerne af driften af produktionsskoler, jf. loven.

10 Resultopgørelsen Resultopgørelsen udviser et result på -802 tkr. mod sidste års result på tkr. Faldet i årets result skyldes primært ekstraordinære udgifter til renovering/vedligeholdelse af bygninger, og feriepengeforpligtelser hvor skolen har ændret opgørelsesmetode og nu indregner den fulde forpligtelse inkl. anste på særlige vilkår (fleksjob) Indtægter Skolens samlede indtægter udgør tkr. mod tkr. i 2013, og der er ved den løbende og afsluttende revision foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer skolen, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis. Vi har analyseret resultopgørelsen og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt. Årselever Årselevtallet er på stabilt niveau i årene 2010 til Årselevtallet er dog steget i 2014 til 249,5 fra 235,13 i Indtægter Indtægterne vedrørende ststilskud har i perioden udvist en svagt stigende tendens fra 2011, hvorimod skoleydelsen er afhængig af alderen på eleverne. Revisionen af området har ikke givet anledning til kommentarer.

11 Driftsudgifter Vedrørende de samlede driftsomkostninger, der udgør tkr. mod tkr. i 2013, har vi analyseret resultopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter er kvalificeret og periodiseret korrekt. Driftsudgifter Driftsudgifterne er steget siden 2010, primært vedr. ejendomsomkostninger og administrive udgifter. Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger Personaleudgifter Vedrørende personaleudgifter, der dækker over lønninger og vederlag mv. udgiftsført med tkr. mod tkr. i 2013, har vi i årets løb foretaget kontrolarbejder med henblik på sikre os, de udbetalte lønninger er i overensstemmelse med de indgåede lønaftaler og meddelte oplysninger. Vi har påset, lønninger, der er udbetalt til det personale, der forestår lønudbetalinger eller foretager edb-indberetninger, er korrekte. Vedrørende afregning, afstemning og lønoplysning af de anstes A-indkomst, A-sk og andre udbetalte ydelser har vi ligeledes påset, disse er korrekte. Lønomkostninger Lønomkostninger til undervisning er steget fra 2011 til 2012, men er faldet i De administrive lønomkostninger er steget fra 2013 og Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer Balancen Åbningsbalancen Formålet med revisionen er sikre, der er kontinuitet i regnskabsaflæggelsen. Vi har kontrolleret, der er sammenfald mellem balancen for årsregnskabet 2013 og åbningsbalancen i regnskabsføringen for Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

12 Anlægsaktiver Vi har gennemgået anlægsaktiverne, der pr. 31. december 2014 udgør tkr. mod tkr. ultimo 2013, og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder tilgangen på tkr. stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder aktiverne vurderes være til vedvarende brug for tkr. Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stikprøvevis kontrolleret årets tilgange. Endelig har vi gennemgået afgangen og de foretagne af- og nedskrivninger og påset, anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig. Vores revision har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger Omsætningsaktiver Omsætningsaktiverne, der udgør tkr., består af varebeholdninger, tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter, og likvide beholdninger. Varebeholdninger er optalt og vurderet for måling i forhold til regnskabspraksis. I forbindelse med vores revision har vi kontrolleret, varebeholdningerne er værdians i overensstemmelse med sidste år og skolens regnskabspraksis. Vi har foretaget en stikprøvevis kontrol af de anvendte priser og foretaget stikprøvevis varelageroptælling, med kontrol af den fysiske tilstedeværelse. Tilgodehavender udgør pr. 31. december 2014 i alt tkr. mod tkr. pr. 31. december Vi har gennemgået listen over tilgodehavender pr. 31. december Efter gennemgangen er det vores opftelse, tilgodehavenderne ikke indeholder væsentlige tabsrisici. Vi har påset, mellemværender med pengeinstitut er optaget til saldiene pr. 31. december 2014 og er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet. Elsesminde Odense Produktions-højskole har pr. 31. december 2014 kontantindeståender i 5 pengeinstitutter på tkr. Vi gør i lighed med 2013 i den forbindelse opmærksom på, der i henhold til Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 133 af 22. februar 2011 med efterfølgende ændringer fremgår, Fonden dækker kontante midler i pengeinstitutter indtil et beløb svarende til euro pr. investor svarende til ca kr. Det vil sige, Elsesminde Odense Produktions-højskole kun er garanteret kr. i hvert pengeinstitut. Vi er bekendt med, produktionsskolen har minimeret risikoen ved sprede sin beholdning på flere pengeinstitutter. Der er dog forts en risiko til stede i et af pengeinstitutterne, idet indestående udgør 16,5 mio. kr. ultimo Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. Revisionen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer Egenkapital Egenkapitalen udviser pr. 31. december 2014 en saldo på tkr., der fremkommer ved den positive egenkapital pr. 1. januar 2014 på tkr. er tillagt årets result for 2014, der udgør et underskud på -802 tkr.

13 Gæld Den kortfristede gæld, der pr. 31. december 2014 udviser en samlet saldo på tkr., består af sædvanlige gældsposter. Vi har gennemgået afstemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til eksterne kontoudtog mv. For skyldige og afste beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservioner. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Noter Årsrapporten indeholder de nødvendige noter i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på være en uddybning/supplement i forhold til resultopgørelsen og balancen. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Pantsætninger og eventualforpligtelser Vi har gennemgået skolens pantsætninger og eventualforpligtelser, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring. Skolen har ingen eventualforpligtelser. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 113 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 113 1.2 Konklusion

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014 VESTiYSK Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119 Årsrapporten for 2014 Medlem

Læs mere

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Revisionsprotokollat af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010

Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010 pmciwtfrhousf(mpers fl l)rîcewa terho usecoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup Telefon 39 45 39 45 Telefa 39 45 3987 Rudme Friskole Revisionsprotokollat om årsrapporten

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere