Budgetopfølgning ultimo august 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning ultimo august 2016"

Transkript

1 BILAG 1: 3. BUDGETOPFØLGNING 2016 Budgetopfølgning ultimo august 2016 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion Drift Forslag til tillægsbevillinger på drift Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder Øvrige økonomiske udfordringer kontraktområder Status på servicerammen for Anlæg Anlægsrammen Byggemodningerne i Ændring af bemærkning til anlægsbevillingen på Frueringvej...9 Følgende bilag vedlægges budgetopfølgningssagen i særskilte dokumenter: Bilag 2: Budgetoversigt med angivelse af forslag om tillægsbevillinger Bilag 3: Status på anlægsprojekter Bilag 4: Status på forandringer 2016 Bilag 5: Opgørelse af udgifter til flygtninge Bilag 6: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Status på OIK-puljen 2016 samt afrapportering fra projekter Bilag 8: Restanceopgørelse pr. 30. juni 2016 Bilag 9: Finansielle risici på formue- og gældssiden Bilag 10: Administrative flytninger mellem bevillinger 2016 Bilag 10 vedlægges af formelle årsager ift. Revisionen.

2 BILAG 1: 3. budgetopfølgning Konklusion 3. budgetopfølgning viser grundlæggende, at Skanderborg Kommune har en sund økonomi, hvor budgetterne overholdes. Der er dog områder, som er særlig udfordret på økonomien. Handicap- og psykiatriområdet er karakteriseret ved stigende aktiviteter og udgifter, det forventede samlede merforbrug er 13,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der foreslås i denne budgetopfølgning en tillægsbevilling på politikområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (servicelovsbevillingen) på 2 mio. kr. Tillægsbevillingen skal finansiere en del af kommunens medfinansiering af et projekt under Socialstyrelsen (ACT-projektet). Derudover bliver det dels foreslået at lægge et mindreforbrug på 23 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet i kassen og dels foreslået at give en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. til finansiering af midt- og efterreguleringer fra staten. Endelig bliver det foreslået at give en indtægts-tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til indtægten fra salg af KMD-ejendomme. På baggrund af budgetopfølgningen er der lavet en vurdering af, hvorvidt Skanderborg Kommunes regnskab for 2016 forventes at holde sig inden for servicerammen. Der er en tydelig tendens til, at forbruget inden for servicerammen er højere i år i forhold til tidligere år, hvilket også er en tendens KL kan se på landsplan. Vurderingen er dog fortsat, at regnskab 2016 vil holde sig inden for kommunens serviceramme, selv om det forventes, at der forbruges af de opsparede midler. Sammen med opfølgning på økonomien er der også ved hver budgetopfølgning en status på, hvordan det går med de politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen. Disse fremgår af bilag Drift I dette afsnit gives et overblik over de udfordringer, der er fremkommet på driften i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo august Forslag til tillægsbevillinger på drift Tabel 2.1 viser de tillægsbevillinger, der foreslås på driften. Tabel 2.1: Forslag til bevillingsændringer på drift (i kr.) Politikområde Indenfor servicerammen? og frem Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Bemærkninger (Uddybes i afsnit 2.2) ja Merudgifter til ACT-projekt (serviceloven) Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Tilskud og skatter nej Midtvejs- og efterreguleringer Indtægt fra salg af KMD Ejendomme I alt i forhold til kassen nej Mindreforbrug primært som følge af færre udgifter til de forsikrede ledige. nej Indtægt fra Kommunernes IT selskab Kombit s salg af ejendomme, hvor KMD i dag lejer sig ind. Note: - betyder merforbrug eller mindreindtægt / + betyder mindreforbrug eller merindtægt 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder I dette afsnit beskrives dels de politikområder, hvor der er væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede og dels de politikområder, der har høj bevågenhed.

3 Børn og unge med særlige behov Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår en positiv overførsel fra 2015 på ca. 2,8 mio. kr. Årets resultat for 2016 isoleret set udgør således et merforbrug på ca. 4,1 mio. kr., hvilket er på samme niveau, som forventningen ved 2. budgetopfølgning. Det forventede regnskab for 2016 er med udgangspunkt i de aktive bevillinger pr. ultimo august 2016 og er inkl. kendt til- og afgang for den resterende del af året, samt en pulje til aktivitetsstigning vedrørende anbringelser. Det samlede forventede merforbrug isoleret for 2016 skyldes bl.a., at der i 2016 er betalt anbringelsesudgifter vedrørende 2015 på 1,1 mio. kr. Det forventede merforbrug skal således ses i sammenhæng med den positive overførsel fra Herudover er det forventede merforbrug primært forårsaget af to udgiftstunge anbringelser på sikrede institutioner (som begge ophører i 2016), samt stigende udgifter til visse typer af forebyggende foranstaltninger (aflastningsordninger og kontaktpersonordninger). Som konsekvens heraf, er allerede igangsat en gennemgang af samtlige bevillinger til aflastning og kontaktpersoner med henblik på om muligt at nedbringe udgiftsniveauet. Bevillinger til anbringelser gennemgås løbende. Med udgangspunkt i det nuværende udgiftsniveau og fremadrettede ændringer til bevillingerne, giver det ikke anledning til budgetudfordringer fremadrettet. Ældre Der forventes pr. ultimo august 2016 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Der blev overført 5,8 mio. kr. fra 2015, hvoraf 3,8 mio. kr. er flyttet til handicap- og psykiatribevillingen til finansiering af merforbruget på denne bevilling. Årets resultat isoleret for 2016 er således et merforbrug på 0,8 mio. kr. Helårsforventningen til 2016 er en meraktivitet på 0,5% i forhold til forventede stigning fra Aktiviteten kan holdes inden for budgettet. Stigningen i aktiviteten kommer næsten fuldt ud på frit valgs-området. Handicap og psykiatriområdet (dækker to politikområder) Budgettet til handicap- og psykiatriområdet er delt på to bevillinger på henholdsvis politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap og politikområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold. Der forventes samlet på de to bevillinger et merforbrug på 13,3 mio. kr. Handicap- og psykiatridelen omfattet af demografimodellen på begge politikområder På handicapdelen er det forventede antal helårsborgere lig med forudsætningen for demografimodellen for Det forventede antal helårsborgere i 2016 er 233 borgere mod 232, som var forudsætningen for demografimodellen. Gennemsnitsprisen pr. helårsborger ved 3. budgetopfølgning er kr., hvilket er ca kr. over gennemsnitsprisen i 2015, men svarer til den forventede gennemsnitsudgift pr. borger i På psykiatridelen er der en større nettotilgang end i 2015 samt en øget gennemsnitspris på ca kr. pr. helårsborger i forhold til Det er således på psykiatridelen, at det største merforbrug kan henføres. I forhold til forudsætningerne for demografimodellen for 2016 er den forventede gennemsnitspris ca kr. højere og det kan forventes at aktiviteten også bliver højere end forventet. Øvrige udgifter på politikområde Borgere med fysiske og psykiske handicap Der er ændrede forventninger til effektiviseringer på handicapbevillingen for i alt 2,9 mio. kr., hvor man tidligere havde indregnet en økonomisk gevinst ved blandt andet takstforhandling med leverandørerne. Det vurderes ikke længere, at det er realistisk at indhente denne gevinst på nuværende tidspunkt. Der arbejdes fortsat med at finde yderligere effektiviseringstiltag, som kan reducere det forventede resultat. Der er igangsat et øget fokus på at udarbejde VUM-udredninger på borgerne på handicapbevillingen, som på længere sigt skal gøre det lettere at forhandle takster. Øvrige udgifter på politikområde Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (serviceloven) Skanderborg og Københavns Kommuner afprøver i perioden Assertive Community Treatment (ACT)-metoden, som er en intensiv, helhedsorienteret og tværfaglig støtte og behandlingsindsats til borgere 3

4 over 18 år med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Afprøvningen af ACT-metoden skal støtte målgruppen i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse. Der forventes et merforbrug på ACT-projektet, og der søges om en tillægsbevilling på 2 mio. kr., til dækning af dette merforbrug. Begrundelsen for at søge en tillægsbevilling er, at en del af merudgifterne ville være kommet på Arbejdsmarkedsbevillingen, hvis ikke denne ekstra indsats var igangsat. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (bevilling uden overførsel) Bevillingen Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold kan opdeles i tre områder: De budgetgaranterede udgifter, Beskæftigelsestilskudsområdet samt øvrige overførsler og udgifter. De to første områder er budgetgaranterede, og kommunerne får samlet set dækket udgifterne på disse områder. Det betyder, at mer- eller mindreforbrug bliver efterreguleret senere. Derfor antages det, at et mer- eller mindreforbrug på disse områder, modsvares af en mer- eller mindreindtægt i kommunekassen. Ved 2. budgetopfølgning blev der forventet et mindreforbrug på 18 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. blev lagt i kassen. Ved denne budgetopfølgning forventes der samlet set et mindreforbrug på 23 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen foretaget en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne i Udgifterne er vurderet til at være 2,6 mia. kr. lavere end antaget ved økonomiaftalen for For Skanderborg Kommune svarer dette til, at vi skal reducere budgettet til overførselsudgifter med ca. 26 mio. kr. Derudover bliver beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleret med -5 mio. kr. Samlet set bør vi altså ifølge midtvejsvurderingen reducere budgettet til overførsler med ca. 31 mio. kr., men vi reducerer kun budgettet med 26 mio. kr. Til gengæld bliver kommunen reelt kun midtvejsreguleret med i alt 20 mio. kr. Hvilket giver et overskud for Skanderborg Kommune på 6 mio. kr. i Mer- og mindreforbruget fordeler sig således: Det budgetgaranterede område: På det budgetgaranterede område forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over både mer- og mindreforbrug. Der forventes således et merforbrug på ledighedsydelse på 10,1 mio. kr., men et mindreforbrug på integrationsydelse på 8,1 mio. kr. Beskæftigelsestilskudsområdet: Skanderborg Kommunes beskæftigelsestilskud for 2016 til dækning af udgifter til forsikrede ledige er på 100 mio. kr. Der er budgetteret med 103 mio. kr. - altså en overbudgettering på ca. 3 mio. kr., som blev finansieret af kassen. Ved 2. budgetopfølgning blev der derfor lagt 3 mio. kr. i kassen. Ved 3 budgetopfølgning forventes yderligere et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet lyder på 5 mio. kr., så på nuværende tidspunkt er der et overskud på beskæftigelsestilskudsområdet på 11,8 mio. kr. Det endelige resultat på området må afvente efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, hvor Skanderborg Kommune sandsynligvis skal aflevere penge til staten. Øvrige overførsler: Der forventes et mindreforbrug på de øvrige overførsler på 3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over både mer- og mindreforbrug. Der er således et forventet merforbrug på udgifter til sygedagpenge på 11,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er 123 flere helårspersoner på sygedagpenge i forhold til forventningen ved budgetlægningen. Derimod er der bl.a. et forventet mindreforbrug på udgifter til fleksjob på 8,7 mio. kr. Efterregulering 2015 Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 er blevet udmeldt, og Skanderborg Kommune skal aflevere 2,2 mio. kr. til staten. Der var i 2015 et overskud på beskæftigelsestilskudsområdet på 13,8 mio. kr., som blev lagt i kassen ved regnskabsafslutningen

5 Flygtningeområdet flere politikområder Det har vist sig, at Danmark ikke modtager så mange asylansøgere som man forventede, da flygtningekvoterne blev meldt ud. Derfor har udlændingestyrelsen nedjusteret flygtningekvoten for både 2016 og Skanderborg Kommunes flygtningekvote for 2016 er således blevet nedjusteret fra 263 personer til 124 personer. I 2017 er kvoten nedjusteret fra 211 personer til 119 personer. Budgettet på beskæftigelsesområdet bliver, som følge af nedjustering af kvoten, reduceret med 3,4 mio. kr. i 2016 i denne budgetopfølgning, jf. afsnittet om Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (bevilling uden overførsel) Da det er budgetgaranterede udgifter, må det antages, at der vil ske en tilsvarende efterregulering af indtægterne. På administrationsområdet forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Mindreforbruget vil blive lagt i kassen ved regnskabsafslutningen. Budgettet på dagtilbuds- og skoleområdet er baseret på de faktiske indmeldinger i dagtilbud og skole mv. samt hvor mange børn, der er på venteliste til indskrivning og ikke så meget, hvad en mekanisk fremskrivning i forhold til kvoten burde give. En opfølgning på budget 2016 viser, at der bliver et lille overskud på kr. på demografikontiene og samtidig en merudgift på modtageklasser på ca. 1 mio. kr. Denne merudgift kan finansieres inden for budgettet til Skoler og pædagogiske fritidstilbud. Der er lavet en ny tildelingsmodel på modtageklasserne, der indebærer, at merudgiften ikke forventes at stige fremadrettet Den budgetmæssige konsekvens af de nedsatte kvoter i 2017 vil blive taget op i 1. budgetopfølgning i 2017, hvor der forventes yderligere budgetreduktioner på beskæftigelsesområdet, primært på de budgetgaranterede områder. Derudover forventes der også et mindreforbrug på administration. På dagtilbuds- og skoleområdet (demografi) giver den nye kvote ikke anledning til ændrede forventninger til antal børn på kvoten og familiesammenføringer. Der er således indregnet yderligere ca. 1 mio. kr. til dagtilbudsområdet samt 0,1 mio. kr. til pasning i fritidstilbud. Derudover er der indregnet 50 elever mere i almen skole, hvilket er en konsekvens af den nye tildelingsmodel på modtageklasserne, hvor eleverne hurtigere bliver sluset ud i de almene klasser. Demografi Dagtilbud 0-6 årige og Skoler og pædagogiske fritidstilbud (demografi) Status på demografikontiene for 2016 viser et forventet mindreforbrug på dagtilbud 0-6 årige på ca. 2 mio. kr. og et mindreforbrug på skoler og pædagogiske fritidstilbud på ca. 2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der er færre klub- og SFO-børn end forventet og lavere udgifter til søskende- og fripladstilskud end forventet. Budgettet for 2017 er genberegnet med udgangspunkt i niveauet for søskende- og fripladstilskud i første halvår af Det viser et forventet mindreforbrug på pasningsområdet på ca. 1,5 mio. kr. Ældre (demografi) På ældreområdet er der en demografipulje på 2 mio. kr., som ikke er udmøntet. Det vurderes ved regnskabsårets afslutning, hvorvidt de overskydende midler skal anvendes til finansiering af det stigende aktivitetsniveau på handicap- og psykiatriområdet. Generelt vedrørende demografi Det vurderes ved regnskabsafslutningen, hvorvidt de overskydende midler på demografi på børne- og ældreområdet skal anvendes til finansiering af det stigende aktivitetsniveau på handicap- og psykiatriområdet. 5

6 Finansiering På finansiering søges der en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. Beløbet er specificeret i tabel 2.2. Tabel 2.2 Specifikation af mindreindtægt på finansiering (konto 7) Midtvejsregulering, tilskud og udligning: Øvrige overførselsudgifter: Budgetgaranterede udgifter: Regulering af kommunal medfinansiering vedr. sundhed: Øvrige reguleringer: Refusionsomlægning øget tilskud Tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen 432 Forøgelse af bloktilskud sfa. øgede udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet Midtvejs- og efterregulering af Beskæftigelsestilskuddet Øvrige skatter (primært grundskyld) Ekstraordinært flygtningetilskud I alt Note: - betyder merforbrug eller mindreindtægt / + betyder mindreforbrug eller merindtægt Midtvejsreguleringen finansieres primært ved mindreudgifter på Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet. Indtægt fra salg af KMD-ejendomme Da KMD blev solgt, blev der dannet et nyt fælleskommunalt IT-selskab, der hedder KOMBIT. Ejerskabet til de bygninger, hvor KMD har til huse, har hidtil ligget hos KOMBIT. Nu er bygningerne solgt, og indtægterne fra salget er fordelt til kommunerne Øvrige økonomiske udfordringer kontraktområder Nedenfor er nævnt de kontrakter, der enten forventer et merforbrug på 3 % af det korrigerede budget eller er i gang med at følge en handleplan for afbetaling af gæld. Der følges administrativt op på disse månedligt. Det drejer sig pt. om følgende kontrakter: Dagplejen Der har i flere år været nedgang i børnetallet, og det er således faldet fra i 2011 til 690 i december I 2016 opleves dog en stigning i børnetallet, så der på nuværende tidspunkt passes 714 børn i dagplejen. Stigningen i børnetallet betyder, at der er en bedre kapacitetsudnyttelse og dermed færre ledige pladser. Der blev i 2015 vedtaget en ny tildelingsmodel til dagplejen, som har betydet en øget tildeling. Ved 1. budgetopfølgning 2016 blev effektiviseringskravet fra 2011 og frem eftergivet, svarende til 2,2 mio. kr. og samtidig blev effektiviseringskravet på 0,5 mio. kr. for 2016 og frem eftergivet. Der forventes et mindreforbrug i 2016 på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget i dagplejen er disponeret til nedenstående initiativer, som først bliver iværksat i 2017: Dagplejen arbejder i øjeblikket på at omlægge inklusionsmidlerne, hvilket er til drøftelse i LMU. Dagplejens vognpark og øvrigt inventar er meget nedslidt efter de seneste års stramme budgetter. I 2017 forventes en total udgift på kr. til udskiftning og nyanskaffelser af barnevogne. Der er endvidere lavet aftaler om bygningsmæssige forandringer for ca kr. i forbindelse med den interne flytning af dagplejens legestue og gæstehus i Universet i Hørning. Dette forventes udført i begyndelsen af Veng Skole og Børnehus Veng skole og Børnehus kom ud af 2015 med et merforbrug på kr. svarende til 5,4 % af det korrigerede budget. 3. budgetopfølgning viser et samlet forventet underskud på kr. svarende til 5 % af det korrigerede budget

7 Handleplanen kan på nuværende tidspunkt ikke overholdes. Dette skyldes bl.a., at 4 elever er henvist til specialtilbud, og et for højt personaleforbrug på SFO/Klub først på året. Disse forhold er der handlet på, bl.a. ved personalereduktion. På grund af opsigelsesvarsler slår effekten først igennem sidst på året. Landsbyordningen i Herskind Herskind skole og SFO har lavet en ny handleplan for 2016, hvor de forventer at have afviklet gælden ved udgangen af budgetopfølgning viser et samlet underskud på kr. svarende til 2,8 % af det korrigerede budget. Flere ændringer er sat i gang bl.a. fælles morgenåbning i Børnehave og SFO. Gælden afvikles derfor hurtigere end forventet. Plejedistrikt Hørning Plejedistrikt Hørning overførte i 2015 et merforbrug på 2,2 mio. kr. til Det forventede regnskab for 2016 viser et merforbrug på 2,7 mio. kr. svarende til 7 % af det korrigerede budget. Udviklingen i negativ retning var først på året stoppet. Kommunens rotationsprojekt (update af sosuassistenter) har dog udfordret distriktet en del. Projektet er i princippet lønneutral, men de involverede medarbejdere er ofte deltidsansat på aften- og natarbejde og optjener derfor en del afspadseringstimer efter endt kursus. Dette har derfor medført en del uforudsete vikartimer, som ikke er blevet bevilget i projektet. For at bremse merforbruget, har Plejedistriktet Hørning bl.a. reduceret med en mellemlederstilling med virkning pr. 31. december Plejedistrikt Skanderborg Nord Plejedistrikt Skanderborg Nord har i flere år haft underskud. De overførte et merforbrug på 1,9 mio. kr. fra 2015 til Det forventede regnskab for 2016 viser et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. svarende til 11 % af det korrigerede budget. For noget af forklaringen på merforbruget kan henvises til kommunens rotationsprojektet (update af personalet). Der har været mange uforudsete udgifter til vikarer bl.a. på grund af sygdom/ustabile rotationsvikarer og optjente afspadseringstimer på rotationsmedarbejderne (deltidsmedarbejdere på fuldtidskursus). Desuden har der været flere plejekrævende demens-borgere i 2016, der ikke er bevilget timer til. Der er en ny handleplan under udarbejdelse. Der arbejdes fortsat med reduktion af det faste personale, vagtplanændringer samt mindre vikarforbrug. Disse tiltag får først fuld effekt sidst på året og nogle af tiltagene bliver først udmøntet i Socialpsykiatrien Psykiatrien forventer at komme ud af 2016, med et merforbrug på ca kr. svarende til 2,8 % i forhold til det korrigerede budget. I budgetaftalen for 2016 blev der besluttet et sparekrav vedrørende bofællesskaberne. Det er den del af Socialpsykiatriens tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Sparekravet udgør 0,5 mio. kr. og er indarbejdet i budgettet. Derudover er der, i lighed med de øvrige budgetområder, udmøntet 0,75 % effektivisering, som udgør kr. Der er reduceret med 4 stillinger bredt i Socialpsykiatrien, hvor den fulde effekt opnås i Der er usikkerhed omkring takstindtægten for de 3 aflastningspladser på Kjærsholm. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 66. Ifølge handleplanen afvikles gælden i årene 2016 til 2018, og handleplanen overholdes. 7

8 Biblioteket Der forventes et merforbrug på kr. svarende til 4,7 % af det korrigerede budget. Biblioteket overførte et merforbrug på kr. fra 2015 til Fremadrettet forventes det, at der kan spares kr. årligt på rengøring, da der er lavet en ny indkøbsaftale om rengøring. Endvidere forventes det, at det nye fælles bibliotekssystem, som er blevet etableret i 2016, vil give besparelser fremadrettet. På grund af forsinkelse med projektet, havde Biblioteket to leverandører indtil ultimo april Status på servicerammen for 2016 Ved hver budgetopfølgning bliver der givet en status på servicerammen, da ca. 30 mio. kr. af bloktilskuddet er et såkaldt betinget bloktilskud. Det betyder, at de 30 mio. kr. er betinget af, at landets kommuner samlet set overholder den samlede serviceramme. Ved en overskridelse af servicerammen vil der være sanktioner. Eventuelle sanktioner består af en individuel sanktion pr. kommune som udgør 60 %, og en kollektiv sanktion som udgør 40 %. Sanktioner kan udløses, hvis alle kommuner under et ikke overholder servicerammen. Det betyder, at der godt kan være kommuner som overskrider rammen så længe andre kommuner ligger tilsvarende under. For Skanderborg Kommune forventes det, at regnskab 2016 vil komme til at ligge meget tæt på servicerammen. I forhold til tidligere år, ses der en tydelig tendens til at forbruget er højere og ligger tættere på servicerammen, end vi har oplevet tidligere. Det forventes således, at der bruges af de opsparede midler. Vurderingen er dog fortsat, at regnskab 2016 vil holde sig inden for servicerammen. Forbruget vil blive fulgt tæt resten af året. 3. Anlæg 3.1. Anlægsrammen 2016 Kommunerne og staten har aftalt en samlet anlægsramme svarende til kommunernes oprindelige anlægsbudgetter for Denne anlægsramme er defineret som kommunale bruttoanlægsudgifter inkl. byggemodning, men eksklusiv almene boliger og klimainvesteringer. Anlægsindtægterne er ikke en del af rammen. I 2016 er Skanderborg Kommunes anlægsramme over for Staten på 188,485 mio. kr. Det forventede forbrug i 2016 inden for anlægsrammen er ca. 187,2 mio. kr. Forudsætningerne for denne forventning fremgår af tabel 3.1 herunder. Tabel 3.1: Forudsætningerne for det forventede forbrug inden for anlægsrammen i 2016 (i kr.): I alt anlægsramme overfor Staten Overførsler på anlæg indenfor anlægsrammen fra 2015 til Øvrige tillægsbevillinger i 2016 på anlæg indenfor anlægsrammen Rådighedsbeløb indenfor anlægsrammen som ikke forventes brugt i 2016 Mindreforbrug på byggemodninger i forhold til den afsatte ramme i 2016 på 25 mio. kr Mindreforbrug på anlæg under politikområderne Udviklingsstrategi og administration Mindreforbrug på anlæg under politikområderne Ældre, Handicap og Integration Mindreforbrug på anlæg under politikområderne Klima og Vej og Trafik Mindreforbrug på anlæg under politikområde Kultur og fritid Forventet forbrug på anlæg indenfor anlægsrammen i 2016 herefter

9 Konklusionen er således, at anlægsrammen for 2016 overholdes. Der forventes faktisk et lille mindreforbrug af anlægsrammen på (188,5-187,2) = 1,3 mio. kr. i I 2015 overskred Skanderborg Kommune anlægsrammen med 22 mio. kr. Men da der på landsplan ikke var overskridelse af rammerne for anlæg og serviceudgifter samlet set, var der ingen sanktioner fra regeringens side. Ifølge KL er der i 2016 en tendens til, at anlægsniveauet på landsplan er lige så højt som i 2015, mens serviceudgifterne er stigende. Det kan derfor ikke forventes, at anlægs- og serviceudgiftsrammerne samlet set kan holdes i Hvis serviceudgiftsrammen netop holdes og anlægsrammen overskrides på landsplan, kan der derfor eventuelt forventes sanktioner. Det vides ikke, om der er tale om individuelle eller en kollektiv sanktion. Sidste år var overskridelsen af anlægsrammen 1,1 mia. kr. på landsplan. Hvis det samme gør sig gældende i 2016, vil Skanderborg Kommunes andel, ved en kollektiv sanktion, være 11 mio. kr. Ved helt eller delvist individuelle sanktioner vil Skanderborg Kommunes andel i 2016 være mindre eller ingen, da kommunen ikke overskrider sin del af anlægsrammen Byggemodningerne i 2016 Der er et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til den afsatte ramme i 2016, jf. tabel 3.1. I dette tal ligger for det første, at der kun er udmøntet 17,4 mio. kr. af rammen på 25 mio. kr. Og for det andet, at der, af de udmøntede midler, kun forventes anvendt 7,4 mio. kr. i Dette skyldes hovedsageligt, at Svaneparken etape 3 ikke er igangsat endnu. Hen over sommeren er den højspændingsledning, som løb over området, blevet fjernet fra arealet, og byggemodningen forventes igangsat her i efteråret. Byggemodningen Stilling Landevej afventer lokalplanens vedtagelse og er derfor også forsinket. Og endelig har der i Hylke været afventet spildevandsplan-ændring og støjmålinger. Byggemodningen i Hylke forventes dog foretaget i år. For en uddybning af øvrige mindreforbrug, se da Bilag 3 Status på anlægsprojekter Ændring af bemærkning til anlægsbevillingen på Frueringvej Skanderborg Tennisklub har ansøgt om kommunal finansiering af udvidelse af parkeringspladsen ved tennishallen, idet klubbens parkeringsmuligheder bliver begrænsede når Fureringvej udbygges. Dette skyldes, at man før har gjort brug af vejarealet for Frueringvej til midlertidig parkering. Der ønskes en politisk godkendelse af at finansiere etableringen af ekstra grus-parkeringspladser ved tennishallen til en udgift af kr., hvis det bliver muligt inden for den eksisterende anlægsbevilling på 20 mio. kr. til Frueringvej. 9

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo januar 2014

Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 2 2. Drift... 2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift... 2 2.2. Status på servicerammen for 2014... 3 2.3. Øvrige udfordringer

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo april 2015

Budgetopfølgning ultimo april 2015 Budgetopfølgning ultimo april 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder...7 2.3. Øvrige

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet Månedsmøde Oktober - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo august 2015

Budgetopfølgning ultimo august 2015 Budgetopfølgning ultimo august 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder...4 2.3. Øvrige

Læs mere

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-012220-3

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-52-14 Dato: 07-08-2014 Sagsbehandler: Henrik Lück Madsen og Carina Andersen Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet 1. Hovedkonklusionen på budgetkontrollen

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere