Vandløbsindsatser i Limfjordsoplandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandløbsindsatser i Limfjordsoplandet"

Transkript

1 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax Dato: 10. juli 2014 J. nr.: Init.: niv Vandløbsindsatser i Limfjordsoplandet 2. generations Vandområdeplaner Indhold Baggrund... 2 Indsatsplanlægningen... 2 Prioriteringen... 3 Udfordringer og bemærkninger... 3 Bidrag til miljøvurdering af indsatsplanen... 4 Organisering af arbejdet... 5 Teknikker gruppe... 5 Vandråd... 5 Arbejdsgrupper... 6 Processen og Tidsplan... 6 Bilag 1. Behov for koordinering mellem kommunerne af vandløbsindsatsen i oplandet til Limfjorden... 9 Bilag 2. Bemærkninger fra kommunerne til de foreslåede vandløbsindsatser

2 Baggrund Med vedtagelsen af Lov om planlægning er det besluttet, at Kommunalbestyrelserne udarbejder forslag til vandløbsindsatsen i de kommende vandområdeplaner Forslaget skal fremsendes til miljøministeren senest 7. oktober april udmeldte Naturstyrelsen en ramme for kommunernes arbejde. Konkret er opgaven afgrænset til vandløbets fysiske forhold og bekæmpelse af okker. Rammen bestod af: Foreløbige miljømål relateret til vandløbets smådyr, fisk og planter. Et antal km. vandløb, der skal forbedres. Et prissat virkemiddelkatalog (virkemidler der kan vælges imellem). En foreløbig økonomisk ramme (på oplandsniveau). I forbindelse med opgaven har Miljøministeren også givet kommunerne en ny opgave med involvering af interessenter i Vandråd. Der er etableret ét Vandråd Limfjorden, der inden for rammerne af indsatsprogrammet diskuterer overordnede vandplanspørgsmål (principdrøftelser), planlægning etc. Vandråd Limfjorden har ingen beslutningskompetence, men har været en vigtig sparringspartner for Kommunerne. Vandråd Limfjorden består af 20 personer, fra forskellige interesseorganisationer. Indsatsplanlægningen Der forelægger nu et udkast til indsatsprogram for oplandet til Limfjorden: Økonomi (kr.) Okkeranlæg (stk.) Længde (km.) Spærringer (stk.) Ramme Indsats * *) Der er udover hvad der umiddelbart fremgår af webgis planlagt en indsats overfor en type 2 spærring ved Ryde Mølle (Holstebro) - Pris kr. Naturstyrelsen er ved at muliggøre elektronisk indberetning. Endvidere er der ved Kojborg Bæk (Holstebro) en åbning af en rørlagt strækning (type 1). Denne kan ikke løses for de afsatte midler, da projektet vil inkludere, at vandløbet omlægges ved vejunderføring Forventet merudgift ( kr.). Det forventes, at Naturstyrelsen afsætter midler til disse 2 ekstra indsatser. Det understreges, at det forventes, at Naturstyrelsen afsætter midler til både Ryde Mølle og de ekstra kr. til Kojborg Bæk (begge i Holstebro Kommune). Den økonomiske ramme vil kunne rumme dette. Der er i den statslige ramme ikke afsat midler nok til at gennemføre alle relevante indsatser. Kommunerne i oplandet til Limfjorden foreslår derfor også yderligere indsatser til gennemførelse i anden planperiode under den ekstra pulje Naturstyrelsen har afsat. Limfjordsrådet opfordre til at disse projekter fremmes. I forhold til den udmeldte ramme vil der med indeværende indsatsprogram nås langt, herunder adskillige flere km. vandløb med målopfyldelse og flere fjernede spærringer end det forudsatte i den udmeldte ramme. Mange af de dyrere indsatser i de store vandløb er dog udskudt til 3. generations vandområdeplaner. Dette bl.a. pga. ikke afklarede vådområdeprojekter m.v.

3 Teknikergruppens bemærkninger til de i Web-Gis en indmeldte indsatser fremgår af bilag 2. Prioriteringen Generelt er følgende prioritering lagt til grund for indsatsplaceringen: Indsatsen gennemføres i vandløb, hvor der ikke er tvivl om den overordnede målsætning. Indsatsen er tilstræbt lagt i sammenhængende vandløb (vandløbssystemer gøres færdige) Indsatserne er koordineret med indsatser i første vandplanperiode. Sammenhæng til nabokommuners indsats i grænsevandløb er søgt tilgodeset Vandløb med godt potentiale er prioriteret, herunder gode faldforhold, potentiale for større fisketætheder m.v. Forventning om gennemførlighed i forhold til lodsejere og konsekvenser for afvanding. Der er ikke midler til at gennemføre alle indsatser i risikovandløbene. Der er valgt positivt til jf. ovenstående og i nogle tilfælde er der fravalgt på grund af manglende mulighed for at nå målopfyldelse på grund af vandløbenes ringe tilstand. Spærringer er fjernet nedstrøms fra. Udfordringer og bemærkninger Det forudsættes at 1. generationsvandplanerne gennemføres fuldt ud. Der indgår i denne adskillige store spærringer. Hvis ikke disse fjernes, giver det ikke mening med indsatserne opstrøms i forhold til fisk / smådyr. o Eksempelvis er indsatsen med fjernelse af spærringen/stemmeværket ved Agerskov Dambrug (Ikast Brande Kommune) med i Vandplan 1 (2014).Det er sidste større spærring i selve Karup Å. Dambrugets miljøgodkendelse er påklaget og efterfølgende hjemvist, så der kan i praksis pt. ikke ansøges på en vandløbsindsats. Når først dambruget er miljøgodkendt, vil det have en retsbeskyttelse i 8 år før det på ny skal miljøgodkendes og overgå til pumpeløsninger. En indsats kræver derfor ekstra midler og der er ikke afsat midler nok til erstatningen i første generations vandplaner. Der mangler koordinering med spildevandsindsatsen. Dette opstår naturligt som følge af, at kommunerne kun forestår indsatsplanlægningen for de fysiske forhold i vandløbene, mens Staten forestår indsatsplanlægningen for spildevandsindsatserne. Det ville være hensigtsmæssigt om Kommunerne forestod planlægningen for begge disse indsatser. En lang række vandløb er røget ud herunder kildevandløb, der dermed står uden målsætning. I relation til kommunernes håndhævelse er dette uheldigt Der er adskillige fejl og mangler i Web-Gis en. o I Holstebro mangler eksempelvis spærringen ved Ryde Mølle. I Randers Kommune mangler Stampen vandmølle og på Mors mangler en højvandslukke ved Skarum Å s udløb. Kommunerne indsender øvrige fejl og mangler. Det bemærkes, at der er uoverensstemmelser mellem basisanalysen og GIS-værktøjet. Eksempelvis er de opstrøms dele af Ørebro Kanal (Jammerbugt) kun med i Basisanalysen, ligesom opstrøms o8916_c (Årup å / Sjørring sø kanal, Thisted) kun er med i basisanalysen.

4 Bidrag til miljøvurdering af indsatsplanen Kommunerne bidrager til Naturstyrelsens miljørapport. Denne beskriver og vurderer de forhold, som kræves efter miljøvurderingsloven. Det er blandt andet, hvor dette er relevant, den sandsynlige væsentlige indvirkning af indsatserne på fx den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Biologisk mangfoldighed, flora og fauna kan påvirkes positivt af tiltag, der forbedrer de fysiske forhold i vandløbene. Dels skaber det bedre og flere livsbetingelser for den akvatiske flora og fauna og dels kan nogle af virkemidlerne resultere i mere varieret natur op til vandløbene (plantning af træer m.m.). I størrelsesorden 60 km. af de vandløbsstrækninger, der er foreslåede indsatser på er beliggende i Natura 2000 områder. Indsatserne forventes især at være gavnlige for naturtypen Vandløb med vandplanter. I forundersøgelserne til vandløbsprojekterne undersøges risikoen for, om projekter kan påvirke Natura områder væsentligt og i bekræftende fald foretages en konsekvensvurdering af projektet i forhold til, hvordan det påvirker de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området. En risiko kan evt. afhjælpes, gennem tilpasning af de konkrete tiltag, eventuelt fravalg af lokaliteter, idet projekter kun kan iværksættes, hvis man har sikret sig, at projektet ikke skader Natura 2000-området eller beskyttede arter. De store indsatser for at forbedre tilstanden i vandløbene herunder fiskenes levevilkår, øger de rekreative værdier for især lystfiskere og mennesker, der i øvrigt holder af at færdes i naturen. Projekter indenfor eksempelvis vandløbsrestaurering og genåbning af vandløb kan endvidere ændre i arealanvendelsen lokalt. Dette kan ske ved ændring af eksisterende arealer, herunder genslyngning og åbning af rørlagte vandløb på markarealer. Den ændrede arealanvendelse herunder påvirkningen af dyrkningsarealet bør ses i sammenhæng med de positve effekter, vandløbsrestaureringer kan have på tilbageholdelse af vand (se nedenfor). Der indgår i forslaget fjernelse af spærringer i forbindelse med 5 dambrug Skinderupmølle Dambrug (Viborg), Rabis Dambrug (Viborg), Sangild Dambrug (Silkeborg), Døstrup Dambrug (Mariagerfjord) samt ved Mølgård Dambrug (Aalborg). Der vurderes ikke at være væsentlige indvirkninger på befolkningen og menneskers sundhed. De fleste vandløbsprojekter vil næppe berøre forurenet jord, men ved projekter i specielt byer skal dette undersøges nærmere i forundersøgelsen. Det vurderes, at der ikke umiddelbart vil være væsentlige indvirkninger på vandkvalitet og grundvand i forbindelse med vandløbsprojekterne. Nogle af de anvendte virkemidler som genslyngning (~45 km. ) og restaurering af hele ådale (~11 km.) forventes at være forebyggende i forhold til klimaforandringer. Når vandløbet eksempelvis genslynges og kommer i terræn vil der ved store afstrømningsforhold ske en opmagasinering af vand i projektområderne. Der kan på den måde muligvis ske en reduktion af oversvømmelseshændelser i nedstrøms beliggende dele af vandløbssystemet,

5 herunder en kapacitetsforøgelse i forhold til afledning af vand. Fordelene vil være for både nedstrøms beliggende byer og landbrugsarealer. Genopretning af de fysiske forhold i vandløb, ådale og vådområder kan give landskabet herlighedsværdi i form af større visuelle oplevelsesværdier og et mere naturligt og varieret udtryk. I forundersøgelserne til vandløbsprojekterne undersøges risikoen for påvirkninger af kulturarv og arkæologisk arv. Det visuelle indtryk ved kirker og kulturmiljøer forventes enten ikke at blive påvirket eller blive påvirket positivt som nævnt ovenfor under landskab. Under gravearbejde m.v. er der opmærksom på muligheden for at finde fortidsminder. Hvis der bliver påtruffet spor efter fortidsminder ved anlægsarbejder, standses dette og Museum kontaktes. Organisering af arbejdet Temadag Hele interessentinddragelsen startede op 28. februar, hvor Limfjordsrådet afholdt en temadage om vandråd og indsatsplanlægning. Der var inviteret bredt via medierne i oplandet og i alt 76 deltagere fra diverse organisationer bidrog til debatten. Der var på mødet stor opbakning til, at der udover Vandråd også etableres lokale arbejdsgrupper. Tanken bag arbejdsgrupperne var, at de lokale interessenter fik mulighed for at vurdere og diskutere det kommunale indsatsprogram samt videregive relevant lokal viden vedr. konkrete vandløb inden indsatsprogrammet til vandområdeplan fremsendes til Naturstyrelsen. Målet er, at rette indsats skal ske på rette sted. Arbejdsgrupperne giver interessenterne en mulighed for at påvirke, før beslutningerne træffes. Derved sikres bedre beslutninger og bedre lokal forankring. Teknikker gruppe Der har været nedsat en teknikergruppe bestående af de kommunale medarbejdere, der har arbejdet med indsatsplanlægningen i oplandet til Limfjorden. Der har i dette regi været afholdt 3 møder med henblik på at koordinere og ensarte indsatsen samt give mulighed for sparring og drøftelse af forslag og idéer fra arbejdsgrupper og vandråd. Der blev startet ud med en overplanlægning med henblik på en senere mulighed for prioritering af de bedste indsatsmuligheder. Teknikergruppens bemærkninger til de i Web-Gis en indmeldte indsatser fremgår af bilag 2. Vandråd I oplandet til Limfjorden var der lokalt ønske blandt relevante organisationer om at oprette et vandråd og repræsentationen i dette blev besluttet på Limfjordsrådets møde 21. marts Aalborg Kommune ved

6 Limfjordsrådets Sekretariat varetager Sekretariatsbetjeningen af Vandrådet i hovedopland Limfjorden og det er endvidere aftalt, at mødeledelsen i den forbindelse varetages af Limfjordsrådets politiske formandskab. Der har pt. været afholdt 4 møder i rådet og et femte er planlagt til 22. september. På sidstnævnte diskuteres kommunalbestyrelsernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger forud for fremsendelsen af forslaget til Naturstyrelsen. Vandrådet har været en vigtig sparringspartner for Kommunerne i beslutningsprocessen om, hvor indsatser skulle placeres og hvilken kombination af virkemidler, der skulle anvendes for at give den mest miljø- og omkostningseffektive løsning. Arbejdsgrupper Limfjordens opland er meget stort Ca. 1/6 del af Danmark. Dette udfordrer i forhold til både at sikre et effektivt arbejde lokalt såvel som på oplandsniveau. Limfjordskommunerne mener, den lokale interessentinddragelse er vigtig. På grund af oplandets størrelse arbejdes der med interessent inddragelse på 2 niveauer (jf. opfordringen på temadagen). Dels i det lovpligtige vandråd (oplandsniveau) og dels en frivillig og mere lokal interessentinddragelse i arbejdsgrupper nedsat af de enkelte oplandskommuner. For vandløbssystemer, der ikke krydser kommunegrænsen, har den enkelte kommune i oplandet til Limfjorden haft den direkte kontakt til de lokale interessenter og sørget for lokal interessentinddragelse. Kommunerne har endvidere i fællesskab etableret teknisk/administrative arbejdsgrupper relateret til de vandløbssystemer, der går på tværs af kommunegrænser (disse fremgår af bilag 1). Der er ikke formelle krav, der skal være overholdt i forhold til etablering af arbejdsgrupperne. I og med der er stor forskel på opgavens omfang i de forskellige kommuner, interessentinteresse og på ressourcer afsat til vandløbsopgaver m.v., har der med den knappe tid Staten stiller til rådighed være forskel på graden af kommunernes interessentinddragelse. Det fremgår af bilag 1, hvor der har været nedsat arbejdsgrupper. Processen og Tidsplan Dato 2014 Teknikergruppe Arbejdsgrupper nedsat af kommuner Se udkast til kommissorium Embedsmandsgruppe og Limfjordsrådet Vandråd 28. februar Limfjordsrådet afholdt en temadag om vandråd og indsatsplanlægning. Der var inviteret bredt via medierne i oplandet til Limfjorden. I alt 76 deltagere fra diverse organisationer bidrog til debatten. 1.april aug Sekretariatet udarbejder løbende følgedokument og bidrag til miljøvurdering 1.april 1. Vandrådsmøde - Præsentation og orientering om Vandrådsarbejdet nationalt og i oplandet til Limfjorden - Forventet tidsplan, Beslutning om Rådets arbejdsform 7. april 1.møde Fælles billede af opgaven, herunder mål indsatsområder, virkemidler, bidrag til miljøvurdering samt -

7 Dato 2014 Teknikergruppe Arbejdsgrupper nedsat af kommuner Se udkast til kommissorium Embedsmandsgruppe og Limfjordsrådet Vandråd prioriteringskriterier Drøftelse af næste arbejdsmøde og hvad der skal nås inden ~9. april 1. Arbejdsmøde - Præsentation og drøftelse af opgaven - Indkaldelse af idéer til indsatser (Frist for input fastsat til 1. maj). 11. april Embedsmandsgruppe Drøftelse af 2. Vandrådsmøde og koordinering 14. april 2. Vandrådsmøde Præsentation af det statslige udspil, Indledende diskussion af, hvilken kombination af foranstaltninger i overensstemmelse med det af Naturstyrelsen udmeldte, der umiddelbart anses for mest miljø- og omkostningseffektiv. Drøftelse og prioritering af emner (Frist for input 1. maj??) 17. april 21. april Påske ~1. maj Evt. ekstra arbejdsgruppemøde Drøftelse af konkrete forslag til indsatser 2. maj Limfjordsrådet 8. maj 2.møde Teknikerne er startet op med GIS-værktøjet og har identificeret, hvor problematiske strækninger kunne være. Fokus på mødet var på disse. Vurdering af hvordan Vandrådsønsker og idéer til indsatser fra arbejdsgrupper kan imødekommes 16. maj Stor Bededag ~23. maj 2. Arbejdsmøde - Præsentation af indkomne idéer - Præsentation af Kommunens forslag til indsatsprogram. - Umiddelbare bemærkninger og frist for indsendelse af bemærkninger (1. juni). - Evt. henvisning til at interessenter kan kontakte Vandrådsmedlemmer ved uenighed elle hvis noget dukker op efter 1. juni. 27. maj 3. Vandrådsmøde Præsentation af det foreløbige forslag til indsatsprogram. Umiddelbare bemærkninger hertil 29. maj 1. juni Kr. Himmelfartsferie 3. juni Heldagsmøde 3. møde Færdiggørelse af udkast til

8 Dato 2014 Teknikergruppe Arbejdsgrupper nedsat af kommuner Se udkast til kommissorium Embedsmandsgruppe og Limfjordsrådet forslag til indsatsprogram for Limfjorden. Skal være klar til Embedsmandsgruppemødet 5. juni grundlovsdag, 9. juni pinse 13. juni Embedsmandsgruppen Drøftelse af 3. Vandrådsmøde og koordinering 25. juni Repræsentanter fra teknikergruppen deltager i Vandrådsmødet (præsenterer forslaget og svarer på spg.) Vandråd 4. Vandrådsmøde Diskussion af kommunalbestyrelsernes udkast til forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger 27. juni Limfjordsrådsmøde Ult. Juni 3. Arbejdsmøde - Afrunding - Præsentation af Kommunens opdaterede forslag til indsatsprogram - Umiddelbare bemærkninger. Evaluering af processen. 28. juni til 11 august Skole sommerferie 8. august 7- Politisk behandling i kommunerne oktober 12. sept. Embedsmandsgruppen Drøftelse af 5. Vandrådsmøde og koordinering 22. September 5. Vandrådsmøde Diskussion af kommunalbestyrelsernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger forud for fremsendelsen af forslaget til Naturstyrelsen. Udarbejdelse af Vandrådets udtalelse til forslaget og fremsendelse af dette til Naturstyrelsen. 27. juni Limfjordsrådsmøde

9 Bilag 1. Behov for koordinering mellem kommunerne af vandløbsindsatsen i oplandet til Limfjorden. Vandløbssystem med Koordinerende kommuner koordinationsbehov Lindholm Å Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev Lindenborg Å (herunder Skibsted Å) Aalborg, Rebild, Mariagerfjord Østerå Aalborg og Rebild Ryå Aalborg, Jammerbugt, Brønderslev og Hjørring Hasseris Å Aalborg og Rebild Binderup Å Aalborg og Rebild Dybvad Å Aalborg og Vesthimmerland Halkær Å (herunder Sønderup Å) Aalborg, Vesthimmerland og Rebild Vidkær Å Aalborg og Vesthimmerland Lund Fjord Kanal Thisted og Jammerbugt Simested Å Viborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Skals Å Viborg, Mariagerfjord, Randers Jordbro Å Viborg og Skive Lerkenfeld Å Vesthimmerland og Rebild Langvad Å (herunder Feldingbjerg Bæk) Viborg og Skive Karup Å* Skive, Holstebro, Viborg, Herning, Ikast Brande og Silkeborg Geddal Pumpekanal (Trævel Å) Skive og Holstebro Fold Å Lemvig og Struer Resenkær Lemvig og Struer I Karup Å oplandet var tilsslutningen til en arbejdsgruppe for lille.

10 Bilag 2. Bemærkninger fra kommunerne til de foreslåede vandløbsindsatser. Kommune og vandløbssystem Lemvig Kommune Fald Å Teknikergruppens bemærkninger til indsatsplanlægningen Fald Å er på store stræk et meget fint vandløb, hvor fisk og smådyr ikke lever op til målsætningerne på de øvre stræk af vandløbet. Fald Å ligger i kupperet terræn, har godt fald, en smal og markeret å-dal, naturlig ørredbestand og der er stor naturværdi i lokalområdet. Tilstanden er: moderat for DVFI og dårlig for Fisk. I en flot og afgrænset å-dal har man udrettet vandløbet, som nu døjer med massiv sandvandring. Engene omkring åen anvendes i dag primært til græsning. De nedenfor liggende dele af vandløbet er genslynget og en dambrugsspærring er fjernet. Ådalsrestaureringen skulle i givet fald foregå på ca. ½ af strækning rin_1.2_10446 og hele strækning rin_1.2_00446 i alt ca. 1,4 km. Struer Kommune Kvistrup Møllebæk Indsatsen er tiltænkt delstrækninger i vandløbet hvor de fysiske forhold er dårlige. Udlægning af sten vil typisk være udlægning af gydegrus på mindre delstrækninger og udlægning af enkelte større sten til strømlæ for fisk. Det vurderes, at udlægning af gydegrus kan ske indenfor de regulativmæssige rammer. En opmåling af vandløbet i forbindelse med de tekniske forundersøgelser vil afklare dette. Holstebro Kommune Hellegård Å-systemet Plantning af træer vil ske i holme. Typisk på delstrækninger hvor der kan være behov for at bortskygge problemarter i vandløbet eller på strækninger, hvor der er behov for at sikre vandløbsbrinker, der skrider ned i vandløbet. Ryde Mølle- Spærring som ikke fremgår af Web-GIS. Naturstyrelsen er ved at muliggøre elektronisk indberetning. Pris Svarende til type 2. Projektet indbefatter et forlægning af omløbstryg uden om den nuværende møllesø, og sikrer dermed bevarelsen af de kulturhistoriske værdier i området. Kojborg Bæk åbning af rørlagt type 1 strækning på en ca. 100 meter strækning. Prisvurdering kr. Jordbundsforhold kan betyde forøgede projektomkostninger ved endelig projektering. Projektet kan ikke løses for de afsatte midler da projektet vil inkludere, at man omlægger vandløbet ved vejunderføring. En omkostning som yderligere vil kunne beløbe sig til kr. Hellegård Å Øvre del Fjernelse af spærringer - 3 mindre styrt - beliggende nedstrøms Borbjerg Møllesø. Samlede anlægsomkostninger vurderes at være kr. Anlægsomkostninger dækker indsatser for følgende styrt Rin-00817, Rin-00816, Rin-00815, Karup Å-systemet Røjbæk (tilløb til Karup Å) etablering af et okkerbassin type 1 i samarbejde med Herning kommune. Vandløbet danner kommunegrænse. Forventer forbedringer af Røjbæk og Karup Å Dueholm Grøft (tilløb til Karup Å) genslyning (30%), udlægning af groft materiale (50%) og plantning af elletræer (30%). Samle økonomi for type 1 vandløb kr. Gjæven (tilløb til Hellesø) Indsatsen omfatter 1/4 af vandområdet i den øvre del. Udplantning af elletræer og hævning af vandløbsbunden. Samlet økonomi kr. Skive Kommune Skive Kommune har fokuseret på de større vandløbssystemer samt tilløb og på strækninger, som har potentiale til en større fisketæthed eller, hvor tidligere undersøgelser har vist en større bestand. Til vurderingen har Skive Kommune brugt oplysninger fra regulativer, udsætningsplaner, besigtigelser osv. Der er anvendt kendte virkemidler som udlægning af groft materiale, etablering af sandfang og genslyngning. Mht. genslyngning tænkes der ikke nødvendigvis på regulære genslyngningsprojekt, men også tiltag til at hjælpe den naturlige slyngningsproces i gang. Karup Å systemet Karupmølle bæk.

11 Hagensmølle bæk Kratbæk Jordbro Å Viborg Kommune Karup Å systemet Jordbo å systemet Fiskbæk å systemet Tilløb til Skals å Ulbjerg Møllebæk Hvam Bæk / Skinerup Bæk i Simeste å systemet Herning Kommune Karup Å systemet Silkeborg Kommune Karup Å systemet Randers Kommune Skals Å systemet Mariagerfjord Kommune Simested Å systemet Dølbyvad bæk og Hagensmølle bæk Skindermose bæk og spærring i Ajstrup bæk Fiskbæk Å Den foreslåede indsats omfatter vandområde o8821_d. Der er tale om en strækning på 7,068 km. Virkemidlerne er genslyngning og udlægning af groft materiale. Referenceprisen er ca. 2,8 mio. kr. For den nederste del af vandområde o8821_d arbejder Viborg Kommune tillige på et vådområdeprojekt i Fiskbæk Ådal. Det konkrete vandløbsprojekt afhænger af om vådområdeprojektet realiseres, men vandløbsindsatsen kan udføres både med og uden realisering af vådområdeindsatsen. Det forventes afklaret i løbet af de kommende måneder om vådområdeprojektet bliver realiseret. Grindeskov Bæk og Haderup Å/Staulund Bæk Prioriterer denne indsats højt, da det er sammenhængende indsatser i tre vandløb, der alle tre løber sammen til Haderis Å. Alle tre vandløbsstrækninger er i risiko for ikke målopfyldelse for fisk. Indsatserne vil øge muligheden for målopfyldelse og er en opfølgning på indsatsen i VPI. Endvidere vil det bidrage til at sikre målopfyldelse i Haderis Å, som er et vigtigt gydevandløb i Karup Å systemet. Størstedelen af de tre vandløbsstrækninger ligger i naturoplande. Åresvad Å og Haller Å En fjernelse af spærringen ved Sangild Dambrug i Haller Å ser Silkeborg Kommune som en af de vigtigste vandløbsindsatser i kommunen. Kousted Å Randers Kommune har valgt at ligge indsatsen i ét vandløbssystem. Et system hvor der iflg. basisanalysen er strækninger, hvor alle tre kvalitetsparametre ikke er opfyldte. Tanken er, at der på denne måde opnås en stor synergi ved at ligge en indsats netop sådanne steder. Et virkemiddel vil på denne måde have stor positiv værdi for flere kvalitetselementer. Randers kommune finder, at det er en værdi i sig selv at arbejde med indsatserne samlet i et vandløbssystem. Kommunen har valgt at koncentrere indsatsen omkring målopfyldelsen nedenfra i vandløbet. Der er i øvrigt en alvorlig spærring i vandløbet den gamle Stampen Vandmølle. Den er ikke på noget kort fra NST. Spærringen er meldt ind, men NST har endnu ikke fået den på det valgbare kort. Den er af stor betydning for fiskepassagen, og vandløbet opstrøms er bla. udpeget som værende i risiko for ikke at nå målopfyldelse for så vidt angår fiskefaunaen. Denne spærring meldes derfor ind til Naturstyrelsen som et forslag til yderligere indsatser til gennemførelse i anden planperiode. Det er vurderet, at udgiften til at fjerne spærringen ligger i mellem kategorien. Døstrup Bæk Spærringen AAL-8099 er stemmeværket til vandindtag til Døstrup Dambrug. Der er vægtige argumenter for at fjerne denne spærring (samt styrt):døstrup Bæk har generelt fine fysiske forhold og der er flere projekter i støbeskeen i bækken. Således fjernes i 1. vandplan 4 spærringer længere opstrøms, hvor af den ene ved søen i Døstrup by bliver relativ dyr. Desuden blev der i 2009 i kommunalt regi fjernet en spærring og restaureret en strækning nedstrøms dambruget. I 2. planperiode er dambrugsspærringerne i spil samt en indsatsstrækning (08877_c). Det er vores bedste vurdering at dambrugsspærringerne (stem styrt) udgør problemet, og at fjernelsen vil resultere i målopfyldelse på indsatsstrækningen (så fremt projekterne i støbeskeen også realiseres), hvorfor midler hertil kan spares. Indsatserne i bækken er sammenhængende, og det vil ikke give mening at fjerne spærringerne opstrøms dambruget uden også at se på dambrugsspærringerne. Til gengæld kan man så få ca. 10,5 kilometer frit vandløb (ekskl. tilløb!) med fine fysiske forhold. Døstrup Bæk AAL-1116 er et styrt ved Døstrup Dambrug og skal ses i sammenhæng med stemmeværket til vandindtaget (spærring AAL-8099). Argumentet for at fjerne spærringen er den samme som for stemmeværket, se derfor teksten til AAL NB! I gis-værktøjet optræder endnu en spærring (AAL- 8098), hvor ansvarskommunen er Aalborg. Mariagerfjord mener denne må være en fejl, da der kun kendes til 2 dambrugsspærringer (stem+styrt). Lindenborg Å systemet Tisted-Terndrup Bæk Indsatsen skal ske på strækningen nedstrøms Tistedvej (51 %). Opstrøms Tistedvej

12 sker der en restaureringsindsats i 1. vandplan. Når begge indsatser er gemmeført forventes vandløbet at opnå målopfyldelse. Skals Å systemet Vesthimmerlands Kommune Vidkær å systemet Bjørnsholm å systemet Dybvad å systemet Halkær å systemet Lerkenfeld å systemet Simested å systemet Trend å systemet Rebild Kommune Lindenborg Å systemet Kongsvad Bæk Generelt et fint vandløb med gode fysiske forhold. Men strækningen opstrøms det gamle dambrugsareal er belasted af massive aflejringer og har ringe fysisk variation, hvorfor en indsats prioriteres (virkemidler 2.7). Endvidere trænger den restaurerede dambrugsstrækning til et supplement af grus (virkemiddel 2.7), da sand som en naturlig følge af genslygningen nu har lagt sig på store dele af grusbunden. Vandløbet har efter nogle år nu sat sig og det anbefales derfor, at der tilføres nyt grus til erstatning for det der er sandet til. Svenstrup Bæk Der sker en række indsatser til gavn for fisk i 1. planperiode i hovedtilløbene til Glenstrup Sø: 2 spærringer i Svenstrup Bæk, 1 spærring og 1 restaurering i Østerkær Bæk, som Svenstrup Bæk udmunder i, samt en restaurering i Sønderkær Bæk (tilløb til Østerkær Bæk). Endvidere er spærringen i Glenstrup Søs udløb på programmet. Udover indsatser i vandplanregi, er der et kommunalt restaureringsprojekt igang i Østerkær Bæk (fra veteranjernbanen til Vester Tørslev). Glenstrup Sø er habitatsø og har en bestand af ørred (og søørred). En fremgang forudsætter egnede gydetilløb til søen. Tilløbene fungerer endvidere som standvand og skjulested. Det er derfor oplagt at medtage en restaurering Svenstrup Bæk. I samarbejde med 4 arbejdsgrupper har forvaltningen udarbejdet forslag til indsatsplan for Vandområdeplan 2. Prioriteringen har været sådan, at Vesthimmerlands Kommune så vidt muligt har set på sammenhængende strækninger i vandløbssystemerne. Desuden er der taget hensyn til vandløbenes miljøtilstand. De vandløb, som har så dårlige fysiske forhold, at en restaurering er meget vanskelig, er prioriteret lavt. Det gælder også spærringer, hvor Vesthimmerlands kommune nedprioriterer de spærringer, der åbner op for korte strækninger eller strækninger med dårlige fysiske forhold. Endelig er der taget hensyn til indsatserne i vandplan 1, således at strækninger, der skal have en indsats i VP1 ikke prioriteres højt i VP2. I stedet ønsker Vesthimmerlands Kommune at gøre indsatsen i VP1 så god, at der nås målopfyldelse i VP1. Nederste del af Skibsted Å Øverste del af Skibsted Å er DVFI 6 og 7. Det vil derfor være fint hvis den nederste del også kunne holde målsætningen Agerbæk - Tidsfrist udskydes da der sker en del vandløbsrestaureringer og fjernelser i første plan periode. Lundsgård Bæk og Ejstrup Bæk Indsatser for at færdiggøre indsatsen i Skibsted Å. Halvkærs Rende To spærringer (AAL-9924 og AAL-1364). For at skabe fuld kontinuitet i hele bæksystemet i St. Brøndum. Der er afsat alt for få penge til at fjerne AAL-9924 i alt 9440 kr for en rørlægning af ca. 3 meter længde. Det er uklart om, der er en rørlægning ved AAL-1364 (tjekkes). Hvis der er en rørlægning skal den fjernes for at sikre fuld kontinuitet i hele bæk systemet i st.brøndum. Tilløb Teglgårds Mølle - For at sikre adgangen af fisk til møllesøen/vældet ved teglgårds mølle. Der er sat for få penge af til løsningen af dette projekt. I alt kr Der skal lægges nyt rør under vejen og laves en kreatur overgang. Otterup Mosegrøft - AAL rørlægning ns til. fra Gl. Skørping. Rørlægningen er stor men kan fjernes og vil skabe kontinuitet. Otterup Mosegrøften skal færdiggøres. Simested Å - systemet Bækken gennem St. Rørbæk Genslyning nedstrøms motorvejen. Den spærring, der findes tæt nede ved udløbet i Simsted Å, er planlagt fjernet i første planperiode. Vandløbet har potentiale til at blive et fint gydevandløb. Torsdals Bæk nedre Vandløb med rigtig god fysiske forhold også faldforhold. På delstrækninger skæres der meget skånsomt. Tilstanden kan løftes ved at udlægge flere gydebanker og der forventes at blive etableres et eller to sandfang i først planperiode da der er problemer med sandvandring. Desuden er der en problematik omkring hydraulisk belastning fra regnvandssystemet i Nørager.

13 Halkær Å systemet Hyldal Møllebæk Terrænnært vandløb i udyrket område. God synergi med fjernelse af to spærringer i vandplan Tøttrup Bæk og Rebstrup Møllebæk Stort potentiale i to markerede ådale, tæt på Natura 2000-område, synergi med genåbning af rørlagte strækninger og fjernelse af to spærringer i vandplan Årestrup Bæk Stort potentiale, Rentvandssmådyr i bækken, Årestrup Renseanlæg forventes nedlagt indenfor en årrække, synergi med fjernelse af spærringer i vandplan Tolvad Bæk og Sønderup Å God synergi med strækninger der restaureres i vandplan Tolvad og Fyrkilde Tovad Bæk God synergi med strækninger der restaureres og rørlagt strækning der genåbnes i vandplan Overvad-Vesterby Bæk og Kjeldals Bæk - God synergi med spærringer der fjernes i vandplan Skårup Bæk Fint vandløb med trykvand. Lerkenfeld Å Nørager Bæk / Durup Bæk Nørager Bæk er næsten tørlagt om sommerne på den øvre strækning. Nørager Bæk Nørager Bæk har på dette stykke en god vandføring. Tidligere har dette vandløb slynget sig rigtig fint ned igennem landskabet. Ved udlægning af gydebanker bliver der rigtig fine forhold for fisk. Smorup Bæk / Brorestrup Bæk Ingen bemærkninger Lerkenfeld Å Flot mandreærende vandløb. Der er dog mangle på grus og sten. Vandspejlet bevares og nogen af bundmaterialet udskiftes. Vandløbet ligger terrænnært. Øster Å systemet Aalborg Kommune Hasseris Å systemet Øster Å systemet Guldbækken Aalborg Kommune har gennemført en række tiltag neden for Ridemandsmølle. Derfor er det fint, hvis Rebild Kommune også gennemfører tiltag i dette vandløbssystem. Konsulens bro til Limfjorden Strækningen udpeges som indsats (6,3 km). Hasseris Å er et godt vandløbssystem hvor der i første planperiode bliver foretaget store indsatser opstrøms med fjernelse af spærringer og vandløbsrestaurering. Det nederste stykke er meget reguleret og kanalagtigt, med ringe fysisk variation og få skjul for fisk. Med indsatsen gøres hele Hasseris Å systemet færdigt, og projektet understøtter den indsats, der laves i første planperiode. Vandløbet er bynært, Interessegruppen Hasseris Ås venner har længe foreslået en indsats på strækningen. 3. limfjordsforbindelse og klima bør tænkes ind i projektet. Den strækning som foreslås genslynget har tidligere været planlagt af Nordjyllands Amt. To spærringer ved Gabriel Vigtig indsats da spærringerne ligger tæt på udløbet i Limfjorden. Understøtter åbning af Øster Å gennem byen samt andre tiltag i Øster Å og Guldbækken. Guldbæk fra jernbane til udløb i Østerå Strækning udpeges. Vandløbet blev kraftigt uddybet i begyndelsen af 80 erne. Det skabte styrt nedstrøms jernbanen og lille fald på strækningen. Tidligere god grusbund. Delstrækninger kan evt. slynges ellers restaureres med groft materiale. Øster Å 13,9 km. (o8934_d og o8934_c). Ingen bemærkninger Dybvad Å Vår Å Munkbækken Spærring ved Mølgård Dambrug og ved Lundby Bæks udløb Vigtig spærring der ligger langt nede i hovedløbet af Å systemet, samt styrt hvor Lundby bæk løber ud i Dybvad Å. Hele vandløbet medtages. Vandløbssystemet har stort potentiale som ørredvandløb. Alle vandløb er målsat B1 i Amtets regionplan, på nær en mindre strækning ved udløbet i Limfjorden. De nederste 4,3 km af vandløbet ligger indenfor Natura 2000 området og vandløbet er udpeget som vandløb med vandplanter. Det er især denne strækning som burde genslynges. Vandløbet medtages. Kan blive et fint lille ørredvandløb. I første planperiode bliver alle spærringer fjernet. Aalborg Kommune har også restaureret en mindre delstrækning med udlægning af grus og sten. Dette har

14 Brønderslev Kommune Ryå systemet givet flere gode vandplantearter på strækningerne hvor der er udlagt grus. Allerup-Røgelhede Bæk Sandfang etableret i Strækningen opstrøms sandfanget tages ikke med. Ulvhøj Bæk, Mejerigrøft Den øverste strækning af mejerigrøften og privat tilløb fra øst(under motorvejen) medtages ikke. Privat tilløb restaureres i 2014 Mølholm Grøften (Tilløb til Nørreå) Off. Vandløb. Der er etableret minivådområde øverste (inkl. Sandfang). Tilløb til Stubdrup Bæk ved psyk. Sygehus Privat vandløb med gode faldforhold Tilløb til Stubdrup Bæk ved Amborgvej Privat vandløb med gode faldforhold. Den øverste del tages ikke med pga. spærring (søen). Stubdrup Bæk (øst inkl. Svennum Bæk) Off. Vandløb. Godt fald. Tre tilløb fra øst tages ikke med samt de øverste 0,28 km af Svennum bæk. Stubdrup Bæk Midt Off. Vandløb. Godt fald Klæstrup Bæk Off. Vandløb. Godt fald. Strækning på 150/200 meter er restaureret tidligere Landvad Bæk Privat vandløb med godt fald. Øverste del af Thorup Bæk restaureres i planperiode 1. Ryå Etablering af tre sandfang. Optimalt placeres der sandfang ved Jerslev Bro og et egnet sted nedstrøms Nørreå Stade-Mellerup Bæk (øst inkl. Mellerup grøften) Off. Vandløb. Godt fald. Rørlægning opstrøms Hjulskovvej er udpeget i planperiode 1. Stade-Mellerup Bæk (midt) Off. Vandløb. Rimeligt fald. Kjølskegårds Å nedstrøms Holmgårdsvej Off. Vandløb. Godt fald. Vandområdet opstrøms sandfang ved Holmgårdsvej medtages ikke(grus i forvejen). Lemb-Ørum Bæk (mellem rørlægning og Bækkevej) 600 m rør og stemmeværk skal fjernes i planperiode 1 og restaureres. Røgelhede Sønderbæk Off. Vandløb. Godt fald. Strækning opstrøms rørbro ved Røgelhede gårde tages ikke med pga spærring ved overkørsel. Øverste del af Hellum Bæk, nord for Hellum 0,6 km restaureres nord for Hellum by. Kommunen har i forvejen et sandfang i tilløb fra øst. Nørreå mellem Hjørringvej og Tolstrupvej Ådalsprojekt. Beliggeheden er tæt på Brønderslev By, hvor ådalen starter umiddelbart nord for byen. Oplandet til denne del af Nørreådalen er på ca. 66 km2. Hovedparten af strækningen er i dag næste lige uden væsentlig variation. Hele Nørreådalen er udpeget som lavbund i kommuneplanen. Klavsholm Å (øverste del af Ryå, fra Hjallerup og nedstrøms til Jerslev Bro) Ådalsprojekt. I arbejdsgruppen for Ryå er der enighed om, at arbejde med strækningen fra Ravnstrup Bro og ned til tilløbet fra Hallund Å ca. 5,5 km. Beliggenheden er relativt tæt på Hjallerup By ca. 3 km fra byen til Ravnstrup Bro og der er under 1 km fra Ørum og Ravnstrup til projektområdet. Oplandet til projektstrækningen er på ca. 44 km2. For begge ådalsprojekter gælder det, at et evt. nyt forløb ikke nødvendigvis skal have samme tracé som tidligere. Lokale interesser og eksisterende botaniske forhold inddrages i en endelig undersøgelse. Det vurderes, at genskabelsen af et mere naturligt forløb vil forbedre strækningernes fysiske og biologiske forhold således, at der skabes målopfyldelse i vandløbene. Genslyngning og brug af elementerne i virkemidlet restaurering af hele ådale vurderes også at være en landskabelig gevinst for områderne, og

15 der vil være mulighed for at forbedre forholdene for dyre- og planteliv samt de nære rekreative muligheder tæt på flere byer i kommunen. I det omfang vandstanden hæves vil det gavne den naturlige flora langs vandløbsstrækningerne og bevirke en større denitrifikation og dermed bidrage til kvælstoffjernelsen til Limfjorden. Kommunens to største byer afleder vand til Ryå og det er primært langs hovedløbet af Ryå der dyrkes intensivt. Hvis ådalene, de pågældende steder, retableres således, at vandløbet genslynges og kommer i terræn vil der ved store afstrømningsforhold ske en opmagasinering af vand i projektområderne og på den måde kan der muligvis ske en reduktion af oversvømmelseshændelser i hovedløbet af Ryå og en kapacitet forøgelse i forhold til afledning af vand til hovedløbet. En forundersøgelse bør omhandle alle aspekter omkring håndtering af øgede nedbørsmængder. Eksempelvis ses det på målebordbladene, at der tidligere var søer i områderne. Det bør indgå i en udvidet forundersøgelse om søerne evt. kan retableres uden for vandløbene men forbundet med en overløbskant eller anden konstruktion der sikre adskillelse for fiskevandringer, dels som et element i et større naturgenopretningsprojekt og dels klimasikring som opmagasinering af vand ved store nedbørshændelser. Jammerbugt Kommune Palisvad å system herunder Lørsted Mølle å Ørebro Kanal system Mølleåen og Tiendebæk Mergelsbæk Jammerbugt Kommune har prioriteret disse vandløb, ud fra en vurdering om Hvor indsatsen gav mest kvalitet for pengene, Hvor er der systemer, der er forbundne til limfjorden, Hvor forventes det, at de indsatser der påtænkes, er gennemførlig i forhold til lodsejere. Hvor det ikke forventes at have negative konsekvenser for afvanding. Hvor er der systemer, der har potentiale til at udvikle sig til vandløb af høj kvalitet ved de påtænkte indsatser. Der er primært valgt gydegrus, træplantning og sandfang, da det på de valgte systemer, er de fysiske forhold, der skal forbedres for at nå målopfyldelse i forhold til fisk, insekter og planter. Spærring ved Mølleåen fjernes, da den er relativ simpel, og det forventes ikke at have negative konsekvenser for lodsejere. Det åbner samtidig op for ca. 8 km opstrømsstrækning med godt fald, hvor der efterfølgende restaureres med gydegrus. Thisted Kommune Villerup bæk (øvre) - Udlæg af groft materiale (100 %) Virkemidlet tænkes anvendt på hele strækningen. Villerup Bæk (nedre) Genslyngning (25 %), Udlæg af groft materiale (50 %), fjernelse af fysisk spærring AAL-1203 og sandfang virkemidlet tænkes anvendt øverst på strækningen. Bedsted Bæk Udlæg af groft materiale (100 %). Endvidere tænkes virkemidlet sandfang anvendt øverst i vandløbet. Årbæk_Irup Bæk Virkemidlerne Genslyngning (25 %) og udlæg af groft materiale (50 %) tænkes begge anvendt i Årbæk. Gundtoft å - Fjernelse af fysisk spærring AAL Visby Å - Fjernelse af fysisk spærring AAL-1197 Vallensbæk Udlæg af groft materiale Brødkær Fjernelse af fysisk spærring AAL-4493 Årup Å / Sjørring Sø Kanal Virkemidlet Sandfang tænkes anvendt øverst på strækningen. Der kan evt. suppleres med restaurering på den nedre del. Snedsted Å Virkemidlet Udlæg af groft materiale (100 %) tænkes anvendt på hele strækningen. Snedsted å / Hørsted å Virkemidlet Udlæg af groft materiale (85 %). Storå Virkemidlet Genslyngning (25 %) tænkes anvendt på den øverste strækning opstrøms

16 Ballerumvej. Virkemidlet Udlægning af groft materiale (50 %) tænkes anvendt på den øverste strækning opstrøms Ballerumvej (Kåstrup bro), mens virkemidlet Sandfang tænkes anvendt på den øverste strækning opstrøms Ballerumvej. Kløv å Sandfang og udlægning af groft materiale (15 %) Morsø Kommune Skarum å Solbjerg å Morsø har indsatser i to vandløbssystemer Skarum å og Solbjerg å. Begge gode vandløb. Indsatsen i Solbjerg Å er sammentænkt med forsyningens spildevandsindsatser. I begge vandløbssystemer er der tale om større strækninger med genslyngning og hævning af vandløbsbund. I forhold til Skarum å er der et højvandslukke ved Feggesundvej, etableret før 1970 som bundhængt højvandslukke. Langt dobbeltrør gennem strandvold fungerer ligeledes som spærring. Spærringen er ikke med i web-gis en pt. men Naturstyrelsen arbejder på at få den ind.

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Vandløbsindsatser i Limfjordsoplandet

Vandløbsindsatser i Limfjordsoplandet Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 8. august 2014 J. nr.:

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Model for Vandråd Limfjorden

Model for Vandråd Limfjorden Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 17. januar 2014 J. nr.:

Læs mere

Model for Vandråd Limfjorden

Model for Vandråd Limfjorden Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 17. januar 2014 J. nr.:

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014

#BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014 Miljø og Energiudvalget 09-07-2014 Bilag 3: Aalborg Kommunes bemærkninger til supplerende høring

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 1.april 2014, 16.00 19.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Herning kommune indsatser

Herning kommune indsatser Herning kommune indsatser Østerbjerge bæk I risiko for manglende målopfyldelse for DVFI. Reguleret på den øverste del med ringe fysisk variation. Nederste del delvis reguleret. Der findes 2 okkeranlæg

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2.

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Formålet med denne vejledning er at er at give en introduktion

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158.

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået det fremsendte.

Læs mere

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug.

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug. Bilag 2B: Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap Vers. Februar 2017 Formålet med denne GIS-vejledning er at give en introduktion

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 12. september 2014, 10.00 13.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det Sydfynske Øhav. Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus

3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det Sydfynske Øhav. Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus 3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden for 3. vandrådsmøde i DSØ 1. Godkendelse af referat, v. Birger Jensen (5 min) 2. Præsentation af forslag

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 5 Offentligt Uddybning af høringssvar til L 34 og udkast til bekendtgørelse titeltypografi i Foretræde Miljø- og Fødevareudvalget 9. November 2016 11-11-2016

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 14. november 2014, 10.00 14.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 14. november 2014, 10.00 14.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 14. november 2014, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted Morsø Kommune. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb i Nørager Kommune

Vandkvalitet i vandløb i Nørager Kommune Nørager Kommune Jernbanegade 13 9610 Nørager Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail ih@nja.dk Den x. September

Læs mere

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014 Side 1/5 Til Vandråd Nissum Fjord Dato: 04-06-2014 Sagsnr.: 09.00.06-A30-1-14 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk www.holstebro.dk

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper? titeltypografi i Vandløbskonference 24. april 2014 på Sørup Herregård. Medlemmer af Vandråd & undergrupper, Østlige Øers

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland UDKAST NOTAT 3. april 2009 Fjederholt Å ejendomsmæssig forundersøgelse resultater og projektforslag 1. Undersøgelsen 1.1 Sammenstilling Bilag 1. Opgørelse af den ejendomsmæssige

Læs mere

Bidrag til miljørapport, Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord

Bidrag til miljørapport, Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord Bidrag til miljørapport, Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord Juli 2014. Ringkøbing-Skjern kommune Herning kommune Ikast-Brande kommune Varde kommune Vejle kommune Billund kommune Holstebro kommune Silkeborg

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand,

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11 Titel: Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11. Forfatter: Hans-Martin Olsen, By-

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 17. maj 2017 Introduktion til it-værktøj 17.00 18.00 Ordinært møde 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat:

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Vandråd Djursland. 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014

Vandråd Djursland. 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014 Vandråd Djursland 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden ved Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Godkendelse af sidste referat 3. Gennemgang

Læs mere

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret april 2004 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR NOTAT 20. AUGUST 2015 JOURNALNUMMER 10/184 SKREVET AF STEEN ROED GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR Stevns Kommune har modtaget kommentarer fra Naturstyrelsen, Jan Pedersen samt Gefion i forbindelse

Læs mere

Høringssvar til forslag til De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021

Høringssvar til forslag til De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...4 1.1 Høringsnotatets

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Møderække: 22. april 2014 kl. 16-18.30 20. maj kl. 15.30-18.30 26. juni kl. 15.30-18.30 19. august kl. 15.30 18.30 Dagsorden Præsentation

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

(m) Møllebækken 600 dec Kragebækken 500 dec Mellemste Bæk 393 dec Halvkærs Rende 2380 dec

(m) Møllebækken 600 dec Kragebækken 500 dec Mellemste Bæk 393 dec Halvkærs Rende 2380 dec I Rebild Kommune er der i alt 60 regulativer, hvoraf hovedparten har overskredet revisionsdatoen, men fortsat er gyldige indtil et nyt regulativ vedtages Farvernes betydning: Grænsevandløb Revisionsdato

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Dansk Ornitologisk Forening En lille hurtig besked om

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere