Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe"

Transkript

1 Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt i praksis, og for at sikre fair konkurrence. Regeringens Vækstplan for Det blå Danmark indeholder derfor en indsats med overskriften Styrket håndhævelse nationalt og globalt. 1. januar 2015 træder nye og skærpede krav til skibes udledning af svovl i kraft i Nordsøen og Østersøen. Reglerne betyder, at skibe fremover skal benytte brændstof med lavt svovlindhold eller rense røgen for svovl. Da såvel lavsvovlbrændstof som renseteknologi er væsentligt dyrere end konventionelt brændstof, vil der være et ikke ubetydeligt økonomisk incitament til ikke at efterleve reglerne. En styrket håndhævelse af reglerne har derfor en væsentlig betydning for miljø og sundhed og for at sikre et globalt skibsfartserhverv med fair konkurrence. I Danmark er Miljøministeriet ansvarligt for reguleringen af svovl i skibsbrændstoffer, mens Søfartsstyrelsen i praksis står for tilsynet. Det nuværende tilsyn finder sted på både danske og udenlandske skibe, der anløber dansk havn, og består af kontrol af dokumenter og udtagning af olieprøver. På baggrund af ovenstående har Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen i dialog med Danmarks Rederiforening identificeret en række centrale indsatsområder, der har betydning for at sikre en effektiv håndhævelse både nationalt og internationalt. I tilknytning til de enkelte indsatsområder er der opstillet konkrete initiativer. Indsatsområderne falder primært i fire grupper: Internationalt samarbejde Ny teknologi Styrket statistik og dokumentation Sanktioner ne har fokus på håndhævelse af svovlreglerne, men det kan ikke afvises, at lignende initiativer vil kunne iværksættes med henblik på håndhævelse af andre miljøregler. For at sikre den størst mulige effekt af initiativerne er det vigtigt, at de gennemføres i et tæt samarbejde med erhvervet. Derfor indeholder handlingsplanen også en række initiativer med henblik på at sikre inddragelse af erhvervet. Internationalt samarbejde En skærpet dansk håndhævelsesindsats kan ikke stå alene. Der er også store udfordringer med hensyn til håndhævelse uden for Danmarks grænser. Derfor er det afgørende, at Danmark sætter spørgsmålet højt på dagsordenen i relevante internationale fora.

2 Derudover er det også vigtigt at have fokus på mulighederne for at etablere mere uformelle samarbejdsrelationer. Danmark har på en række områder et tæt samarbejde med forskellige lande. Et samarbejde om håndhævelse af svovl kunne eksempelvis omfatte fælles kontrolindsatser, udveksling af erfaringer, kontroldata mv. Miljøreguleringen af skibsfarten skal håndhæves effektivt og ensartet af hensyn til miljøet og for at sikre fair konkurrence for det globale skibsfartserhverv. Målrettet kontrolkampagne: Danmark har sammen med Holland stillet forslag om gennemførelse af en såkaldt "Concentrated inspection Campaign" vedrørende blandt andet svovlreglerne i regi af Paris MoU. MAIG-samarbejde: Søfartsstyrelsen vil sætte fokus på koordineret håndhævelse af svovlreglerne i regi af det såkaldte MAIG-samarbejde, der omfatter søfartsadministrationerne fra Danmark, England, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland og Belgien. European Sustainable Shipping Forum (ESSF): Danmark arbejder aktivt i ESSF, der er ved at færdiggøre en række anbefalinger til EU-Kommissionen til konkrete håndhævelsesinitiativer. Se nærmere nedenfor under "Styrket statistik og dokumentation". Østersøsamarbejde (HELCOM): I HELCOM er der blandt andet efter ønske fra Danmark nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge og forberede konkrete initiativer til et tættere samarbejde om håndhævelse blandt Østersølandene. Øget information: Danmark vil i regi af ESSF foreslå, at der inden reglernes ikrafttræden udsendes målrettet information til de europæiske redere og brændstofleverandører for at sikre kendskab til reglerne, og hvordan de skal efterleves. Ny teknologi En effektiv håndhævelse forudsætter, at kontrolmyndigheden råder over de nødvendige redskaber til at udføre kontrollen. Derfor skal der sættes fokus på udvikling af nye og effektive prøvetagningsmetoder. Dette indebærer såvel en effektivisering af det konventionelle tilsyn som udvikling af alternative overvågningsmetoder, herunder "sniffere". Disse kan avendes både i forbindelse med flyovervågning til havs og på faste installationer eksempelvis på broer og ved indsejling til havne mv. Danmark vil være foregangsland for anvendelse og udvikling af ny teknologi til brug for håndhævelse af miljøregler. Snifferprojekt på Storebæltsbroen: Vækstplanens initiativ om et pilotprojekt vedrørende sniffere på Storebæltsbroen er igangsat i starten af 2014 og løber året ud. I første omgang er der tale om et pilotprojekt, der afsluttes ved udgangen af Miljøstyrelsen støtter projektet med en mio. kr. Droneprojekt: Parallelt med projektet på Storebælt er der igangsat et projekt, der har til formål at udvikle droner til måling af emissioner fra skibe. Miljøstyrelsen støtter projektet med 1 mio. kr. Forsøget gennemføres i 2014 med en målekampagne i sommeren Horizon 2020: Søfartsstyrelsen har i samarbejde med en lang række partnere indsendt

3 en ansøgning ("EfficienSea2") til EU med henblik på tildeling af midler fra Horizon programmet. Håndhævelse/monitorering af miljøregler indgår som et element i ansøgningen. TEN-T: På finsk initiativ er der etableret et uformelt forum med deltagelse af en række landes søfartsadministrationer, herunder Søfartsstyrelsen. Helt konkret undersøges muligheden for indsendelse af en TEN-T-ansøgning i efteråret Projektet har til formål at udbrede anvendelsen af nye overvågningsmetoder. Finansiering: Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen vil i samarbejde med erhvervet undersøge mulighederne for at skaffe finansiering til forskning og udvikling af nye teknologier til håndhævelse af miljøregler. Effektivisering af det nuværende tilsyn i Danmark: Dette kunne eksempelvis omfatte: o Indkøb af nyt bærbart måleudstyr, der på stedet vil kunne give en indikation af, hvorvidt der foreligger en overtrædelse. o Udvidelse af antallet af olieprøver. o Måling fra luften af skibes svovludledning (sniffere). Forbedret statistik og dokumentation En helt afgørende forudsætning for en effektiv håndhævelse er, at der foreligger grundig dokumentation og statistik over overtrædelser. Jo mere omfattende dokumentation der foreligger, desto lettere er det at sætte håndhævelse på dagsordenen i EU og andre internationale fora, og desto mere præcist kan de rette instrumenter og initiativer anvendes/sættes i værk. Aktuelt forekommer anvendelsen af kontrolstatistik på EU-plan at være begrænset. På den baggrund forventes Kommissionen inden udgangen af 2014 at stille krav til ensartet rapportering fra medlemsstaterne. European Sustainable Shipping Forum har nedsat en undergruppe om implementering af svovldirektivet, hvori såvel myndigheder som erhvervet er repræsenteret. Gruppen har blandt andet til formål at assistere Kommissionen med udarbejdelse af implementerende retsakter. Danmark indtager en aktiv rolle i dette forum. Et omfattende og velkonsolideret datagrundlag skal sikre effektiv og systematisk udveksling af information mellem medlemslandene. i regi af ESSF (European Sustainable Shipping Forum) Harmonisering af indberetninger til EU-Kommissionen: Kommissionen vil på baggrund af input fra ESSF udarbejde et nyt og ensartet format til brug for indberetning af kontroldata. Danmark vil foreslå, at oplysninger om sanktioner, herunder bødestørrelser, skal indgå i indberetningen. Tilpasning af THETIS: Blandt andet på dansk foranledning undersøges det, hvorvidt det er muligt at udvikle et særligt modul til den såkaldte "THETIS"-database med henblik på registrering af tilsyn med og overtrædelser af reglerne om svovl. Udtagning af olieprøver: ESSF arbejder på at udvikle fælles EU-retningslinjer for udtagning af repræsentative olieprøver. Sanktioner for overtrædelser

4 Et vigtigt element i diskussionen om håndhævelse er spørgsmålet om idømmelse af sanktioner. Dette handler dels om sanktionernes størrelser, dels om hvorvidt myndighederne råder over de nødvendige instrumenter til at sikre en effektiv sanktionering. Herudover er et ensartet og solidt datagrundlag en forudsætning for tilrettelæggelse af effektive kontrolprocedurer. Overtrædelse af miljøregler skal straffes konsekvent, og sanktionerne skal modsvare den potentielle gevinst. Administrative bøder: Søfartsstyrelsen vil i samarbejde med Miljøstyrelsen undersøge de praktiske og juridiske muligheder for udstedelse af administrative bøder i forbindelse med havnestatskontrol. Sanktionsniveau: Miljøstyrelsen vil ved anbefaling af bødestørrelse tage højde for svovldirektivets principper for sanktionsfastsættelse og for bødeniveauet i andre medlemslande. Sanktionering af overtrædelser begået af skibe, der ikke anløber danske havne: Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen undersøger muligheden for at sikre retsforfølgning af udenlandske skibe, som overtræder reglerne, men som ikke anløber dansk havn. Anvendelse af sniffermålinger: Danmark vil som et led i arbejdet i ESSF foreslå ensartet anvendelse af måleresultater fra sniffere. Samarbejde med erhvervet En effektiv og konsekvent håndhævelse kan ikke sikres af offentlige myndigheder alene. Det er derfor vigtigt, at der ved udvikling af nye kontrolinitiativer er en tæt dialog mellem søfartserhvervet og de relevante myndigheder, herunder særligt Søfartsstyrelsen og Miljøministeriet. Herudover kan søfartserhvervets organisationer også selv bidrage væsentligt til at sætte fokus på behovet for en mere effektiv håndhævelse gennem de relevante internationale fora, som organisationerne deltager i. Et fortsat tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem erhverv og myndigheder skal skabe grundlaget for maksimal indflydelse i internationale maritime fora. Informationskampagne: Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen vil vurdere behovet for en målrettet informationsindsats over for danske leverandører af skibsbrændstoffer. Fokus på håndhævelse i relevante erhvervsfora og organisationer: Rederiforeningen arbejder aktivt i en række forskellige fora, herunder eksempelvis ECSA, ICS og sammen med de øvrige nordiske rederiforeninger. Konkret arbejder ECSA på udarbejdelse af et fælles positionspapir om håndhævelse, og i regi af ICS gennemføres der en spørgeskemaundersøgelse om nationale søfartsmyndigheders håndhævelse af svovlreglerne. Danish Maritime Days: Danmarks Rederiforening vil i forbindelse med Danish Maritime Days i efteråret 2014 afholde et seminar for skibsfartserhvervets interessenter om kvalitet i

5 miljølovgivningen. Seminaret vil omfatte alle interessenter på området, herunder redere, udstyrsproducenter, brændstofleverandører samt grønne organisationer. Indspil til IMO: Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen vil sammen med Rederiforeningen drøfte et muligt indspil til IMO om håndhævelse. Best practice: Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen vil undersøge mulighederne for at skabe incitamenter for rederier til frivillige tiltag, der kan bidrage til en mere effektiv håndhævelse.

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Marts 2008

Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Marts 2008 Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Marts 2008 Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling 2. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Vejgodsstrategi: Transport, logistik

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

27. marts 2015. Indhold

27. marts 2015. Indhold Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen

Læs mere

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 378 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 21. maj 2012 REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk

Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk udspil Oktober 2012 2 Styrket konkurrence til gavn for Danmark Regeringen ønsker at styrke konkurrencen i hele Danmark. Effektiv konkurrence

Læs mere

Færgefart i danmark 2014

Færgefart i danmark 2014 Færgefart i danmark 2014 2 Årsberetning 2014 Foreningen Bilfærgernes Rederiforening er en branche- og arbejdsgiverforening for danske rederier, der driver færgedrift med bilfærger, dvs. skibe i fast rutefart,

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. december 2012) 1 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere