Rapport UDDANNELSESNÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport UDDANNELSESNÆVNET"

Transkript

1 UDDANNELSESNÆVNET Rapport Analyse af centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration med henblik på at identificere typiske kompetencer i typiske arbejdsfunktioner. Projektet er et analyseprojekt under forsøgs- og udviklingsmidler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv Projektnr.: Uddannelsesnævnet Januar 2010

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Problemstilling Formål Mål Metode Afgrænsning 3 2. Desk research Identifikation af jobprofiler Identifikation af arbejdsfunktioner og kompetencer Opstilling af nettoliste over jobprofiler Sammenkobling af jobprofiler og AMU-uddannelsesmål 8 3. Verifikation 8 4. Jobprofilstruktur Jobprofilstruktur inden for detailhandel Jobprofilstruktur inden for administration Jobtitler og typiske kompetencer Jobtitler og typiske kompetencer inden for detailhandel Jobtitler og typiske kompetencer inden for administration Formidling Projektgruppe og deltagere i verifikation Kildefortegnelse 43 1

3 1. Indledning 1.1. Problemstilling. Som et led i HAKL s arbejde med implementering af IKV, har HAKL i 2007/2008 udviklet en IKVvejledning. Under arbejdet med vejledningen blev det klart, at en væsentlig barriere for IKVvejledernes arbejde med IKV er, at der mangler sammenhæng imellem centrale jobprofiler og relevante arbejdsmarkedsuddannelser. Etablering af denne sammenhæng imellem centrale jobprofiler og relevante arbejdsmarkedsuddannelser vil dels kunne danne grundlag for vurdering af behov for udvikling og dels udgøre et udgangspunkt for IKV-vejledernes vurdering af hvilke uddannelsesmål, det er relevant at foretage en IKV imod. Jobfunktioner er sjældent klart definerede og afgrænsede og kan have forskelligt indhold alt efter branche og virksomhed. I mange tilfælde har IKV-vejlederen ikke de nødvendige forudsætninger for at udvælge de AMU-mål, der er relevante. Selv om IKV-vejlederen har de nødvendige forudsætninger, er det er stort arbejde at opstille AMU-mål, der tilsammen er relevante som udgangspunkt for en IKV. Hvis den enkelte vejleder selv skal identificere kompetencer i typiske arbejdsfunktioner, er der en relativ stor risiko for at IKV-grundlaget bliver forskelligt fra vejleder til vejleder, og dermed er der risiko for at kvaliteten i IKV bliver forskellig fra skole til skole Formål. Formålet med projektet er at skabe sammenhæng imellem centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration og relevante arbejdsmarkedsuddannelser som udgangspunkt for vurdering af behov for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser samt som et hjælpeværktøj for IKV-vejledernes arbejde med IKV, som vil kunne medvirke til at skabe grundlag for en højere og mere ensartet kvalitet af IKV Mål. Analyseprojektets mål er at analysere typiske arbejdsfunktioner og behov for kompetencer i alt ca. 20 centrale jobprofiler inden for de to FKB-er Administration og Detailhandel, samt at koble jobprofilerne sammen med relevante arbejdsmarkedsuddannelser Metode. Figur 1. Analysemetode. Desk research. Opstilling af bruttoliste over jobprofiler Identifikation af arbejdsfunktioner og kompetencer Opstilling af nettoliste over jobprofiler Identifikation af kompetencer Verifikation Projektet er gennemført som en desk research, hvor der med udgangspunkt i stillingsannoncer er opstillet en bruttoliste over stillingsbetegnelser med til hørende arbejdsfunktioner og jobkompetencer. Bruttolisten er sammenholdt med de faglige udvalgs oversigter over stillingsbetegnelser på de respektive hjemmesider, og der er herefter udarbejdet en nettoliste over centrale jobprofiler. Ud fra arbejdsfunktioner og jobkompetencer er der identificeret kompetencer i form af AMU-uddannelsesmål. De centrale stillingsbetegnelser og kompetencer er verificeret af skoler og et privat firma, og herefter er den endelige liste over jobprofiler og kompetencer opstillet. 2

4 1.5. Afgrænsning. Ved jobprofiler inden for administration forstår vi jobprofiler, der falder indenfor det administrative område, og altså ikke kun jobprofiler, der dækkes af FKB-en administration. Det har ikke været projektets opgave at opstille jobprofiler, der afspejler konkrete stillinger i konkrete virksomheder, men at udarbejde en sammenhæng imellem centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration, dels som et udgangspunkt for en vurdering af udviklingsbehov, og dels som et grundlag for IKV-vejlederen samarbejde med kursisten om udvælgelse af netop de kompetencer, der er relevante at foretage IKV ud fra. De jobtitler med tilhørende arbejdsfunktioner, der er anført som et resultat af projektet, vil med andre ord ikke kunne findes i alle virksomheder, men det er antagelsen, at resultatet af analysen vil gøre det muligt at identificere langt de fleste af de arbejdsmarkedsuddannelser, der kunne være relevante for medarbejdere inden for de to brancheområder, og som IKV-vejledere vil kunne tage udgangspunkt i, når de skal foretage en individuel kompetencevurdering. 2. Desk research Identifikation af jobprofiler. Det Faglige Udvalg for Kontoruddannelserne og Det Faglige Udvalg for Detailhandel har sammen med Det Faglige Udvalg for Handelsuddannelsen udarbejdet en database over jobområder med tilhørende jobfunktioner, (http://www.uddannelsesnaevnet.dk/default.aspx?id=318), og denne database er analyseret, og jobfunktioner/stillingsbetegnelser, der dækker afgrænsede arbejdsfunktioner er indgået i bruttolisten. I løbet af projektperioden er forskellige jobhjemmesider analyseret, bl. a. Som et led i desk researchen er der gennemført interviews med konsulenter fra Det Faglige Udvalg for Kontoruddannelserne og Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelsen, Derudover er indhentet forslag til jobprofiler fra virksomheden Detail Karriere, der samarbejder med bl.a. Ålborg Handelsskole om udvikling af kompetenceprofiler og kompetenceudvikling for detailhandelskæder i Danmark. Igennem analysen har vi fået bekræftet hypotesen om at virksomhederne anvender forskellige jobtitler for identiske job, og også samme jobtitler for job med forskelligt jobindhold. Ikke alle jobprofiler svarer til stillingsbetegnelser eller hvad man kunne benævne hele jobs. I mange tilfælde vil konkrete jobs i virksomheder indeholde flere jobprofiler. Eksempel herpå er jobprofilen: IT-superbruger, der ofte indgår i stillingsbetegnelser indenfor det administrative områder ved siden af andre funktioner, som f. eks. sagsbehandler, sekretær, chefsekretær. Projektet skulle opstille i alt 20 centrale jobprofiler indenfor detailhandel og administration, hvilket vi sige 10 indenfor hvert område, men da det dels var svært at dække de to brancheområder med kun 10 jobprofiler, og da der er et vist overlap imellem mange jobtitler, for eksempel indenfor regnskabs- og økonomområdet indenfor administration, så valgte vi i stedet at anføre alle jobtitler, hvor vi havde et tilstrækkeligt bredt materiale til at tilknytte arbejdsfunktioner og AMU-uddannelser. I alt er der opstillet 17 jobprofiler indenfor detailhandel og 21 inden for administration. 3

5 17 centrale jobprofiler inden for detailhandel. Butikschef/butiksleder Butiksmedhjælper/butiksmedarbejder Erhvervssælger/ekstern sælger Førsteassistent/førstemedarbejder Gruppeleder kundecenter Kasseassistent/kassemedarbejder Kasseleder / Check Out Service Manager Kundecentermedarbejder Kundeservicemedarbejder Lagerchef Lagermedarbejder/lagerassistent Salgsassistent/ Ekspedient Salgsleder Servicechef Servicemedarbejder Souschef Sælger/butikssælger 21 centrale jobprofiler inden for administration. Administrativ medarbejder Administrativ medarbejder, offentlig administration Bogholderiassistent/bogholderimedarbejder Booker - mødebooker Chefsekretær/direktions-sekretær Debitorassistent/debitorbogholder Ejendomsadministration Ejendomsmæglerassistent HR assistent IT superbruger Kontorservicemedarbejder/Kontorblæksprutte/Piccoline Kreditormedarbejder/kreditorbogholder Kundesupport-medarbejder Kursussekretær/uddannelsessekretær Lønningsmedarbejder Projektsekretær Receptionsmedarbejder /Front line officer/front office manager/service assistant Regnskabsmedarbejder/ regnskabsassistent Sagsbehandler Sekretær Økonomimedarbejder / controller 4

6 2.2. Identifikation af arbejdsfunktioner og kompetencer. For at have en fælles referenceramme for opstillingen af arbejdsfunktioner og kompetencer, har vi udarbejdet en model for jobprofiler inden for henholdsvis detailhandel, fig. 2, og administration fig. 3. Modellerne er vis på de to næste sider. Modellerne over jobprofiler er tænkt som metode til at sikre, at alle væsentlige kompetencer indgår i jobprofilerne, både de der konstituerer den faglige kerne, men også de almene faglige kompetencer, som metodiske, kommunikative, ITkompetencer, talforståelse og matematiske kompetencer og organisatoriske kompetencer. De personlige kompetencer indgår som hovedregel kun i arbejdsmarkedsuddannelser som dele af disse og ikke som selvstændige mål, men de er medtaget i modellen, bl.a. fordi de i jobannoncer fremstår som særdeles vigtige i beskrivelsen af jobprofiler og tilhørende kompetencer. Som et led i projektet er der opstillet en bruttoliste over typiske arbejdsfunktioner i de forskellige jobprofiler. Listen er udarbejdet på følgende måde: Der er gennemført en analyse af de to FKB-ere Administration og Detailhandel med henblik på at uddrage arbejdsfunktioner, der er direkte nævnt i FKB-teksten. I stillingsopslagene er de anførte arbejdsfunktioner analyseret og tilknyttet jobtitlerne. Projektets arbejdsgruppe har analyseret jobprofilerne og tilknyttet typiske arbejdsfunktioner og andre kompetencer ud fra erfaring med udvikling af uddannelser indenfor EUD- og AMU-området. Da produktet: typiske kompetencer i centrale jobprofiler, skal anvendes bredt over hele landet på IKV-kursister med kompetencer erhvervet i forskellige virksomheder, har vi valgt at gøre jobprofilerne brede, ved at tilknytte alle arbejdsfunktioner vi har fundet i jobannoncer fra forskellige virksomheder. De jobtitler med tilhørende arbejdsfunktioner, der er anført som et resultat af projektet, vil med andre ord ikke kunne findes i ret mange virksomheder, men metoden skulle være medvirkende til at IKV-vejledere ud fra de centrale jobprofiler vil kunne finde langt de fleste af de kompetencer, som det vil være relevant at foretage en IKV ud fra. Med andre ord har det ikke været projektets opgave at opstille jobprofiler, der afspejler konkrete stillinger i konkrete virksomheder, men at udarbejde en liste over relevante kompetencer, som IKVvejlederen i samarbejde med kursisten kan anvende til at udvælge netop de kompetencer, der er relevante at foretage IKV ud fra. I analysen af stillingsopslag har vi valgt at anføre personlige kompetencer og basale forudsætninger, som for eksempel: kontoruddannelse i en kolonne kalder: kompetencer. Da AMU-systemet kun i meget begrænset omfang rummer personlige kompetencer, vil disse ikke kunne genfindes i kolonnen med AMU-uddannelser. I de jobprofiler, hvor der hyppigt anføres, at stillingen forudsætter f.eks. kontoruddannelse, har vi ikke anført AMU-uddannelser, der afspejler en erhvervsuddannelse indenfor kontorområdet, fordi det ville indebære en stor udvidelse af antallet af AMU-mål. Det er således forudsætningen, at den basale uddannelse ikke kompetencevurderes ved en vurdering i forhold til AMU-mål, men i forhold til grunduddannelsen. Enten ved en meritvurdering eller igennem GVU. 5

7 Figur 2. Model for jobprofiler inden for detailområdet. Personlige kompetencer Almen faglig kompetence Organisatoriske kompetencer Faglig kerne Pengestrøm Metodiske Kompetencer. Forretningsforståelse Talforståelse og matematiske kompetencer Varestrøm Informationsstrøm Kundestrøm Kommunikative kompetencer IT-kompetencer Personlige kompetencer Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i Clematide og Agø: Et fælles begreb om kvalifikationer. DTI Arbejdsliv

8 Figur 3. Model for jobprofiler inden for administration. Personlige kompetencer Almen faglig kompetence Organisatoriske kompetencer Faglig kerne Adm.opgaver og sagsbehandling Metodiske kompetencer og forretningsforståelse. Talforståelse og matematiske kompetencer Regnskab og Økonomi IT-anvendelse Kommunikation og service Kommunikative kompetencer IT-kompetencer Personlige kompetencer Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i Clematide og Agø: Et fælles begreb om kvalifikationer. DTI Arbejdsliv

9 2.3. Opstilling af nettoliste over jobprofiler Bruttolisten er herefter gennemgået med henblik på at sammenlægge identiske jobprofiler, der har forskellige navne, samt fjerne jobprofiler, hvor der har mangler dokumentation for arbejdsfunktioner, og der er herefter fremkommet en foreløbig nettoliste. Se bilag 1. Jobprofiler inden for detailhandel og bilag 2. Jobprofiler inden for administration. Som nævnt ovenfor, er der i alt 18 jobprofiler inden for detailhandel og 21 indenfor administration Sammenkobling af jobprofiler og AMU-uddannelser Med udgangspunkt i arbejdsfunktioner er der herefter knyttet AMU-mål til arbejdsfunktionerne/jobprofilerne. Som ventet, kan der ikke til alle arbejdsfunktioner findes relevante AMU-mål, dels fordi mange arbejdsfunktioner findes i flere jobprofiler, men uden at det afføder et behov for kompetenceudvikling i AMUregi, og dels fordi kompetencebehovet i mange tilfælde vil være dækket igennem den erhvervsuddannelse, der ofte er en forudsætning for at blive ansat i de pågældende jobs. Antallet at tilknyttede AMU-mål blev i flere tilfælde meget stort, og oversigterne blev uforholdsmæssigt store. I den endelige version er AMU-målene derfor grupperet i 1: Amu-uddannelser faglig kerne, og 2 AMUuddannelser andre relevante kompetencer. AMU-uddannelser - faglig kerne rumme de AMU-mål, der vurderes at være mest relevante for jobprofilen og i gruppen AMU-uddannelser andre relevante faglige kompetencer rummer sekundære kompetencer og kompetencer, der ikke i alle sammenhænge kobles sammen med jobprofilen. Se bilag. Jobprofilstruktur inden for detailområdet, og bilag 4. Jobprofilstruktur inden for administration. 3. Verifikation. Det var oprindeligt planlagt at forelægge materialet for virksomheder for at få verificeret arbejdsfunktioner og tilknyttede kompetencer, men dels på grund af det store antal jobprofiler, dels fordi stillingsbetegnelser og jobprofiler varierer fra virksomhed til virksomhed, og dels fordi vi valgte at knytte alle fundne arbejdsfunktioner til jobprofilerne måtte vi opgive at få materialet verificeret hos virksomheder. Materialet er sendt til den private virksomhed Detailkarriere, der sammen med Ålborg Handelsskole arbejder med kompetenceudvikling til detailhandelen, til Ålborg Handelsskole, Tietgenskolen, Vejle Handelsskole og Uddannelsescenter Holstebro, der har gennemgået de opstillede jobprofiler og kommenteret dem. Kommentarer fra skolerne er indarbejdet i materialet. Tietgenskolen og Uddannelsescenter Holstebro deltog også i arbejdet med at udarbejdelse af IKVvejledning til kontorområdet. 8

10 4. Jobprofilstruktur Jobprofilstruktur inden for detailhandel. Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 1. Butikschef/butiksleder Daglig leder Medansvarlig for butikkens daglige drift og resultater. Planlægge, koordinere og gennemføre markedsføringsaktiviteter. Kunderådgivning Salg. Ansvar for motivation og coaching af medarbejdere Personaleledelse Personaleudvikling Salgstræning Administration i forbindelse med budgetuddelegering Lagerstyring Værdihåndtering Salgsuddannet Høj kvalitet i kundeservice og - rådgivning. Arbejder selvstændigt Arbejder struktureret Ledelseskompetencer Kan organisere. Coaching Stresshåndtering Positiv 2. Butiksmedhjælper/ Butiksmedarbejder Varetager kundekontakt Ekspedition Kassebetjening Varedisponering Lagerstyring. Vareopfyldning Hyldetrimning Oprydning Håndtering af emballage Salgskompetencer Varekendskab Serviceminded. Ordenssans 3. Erhvervssælger Opsøgende salg til mindre erhvervskunder Dybdesalg til eksisterende erhvervskunder Driftsopgaver i butikken Salg til erhvervs- og privatkunder i butikken. Salgsuddannet Evne til afdækning af kundens behov. Gode salgskompetencer Købmandskab Erfaring med erhvervssalg 4. Førsteassistent/ Souschef Åbne og lukke butikken. Gøre butikken pæn og præsentabel (salgsklar butik) Varetrimning Personligt salg Håndtere reklamationer Personaleledelse Coaching og uddannelse af medarbejdere Sikre at vareplacering er i overensstemmelse med kædekoncept Rapportering Ansvarlig for kasseopgørelse og håndtering af likvider Administration (post og fakturaer) Lagerstyring Medvirke ved statusopgørelser Gennemføre aktiviteter Pressekontakt Udsalg Butiksuddannet Salgskompetencer Kategoriansvarlig. Ledelseskompetencer Kommunikative kompetencer Arbejde selvstændigt Administrative kompetencer Positiv Coaching 9

11 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 5. Gruppeleder kundecenter Personaleledelse Motivering, coaching af medarbejdere Kundeservice Vejledning af kunder telefonisk Salg via telefon Håndtering af vanskelige kunder Reklamationsbehandling Målrettet (budgetopfyldelse) Telefonisk salg Sikker fremtræden Udadvendt Omhyggelig Kommunikative kompetencer personlige, telefoniske og elektroniske Struktureret 6. Kasseassistent/ kassemedarbejder 7. Kasseleder/ Check Out Service Manager Kassebetjening Kasserapport Kundekontakt Ansvar for drift og optælling af kassen Vareopfyldning Ansvar for kassen Personaleledelse Optimere mødet med kunden i kasselinjen, Teamledelse Deltage i selve driften på gulvet blandt kunderne og medarbejderne. Tastaturbetjening Økonomiske kompetencer Varekundskab Serviceorienteret Stabil og roligt sind Smilende Stresshåndtering Håndtering af vanskelige kunder Regnskabskompetencer Talforståelse Tålmodig Velorganiseret Målrettet Følge procedurer/standarder 8. Kundecentermedarbejder Telefonisk service Telefonsalg Håndtering af vanskelige kunder Reklamationshåndtering 9. Kundeservicemedarbejder Håndtere hele betalingsprocessen Kundeservice i henhold til serviceretningslinjer 10. Lagerchef Ansvar for lager Lagerstyring Udarbejde arbejdsprocedure Gennemføre effektiviseringer Personaleledelse Kommunikative kompetencer telefonisk, personligt Servicekompetencer Give kunden en positiv indkøbsoplevelse Fleksibel Kommunikative kompetencer Serviceorienteret Målrettet Løsningsorienteret Systematisk Ordenssans Overholde tidsplaner og deadlines 11. Lagermedarbejder/ Lagerassistent Kundebetjening både interne og eksterne kunder Lagerstyring Varemodtagelse Vareudlevering Systematisk Logisk tænkende Kommunikative kompetencer, mundtlig, elektronisk Serviceorienteret 12. Salgsassistent/ Ekspedient Daglig kundebetjening Personligt salg Håndtere reklamationer Ansvar for at præsentere varerne indbydende og inspirerende Ansvar for at afdelingen altid er top trimmet Vareplacering i overensstemmelse Butiksuddannet Salgskompetencer Servicekompetencer Kommunikative kompetencer Samarbejde i teams Lyst humør. Gå-på-mod Fleksibel. 10

12 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer med koncept Udvikle afdelingens sortiment Varetrimning Brænde for at inspirere kunderne til gode oplevelser Kreativitet Pligtopfyldende 13. Salgsleder Personaleudvikling Butiksudvikling Ledelse Motivation og coaching Salgsklar butik Salgsplanlægning Disponering og købmandskab Kundeservice Fokus på kurant lager og lagerstyring Vareeksponering Indkøb Markedsføring Administrative opgaver Planlægning og gennemførelse af events 14. Servicechef Ansvar for kundeservice Ansvar for kasselinjen Bemandingsplanlægning 15. Servicemedarbejder Vareopfyldning, Oprydning Lettere rengøring i butikken. Hyldetrimning Kundeservice Flytning af kurve og vogne Bytning af varer for kunderne Håndtering af emballage 16. Souschef Åbne eller lukke butikken. Gøre butikken pæn og præsentabel (salgsklar butik) Varetrimning Personligt salg Håndtere reklamationer Personaleledelse Coaching og uddannelse af medarbejdere Sikre at vareplacering er i overensstemmelse med kædekoncept Rapportering Ansvarlig for kasseopgørelse og håndtering af likvider Administration (post og fakturaer) Lagerstyring Medvirke ved statusopgørelser Gennemføre salgsaktiviteter 17. Sælger/butikssælger Salg Kundeservice Kunderådgivning Butiksuddannet Salgskompetencer Ledelseskompetencer Kunne give kunderne en god indkøbsoplevelse Motivation Coaching Kundeservice Vareeksponering Kommunikative kompetencer Fleksibilitet Selvstændig Konkurrencemenneske Skabelse af godt arbejdsmiljø Kundeservice Ledelseskompetencer Overblik Serviceminded Fleksibel Positiv indstilling Serviceorienteret Engagement Ordenssans Butiksuddannet Kategoriansvarlig Ledelsesansvar (åbne og lukke butikken/personalemæssigt) Arbejde selvstændigt Administrative kompetencer Positiv Coaching Butiksuddannet Salgskompetencer Konkurrencementalitet 11

13 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer Reklamationshåndtering Varebestilling Sortimentsplanlægning Varemodtagelse Vareeksponering Salgsklar butik Messedeltagelse Overbevisende Entusiastisk og selvsikker Selvmotiverende Kommunikative kompetencer Aktiv og initiativrig Resultatorienteret Selvstændig Målrettet Gennemslagskraft Kan håndtere modstand Handlekraftig Beslutningsdygtig Udadvendt Produktkendskab 12

14 4.2. Jobprofilstruktur indenfor administration. Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 1. Administrativ medarbejder Tekstbehandling Journaliserings- og registreringsarbejde Planlægning Lettere sagsbehandling Regnskabsopgaver Budgettering Telefonomstilling Personaleopgaver Udvikling af forretningsgange Kontoruddannelse Serviceminded Planlægningskompetence Kvalitetssikre dataflow Kvalitetssikring af datafangst Registrering Regnskabskompetence Fremmedsprogskompetencer IT-kompetencer Samarbejde Loyalitet Fleksibilitet 2. Administrativ medarbejder offentlig administration 3. Bogholderiassistent/ bogholderimedarbejder Tekstbehandling Journaliserings- og registreringsarbejde Planlægning Sagsbehandling Regnskabsopgaver Budgettering Telefonomstilling Personaleopgaver Udvikling af forretningsgange Finansbogføring Kreditorbehandling og bogføring Betalinger Fakturering Debitorbehandling og opfølgning Afstemninger (moms, bank m.m.) Momsafregning Deltage i udarbejdelse af regnskab Lønadministration Rapportering Indberetninger til offentlige myndigheder Kontoruddannelse Serviceminded Planlægningskompetence Kvalitetssikre dataflow Kvalitetssikre datafangst Registrering Regnskabskompetence IT-kompetencer Samarbejde Loyalitet Fleksibilitet Regnskabsuddannelse IT-kompetencer Behersker et ERP-system Ansvarsbevidst Ordenssans Talforståelse Ansvarlig Struktureret 4. Booker - mødebooker Arrangere aftaler (salgsbesøg, markedsundersøgelser, jobundersøgelser mm.) Salg Kundekontakt. Evner til at skabe god kontakt Kommunikative kompetencer Salgskompetence Præcision Planlægningskompetence IT-kompetencer Produktkendskab Kendskab til virksomhedens strategi og koncept. Kendskab til telemarketing Troværdig Velformuleret Empati Teamsamarbejde 5. Chefsekretær/direktionssekretær Mødeplanlægning Referatskrivning Kalenderstyring Telefonpasning Planlægningsopgaver Mødeforberedelse Udarbejdelse af materiale til møder Loyalitet Ordenssans Serviceminded Situationsfornemmelse Fleksibilitet Samarbejdsorienteret Selvstændig 13

15 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 6. Debitorassistent/ Debitorbogholder Korrespondance Indkøb Booking Rejseplanlægning og booking Koordineringsopgaver Planlægning og afvikling af events Udarbejdelse af præsentationer Administrative personaleopgaver Debitorbogføring Afstemninger, kontering Debitoropfølgning Oprettelse og kreditvurdering af debitorer Opstart af incassosager Besvarelse af henvendelser Behandling af klager IT-kompetencer Kommunikative kompetencer Fremmedsproglige kompetencer (min. Engelsk) Regnskabsfaglige kompetencer Forretningsforståelse IT-kompetencer ERP-system Struktureret Kommunikative kompetencer (mundtlige, skriftlige, elektroniske og telefoniske) Struktureret Fremmedsprogskompetencer (min. Engelsk) 7. Ejendomsadministration Udarbejdelse af regnskaber, f.eks. varme, vedligeholdelse, udlejning mm. Lejeopkrævning, lejeregulering Bogføring Administration af indbetalinger Mødeafvikling, generalforsamlinger mv. Udarbejdelse af kontrakter 8. Ejendomsmæglerassistent Kundekontakt (telefonisk, personlig, skriftligt, elektronisk) Salgsopstillinger Budgetter Markedsføring Reklame Annoncering Opgaver i forbindelse med vurdering, belåning, fremvisning, køb og salg af ejendomme. 9. HR assistent Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og tillæg Registrering af personaledata og vedligeholdelse heraf i database, intranet, web Udførelse og vedligeholdelse af HRprocedurer og -rutiner Administration i forbindelse med rekruttering og test. Håndtering af opsigelser Håndtering af ansættelser Udarbejdelse af materialer til kurser Udarbejdelse af håndbøger Mødeplanlægning og gennemførelse Udarbejdelse af statistikker, nøgletal m.v. Telefonpasning Kalenderstyring Rejseplanlægning IT-kompetencer Regnskabskompetencer Kommunikative kompetencer Serviceorienteret Ansvarsbevidst Salgskompetencer Kommunikative kompetencer Markedsføringskompetencer Budgetter IT-kompetencer Serviceorienteret Personalejuridisk kompetence Administrative kompetencer Kommunikative kompetencer 14

16 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 10. Kontorservicemedarbejder/ Kontorblæksprutte/ Piccoline Intern administrativ service Modtagelse af kunder/gæster Telefonpasning Mødeklargøring Indkøb Rejsebooking Posthåndtering Byærinder Kopiering Arkivering Journalisering Makulering. Servicekompetencer Mundtlig kommunikation Telefonisk kommunikation IT-kompetencer 11. IT superbruger Rådgivning Vejledning Slutbrugersupport Installation og vedligeholdelse Kontakt til leverandører Udarbejdelse af kravspecifikationer til nye systemer Test IT-kompetencer Kommunikative kompetencer Pædagogiske kompetencer 12. Kreditormedarbejder/ kreditorbogholder Håndtering af leverandørfakturaer Kontering og bogføring af betalinger Kontakt il leverandører Afstemninger og rapporter Optimering og udvikling af forretningsgange Medvirken til forberedelse til periodeog årsregnskaber Anvendelse af ERP-system Anvendelse af regneark IT-kompetencer Regnskabskompetencer Forretningsforståelse Struktureret Selvstændig Fremmedsprogskompetencer (min. Engelsk) 13. Kundesupport-medarbejder Kontakt med kunder i første led Hjælpe kunden frem til løsning af det aktuelle problem. Faglig vejledning Skabe kontakt til de rette tekniske medarbejdere eller andre kolleger Serviceorienteret Telefonisk kommunikation Forretningsforståelse IT-kompetencer 14. Kursussekretær/ uddannelsessekretær Herunder håndtering af tilmeldinger Kursus-/konferenceplanlægning og afvikling Arrangering af ophold Kontrakter mv.. Regnskab Salg, markedsføring og information. Opsætning af kursuskatalog, brochurer, web, annoncer Kontakt med kursister og undervisere, telefonisk eller personlig Serviceorienteret Kendskab til planlægningsværktøjer Kommunikative kompetencer IT-kompetencer 15. Lønningsmedarbejder Indtastning, oprettelse og vedligeholdelse af stamdata og løndata Lønkørsler Indberetning til offentlige myndigheder Fortolke love og overenskomster Lønningsbogholderi Søge refusioner på sygdom, barsel, AER, løntilskud Administration ved ansættelser og afskedigelser IT-kompetencer Regnskabskompetencer Anvendelse af lønsystem Kendskab til personalejura Kendskab til overenskomster Struktureret Omhyggelig 15

17 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 16. Projektsekretær Administrativ projektstyring Dokumentstyring Kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere Økonomistyring af projekter Fundraising Kalenderstyring Mødebooking Udarbejdelse af mødemateriale Rapportskrivning Opsætning af rapporter Koordineringsopgaver i øvrigt Referater Planlægning (ofte med IT-baserede planlægningssystemer), Mødetilrettelæggelse, Sekretærfunktioner Administrative kompetencer IT-kompetencer Lay-out kompetencer Planlægningsværktøjer Økonomiske kompetencer Forretningsforståelse Sprogligt sikker Fremmedsprogskompetencer (min. Engelsk) 17. Receptionsmedarbejder/ Front line officer/ Front office manager/ Service assistant 18. Regnskabsmedarbejder/ regnskabsassistent Modtagelse af gæster Bookning af aftaler, Mødeplanlægning, Kalenderstyring Telefonbetjening, Rejse og hotelbooking Modtagelse af post Fordeling af post Arkivering Sikkerhed Adgangskontrol Finansbogføring Bogføring af rejseafregninger Månedsrapportering Opgørelser Udarbejdelse af statistikker Afstemninger, herunder bank, moms og skat Afregninger Livkiditetsstyring Anlægskartotek Lagerregnskab Deltagelse i udarbejdelse af perioderegnskaber Analyser Budgettering Deltagelse i udarbejdelse af årsregnskab Lønningsbogholderi Serviceorienteret Telefonbetjening IT-kompetencer Fremmedsprogskompetencer Regnskabskompetencer Regneark IT-kompetencer ERP-system Talforståelse Struktureret Ansvarsfølelse Ordenssans Fremmedsprogskompetencer (min engelsk) 19. Sagsbehandler Kendskab til det konkrete sagsbehandlingsområde Skriftlige afgørelser Kendskab til journalsystem IT-kompetencer Vejledning til kunder/klienter/borgere Kendskab til relevant lovgivning Kundeservice/borgerservice 20. Sekretær Skrivearbejde Referater Teamarbejde Skriftlige kommunikative kompetencer på højt niveau Mundtlige kommunikative kompetencer Selvstændig Systematisk Ansvarsbevidst Administrativ uddannelse IT-kompetencer 16

18 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 21. Økonomimedarbejder/ controller Registreringsarbejde Journaliseringsarbejde Planlægning Tilrettelæggelse af møder og arrangementer Budgettering Ad hoc opgørelser Rapporteringer Afstemninger Afregninger Perioderegnskaber Analyser Udvikle forretningsgange Økonomiopfølgning Interne kontrolprocedurer Skriftlig kommunikativ kompetence Administrative kompetencer Ordenssans IT-kompetencer Regnsarkskompetencer Anvendelse af et ERP-system Talforståelse Ordenssans Selvstændig Kendskab til relevant regnskabslovgivning 17

19 5. Jobtitler og typiske kompetencer Jobtitler og typiske kompetencer inden for detailhandel. Jobtitler AMU-uddannelser faglig kerne AMU-uddannelser andre relevante faglige kompetencer 1. Førsteassistent/ førstemedarbejder Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen Anvendelse af situationsbestemt ledelse Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Budget som ledelsesværktøj Butikkens budget og regnskab Butiksindretning på idéniveau Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Driftssikring i detailhandlen Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen Kommunikation som ledelsesværktøj Konceptanvendelse i salg og kundeservice Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Ledelse af teams/produktionsgrupper Ledelse og samarbejde Medarbejderintroduktion i detailhandlen Priskalkulation af sammensatte produkter i detail Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik Salgsledelse Salgsstyring i detailhandlen Spacemanagement Varebestilling og disponering i detailhandlen Arbejdsmiljøledelse Coaching som ledelsesværktøj Dialogbaseret markedsføring Distanceledelse E-administration og betalingssystemer E-markedsføring og reklameindsats E-service og online kommunikation E-teknologi og online opdatering Gennemførelse af personalesamtaler Kundeanalyse og e-strategi Ledelse af forandringsprocesser Ledelse af kvalitetsudvikling Ledelse af multikulturelle medarbejdergrupper Lederens forhandlingsteknik Lederens projektplanlægning Lederens redskaber til kompetenceudvikling Lederens redskaber til systematisk udd.planlægning Lederens rekrutteringsværktøjer Lederens ressourceoptimering Logistik implementering i ledelse Medarbejderinvolvering i ledelse Mødeledelse Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system Planlægning af logistikfunktionen i ledelse Projektledelse Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering Udvikling af logistikfunktionen i ledelse Virksomhedens sociale ansvar - et ledelsesværktøj dag 2. Butikschef/butiksleder Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen Anvendelse af situationsbestemt ledelse Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Budget som ledelsesværktøj Butikkens budget og regnskab Arbejdsmiljøledelse Branding af lokale oplevelsesprodukter Coaching som ledelsesværktøj Dialogbaseret markedsføring Distanceledelse E-administration og betalingssystemer 18

20 Jobtitler AMU-uddannelser faglig kerne AMU-uddannelser andre relevante faglige kompetencer 3. Butiksmedhjælper/ butiksmedarbejder 4. Erhvervssælger/ ekstern sælger Butiksindretning på idéniveau Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Driftssikring i detailhandlen Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen Gennemførelse af personalesamtaler Kommunikation som ledelsesværktøj Konceptanvendelse i salg og kundeservice Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Ledelse af forandringsprocesser Ledelse af teams/produktionsgrupper Ledelse og samarbejde Lederens forhandlingsteknik Medarbejderintroduktion i detailhandlen Mødeledelse Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj Priskalkulation af sammensatte produkter i detail Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik Salgsledelse Salgsstyring i detailhandlen Spacemanagement Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj Varebestilling og disponering i detailhandlen Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Detailhandel Fastlæggelse af mål ved personligt salg Konceptanvendelse i salg og kundeservice Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Kundeservice i detailhandelen Mersalg i butikken Personligt salg - kundens behov og løsninger Produktinformation og vejledning i detailhandlen Reklamationshåndtering Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik Varepræsentation Administration af kunderelationsstyringssystemer (CRM) Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen CMS i logistikplanlægning Dialogbaseret markedsføring Detailhandel Fastlæggelse af mål ved personligt salg E-markedsføring og reklameindsats E-service og online kommunikation E-teknologi og online opdatering Kundeanalyse og e-strategi Ledelse af kvalitetsudvikling Ledelse af multikulturelle medarbejdergrupper Lederens projektplanlægning Lederens redskaber til kompetenceudvikling Lederens redskaber til systematisk udd.planlægning Lederens rekrutteringsværktøjer Lederens ressourceoptimering Logistik implementering i ledelse Modtagelse og forsendelse af varer med RFID Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system Planlægning af logistikfunktionen i ledelse Projektledelse Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering Udvikling af logistikfunktionen i ledelse Virksomhedens sociale ansvar - et ledelsesværktøj Butiksindretning på idéniveau Kunderådgivning i forhold til fødevare Markedsføring og varesalg i butikken Rådgivende konsulent i B2B sammenhænge Salgsplanlægning i detailhandlen Spacemanagement Varebestilling og disponering i detailhandlen Modtagelse og forsendelse af varer med RFID 19

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND

Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND Kursusguide Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND 2011 1. Udgave S2 Velkommen til VEU-kursusguide En fælles kursusguide for de tre VEU-Centre i Region

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Positivliste. Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls

Positivliste. Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls Positivliste Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls Version 29. maj 2009 Oversigtskema Emneområde/niveau Cøsa Indeholder Side Ordblindeundervisning 3019

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB

Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB 2796 IKT-administration- og vedligeholdelse 2797 Administrative funktioner i HR 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation 2609 Foto-, film-, tv- og redaktionel

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport

Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport - Analyse af HAKL s målgruppe inden for funktionsområdet transport af varer og personer Marts 2009 Arbejdsliv Teknologisk Institut,

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

for ansatte i detailhandlen

for ansatte i detailhandlen Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere