Klagen indeholder bl.a. klagepunkter vedrørende kommunens behandling af aktindsigtsanmodninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagen indeholder bl.a. klagepunkter vedrørende kommunens behandling af aktindsigtsanmodninger."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: november 2013 J.nr.: NMK Ref.: MACWA AFGØRELSE i sag om manglende imødekommelse af anmodninger om aktindsigt vedrørende Syddjurs Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 348 og Kommuneplantillæg nr. 12 med tilhørende miljørapport og VVM-tilladelse Syddjurs Kommune har den 25. april 2012 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 348 Vindmøller ved Skaføgård Gods og Kommuneplantillæg nr. 12 til Syddjurs Kommuneplan 2009 med tilhørende miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering). Afgørelsen blev offentliggjort den 8. maj Syddjurs Kommune har den 10. september 2012 meddelt VVM-tilladelse til etablering af 3 vindmøller ved Skaføgård Gods. Kommunen har samtidig truffet afgørelse om, at en ændring i projektet ikke er VVM-pligtig. Ændringen indebærer, at mølletypen ændres til en mindre mølletype (fra 3,0 MW møller til Vestas 2,0 MW). Placeringen forbliver den samme. Kommunen genannoncerede samtidig den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget med den tilhørende miljørapport. Den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 348 og Kommuneplantillæg nr. 12 med tilhørende miljørapport samt den udstedte VVM-tilladelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en gruppe omboende til lokalplanområdet. Klagen indeholder bl.a. klagepunkter vedrørende kommunens behandling af aktindsigtsanmodninger. Nævnet udskiller den del af klagen til særskilt behandling, der angår spørgsmålet om behandlingen af klagers aktindsigtsanmodninger. Klager anfører bl.a., at der flere gange er anmodet om aktindsigt til belysning af, hvorvidt kommunen på betryggende vis har undersøgt de miljømæssige gener i forbindelse med opstillingen af vindmøllerne. Klager anfører, at dette i nogle tilfælde har resulteret i, at klager har fået henvisninger til de påstande eller vurderinger, som der er søgt forklaring på, mens der i andre tilfælde blot er blevet udleveret en sagsliste. Klager anfører endelig, at kommunen i nogle tilfælde ikke har svaret på klagers anmodninger om aktindsigt.

2 Klager anfører, at kommunen ikke har truffet afgørelser om aktindsigt, og anfører videre at kravene i forvaltningslovens 16 ikke er opfyldt. Klager anfører videre, at afgørelser om aktindsigt kan påklages med henvisning til offentlighedslovens 15. Klager anfører desuden, at det følger af forvaltningslovens 25, at kommunens afgørelser skal være ledsaget af en klagevejledning, hvilket ikke er sket. Klager henviser som dokumentation for ovennævnte påstande til flere forskellige aktindsigtsanmodninger. Der henvises bl.a. til en aktindsigtsanmodning fra Landsforeningen for Naboer til Kæmpevindmøller, der på vegne af klager har begæret aktindsigt i dokumentationen vedrørende støj. Klager henviser yderligere til en aktindsigtsanmodning af 2. februar 2011 vedrørende undersøgelsen af beskyttede dyrearter. Klager anfører, at der blev rykket for svar efter 12 dage, da kommunen ikke havde reageret og igen den 17. februar i form af en indsigelse om den manglende demokratiske adgang til oplysninger. Klager oplyser, at kommunen aldrig svarede på, hvilke undersøgelser, der var udfærdiget. Klager henviser endelig til en aktindsigtsanmodning vedrørende de dokumenter og litteratur, der er anvendt af kommunen i forbindelse med vurderingen af de helbredsmæssige gener og risici ved at bo i nærheden af vindmøller. Klager oplyser med henvisning til en korrespondance, at kommunen besvarede henvendelsen med, at henvendelsen måtte betragtes som en indsigelse, hvorfor henvendelsen ikke ville blive behandlet yderligere. Sagens oplysninger Aktindsigtsanmodning af 14. februar 2011 Landsforeningen for Naboer til Kæmpevindmøller, herefter foreningen, har den 14. februar 2011 på vegne af nogle af foreningens medlemmer i Syddjurs Kommune, bl.a. klager, anmodet om aktindsigt i dokumentation vedrørende støjmålingerne for vindmølleprojekterne i kommunen. I aktindsigtsanmodningen står der bl.a.: Jeg er af nogle af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøllers medlemmer i Syddjurs Kommune blevet bedt om, at kigge lidt på støjmålingerne vedr. vindmølleprojekterne i Syddjurs Kommune. I den forbindelse har jeg lige et par spørgsmål, som jeg gerne vil have besvaret. 1. I både Kærende, Skaføgård og Skiffardområdets bilag til de respektive miljørapporter, er det angivet, at der er brugerindlagte kildestøjstal i støjberegningerne. Jeg vil gerne vide, hvilke tal der er brugt, samt have en dokumentation fra producenten af møllerne på tallene. 2. Hvilken ubestemthed har man angivet i forbindelse med støjberegningerne. 3. Er ubestemtheden tillagt eller fratrukket støjberegningerne. Da jeg formoder, at Syddjurs Kommune har udbedt sig noget dokumentation på ovenstående, anmoder jeg hermed om aktindsigt i denne dokumentation. Af kommunens svar af 15. februar 2011 kl. 08:55 fremgår bl.a.: 2

3 Hermed svar på dine spørgsmål: Ad 1) De anvendte kildestyrker fremgår af udskrifterne af WindPro beregningerne. Fx er de anvendte estimerede kildestyrke for Kærende 102, 2 db(a) og 105,0 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s. Ad 2-3) Den grafiske visualisering af støjberegningerne på støjkortene er fremkommet uden hensyntagen til ubestemthed/usikkerhed. Kommunens samlede dokumentation i disse sager udgøres af VVM redegørelsen med tilhørende referenceliste samt de sagsakter, der fremgår af sagslisten. Du har selv mulighed for ved hjælp af internettet at se alle de offentligt tilgængelige af sagsakterne via dette link: Af foreningens svar af 15. februar 2011 kl. 12:46 fremgår bl.a. følgende: Det er ikke svar på mine spørgsmål. 1. Det der fremgår af WindPro beregningerne er, at kildestyrkerne er brugerindlagte. Når de er de, bør man tjekke dem og sammenholde dem med mølleproducentens oplysninger jf. Direktør på EMD Per Nielsen (udvikler af WindPro). Det havde jeg naturligvis derfor en klar forventning om, at Syddjurs Kommune havde gjort. 2. Når den grafiske visualisering af støjberegningerne er lavet uden hensyntagen til ubestemtheden, så ved man heller ikke, at støjkravene er overholdt jf. Miljøstyrelsens referencelaboratoriums orientering. Slet ikke når man kører uden den sikkerhedsmargin på 2 db, som Danmarks Vindmølleforening anbefaler, at man anvender. Da ansvaret for indholdet af VVM-redegørelsen alene er Syddjurs Kommunes, er det vel en rimelig forventning, at man har sikret sig, at støjbekendtgørelsen kan overholdes. Det mener jeg ikke man har, hvis man ikke kan besvare disse 2 spørgsmål, og kan dokumentere svarene for mig. Efter yderligere korrespondance mellem kommunen og foreningen sender foreningen den 15. februar 2011 kl. 14:18 en , hvoraf følgende fremgår: Vi når lige som ikke rigtig videre, så jeg bliver vist nød til at stille et ja/nej spørgsmål, så jeg kan vurdere, om jeg vil anbefale mine medlemmer, at indbringe for Naturklagenævnet og Statsforvaltningen, at indholdet i denne VVM-redegørelser, og de svar man som borger i den lovpligtige høringsfase kan opnå hos Syddjurs Kommune ikke er hverken hensigtsmæssige eller rimelige. Spørgsmål: Har Syddjurs Kommune kontrolleret de data i WindPro beregningerne, som er brugerindlagte? Ja eller nej. Derudover anmoder jeg om klagevejledning jf. ovenstående. Hertil svarer kommunen den 21. februar 2011 kl. 08:17: 3

4 Ja. I forbindelse med kvalitetsikringen/accepten af vvm-redegørelsen spurgte vi (blandt meget andet) ind til de anvendte kildestyrker, og til hvordan det kan sikres, at også de møller, der rent faktisk bliver valgt, kan overholde støjkravene. Konkret foregik det på arbejdsmødet den 8/ Som bekendt er vvm-redegørelsens formål, at belyse et projekts miljøpåvirkning forud for, at vi meddeler den juridisk bindende vvm-tilladelse. Det er derfor relevant at se støjproblematikken i sammenhæng med, at vi har stillet meget vidtgående krav til dokumentation af støj (såvel alm. støj som lavfrekvent støj) i VVMtilladelserne. Klagevejledning fremgår af vedhæftede annonce tekst. Foreningen sender den 21. februar 2011 kl. 09:20 følgende svar: Denne mailkorrespondance startede d. 14. februar med, at jeg bl.a. anmodede om aktindsigt i dokumentation for at Syddjurs Kommune havde kontrolleret de data, som var brugerindlagte i støjberegningerne. Efter lidt mailen frem og tilbage er vi nu kommet frem til, at Syddjurs Kommune har spurgt ind til tallene på et arbejdsmøde d. 8. november 2011 altså må referatet af det møde være den bedste dokumentation I har. Det var ikke vedhæftet din mail, hvilket jeg formoder var en fejl. Så det anmoder jeg om, at du fremsender. Syddjurs Kommune svarer følgende i af 21. februar 2011 kl. 11:12: Anmodningen kan ikke imødekommes da referatet fra arbejdsmødet den 8. november 2010 er et internt arbejdsdokument. Interne arbejdsdokumenter er undtaget fra aktindsigt jf. offentlighedslovens 7. Foreningen anfører bl.a. følgende ved af 21. februar 2011 kl. 11:57: Det er jeg dybt uenig i, jeg indkopierer lige ombudsmandens udtalelser om dette. Vi har i andre kommuner, efter anvisning fået indsigt i såvel mødereferater som telefonnotater Aktindsigt i interne dokumenter Interne dokumenter er som udgangspunkt undtaget fra retten til aktindsigt ifølge forvaltningsloven 12, stk.1 (for parter) og offentlighedsloven 7 (for offentligheden). Interne oplysninger om en sags faktiske grundlag er dog ikke undtaget (forvaltningsloven 12, stk.2 og offentlighedsloven 11). Folketingets Ombudsmand forklarer grundigt, at retten til indsigt ikke er begrænset til rent faktuelle oplysninger, men også omfatter vurderinger m.v, der tjener til at belyse de faktiske forhold. Kommunen svarer hertil den 21. februar 2011 kl. 14:37: De interne dokumenter, der er journaliseret på vvm-sagerne, er efter vores opfattelse undtaget for aktindsigt jf. forvaltningsloven/offentlighedsloven. Aktindsigtsanmodning af 14. juli 2011 og 2. februar 2011 Klager har den 14. juli 2011 fremsat følgende anmodning om aktindsigt: Til rette vedkommende 4

5 Jeg anmoder herved om aktindsigt i alle de dokumenter og litteratur, som kommunen har brugt i vurderingen af den helbredsmæssige gene og risiko ved at bo i nærheden af vindmøller. Samtidig ønsker jeg aktindsigt i indholdsfortegnelsen/forbladet til projektmappen vedr. opstilling af vindmøller ved Skaføgård. Kommunen svarer den 15. juli 2011 bl.a. følgende: Skaføgård Tak for din henvendelse. Den er jounaliseret på sag nr. 11/19833 I relation til lokalplanen og kommuneplantillægget er projektændringerne ved den nye vindmølle planlægningen ved Skaføgård begrænsede. Vi har derfor vurderet, at planerne ikke skal ud i en ny offentlig høring. Det ændrede projekt skal behandles efter VVM-bekendtgørelsen. Inden der træffes endelig afgørelse efter denne bekendtgørelse vil der blive foretaget en partshøring. Din henvendelse vil derfor ikke blive behandlet yderligere, men er taget til efterretning. Afslutningsvis kan vi oplyse dig om, at der efter den politiske behandling og efterfølgende offentlige annoncering vil være visse klagemuligheder. Det er Natur- og miljøklagenævnet, der er klageinstans for såvel planer som VVM-afgørelser. Klager gør efterfølgende opmærksom på, at der er tale om en aktindsigtsanmodning og ikke en indsigelse eller et indlæg i en partshøring. Klager retter efterfølgende den 28. juli 2011 henvendelse til Syddjurs Kommunes borgmester, der videresender klagers anmodning til kommunens jurist samt chefen for kommunens direktionssekretariat. Klager har i forbindelse med klagesagsbehandlingen i nævnet oplyst, at klager aldrig har modtaget en afgørelse vedrørende ovennævnte anmodning om aktindsigt. Klager har endvidere overfor nævnet oplyst, at der den 2. februar 2011 er anmodet om aktindsigt vedrørende undersøgelsen af beskyttede dyrearter. Klager har oplyst, at der blev rykket for svar efter 12 dage, da kommunen ikke havde reageret og igen den 17. februar i form af en indsigelse om den manglende demokratiske adgang til oplysninger. Klager har oplyst, at kommunen aldrig svarede på, hvilke undersøgelser der var udfærdiget. Kommunens bemærkninger Kommunen har ved af 23. oktober 2012 oplyst, at der er modtaget flere anmodninger om aktindsigt og anfører, at reglerne om aktindsigt er fuldt ud overholdt. Kommunen oplyser, at alle der henvendte sig har fået en oversigt over samtlige sager kommunen har oprettet om vindmølleplanlægningen ved Skaføgård, herunder miljøsag 10/8191. Kommunen anfører, at sagsakterne enten kunne læses via kommunens hjemmeside eller tilsendes på begæring. Kommunen anfører videre, at spørgsmål om hvilke sundhedsfaglige referencer kommunen har brugt til at vurdere sundhedsrisici med, eller hvordan kvalitetssikring af eksempelvis støjdokumentation er foretaget, ikke er opfattet som anmodninger om aktindsigt. Kommunen anfører, at spørgsmål af 5

6 denne karakter derfor ikke er besvaret løbende, men kommunen har i stedet henvist til offentlighedsfaserne. Kommunen anfører, at adgangen til aktindsigt efter offentlighedslovens 4, stk. 1, tilkommer enhver. Kommunen bemærker, at krav på aktindsigt som udgangspunkt omfatter samtlige dokumenter, der er indgået til eller oprettet af kommunen som led i administrativ sagsbehandling. Kommunen bemærker endvidere, at begæringen om aktindsigt skal angive de dokumenter eller den sag, som anmoderen ønsker at blive gjort bekendt med jf. offentlighedslovens 4, stk. 3. Kommunen anfører desuden, at offentlighedsloven ikke forpligter kommunen til at udarbejde nye dokumenter f.eks. ved at sammenstille oplysninger fra forskellige dokumenter eller sager. Kommunen anfører videre, at offentlighedsloven ikke giver adgang til aktindsigt i alle sager af en vis art eller i alle sager, der er blevet journaliseret i en bestemt periode. Kommunen anfører endvidere, at adgangen til aktindsigt kun gælder for dokumenter, der har været undergivet administrativ sagsbehandling. Kommunen anfører, at dokumenter en forvaltningsmyndighed blot modtager til opbevaring, så som kort, bøger mv. falder uden for retten til aktindsigt. Klagers supplerende bemærkninger Klager anfører, at kommunen kun henviser til offentlighedslovens 4 i forbindelse med behandlingen af klagers aktindsigtsanmodninger. Klager anfører, at dette ikke er tilstrækkeligt, da klager som part i sagen har særlig adgang til aktindsigt efter forvaltningsloven. Klager henviser desuden til, at bekendtgørelse om lov om aktindsigt i miljøoplysningers 1 og 3 sikrer klager ret til at få oplysninger om miljøpåvirkninger. Klager bemærker, at der herved forstås alle oplysninger, der er i myndighedens besiddelse, eller som opbevares hos denne og vedrører: 1) tilstanden i miljøelementer som f.eks. luft og atmosfære, vand, jord, landskaber og naturområder, herunder vådområder, kyst- og havområder, biologisk mangfoldighed og dennes enkelte bestanddele, herunder genetisk modificerede organismer, og vekselvirkningen mellem disse elementer, 2) faktorer som f.eks. stoffer, energi, støj, stråling eller affald, herunder radioaktivt affald, emissioner, udledninger og andre udslip i miljøet, der påvirker eller kan påvirke de miljøelementer, som er nævnt i nr. 1, 3) foranstaltninger, herunder administrative foranstaltninger såsom politikker, lovgivning, planer, programmer, miljøaftaler og aktiviteter, der påvirker eller kan påvirke de enkelte miljøelementer, som er nævnt i nr. 1 og 2, og faktorer samt foranstaltninger og aktiviteter, der har til formål at beskytte disse miljøelementer, 4) rapporter om gennemførelse af miljølovgivningen, 5) rentabilitetsberegninger og andre økonomiske analyser og forudsætninger, som er anvendt i forbindelse med de foranstaltninger og aktiviteter, som er nævnt i nr. 3, og 6) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, herunder, hvor det er relevant, forurening af fødekæden, menneskers levevilkår, kulturminder og bygningsværker, i det omfang de påvirkes af de enkelte miljøelementers tilstand, som er nævnt i nr. 1, eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte forhold. Klager anfører videre, at også forvaltningslovens 7 og 10 og offentlighedslovens 5 samt Århuskonventionen giver borgere ret til at få indsigt i miljøoplysninger hos en myndighed. 6

7 Klager anfører, at der i et betydeligt antal tilfælde er anmodet om aktindsigt for at få klarlagt, hvordan kommunen er nået frem til specifikke konklusioner omkring støj og skyggeinformationer samt andre påvirkninger af miljøet specielt vedrørende menneskers sundhed. Klager oplyser, at 10 dages fristen for aktindsigt er overskredet i et stort antal tilfælde. Klager oplyser endvidere, at kommunen lægger hindringer i vejen for, at klager kan opnå aktindsigt i de ønskede oplysninger, bl.a. ved at henvise til andre afdelinger i forvaltningen, der heller ikke svarer. Klager bemærker, at lokalplanen og VVM-tilladelsen i betydelig grad har været præget af udokumenterede konklusioner og formodninger, hvorfor det for klager har været afgørende at få indsigt i de mellemregninger eller de argumenter, der ligger til grund for de udokumenterede og emotionelle konklusioner. Klager anfører, at kommunen i forbindelse med behandlingen af anmodningerne om aktindsigt ikke har opfyldt de forpligtigelser, der påhviler kommunen. Konkret anfører klager, at kommunen ikke har opfyldt vejledningspligten, der følger af forvaltningslovens 7. Klager anfører endvidere, at kommunen ikke har givet tydeligt tilsagn eller afslag på aktindsigtsanmodningerne, og at der ikke er givet klagevejledning i de tilfælde, hvor der er meddelt afslag. Klager anfører desuden, at kommunens behandling af hele vindmølleprojektet er et brud på FN s Aarhuskonvention, som skal sikre alle borgere vidtgående indsigt og demokratisk indvirkning i forbindelse med planer og programmer, som kan påvirke naturen og menneskene negativt, samt sikre en udvidet aktindsigt i myndighedernes sagsbehandling. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører, jf. forvaltningslovens 16, stk. 4 1, offentlighedslovens 15, stk. 2 2 og lov om aktindsigt i miljøoplysninger 4, stk Aktindsigtsanmodning af 14. juli 2011 og af 2. februar 2011 Natur- og Miljøklagenævnet er således klageinstans for egentlige afgørelser vedrørende aktindsigt. Nævnet kan ikke behandle en klage over, at en myndighed endnu ikke har truffet en afgørelse i forhold til en anmodning om aktindsigt. Nævnet kan således ikke behandle den del af klagen, hvor kommunen ikke har truffet en afgørelse i forhold til anmodningerne om aktindsigt. Natur- og Miljøklagenævnet sender denne del af afgørelsen til Syddjurs Kommune som en anmodning om, at kommunen nu besvarer klagers henvendelser vedrørende aktindsigt. 1 Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 af forvaltningsloven med senere ændringer 2 Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer 3 Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 af lov om aktindsigt i miljøoplysninger med senere ændringer 7

8 Lov om aktindsigt i miljøoplysninger Miljøoplysningslovens 3 lyder: 3. Ved miljøoplysninger forstås alle oplysninger, som er i myndighedens besiddelse, eller som opbevares for den, som foreligger i skriftlig form, i billed- eller lydform, eller i elektronisk eller en hvilken som helst anden form, uanset hvornår oplysningerne er tilvejebragt, og som vedrører 1) tilstanden i miljøelementer som f.eks. luft og atmosfære, vand, jord, landskaber og naturområder, herunder vådområder, kyst- og havområder, biologisk mangfoldighed og dennes enkelte bestanddele, herunder genetisk modificerede organismer, og vekselvirkningen mellem disse elementer, 2) faktorer som f.eks. stoffer, energi, støj, stråling eller affald, herunder radioaktivt affald, emissioner, udledninger og andre udslip i miljøet, der påvirker eller kan påvirke de miljøelementer, som er nævnt i nr. 1, 3) foranstaltninger, herunder administrative foranstaltninger såsom politikker, lovgivning, planer, programmer, miljøaftaler og aktiviteter, der påvirker eller kan påvirke de enkelte miljøelementer, som er nævnt i nr. 1 og 2, og faktorer samt foranstaltninger og aktiviteter, der har til formål at beskytte disse miljøelementer, 4) rapporter om gennemførelse af miljølovgivningen, 5) rentabilitetsberegninger og andre økonomiske analyser og forudsætninger, som er anvendt i forbindelse med de foranstaltninger og aktiviteter, som er nævnt i nr. 3, og 6) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, herunder, hvor det er relevant, forurening af fødekæden, menneskers levevilkår, kulturminder og bygningsværker, i det omfang de påvirkes af de enkelte miljøelementers tilstand, som er nævnt i nr. 1, eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte forhold. Miljøoplysningslovens definition af miljøoplysninger svarer til artikel 2 i miljøoplysningsdirektivet og Århus-konventionens definition af miljøoplysninger. Se punkt i vejledning til lov om aktindsigt i miljøoplysninger (vejledning nr af 14. juni 2006). EF-Domstolen har udtalt, at definitionen af miljøoplysninger i det tidligere gældende direktiv 90/313/EØF var bred da hensigten var at "dække alle former for myndigheders virksomhed", jf. EF- Domstolens dom af 6. juni 1998 i sagen C321/96Mecklenburg, sml. 1998, s. I-3809, præmis 20. Direktiv 2003/4/EF udvidede adgangen til aktindsigt i forhold til direktiv 90/313/EØF. Ret til aktindsigt efter miljøoplysningsloven Miljøoplysningsloven har bl.a. til formål at gennemføre miljøoplysningsdirektivet i dansk ret. Direktivet gennemfører bl.a. Århus-konventionens 4 regler om indsigt i miljøoplysninger og aktiv formidling af miljøoplysninger i EU-retten. Det følger af miljøoplysningslovens 2, stk. 1, at en enhver har ret til aktindsigt i miljøoplysninger under de betingelser og undtagelser, der følger af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Begrænsningerne i og undtagelserne fra den almindelige adgang til aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven gælder således også, når der træffes afgørelse efter miljøoplysningsloven, medmindre andet følger af anden lovgivning eller unionsretlige forpligtelser. For så vidt angår undtagelse af oplysninger i interne dokumenter med henvisning til miljøoplysningslovens 2, stk. 1, jf. offentlighedslovens 7, stk. 1 og forvaltningslovens 12, stk. 1, gælder, at det 4 Konvention af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet. 8

9 i første omgang skal undersøges om dokumentet og oplysningerne kan undtages efter henholdsvis offentlighedsloven, jf. denne lovs 8 og 11 og forvaltningsloven, jf. dennes 12, stk. 2, 13 og 14, stk. 2. Vurderes det, at miljøoplysninger i et internt dokument kan undtages fra aktindsigt, skal myndigheden herefter tage stilling til de særlige krav, der gælder i sager om aktindsigt i miljøoplysninger. Fra praksis om undtagelse af oplysninger i interne dokumenter efter miljøoplysningsloven kan nævnes Folketingets Ombudsmands udtalelse om bestemmelsen i forvaltningslovens 12, stk. 1. Udtalelsen er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning I udtalelsen skrev ombudsmanden bl.a.: Bestemmelsen i forvaltningslovens 12, stk. 1, forudsætter ikke at myndigheden konkret afvejer de modsatrettede hensyn som knytter sig til en anmodning om aktindsigt, inden den tager stilling til sagen. Når myndigheden har konstateret at et dokument er omfattet af denne bestemmelse og ikke rummer oplysninger som er omfattet af stk. 2, kan den derfor afslå anmodningen. Jeg ser i denne forbindelse bort fra princippet om meroffentlighed. Denne retstilstand er nu blevet ændret for dokumenter som er omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Efter den lovændring som blev gennemført i 2005, kræves det at myndigheden i hvert enkelt tilfælde konkretiserer de offentlige interesser der varetages ved udlevering af oplysningerne, og de interesser der varetages ved at afslå udlevering. Myndigheden kan således ikke nægte aktindsigt ud fra mere generelle overvejelser om skadevirkningerne ved at give aktindsigt i oplysninger af en bestemt karakter. Jeg kan i den forbindelse henvise til at der efter praksis gælder lignende krav ved anvendelsen af de undtagelsesregler i offentlighedsloven ( 12, stk. 1, nr. 1, og 13) eller forvaltningsloven ( 15) som lægger op til en konkret vurdering, se f.eks. Folketingets Ombudsmands beretning for 1993, s. 241*, og John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s. 325 ff. Det forhold at en anvendelse af disse bestemmelser forudsætter at der foreligger afgørende hensyn eller væsentlige hensyn, kan efter min opfattelse ikke medføre at der skulle gælde lempeligere krav til den konkretisering der skal ske efter 2, stk. 3, i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. det forhold at bestemmelsen skal anvendes restriktivt. Hertil kommer at EU-Kommissionen og Den Europæiske Ombudsmand har anført følgende om kravene i direktivet (der ligger bag lovændringen i 2005) med henvisning til praksis fra EF-Domstolen i en anden, men lignende sammenhæng: At der ikke må afslås aktindsigt udelukkende med henvisning til en forud fastlagt praksis uden at den konkrete sag er vurderet individuelt, og der er givet en passende begrundelse, jf. EF- Domstolens dom af 1. juli 2008 i de forenede sager C-39/05 P og C-52/05 P Sverige og Turco mod Rådet og dom fra Retten i Første Instans af 9. september 2008 i sagen T-403/05 MyTravel mod Kommissionen. Det følger også af den nævnte praksis fra EF-Domstolen og Retten i Første Instans at en offentlig myndighed i princippet kan basere sine beslutninger om hvorvidt aktindsigt skal afslås af en af de grunde der er nævnt i direktivets artikel 4, på generelle formodninger der gælder for visse typer miljøoplysninger da de må antages at gælde for anmodninger om oplysninger af tilsvarende karakter. Den offentlige myndighed er dog i hvert tilfælde forpligtet til at efterprøve om de generelle betragtninger konkret gælder for de miljøoplysninger der begæres aktindsigt i. Hertil kommer at risikoen for at en beskyttet interesse bliver skadet, skal kunne forudses med en rimelig grad af sandsynlighed og ikke må være rent hypotetisk. 9

10 Som det fremgår, følger det af miljøoplysningslovens 2, stk. 3, 1. pkt., at der skal ske en afvejning af offentlighedens interesse i at få udleveret oplysninger overfor de interesser, der varetages ved at afslå en udlevering. Efter første led er der tale om en konkret afvejning, og ved afslag skal den aktindsigtsanmodende derfor også have en konkret begrundelse. I miljøoplysningslovens 2, stk. 3, 2. pkt., stilles desuden krav om en yderligere afvejning, som er en generel afvejning. Den generelle afvejningsregel går ud på, at undtagelsesbestemmelserne i offentlighedsloven og forvaltningsloven skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. Endelig skal myndighederne normalt også tage stilling til spørgsmålet om meroffentlighed efter offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. led, når der behandles en anmodning om aktindsigt i miljøoplysninger. Dette gælder dog ikke, når der er tale om oplysninger omfattet af tavshedspligt, jf. herved formuleringen af offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. led. Aktindsigtsanmodning af 14. februar 2011 Syddjurs Kommune har på anmodning af aktindsigtsanmoder i forbindelse med af 21. februar 2011 kl. 08:17 givet en klagevejledning. Det er uklart, hvad der gives klagevejledning til, da der på tidspunktet ikke ses at være truffet en afgørelse om aktindsigt. Der anmodes med af 21. februar 2011 kl. 09:20 om aktindsigt i et referat fra et arbejdsmøde afholdt den 8. november, hvor det ifølge kommunen bl.a. blev drøftet, hvordan det blev sikret at de valgte vindmøller kunne overholde støjkravene. Foreningen anmoder den 21. februar 2011 kl. 09:20 konkret om aktindsigt i referatet fra ovennævnte arbejdsmøde. Ved af 21. februar 2011 kl. 11:12 træffer kommunen, hvad der må anses for at være en afgørelse om afslag på aktindsigt. Kommunen henviser som begrundelse til hovedreglen om undtagelse af interne arbejdsdokumenter i offentlighedslovens 7. Der ses ikke at være givet klagevejledning med angivelse af klagefrist i denne forbindelse, hvorfor nævnet kan behandle denne del af klagen. I af 21. februar 2011 kl. 14:37 skriver kommunen til aktindsigtsanmoder, at de interne dokumenter, der er journaliseret på VVM-sagerne efter kommunens opfattelse er undtaget for aktindsigt jf. forvaltningsloven/offentlighedsloven. Nævnet finder, med henvisning til lov om aktindsigt i miljøoplysninger, at kommunens afgørelse om afslag på aktindsigt af 21. november 2011 kl. 11:12 er truffet på et mangelfuldt retsgrundlag og nævnet ophæver allerede af denne grund afgørelsen. Nævnet hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 10

11 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 5. Nina Herskind Kst. ankechef / Mark Christian Walters Fuldmægtig Afgørelsen er sendt pr. til: Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, Anna-Grethe og Mogens Bøgh Mortensen, Landsforeningen for naboer til kæmpevindmøller, 5 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet 11

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Foreløbige bemærkninger til Syddjurs Kommunes svar på NMKL s henvendelse af 29. juni 2012.

Foreløbige bemærkninger til Syddjurs Kommunes svar på NMKL s henvendelse af 29. juni 2012. 1 of 6 Natur og Miljøklagenævnet Hedeskov den 10.dec 2012 Rentemestervej 8 2400 København NV Vedr: Journal nr NMKN-33-01230 og NMKN-34-00182 ang. etablering af 3 vindmøller ved Skaføgård gods. Foreløbige

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2012 J.nr.: NMK-810-00048 Ref.: peran AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes afgørelse om aktindsigt i sikkerhedsdokument

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag på aktindsigt i rapport fra DONG Energy A/S. efter miljøoplysningslovens 4a

AFGØRELSE i sag om afslag på aktindsigt i rapport fra DONG Energy A/S. efter miljøoplysningslovens 4a Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. maj 2012 J.nr.: NMK-810-00051 (tidl. NMK-85-00003 og MKN-420-00007) Ref.: Peter Randrup, PERAN-NMKN AFGØRELSE i sag om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1)

Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1) Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet Underskriftsdato: 18. august 2015 Udskriftsdato: 13. marts 2017 (Historisk) Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1) Herved bekendtgøres lov om

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afslag på aktindsigt i internt notat efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ombudsmandens udtalelse. 16.

Afslag på aktindsigt i internt notat efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ombudsmandens udtalelse. 16. 2009 9-4 Afslag på aktindsigt i internt notat efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger 16. december 2009 Naturklagenævnet afslog en anmodning om aktindsigt i en indstilling fra nævnets sekretariat til

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Svendborg Kommunes afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Svendborg Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 17-06-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 25. april 2016 klaget til Statsforvaltningen over Svendborg

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015.

Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015. Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015. Juraenheden Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. 1. februar 2017

Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. 1. februar 2017 2017-6 Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen En journalist havde anmodet Udenrigsministeriet om aktindsigt i en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. Åbningsskrivelsen vedrørte Danmarks

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger. 11. september 2014

Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger. 11. september 2014 2014-27 Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i dokumenter om

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Miljøoplysninger og den særlige adgang til aktindsigt

Miljøoplysninger og den særlige adgang til aktindsigt Miljøoplysninger og den særlige adgang til aktindsigt Jacob Brandt og Mark Christian Walters 2 Lov om aktindsigt i miljøoplysninger - historik Ved lov nr. 292 af 27. april 1994 om aktindsigt i miljøoplysninger

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

2012-21. Oplysninger om forekomsten af en bakterie anset for miljøoplysninger. 17. december 2012

2012-21. Oplysninger om forekomsten af en bakterie anset for miljøoplysninger. 17. december 2012 2012-21 Oplysninger om forekomsten af en bakterie anset for miljøoplysninger En person klagede til ombudsmanden over, at han havde fået afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K

Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K FOLKETINGETS OMBUDSMAND Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +4533132512 Fax +45331307 17 \NIJWoJ.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af lokalplan samt regionplantillæg og VVM-screening for vindmøller ved Krashave

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af lokalplan samt regionplantillæg og VVM-screening for vindmøller ved Krashave Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-34-00222, NMK-33-01480 Ref.: BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Miljøoplysningsloven. Azad Taheri Abkenar Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Center for Offentlig Regulering og Administration

Miljøoplysningsloven. Azad Taheri Abkenar Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Center for Offentlig Regulering og Administration Miljøoplysningsloven Azad Taheri Abkenar Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Center for Offentlig Regulering og Administration azad.taheri.abkenar@jur.ku.dk Dias 1 Dagens program - Tilbageblik

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere