Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser"

Transkript

1 Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde med Randers kommune i forhold til lejere der er i fare for at blive udsat af deres lejebolig. Baggrund for projektet Boligforeningerne administreret af administrationsselskabet RandersBolig har de seneste år oplevet en stigning i antallet af udsættelser. En opgørelse lavet september 2014 viser, at i 2013 var der 81 udsættelser, der kostede boligorganisationen knap 3,7 mio. kr. I 2014 viser det sig, at der det første halvår har været 49 udsættelser hvor udgiften for boligorganisationerne beløber sig til 2,2 mio. kr. En fremskrivning afspejler, at udsættelser i 2014 dermed potentielt kan udgøre en udgift for boligorganisationerne på i alt 4,4 mio. kr. En stigning på knap 19 %. Scenariet er, at i 2015 kan udgiften for boligorganisationerne i værste fald være 5,2 mio. kr. Udviklingen afspejler sig ligeledes i statistik for effektive udsættelser, hvor Randers er den kommune i Danmark med flest effektive udsættelser blandt de sager der behandles i Fogedretten. I juni 2014 blev der afholdt boligkonference med bl.a. udsættelser som tema, og her blev det besluttet at der skal sættes fokus på nedbringelse af udsættelser. Det resulterer i, at bestyrelserne i de enkelte boligforeninger under RandersBolig i september 2014 giver hensigtserklæring om at lave en forebyggende indsats mod udsættelser. Den 29. september besluttede bestyrelsen i RandersBolig at yde økonomisk støtte til en 1 ½ årig indsats på baggrund af disse hensigtserklæringer. For de familier der udsættes af egen bolig, er det en voldsom begivenhed, som har store konsekvenser både på kort og lang sigt. Familien kan gå i opløsning, en udsættelse har en negativ effekt på børns muligheder senere i livet, indbo mistes og medfører yderligere udgifter for de berørte familier. Der er derfor også en social gevinst at indhente ved indsatsen.

2 Mål for projektet Målet for projektet er først og fremmest at forebygge udsættelser. Det forventes helt konkret, at indsatsen vil føre til: Leverancer: Delmål: Resultater: Der skal i projektperioden have været etableret kontakt til 200 beboere med restancer Det ventes, at der i projektperioden er 100 beboere, der indgår et rådgivningsforløb. Rådgivningsforløbene vil være af meget varieret karakter. Enkelte forløb er langvarige med længere udredning af økonomiske problemstillinger. Andre vil være af korterevarende karakter. Det ventes dog at minimum 18 sager vil vedrøre udsættelsestruede beboere. Der skal etableres et tættere samarbejde med Randers kommune i forhold til udsættelsessager. Samarbejdet skal bl.a. føre til gennemskuelige sagsgange, muligheder for brobygning mv. Den boligsociale medarbejder indgår i analysegruppe og bidrager til analyser af udsættelsessager. Et fald i antallet af udsættelser Udvikling af samarbejdet med Randers kommune for håndtering af udsættelsessager Målgruppe for projektet Projektets målgruppe er alle beboere bosiddende i lejemål administreret af RandersBolig, og som får udfordringer med at kunne betale husleje, og derfor modtager en rykker. Det kan derfor både være beboere med svære økonomiske problemstillinger, men også familier der er havnet i en situation, hvor der er behov for hjælp til at finde løsninger på problemstillinger, der har indflydelse på deres økonomi (fald i børneydelse, fald i boligsikring, tab af job mv.), og som på sigt kan medføre en udsættelse, såfremt der ikke sættes ind i tide. Målgruppen kan også omfatte beboere der selv henvender sig, og hvor perspektivet er forebyggelse af en forværring af økonomisk situation.

3 Indhold og praksis herunder metoder og forandringsteori Projektets primære indsats er ansættelsen af en medarbejder. De metoder som medarbejderen vil tage i anvendelse er: Analyse af procedurer arbejdsgange i boligorganisation og hos kommune. Herunder opbygning af ERFA netværk, hvor samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer udbygges og styrkes i forhold til udsættelser. Indhentning af viden om forebyggelse af udsættelser (best practice) bl.a. gennem deltagelse i landsdækkende ERFA netværk vedr. økonomisk rådgivning og forebyggelse af udsættelser. En opsøgende indsats. I tæt samarbejde med RandersBoligs udlejning, Boligbutikken, skal den tilknyttede medarbejder kontakte beboere der er i fare for at blive udsat af sin lejebolig som følge af huslejerestancer. Gældsrådgivning herunder foretage vurderinger af lejernes økonomiske situation, budgetlægning og etablering af aftaler med betalingsservice, hjælpe med ansøgning om offentlige ydelser og/eller tilskud, beregne gældsafvikling, kontakt til kreditorer og etablering af aftaler om afvikling af gæld, være bisidder ved møder med kreditorer, vurdere muligheder for gældssanering og hjælpe med at søge gældssanering. Helhedsorienteret tilgang. Ud fra antagelsen om, at der i nogle sager er en sammenhæng mellem de sociale udfordringer familierne står med og de økonomiske problemstillinger vil metoden kendetegnes ved, at der arbejdes ud fra et helhedssyn på de beboere der etableres kontakt til. Organisering Organisatorisk vil medarbejderen blive ansat i RandersBolig men i det daglige være tilknyttet Bysekretariatet, der er den boligsociale enhed under Randersbolig. Begrundelsen for, at medarbejderen tilknyttes Bysekretariatet er overvejende, at Bysekretariatet er placeret ude i boligområderne, og er den naturlige indgang for en målgruppe af særlig udsatte beboere. Hertil er Bysekretariatet rutineret i at arbejde projektorienteret, og det vurderes at det er vigtigt, at denne projekterfaring knyttes til nærværende projektinitiativ. Da indsatsens succes afhænger af et tæt samarbejde med bl.a. Boligbutikken vil medarbejderen bliver koblet tæt på administrationen på Marsvej. Projektets fremdrift og resultatskabelse vil følges af Styregruppen, der består af kontorchefen i Randersbolig, Bysekretariatets sekretariatsleder og projektleder, forvaltningskonsulent, teamleder fra Boligbutikken, tværgående økonomimedarbejder.

4 Organiseringen kan i forhold til Styregruppens opgaveportefølje, illustreres på følgende vis: Samarbejde ifht. gældsrådgiver Styregruppe Årlig boligkonference Statistik Dokumentation og evaluering Dokumentation på indsatsniveau vil den tilknyttede medarbejder være ansvarlig for. Medarbejderen ventes løbende at dokumentere indsatsen via registrering af de beboere der etableres kontakt med. Registreringerne vil som minimum vise hvem der har været kontakt til, fra hvilken afdeling, og hvad resultatet af gældsrådgivningsforløbet er. Registreringerne suppleres af kvalitative vurderinger, der skal bidrage til den metodiske udvikling af gældsrådgivning. Evaluering af indsatsens effekt i forhold til antallet af udsættelser vil statistikgruppen levere data til. Statistikgruppen har leveret data der belyser antallet af udsættelser før indsatsen, og vil arbejde videre med at kunne levere data, hvor udviklingen i udsættelser overvåges løbende. Den tilknyttede medarbejder ventes at deltage i dette arbejde. Indsatsens indvirkning på antallet af udsættelser vil desuden suppleres med/holdes op imod data fra Fogedretten. Der vil ske en løbende afrapportering. Målgruppen for afrapportering vil først og fremmest være Styregruppen. Afrapporteringen vil dertil ske til beboerdemokratiet som bevilgende myndighed. Da samarbejdet ventes at have indflydelse på måltal vedr. den boligsociale helhedsplanen vil der ligeledes være en løbende afrapportering til helhedsplanens styregruppe.

5 Tidsplan og milepæle Indsatsen vil forløbe fra marts 2015 til efteråret 2016, i alt 18 måneder. Tidsplan og milepæle for de første 6 måneder ser ud som følger: Marts 2015 Medarbejder ansættes. Det ventes, at medarbejderen den første måned påbegynder det opsøgende arbejde på baggrund af rykkerlister fra medio november og medio december. Der afholdes møde i Styregruppen, hvor medarbejderen deltager og præsenterer sig selv. Maj 2015 September 2015 Det ventes, at medarbejderen på dette tidspunkt er startet op og har flere igangværende og/eller afsluttede sager. Halvårsevaluering med Styregruppen, med status for igangværende og afsluttede sager samt vurdering af status for samarbejdet med kommunen. Forankring Afhængigt af udviklingen i antal udsættelser, vil det overvejes om en evt. indsats kan forlænges. Dertil skal der til 2017 iværksættes en ny boligsocial helhedsplan. I den forbindelse bør det overvejes om den nuværende økonomiske rådgivning kan udvides. Hertil vil der, i regi af Bysekretariatet, være en løbende overvågning af muligheder for at søge puljemidler.

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015 OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN OG SCHACKENBORGVÆNGE 2014 2017 ALLONGE TIL BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN 2013-2017 1 ALLONGE Denne allonge er et tillæg til Oasen Boligsocial Helhedsplan

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014)

Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014) Indhold 1. Resumé...2 2. Metode, definitioner og afgrænsning mv...3 A. Kommissorie...3 B. Definition af billige boliger...3 C. Afgrænsning af målgruppen...3 D. Metodebeskrivelse...3 3. Analyse...4 A. Udbuddet

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner 1 2 Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Den almene boligsektor bidrager til at løse

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere