Rapport UDDANNELSESNÆVNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport UDDANNELSESNÆVNET"

Transkript

1 UDDANNELSESNÆVNET Rapport Analyse af centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration med henblik på at identificere typiske kompetencer i typiske arbejdsfunktioner. Projektet er et analyseprojekt under forsøgs- og udviklingsmidler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv Projektnr.: Uddannelsesnævnet Januar 2010

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Problemstilling Formål Mål Metode Afgrænsning 3 2. Desk research Identifikation af jobprofiler Identifikation af arbejdsfunktioner og kompetencer Opstilling af nettoliste over jobprofiler Sammenkobling af jobprofiler og AMU-uddannelsesmål 8 3. Verifikation 8 4. Jobprofilstruktur Jobprofilstruktur inden for detailhandel Jobprofilstruktur inden for administration Jobtitler og typiske kompetencer Jobtitler og typiske kompetencer inden for detailhandel Jobtitler og typiske kompetencer inden for administration Formidling Projektgruppe og deltagere i verifikation Kildefortegnelse 43 1

3 1. Indledning 1.1. Problemstilling. Som et led i HAKL s arbejde med implementering af IKV, har HAKL i 2007/2008 udviklet en IKVvejledning. Under arbejdet med vejledningen blev det klart, at en væsentlig barriere for IKVvejledernes arbejde med IKV er, at der mangler sammenhæng imellem centrale jobprofiler og relevante arbejdsmarkedsuddannelser. Etablering af denne sammenhæng imellem centrale jobprofiler og relevante arbejdsmarkedsuddannelser vil dels kunne danne grundlag for vurdering af behov for udvikling og dels udgøre et udgangspunkt for IKV-vejledernes vurdering af hvilke uddannelsesmål, det er relevant at foretage en IKV imod. Jobfunktioner er sjældent klart definerede og afgrænsede og kan have forskelligt indhold alt efter branche og virksomhed. I mange tilfælde har IKV-vejlederen ikke de nødvendige forudsætninger for at udvælge de AMU-mål, der er relevante. Selv om IKV-vejlederen har de nødvendige forudsætninger, er det er stort arbejde at opstille AMU-mål, der tilsammen er relevante som udgangspunkt for en IKV. Hvis den enkelte vejleder selv skal identificere kompetencer i typiske arbejdsfunktioner, er der en relativ stor risiko for at IKV-grundlaget bliver forskelligt fra vejleder til vejleder, og dermed er der risiko for at kvaliteten i IKV bliver forskellig fra skole til skole Formål. Formålet med projektet er at skabe sammenhæng imellem centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration og relevante arbejdsmarkedsuddannelser som udgangspunkt for vurdering af behov for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser samt som et hjælpeværktøj for IKV-vejledernes arbejde med IKV, som vil kunne medvirke til at skabe grundlag for en højere og mere ensartet kvalitet af IKV Mål. Analyseprojektets mål er at analysere typiske arbejdsfunktioner og behov for kompetencer i alt ca. 20 centrale jobprofiler inden for de to FKB-er Administration og Detailhandel, samt at koble jobprofilerne sammen med relevante arbejdsmarkedsuddannelser Metode. Figur 1. Analysemetode. Desk research. Opstilling af bruttoliste over jobprofiler Identifikation af arbejdsfunktioner og kompetencer Opstilling af nettoliste over jobprofiler Identifikation af kompetencer Verifikation Projektet er gennemført som en desk research, hvor der med udgangspunkt i stillingsannoncer er opstillet en bruttoliste over stillingsbetegnelser med til hørende arbejdsfunktioner og jobkompetencer. Bruttolisten er sammenholdt med de faglige udvalgs oversigter over stillingsbetegnelser på de respektive hjemmesider, og der er herefter udarbejdet en nettoliste over centrale jobprofiler. Ud fra arbejdsfunktioner og jobkompetencer er der identificeret kompetencer i form af AMU-uddannelsesmål. De centrale stillingsbetegnelser og kompetencer er verificeret af skoler og et privat firma, og herefter er den endelige liste over jobprofiler og kompetencer opstillet. 2

4 1.5. Afgrænsning. Ved jobprofiler inden for administration forstår vi jobprofiler, der falder indenfor det administrative område, og altså ikke kun jobprofiler, der dækkes af FKB-en administration. Det har ikke været projektets opgave at opstille jobprofiler, der afspejler konkrete stillinger i konkrete virksomheder, men at udarbejde en sammenhæng imellem centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration, dels som et udgangspunkt for en vurdering af udviklingsbehov, og dels som et grundlag for IKV-vejlederen samarbejde med kursisten om udvælgelse af netop de kompetencer, der er relevante at foretage IKV ud fra. De jobtitler med tilhørende arbejdsfunktioner, der er anført som et resultat af projektet, vil med andre ord ikke kunne findes i alle virksomheder, men det er antagelsen, at resultatet af analysen vil gøre det muligt at identificere langt de fleste af de arbejdsmarkedsuddannelser, der kunne være relevante for medarbejdere inden for de to brancheområder, og som IKV-vejledere vil kunne tage udgangspunkt i, når de skal foretage en individuel kompetencevurdering. 2. Desk research Identifikation af jobprofiler. Det Faglige Udvalg for Kontoruddannelserne og Det Faglige Udvalg for Detailhandel har sammen med Det Faglige Udvalg for Handelsuddannelsen udarbejdet en database over jobområder med tilhørende jobfunktioner, (http://www.uddannelsesnaevnet.dk/default.aspx?id=318), og denne database er analyseret, og jobfunktioner/stillingsbetegnelser, der dækker afgrænsede arbejdsfunktioner er indgået i bruttolisten. I løbet af projektperioden er forskellige jobhjemmesider analyseret, bl. a. Som et led i desk researchen er der gennemført interviews med konsulenter fra Det Faglige Udvalg for Kontoruddannelserne og Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelsen, Derudover er indhentet forslag til jobprofiler fra virksomheden Detail Karriere, der samarbejder med bl.a. Ålborg Handelsskole om udvikling af kompetenceprofiler og kompetenceudvikling for detailhandelskæder i Danmark. Igennem analysen har vi fået bekræftet hypotesen om at virksomhederne anvender forskellige jobtitler for identiske job, og også samme jobtitler for job med forskelligt jobindhold. Ikke alle jobprofiler svarer til stillingsbetegnelser eller hvad man kunne benævne hele jobs. I mange tilfælde vil konkrete jobs i virksomheder indeholde flere jobprofiler. Eksempel herpå er jobprofilen: IT-superbruger, der ofte indgår i stillingsbetegnelser indenfor det administrative områder ved siden af andre funktioner, som f. eks. sagsbehandler, sekretær, chefsekretær. Projektet skulle opstille i alt 20 centrale jobprofiler indenfor detailhandel og administration, hvilket vi sige 10 indenfor hvert område, men da det dels var svært at dække de to brancheområder med kun 10 jobprofiler, og da der er et vist overlap imellem mange jobtitler, for eksempel indenfor regnskabs- og økonomområdet indenfor administration, så valgte vi i stedet at anføre alle jobtitler, hvor vi havde et tilstrækkeligt bredt materiale til at tilknytte arbejdsfunktioner og AMU-uddannelser. I alt er der opstillet 17 jobprofiler indenfor detailhandel og 21 inden for administration. 3

5 17 centrale jobprofiler inden for detailhandel. Butikschef/butiksleder Butiksmedhjælper/butiksmedarbejder Erhvervssælger/ekstern sælger Førsteassistent/førstemedarbejder Gruppeleder kundecenter Kasseassistent/kassemedarbejder Kasseleder / Check Out Service Manager Kundecentermedarbejder Kundeservicemedarbejder Lagerchef Lagermedarbejder/lagerassistent Salgsassistent/ Ekspedient Salgsleder Servicechef Servicemedarbejder Souschef Sælger/butikssælger 21 centrale jobprofiler inden for administration. Administrativ medarbejder Administrativ medarbejder, offentlig administration Bogholderiassistent/bogholderimedarbejder Booker - mødebooker Chefsekretær/direktions-sekretær Debitorassistent/debitorbogholder Ejendomsadministration Ejendomsmæglerassistent HR assistent IT superbruger Kontorservicemedarbejder/Kontorblæksprutte/Piccoline Kreditormedarbejder/kreditorbogholder Kundesupport-medarbejder Kursussekretær/uddannelsessekretær Lønningsmedarbejder Projektsekretær Receptionsmedarbejder /Front line officer/front office manager/service assistant Regnskabsmedarbejder/ regnskabsassistent Sagsbehandler Sekretær Økonomimedarbejder / controller 4

6 2.2. Identifikation af arbejdsfunktioner og kompetencer. For at have en fælles referenceramme for opstillingen af arbejdsfunktioner og kompetencer, har vi udarbejdet en model for jobprofiler inden for henholdsvis detailhandel, fig. 2, og administration fig. 3. Modellerne er vis på de to næste sider. Modellerne over jobprofiler er tænkt som metode til at sikre, at alle væsentlige kompetencer indgår i jobprofilerne, både de der konstituerer den faglige kerne, men også de almene faglige kompetencer, som metodiske, kommunikative, ITkompetencer, talforståelse og matematiske kompetencer og organisatoriske kompetencer. De personlige kompetencer indgår som hovedregel kun i arbejdsmarkedsuddannelser som dele af disse og ikke som selvstændige mål, men de er medtaget i modellen, bl.a. fordi de i jobannoncer fremstår som særdeles vigtige i beskrivelsen af jobprofiler og tilhørende kompetencer. Som et led i projektet er der opstillet en bruttoliste over typiske arbejdsfunktioner i de forskellige jobprofiler. Listen er udarbejdet på følgende måde: Der er gennemført en analyse af de to FKB-ere Administration og Detailhandel med henblik på at uddrage arbejdsfunktioner, der er direkte nævnt i FKB-teksten. I stillingsopslagene er de anførte arbejdsfunktioner analyseret og tilknyttet jobtitlerne. Projektets arbejdsgruppe har analyseret jobprofilerne og tilknyttet typiske arbejdsfunktioner og andre kompetencer ud fra erfaring med udvikling af uddannelser indenfor EUD- og AMU-området. Da produktet: typiske kompetencer i centrale jobprofiler, skal anvendes bredt over hele landet på IKV-kursister med kompetencer erhvervet i forskellige virksomheder, har vi valgt at gøre jobprofilerne brede, ved at tilknytte alle arbejdsfunktioner vi har fundet i jobannoncer fra forskellige virksomheder. De jobtitler med tilhørende arbejdsfunktioner, der er anført som et resultat af projektet, vil med andre ord ikke kunne findes i ret mange virksomheder, men metoden skulle være medvirkende til at IKV-vejledere ud fra de centrale jobprofiler vil kunne finde langt de fleste af de kompetencer, som det vil være relevant at foretage en IKV ud fra. Med andre ord har det ikke været projektets opgave at opstille jobprofiler, der afspejler konkrete stillinger i konkrete virksomheder, men at udarbejde en liste over relevante kompetencer, som IKVvejlederen i samarbejde med kursisten kan anvende til at udvælge netop de kompetencer, der er relevante at foretage IKV ud fra. I analysen af stillingsopslag har vi valgt at anføre personlige kompetencer og basale forudsætninger, som for eksempel: kontoruddannelse i en kolonne kalder: kompetencer. Da AMU-systemet kun i meget begrænset omfang rummer personlige kompetencer, vil disse ikke kunne genfindes i kolonnen med AMU-uddannelser. I de jobprofiler, hvor der hyppigt anføres, at stillingen forudsætter f.eks. kontoruddannelse, har vi ikke anført AMU-uddannelser, der afspejler en erhvervsuddannelse indenfor kontorområdet, fordi det ville indebære en stor udvidelse af antallet af AMU-mål. Det er således forudsætningen, at den basale uddannelse ikke kompetencevurderes ved en vurdering i forhold til AMU-mål, men i forhold til grunduddannelsen. Enten ved en meritvurdering eller igennem GVU. 5

7 Figur 2. Model for jobprofiler inden for detailområdet. Personlige kompetencer Almen faglig kompetence Organisatoriske kompetencer Faglig kerne Pengestrøm Metodiske Kompetencer. Forretningsforståelse Talforståelse og matematiske kompetencer Varestrøm Informationsstrøm Kundestrøm Kommunikative kompetencer IT-kompetencer Personlige kompetencer Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i Clematide og Agø: Et fælles begreb om kvalifikationer. DTI Arbejdsliv

8 Figur 3. Model for jobprofiler inden for administration. Personlige kompetencer Almen faglig kompetence Organisatoriske kompetencer Faglig kerne Adm.opgaver og sagsbehandling Metodiske kompetencer og forretningsforståelse. Talforståelse og matematiske kompetencer Regnskab og Økonomi IT-anvendelse Kommunikation og service Kommunikative kompetencer IT-kompetencer Personlige kompetencer Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i Clematide og Agø: Et fælles begreb om kvalifikationer. DTI Arbejdsliv

9 2.3. Opstilling af nettoliste over jobprofiler Bruttolisten er herefter gennemgået med henblik på at sammenlægge identiske jobprofiler, der har forskellige navne, samt fjerne jobprofiler, hvor der har mangler dokumentation for arbejdsfunktioner, og der er herefter fremkommet en foreløbig nettoliste. Se bilag 1. Jobprofiler inden for detailhandel og bilag 2. Jobprofiler inden for administration. Som nævnt ovenfor, er der i alt 18 jobprofiler inden for detailhandel og 21 indenfor administration Sammenkobling af jobprofiler og AMU-uddannelser Med udgangspunkt i arbejdsfunktioner er der herefter knyttet AMU-mål til arbejdsfunktionerne/jobprofilerne. Som ventet, kan der ikke til alle arbejdsfunktioner findes relevante AMU-mål, dels fordi mange arbejdsfunktioner findes i flere jobprofiler, men uden at det afføder et behov for kompetenceudvikling i AMUregi, og dels fordi kompetencebehovet i mange tilfælde vil være dækket igennem den erhvervsuddannelse, der ofte er en forudsætning for at blive ansat i de pågældende jobs. Antallet at tilknyttede AMU-mål blev i flere tilfælde meget stort, og oversigterne blev uforholdsmæssigt store. I den endelige version er AMU-målene derfor grupperet i 1: Amu-uddannelser faglig kerne, og 2 AMUuddannelser andre relevante kompetencer. AMU-uddannelser - faglig kerne rumme de AMU-mål, der vurderes at være mest relevante for jobprofilen og i gruppen AMU-uddannelser andre relevante faglige kompetencer rummer sekundære kompetencer og kompetencer, der ikke i alle sammenhænge kobles sammen med jobprofilen. Se bilag. Jobprofilstruktur inden for detailområdet, og bilag 4. Jobprofilstruktur inden for administration. 3. Verifikation. Det var oprindeligt planlagt at forelægge materialet for virksomheder for at få verificeret arbejdsfunktioner og tilknyttede kompetencer, men dels på grund af det store antal jobprofiler, dels fordi stillingsbetegnelser og jobprofiler varierer fra virksomhed til virksomhed, og dels fordi vi valgte at knytte alle fundne arbejdsfunktioner til jobprofilerne måtte vi opgive at få materialet verificeret hos virksomheder. Materialet er sendt til den private virksomhed Detailkarriere, der sammen med Ålborg Handelsskole arbejder med kompetenceudvikling til detailhandelen, til Ålborg Handelsskole, Tietgenskolen, Vejle Handelsskole og Uddannelsescenter Holstebro, der har gennemgået de opstillede jobprofiler og kommenteret dem. Kommentarer fra skolerne er indarbejdet i materialet. Tietgenskolen og Uddannelsescenter Holstebro deltog også i arbejdet med at udarbejdelse af IKVvejledning til kontorområdet. 8

10 4. Jobprofilstruktur Jobprofilstruktur inden for detailhandel. Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 1. Butikschef/butiksleder Daglig leder Medansvarlig for butikkens daglige drift og resultater. Planlægge, koordinere og gennemføre markedsføringsaktiviteter. Kunderådgivning Salg. Ansvar for motivation og coaching af medarbejdere Personaleledelse Personaleudvikling Salgstræning Administration i forbindelse med budgetuddelegering Lagerstyring Værdihåndtering Salgsuddannet Høj kvalitet i kundeservice og - rådgivning. Arbejder selvstændigt Arbejder struktureret Ledelseskompetencer Kan organisere. Coaching Stresshåndtering Positiv 2. Butiksmedhjælper/ Butiksmedarbejder Varetager kundekontakt Ekspedition Kassebetjening Varedisponering Lagerstyring. Vareopfyldning Hyldetrimning Oprydning Håndtering af emballage Salgskompetencer Varekendskab Serviceminded. Ordenssans 3. Erhvervssælger Opsøgende salg til mindre erhvervskunder Dybdesalg til eksisterende erhvervskunder Driftsopgaver i butikken Salg til erhvervs- og privatkunder i butikken. Salgsuddannet Evne til afdækning af kundens behov. Gode salgskompetencer Købmandskab Erfaring med erhvervssalg 4. Førsteassistent/ Souschef Åbne og lukke butikken. Gøre butikken pæn og præsentabel (salgsklar butik) Varetrimning Personligt salg Håndtere reklamationer Personaleledelse Coaching og uddannelse af medarbejdere Sikre at vareplacering er i overensstemmelse med kædekoncept Rapportering Ansvarlig for kasseopgørelse og håndtering af likvider Administration (post og fakturaer) Lagerstyring Medvirke ved statusopgørelser Gennemføre aktiviteter Pressekontakt Udsalg Butiksuddannet Salgskompetencer Kategoriansvarlig. Ledelseskompetencer Kommunikative kompetencer Arbejde selvstændigt Administrative kompetencer Positiv Coaching 9

11 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 5. Gruppeleder kundecenter Personaleledelse Motivering, coaching af medarbejdere Kundeservice Vejledning af kunder telefonisk Salg via telefon Håndtering af vanskelige kunder Reklamationsbehandling Målrettet (budgetopfyldelse) Telefonisk salg Sikker fremtræden Udadvendt Omhyggelig Kommunikative kompetencer personlige, telefoniske og elektroniske Struktureret 6. Kasseassistent/ kassemedarbejder 7. Kasseleder/ Check Out Service Manager Kassebetjening Kasserapport Kundekontakt Ansvar for drift og optælling af kassen Vareopfyldning Ansvar for kassen Personaleledelse Optimere mødet med kunden i kasselinjen, Teamledelse Deltage i selve driften på gulvet blandt kunderne og medarbejderne. Tastaturbetjening Økonomiske kompetencer Varekundskab Serviceorienteret Stabil og roligt sind Smilende Stresshåndtering Håndtering af vanskelige kunder Regnskabskompetencer Talforståelse Tålmodig Velorganiseret Målrettet Følge procedurer/standarder 8. Kundecentermedarbejder Telefonisk service Telefonsalg Håndtering af vanskelige kunder Reklamationshåndtering 9. Kundeservicemedarbejder Håndtere hele betalingsprocessen Kundeservice i henhold til serviceretningslinjer 10. Lagerchef Ansvar for lager Lagerstyring Udarbejde arbejdsprocedure Gennemføre effektiviseringer Personaleledelse Kommunikative kompetencer telefonisk, personligt Servicekompetencer Give kunden en positiv indkøbsoplevelse Fleksibel Kommunikative kompetencer Serviceorienteret Målrettet Løsningsorienteret Systematisk Ordenssans Overholde tidsplaner og deadlines 11. Lagermedarbejder/ Lagerassistent Kundebetjening både interne og eksterne kunder Lagerstyring Varemodtagelse Vareudlevering Systematisk Logisk tænkende Kommunikative kompetencer, mundtlig, elektronisk Serviceorienteret 12. Salgsassistent/ Ekspedient Daglig kundebetjening Personligt salg Håndtere reklamationer Ansvar for at præsentere varerne indbydende og inspirerende Ansvar for at afdelingen altid er top trimmet Vareplacering i overensstemmelse Butiksuddannet Salgskompetencer Servicekompetencer Kommunikative kompetencer Samarbejde i teams Lyst humør. Gå-på-mod Fleksibel. 10

12 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer med koncept Udvikle afdelingens sortiment Varetrimning Brænde for at inspirere kunderne til gode oplevelser Kreativitet Pligtopfyldende 13. Salgsleder Personaleudvikling Butiksudvikling Ledelse Motivation og coaching Salgsklar butik Salgsplanlægning Disponering og købmandskab Kundeservice Fokus på kurant lager og lagerstyring Vareeksponering Indkøb Markedsføring Administrative opgaver Planlægning og gennemførelse af events 14. Servicechef Ansvar for kundeservice Ansvar for kasselinjen Bemandingsplanlægning 15. Servicemedarbejder Vareopfyldning, Oprydning Lettere rengøring i butikken. Hyldetrimning Kundeservice Flytning af kurve og vogne Bytning af varer for kunderne Håndtering af emballage 16. Souschef Åbne eller lukke butikken. Gøre butikken pæn og præsentabel (salgsklar butik) Varetrimning Personligt salg Håndtere reklamationer Personaleledelse Coaching og uddannelse af medarbejdere Sikre at vareplacering er i overensstemmelse med kædekoncept Rapportering Ansvarlig for kasseopgørelse og håndtering af likvider Administration (post og fakturaer) Lagerstyring Medvirke ved statusopgørelser Gennemføre salgsaktiviteter 17. Sælger/butikssælger Salg Kundeservice Kunderådgivning Butiksuddannet Salgskompetencer Ledelseskompetencer Kunne give kunderne en god indkøbsoplevelse Motivation Coaching Kundeservice Vareeksponering Kommunikative kompetencer Fleksibilitet Selvstændig Konkurrencemenneske Skabelse af godt arbejdsmiljø Kundeservice Ledelseskompetencer Overblik Serviceminded Fleksibel Positiv indstilling Serviceorienteret Engagement Ordenssans Butiksuddannet Kategoriansvarlig Ledelsesansvar (åbne og lukke butikken/personalemæssigt) Arbejde selvstændigt Administrative kompetencer Positiv Coaching Butiksuddannet Salgskompetencer Konkurrencementalitet 11

13 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer Reklamationshåndtering Varebestilling Sortimentsplanlægning Varemodtagelse Vareeksponering Salgsklar butik Messedeltagelse Overbevisende Entusiastisk og selvsikker Selvmotiverende Kommunikative kompetencer Aktiv og initiativrig Resultatorienteret Selvstændig Målrettet Gennemslagskraft Kan håndtere modstand Handlekraftig Beslutningsdygtig Udadvendt Produktkendskab 12

14 4.2. Jobprofilstruktur indenfor administration. Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 1. Administrativ medarbejder Tekstbehandling Journaliserings- og registreringsarbejde Planlægning Lettere sagsbehandling Regnskabsopgaver Budgettering Telefonomstilling Personaleopgaver Udvikling af forretningsgange Kontoruddannelse Serviceminded Planlægningskompetence Kvalitetssikre dataflow Kvalitetssikring af datafangst Registrering Regnskabskompetence Fremmedsprogskompetencer IT-kompetencer Samarbejde Loyalitet Fleksibilitet 2. Administrativ medarbejder offentlig administration 3. Bogholderiassistent/ bogholderimedarbejder Tekstbehandling Journaliserings- og registreringsarbejde Planlægning Sagsbehandling Regnskabsopgaver Budgettering Telefonomstilling Personaleopgaver Udvikling af forretningsgange Finansbogføring Kreditorbehandling og bogføring Betalinger Fakturering Debitorbehandling og opfølgning Afstemninger (moms, bank m.m.) Momsafregning Deltage i udarbejdelse af regnskab Lønadministration Rapportering Indberetninger til offentlige myndigheder Kontoruddannelse Serviceminded Planlægningskompetence Kvalitetssikre dataflow Kvalitetssikre datafangst Registrering Regnskabskompetence IT-kompetencer Samarbejde Loyalitet Fleksibilitet Regnskabsuddannelse IT-kompetencer Behersker et ERP-system Ansvarsbevidst Ordenssans Talforståelse Ansvarlig Struktureret 4. Booker - mødebooker Arrangere aftaler (salgsbesøg, markedsundersøgelser, jobundersøgelser mm.) Salg Kundekontakt. Evner til at skabe god kontakt Kommunikative kompetencer Salgskompetence Præcision Planlægningskompetence IT-kompetencer Produktkendskab Kendskab til virksomhedens strategi og koncept. Kendskab til telemarketing Troværdig Velformuleret Empati Teamsamarbejde 5. Chefsekretær/direktionssekretær Mødeplanlægning Referatskrivning Kalenderstyring Telefonpasning Planlægningsopgaver Mødeforberedelse Udarbejdelse af materiale til møder Loyalitet Ordenssans Serviceminded Situationsfornemmelse Fleksibilitet Samarbejdsorienteret Selvstændig 13

15 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 6. Debitorassistent/ Debitorbogholder Korrespondance Indkøb Booking Rejseplanlægning og booking Koordineringsopgaver Planlægning og afvikling af events Udarbejdelse af præsentationer Administrative personaleopgaver Debitorbogføring Afstemninger, kontering Debitoropfølgning Oprettelse og kreditvurdering af debitorer Opstart af incassosager Besvarelse af henvendelser Behandling af klager IT-kompetencer Kommunikative kompetencer Fremmedsproglige kompetencer (min. Engelsk) Regnskabsfaglige kompetencer Forretningsforståelse IT-kompetencer ERP-system Struktureret Kommunikative kompetencer (mundtlige, skriftlige, elektroniske og telefoniske) Struktureret Fremmedsprogskompetencer (min. Engelsk) 7. Ejendomsadministration Udarbejdelse af regnskaber, f.eks. varme, vedligeholdelse, udlejning mm. Lejeopkrævning, lejeregulering Bogføring Administration af indbetalinger Mødeafvikling, generalforsamlinger mv. Udarbejdelse af kontrakter 8. Ejendomsmæglerassistent Kundekontakt (telefonisk, personlig, skriftligt, elektronisk) Salgsopstillinger Budgetter Markedsføring Reklame Annoncering Opgaver i forbindelse med vurdering, belåning, fremvisning, køb og salg af ejendomme. 9. HR assistent Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og tillæg Registrering af personaledata og vedligeholdelse heraf i database, intranet, web Udførelse og vedligeholdelse af HRprocedurer og -rutiner Administration i forbindelse med rekruttering og test. Håndtering af opsigelser Håndtering af ansættelser Udarbejdelse af materialer til kurser Udarbejdelse af håndbøger Mødeplanlægning og gennemførelse Udarbejdelse af statistikker, nøgletal m.v. Telefonpasning Kalenderstyring Rejseplanlægning IT-kompetencer Regnskabskompetencer Kommunikative kompetencer Serviceorienteret Ansvarsbevidst Salgskompetencer Kommunikative kompetencer Markedsføringskompetencer Budgetter IT-kompetencer Serviceorienteret Personalejuridisk kompetence Administrative kompetencer Kommunikative kompetencer 14

16 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 10. Kontorservicemedarbejder/ Kontorblæksprutte/ Piccoline Intern administrativ service Modtagelse af kunder/gæster Telefonpasning Mødeklargøring Indkøb Rejsebooking Posthåndtering Byærinder Kopiering Arkivering Journalisering Makulering. Servicekompetencer Mundtlig kommunikation Telefonisk kommunikation IT-kompetencer 11. IT superbruger Rådgivning Vejledning Slutbrugersupport Installation og vedligeholdelse Kontakt til leverandører Udarbejdelse af kravspecifikationer til nye systemer Test IT-kompetencer Kommunikative kompetencer Pædagogiske kompetencer 12. Kreditormedarbejder/ kreditorbogholder Håndtering af leverandørfakturaer Kontering og bogføring af betalinger Kontakt il leverandører Afstemninger og rapporter Optimering og udvikling af forretningsgange Medvirken til forberedelse til periodeog årsregnskaber Anvendelse af ERP-system Anvendelse af regneark IT-kompetencer Regnskabskompetencer Forretningsforståelse Struktureret Selvstændig Fremmedsprogskompetencer (min. Engelsk) 13. Kundesupport-medarbejder Kontakt med kunder i første led Hjælpe kunden frem til løsning af det aktuelle problem. Faglig vejledning Skabe kontakt til de rette tekniske medarbejdere eller andre kolleger Serviceorienteret Telefonisk kommunikation Forretningsforståelse IT-kompetencer 14. Kursussekretær/ uddannelsessekretær Herunder håndtering af tilmeldinger Kursus-/konferenceplanlægning og afvikling Arrangering af ophold Kontrakter mv.. Regnskab Salg, markedsføring og information. Opsætning af kursuskatalog, brochurer, web, annoncer Kontakt med kursister og undervisere, telefonisk eller personlig Serviceorienteret Kendskab til planlægningsværktøjer Kommunikative kompetencer IT-kompetencer 15. Lønningsmedarbejder Indtastning, oprettelse og vedligeholdelse af stamdata og løndata Lønkørsler Indberetning til offentlige myndigheder Fortolke love og overenskomster Lønningsbogholderi Søge refusioner på sygdom, barsel, AER, løntilskud Administration ved ansættelser og afskedigelser IT-kompetencer Regnskabskompetencer Anvendelse af lønsystem Kendskab til personalejura Kendskab til overenskomster Struktureret Omhyggelig 15

17 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 16. Projektsekretær Administrativ projektstyring Dokumentstyring Kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere Økonomistyring af projekter Fundraising Kalenderstyring Mødebooking Udarbejdelse af mødemateriale Rapportskrivning Opsætning af rapporter Koordineringsopgaver i øvrigt Referater Planlægning (ofte med IT-baserede planlægningssystemer), Mødetilrettelæggelse, Sekretærfunktioner Administrative kompetencer IT-kompetencer Lay-out kompetencer Planlægningsværktøjer Økonomiske kompetencer Forretningsforståelse Sprogligt sikker Fremmedsprogskompetencer (min. Engelsk) 17. Receptionsmedarbejder/ Front line officer/ Front office manager/ Service assistant 18. Regnskabsmedarbejder/ regnskabsassistent Modtagelse af gæster Bookning af aftaler, Mødeplanlægning, Kalenderstyring Telefonbetjening, Rejse og hotelbooking Modtagelse af post Fordeling af post Arkivering Sikkerhed Adgangskontrol Finansbogføring Bogføring af rejseafregninger Månedsrapportering Opgørelser Udarbejdelse af statistikker Afstemninger, herunder bank, moms og skat Afregninger Livkiditetsstyring Anlægskartotek Lagerregnskab Deltagelse i udarbejdelse af perioderegnskaber Analyser Budgettering Deltagelse i udarbejdelse af årsregnskab Lønningsbogholderi Serviceorienteret Telefonbetjening IT-kompetencer Fremmedsprogskompetencer Regnskabskompetencer Regneark IT-kompetencer ERP-system Talforståelse Struktureret Ansvarsfølelse Ordenssans Fremmedsprogskompetencer (min engelsk) 19. Sagsbehandler Kendskab til det konkrete sagsbehandlingsområde Skriftlige afgørelser Kendskab til journalsystem IT-kompetencer Vejledning til kunder/klienter/borgere Kendskab til relevant lovgivning Kundeservice/borgerservice 20. Sekretær Skrivearbejde Referater Teamarbejde Skriftlige kommunikative kompetencer på højt niveau Mundtlige kommunikative kompetencer Selvstændig Systematisk Ansvarsbevidst Administrativ uddannelse IT-kompetencer 16

18 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 21. Økonomimedarbejder/ controller Registreringsarbejde Journaliseringsarbejde Planlægning Tilrettelæggelse af møder og arrangementer Budgettering Ad hoc opgørelser Rapporteringer Afstemninger Afregninger Perioderegnskaber Analyser Udvikle forretningsgange Økonomiopfølgning Interne kontrolprocedurer Skriftlig kommunikativ kompetence Administrative kompetencer Ordenssans IT-kompetencer Regnsarkskompetencer Anvendelse af et ERP-system Talforståelse Ordenssans Selvstændig Kendskab til relevant regnskabslovgivning 17

19 5. Jobtitler og typiske kompetencer Jobtitler og typiske kompetencer inden for detailhandel. Jobtitler AMU-uddannelser faglig kerne AMU-uddannelser andre relevante faglige kompetencer 1. Førsteassistent/ førstemedarbejder Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen Anvendelse af situationsbestemt ledelse Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Budget som ledelsesværktøj Butikkens budget og regnskab Butiksindretning på idéniveau Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Driftssikring i detailhandlen Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen Kommunikation som ledelsesværktøj Konceptanvendelse i salg og kundeservice Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Ledelse af teams/produktionsgrupper Ledelse og samarbejde Medarbejderintroduktion i detailhandlen Priskalkulation af sammensatte produkter i detail Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik Salgsledelse Salgsstyring i detailhandlen Spacemanagement Varebestilling og disponering i detailhandlen Arbejdsmiljøledelse Coaching som ledelsesværktøj Dialogbaseret markedsføring Distanceledelse E-administration og betalingssystemer E-markedsføring og reklameindsats E-service og online kommunikation E-teknologi og online opdatering Gennemførelse af personalesamtaler Kundeanalyse og e-strategi Ledelse af forandringsprocesser Ledelse af kvalitetsudvikling Ledelse af multikulturelle medarbejdergrupper Lederens forhandlingsteknik Lederens projektplanlægning Lederens redskaber til kompetenceudvikling Lederens redskaber til systematisk udd.planlægning Lederens rekrutteringsværktøjer Lederens ressourceoptimering Logistik implementering i ledelse Medarbejderinvolvering i ledelse Mødeledelse Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system Planlægning af logistikfunktionen i ledelse Projektledelse Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering Udvikling af logistikfunktionen i ledelse Virksomhedens sociale ansvar - et ledelsesværktøj dag 2. Butikschef/butiksleder Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen Anvendelse af situationsbestemt ledelse Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Budget som ledelsesværktøj Butikkens budget og regnskab Arbejdsmiljøledelse Branding af lokale oplevelsesprodukter Coaching som ledelsesværktøj Dialogbaseret markedsføring Distanceledelse E-administration og betalingssystemer 18

20 Jobtitler AMU-uddannelser faglig kerne AMU-uddannelser andre relevante faglige kompetencer 3. Butiksmedhjælper/ butiksmedarbejder 4. Erhvervssælger/ ekstern sælger Butiksindretning på idéniveau Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Driftssikring i detailhandlen Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen Gennemførelse af personalesamtaler Kommunikation som ledelsesværktøj Konceptanvendelse i salg og kundeservice Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Ledelse af forandringsprocesser Ledelse af teams/produktionsgrupper Ledelse og samarbejde Lederens forhandlingsteknik Medarbejderintroduktion i detailhandlen Mødeledelse Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj Priskalkulation af sammensatte produkter i detail Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik Salgsledelse Salgsstyring i detailhandlen Spacemanagement Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj Varebestilling og disponering i detailhandlen Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Detailhandel Fastlæggelse af mål ved personligt salg Konceptanvendelse i salg og kundeservice Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Kundeservice i detailhandelen Mersalg i butikken Personligt salg - kundens behov og løsninger Produktinformation og vejledning i detailhandlen Reklamationshåndtering Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik Varepræsentation Administration af kunderelationsstyringssystemer (CRM) Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen CMS i logistikplanlægning Dialogbaseret markedsføring Detailhandel Fastlæggelse af mål ved personligt salg E-markedsføring og reklameindsats E-service og online kommunikation E-teknologi og online opdatering Kundeanalyse og e-strategi Ledelse af kvalitetsudvikling Ledelse af multikulturelle medarbejdergrupper Lederens projektplanlægning Lederens redskaber til kompetenceudvikling Lederens redskaber til systematisk udd.planlægning Lederens rekrutteringsværktøjer Lederens ressourceoptimering Logistik implementering i ledelse Modtagelse og forsendelse af varer med RFID Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system Planlægning af logistikfunktionen i ledelse Projektledelse Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering Udvikling af logistikfunktionen i ledelse Virksomhedens sociale ansvar - et ledelsesværktøj Butiksindretning på idéniveau Kunderådgivning i forhold til fødevare Markedsføring og varesalg i butikken Rådgivende konsulent i B2B sammenhænge Salgsplanlægning i detailhandlen Spacemanagement Varebestilling og disponering i detailhandlen Modtagelse og forsendelse af varer med RFID 19

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 12 851402 Aalborg Handelsskole Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkendelsestype: 2237 Administration i sundhedssektoren AD 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2245 Offentlig forvaltning

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Tabel 22-1. halvår 2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22-1. halvår 2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22-1. halvår 2013 - Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2.212 919 552 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 334 673

Læs mere

Tabel 22-2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22-2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Sort = mål der har FKB som moder-fkb FKB Administration Rød = mål der er tilkoblet FKB 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 3.198 1.488 1.059 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 1.488 1.059 686 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.287 1.149 604 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.345 1.328 716

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22 - - Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 483 1,4 322 1,2 113 0,4 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 357 1,0 453

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere Ledelse og samarbejdsteknik i praksis) 4,335 Kilde: Undervisningsministeriets AMU-statistik Antal kursister i 2006 Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335 Bornholms Erhvervsskole 24 Lyngby Uddannelsescenter

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 13 280046 Zealand Business College Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkensestype: 2250 Lese AD 01-08-2011 og fremefter Godkendt til udbud 2265 Detailhan AD 01-01-2013 og fremefter Godkendt

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Tabel 22-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 9.209 8.427 3.187 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.590 806 615 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.396 668 557

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22 - - Antal kursister fordelt på i HAKL i % FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 428 0,9 483 1,4 294 1,1 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 724 1,5

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 19 280046 Zealand Business College Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkendelsestype: 2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler AA 01-01-2015 og fremefter Godkendt til udbud 2248 Industrislagtning

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2768 Titel: Detailhandel Kort titel: detail2 Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-10-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Detailhandel beskæftiger sig

Læs mere

Lidt om baggrunden. Formål. Metode. Resultater

Lidt om baggrunden. Formål. Metode. Resultater Kompetenceløft DK Lidt om baggrunden Formål Metode Resultater Lidt om baggrunden Trepartudvalg og fokus på lederens rolle Problem for fremtidens arbejdsmarked? Intentionen god og mange initiativer Knæk

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 13 280046 Zealand Business College Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkensestype: 2250 Lese AD 01-08-2011 og fremefter Godkendt til udbud 2265 Detailhan AD 01-01-2013 og fremefter Godkendt

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Uddannelseesmål/enkeltfag 2012 2012 i % 2013 2013 i % 2014 2014 i % 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 13 0,0 20 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 13 0,0 18 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2791 Titel: Administration Kort titel: Adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er en funktion,

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2013 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2013 har der været 620.475 kursister på hele AMU-området, heraf 190.572 inden

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord.

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord. Grundlag for uddannelsen Lovgrundlag Uddannelsen er en erhvervsuddannelsen, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, jævnfør BEK 1010 af 22/09/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 13 Nummer: 2265 Titel: Detailhandel Kort titel: detail Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-03-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Detailhandel beskæftiger sig

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Tabel 21-2011 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 21-2011 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 123 0,0 21 0,0 13 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 13 0,0 22 0,0 30 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle sektor 10 0,0 28 0,0 3880 Brancheprodukter 27

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

Tabel halvår Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel halvår Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 21 - - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL i % i % 3874 Kunden i den finansielle sektor 13 0,0 18 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle sektor 18 0,0 3880 Brancheprodukter

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.. november 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

Kan DU ikke få brikkerne til at

Kan DU ikke få brikkerne til at Kan DU ikke få brikkerne til at falde på plads. - så mangler DU én af os! Efterår 2013 Om brochuren og Jobbrikkerne Jobbrikkerne er en proaktiv jobklub. Vores fællesnævner er HK Nordjylland, som støtter

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

Tabel Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22-2012 - Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 8.950 3.187 1.488 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 807 615 1.287

Læs mere

for ansatte i detailhandlen

for ansatte i detailhandlen Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Tabel 21 - hele Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 21 - hele Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 20 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 18 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle sektor 18 0,0 3880 Brancheprodukter 33 0,0 3882 Samfundsøk og branchejura

Læs mere