Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven"

Transkript

1 Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 25.august 2017 Kontorchef Peter Kaarup

2 Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt modificerede og kunstige Kommuner kan under inddragelse af vandråd kvalificere udpegningen af vandområder som stærkt modificerede og kunstige. Opgaven er sat i gang ved opdatering af vejledning i juni 2017 Der kan indstilles vandområder til nærmere analyse med henblik på udpegning som kunstige eller stærkt modificerede. Miljø- og Fødevareministeriet vil efterfølgende foretage en konkret analyse af indsatsens konsekvenser for de aktiviteter i og omkring vandløbet, der tilsigtes med den fysiske modifikation Miljø- og fødevareministeren foretager den endelige udpegning af vandområder som stærkt modificerede eller kunstige. 2 / Miljøstyrelsen

3 Indhold i kommunernes indstillinger Indstillingerne forventes at omfatte: En karakterisering af vandområdet - er modifikation årsag til manglende målopfyldelse, Angivelse af forslag til den nødvendige indsats for at sikre god økologisk tilstand Bidrag med oplysninger om vandløbets dimensioner og de vandløbsnære arealer. Miljø- og Fødevareministeriet vil foretage en konkret analyse af indsatsens konsekvenser for aktiviteter i og omkring vandløbet, der tilsigtes med den fysiske modifikation 3 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

4 Karakterisering som stærkt modificeret Første skridt i indberetningen til Miljøstyrelsen er en vurdering af, om der er foretaget ændringer af vandområdets hydromorfologi, dvs. følgevirkninger af menneskelige aktiviteter i et omfang, så god økologisk tilstand ikke kan opnås. Det angives hvordan modifikationen af vandområdet har påvirket vandløbets fysiske forhold Modifikationerne skal være af et sådant omfang at målene for fisk, planter og smådyr ikke kan opfyldes. Som udgangspunkt er der tale om km vandløb. Disse omfatter vandløb, hvor - målsætningen ikke er opfyldt, eller - der ikke er planlagt en fysisk indsats, eller - tilstanden ikke er ukendt eller - Ikke allerede er udpeget som stærkt modificeret eller kunstigt 4 / Miljøstyrelsen

5 Modifikationerne kan som udgangspunkt være: 1. Vandløbet er fikseret. Der vil eksempelvis være tale om vandløb, hvis sider og bund er belagt med beton eller fliser. 2. Vandløbet er rørlagt. 3. Vandløbet er inddiget. 4. Vandløbet er påvirket af opstemningsanlæg. 5. Vandløbet er påvirket af en pumpestation. 6. Vandløbet har et nedgravet tværsnitsprofil. Tydeligt rektangulært, kanaliseret og ligger under terræn i fh.t. naturlige forhold 7. Vandløbet er uddybet. Bunden er blevet sænket betydeligt. 8. Vandløbet er udrettet. Slyngningsgraden vil typisk være lav. 9. Andet 5 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

6 Påvirkning af hydromorfologi Angivelse af, hvordan den pågældende modifikation har påvirket vandløbets hydromorfologi i en sådan grad, at god økologisk tilstand ikke kan forventes nået. Parameter Beskrivelse Kontinuitet Uhindret passage i op- og nedstrøms retning for vandløbsfaunaen. Slyngningsgrad Slyngningsgrad beskriver graden af mæandrering. Slyngningsgraden er af Aarhus Universitet beregnet som den faktiske længde af en strækning divideret med længden af den rette linje mellem start og slutpunkterne af strækningen. Alternativt kan slyngningsgraden opgøres ved en visuel genkendelse. Tværsnitsprofil Tværsnitsprofilet beskriver udformningen af vandløbets tværsnit på en given strækning. Udformningen af vandløbets tværsnit indikerer, om vandløbet er naturligt eller er/har været kanaliseret, og om vandløbet fortsat bliver udsat for opgravning i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse. Tværsnitsprofilet i DFI er inddelt i 4 forskellige typer, hhv. kanaliseret, seminaturligt dybt nedskåret, seminaturligt ikke dybt nedskåret og naturligt tværsnitsprofil. Variation i vandløbets bredde og dybde Variationen i vandløbets vandspejlsbredde og dybde er en indikator for naturligheden af vandløbets forløb. Bundforhold Bundforholdene beskriver substratsammensætningen på vandløbsbunden. 6 / Miljøstyrelsen Vandføringsvolumen og dynamik Beskrivelse af vandføring og variation, der forekommer, som fx minimums-, median- og maksimumsvandføring, og varigheden af vandføringshændelserne,

7 Faglig rapport fra Aarhus Universitet om fysisk karakterisering af vandløb 7 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation Sandsynligheden for målopfyldelse stiger ved forskellige fysiske vandløbsparametre. F.eks. er en DFI værdi på 0,24 i større vandløb en statistisk bestemt værdi for om der opnås målopfyldelse

8 Eksempel Skelgrøften, Nordjylland Blødbundsvandløb Opland > 10 km2 Tilstand: Dårlig økologisk tilstand Ingen fysisk indsats Fysisk indeks: 0,23 Slyngningsgrad: 1 Det samlede vandområde vurderes 8 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

9 Virkemidler Kommunerne skal under inddragelse af vandrådene foretage en vurdering af, hvilke virkemidler, der vil være behov for at tage i anvendelse, hvis det pågældende vandområde skulle nå god økologisk tilstand. Der skal ved vurdering af, hvilken restaureringsindsats, der skal til, for at vandområdet kan opnå god økologisk tilstand, tages udgangspunkt i de virkemidler, som er omfattet af vandområdeplanerne for anden planperiode / Miljøstyrelsen

10 Virkemidler for at opnå god økologisk tilstand 1. Genslyngning 2. Genslyngning kombineret med afværgeforanstaltninger 3. Udlægning af groft materiale 4. Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer 5. Etablering af træer 6. Udskiftning af bundmateriale 7. Hævning af vandløbsbunden 8. Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning 9. Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med smårestaurering 10. Fjernelse af fysiske spærringer 11. Etablering af sandfang 12.Etablering af okkeranlæg Der kan foretages procentfordeling af virkemidler i vandområdet 10 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

11 Aktiviteter og det nyttige formål VRD 4 og 9 i lov vandplanlægning beskriver, at en forudsætning for, at man kan udpege et vandområde som kunstigt eller stærkt modificeret er at den restaurering m.v., som er nødvendige for at opnå god økologisk tilstand, vil have betydelige negative indvirkninger på miljøet generelt eller en række menneskelige aktiviteter. Påvirker virkemidlerne følgende forhold væsentligt: miljøet generelt sejlads, herunder havnefaciliteter, eller rekreative aktiviteter aktiviteter, der er årsag til oplagring af vand, fx vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse, dræning, vandregulering andre lige så vigtige bæredygtige menneskelige udviklingsaktiviteter 11 / Miljøstyrelsen

12 Oplysninger til brug for analyse af den negative indvirkning På baggrund af oplysninger fra kommunen, gennemfører en Miljøstyrelsen analyse af omfanget af de konsekvenser, som en given indmeldt indsats og vandstandsstigning vil have på de angivne aktiviteter, herunder særligt de afvandingsmæssige forhold på de vandløbsnære arealer. Den endelige beslutning er politisk. Miljøstyrelsen har behov for en række oplysninger om det konkrete vandløb og om de vandløbsnære arealer: Regulativ eller opmåling af vandløbet i det omfang, de er tilgængelige. Oplysning om, hvorvidt vandløbet er stuvningspåvirket af det nedstrøms beliggende vandområde. Den forventede vandstandsstigning af den angivne indsats angivet som et spænd for den forventede vandstandsstigning på hele vandområdet. Der kan angives i det 20 cminterval, der bedst svarer til det forventede. Anvendelse af vandløbsnære arealer med hensyn til om hovedparten af vandområdet er omgivet af bebyggelse, landbrugs- eller naturarealer. Oplysninger om drænforhold 12/ Miljøstyrelsen

13 Kunstige vandløb Vandløb på lokaliteter, hvor der ikke tidligere har været vandløb eller vandområder Ved afklaring af, om et vandløb er kunstigt, kan det undersøges, om vandløbet kan genfindes på ældre kort. I de tilfælde, hvor det nuværende forløb ikke fremgår af det historiske kort, kan andre forhold indikere, hvorvidt vandløbet skal betragtes som kunstigt, som f.eks. Forløbet mæandrerer naturligt eller ådalen bærer tydelige spor efter en tidligere mæandrering De topografiske forhold entydigt taler for, at der bør naturligt forefindes et vandløb på stedet, fx fordi oplandet har en størrelse, så det er naturligt, at vandet vil samles i et egentligt vandløb, og/eller der forefindes en tydelig ådal. Sildebensdræning Lavbundsområder 13 / Miljøstyrelsen

14 Typer af kunstige vandområder Gravede afvandingsgrøfter og rørlægninger, normalt i forb. med pumpestationer. Vandingskanaler ved engvandingsanlæg Fødekanaler ved dambrug og vandkraftværker Større skelgrøfter og fyldgrave bag havdiger Visse bevaringsværdige kanaler anbragt som f. eks forsvarsværker eller ud fra rekreative formål. Drængrøfter i det åbne land Andet 14 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

15 Supplerende oplysninger Der er i forbindelse med arbejdet mulighed for at indsende eventuelle supplerende oplysninger til Miljøstyrelsen vedr. udpegning af vandområder som kunstige eller stærkt modificerede. Hele eller dele af vandrådet kan også indsende udtalelser og supplerende oplysninger i et følgebrev. 15 / Miljøstyrelsen

16 Frivillig opgave 3: Kommentering på videreførte VP1-indsatser Miljø- og fødevareministeren har endvidere givet kommuner en supplerende mulighed for under inddragelse af vandråd at kommentere på videreførte indsatser fra vandplanerne som en frivillig aktivitet. Det kan bl.a. anføres om indsatsen ikke er: - økonomisk hensigtsmæssigt at gennemføre - miljømæssigt hensigtsmæssigt at gennemføre Afvente indsats til samlet løsning i vandområdet Indsats er gennemført Andet 16 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

17 IT værktøj til afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner / Miljøstyrelsen

18 18/ Miljøstyrelsen Spørgsmål

19 19 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

20 20 / Miljø- og Fødevareministeriet / Titel på præsentation

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2. Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017

ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2. Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017 ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2 Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017 UDFORDRING - Sikre realisme i vandområdeplaner - I første omgang statens problem at betale for opnå miljømål (restaureringer

Læs mere

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 16. januar 2019 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 10. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. Godkendelse af dagsorden. Kort evaluering

Læs mere

NOTAT. Vildmoseløbet ligger på kommunegrænsen til Greve Kommune og behandles af Greve Kommune

NOTAT. Vildmoseløbet ligger på kommunegrænsen til Greve Kommune og behandles af Greve Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Vandrådets kommentarer til Opgave 1 Til: Vandrådsmøde den 10. august 2017 Dato: 10. august 2017 Sagsbeh.: tg/rådgiver Sagsnr.: 06.02.00-G01-5-17 Opgave 1 Hvilke

Læs mere

Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken. Peter Kaarup Herning den 18. januar2017

Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken. Peter Kaarup Herning den 18. januar2017 Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken Peter Kaarup Herning den 18. januar2017 Aftalen om en Fødevare- og landbrugspakke (FLP) FLP-aftale indgået mellem V-LA-K-DF den

Læs mere

Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer

Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer Nyborg 26. April 2017 Kontorchef Peter Kaarup Nedsættelse af vandråd: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Der kan oprettes lokale vandråd til at rådgive

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

I statens vandområdeplaner er Danmark opdelt i 23 hovedvandoplande. Der er oprettet vandråd i alle 23 hovedvandoplande.

I statens vandområdeplaner er Danmark opdelt i 23 hovedvandoplande. Der er oprettet vandråd i alle 23 hovedvandoplande. NOTAT Orientering om arbejdet i vandrådet for hovedvandopland Djursland 2017 Baggrund Med aftalen om fødevare- og landbrugspakken i december 2015 blev regeringen og aftaleparterne enige om, at det, ud

Læs mere

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 2 (STÆRKT MODIFICEREDE OG KUNSTIGE VANDLØB) 2. udgave 2017

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 2 (STÆRKT MODIFICEREDE OG KUNSTIGE VANDLØB) 2. udgave 2017 PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 2 (STÆRKT MODIFICEREDE OG KUNSTIGE VANDLØB) 2. udgave 2017 Indhold Opgave 2 kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt modificerede og kunstige... 2 Opgaven for Landbruget...

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017

TEKNIK OG MILJØ. Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017 TEKNIK OG MILJØ Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017 Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Indhold Vandområdeplaner 2015-2021...2 1. Forholdet mellem vandområdeplan 2015-2021, EU og dansk lovgivning...2 2. Vandløbenes tilstand...2 3. Nedsættelse af vandråd, sammensætning og mandat...3 4. Udkommet

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Blåt Fremdriftsforum 29. marts 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt i bl.a. aftalen om

Læs mere

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner Virkemidler i forslag til Kontorchef Peter Kaarup Plantekongres 15. januar 2015 Forslag til i høring Vandområdeplaner for perioden 2015 2021 er sendt i høring Høringsperioden er 22. december 2014 23. juni

Læs mere

REFERAT TIL VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN D. 28. AUGUST KL

REFERAT TIL VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN D. 28. AUGUST KL REFERAT TIL VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN D. 28. AUGUST KL. 17-19 Tilstede: Anders Ploug, Dansk Landbrug Sydhavsøerne; Anita Halbye, Danske Vandløb; Bjarne Nielsen, Friluftsrådet; Fl. Duus

Læs mere

VELKOMMEN TIL. 6. Vandrådsmøde i. I Hovedvandopland Odense Fjord. 19. September 2017 på Odense Slot

VELKOMMEN TIL. 6. Vandrådsmøde i. I Hovedvandopland Odense Fjord. 19. September 2017 på Odense Slot VELKOMMEN TIL 6. Vandrådsmøde i I Hovedvandopland Odense Fjord 19. September 2017 på Odense Slot DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden. (5 min.) 2. Bemærkninger til brevet fra

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 14. September 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse

Læs mere

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å Dato: 26. juni 2018 Udarbejdet af: Esben Astrup Kristensen og Jane Rosenstand Poulsen Kvalitetssikring: Kasper A. Rasmussen Modtager: Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner Vejledning til kommuner og vandråd Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021 April 2017 Opdateret juni 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Vandplanlægning

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2.

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Formålet med denne vejledning er at er at give en introduktion

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt. Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt. Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen Aftalen om en Fødevare- og landbrugspakke (FLP) FLP-aftale indgået mellem V-LA-K-DF

Læs mere

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB TUDE Å

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB TUDE Å ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB TUDE Å Dato: 26. juni 2018 Udarbejdet af: Esben Astrup Kristensen og Jane Rosenstand Poulsen Kvalitetssikring: Kasper A. Rasmussen Modtager: Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Vandområdeplaner Vandløbene i Ballerup

Vandområdeplaner Vandløbene i Ballerup Vandområdeplaner 20152021 Vandløbene i Ballerup Ballerup Kommune har 12 vandløb 10 med regulativ og 2 uden regulativ, der er omfattet af vandområdeplanerne 20162021. Der blev i foråret 2017 igangsat et

Læs mere

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb Trine Balskilde Stoltenborg Fokuspunkter Processen omkring udpegningen af vandløbene, herunder særligt vedr. undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Bilag 1 Afgrænsning og kvalificering af vandløb i vandområdeplanerne

Bilag 1 Afgrænsning og kvalificering af vandløb i vandområdeplanerne Bilag 1 Afgrænsning og kvalificering af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021 I forbindelse med Landbrugspakken fra slutningen af 2015, vedtog regeringen bl.a. at udpegningen af vandløb i vandområdeplanerne

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering UDKAST Januar 2019 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 5, i lov om vandløb, jf. lovebekendtgørelse nr. 127 af 26. januar

Læs mere

3. Vandrådsmøde. Dagsorden

3. Vandrådsmøde. Dagsorden 3. Vandrådsmøde Dagsorden Velkomst Sidste referat Præsentation af indsatser i Nissum Fjord Diskussion af vandrådets holdninger til indsatser Holdningspapir - hvor vandrådets holdninger præsenteres i samlet

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015.

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015. Vejen kommune JYSK MARK OG MILJØ Center: Esbjerg e-mail: ah1@jlbr.dk Direkte tlf: 76602193 Mobil: Esbjerg, den 9. juni 2015 Høringssvar til Vandhandleplan 2009-2015 for Vejen Kommune På vegne af Jørn Petersen,

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST TEKNIK OG MILJØ Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen Referent: Daniel Lindvig Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 24. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse

Læs mere

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap Vers. Februar 2017 Formålet med denne GIS-vejledning er at give en introduktion

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne

Høringssvar til Vandområdeplanerne Østjydsk Familielandbrug Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.6 - Djursland Vandområderne Ebeltoft Vig samt åbne vandområder, der afvander til Kattegat Naturstyrelsen har sendt

Læs mere

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB AAGEBY Å

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB AAGEBY Å ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB AAGEBY Å Dato: 26. juni 2018 Udarbejdet af: Esben Astrup Kristensen og Jane Rosenstand Poulsen Kvalitetssikring: Kasper A. Rasmussen Modtager: Landbrug & Fødevarer

Læs mere

2. Vandrådsmøde. 16. august 2017

2. Vandrådsmøde. 16. august 2017 2. Vandrådsmøde 16. august 2017 Dagsorden 17. august 2017 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 2. maj 2017. 3. Opfølgning på Vandrådet 2014 4. Vandrådet diskuterer vandløbsforekomster,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Projektbeskrivelse Restaureringsprojekt i Skarum Å

Projektbeskrivelse Restaureringsprojekt i Skarum Å Projektbeskrivelse Restaureringsprojekt i Skarum Å Baggrund Skarum Å er et ca. 9.300m vandløb beliggende omtrentligt midt på mors. Skarum Å løber fra udspringet syd for Bjergby mod øst indtil udløbet i

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade København K (Sendt elektronisk:

Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade København K (Sendt elektronisk: Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade 12 1216 København K (Sendt elektronisk: mfvm@mfvm.dk) Vingsted, den 25. januar 2019. Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til

Læs mere

Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Til organisationer, myndigheder m.fl., jf. vedlagte oversigt Landbrug Ref. AMM Den 28. januar 2019 Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering./.

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 386 af 09/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., j.nr. 2018-11783 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

På den baggrund har jeg indsendt forslag til at udtage en række vandløb Køge Bugt fra vandplanen.

På den baggrund har jeg indsendt forslag til at udtage en række vandløb Køge Bugt fra vandplanen. Solrød Kommune Sekretariat for Vandråd for Køge Bugt Sorø, den 24. august 2017 Til vandrådet og sekretariatet i oplandet til Køge bugt. Som vandrådsrepræsentant for landboforeningen Gefion i oplandet til

Læs mere

Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar

Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar Som opfølgning på vandrådenes arbejde er der nu sendt udkast til reviderede bekendtgørelser i høring frem

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Miljøudvalget 2014-15 (1. samling) MIU Alm.del - Bilag 98 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 17. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2. MØDE I VANDRÅDET

VELKOMMEN TIL 2. MØDE I VANDRÅDET VELKOMMEN TIL 2. MØDE I VANDRÅDET 30. Maj 2017 2.VANDRÅDSMØDE Tirsdag den 30. maj, kl. 17.00 20.30 Odense Slot, Nørregade 36-38, 5000 Odense C. Mødelokalet Rosen i slottes hovedbygning. DAGSORDEN: 1. Godkendelse

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Dagsorden. Køge Bugt Vandråd /05/ Maj 2017

Dagsorden. Køge Bugt Vandråd /05/ Maj 2017 Køge Bugt Vandråd 2017 24. Maj 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Dagsorden Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. Kort præsentationsrunde. Hvert medlem i Vandrådet præsenterer, hvad organisationen/foreningen

Læs mere

Greve Kommunes bemærkninger til vandrådsudveksling fra organisationerne vedr. opgave 1

Greve Kommunes bemærkninger til vandrådsudveksling fra organisationerne vedr. opgave 1 Greve Kommunes bemærkninger til vandrådsudveksling fra organisationerne vedr. opgave 1 Vandrådsudveksling vedr. vandområde i beliggende i Greve Kommune: MST vurdering: Greve Kommunes bemærkninger: Greve

Læs mere

Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb. 23. januar 2018

Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb. 23. januar 2018 Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb 23. januar 2018 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation (15 min.) 2. Om Sønderjyske Vandløb v/sønderjyske Vandløb (15 min.) 3. Vandløbsvedligeholdelsen

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 Indhold Opgave 1 (små vandløb) i vandrådene... 2 Opgaven for Landbruget... 2 Hvilke konsekvenser har det, om et vandløb kommer i vandområdeplaner

Læs mere

Projektbeskrivelse for Plougslund Bæk

Projektbeskrivelse for Plougslund Bæk Projektbeskrivelse for Plougslund Bæk Formål Plougslund Bæk (o5043_x) er omfattet af vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021). Formålet er, at de udpegede strækninger skal medvirke til at opfylde

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Se udsendelsesliste side 6 Høring af projekt til regulering af Fiskbæk på matrikel nr. 4ae, Malling by, Malling Hermed sendes projekt til regulering af

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Vandløbsrestaurering Thorup-Skallerup bæk. Vandområdeplan Jylland-Fyn ( )

Vandløbsrestaurering Thorup-Skallerup bæk. Vandområdeplan Jylland-Fyn ( ) Vandløbsrestaurering Thorup-Skallerup bæk Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021) 0 Baggrund I Thorup-Skallerup bæk er der i udpeget tre vandløbsindsatser (kort 1). de udpegede indsatser, omhandler restaurering

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn : 2.4 Genslyngning

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

Besigtigelse af Magle Å og Bregnetved Å vurdering i forhold til vandrådsarbejdet og kriterier for vandområdet

Besigtigelse af Magle Å og Bregnetved Å vurdering i forhold til vandrådsarbejdet og kriterier for vandområdet NOTAT Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 H www.lejre.dk Anne-Marie Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Dato: 14. juli 2017 J.nr.: 17/8874 Besigtigelse af

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer.

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer. Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan 2015-2021 i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer Kystvande Tabel 1: viser miljømålene fastsat for Kystvandene Nissum Fjord, Ringkøbing

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Vandløb i Skyum, rørlægning AAL-1181

Vandløb i Skyum, rørlægning AAL-1181 Thisted Kommune Vandløb i Skyum, rørlægning AAL-1181 FORUNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR AT ÅBNE RØRLAGT STRÆK- NING I VANDLØB I SKYUM, ID AAL-1181, PROJEKT 7 - SYDTHY Rekvirent Thisted Kommune Kirkevej

Læs mere

Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016 Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning 2017-2021 Den 29. september 2016 Peter Kaarup Nyt fra SVANA Disposition 1. Status for vandplanlægningen 2. Vandløbsindsatsen i vandområdeplaner

Læs mere

Vandrådsmøde 23. juni 2014

Vandrådsmøde 23. juni 2014 Vandrådsmøde 23. juni 2014 DAGSORDEN: Velkomst og gennemgang af dagsorden Godkendelse af referat fra mødet den 20. maj (ligger på www.brk.dk) Kort info om artikel i avisen (Jesper L. Larsen) Nyt fra Naturstyrelsen

Læs mere

Tredje møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017

Tredje møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Tredje møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Tirsdag den 22. august 2017 kl. 17:00 20:00 Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800, mødelokale M.5 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks

Læs mere

1 Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd

1 Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd 5. oktober 2017 Notat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune Bilag 2 Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225439018 Version 4 Revision

Læs mere

Notat om vandområdeplanerne Betydning for Aalborg Kommune

Notat om vandområdeplanerne Betydning for Aalborg Kommune #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Niels Erik Vedel Sagsnr./Dok.nr. 2016-047337 / 2016-047337-5 12-10-2016 Limfjordssekretariatet,

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.10 Vadehavet Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Bilag 2: Vandråd Nissum Fjords indstillinger til udpegning af vandløb i Holstebro Kommune

Bilag 2: Vandråd Nissum Fjords indstillinger til udpegning af vandløb i Holstebro Kommune Bilag 2: Vandråd Nissum Fjords indstillinger til udpegning af vandløb i Holstebro Kommune Opgave 1) Vurdere om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af

Læs mere

UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017.

UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017. UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017. TIL INDARBEJDELSE I SKEMAER VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB, SAMT TIL FREMSENDELSE

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand,

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11 Titel: Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11. Forfatter: Hans-Martin Olsen, By-

Læs mere

Vandplanprojekt Røde Møllebæk o8036 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune

Vandplanprojekt Røde Møllebæk o8036 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Forundersøgelse VP2 Vandplanprojekt Røde Møllebæk o8036 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Indsats Projektet omfatter vandløbsforekomst o8036, der er 8,106

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter Juli 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Oplag: 1 ISBN: 978-87-7175-591-6 2 Miljøstyrelsen / Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Fysisk karakterisering af vandløb og bidrag til konsekvensanalyse af vandløbsvirkemidler

Fysisk karakterisering af vandløb og bidrag til konsekvensanalyse af vandløbsvirkemidler Fysisk karakterisering af vandløb og bidrag til konsekvensanalyse af vandløbsvirkemidler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. juni 2017 Jes Jessen Rasmussen, Dagmar K. Andersen,

Læs mere

Forud for Hillerød Kommunes afgørelse er der foretaget høring af Miljø-, natur- og grundvandsmyndigheden.

Forud for Hillerød Kommunes afgørelse er der foretaget høring af Miljø-, natur- og grundvandsmyndigheden. Hillerød Vand A/S Solrødgårds Alle 6 3400 Hillerød Afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering for anlægs- og indvindingstilladelse for Frederiksgades Vandværk By og Miljø har den 14.12.2018 modtaget

Læs mere

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune Til vandrådsmedlemmer og - suppleanter Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. april 2014 Sags id 14/1030 Sags id Sagsbehandler Dorrit Grytter Telefon direkte 76 16

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd 21. september 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225300658 Version 1 Mødetid/-sted:

Læs mere

Vissenbjerg, den

Vissenbjerg, den Vissenbjerg, den 13.10.2017 Udtalelse til Vandrådet for Odense Fjord På vegne af Lars Iversen, repræsentant for Centrovice i vandrådet for Odense Fjord og Henrik Kildegaard, repræsentant for Landbrug og

Læs mere