Væghængt kondenserende gaskedel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væghængt kondenserende gaskedel"

Transkript

1 O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW

2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd og symbolforklaring 4. Sikkerhedsforskrifter 4. Symbolforklaringer 4 Leveringsomfang 5 3 Kedeloplysninger 6 3. Anvendelse 6 3. EU-konformitetserklæring Typeoversigt Typeskil Kedelbeskrivelse Tilslutningstilbehør Dimensioner kedelopbygning ZWB kedelopbygning ZSB Eldiagram 4 3. Tekniske data 6 3. Kondensatanalyse mg/l 8 7 Opstart 3 7. Før opstart 3 7. Start og stop kedel Start centralvarme Centralvarmestyring Efter ibrugtagningen Kedler med varmtvandsbeholder: Indstilling af varmtvandstemperatur ZWB-kedler - indstilling af varmtvandstemperatur Varmtvandsmængde/-temperatur Sommerdrift (ingen opvarmning, kun varmtvandsproduktion) Frostbeskyttelse Tastspærre Fejl Termisk desinfektion ved kedler med varmtvandsbeholder Pumpeblokeringsbeskyttelse 36 4 Forskrifter 9 5 Installation 0 5. Vigtige råd 0 5. Vælg opstillingsrum 5.3 Forinstallation af rørledninger 5.4 Montage af kedel Afprøv tilslutninger Kaskadeløsning 5 6 Eltilslutning 6 6. Generelt 6 6. Nettilslutning Tilslutning af tilbehør Åbning af Heatronic Tilslutning af varmestyring eller fjernbetjeninger Tilslutning af beholderen Tilslutning af temperaturbegrænser TB i gulvvarmeanlæg Tilslutning af cirkulationspumpe Udskiftning af netkabel 30

3 da Indholdsfortegnelse 3 8 Individuel indstilling Mekaniske indstillinger Check ekspansionsbeholder størrelse Ændring af pumpens kurve Indstilling af Heatronic Betjening af Bosch Heatronic Varmeydelse (service-funktion.a) Varmtvandsproduktion (service-funktion.b) Pumpekoblingstype for varmedrift (service-funktion.e) Maksimum-fremløbstemperatur (service-funktion.b) Udluftningsfunktion (service-funktion.c) Termisk desinfektion (servicefunktion.d) Automatisk taktspærre (service-funktion 3.A) Taktspærre (service-funktion 3.b) Reguleringsdifferens (service-funktion 3.C) Advarselstone (service-funktion 4.d) Fyldeprogram til vandlås (service-funktion 4.F) Reset af eftersyn (service-funktion 5.A) Ændring af kanalens anvendelse ved en -kanal-timer (service-funktion 5.C) Vis eftersyn (service-funktion 5.F) Kald sidst gemte fejl frem (service-funktion 6.A) Driftslampe (service-funktion 7.A) Minimum-varmtvandsmængde (Service-funktion 7.C) (ZWB) Tilslutning af fremløbsføler f.eks. trevejsventil (service-funktion 7.d) Reset kedlen (Heatronic 3) til standardindstilling (service-funktion 8.E) Reaktionsforsinkelse varmtvandsaktivering (service-funktion 9.E) (ZWB) Pumpeefterløbstid (service-funktion 9.F) 4 Eftersyn og vedligeholdelse 47. Checkliste for vedligeholdelse (Vedligeholdelsesprotokol) 48. Beskrivelse af forskellige vedligeholdelsestrin 48.. Si i koldtvandsrøret (ZWB) 49.. Pladevarmeveksler (ZWB) Gasarmatur Hydraulisk enhed Trevejsventil Pumpe og returfordeler 5..7 Kontrol af varmeblok, brænder og elektroder 5..8 Rengøring af kondensatvandlås Membran i blandeanordningen Kontrol af sikkerhedsventil til varmeanlæg 54.. Kontrollér ekspansionsbeholder 54.. Centralvarmeanlæggets påfyldningstryk Check elledningerne Rengøring af andre komponenter 55.3 Tømning af den vægophængte gaskedel 55 3 Tillæg Visninger i displayet Fejl Gas-indstillingsværdier Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZSB 4.../ Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZSB Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZSB.../ Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZSB Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZWB 8.../ Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZWB Gastypeindstilling Indstilling af gas/luftforhold Kontroller gastilslutnings flowtrykket 44 0 Kontrol af røggasværdier Skorstensfejertaste Tæthedskontrol af røgkanalen CO-måling i røggas 45 4 Opstartsprotokol 6 Stikordsregister 6 Miljøbeskyttelse 46

4 4 Sikkerhedsråd og symbolforklaring da Sikkerhedsråd og symbolforklaring. Sikkerhedsforskrifter Ved gaslugt: B Luk gashanen ( side 3). B Åbn vinduerne. B Tænd/sluk ikke elektriske kontakter. B Sluk åben ild. B Tilkald straks gasleverandøren og en aut. vvs-installatør. Ved røggaslugt: B Sluk kedlen ( side 3). B Åbn døre og vinduer. B Tilkald VVS-installatør. Installation, ændringer B Installation samt ændringer på kedlen må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. B Der må ikke ændres på dele i aftrækssystemet. B Hvis forbrændingsluften tages fra rummet må luftåbninger i døre, vinduer og vægge ikke lukkes eller gøres mindre. Ved efter installation af tætte vinduer skal der til stadighed sikres forsyning af friskluft (i tilfælde af at forbrændingsluften tages fra rummet). Termisk desinfektion af varmtvandsbeholderen B Fare for skoldning! Overvåg ubetinget driften ved temperaturer over 60 C. Information til kunden B Informer kunden om kedlens funktion og betjening. B Gør kunden opmærksom på, at han ikke selv må foretage ændringer eller reparationer.. Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette materielle skader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader. Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller kedel. Service B Vi anbefaler, at der tegnes et serviceabonnement med en autoriseret vvs-installatør, der inkluderer et serviceeftersyn hvert andet år eller 3000 m³ gas. B Brugeren er ansvarlig for anlæggets sikkerhed og miljøvenlighed. B Anvend kun originale reservedele! Eksplosive og let brændbare stoffer B Opbevar og anvend aldrig brændbare materialer (f.eks. papir, opløsningsmidler, lakker etc.) i nærheden af kedlen. Forbrændings-/rumluft B Forbrændings/rumluft skal holdes fri for aggresive stoffer (som f.eks. kulbrinteforbindelsen som indeholder klor og fluor). Derved undgår man korrosion.

5 da Leveringsomfang 5 Leveringsomfang O 3 4 Fig. Væghængt gaskedel til centralvarme Klap (med fastgørelsesmateriale) 3 Fastgørelsesmateriale (skruer med tilbehør) 4 Vejledninger til apparatets dokumentation Supplerende materiale for fagmanden (ikke indeholdt i leveringen) Som supplement til de medleverede tryksager fås følgende materiale: Reservedelsliste Servicevejledning (til fejldiagnose/fejlafhjælpning og funktionskontrol) Dette materiale kan bestilles hos Boschinformationstjeneste. Kontaktadressen findes på bagsiden af nærværende installationsvejledning.

6 6 Kedeloplysninger da 3 Kedeloplysninger ZSB-kedler er varmekedler med integreret 3-vejsventil for tilslutning af en indirekte opvarmet beholder. ZWB-kedler er kombikedler til opvarmning og varmtvandsproduktion med gennemløbsprincippet. 3. Anvendelse Kedlen må kun installeres i lukkede centralvarmesystemer. På grund af typegodkendelsen behøves ingen vandmangelsikring. Anden brug er ikke efter bestemmelserne. Skader som følge af denne dækkes ikke af garantien. Erhvervsmæssig og industriel anvendelse af kedlerne til opvarmning af procesvarme er ikke tilladt. 3. EU-konformitetserklæring Denne kedel opfylder de gældende EU retningslinier 90/ 396/EWG, 9/4/EWG, 73/3/EWG, 89/336/EWG og de i EG-type-prøveattesten beskrevne type. Kedlen opfylder kravene til kondenserende kedler. Denne kedel opfylder de gældende EU retningslinier 90/ 396/EWG, 9/4/EWG, 73/3/EWG, 89/336/EWG og de i EG-type-prøveattesten beskrevne type. Indholdet af kvælstofoxider i røggassen ved testbetingelser i henhold til DIN 470 T8 (udgave marts 990) ligger under80 mg/ kwh. Kedlen er godkendt iht EN 677. Prod.-ID-Nr. CE-0085 BS053 Kategori II H 3B/P (0, 8-30) Kedeltype C 3X, C 33X, C 43X, C 53, C 63, C 83X, B 3, B 33 Tab. 3.3 Typeoversigt ZSB 4-3C 3 S0800 ZSB 4-3C 3 S0800 ZSB -3C 3 S0800 ZSB -3C 3 S0800 ZWB 8-3C 3 S0800 ZWB 8-3C 3 S0800 Tab. Z Centralvarmekedel S Beholdertilslutning W Varmtvandsopvarmning B Kondenserende teknik 4 Varmeydelse indtil 4 kw Varmeydelse indtil kw 8 Varmtvandsydelse indtil 8 kw -3C Version 3 Naturgas H 3 F-gas S0800Specialnummer Danmark Angivelse af prøvegas med kodetal og gasgruppe iht. EN 437: Tal Wobbe-indeks (W S ) (5 C) Gasfamilie 3,7-5, kwh/m 3 Naturgas, type H 3 0,-4,3 kwh/m 3 Flydende gas 3B/P Tab Typeskil Typeskiltet (43) sidder nederst til højre på kabinet ( figur 3). Her finder De kedelydelse, bestillingsnummer, tilladelsesdatoen og fremstillingsdato (FD i kode).

7 da Kedeloplysninger Kedelbeskrivelse Kedel for vægmontage uafhængig af skorsten og rumstørrelse. intelligent varmepumpeaktivering ved tilslutning af klimastyret varmestyring Heatronic 3 med -leder-bus Tilslutningskabel med netstik Display Automatisk tænding Modulerende drift Fuldsikret via Bosch Heatronic med ioniseringsovervågning og magnetventiler iht EN 98 Min. cirkulationsvandsmængde ikke nødvendig Egnet til gulvvarmeanlæg Tilslutningsmulighed for dobbeltrør til røggas/forbrændingsluft Ø 80/5 eller separat rør eller enkeltrør Ø 80 Regulerbar ventilator Præmixbrænder Temperaturføler og termostat for opvarmning Temperaturføler i fremløb Temperaturbegrænser i 4 V-strømkreds 3-trins centralvarmepumpe, med aut. udlufter Sikkerhedsventil, manometer, ekspansionsbeholder Tilslutningmulighed for beholder-ntc Røggastemperaturbegrænser (0 C) Varmtvandsprioritering 3-vejs-ventil med motor (ZWB, ZSB) Pladevarmeveksler (ZWB) Integreret opfyldningsenhed (ZWB)

8 8 Kedeloplysninger da 3.6 Tilslutningstilbehør Her kan du finde en liste med typisk tilbehør. Hvis du ønsker en fuldstændig oversigt over tilbehøret, der kan leveres, bedes du henvende dig til producenten. Aftrækstilbehør Monteringsbeslag Klimastyring f.eks. FW 00, FW 00 Rumtemperaturstyring f.eks. FR 00, FR 0 Fjernbetjeninger FB 00, FB 0 KP 30 (kondensathævepumpe) NB 00 (neutraliseringsbox) Tilbehør nr. 49 eller 430 (sikkerhedsgruppe) Tragtvandlås med tilslutningsmulighed til kondensat og sikkerhedsventil nr. 43

9 da Kedeloplysninger Dimensioner min. 0 min * * O Fig. * til vedligeholdelse og service

10 0 Kedeloplysninger da 3.8 kedelopbygning ZWB O Fig. 3

11 da Kedeloplysninger Forklaring til figur 3: Heatronic 3 Hovedafbryder 3 Kontrollampe til brænderdrift 4 Servicetast 5 Skorstenfejerknap 6 Fremløbstermostat 7 Her kan evt. indsættes styring eller regulator 8 Varmtvands temperaturregulator 9 Tastspærre 0 eco-taste reset-taste Manometer 3 Display 4 Fremløbsledning 5 Varmtvandsføler (ZWB) 6 Pladevarmeveksler (ZWB) 7 3-vejs-ventil 8 Kondensatvandlås 9 Motor 0 Målestuds til gennemstrømningstrykket for gastilslutningen Indstillingsskrue min. gasmængde Fremløbsledning 3 Fremløbsføler 4 Ekspansionsbeholder 5 Indsugning af forbrændingsluft (separat rør) 6 Indsugning af forbrændingsluft 7 Røgrør 8 Ophængningslasker 9 Blæser 30 Blandeenhed 3 Sugerør 3 Spejl 33 Varmeblok-termostat 34 Elektrodesæt 35 Røggastermostat 36 Kondensatkar 37 Dæksel serviceåbning 38 Automatisk udluftning 39 Kontakt pumpe-omdrejningstal 40 Centralvarmepumpe 4 Turbine (ZWB) 4 Kondensatslange 43 Typeskilt 44 Tømmehane 45 Returledning 46 Indgang for koldt vand 47 Gas 48 Udløb varmt vand 49 Sikkerhedsventil (varmekreds)

12 Kedeloplysninger da 3.9 kedelopbygning ZSB O Fig. 4

13 da Kedeloplysninger 3 Forklaring til figur 3: Heatronic 3 Hovedafbryder 3 Kontrollampe til brænderdrift 4 Servicetast 5 Skorstenfejerknap 6 Fremløbstermostat 7 Her kan der installeres en klimastyring eller en timer (tilbehør) 8 Varmtvandstermostat 9 Tastelås 0 eco-taste reset-taste Manometer 3 Display 4 Fremløbsledning 5 3-vejs-ventil 6 Kondensatvandlås 7 Motor 8 Målestuds til gennemstrømningstrykket for gastilslutningen 9 Indstillingsskrue min. gasmængde 0 Fremløbsledning Fremløbsføler Ekspansionsbeholder 3 Indsugning af forbrændingsluft (separat rør) 4 Indsugning af forbrændingsluft 5 Røgrør 6 Ophængningslasker 7 Blæser 8 Blandeenhed 9 Sugerør 30 Spejl 3 Varmeblok-termostat 3 Elektrodesæt 33 Røggastermostat 34 Kondensatkar 35 Dæksel serviceåbning 36 Automatisk udluftning 37 Kontakt pumpe-omdrejningstal 38 Centralvarmepumpe 39 Kondensatslange 40 Typeskilt 4 Tømmehane 4 Returledning 43 Returtilslutning 44 Gas 45 Beholderfremløb 46 Sikkerhedsventil (varmekreds)

14 4 Kedeloplysninger da 3.0 Eldiagram LR Ls Ns N L LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F AC 30 V 9V/5 V AC 30V R Fig. 5

15 da Kedeloplysninger 5 Tændtransformer Fremløbstermostat 3 Klemliste 30 V AC 4 Sikring T,5 A (30 V AC) 5 Varmtvandstermostat 6 Tilslutning temperaturovervågning TB (30 V AC) 7 Tilslutning cirkulationspumpe 8 Sikring T 0,5 A (5 V DC) 9 Sikring T,6 A (4 V DC) 0 Kodestik Transformator Hovedafbryder 3 Tilslutningskabel med stik 4 ved ZWB varmtvandsføler ved ZSB tilslutning af fremløbsføler f.eks. hydraulisk trevejsventil. 5 Gasarmatur 6 Røggastermostat 7 Fremløbsføler 8 Tændelektrode 9 Overvågningselektrode 0 Varmeblok-termostat Blæser Turbine (ZWB) 3 Centralvarmepumpe 4 3-vejs-ventil (ZSB, ZWB) 5 Tilslutning af varmepumpe (primær kreds) 6 Tilslutning af BUS-deltager f.eks. varmestyring 7 Tilslutning TR00, TR00, TRQ, TRP 3 8 Tilslutning udeføler 9 Tilslutning beholderføler (NTC)

16 6 Kedeloplysninger da 3. Tekniske data ZSB 4-3 C... ZSB -3 C... Enhed Naturgas Propan ) Butan Naturgas Propan ) Butan maks. nominel varmeydelse (P maks ) 40/30 C kw 4, 4, 4,,8,7,7 maks. nominel varmeydelse (P maks ) 50/30 C kw 4, 4, 4,,6,6,6 maks. nominel varmeydelse (P maks ) 80/60 C kw 3,0 3,0 3,0 0,3 0,3 0,3 maks. nominel varmebelastning (Q maks ) varme kw 3,3 3,3 3,3 0,8 0,8 0,8 min. nominel varmeydelse (P min ) 40/30 C kw 3,7 6,3 7, 8,,6,6 min. nominel varmeydelse (P min ) 50/30 C kw 3,7 6,3 7, 8,0,5,5 min. nominel varmeydelse (P min ) 80/60 C kw 3,3 5,7 6,5 7,3 0,5 0,5 min. nominel varmebelastning (Q min ) varme kw 3,4 5,8 6,6 7,5 0,8 0,8 maks. nominel varmeydelse (P nw ) varmt vand kw 3,0 3,0 3,0 0,4 0,4 0,4 maks. nominel varmebelastning (Q nw ) varmt vand kw 3,3 3,3 3,3 0,8 0,8 0,8 Gastilslutningsværdier Naturgas H (H is = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h,4 - -, - - F-gas (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,0,0 -,5,5 Tilladt gastilslutningstryk Naturgas H mbar F-gas mbar Ekspansionsbeholder Fortryk bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Totalindhold l Regneværdier for diameterberegning iht. DIN 4705 Røggasmassestrøm max./ min.last. g/s 5,8/,6 5,8/,6 5,/,6 9,0/3,5 9,0/4,8 9,6/4,7 Røggastemperatur (80/60 C) max./min.last. C 69/58 69/58 69/58 8/6 8/6 8/6 Røggastemperatur (40/30 C) max./min.last. C 49/30 49/30 49/30 60/3 60/3 60/3 Resterende transporthøjde Pa CO ved max. nominel varmeydelse % 9,4 0,8,4 9,6 0,8,5 CO ved min. nominel varmeydelse % 8,6 0,5,0 8,7 0,5,0 Røggasgruppe iht G 636 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 NO x -gruppe Kondensat maks. kondensatmængde (t R = 30 C) l/h,,,,7,7,7 ph-værdi ca. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Generelt Elektr. spænding AC... V Frekvens Hz Max. optagen effekt vamedrift W EMC-grænseværdiklasse - B B B B B B Støjtryksniveau db(a) Beskyttelsesgrad IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D Max. fremløbstemp. C ca. 90 ca. 90 ca. 90 ca. 90 ca. 90 ca. 90 Maks. till. driftstryk (P MS ) varme bar Tilladte omgivelsestemperaturer C Nominel indhold (centralvarme) l 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Vægt (uden emballage) kg Dimensioner B x H x D Tab. 4 ) Standardværdi for flydende gas ved stationære beholdere med indhold op til 5000 l mm 400 x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x 370

17 da Kedeloplysninger 7 ZWB 8-3 C... Enhed Naturgas Propan ) Butan maks. nominel varmeydelse (P maks ) 40/30 C kw,8,7 4,5 maks. nominel varmeydelse (P maks ) 50/30 C kw,6,6 4,7 maks. nominel varmeydelse (P maks ) 80/60 C kw 0,3 0,3 3,0 maks. nominel varmebelastning (Q maks ) varme kw 0,8 0,8 3,6 min. nominel varmeydelse (P min ) 40/30 C kw 8,,6,6 min. nominel varmeydelse (P min ) 50/30 C kw 8,0,5,5 min. nominel varmeydelse (P min ) 80/60 C kw 7,3 0,5 0,5 min. nominel varmebelastning (Q min ) varme kw 7,5 0,8 0,8 maks. nominel varmeydelse (P nw ) varmt vand kw 7,4 7,4 7,4 maks. nominel varmebelastning (Q nw ) varmt vand kw 8,0 8,0 8,0 Gastilslutningsværdier Naturgas H (H is = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h,8 - - F-gas (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,,0 Tilladt gastilslutningstryk Naturgas H mbar F-gas mbar Ekspansionsbeholder Fortryk bar 0,5 0,5 0,5 Totalindhold l Varmt vand maks. varmtvandsmængde l/min Udløbstemperatur t Z C maks. indløbstemperatur for koldt vand C Maks. tilladt varmtvandstryk bar Min. flydetryk bar 0,3 0,3 0,3 Specifik gennemstrømning efter EN 65 l/min 3,0 3,0 3,0 Regneværdier for diameterberegning iht. DIN 4705 Røggasmassestrøm max./ min.last. g/s,9/3,5,3/4,9,6/4,7 Røggastemperatur (80/60 C) max./min.last. C 94/6 94/6 94/6 Røggastemperatur (40/30 C) max./min.last. C 60/3 60/3 60/3 Resterende transporthøjde Pa CO ved max. nominel varmeydelse % 9,6 0,8,5 CO ved min. nominel varmeydelse % 8,7 0,5,0 Røggasgruppe iht G 636 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 NO x -gruppe Kondensat maks. kondensatmængde (t R = 30 C) l/h,7,7,7 ph-værdi ca. 4,8 4,8 4,8 Generelt Elektr. spænding AC... V Frekvens Hz Max. optagen effekt vamedrift W EMC-grænseværdiklasse - B B B Støjtryksniveau db(a) Beskyttelsesgrad IP X4D X4D X4D Max. fremløbstemp. C ca. 90 ca. 90 ca. 90 Maks. till. driftstryk (P MS ) varme bar Tilladte omgivelsestemperaturer C Nominel indhold (centralvarme) l 3,0 3,0 3,0 Vægt (uden emballage) kg Dimensioner B x H x D mm 400 x 850 x x 850 x x 850 x 370 Tab. 5

18 8 Kedeloplysninger da 3. Kondensatanalyse mg/l Ammonium, Nikkel 0,5 Bly 0,0 Kviksølv 0,000 Cadmium 0,00 Sulfat Chrom 0, Zink 0,05 CFCgasser 0,00 Kul brinte 0,05 Tin 0,0 Vanadium 0,00 Kobber 0,08 ph-værdi 4,8 Tab. 6

19 da Forskrifter 9 4 Forskrifter Følgende forskrifter skal overholdes ved installation af gaskedlen: Nationale byggeregulativer Bestemmelser fra gasleverandøren EnEG (Lov om energibesparelse) EnEV (Forordning om energibesparende isolering og energibesparende anlægsteknik i bygninger) Direktiver for fyrrummet eller bygningsvedtægterne for Forbundslandene, direktiver for montering og installation af centrale fyrrum. DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gasund Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str Bonn Arbejdsblad G 600, TRGI (tekniske bestemmelser for gasinstallationer) Arbejdsblad G 670, (opstilling af gaskedler i rum med mekaniske udluftningsanlæg) TRF 996 (Tekniske regler for flydende gas) Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str Bonn Gasreglementets bestemmelser DIN 988 TRWI (Tekniske regler for brugsvandsinstallationer) DIN 4708 (Centrale varmtvandsinstallationer) DIN 4807 (ekspansionsbeholdere) DIN EN 88 (varmesystemer i bygninger) DIN VDE 000, del 70 (installation af stærkstrømsanlæg med nominelle spændinger indtil 000 V, rum med badekar eller brusebad) Derudover skal følgende bestemmelser følges ved installation i Danmark: Bygningsreglementet Stærkstrømsreglementet Gasreglementet

20 0 Installation da 5 Installation Fare: Eksplosionsfare! B Luk gashanen, før der arbejdes på gasførende dele. B Udfør en tæthedskontrol efter arbejde på gasførende dele. Kedelinstallation, tilslutning af gas- og aftrækssystem samt idriftsætning må kun udføres af en autoriseret VVS installatør. Elinstallation skal udføres iht stærkstrømsreglement. 5. Vigtige råd Kedlens vandindhold ligger under 0 liter. B Før installation af kedel skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse indhentes. Åbne centralvarmeanlæg B Åbne centralvarmeanlæg skal ombygges til lukkede systemer. Anlæg med naturlig cirkulation B Slut kedlen til rørnettet via en trevejsventil med slamudskiller. Gulvvarme B Overhold datablad om anvendelse af Boschgaskedler ved gulvvarme. Forzinkede radiatorer og rørledninger Gør følgende for at undgå gasdannelse: B Brug ikke galvaniserede radiatorer og rørledninger. Neutraliseringsenhed Hvis bygningsmyndighederne kræver en neutraliseringsenhed: B Brug neutraliseringsboks NB 00. Brug af rumtemperaturstyring B Der bør ikke installeres en termostatventil på radiatoren i referencerummet. Frostbeskyttelsesmidler Følgende frostbeskyttelsesmidler er tilladt: Beskrivelse Rustbeskyttelsesmidler Følgende rustbeskyttelsesmidler er tilladt: Tætningsmiddel Det kan efter vor erfaring give problemer med tilsætning af tætningsmidler i centralvarmevandet (aflejringer i varmeveksler). Dette frarådes derfor. Strømningsstøj Gør følgende for at undgå strømningslyde: B Installér en overløbsventil (tilbehør nr. 997) eller en 3- vejs-ventil ved varmeanlæg med to rør på den fjerneste radiator. Etgrebs-armaturer og termostatiske blandingsbatterier Alle etgrebs-armaturer og termostatiske blandingsbatterier kan anvendes. Forfilter (ZWB-kedler) Gør følgende for at undgå grubetæring: B Montér et forfilter. Koncentration Varidos FSK - 55 % Alphi - Glythermin NF 0-6 % Tab. 7 Beskrivelse Nalco % Sentinel X 00, % Copal % Tab. 8 Koncentration Flydende gas For at beskytte kedlen mod for højt tryk (TRF): B Installér et trykinstrumentpanel med sikkerhedsventil. Cirkulationspumpe Den anvendte cirkulationspumpe skal have følgende tilslutningsværdier: 30 V AC, 0,45 A, cos ϕ = 0,99.

21 da Installation 5. Vælg opstillingsrum Forskrifter til opstillingsrum Kedlen er ikke egnet til udendørs installation. Gaskedlen skal installeres iht det til enhver tid gældende Gasreglement og Bygningsreglement. B Overholdelse af de gældende regler i landet. B Overhold installationsvejledninger for aftrækstilbehør for min. indbygningsmål. Forbrændingsluft For at undgå korrosion, skal forbrændingsluften være fri for aggressive stoffer. Som korrosionsfremmende kan f.eks. nævnes kulbrinteforbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser, som kan være indeholdt i opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og husholdningsrengøringsmidler. 5.3 Forinstallation af rørledninger Forsigtig: Bær aldrig kedlen ved at holde i Heatronic, og læn dig ikke op ad den. B Fjern emballagen og følg instruktionerne på denne. Opsætning på væg B Der er ikke behov for særlig beskyttelse af væggen. Væggen skal være jævn og kunne bære kedlens vægt. B Fastgør monteringsskabelonen, som er vedlagt vejledningen, på væggen, og sørg for en minimumafstand på 0 mm til siden ( fig. ). B Bor hullerne til skruekrogene (Ø 8 mm) og monteringspladen efter monteringsskabelonen. B Ved behov: Bor hul i væggen til røggastilbehøret. Overfladetemperatur Max. overfladetemperaturen ligger under 85 C. Der kræves derfor ingen særlige forholdsregler for brændbare byggematerialer eller indbygningsmøbler. Forskrifter der er afvigende i enkelte lande skal overholdes. F-gas anlæg under jordhøjde Kedlen opfylder kravene i TRF 996 afsnit 7.7 ved opstilling under jordniveau. Vi anbefaler installation af en magnetventil, tilslutning til IUM. Derved frigives forsyningen af flydende gas kun efter varmeaktivering. Fig. 6 Monteringsskabelon O B Fjern monteringsskabelonen. B Montér de medfølgende skruekroge med dyvler. B Montér monteringspladen (tilbehør) med det vedlagte fastgørelsesmateriale.

22 Installation da Gas- og vandtilslutninger 00 = = 00 = = R 3/4" R 3/4" R 3/4" R /" R 3/4" R /" 8 9 R /" 0 R 3/4" 3 4 R /" 5 R 3/4" 0 35 Fig Eksempel: monteringsplade nr. 993 beholdertilslutning på væg Fremløbsledning Varmt vand 3 Gas ) 4 Koldt vand 5 Returledning 6 Tømmehane 7 Varmefremløbshane (extraudstyr) 8 Varmereturhane (extraudstyr) O Fig Eksempel: Monteringsplade nr. 99 med fyldeanordning nr. 995 til Tyskland kombikedler ZW... Til væg Fremløbsledning Varmt vand 3 Gas ) 4 Koldt vand 5 Returledning 6 Tømmehane 7 Varmefremløbshane (extraudstyr) 8 Varmtvandshane (extraudstyr) 9 Koldtvandshane (extraudstyr) 0 Hane Varmereturhane (extraudstyr) O ) gashane, i Tyskland foreskrevet med termisk spærreanordning

23 da Installation = = Montage af kedel Forsigtig: Kedlen kan beskadiges hvis der er slam eller andet i rørledningen. B Skyl derfor varmesystemet igennem for at fjerne restprodukter. B Fjern fastgørelsesmaterialet på rørene. Tag kabinettet af R 3/4" R /" R /" R 3/4" 4 R 3/4" Kabinettet er sikret mod åbning med skruer (el-sikkerhed). B Husk altid at sikre kabinettet med disse skruer. B Fjern de to sikringsskruer på kedlens underside. B Træk kabinettet frem, og tag det af oppefra R Fig. 9 Eksempel: Monteringsplade nr. 004 med fyldeanordning til Østrig kombikedler ZW.. Indmuret Fremløbsledning Varmt vand 3 Gas ) 4 Koldt vand 5 Returledning 6 Tømmehane 7 Varmefremløbshane (extraudstyr) 8 Varmtvandshane (extraudstyr) 9 Koldtvandshane (extraudstyr) 0 Fyldeanordning (Østrig) Varmereturhane (extraudstyr) Tragtvandlås (extraudstyr) B Gasrør dimensioneret iht Gasreglementet. B Alle rørforbindelser i varmesystemet skal kunne klare et tryk på 3 bar og i varmtvandskredsen et tryk på 0 bar. B Anbring en hane på et lavt liggende sted ved anlægget til fyldning og aftapning af anlægget. Fig O B Anbring en udluftningsventil på det højeste sted. ) gashane, i Tyskland foreskrevet med termisk spærreanordning

24 4 Installation da Fastgørelse af kedel B Læg pakninger på monteringspladens tilslutninger. B Hæng kedlen op på de to kroge () på væggen. Tragtvandlås tilbehør nr. 43 Med tilbehør nr. 43 sikres det, at vandet og kondensatet ledes korrekt ud af sikkerhedsventilen. B Installér afløbet af korrosionsbestandige materialer (ATV-A 5). Hertil hører: stentøjsrør, hårde PVC-rør, PVC-rør, PE- HD-rør, PP-rør, ABS/ASA-rør, støbejernsrør med indvendig emaljering eller belægning, stålrør med kunststofbelægning, ikke-rustende stålrør, borosilikatglasrør. B Montér afløbet direkte på en DN 40-tilslutning. Forsigtig: B Afløbet må ikke ændres eller lukkes. B Læg slangerne, så de har fald O Fig. Ophængning af kedlen Kroge B Stram rørtilslutninger med møtrikker. Montering af slange fra sikkerhedsventilen DN R Fig O Fig.

25 da Installation 5 Montering af klappen B Læg gummi () og () (leveringsomfang) under betjeningsfeltet. Montér kun gummiet () løst. B Sæt stiften (3) ind i gummiet () på klappen til højre. B Åbn klappen (4), og anbring begge gummidele under betjeningsefeltet. B Luk klappen. Klappen går i indgreb. 3 4 Fig. 6 Fastgøring af røggastilbehøret O Fig. 4 Montering af klappen, Gummi 3 Stift på klappen 4 Klap B For at åbne klappen: Tryk øverst i midten af klappen, og slip igen. Klappen går op. Fig O Aftræksføring B Læg en egnet drosselskive med pakning på røggasmanifolden. B Sæt røggastilbehøret på, og skru det fast sammen med drosselskiven O Røggastilbehør/adapter Skruer 5.5 Afprøv tilslutninger Vandtilslutninger B Åbn servicehane for centralvarmefremløb og returløb og fyld centralvarmeanlægget. B Tæthedsprøv tætninger og forskruninger (prøvetryk: max.,5 bar på manometer). B Åbn koldtvandshanen på apparatet og varmtvandshanen på et tapsted, indtil der løber vand ud (prøvetryk: maks. 0 bar). B Tæthedsprøv tætninger og forskruninger. Gasledning B Luk gashane for at beskytte gasarmaturet mod overtrykskader (max. tryk 50 mbar). B Tæthedsprøv gasledningen. B Udfør trykudligning. 5.6 Kaskadeløsning Drift af ZSB-kedler uden varmtvandsbeholder B Luk varmt- og koldtvandstilslutningen på monteringspladen med tilbehør nr. 3. Se installationsvejledning for aftrækstilbehøret for nærmere information om installation.

26 6 Eltilslutning da 6 Eltilslutning 6. Generelt Fare: Fare for elektrisk stød! B Før arbejde med elektriske dele skal disse være i spændingsfri tilstand (Sikring, hovedafbryder). Alle regulerings-, styre- og sikkerhedskomponenter til kedlen er forbundet og kontrolleret, så de er driftsklar. Overhold sikkerhedsforholdsreglerne efter VDE-forskrifterne 000 samt bestemmelserne fra elselskabet. I rum med badekar eller brusebad må kedlen kun tilsluttes via et HPFI-relæ. Der må ikke sluttes andre forbrugere til tilslutningskablet. Træk kablet lodret op og væk i sikkerhedsområde. 6. Nettilslutning B Sæt strømstikket i en stikkontakt med beskyttelseskontakt (uden for sikkerhedsområde og ). Hvis kablet ikke er langt nok, skal det forlænges, kapitel 6.3. Brug følgende kabeltyper: HO5VV-F 3 x 0,75 mm eller HO5VV-F 3 x,0 mm Hvis kedlen sluttes til i sikkerhedsområde eller, forlænges kablet, kapitel 6.3. Brug følgende kabeltype: NYM-I 3 x,5 mm B Foretag el-tilslutning over en afbryderkontakt med min. 3 mm Kontaktafstand (f.eks.. sikringsenhed, afbryderkontakt. 6.3 Tilslutning af tilbehør 6.3. Åbning af Heatronic 5cm Forsigtig: Kabelrester kan beskadige Heatronic. B Afisoler kun kablerne uden for Heatronic. For etablering af eltilslutningerne skal Heatronic klappes ned og åbnes på siden med tilslutninger. Fig R B Tag kabinettet af ( side 3). B Løsn skruen, og klap Heatronic ned. Sikkerhedsområde, direkte over badekarret Sikkerhedsområde, en omkreds på 60 cm omkring badekar/brusebad Tofaset net (IT) B For at sikre tilstrækkelig inoniseringsstrøm skal der indsættes en modstand (best.-nr ) mellem N-ledning og beskyttelsesledningstilslutning. -eller- B Brug skilletransformeren, tilbehør nr O Sikringer Kedlen er sikret med tre sikringer. De sidder på printpladen ( figur 5, side 4). Fig. 8 Der er reservesikringer på bagsiden af afdækningen ( figur 9).

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere