Siden sidste kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden sidste kommuneplan"

Transkript

1 Siden sidste kommuneplan I den forrige kommuneplan blev der opsat en række mål for den pågældende planperiode. I det følgende fremgår det det af henholdsvis en grøn, gul eller rød smiley, hvor langt vi er kommet med de opsatte mål. Kommunens kvarterer Det er kommuneplanens mål, at alle seks kvarterer i kommunen skal være forsynet med byfunktioner, offentlig og privat service Alle seks kvarterer er forsynet med byfunktioner som lokalcentre, børneinstitutioner og sports- og fritidsanlæg Alle seks kvarterer rummer lokale butikscentre, sports- og fritidsanlæg samt daginstitutioner. Fem af kvartererne rummer desuden skoler. Det er de byfunktioner, som markerer sig visuelt kraftigst i bystrukturen. Ved alle skoler er der SFO Alle seks kvarterer rummer de nævnte funktioner Den nordlige del af Bymidten og den sydlige del af Solvangskvarteret har den fordel, at her ligger kommunens hovedcenter med butikker og en lang række overordnede serviceydelser til betjening af hele kommunens befolkning, såsom trafikknudepunkts-terminal, bibliotek, fritidscenter, kirke samt planlagte fremtidige funktioner som aktivitetshus, ungdomscenter og ældrecenter Ældrecentret på Sydvestvej er taget i brug i august 2006 Den sydlige del af Bymidten syd for banen mangler derimod byfunktioner og grønne områder. I planperioden vil der blive taget initiativ til indsatser for området Glostrup Kommune har i samarbejde med Brøndby Kommune udarbejdet en helhedsplan for området syd for banen, Kirkebjerg Erhvervsområde. Med det nye plangrundlag udlægges arealet i Glostrup til centerformål, og det skal på sigt medføre byfunktioner og grønne områder i denne del af Bymidten Der skal skabes initiativer, så beboerne i kvartererne føler en identitet og et ansvar for kvarteret. Kvartererne skal analyseres, og der skal udarbejdes idékatalog med forslag til forbedringer Der er udarbejdet nye lokalplaner for en del boligområder i Glostrup, fx Hvissinge Landsby og Søndervangskvarteret Bymidten Søndervangen Omlægning af Stationsforpladsen Stationsforpladsen ved Glostrup Station er delvist blevet omlagt. Der mangler omlægningen af selve busterminalen samt færdiggørelse af enkelte arealer Byudvikling på Rangerarealet Der er udarbejdet en helhedsplan for området, som muliggør byudvikling på rangerarealet. Dette kan dog først lade sig gøre, hvis DSB beslutter at anvende arealet til byformål

2 Forskønnelse af Hovedvejen Den tilladte hastighed på Hovedvejen er i 2008 sænket fra 70 til 50 km/t på strækningen Ring 3 Byparkvej. I sommeren 2009 påbegyndes ombygningen af Hovedvejen, hvor strækningen mellem Nyvej og Banegårdsvej ændres, med det formål at forbedre forholdene for de svage trafikanter og samtidigt forskønne vejen Bevaring og forskønnelse af eksisterende boligområder Der er udarbejdet bevarende lokalplaner for flere områder, fx Hvissinge Landsby og Søndervangskvarteret Forskønnelse af Glostrup Storcenter Der er vedtaget en ny lokalplan for storcenteret, som både muliggør udvidelse og forskønnelse af storcenteret. Renoveringen er gået i gang Skabe sammenhæng i Bymidten til fritidsområdet ved Fritidscentret Dette er endnu ikke gjort, men der vil være fokus på det i den kommende planperiode, hvor der evt. vil blive udarbejdet en helhedsplan for området Boliger Boligbyggeriet skal medvirke til at stabilisere befolkningstallet. De nye boliger skal appellere både til Glostrup-borgere, der har behov for en ny bolig, og til de mange, der arbejder men endnu ikke bor i Glostrup Boligbyggeriet i planperioden har været varieret med både etageboliger, rækkehuse og parcelhuse. Boligerne er med til at stabilisere befolkningstallet I Hvissinge og Ejby skal der opbygges nye, spændende, smukke, udfordrende tidssvarende bykvarterer med en alsidig boligsammensætning tæt knyttet til Vestskoven I Hvissinge Øst er der ved at blive opført et nyt spændende kvarter med tilknytning til Vestskoven, og i Ejby er der opført nye rækkehuse Der skal især åbnes mulighed for parcelhuse og tæt/lavt boligbyggeri i det store byudviklingsområde i Hvissinge Lokalplanen for Hvissinge Øst åbner mulighed for dette Ved planlægningen af de nye store boligområder skal der lægges vægt på en høj grad af fleksibilitet. Derved skal det sikres, at der hurtigt kan tilvejebringes byggemuligheder svarende til den aktuelle efterspørgsel, uden at det går ud over de fastlagte hovedprincipper for områdernes udformning Der er udarbejdet lokalplaner, der muliggør dette I de stationsnære kvarterer skal antallet af boliger forøges gennem fortætninger og ved ændret arealanvendelse Der er blevet fortættet omkring Glostrup Station med bl.a. nye boliger på hjørnet af Nyvej/Sydvestvej, og området syd for Glostrup Station, Kirkebjerg, er planlagt til fortætning med bl.a. boliger

3 De nye boliger skal bidrage positivt til de enkelte kvarterers særlige kvaliteter og behov. Boligerne skal med hensyn til art og antal søges tilpasset den lokale servicekapacitet Ved lokalplanlægningen af områderne er der taget hensyn til dette Det enkelte kvarters muligheder, særpræg, problemer og kvaliteter skal belyses gennem kvarters- og områdeplaner. Disse planer skal medvirke til, at kvarteret som helhed får et løft Der er bl.a. udarbejdet en bevarende lokalplan for Hvissinge Landsby og Søndervangskvarteret. Begge planer sætter fokus på kvarterets kvaliteter I forbindelse med udbygningen af en ny bydel ved kommende metrostation i Ejby er det nødvendigt at gennemføre en planlægning, der sikrer en tilstrækkelig dækning med institutioner og en tilstrækkelig forsyning og kloakering En helhedsplan for omdannelsen af Ejby Erhvervsområde forventes igangsat i efteråret Der har derfor ikke været behov for at planlægge for institutioner og forsyning Kommunalbestyrelsen stiller krav til boligselskaberne om indretning af boliger til familier med hjemmeboende handicappede børn Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 en handicappolitik. Af handicappolitikken fremgår det bl.a., at de særlige behov, som borgere med handicap har, skal tilgodeses i forbindelse med valg af bolig, og at boligbehovet skal ses i sammenhæng med den enkeltes familiesituation, samt at kommunalbestyrelsen vil arbejde for at der er et tilstrækkeligt antal boliger til borgere med handicap Ældreboliger Det øgede behov for plejehjemspladser, plejeboliger med udvidet plejebehov og ældreboliger løses ved at bygge et nyt ældrecenter på Sydvestvej i Bymidten. Ældrecentret skal blandt andet indeholde 10 plejeboliger til borgere med udvidet plejebehov og 30 ældreboliger. Ældrecentret forventes ibrugtaget den 1. juli 2005 Ældrecenteret på Sydvestvej er taget i brug i august 2006 Læger og klinikfællesskaber Glostrup Kommune tilstræber, at flere praktiserende læger fremover etablerer sig i forskellige former for kompagniskaber, fælles lægehuse og lignende, hvor der kan etableres samarbejde om betjening af patienter m.v. To læger er gået sammen i en fællespraksis. Glostrup Kommune vil have fokus på at skabe bedre rammer for klinikfællesskaber i den kommende planperiode Lokalplanlægningen skal åbne mulighed for at etablere klinikfællesskaber, lægehuse og lignende funktioner i områder, hvor sådanne funktioner med fordel kan etableres Dette er ikke blevet gjort, men der vil være fokus på det i den kommende planperiode

4 Erhverv I planperioden søges et samarbejde med de 1000 virksomheder med ansatte blandt andet med hensyn til miljø og trafikforhold Der er ikke igangsat et samarbejde med virksomhederne, men der udsendes en miljøavis 4 gange årligt til de godt 500 større virksomheder i kommunen. Derudover er der ved at blive udarbejdet en erhvervspolitik Den kollektive trafik skal forbedres. Her er det vigtigt, at Glostrup Kommune deltager aktivt i og kommer med konkrete bud på, hvordan stationsnærhedsprincippet kan blive mere fleksibelt Glostrup Kommune har indgået i flere tværkommunale samarbejder omkring udvikling af områderne langs en evt. kommende letbane, bl.a. Vestegnssamarbejdet og Dialogprojektet. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan har Glostrup Kommune fremsendt materiale til Miljøministeriet om hvordan stationsnærhedsprincippet benyttes i Glostrup Der skal være adgang til højtuddannet arbejdskraft. Det får virksomhederne gennem en placering i Hovedstadsområdet. Men Glostrup kan hjælpe med at lette virksomhedernes adgang til uddannelsesinstitutionerne og til de kommende medarbejdere Glostrup har fokus på trafikforholdene, og arbejder bl.a. for en ny S-togsstation, Priorparken, og en letbane langs Ring 3 Der skal være et bud på fremtidens erhvervsbygning. Det er vigtigt, at bygningerne er fleksible og kan stå for de forandringer virksomheder løbende bliver under kastet. Glostrup Kommune kan med fordel have fremtidens erhvervsbygning som erhvervspolitisk tema Der har i planperioden ikke været arbejdet med fremtidens erhvervsbygning. Kommunen har i stedet arbejdet med at skabe fleksible rammebestemmelser i lokalplanlægningen Erhvervsområdernes fysiske kvaliteter skal forbedres. Virksomhederne skal have mulighed for at vokse uden at være nødt til at flytte. Erhvervsområderne må gerne få en mere bymæssig karakter. Med andre ord er det, der tidligere var Vestegnens styrke, nemlig relativt billige erhvervsarealer med let adgang til motorvejsnettet ikke længere nok Glostrup Kommune har fokus på erhvervslivet og er i gang med at udarbejde en erhvervspolitik. Der er også udarbejdet planer for flere af kommunens erhvervsområder, for at de fortsat kan være attraktive Veje Vejnettet skal vurderes med henblik på en forskønnelse, hvor dette er påkrævet I trafikhandlingsplanen foregår der løbende en vurdering med henblik på prioritering af projekter til forskønnelse af vejene, herunder belysning Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at Hovedvejen ombygges med det formål at forskønne vejen og nedsætte barrierevirkningen, bl.a. ved nedsættelse af hastighedsgrænsen Den tilladte hastighed på Hovedvejen er i 2008 sænket fra 70 til 50 km/t på

5 strækningen Ring 3 Byparkvej. I 2009 påbegyndes ombygningen af Hovedvejen, hvor strækningen mellem Nyvej og Banegårdsvej ændres, med det formål at forbedre forholdene for de svage trafikanter og samtidigt forskønne vejen Der udarbejdes en hastighedsplan, der sigter mod en fredeliggørelse af boligvejene Der er udarbejdet en hastighedsplan, der sigter mod en fredeliggørelse af boligvejene. Foreløbig er der indført hastighedsdæmpning i Sydvestvejsområdet og Hvissinge Øst De resterende indsatsområder, der er beskrevet i kommunens trafik- og miljøhandlingsplan, udføres Der er udarbejdet en Vej- og trafikplan der beskriver hvilke tiltag der skal iværksættes, for at skabe en tryggere og mere trafiksikker kommune. Vej- og trafikplanen vil blive revideret i 2009 Der udarbejdes en designmanual for byudstyr på offentlige arealer I budgettet er der indarbejdet et beløb i 2010 til udarbejdelse af en plan for vej- og pladsinventar Der udarbejdes en vejbelysningsplan Der er udarbejdet en vejbelysningsplan for kommunen, der bl.a. introducerer Glostrup-lampen. Denne lampe er i forbindelse med DONG s kabellægningsprojekt opsat i over 2000 eksemplarer i kommunen, som erstatning for de gamle udslidte gadelamper Stier På baggrund af handlingsplanen for cyklistpolitik forbedres forholdene for cykletrafikken, og der skabes en bedre sammenhæng i stinettet De projekter der er beskrevet i hhv. cyklisthandlingsplanen og planen for sikre skoleveje, er indarbejdet i kommunens Vej- og trafikplan. En række af de i cyklisthandlingsplanen nævnte projekter er udført, herunder færdiggørelse af cykelstier langs Byparkvej, signalregulering af Ejby Industrivej (sydlig kryds), og etablering af rundkørsel i krydset Fraligsvej/Birkeskoven På baggrund af handlingsplanen for sikre skoleveje forsøges trygheds- og sikkerhedsmæssige problemer på skolevejen løst De projekter der er beskrevet i hhv. cyklisthandlingsplanen og planen for sikre skoleveje, er indarbejdet i kommunens Vej- og trafikplan. Der er udført en række af de projekter der indgår i handlingsplanen for sikre skoleveje, herunder hævede flader i krydsene Degnestien/Langagervej og Florasvej/Gerdasvej. Det er vigtigt, at det bliver trygt, at færdes på alle Glostrups stier. Der skal arbejdes for, at der sikres trygge skoleveje til alle Glostrups skoler Der blev i 2004 vedtaget en plan for sikre skoleveje i Glostrup Kommune. Af de projekter der er beskrevet i Vej-og trafikplanen fra 2005 er følgende udført: Cykelstier langs Byparkvej, Sti mellem Udlodsstien og stisystem ved Oxbjerget (bro etableres nov. 2009), Sti mellem Bystien og Mohrstien. Følgende projekter indgår i budgettet for 2010: Cykelstier på Herstedøstervej mellem Hovedvejen og Stadionvej

6 Kollektiv trafik Glostrup Kommune vil overfor HUR fremsætte ønske om forbedring af busbetjeningen i kommunen. Specielt ønskes busbetjeningen af Ejby forbedret Efter strukturreformen, der trådte i kraft i 2007, er Glostrup blevet ansvarlig for planlægning af busruterne Glostrup Kommune vil arbejde for, at metroforbindelsen mellem Glostrup og Lyngby realiseres Glostrup Kommune deltager i et letbanesamarbejde med de andre berørte kommuner, og vil fortsat arbejde for en letbane langs Ring 3 Glostrup Station Trafikterminalen ved Glostrup Station ombygges i samarbejde med HUR og DSB/Banestyrelsen Stationsforpladsen er delvist blevet omlagt, og der mangler omlægningen af busterminalen samt den sidste færdiggørelse af enkelte arealer Forholdene ved busholdepladser forbedres bl.a. ved anlæg af cykelparkering, hvor der er behov for dette I forbindelse med opførelse af det nye center 2G shopping ved Glostrup Station blev der etableret en cykelparkeringskælder Idrætsfaciliteter Andelen af danskere, der dyrker idræt og motion er stigende. Der bliver et øget behov for aktive muligheder både i foreningsregi og som uorganiserede muligheder. Sundhed og velvære vil i højere grad blive sat i højsæde og denne udvikling vil udfordre fritids- og idrætsfaciliteterne, så de i højere fra tilgodeser alternative og nye muligheder Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 en sundhedspolitik, og har fortsat fokus på sundhed Glostrup Fritidscenter med sin smukke svømmehal er et af de steder, der med fordel kan indrettes med flere sundheds- og velværefaciliteter Fritidscenterets sansetunnel blev opført i Fritidscenteret har fået forskellige former for wellness-tilbud

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Centeret har. arbejdes der. har for at. etablere, når. realistiske at. var mulighed for. Områder der

Centeret har. arbejdes der. har for at. etablere, når. realistiske at. var mulighed for. Områder der Glostrup Kommunalbestyrelse har i 2014 vedtaget By og erhvervsudviklingsstrategien Vision 20 25 30. Strategien sigter imod at Glostrup Kommune i 2020 har 25.000 indbyggere. Befolkningspr ognose for 2015

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Kommuneplan 2009 2021...1/31. Glostrup Kommune...2/31 Moderne provinsby i forstaden...2/31 God tilgængelighed...

Indholdsfortegnelse. Forslag til Kommuneplan 2009 2021...1/31. Glostrup Kommune...2/31 Moderne provinsby i forstaden...2/31 God tilgængelighed... Indholdsfortegnelse Forslag til Kommuneplan 2009 2021...1/31 Glostrup Kommune...2/31 Moderne provinsby i forstaden...2/31 God tilgængelighed...3/31 Status...2/31 Kommunens kvarterer...4/31 Een kommune,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

www.glostrup.dk/kommuneplan2009

www.glostrup.dk/kommuneplan2009 GLOSTRUP KOMMUNE www.glostrup.dk/kommuneplan2009 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Annonce i Folkebladet den 2. juni 2010 Kommuneplan 2009-2021 Glostrup Kommunalbestyrelse har den 14. april 2010 endeligt vedtaget

Læs mere

EN LEVENDE BY PLANSTRATEGI 2016

EN LEVENDE BY PLANSTRATEGI 2016 EN LEVENDE BY PLANSTRATEGI 2016 INDHOLD S. 3 En levende by S. 4 Afsæt S. 5 Temaer S. 6 Job og erhverv S. 7 Detailhandel S. 8 Boliger S. 9 Bykvalitet S. 10 Infrastruktur S. 11 Kommunal service S. 12 Planlægning

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET 2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 2. Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

EN LEVENDE BY PLANSTRATEGI 2016

EN LEVENDE BY PLANSTRATEGI 2016 EN LEVENDE BY PLANSTRATEGI 2016 Herlev Ballerup INDHOLD Ejby Mose S. 3 En levende by S. 4 Afsæt S. 5 Temaer S. 6 Job og erhverv S. 7 Detailhandel S. 8 Boliger S. 9 Bykvalitet S. 10 Infrastruktur S. 11

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 1997-2009 HELHEDSPLAN SOLRØD KOMMUNE HAVDRUP

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 1997-2009 HELHEDSPLAN SOLRØD KOMMUNE HAVDRUP Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 1997-2009 HAVDRUP HELHEDSPLAN SOLRØD KOMMUNE Indhold Indledning 3 Havdrup - overordnede mål 4 Redegørelse 5 Hidtidig planlægning 6 Eksisterende arealanvendelse 7 Byudvikling

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Glostrup Kommune Center for It og Udvikling. Dato: 22. maj 2014. Sagsnr.: 13/9647. Sign. AK

Glostrup Kommune Center for It og Udvikling. Dato: 22. maj 2014. Sagsnr.: 13/9647. Sign. AK Glostrup Kommune Center for It og Udvikling Dato: 22. maj 2014 Sagsnr.: 13/9647 Sign. AK Offentlig høring vedr. forslag til Kommuneplan 2013-2025 Glostrup Kommunalbestyrelse har den 14. maj 2014 vedtaget

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse Forfatter E-mail Webside Emne Trafikplanlægger Janne Tinghuus, Via Trafik jt@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Trafikplan med borgerinddragelse/separat stisystem Artikel Gener ved et separat stisystem i Ishøj

Læs mere

MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN?

MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN? MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN? DISPOSITION Hvad er en fodgænger Overordnet målsætning Processen Strategiens indhold Next step HVAD ER EN FODGÆNGER? ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING:

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 IDEKATALOG FRA ERHVERVSKONFERENCE DEN 27. MAJ I FURESØ MARINA 1. Bedre muligheder for væksterhverv Oprette en accountmanager / erhvervsmentor som indgang

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Glostrup Kommune Center for It og Udvikling. Dato: 25. september 2014. Sagsnr.: 14/17904. Sign. AK

Glostrup Kommune Center for It og Udvikling. Dato: 25. september 2014. Sagsnr.: 14/17904. Sign. AK Glostrup Kommune Center for It og Udvikling Dato: 25. september 2014 Sagsnr.: 14/17904 Sign. AK Fornyet offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2013-2025 Glostrup Kommunalbestyrelse har den 10. september

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003.

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003. HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI TRYGHED VÆKST FORSLAG, den 17. december 2003. PLANSTRATEGI FOR HOLMEGAARD KOMMUNE. Indledning. I henhold til planlovens 23 a skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

Kommuneplan 2017 Retningslinjer - Ændringsskema

Kommuneplan 2017 Retningslinjer - Ændringsskema Kommuneplan 2017 Retningslinjer - Ændringsskema Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Klimatilpasning Klimatilpasning (side 5) Retningslinjekort og alle retningslinjer er opdateret. Ændringerne er i overensstemmelse

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd.

Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd. Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd. Dette notat indeholder et billede af alle indleverede kommentarer. I de tilfælde, hvor der tilføres nyt

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Kommuneplan 2009 2021...1/10. Offentlig service...2/10. Status...2/10. Institutioner og skoler...3/10. Status...

Indholdsfortegnelse. Forslag til Kommuneplan 2009 2021...1/10. Offentlig service...2/10. Status...2/10. Institutioner og skoler...3/10. Status... Indholdsfortegnelse Forslag til Kommuneplan 2009 2021...1/10 Offentlig service...2/10...2/10 Institutioner og skoler...3/10...3/10 Institutioner...4/10...4/10 Skoler...5/10...5/10 Plejehjem og dagcentre...6/10...6/10

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 BOLIGBYGGERI I NUUK 1 VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 Kl. 16.30 16.35 Kl. 16.35 16.45 Kl. 16.45 17.05 Kl. 17.05 17.20 Kl. 17.20 17.30 Kl. 17.30 17.55 Kl. 17.55 18.00 Præsentation

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...1/193. Temaer...2/193 Hovedstruktur og retningslinjer...2/193

Indholdsfortegnelse. Forord...1/193. Temaer...2/193 Hovedstruktur og retningslinjer...2/193 Indholdsfortegnelse Forord...1/193 Temaer...2/193 Hovedstruktur og retningslinjer...2/193 Glostrup Kommune...3/193 Moderne provinsby i forstaden...3/193 God tilgængelighed...3/193 Kommunens kvarterer...5/193

Læs mere

LOKALPLAN 100. For Jernbanevej i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 100. For Jernbanevej i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 100 For Jernbanevej i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer Seniorbofællesskaber Gruppemøder februar 2014 Vedrørende arealer Furesø nord Furesø syd Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter HusCompagniet 52 rækkehuse

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere