Væghængt kondenserende gaskedel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væghængt kondenserende gaskedel"

Transkript

1 O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW

2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd og symbolforklaring 4. Sikkerhedsforskrifter 4. Symbolforklaringer 4 Leveringsomfang 5 3 Kedeloplysninger 6 3. Anvendelse 6 3. EU-konformitetserklæring Typeoversigt Typeskil Kedelbeskrivelse Tilslutningstilbehør Dimensioner kedelopbygning ZWB kedelopbygning ZSB Eldiagram 4 3. Tekniske data 6 3. Kondensatanalyse mg/l 8 7 Opstart 3 7. Før opstart 3 7. Start og stop kedel Start centralvarme Centralvarmestyring Efter ibrugtagningen Kedler med varmtvandsbeholder: Indstilling af varmtvandstemperatur ZWB-kedler - indstilling af varmtvandstemperatur Varmtvandsmængde/-temperatur Sommerdrift (ingen opvarmning, kun varmtvandsproduktion) Frostbeskyttelse Tastspærre Fejl Termisk desinfektion ved kedler med varmtvandsbeholder Pumpeblokeringsbeskyttelse 36 4 Forskrifter 9 5 Installation 0 5. Vigtige råd 0 5. Vælg opstillingsrum 5.3 Forinstallation af rørledninger 5.4 Montage af kedel Afprøv tilslutninger Kaskadeløsning 5 6 Eltilslutning 6 6. Generelt 6 6. Nettilslutning Tilslutning af tilbehør Åbning af Heatronic Tilslutning af varmestyring eller fjernbetjeninger Tilslutning af beholderen Tilslutning af temperaturbegrænser TB i gulvvarmeanlæg Tilslutning af cirkulationspumpe Udskiftning af netkabel 30

3 da Indholdsfortegnelse 3 8 Individuel indstilling Mekaniske indstillinger Check ekspansionsbeholder størrelse Ændring af pumpens kurve Indstilling af Heatronic Betjening af Bosch Heatronic Varmeydelse (service-funktion.a) Varmtvandsproduktion (service-funktion.b) Pumpekoblingstype for varmedrift (service-funktion.e) Maksimum-fremløbstemperatur (service-funktion.b) Udluftningsfunktion (service-funktion.c) Termisk desinfektion (servicefunktion.d) Automatisk taktspærre (service-funktion 3.A) Taktspærre (service-funktion 3.b) Reguleringsdifferens (service-funktion 3.C) Advarselstone (service-funktion 4.d) Fyldeprogram til vandlås (service-funktion 4.F) Reset af eftersyn (service-funktion 5.A) Ændring af kanalens anvendelse ved en -kanal-timer (service-funktion 5.C) Vis eftersyn (service-funktion 5.F) Kald sidst gemte fejl frem (service-funktion 6.A) Driftslampe (service-funktion 7.A) Minimum-varmtvandsmængde (Service-funktion 7.C) (ZWB) Tilslutning af fremløbsføler f.eks. trevejsventil (service-funktion 7.d) Reset kedlen (Heatronic 3) til standardindstilling (service-funktion 8.E) Reaktionsforsinkelse varmtvandsaktivering (service-funktion 9.E) (ZWB) Pumpeefterløbstid (service-funktion 9.F) 4 Eftersyn og vedligeholdelse 47. Checkliste for vedligeholdelse (Vedligeholdelsesprotokol) 48. Beskrivelse af forskellige vedligeholdelsestrin 48.. Si i koldtvandsrøret (ZWB) 49.. Pladevarmeveksler (ZWB) Gasarmatur Hydraulisk enhed Trevejsventil Pumpe og returfordeler 5..7 Kontrol af varmeblok, brænder og elektroder 5..8 Rengøring af kondensatvandlås Membran i blandeanordningen Kontrol af sikkerhedsventil til varmeanlæg 54.. Kontrollér ekspansionsbeholder 54.. Centralvarmeanlæggets påfyldningstryk Check elledningerne Rengøring af andre komponenter 55.3 Tømning af den vægophængte gaskedel 55 3 Tillæg Visninger i displayet Fejl Gas-indstillingsværdier Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZSB 4.../ Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZSB Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZSB.../ Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZSB Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZWB 8.../ Indstillingsværdier for varmeydelse ved ZWB Gastypeindstilling Indstilling af gas/luftforhold Kontroller gastilslutnings flowtrykket 44 0 Kontrol af røggasværdier Skorstensfejertaste Tæthedskontrol af røgkanalen CO-måling i røggas 45 4 Opstartsprotokol 6 Stikordsregister 6 Miljøbeskyttelse 46

4 4 Sikkerhedsråd og symbolforklaring da Sikkerhedsråd og symbolforklaring. Sikkerhedsforskrifter Ved gaslugt: B Luk gashanen ( side 3). B Åbn vinduerne. B Tænd/sluk ikke elektriske kontakter. B Sluk åben ild. B Tilkald straks gasleverandøren og en aut. vvs-installatør. Ved røggaslugt: B Sluk kedlen ( side 3). B Åbn døre og vinduer. B Tilkald VVS-installatør. Installation, ændringer B Installation samt ændringer på kedlen må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. B Der må ikke ændres på dele i aftrækssystemet. B Hvis forbrændingsluften tages fra rummet må luftåbninger i døre, vinduer og vægge ikke lukkes eller gøres mindre. Ved efter installation af tætte vinduer skal der til stadighed sikres forsyning af friskluft (i tilfælde af at forbrændingsluften tages fra rummet). Termisk desinfektion af varmtvandsbeholderen B Fare for skoldning! Overvåg ubetinget driften ved temperaturer over 60 C. Information til kunden B Informer kunden om kedlens funktion og betjening. B Gør kunden opmærksom på, at han ikke selv må foretage ændringer eller reparationer.. Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette materielle skader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader. Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller kedel. Service B Vi anbefaler, at der tegnes et serviceabonnement med en autoriseret vvs-installatør, der inkluderer et serviceeftersyn hvert andet år eller 3000 m³ gas. B Brugeren er ansvarlig for anlæggets sikkerhed og miljøvenlighed. B Anvend kun originale reservedele! Eksplosive og let brændbare stoffer B Opbevar og anvend aldrig brændbare materialer (f.eks. papir, opløsningsmidler, lakker etc.) i nærheden af kedlen. Forbrændings-/rumluft B Forbrændings/rumluft skal holdes fri for aggresive stoffer (som f.eks. kulbrinteforbindelsen som indeholder klor og fluor). Derved undgår man korrosion.

5 da Leveringsomfang 5 Leveringsomfang O 3 4 Fig. Væghængt gaskedel til centralvarme Klap (med fastgørelsesmateriale) 3 Fastgørelsesmateriale (skruer med tilbehør) 4 Vejledninger til apparatets dokumentation Supplerende materiale for fagmanden (ikke indeholdt i leveringen) Som supplement til de medleverede tryksager fås følgende materiale: Reservedelsliste Servicevejledning (til fejldiagnose/fejlafhjælpning og funktionskontrol) Dette materiale kan bestilles hos Boschinformationstjeneste. Kontaktadressen findes på bagsiden af nærværende installationsvejledning.

6 6 Kedeloplysninger da 3 Kedeloplysninger ZSB-kedler er varmekedler med integreret 3-vejsventil for tilslutning af en indirekte opvarmet beholder. ZWB-kedler er kombikedler til opvarmning og varmtvandsproduktion med gennemløbsprincippet. 3. Anvendelse Kedlen må kun installeres i lukkede centralvarmesystemer. På grund af typegodkendelsen behøves ingen vandmangelsikring. Anden brug er ikke efter bestemmelserne. Skader som følge af denne dækkes ikke af garantien. Erhvervsmæssig og industriel anvendelse af kedlerne til opvarmning af procesvarme er ikke tilladt. 3. EU-konformitetserklæring Denne kedel opfylder de gældende EU retningslinier 90/ 396/EWG, 9/4/EWG, 73/3/EWG, 89/336/EWG og de i EG-type-prøveattesten beskrevne type. Kedlen opfylder kravene til kondenserende kedler. Denne kedel opfylder de gældende EU retningslinier 90/ 396/EWG, 9/4/EWG, 73/3/EWG, 89/336/EWG og de i EG-type-prøveattesten beskrevne type. Indholdet af kvælstofoxider i røggassen ved testbetingelser i henhold til DIN 470 T8 (udgave marts 990) ligger under80 mg/ kwh. Kedlen er godkendt iht EN 677. Prod.-ID-Nr. CE-0085 BS053 Kategori II H 3B/P (0, 8-30) Kedeltype C 3X, C 33X, C 43X, C 53, C 63, C 83X, B 3, B 33 Tab. 3.3 Typeoversigt ZSB 4-3C 3 S0800 ZSB 4-3C 3 S0800 ZSB -3C 3 S0800 ZSB -3C 3 S0800 ZWB 8-3C 3 S0800 ZWB 8-3C 3 S0800 Tab. Z Centralvarmekedel S Beholdertilslutning W Varmtvandsopvarmning B Kondenserende teknik 4 Varmeydelse indtil 4 kw Varmeydelse indtil kw 8 Varmtvandsydelse indtil 8 kw -3C Version 3 Naturgas H 3 F-gas S0800Specialnummer Danmark Angivelse af prøvegas med kodetal og gasgruppe iht. EN 437: Tal Wobbe-indeks (W S ) (5 C) Gasfamilie 3,7-5, kwh/m 3 Naturgas, type H 3 0,-4,3 kwh/m 3 Flydende gas 3B/P Tab Typeskil Typeskiltet (43) sidder nederst til højre på kabinet ( figur 3). Her finder De kedelydelse, bestillingsnummer, tilladelsesdatoen og fremstillingsdato (FD i kode).

7 da Kedeloplysninger Kedelbeskrivelse Kedel for vægmontage uafhængig af skorsten og rumstørrelse. intelligent varmepumpeaktivering ved tilslutning af klimastyret varmestyring Heatronic 3 med -leder-bus Tilslutningskabel med netstik Display Automatisk tænding Modulerende drift Fuldsikret via Bosch Heatronic med ioniseringsovervågning og magnetventiler iht EN 98 Min. cirkulationsvandsmængde ikke nødvendig Egnet til gulvvarmeanlæg Tilslutningsmulighed for dobbeltrør til røggas/forbrændingsluft Ø 80/5 eller separat rør eller enkeltrør Ø 80 Regulerbar ventilator Præmixbrænder Temperaturføler og termostat for opvarmning Temperaturføler i fremløb Temperaturbegrænser i 4 V-strømkreds 3-trins centralvarmepumpe, med aut. udlufter Sikkerhedsventil, manometer, ekspansionsbeholder Tilslutningmulighed for beholder-ntc Røggastemperaturbegrænser (0 C) Varmtvandsprioritering 3-vejs-ventil med motor (ZWB, ZSB) Pladevarmeveksler (ZWB) Integreret opfyldningsenhed (ZWB)

8 8 Kedeloplysninger da 3.6 Tilslutningstilbehør Her kan du finde en liste med typisk tilbehør. Hvis du ønsker en fuldstændig oversigt over tilbehøret, der kan leveres, bedes du henvende dig til producenten. Aftrækstilbehør Monteringsbeslag Klimastyring f.eks. FW 00, FW 00 Rumtemperaturstyring f.eks. FR 00, FR 0 Fjernbetjeninger FB 00, FB 0 KP 30 (kondensathævepumpe) NB 00 (neutraliseringsbox) Tilbehør nr. 49 eller 430 (sikkerhedsgruppe) Tragtvandlås med tilslutningsmulighed til kondensat og sikkerhedsventil nr. 43

9 da Kedeloplysninger Dimensioner min. 0 min * * O Fig. * til vedligeholdelse og service

10 0 Kedeloplysninger da 3.8 kedelopbygning ZWB O Fig. 3

11 da Kedeloplysninger Forklaring til figur 3: Heatronic 3 Hovedafbryder 3 Kontrollampe til brænderdrift 4 Servicetast 5 Skorstenfejerknap 6 Fremløbstermostat 7 Her kan evt. indsættes styring eller regulator 8 Varmtvands temperaturregulator 9 Tastspærre 0 eco-taste reset-taste Manometer 3 Display 4 Fremløbsledning 5 Varmtvandsføler (ZWB) 6 Pladevarmeveksler (ZWB) 7 3-vejs-ventil 8 Kondensatvandlås 9 Motor 0 Målestuds til gennemstrømningstrykket for gastilslutningen Indstillingsskrue min. gasmængde Fremløbsledning 3 Fremløbsføler 4 Ekspansionsbeholder 5 Indsugning af forbrændingsluft (separat rør) 6 Indsugning af forbrændingsluft 7 Røgrør 8 Ophængningslasker 9 Blæser 30 Blandeenhed 3 Sugerør 3 Spejl 33 Varmeblok-termostat 34 Elektrodesæt 35 Røggastermostat 36 Kondensatkar 37 Dæksel serviceåbning 38 Automatisk udluftning 39 Kontakt pumpe-omdrejningstal 40 Centralvarmepumpe 4 Turbine (ZWB) 4 Kondensatslange 43 Typeskilt 44 Tømmehane 45 Returledning 46 Indgang for koldt vand 47 Gas 48 Udløb varmt vand 49 Sikkerhedsventil (varmekreds)

12 Kedeloplysninger da 3.9 kedelopbygning ZSB O Fig. 4

13 da Kedeloplysninger 3 Forklaring til figur 3: Heatronic 3 Hovedafbryder 3 Kontrollampe til brænderdrift 4 Servicetast 5 Skorstenfejerknap 6 Fremløbstermostat 7 Her kan der installeres en klimastyring eller en timer (tilbehør) 8 Varmtvandstermostat 9 Tastelås 0 eco-taste reset-taste Manometer 3 Display 4 Fremløbsledning 5 3-vejs-ventil 6 Kondensatvandlås 7 Motor 8 Målestuds til gennemstrømningstrykket for gastilslutningen 9 Indstillingsskrue min. gasmængde 0 Fremløbsledning Fremløbsføler Ekspansionsbeholder 3 Indsugning af forbrændingsluft (separat rør) 4 Indsugning af forbrændingsluft 5 Røgrør 6 Ophængningslasker 7 Blæser 8 Blandeenhed 9 Sugerør 30 Spejl 3 Varmeblok-termostat 3 Elektrodesæt 33 Røggastermostat 34 Kondensatkar 35 Dæksel serviceåbning 36 Automatisk udluftning 37 Kontakt pumpe-omdrejningstal 38 Centralvarmepumpe 39 Kondensatslange 40 Typeskilt 4 Tømmehane 4 Returledning 43 Returtilslutning 44 Gas 45 Beholderfremløb 46 Sikkerhedsventil (varmekreds)

14 4 Kedeloplysninger da 3.0 Eldiagram LR Ls Ns N L LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F AC 30 V 9V/5 V AC 30V R Fig. 5

15 da Kedeloplysninger 5 Tændtransformer Fremløbstermostat 3 Klemliste 30 V AC 4 Sikring T,5 A (30 V AC) 5 Varmtvandstermostat 6 Tilslutning temperaturovervågning TB (30 V AC) 7 Tilslutning cirkulationspumpe 8 Sikring T 0,5 A (5 V DC) 9 Sikring T,6 A (4 V DC) 0 Kodestik Transformator Hovedafbryder 3 Tilslutningskabel med stik 4 ved ZWB varmtvandsføler ved ZSB tilslutning af fremløbsføler f.eks. hydraulisk trevejsventil. 5 Gasarmatur 6 Røggastermostat 7 Fremløbsføler 8 Tændelektrode 9 Overvågningselektrode 0 Varmeblok-termostat Blæser Turbine (ZWB) 3 Centralvarmepumpe 4 3-vejs-ventil (ZSB, ZWB) 5 Tilslutning af varmepumpe (primær kreds) 6 Tilslutning af BUS-deltager f.eks. varmestyring 7 Tilslutning TR00, TR00, TRQ, TRP 3 8 Tilslutning udeføler 9 Tilslutning beholderføler (NTC)

16 6 Kedeloplysninger da 3. Tekniske data ZSB 4-3 C... ZSB -3 C... Enhed Naturgas Propan ) Butan Naturgas Propan ) Butan maks. nominel varmeydelse (P maks ) 40/30 C kw 4, 4, 4,,8,7,7 maks. nominel varmeydelse (P maks ) 50/30 C kw 4, 4, 4,,6,6,6 maks. nominel varmeydelse (P maks ) 80/60 C kw 3,0 3,0 3,0 0,3 0,3 0,3 maks. nominel varmebelastning (Q maks ) varme kw 3,3 3,3 3,3 0,8 0,8 0,8 min. nominel varmeydelse (P min ) 40/30 C kw 3,7 6,3 7, 8,,6,6 min. nominel varmeydelse (P min ) 50/30 C kw 3,7 6,3 7, 8,0,5,5 min. nominel varmeydelse (P min ) 80/60 C kw 3,3 5,7 6,5 7,3 0,5 0,5 min. nominel varmebelastning (Q min ) varme kw 3,4 5,8 6,6 7,5 0,8 0,8 maks. nominel varmeydelse (P nw ) varmt vand kw 3,0 3,0 3,0 0,4 0,4 0,4 maks. nominel varmebelastning (Q nw ) varmt vand kw 3,3 3,3 3,3 0,8 0,8 0,8 Gastilslutningsværdier Naturgas H (H is = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h,4 - -, - - F-gas (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,0,0 -,5,5 Tilladt gastilslutningstryk Naturgas H mbar F-gas mbar Ekspansionsbeholder Fortryk bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Totalindhold l Regneværdier for diameterberegning iht. DIN 4705 Røggasmassestrøm max./ min.last. g/s 5,8/,6 5,8/,6 5,/,6 9,0/3,5 9,0/4,8 9,6/4,7 Røggastemperatur (80/60 C) max./min.last. C 69/58 69/58 69/58 8/6 8/6 8/6 Røggastemperatur (40/30 C) max./min.last. C 49/30 49/30 49/30 60/3 60/3 60/3 Resterende transporthøjde Pa CO ved max. nominel varmeydelse % 9,4 0,8,4 9,6 0,8,5 CO ved min. nominel varmeydelse % 8,6 0,5,0 8,7 0,5,0 Røggasgruppe iht G 636 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 NO x -gruppe Kondensat maks. kondensatmængde (t R = 30 C) l/h,,,,7,7,7 ph-værdi ca. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Generelt Elektr. spænding AC... V Frekvens Hz Max. optagen effekt vamedrift W EMC-grænseværdiklasse - B B B B B B Støjtryksniveau db(a) Beskyttelsesgrad IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D Max. fremløbstemp. C ca. 90 ca. 90 ca. 90 ca. 90 ca. 90 ca. 90 Maks. till. driftstryk (P MS ) varme bar Tilladte omgivelsestemperaturer C Nominel indhold (centralvarme) l 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Vægt (uden emballage) kg Dimensioner B x H x D Tab. 4 ) Standardværdi for flydende gas ved stationære beholdere med indhold op til 5000 l mm 400 x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x 370

17 da Kedeloplysninger 7 ZWB 8-3 C... Enhed Naturgas Propan ) Butan maks. nominel varmeydelse (P maks ) 40/30 C kw,8,7 4,5 maks. nominel varmeydelse (P maks ) 50/30 C kw,6,6 4,7 maks. nominel varmeydelse (P maks ) 80/60 C kw 0,3 0,3 3,0 maks. nominel varmebelastning (Q maks ) varme kw 0,8 0,8 3,6 min. nominel varmeydelse (P min ) 40/30 C kw 8,,6,6 min. nominel varmeydelse (P min ) 50/30 C kw 8,0,5,5 min. nominel varmeydelse (P min ) 80/60 C kw 7,3 0,5 0,5 min. nominel varmebelastning (Q min ) varme kw 7,5 0,8 0,8 maks. nominel varmeydelse (P nw ) varmt vand kw 7,4 7,4 7,4 maks. nominel varmebelastning (Q nw ) varmt vand kw 8,0 8,0 8,0 Gastilslutningsværdier Naturgas H (H is = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h,8 - - F-gas (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,,0 Tilladt gastilslutningstryk Naturgas H mbar F-gas mbar Ekspansionsbeholder Fortryk bar 0,5 0,5 0,5 Totalindhold l Varmt vand maks. varmtvandsmængde l/min Udløbstemperatur t Z C maks. indløbstemperatur for koldt vand C Maks. tilladt varmtvandstryk bar Min. flydetryk bar 0,3 0,3 0,3 Specifik gennemstrømning efter EN 65 l/min 3,0 3,0 3,0 Regneværdier for diameterberegning iht. DIN 4705 Røggasmassestrøm max./ min.last. g/s,9/3,5,3/4,9,6/4,7 Røggastemperatur (80/60 C) max./min.last. C 94/6 94/6 94/6 Røggastemperatur (40/30 C) max./min.last. C 60/3 60/3 60/3 Resterende transporthøjde Pa CO ved max. nominel varmeydelse % 9,6 0,8,5 CO ved min. nominel varmeydelse % 8,7 0,5,0 Røggasgruppe iht G 636 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 NO x -gruppe Kondensat maks. kondensatmængde (t R = 30 C) l/h,7,7,7 ph-værdi ca. 4,8 4,8 4,8 Generelt Elektr. spænding AC... V Frekvens Hz Max. optagen effekt vamedrift W EMC-grænseværdiklasse - B B B Støjtryksniveau db(a) Beskyttelsesgrad IP X4D X4D X4D Max. fremløbstemp. C ca. 90 ca. 90 ca. 90 Maks. till. driftstryk (P MS ) varme bar Tilladte omgivelsestemperaturer C Nominel indhold (centralvarme) l 3,0 3,0 3,0 Vægt (uden emballage) kg Dimensioner B x H x D mm 400 x 850 x x 850 x x 850 x 370 Tab. 5

18 8 Kedeloplysninger da 3. Kondensatanalyse mg/l Ammonium, Nikkel 0,5 Bly 0,0 Kviksølv 0,000 Cadmium 0,00 Sulfat Chrom 0, Zink 0,05 CFCgasser 0,00 Kul brinte 0,05 Tin 0,0 Vanadium 0,00 Kobber 0,08 ph-værdi 4,8 Tab. 6

19 da Forskrifter 9 4 Forskrifter Følgende forskrifter skal overholdes ved installation af gaskedlen: Nationale byggeregulativer Bestemmelser fra gasleverandøren EnEG (Lov om energibesparelse) EnEV (Forordning om energibesparende isolering og energibesparende anlægsteknik i bygninger) Direktiver for fyrrummet eller bygningsvedtægterne for Forbundslandene, direktiver for montering og installation af centrale fyrrum. DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gasund Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str Bonn Arbejdsblad G 600, TRGI (tekniske bestemmelser for gasinstallationer) Arbejdsblad G 670, (opstilling af gaskedler i rum med mekaniske udluftningsanlæg) TRF 996 (Tekniske regler for flydende gas) Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str Bonn Gasreglementets bestemmelser DIN 988 TRWI (Tekniske regler for brugsvandsinstallationer) DIN 4708 (Centrale varmtvandsinstallationer) DIN 4807 (ekspansionsbeholdere) DIN EN 88 (varmesystemer i bygninger) DIN VDE 000, del 70 (installation af stærkstrømsanlæg med nominelle spændinger indtil 000 V, rum med badekar eller brusebad) Derudover skal følgende bestemmelser følges ved installation i Danmark: Bygningsreglementet Stærkstrømsreglementet Gasreglementet

20 0 Installation da 5 Installation Fare: Eksplosionsfare! B Luk gashanen, før der arbejdes på gasførende dele. B Udfør en tæthedskontrol efter arbejde på gasførende dele. Kedelinstallation, tilslutning af gas- og aftrækssystem samt idriftsætning må kun udføres af en autoriseret VVS installatør. Elinstallation skal udføres iht stærkstrømsreglement. 5. Vigtige råd Kedlens vandindhold ligger under 0 liter. B Før installation af kedel skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse indhentes. Åbne centralvarmeanlæg B Åbne centralvarmeanlæg skal ombygges til lukkede systemer. Anlæg med naturlig cirkulation B Slut kedlen til rørnettet via en trevejsventil med slamudskiller. Gulvvarme B Overhold datablad om anvendelse af Boschgaskedler ved gulvvarme. Forzinkede radiatorer og rørledninger Gør følgende for at undgå gasdannelse: B Brug ikke galvaniserede radiatorer og rørledninger. Neutraliseringsenhed Hvis bygningsmyndighederne kræver en neutraliseringsenhed: B Brug neutraliseringsboks NB 00. Brug af rumtemperaturstyring B Der bør ikke installeres en termostatventil på radiatoren i referencerummet. Frostbeskyttelsesmidler Følgende frostbeskyttelsesmidler er tilladt: Beskrivelse Rustbeskyttelsesmidler Følgende rustbeskyttelsesmidler er tilladt: Tætningsmiddel Det kan efter vor erfaring give problemer med tilsætning af tætningsmidler i centralvarmevandet (aflejringer i varmeveksler). Dette frarådes derfor. Strømningsstøj Gør følgende for at undgå strømningslyde: B Installér en overløbsventil (tilbehør nr. 997) eller en 3- vejs-ventil ved varmeanlæg med to rør på den fjerneste radiator. Etgrebs-armaturer og termostatiske blandingsbatterier Alle etgrebs-armaturer og termostatiske blandingsbatterier kan anvendes. Forfilter (ZWB-kedler) Gør følgende for at undgå grubetæring: B Montér et forfilter. Koncentration Varidos FSK - 55 % Alphi - Glythermin NF 0-6 % Tab. 7 Beskrivelse Nalco % Sentinel X 00, % Copal % Tab. 8 Koncentration Flydende gas For at beskytte kedlen mod for højt tryk (TRF): B Installér et trykinstrumentpanel med sikkerhedsventil. Cirkulationspumpe Den anvendte cirkulationspumpe skal have følgende tilslutningsværdier: 30 V AC, 0,45 A, cos ϕ = 0,99.

21 da Installation 5. Vælg opstillingsrum Forskrifter til opstillingsrum Kedlen er ikke egnet til udendørs installation. Gaskedlen skal installeres iht det til enhver tid gældende Gasreglement og Bygningsreglement. B Overholdelse af de gældende regler i landet. B Overhold installationsvejledninger for aftrækstilbehør for min. indbygningsmål. Forbrændingsluft For at undgå korrosion, skal forbrændingsluften være fri for aggressive stoffer. Som korrosionsfremmende kan f.eks. nævnes kulbrinteforbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser, som kan være indeholdt i opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og husholdningsrengøringsmidler. 5.3 Forinstallation af rørledninger Forsigtig: Bær aldrig kedlen ved at holde i Heatronic, og læn dig ikke op ad den. B Fjern emballagen og følg instruktionerne på denne. Opsætning på væg B Der er ikke behov for særlig beskyttelse af væggen. Væggen skal være jævn og kunne bære kedlens vægt. B Fastgør monteringsskabelonen, som er vedlagt vejledningen, på væggen, og sørg for en minimumafstand på 0 mm til siden ( fig. ). B Bor hullerne til skruekrogene (Ø 8 mm) og monteringspladen efter monteringsskabelonen. B Ved behov: Bor hul i væggen til røggastilbehøret. Overfladetemperatur Max. overfladetemperaturen ligger under 85 C. Der kræves derfor ingen særlige forholdsregler for brændbare byggematerialer eller indbygningsmøbler. Forskrifter der er afvigende i enkelte lande skal overholdes. F-gas anlæg under jordhøjde Kedlen opfylder kravene i TRF 996 afsnit 7.7 ved opstilling under jordniveau. Vi anbefaler installation af en magnetventil, tilslutning til IUM. Derved frigives forsyningen af flydende gas kun efter varmeaktivering. Fig. 6 Monteringsskabelon O B Fjern monteringsskabelonen. B Montér de medfølgende skruekroge med dyvler. B Montér monteringspladen (tilbehør) med det vedlagte fastgørelsesmateriale.

22 Installation da Gas- og vandtilslutninger 00 = = 00 = = R 3/4" R 3/4" R 3/4" R /" R 3/4" R /" 8 9 R /" 0 R 3/4" 3 4 R /" 5 R 3/4" 0 35 Fig Eksempel: monteringsplade nr. 993 beholdertilslutning på væg Fremløbsledning Varmt vand 3 Gas ) 4 Koldt vand 5 Returledning 6 Tømmehane 7 Varmefremløbshane (extraudstyr) 8 Varmereturhane (extraudstyr) O Fig Eksempel: Monteringsplade nr. 99 med fyldeanordning nr. 995 til Tyskland kombikedler ZW... Til væg Fremløbsledning Varmt vand 3 Gas ) 4 Koldt vand 5 Returledning 6 Tømmehane 7 Varmefremløbshane (extraudstyr) 8 Varmtvandshane (extraudstyr) 9 Koldtvandshane (extraudstyr) 0 Hane Varmereturhane (extraudstyr) O ) gashane, i Tyskland foreskrevet med termisk spærreanordning

23 da Installation = = Montage af kedel Forsigtig: Kedlen kan beskadiges hvis der er slam eller andet i rørledningen. B Skyl derfor varmesystemet igennem for at fjerne restprodukter. B Fjern fastgørelsesmaterialet på rørene. Tag kabinettet af R 3/4" R /" R /" R 3/4" 4 R 3/4" Kabinettet er sikret mod åbning med skruer (el-sikkerhed). B Husk altid at sikre kabinettet med disse skruer. B Fjern de to sikringsskruer på kedlens underside. B Træk kabinettet frem, og tag det af oppefra R Fig. 9 Eksempel: Monteringsplade nr. 004 med fyldeanordning til Østrig kombikedler ZW.. Indmuret Fremløbsledning Varmt vand 3 Gas ) 4 Koldt vand 5 Returledning 6 Tømmehane 7 Varmefremløbshane (extraudstyr) 8 Varmtvandshane (extraudstyr) 9 Koldtvandshane (extraudstyr) 0 Fyldeanordning (Østrig) Varmereturhane (extraudstyr) Tragtvandlås (extraudstyr) B Gasrør dimensioneret iht Gasreglementet. B Alle rørforbindelser i varmesystemet skal kunne klare et tryk på 3 bar og i varmtvandskredsen et tryk på 0 bar. B Anbring en hane på et lavt liggende sted ved anlægget til fyldning og aftapning af anlægget. Fig O B Anbring en udluftningsventil på det højeste sted. ) gashane, i Tyskland foreskrevet med termisk spærreanordning

24 4 Installation da Fastgørelse af kedel B Læg pakninger på monteringspladens tilslutninger. B Hæng kedlen op på de to kroge () på væggen. Tragtvandlås tilbehør nr. 43 Med tilbehør nr. 43 sikres det, at vandet og kondensatet ledes korrekt ud af sikkerhedsventilen. B Installér afløbet af korrosionsbestandige materialer (ATV-A 5). Hertil hører: stentøjsrør, hårde PVC-rør, PVC-rør, PE- HD-rør, PP-rør, ABS/ASA-rør, støbejernsrør med indvendig emaljering eller belægning, stålrør med kunststofbelægning, ikke-rustende stålrør, borosilikatglasrør. B Montér afløbet direkte på en DN 40-tilslutning. Forsigtig: B Afløbet må ikke ændres eller lukkes. B Læg slangerne, så de har fald O Fig. Ophængning af kedlen Kroge B Stram rørtilslutninger med møtrikker. Montering af slange fra sikkerhedsventilen DN R Fig O Fig.

25 da Installation 5 Montering af klappen B Læg gummi () og () (leveringsomfang) under betjeningsfeltet. Montér kun gummiet () løst. B Sæt stiften (3) ind i gummiet () på klappen til højre. B Åbn klappen (4), og anbring begge gummidele under betjeningsefeltet. B Luk klappen. Klappen går i indgreb. 3 4 Fig. 6 Fastgøring af røggastilbehøret O Fig. 4 Montering af klappen, Gummi 3 Stift på klappen 4 Klap B For at åbne klappen: Tryk øverst i midten af klappen, og slip igen. Klappen går op. Fig O Aftræksføring B Læg en egnet drosselskive med pakning på røggasmanifolden. B Sæt røggastilbehøret på, og skru det fast sammen med drosselskiven O Røggastilbehør/adapter Skruer 5.5 Afprøv tilslutninger Vandtilslutninger B Åbn servicehane for centralvarmefremløb og returløb og fyld centralvarmeanlægget. B Tæthedsprøv tætninger og forskruninger (prøvetryk: max.,5 bar på manometer). B Åbn koldtvandshanen på apparatet og varmtvandshanen på et tapsted, indtil der løber vand ud (prøvetryk: maks. 0 bar). B Tæthedsprøv tætninger og forskruninger. Gasledning B Luk gashane for at beskytte gasarmaturet mod overtrykskader (max. tryk 50 mbar). B Tæthedsprøv gasledningen. B Udfør trykudligning. 5.6 Kaskadeløsning Drift af ZSB-kedler uden varmtvandsbeholder B Luk varmt- og koldtvandstilslutningen på monteringspladen med tilbehør nr. 3. Se installationsvejledning for aftrækstilbehøret for nærmere information om installation.

26 6 Eltilslutning da 6 Eltilslutning 6. Generelt Fare: Fare for elektrisk stød! B Før arbejde med elektriske dele skal disse være i spændingsfri tilstand (Sikring, hovedafbryder). Alle regulerings-, styre- og sikkerhedskomponenter til kedlen er forbundet og kontrolleret, så de er driftsklar. Overhold sikkerhedsforholdsreglerne efter VDE-forskrifterne 000 samt bestemmelserne fra elselskabet. I rum med badekar eller brusebad må kedlen kun tilsluttes via et HPFI-relæ. Der må ikke sluttes andre forbrugere til tilslutningskablet. Træk kablet lodret op og væk i sikkerhedsområde. 6. Nettilslutning B Sæt strømstikket i en stikkontakt med beskyttelseskontakt (uden for sikkerhedsområde og ). Hvis kablet ikke er langt nok, skal det forlænges, kapitel 6.3. Brug følgende kabeltyper: HO5VV-F 3 x 0,75 mm eller HO5VV-F 3 x,0 mm Hvis kedlen sluttes til i sikkerhedsområde eller, forlænges kablet, kapitel 6.3. Brug følgende kabeltype: NYM-I 3 x,5 mm B Foretag el-tilslutning over en afbryderkontakt med min. 3 mm Kontaktafstand (f.eks.. sikringsenhed, afbryderkontakt. 6.3 Tilslutning af tilbehør 6.3. Åbning af Heatronic 5cm Forsigtig: Kabelrester kan beskadige Heatronic. B Afisoler kun kablerne uden for Heatronic. For etablering af eltilslutningerne skal Heatronic klappes ned og åbnes på siden med tilslutninger. Fig R B Tag kabinettet af ( side 3). B Løsn skruen, og klap Heatronic ned. Sikkerhedsområde, direkte over badekarret Sikkerhedsområde, en omkreds på 60 cm omkring badekar/brusebad Tofaset net (IT) B For at sikre tilstrækkelig inoniseringsstrøm skal der indsættes en modstand (best.-nr ) mellem N-ledning og beskyttelsesledningstilslutning. -eller- B Brug skilletransformeren, tilbehør nr O Sikringer Kedlen er sikret med tre sikringer. De sidder på printpladen ( figur 5, side 4). Fig. 8 Der er reservesikringer på bagsiden af afdækningen ( figur 9).

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Til montøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton CompactLine HR 24 Milton CompactLine Combi HR 24 Læs dette omhyggeligt før montering og service 1 2 3 4 12

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A VIESMANN VITOROND 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 125 til 270 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOROND 200 Type VD2A Som blok eller som løse elementer Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B VIESMANN VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 222-F Type FS2B Kondenserende kompaktkombikedel, 4,8 til 35,0 kw, til natur- og F-gas VITODENS 333-F Type FS3B og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere