Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118"

Transkript

1 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side Årsrapporten for 2014

2 Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor har vi foretaget den lovkrævede revision af årsregnskab for Lemvig Produktionsskole for Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen. Årsregnskabet viser følgende hovedtal: tkr Resultat Egenkapital Balancesum Den udførte revision har ikke givet til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Såfremt skolens ledelse godkender årsregnskab og ledelsesberetning i den foreliggende form, vil vi forsyne denne med sædvanlig revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger, samt afgive en udtalelse om ledelsesberetningen uden. 2. Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse I vort revisionsprotokollat af 28. august 2009 har vi redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endvidere redegjort for ansvarsfordelingen mellem skolens ledelse og os. Revisionen har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende foretagne regnskabsmæssige skøn. Som forberedelse til revisionen for 2014 har vi vurderet forventningerne til den økonomiske udvikling for 2014, herunder risici relateret til skolens aktiviteter. Vi har endvidere vurderet risici forbundet med regnskabsaflæggelsen. Vi har på baggrund heraf udarbejdet en strategi for revisionen med henblik på at målrette vort arbejde mod risikofyldte områder. Vi har ikke identificeret regnskabsposter og områder, hvortil der efter vor opfattelse knytter sig særlige risici for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet. Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabets oplysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og dokumentation herfor. Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabspraksis, ledelsens regnskabsmæssige skøn samt ledelsens afgivne oplysninger i øvrigt.

3 107 Revisionen har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning af resultatopgørelsen med tidligere års resultatopgørelser. Ved gennemgangen af balancen har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til skolen, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige værdiansættelse. Vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler skolen, er rigtigt udtrykt i årsregnskabet. Vi har endvidere påset, at almindelig anerkendt regnskabspraksis er fulgt, samt at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af skolens aktiviteter for regnskabsåret. I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder har vi revideret begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb. Formålet med revisionsarbejdet på dette område er at kontrollere, om væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er kommet til udtryk enten i selve regnskabsposterne eller i form af oplysninger i noter til årsregnskabet. Under revisionen har vi efterprøvet om årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringen og Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for produktionsskoler m.v. Der er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 29. oktober 2014 i Lemvig afdelingen og igen den 11. december 2014 i Holstebro afdelingen. Eftersynene gav ikke til. 2.1 Registreringssystemer og intern kontrol Vi har som led i revisionen gennemgået skolens registreringssystemer og interne kontroller. Fuldmagtsforhold til skolens bankkonti er organiseret således at disponeringen foretages af skolens ledelse på baggrund af betalingsforslag som stilles af skolens administrative medarbejdere. Der er således etableret den krævede adskillelse mellem registrering og frigivelsesfunktionen. Ligesom der er fastsat beløbsgrænser for foretagelse af betalinger med skolens Dankort. Gennemgangen af registreringssystemer har ikke herudover givet til. 3. Særlige forhold af betydning for modtager eller hvervgiver I henhold til lovgivningen skal vi i revisionsprotokollen omtale væsentlige forhold som væsentlige usikkerheder, væsentlige fejl eller mangler vedrørende skolens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol. Revisionen har ikke givet til vedrørende årsregnskab eller de omtalte forhold. 4. Kommentarer til årsregnskabet Årsregnskabet og den udførte revision suppleres med følgende kommentarer og oplysninger. Der henvises endvidere til tjeklisten sidst i revisionsprotokollen, som indeholder revisors stillingtagen til en række spørgsmål om den udførte revision.

4 Statstilskud Statstilskuddet er afstemt med Undervisningsministeriets noteringer. Tilskuddet omfatter dels et beløb pr. årselev og en skoleydelse, der udbetales som løn til skolens elever, samt et bygningstilskud. Det samlede statstilskud er faldet i forhold til 2013, som følge af et mindre fald i antal årselever på skolen. I årets løb har vi attesteret skolens indberetninger af elevgrundlag m.v. som lægges til grund for beregning og udbetaling af elevtilskuddet og skoleydelsen. Ved de enkelte attestationer har vi stikprøvevis kontrolleret grundlaget for de attesterede indberetninger. Det er vor opfattelse, at indberetningerne er rigtige og foretaget på et pålideligt grundlag. Revisionen gav ikke til. 4.2 Andre indtægter Andre indtægter er afstemt med bogføringen. Herudover har vi ved stikprøver påset, at tilskud m.v. kan afstemmes til underliggende aftaler og betalinger. Revisionen gav ikke til. 4.3 Personaleudgifter Revisionen af lønudgifter har bl.a. omfattet en gennemgang af skolens forretningsgang på lønområdet, ligesom vi har foretaget stikprøvevis gennemgang af enkeltsager herunder ansættelsesaftaler, indplaceringer og aflønning m.v. Skolen har haft et fald i lønomkostninger til undervisning, som er faldet fra tkr. i 2013 til tkr. i Faldet kan primært henføres til, at der har været 234 tkr. mere i lønrefusioner end sidste år. De samlede lønrefusioner er steget fra 494 tkr. i 2013 til 728 tkr. i Revisionen gav ikke til. 4.4 Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er afstemt med skolens anlægskartotek. Tilgange samt beregnede afskrivninger er stikprøvevis efterprøvet bl.a. ved sammenholdelse med eksterne regnskabsbilag. Vi har desuden foretaget stikprøvevis kontrol af tilstedeværelsen af aktiverne. Afskrivninger er påset foretaget i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis som beskrevet i årsregnskabet. De samlede tilgange på anlægsaktiver i 2014 udgør 404 tkr. De væsentligste poster har været kontorinventar, edb og ombygning af Havnen 74, herunder ny port, nye elinstallationer m.v. og en udsugningsmaskine. Revisionen gav ikke til. 4.5 Tilgodehavender Tilgodehavender er afstemt med bogføringen og foreliggende specifikationer af de enkelte tilgodehavender. Vi har endvidere påset, at alle væsentlige tilgodehavender er indbetalt efter regnskabsårets udløb.

5 109 Revisionen gav ikke til 4.6 Likvide beholdninger Likvide beholdninger er påset til stede ved afstemning med foreliggende kasseopgørelse samt årsopgørelse fra skolens pengeinstitutter. Skolens likviditet er forbedret i året med kr. 1 mio., som følge af skolens drift og positive ændring i arbejdskapitalen. Revisionen gav ikke til. 4.7 Langfristet gæld Gælden til realkreditinstitutter på tkr. er afstemt med årsopgørelse fra Nykredit. Lånet er optaget i 2008 som et 20 årigt rentetilpasningslån. I 2008 er indgået renteswapaftale med Nykredit, hvorved forrentningen af lånet er fastlåst til 5,04 % indtil Denne renteswap aftale har pr. 31. december 2014 en negativ markedsværdi på 760 tkr., som er indregnet i balancen under anden kortfristet gæld, og reguleres løbende direkte over egenkapitalen. Skolen har pr. 31. december 2014 deponeret 199 tkr. hos Nykredit til sikkerhed for den negative markedsværdi af renteswap aftalen. Revisionen gav ikke til. 4.7 Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser er afstemt med bogføringen. Skolens opgørelse af feriepengeforpligtelser er gennemgået og efterprøvet ved stikprøver. Øvrige kortfristede gældsforpligtelser er ved stikprøver sammenholdt med foreliggende eksterne regnskabsbilag. Revisionen gav ikke til. 5. Andre forhold 5.1 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskab har vi indhentet en skriftlig erklæring fra skolens ledelse om forhold, der indgår i den løbende bogføring f. eks. mulige eventualforpligtelser, retssager, sikkerhedsstillelser, besvigelser eller mistanke herom m.v. I erklæringen bekræfter ledelsen endvidere årsrapportens fuldstændighed. Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet til. 5.2 Bestyrelsens forhandlingsprotokol Vi har gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol. Gennemlæsningen gav ikke til. 5.3 Forsikringer Skolens forsikringsforhold er ikke omfattet af vor revision. Skolens ledelse har oplyst, at skolens forsikringer gennemgås periodisk og at skolen har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at skolens aktiver og aktivitet skønnes rimeligt forsikringsdækket i skadessituationer. Vi har ikke efterprøvet ledelsens skøn.

6 Undervisningsmiljø Vi har påset, at skolen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering og at den revideres løbende jfr. Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. 5.5 Sociale klausuler Vi har påset, at skolen har udarbejdet en handlingsplan, der beskriver, hvordan skolen vil bidrage til målsætningen om det rummelige arbejdsmarked, herunder hvordan skolen vil beskæftige medarbejdere ansat på særlige vilkår. 5.6 Indtægtsdækket virksomhed Under revisionen har vi påset, at skolens aktiviteter vedrørende indtægtsdækket virksomhed indenfor de sidste fire år har givet overskud samlet set. Vi har således ikke formodning om, at skolen har et uberettiget forbrug af statsmidler til gennemførelse af indtægtsdækket virksomhed. 5.7 Assistance udover lovpligtig revision Udover den lovpligtige revision har vi ydet assistance og rådgivning vedrørende bl.a. udarbejdelse af årsrapporten for 2014, samt assistance med den løbende momsopgørelse og indberetning. 5.8 Ikke korrigerede forhold I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet i den foreliggende form, fordi ledelsen vurderer dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Der er ikke konstateret forhold, som ikke er indarbejdet i det foreliggende årsregnskab. 5.9 Risiko for besvigelser I forbindelse med revisionen har vi forespurgt skolens ledelse om risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser, samt hvorvidt ledelsen har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser. Ledelsen har oplyst, at der ikke er særlig risiko for besvigelser, og at skolen har et kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at man ikke har kendskab til, at besvigelser er forekommet eller formodning herom. I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.

7 Forvaltningsrevision I henhold til revisionsbekendtgørelsen skal der i forbindelse med revisionen foretages en vurdering af, om skolens midler forvaltes under skyldige økonomiske hensyn. Denne del af revisionen skal bl.a. omfatte en vurdering af, om skolen udviser sparsommelighed og om skolens aktiviteter gennemføres med den fornødne produktivitet og effektivitet. Forvaltningsrevisionen baseres hovedsagelig på de informationer og indtryk vi modtager i forbindelse med den ordinære finansielle revision samt på de nøgletal, der indgår i skolens årsrapport herunder udviklingen i nøgletallene. Resultatet af forvaltningsrevisionen omtales i det følgende. 6.1 Sparsommelighed Under vor revision har vi såvel løbende som ved årsafslutningen vurderet, hvorvidt skolens dispositioner stemmer overens med almindelige normer for, hvad der kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, når der tages hensyn til skolens placering, art og størrelse samt ønske om også i fremtiden at være konkurrencedygtig. Skolens ledelse arbejder løbende med skolens økonomi, herunder er der stor fokus på omkostningsniveauet. Der har ikke i året været foretaget væsentlige nyinvesteringer. Revisionen af skolens virksomhed har ikke givet til formodninger om, at der ikke udvises sparsommelighed ved disponering af skolens midler. 6.2 Produktivitet Skolens produktivitet kan belyses ved følgende nøgletal m.v.: Udvikling i antal årsværk pr. årselev m.v Forskel Antal årselever Antal årsværk til undervisningens gennemførelse Årselever pr. årsværk ved undervisning Antal årsværk, ledelse og administration Antal årselever for 2014 har udviklet sig stabilt i forhold til 2013, dog med et mindre fald. Lærerstaben er tilsvarende reduceret, hvilket betyder et stort set uændret antal årselever pr. lærerårsværk. Revisionen af skolens produktivitet har ikke givet til. 6.3 Økonomistyring På grundlag af en handlingsplan udarbejder skolen driftsbudgetter for det efterfølgende år. I udarbejdelsen af såvel handlingsplan som budget involveres de ansvarlige for de forskellige aktivitetsområder. Budgettet udarbejdes, så det kan danne grundlag for periodisk opfølgning ved sammenholdelse med det løbende regnskab. Der er i 2014 løbende foretaget sammenholdelse mellem udviklingen i skolens aktivitet og budgettet for Budgetopfølgningen forelægges bestyrelsen løbende igennem året. Budgettet for 2014 udviste et forventet overskud på 130 tkr. med et årselevtal på 101. Skolen har realiseret et underskud på 51 tkr. med et årselevtal på 103. Vi skal anbefale, at skolens løbende økonomistyring og budgetopfølgning fortsat gives en høj prioritet i det kommende år.

8 112 Revisionen af skolens økonomistyring har ikke herudover givet til. 6.4 Effektivitet Skolens effektivitet kan belyses ved nøgletal for omkostninger ved undervisningens gennemførelse pr. årselev: tkr Forskel Lønomkostning ved undervisningen Lærerlønomkostninger pr. årselev Lønomkostningen ved undervisningen målt pr. årselev er faldet i 2014, som følge af stigende lønrefusion og løntilskud. Revisionen af skolens effektivitet har ikke givet til. 6.5 Konklusion På baggrund af vore undersøgelser samt revisionen af årsrapporten mener vi, at skolen arbejder sparsommeligt, produktivt og effektivt samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler. Det bemærkes dog som nævnt ovenfor, at vi skal anbefale, at skolens løbende økonomistyring og budgetopfølgning fortsat gives en høj prioritet i det kommende år. Forvaltningsrevisionen har herudover ikke givet til.

9 Undervisningsministeriets revisortjekliste I overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om revision har vi udfyldt ministeriets revisortjekliste og indarbejdet den i revisionsprotokollen: 7.1 Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: x Uden forbehold og supplerende oplysninger o Forbehold om fortsat drift (going concern) o Forbehold om øvrige forhold o Supplerende oplysninger om fortsat drift (going concern) o Supplerende oplysninger om budget o Supplerende oplysninger om øvrige forhold JA NEJ JA 1. Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen 1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen? (Bek nr. 1490, BEK nr ) 2 Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler? (BEK nr ) 2. Revision og revisionsarbejde 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske omtalt i sidste års protokollat? (BEK nr , stk. 3) 4 Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner er inden for institutionens formål? (BEK nr ) 5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (BEK nr ) 6 Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer (LBK nr ) 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 7 Har revisor vurderet, at institutionen efter forholdene har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings- og godkendelsesregler? (BEK nr. 1187, bilag

10 114 nr ) JA NEJ JA 8 Har revisor vurderet, at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr ) 9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutionen? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr ) 4. Finansiel revision 10 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr ) 11 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr ) 12 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret? (BEK nr ) 13 Er institutionens likvide midler anbragt i overensstemmelse med 5 i Loven. (LBK nr. 456) 14 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek er ajourført, og at den bogførte værdi af aktiverede aktiver i henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr. 3.1) 15 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr bilag 1, nr. 3.1) JA NEJ JA

11 Har revisor, som led i sin revision af årsregnskabet vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med i bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler? (BEK nr ) JA NEJ JA 5. Indtægtsdækket virksomhed 17 Kan revisor bekræfte, at institutionens akkumulerede resultat ikke har været negativt de seneste 4 år i træk? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr. 7.1) 18 Har revisor påset, at der foreligger forog efterkalkulationer? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr. 7.1) 19 Har revisor påset, at alle indtægter og omkostninger ved den indtægtsdækkede virksomhed registreres løbende og er adskilt fra institutionens øvrige virksomhed? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr. 7.1) 20 Afsætter institutionen efter revisors vurdering sine produkter på vilkår i overensstemmelse med Finansministeriets Budgetvejledning pkt , således at private udbydere ikke påføres ubillig priskonkurrence? (LBK nr ) 6. Særlige kontrolopgaver 21 Er institutionen efter revisors vurdering i sit virke uafhængig og kommer institutionens midler alene institutionens undervisnings- og produktionsvirksomhed til gode? (LBK nr , stk. 1) 22 Har revisor, som led i sin revision af JA NEJ JA

12 116 årsregnskabet vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret i.f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsregnskabet)? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr. 4) 23 Har institutionen en virksomhedsplan? (LBK nr , stk. 7) 24 Er institutionens vedtægter godkendt af den eller de tilskudsydende kommuner/amtsråd? (LBK nr , stk. 1) 25 Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedr. sociale klausuler? (BEK nr , BEK nr. 1187, bilag 1, nr. 6.1) JA NEJ JA 26 Har institutionen oplyst om antallet af ansatte i årsregnskabet vedr. sociale klausuler? (BEK nr , BEK nr bilag 2) 27 Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering? (LOV nr og 7) (BEK nr. 1187, bilag 1, nr. 5.1) 28 Er evt. driftsaftaler om forberedende voksenundervisning (FVU) efter revisors vurdering indgået på korrekt vis af institutionen? (BEK nr , stk. 1) 7. Løn- og ansættelsesforhold 29 Har revisor vurderet, at de ansattes lønog ansættelsesvilkår følger finansministeriets aftalte eller fastsatte bestemmelser? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr. 2.1 og 2.2) 30 Har revisor vurderet, at de ansatte har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at institutionens personalesager er ajour- JA NEJ JA

13 117 førte? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr. 2.1 og 2.2 ) 31 Har revisor vurderet, at lønancienniteten er udregnet korrekt efter organisationsaftaler og protokollaterne om arbejdstid m.v.? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr. 2.1 og 2.2) 32 Har revisor vurderet, at udregninger i løn- og løntimespecifikationer er opgjort korrekt? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr. 2.1 og 2.2) 33 Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag m.v. vedr. de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr og 2.2.5) JA NEJ JA JA NEJ JA 34 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisationsaftalerne og /eller ansættelsesbekendtgørel- sen herunder at evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler og aftaler? (BEK nr. 1187, bilag 1, nr. 2.1 og 2.2) 8. Forvaltningsrevision økonomistyring 35 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af institutionens økonomistyring herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter? (BEK nr , stk. 3, litra 3) 36 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. institutionens økonomistyring? (BEK nr , stk. 3, litra 3) 9. Forvaltningsrevision sparsommelighed 37 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3, litra 3)

14 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3, litra 3) 10. Forvaltningsrevision - produktivitet 39 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af institutionens produktivitet? (BEK nr , stk. 3, litra 3) 40 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. institutionens produktivitet? (BEK nr , stk. 3, litra 3) 11. Forvaltningsrevision effektivitet 41 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af institutionens effektivitet? (BEK nr , stk. 3, litra 3) 42 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. institutionens effektivitet? (BEK nr , stk. 3, litra 3) JA NEJ JA

15 Revisors erklæring I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler oplyses at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, at revisionen af statstilskuddet ikke har givet til vedrørende anvendelse i overensstemmelse med de givne vilkår, og at revisionen af refusion og tilskudsgrundlag ikke har givet til vedrørende overensstemmelse med gældende regler. Lemvig, den 20. april 2015 VESTJYSK REVISION Statsautoriseret revisionsaktieselskab Richard Hansen statsautoriseret revisor Forelagt for bestyrelsen, den 20. april 2015 Kenneth Bro Torben Jensen Dorthe Pia Hansen Formand Næstformand Per Andreasen Claus Hansen Claus Bjerg Pedersen Hanne Ebbesen

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014 VESTiYSK Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119 Årsrapporten for 2014 Medlem

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 113 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 113 1.2 Konklusion

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010

Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010 pmciwtfrhousf(mpers fl l)rîcewa terho usecoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup Telefon 39 45 39 45 Telefa 39 45 3987 Rudme Friskole Revisionsprotokollat om årsrapporten

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 til årsregnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Revisionsprotokollat af

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere