Rapport UDDANNELSESNÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport UDDANNELSESNÆVNET"

Transkript

1 UDDANNELSESNÆVNET Rapport Analyse af centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration med henblik på at identificere typiske kompetencer i typiske arbejdsfunktioner. Projektet er et analyseprojekt under forsøgs- og udviklingsmidler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv Projektnr.: Uddannelsesnævnet Januar 2010

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Problemstilling Formål Mål Metode Afgrænsning 3 2. Desk research Identifikation af jobprofiler Identifikation af arbejdsfunktioner og kompetencer Opstilling af nettoliste over jobprofiler Sammenkobling af jobprofiler og AMU-uddannelsesmål 8 3. Verifikation 8 4. Jobprofilstruktur Jobprofilstruktur inden for detailhandel Jobprofilstruktur inden for administration Jobtitler og typiske kompetencer Jobtitler og typiske kompetencer inden for detailhandel Jobtitler og typiske kompetencer inden for administration Formidling Projektgruppe og deltagere i verifikation Kildefortegnelse 43 1

3 1. Indledning 1.1. Problemstilling. Som et led i HAKL s arbejde med implementering af IKV, har HAKL i 2007/2008 udviklet en IKVvejledning. Under arbejdet med vejledningen blev det klart, at en væsentlig barriere for IKVvejledernes arbejde med IKV er, at der mangler sammenhæng imellem centrale jobprofiler og relevante arbejdsmarkedsuddannelser. Etablering af denne sammenhæng imellem centrale jobprofiler og relevante arbejdsmarkedsuddannelser vil dels kunne danne grundlag for vurdering af behov for udvikling og dels udgøre et udgangspunkt for IKV-vejledernes vurdering af hvilke uddannelsesmål, det er relevant at foretage en IKV imod. Jobfunktioner er sjældent klart definerede og afgrænsede og kan have forskelligt indhold alt efter branche og virksomhed. I mange tilfælde har IKV-vejlederen ikke de nødvendige forudsætninger for at udvælge de AMU-mål, der er relevante. Selv om IKV-vejlederen har de nødvendige forudsætninger, er det er stort arbejde at opstille AMU-mål, der tilsammen er relevante som udgangspunkt for en IKV. Hvis den enkelte vejleder selv skal identificere kompetencer i typiske arbejdsfunktioner, er der en relativ stor risiko for at IKV-grundlaget bliver forskelligt fra vejleder til vejleder, og dermed er der risiko for at kvaliteten i IKV bliver forskellig fra skole til skole Formål. Formålet med projektet er at skabe sammenhæng imellem centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration og relevante arbejdsmarkedsuddannelser som udgangspunkt for vurdering af behov for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser samt som et hjælpeværktøj for IKV-vejledernes arbejde med IKV, som vil kunne medvirke til at skabe grundlag for en højere og mere ensartet kvalitet af IKV Mål. Analyseprojektets mål er at analysere typiske arbejdsfunktioner og behov for kompetencer i alt ca. 20 centrale jobprofiler inden for de to FKB-er Administration og Detailhandel, samt at koble jobprofilerne sammen med relevante arbejdsmarkedsuddannelser Metode. Figur 1. Analysemetode. Desk research. Opstilling af bruttoliste over jobprofiler Identifikation af arbejdsfunktioner og kompetencer Opstilling af nettoliste over jobprofiler Identifikation af kompetencer Verifikation Projektet er gennemført som en desk research, hvor der med udgangspunkt i stillingsannoncer er opstillet en bruttoliste over stillingsbetegnelser med til hørende arbejdsfunktioner og jobkompetencer. Bruttolisten er sammenholdt med de faglige udvalgs oversigter over stillingsbetegnelser på de respektive hjemmesider, og der er herefter udarbejdet en nettoliste over centrale jobprofiler. Ud fra arbejdsfunktioner og jobkompetencer er der identificeret kompetencer i form af AMU-uddannelsesmål. De centrale stillingsbetegnelser og kompetencer er verificeret af skoler og et privat firma, og herefter er den endelige liste over jobprofiler og kompetencer opstillet. 2

4 1.5. Afgrænsning. Ved jobprofiler inden for administration forstår vi jobprofiler, der falder indenfor det administrative område, og altså ikke kun jobprofiler, der dækkes af FKB-en administration. Det har ikke været projektets opgave at opstille jobprofiler, der afspejler konkrete stillinger i konkrete virksomheder, men at udarbejde en sammenhæng imellem centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration, dels som et udgangspunkt for en vurdering af udviklingsbehov, og dels som et grundlag for IKV-vejlederen samarbejde med kursisten om udvælgelse af netop de kompetencer, der er relevante at foretage IKV ud fra. De jobtitler med tilhørende arbejdsfunktioner, der er anført som et resultat af projektet, vil med andre ord ikke kunne findes i alle virksomheder, men det er antagelsen, at resultatet af analysen vil gøre det muligt at identificere langt de fleste af de arbejdsmarkedsuddannelser, der kunne være relevante for medarbejdere inden for de to brancheområder, og som IKV-vejledere vil kunne tage udgangspunkt i, når de skal foretage en individuel kompetencevurdering. 2. Desk research Identifikation af jobprofiler. Det Faglige Udvalg for Kontoruddannelserne og Det Faglige Udvalg for Detailhandel har sammen med Det Faglige Udvalg for Handelsuddannelsen udarbejdet en database over jobområder med tilhørende jobfunktioner, (http://www.uddannelsesnaevnet.dk/default.aspx?id=318), og denne database er analyseret, og jobfunktioner/stillingsbetegnelser, der dækker afgrænsede arbejdsfunktioner er indgået i bruttolisten. I løbet af projektperioden er forskellige jobhjemmesider analyseret, bl. a. Som et led i desk researchen er der gennemført interviews med konsulenter fra Det Faglige Udvalg for Kontoruddannelserne og Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelsen, Derudover er indhentet forslag til jobprofiler fra virksomheden Detail Karriere, der samarbejder med bl.a. Ålborg Handelsskole om udvikling af kompetenceprofiler og kompetenceudvikling for detailhandelskæder i Danmark. Igennem analysen har vi fået bekræftet hypotesen om at virksomhederne anvender forskellige jobtitler for identiske job, og også samme jobtitler for job med forskelligt jobindhold. Ikke alle jobprofiler svarer til stillingsbetegnelser eller hvad man kunne benævne hele jobs. I mange tilfælde vil konkrete jobs i virksomheder indeholde flere jobprofiler. Eksempel herpå er jobprofilen: IT-superbruger, der ofte indgår i stillingsbetegnelser indenfor det administrative områder ved siden af andre funktioner, som f. eks. sagsbehandler, sekretær, chefsekretær. Projektet skulle opstille i alt 20 centrale jobprofiler indenfor detailhandel og administration, hvilket vi sige 10 indenfor hvert område, men da det dels var svært at dække de to brancheområder med kun 10 jobprofiler, og da der er et vist overlap imellem mange jobtitler, for eksempel indenfor regnskabs- og økonomområdet indenfor administration, så valgte vi i stedet at anføre alle jobtitler, hvor vi havde et tilstrækkeligt bredt materiale til at tilknytte arbejdsfunktioner og AMU-uddannelser. I alt er der opstillet 17 jobprofiler indenfor detailhandel og 21 inden for administration. 3

5 17 centrale jobprofiler inden for detailhandel. Butikschef/butiksleder Butiksmedhjælper/butiksmedarbejder Erhvervssælger/ekstern sælger Førsteassistent/førstemedarbejder Gruppeleder kundecenter Kasseassistent/kassemedarbejder Kasseleder / Check Out Service Manager Kundecentermedarbejder Kundeservicemedarbejder Lagerchef Lagermedarbejder/lagerassistent Salgsassistent/ Ekspedient Salgsleder Servicechef Servicemedarbejder Souschef Sælger/butikssælger 21 centrale jobprofiler inden for administration. Administrativ medarbejder Administrativ medarbejder, offentlig administration Bogholderiassistent/bogholderimedarbejder Booker - mødebooker Chefsekretær/direktions-sekretær Debitorassistent/debitorbogholder Ejendomsadministration Ejendomsmæglerassistent HR assistent IT superbruger Kontorservicemedarbejder/Kontorblæksprutte/Piccoline Kreditormedarbejder/kreditorbogholder Kundesupport-medarbejder Kursussekretær/uddannelsessekretær Lønningsmedarbejder Projektsekretær Receptionsmedarbejder /Front line officer/front office manager/service assistant Regnskabsmedarbejder/ regnskabsassistent Sagsbehandler Sekretær Økonomimedarbejder / controller 4

6 2.2. Identifikation af arbejdsfunktioner og kompetencer. For at have en fælles referenceramme for opstillingen af arbejdsfunktioner og kompetencer, har vi udarbejdet en model for jobprofiler inden for henholdsvis detailhandel, fig. 2, og administration fig. 3. Modellerne er vis på de to næste sider. Modellerne over jobprofiler er tænkt som metode til at sikre, at alle væsentlige kompetencer indgår i jobprofilerne, både de der konstituerer den faglige kerne, men også de almene faglige kompetencer, som metodiske, kommunikative, ITkompetencer, talforståelse og matematiske kompetencer og organisatoriske kompetencer. De personlige kompetencer indgår som hovedregel kun i arbejdsmarkedsuddannelser som dele af disse og ikke som selvstændige mål, men de er medtaget i modellen, bl.a. fordi de i jobannoncer fremstår som særdeles vigtige i beskrivelsen af jobprofiler og tilhørende kompetencer. Som et led i projektet er der opstillet en bruttoliste over typiske arbejdsfunktioner i de forskellige jobprofiler. Listen er udarbejdet på følgende måde: Der er gennemført en analyse af de to FKB-ere Administration og Detailhandel med henblik på at uddrage arbejdsfunktioner, der er direkte nævnt i FKB-teksten. I stillingsopslagene er de anførte arbejdsfunktioner analyseret og tilknyttet jobtitlerne. Projektets arbejdsgruppe har analyseret jobprofilerne og tilknyttet typiske arbejdsfunktioner og andre kompetencer ud fra erfaring med udvikling af uddannelser indenfor EUD- og AMU-området. Da produktet: typiske kompetencer i centrale jobprofiler, skal anvendes bredt over hele landet på IKV-kursister med kompetencer erhvervet i forskellige virksomheder, har vi valgt at gøre jobprofilerne brede, ved at tilknytte alle arbejdsfunktioner vi har fundet i jobannoncer fra forskellige virksomheder. De jobtitler med tilhørende arbejdsfunktioner, der er anført som et resultat af projektet, vil med andre ord ikke kunne findes i ret mange virksomheder, men metoden skulle være medvirkende til at IKV-vejledere ud fra de centrale jobprofiler vil kunne finde langt de fleste af de kompetencer, som det vil være relevant at foretage en IKV ud fra. Med andre ord har det ikke været projektets opgave at opstille jobprofiler, der afspejler konkrete stillinger i konkrete virksomheder, men at udarbejde en liste over relevante kompetencer, som IKVvejlederen i samarbejde med kursisten kan anvende til at udvælge netop de kompetencer, der er relevante at foretage IKV ud fra. I analysen af stillingsopslag har vi valgt at anføre personlige kompetencer og basale forudsætninger, som for eksempel: kontoruddannelse i en kolonne kalder: kompetencer. Da AMU-systemet kun i meget begrænset omfang rummer personlige kompetencer, vil disse ikke kunne genfindes i kolonnen med AMU-uddannelser. I de jobprofiler, hvor der hyppigt anføres, at stillingen forudsætter f.eks. kontoruddannelse, har vi ikke anført AMU-uddannelser, der afspejler en erhvervsuddannelse indenfor kontorområdet, fordi det ville indebære en stor udvidelse af antallet af AMU-mål. Det er således forudsætningen, at den basale uddannelse ikke kompetencevurderes ved en vurdering i forhold til AMU-mål, men i forhold til grunduddannelsen. Enten ved en meritvurdering eller igennem GVU. 5

7 Figur 2. Model for jobprofiler inden for detailområdet. Personlige kompetencer Almen faglig kompetence Organisatoriske kompetencer Faglig kerne Pengestrøm Metodiske Kompetencer. Forretningsforståelse Talforståelse og matematiske kompetencer Varestrøm Informationsstrøm Kundestrøm Kommunikative kompetencer IT-kompetencer Personlige kompetencer Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i Clematide og Agø: Et fælles begreb om kvalifikationer. DTI Arbejdsliv

8 Figur 3. Model for jobprofiler inden for administration. Personlige kompetencer Almen faglig kompetence Organisatoriske kompetencer Faglig kerne Adm.opgaver og sagsbehandling Metodiske kompetencer og forretningsforståelse. Talforståelse og matematiske kompetencer Regnskab og Økonomi IT-anvendelse Kommunikation og service Kommunikative kompetencer IT-kompetencer Personlige kompetencer Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i Clematide og Agø: Et fælles begreb om kvalifikationer. DTI Arbejdsliv

9 2.3. Opstilling af nettoliste over jobprofiler Bruttolisten er herefter gennemgået med henblik på at sammenlægge identiske jobprofiler, der har forskellige navne, samt fjerne jobprofiler, hvor der har mangler dokumentation for arbejdsfunktioner, og der er herefter fremkommet en foreløbig nettoliste. Se bilag 1. Jobprofiler inden for detailhandel og bilag 2. Jobprofiler inden for administration. Som nævnt ovenfor, er der i alt 18 jobprofiler inden for detailhandel og 21 indenfor administration Sammenkobling af jobprofiler og AMU-uddannelser Med udgangspunkt i arbejdsfunktioner er der herefter knyttet AMU-mål til arbejdsfunktionerne/jobprofilerne. Som ventet, kan der ikke til alle arbejdsfunktioner findes relevante AMU-mål, dels fordi mange arbejdsfunktioner findes i flere jobprofiler, men uden at det afføder et behov for kompetenceudvikling i AMUregi, og dels fordi kompetencebehovet i mange tilfælde vil være dækket igennem den erhvervsuddannelse, der ofte er en forudsætning for at blive ansat i de pågældende jobs. Antallet at tilknyttede AMU-mål blev i flere tilfælde meget stort, og oversigterne blev uforholdsmæssigt store. I den endelige version er AMU-målene derfor grupperet i 1: Amu-uddannelser faglig kerne, og 2 AMUuddannelser andre relevante kompetencer. AMU-uddannelser - faglig kerne rumme de AMU-mål, der vurderes at være mest relevante for jobprofilen og i gruppen AMU-uddannelser andre relevante faglige kompetencer rummer sekundære kompetencer og kompetencer, der ikke i alle sammenhænge kobles sammen med jobprofilen. Se bilag. Jobprofilstruktur inden for detailområdet, og bilag 4. Jobprofilstruktur inden for administration. 3. Verifikation. Det var oprindeligt planlagt at forelægge materialet for virksomheder for at få verificeret arbejdsfunktioner og tilknyttede kompetencer, men dels på grund af det store antal jobprofiler, dels fordi stillingsbetegnelser og jobprofiler varierer fra virksomhed til virksomhed, og dels fordi vi valgte at knytte alle fundne arbejdsfunktioner til jobprofilerne måtte vi opgive at få materialet verificeret hos virksomheder. Materialet er sendt til den private virksomhed Detailkarriere, der sammen med Ålborg Handelsskole arbejder med kompetenceudvikling til detailhandelen, til Ålborg Handelsskole, Tietgenskolen, Vejle Handelsskole og Uddannelsescenter Holstebro, der har gennemgået de opstillede jobprofiler og kommenteret dem. Kommentarer fra skolerne er indarbejdet i materialet. Tietgenskolen og Uddannelsescenter Holstebro deltog også i arbejdet med at udarbejdelse af IKVvejledning til kontorområdet. 8

10 4. Jobprofilstruktur Jobprofilstruktur inden for detailhandel. Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 1. Butikschef/butiksleder Daglig leder Medansvarlig for butikkens daglige drift og resultater. Planlægge, koordinere og gennemføre markedsføringsaktiviteter. Kunderådgivning Salg. Ansvar for motivation og coaching af medarbejdere Personaleledelse Personaleudvikling Salgstræning Administration i forbindelse med budgetuddelegering Lagerstyring Værdihåndtering Salgsuddannet Høj kvalitet i kundeservice og - rådgivning. Arbejder selvstændigt Arbejder struktureret Ledelseskompetencer Kan organisere. Coaching Stresshåndtering Positiv 2. Butiksmedhjælper/ Butiksmedarbejder Varetager kundekontakt Ekspedition Kassebetjening Varedisponering Lagerstyring. Vareopfyldning Hyldetrimning Oprydning Håndtering af emballage Salgskompetencer Varekendskab Serviceminded. Ordenssans 3. Erhvervssælger Opsøgende salg til mindre erhvervskunder Dybdesalg til eksisterende erhvervskunder Driftsopgaver i butikken Salg til erhvervs- og privatkunder i butikken. Salgsuddannet Evne til afdækning af kundens behov. Gode salgskompetencer Købmandskab Erfaring med erhvervssalg 4. Førsteassistent/ Souschef Åbne og lukke butikken. Gøre butikken pæn og præsentabel (salgsklar butik) Varetrimning Personligt salg Håndtere reklamationer Personaleledelse Coaching og uddannelse af medarbejdere Sikre at vareplacering er i overensstemmelse med kædekoncept Rapportering Ansvarlig for kasseopgørelse og håndtering af likvider Administration (post og fakturaer) Lagerstyring Medvirke ved statusopgørelser Gennemføre aktiviteter Pressekontakt Udsalg Butiksuddannet Salgskompetencer Kategoriansvarlig. Ledelseskompetencer Kommunikative kompetencer Arbejde selvstændigt Administrative kompetencer Positiv Coaching 9

11 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 5. Gruppeleder kundecenter Personaleledelse Motivering, coaching af medarbejdere Kundeservice Vejledning af kunder telefonisk Salg via telefon Håndtering af vanskelige kunder Reklamationsbehandling Målrettet (budgetopfyldelse) Telefonisk salg Sikker fremtræden Udadvendt Omhyggelig Kommunikative kompetencer personlige, telefoniske og elektroniske Struktureret 6. Kasseassistent/ kassemedarbejder 7. Kasseleder/ Check Out Service Manager Kassebetjening Kasserapport Kundekontakt Ansvar for drift og optælling af kassen Vareopfyldning Ansvar for kassen Personaleledelse Optimere mødet med kunden i kasselinjen, Teamledelse Deltage i selve driften på gulvet blandt kunderne og medarbejderne. Tastaturbetjening Økonomiske kompetencer Varekundskab Serviceorienteret Stabil og roligt sind Smilende Stresshåndtering Håndtering af vanskelige kunder Regnskabskompetencer Talforståelse Tålmodig Velorganiseret Målrettet Følge procedurer/standarder 8. Kundecentermedarbejder Telefonisk service Telefonsalg Håndtering af vanskelige kunder Reklamationshåndtering 9. Kundeservicemedarbejder Håndtere hele betalingsprocessen Kundeservice i henhold til serviceretningslinjer 10. Lagerchef Ansvar for lager Lagerstyring Udarbejde arbejdsprocedure Gennemføre effektiviseringer Personaleledelse Kommunikative kompetencer telefonisk, personligt Servicekompetencer Give kunden en positiv indkøbsoplevelse Fleksibel Kommunikative kompetencer Serviceorienteret Målrettet Løsningsorienteret Systematisk Ordenssans Overholde tidsplaner og deadlines 11. Lagermedarbejder/ Lagerassistent Kundebetjening både interne og eksterne kunder Lagerstyring Varemodtagelse Vareudlevering Systematisk Logisk tænkende Kommunikative kompetencer, mundtlig, elektronisk Serviceorienteret 12. Salgsassistent/ Ekspedient Daglig kundebetjening Personligt salg Håndtere reklamationer Ansvar for at præsentere varerne indbydende og inspirerende Ansvar for at afdelingen altid er top trimmet Vareplacering i overensstemmelse Butiksuddannet Salgskompetencer Servicekompetencer Kommunikative kompetencer Samarbejde i teams Lyst humør. Gå-på-mod Fleksibel. 10

12 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer med koncept Udvikle afdelingens sortiment Varetrimning Brænde for at inspirere kunderne til gode oplevelser Kreativitet Pligtopfyldende 13. Salgsleder Personaleudvikling Butiksudvikling Ledelse Motivation og coaching Salgsklar butik Salgsplanlægning Disponering og købmandskab Kundeservice Fokus på kurant lager og lagerstyring Vareeksponering Indkøb Markedsføring Administrative opgaver Planlægning og gennemførelse af events 14. Servicechef Ansvar for kundeservice Ansvar for kasselinjen Bemandingsplanlægning 15. Servicemedarbejder Vareopfyldning, Oprydning Lettere rengøring i butikken. Hyldetrimning Kundeservice Flytning af kurve og vogne Bytning af varer for kunderne Håndtering af emballage 16. Souschef Åbne eller lukke butikken. Gøre butikken pæn og præsentabel (salgsklar butik) Varetrimning Personligt salg Håndtere reklamationer Personaleledelse Coaching og uddannelse af medarbejdere Sikre at vareplacering er i overensstemmelse med kædekoncept Rapportering Ansvarlig for kasseopgørelse og håndtering af likvider Administration (post og fakturaer) Lagerstyring Medvirke ved statusopgørelser Gennemføre salgsaktiviteter 17. Sælger/butikssælger Salg Kundeservice Kunderådgivning Butiksuddannet Salgskompetencer Ledelseskompetencer Kunne give kunderne en god indkøbsoplevelse Motivation Coaching Kundeservice Vareeksponering Kommunikative kompetencer Fleksibilitet Selvstændig Konkurrencemenneske Skabelse af godt arbejdsmiljø Kundeservice Ledelseskompetencer Overblik Serviceminded Fleksibel Positiv indstilling Serviceorienteret Engagement Ordenssans Butiksuddannet Kategoriansvarlig Ledelsesansvar (åbne og lukke butikken/personalemæssigt) Arbejde selvstændigt Administrative kompetencer Positiv Coaching Butiksuddannet Salgskompetencer Konkurrencementalitet 11

13 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer Reklamationshåndtering Varebestilling Sortimentsplanlægning Varemodtagelse Vareeksponering Salgsklar butik Messedeltagelse Overbevisende Entusiastisk og selvsikker Selvmotiverende Kommunikative kompetencer Aktiv og initiativrig Resultatorienteret Selvstændig Målrettet Gennemslagskraft Kan håndtere modstand Handlekraftig Beslutningsdygtig Udadvendt Produktkendskab 12

14 4.2. Jobprofilstruktur indenfor administration. Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 1. Administrativ medarbejder Tekstbehandling Journaliserings- og registreringsarbejde Planlægning Lettere sagsbehandling Regnskabsopgaver Budgettering Telefonomstilling Personaleopgaver Udvikling af forretningsgange Kontoruddannelse Serviceminded Planlægningskompetence Kvalitetssikre dataflow Kvalitetssikring af datafangst Registrering Regnskabskompetence Fremmedsprogskompetencer IT-kompetencer Samarbejde Loyalitet Fleksibilitet 2. Administrativ medarbejder offentlig administration 3. Bogholderiassistent/ bogholderimedarbejder Tekstbehandling Journaliserings- og registreringsarbejde Planlægning Sagsbehandling Regnskabsopgaver Budgettering Telefonomstilling Personaleopgaver Udvikling af forretningsgange Finansbogføring Kreditorbehandling og bogføring Betalinger Fakturering Debitorbehandling og opfølgning Afstemninger (moms, bank m.m.) Momsafregning Deltage i udarbejdelse af regnskab Lønadministration Rapportering Indberetninger til offentlige myndigheder Kontoruddannelse Serviceminded Planlægningskompetence Kvalitetssikre dataflow Kvalitetssikre datafangst Registrering Regnskabskompetence IT-kompetencer Samarbejde Loyalitet Fleksibilitet Regnskabsuddannelse IT-kompetencer Behersker et ERP-system Ansvarsbevidst Ordenssans Talforståelse Ansvarlig Struktureret 4. Booker - mødebooker Arrangere aftaler (salgsbesøg, markedsundersøgelser, jobundersøgelser mm.) Salg Kundekontakt. Evner til at skabe god kontakt Kommunikative kompetencer Salgskompetence Præcision Planlægningskompetence IT-kompetencer Produktkendskab Kendskab til virksomhedens strategi og koncept. Kendskab til telemarketing Troværdig Velformuleret Empati Teamsamarbejde 5. Chefsekretær/direktionssekretær Mødeplanlægning Referatskrivning Kalenderstyring Telefonpasning Planlægningsopgaver Mødeforberedelse Udarbejdelse af materiale til møder Loyalitet Ordenssans Serviceminded Situationsfornemmelse Fleksibilitet Samarbejdsorienteret Selvstændig 13

15 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 6. Debitorassistent/ Debitorbogholder Korrespondance Indkøb Booking Rejseplanlægning og booking Koordineringsopgaver Planlægning og afvikling af events Udarbejdelse af præsentationer Administrative personaleopgaver Debitorbogføring Afstemninger, kontering Debitoropfølgning Oprettelse og kreditvurdering af debitorer Opstart af incassosager Besvarelse af henvendelser Behandling af klager IT-kompetencer Kommunikative kompetencer Fremmedsproglige kompetencer (min. Engelsk) Regnskabsfaglige kompetencer Forretningsforståelse IT-kompetencer ERP-system Struktureret Kommunikative kompetencer (mundtlige, skriftlige, elektroniske og telefoniske) Struktureret Fremmedsprogskompetencer (min. Engelsk) 7. Ejendomsadministration Udarbejdelse af regnskaber, f.eks. varme, vedligeholdelse, udlejning mm. Lejeopkrævning, lejeregulering Bogføring Administration af indbetalinger Mødeafvikling, generalforsamlinger mv. Udarbejdelse af kontrakter 8. Ejendomsmæglerassistent Kundekontakt (telefonisk, personlig, skriftligt, elektronisk) Salgsopstillinger Budgetter Markedsføring Reklame Annoncering Opgaver i forbindelse med vurdering, belåning, fremvisning, køb og salg af ejendomme. 9. HR assistent Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og tillæg Registrering af personaledata og vedligeholdelse heraf i database, intranet, web Udførelse og vedligeholdelse af HRprocedurer og -rutiner Administration i forbindelse med rekruttering og test. Håndtering af opsigelser Håndtering af ansættelser Udarbejdelse af materialer til kurser Udarbejdelse af håndbøger Mødeplanlægning og gennemførelse Udarbejdelse af statistikker, nøgletal m.v. Telefonpasning Kalenderstyring Rejseplanlægning IT-kompetencer Regnskabskompetencer Kommunikative kompetencer Serviceorienteret Ansvarsbevidst Salgskompetencer Kommunikative kompetencer Markedsføringskompetencer Budgetter IT-kompetencer Serviceorienteret Personalejuridisk kompetence Administrative kompetencer Kommunikative kompetencer 14

16 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 10. Kontorservicemedarbejder/ Kontorblæksprutte/ Piccoline Intern administrativ service Modtagelse af kunder/gæster Telefonpasning Mødeklargøring Indkøb Rejsebooking Posthåndtering Byærinder Kopiering Arkivering Journalisering Makulering. Servicekompetencer Mundtlig kommunikation Telefonisk kommunikation IT-kompetencer 11. IT superbruger Rådgivning Vejledning Slutbrugersupport Installation og vedligeholdelse Kontakt til leverandører Udarbejdelse af kravspecifikationer til nye systemer Test IT-kompetencer Kommunikative kompetencer Pædagogiske kompetencer 12. Kreditormedarbejder/ kreditorbogholder Håndtering af leverandørfakturaer Kontering og bogføring af betalinger Kontakt il leverandører Afstemninger og rapporter Optimering og udvikling af forretningsgange Medvirken til forberedelse til periodeog årsregnskaber Anvendelse af ERP-system Anvendelse af regneark IT-kompetencer Regnskabskompetencer Forretningsforståelse Struktureret Selvstændig Fremmedsprogskompetencer (min. Engelsk) 13. Kundesupport-medarbejder Kontakt med kunder i første led Hjælpe kunden frem til løsning af det aktuelle problem. Faglig vejledning Skabe kontakt til de rette tekniske medarbejdere eller andre kolleger Serviceorienteret Telefonisk kommunikation Forretningsforståelse IT-kompetencer 14. Kursussekretær/ uddannelsessekretær Herunder håndtering af tilmeldinger Kursus-/konferenceplanlægning og afvikling Arrangering af ophold Kontrakter mv.. Regnskab Salg, markedsføring og information. Opsætning af kursuskatalog, brochurer, web, annoncer Kontakt med kursister og undervisere, telefonisk eller personlig Serviceorienteret Kendskab til planlægningsværktøjer Kommunikative kompetencer IT-kompetencer 15. Lønningsmedarbejder Indtastning, oprettelse og vedligeholdelse af stamdata og løndata Lønkørsler Indberetning til offentlige myndigheder Fortolke love og overenskomster Lønningsbogholderi Søge refusioner på sygdom, barsel, AER, løntilskud Administration ved ansættelser og afskedigelser IT-kompetencer Regnskabskompetencer Anvendelse af lønsystem Kendskab til personalejura Kendskab til overenskomster Struktureret Omhyggelig 15

17 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 16. Projektsekretær Administrativ projektstyring Dokumentstyring Kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere Økonomistyring af projekter Fundraising Kalenderstyring Mødebooking Udarbejdelse af mødemateriale Rapportskrivning Opsætning af rapporter Koordineringsopgaver i øvrigt Referater Planlægning (ofte med IT-baserede planlægningssystemer), Mødetilrettelæggelse, Sekretærfunktioner Administrative kompetencer IT-kompetencer Lay-out kompetencer Planlægningsværktøjer Økonomiske kompetencer Forretningsforståelse Sprogligt sikker Fremmedsprogskompetencer (min. Engelsk) 17. Receptionsmedarbejder/ Front line officer/ Front office manager/ Service assistant 18. Regnskabsmedarbejder/ regnskabsassistent Modtagelse af gæster Bookning af aftaler, Mødeplanlægning, Kalenderstyring Telefonbetjening, Rejse og hotelbooking Modtagelse af post Fordeling af post Arkivering Sikkerhed Adgangskontrol Finansbogføring Bogføring af rejseafregninger Månedsrapportering Opgørelser Udarbejdelse af statistikker Afstemninger, herunder bank, moms og skat Afregninger Livkiditetsstyring Anlægskartotek Lagerregnskab Deltagelse i udarbejdelse af perioderegnskaber Analyser Budgettering Deltagelse i udarbejdelse af årsregnskab Lønningsbogholderi Serviceorienteret Telefonbetjening IT-kompetencer Fremmedsprogskompetencer Regnskabskompetencer Regneark IT-kompetencer ERP-system Talforståelse Struktureret Ansvarsfølelse Ordenssans Fremmedsprogskompetencer (min engelsk) 19. Sagsbehandler Kendskab til det konkrete sagsbehandlingsområde Skriftlige afgørelser Kendskab til journalsystem IT-kompetencer Vejledning til kunder/klienter/borgere Kendskab til relevant lovgivning Kundeservice/borgerservice 20. Sekretær Skrivearbejde Referater Teamarbejde Skriftlige kommunikative kompetencer på højt niveau Mundtlige kommunikative kompetencer Selvstændig Systematisk Ansvarsbevidst Administrativ uddannelse IT-kompetencer 16

18 Jobtitler Arbejdsfunktioner Kompetencer 21. Økonomimedarbejder/ controller Registreringsarbejde Journaliseringsarbejde Planlægning Tilrettelæggelse af møder og arrangementer Budgettering Ad hoc opgørelser Rapporteringer Afstemninger Afregninger Perioderegnskaber Analyser Udvikle forretningsgange Økonomiopfølgning Interne kontrolprocedurer Skriftlig kommunikativ kompetence Administrative kompetencer Ordenssans IT-kompetencer Regnsarkskompetencer Anvendelse af et ERP-system Talforståelse Ordenssans Selvstændig Kendskab til relevant regnskabslovgivning 17

19 5. Jobtitler og typiske kompetencer Jobtitler og typiske kompetencer inden for detailhandel. Jobtitler AMU-uddannelser faglig kerne AMU-uddannelser andre relevante faglige kompetencer 1. Førsteassistent/ førstemedarbejder Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen Anvendelse af situationsbestemt ledelse Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Budget som ledelsesværktøj Butikkens budget og regnskab Butiksindretning på idéniveau Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Driftssikring i detailhandlen Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen Kommunikation som ledelsesværktøj Konceptanvendelse i salg og kundeservice Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Ledelse af teams/produktionsgrupper Ledelse og samarbejde Medarbejderintroduktion i detailhandlen Priskalkulation af sammensatte produkter i detail Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik Salgsledelse Salgsstyring i detailhandlen Spacemanagement Varebestilling og disponering i detailhandlen Arbejdsmiljøledelse Coaching som ledelsesværktøj Dialogbaseret markedsføring Distanceledelse E-administration og betalingssystemer E-markedsføring og reklameindsats E-service og online kommunikation E-teknologi og online opdatering Gennemførelse af personalesamtaler Kundeanalyse og e-strategi Ledelse af forandringsprocesser Ledelse af kvalitetsudvikling Ledelse af multikulturelle medarbejdergrupper Lederens forhandlingsteknik Lederens projektplanlægning Lederens redskaber til kompetenceudvikling Lederens redskaber til systematisk udd.planlægning Lederens rekrutteringsværktøjer Lederens ressourceoptimering Logistik implementering i ledelse Medarbejderinvolvering i ledelse Mødeledelse Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system Planlægning af logistikfunktionen i ledelse Projektledelse Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering Udvikling af logistikfunktionen i ledelse Virksomhedens sociale ansvar - et ledelsesværktøj dag 2. Butikschef/butiksleder Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen Anvendelse af situationsbestemt ledelse Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Budget som ledelsesværktøj Butikkens budget og regnskab Arbejdsmiljøledelse Branding af lokale oplevelsesprodukter Coaching som ledelsesværktøj Dialogbaseret markedsføring Distanceledelse E-administration og betalingssystemer 18

20 Jobtitler AMU-uddannelser faglig kerne AMU-uddannelser andre relevante faglige kompetencer 3. Butiksmedhjælper/ butiksmedarbejder 4. Erhvervssælger/ ekstern sælger Butiksindretning på idéniveau Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Driftssikring i detailhandlen Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen Gennemførelse af personalesamtaler Kommunikation som ledelsesværktøj Konceptanvendelse i salg og kundeservice Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Ledelse af forandringsprocesser Ledelse af teams/produktionsgrupper Ledelse og samarbejde Lederens forhandlingsteknik Medarbejderintroduktion i detailhandlen Mødeledelse Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj Priskalkulation af sammensatte produkter i detail Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik Salgsledelse Salgsstyring i detailhandlen Spacemanagement Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj Varebestilling og disponering i detailhandlen Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Detailhandel Fastlæggelse af mål ved personligt salg Konceptanvendelse i salg og kundeservice Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Kundeservice i detailhandelen Mersalg i butikken Personligt salg - kundens behov og løsninger Produktinformation og vejledning i detailhandlen Reklamationshåndtering Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik Varepræsentation Administration af kunderelationsstyringssystemer (CRM) Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen CMS i logistikplanlægning Dialogbaseret markedsføring Detailhandel Fastlæggelse af mål ved personligt salg E-markedsføring og reklameindsats E-service og online kommunikation E-teknologi og online opdatering Kundeanalyse og e-strategi Ledelse af kvalitetsudvikling Ledelse af multikulturelle medarbejdergrupper Lederens projektplanlægning Lederens redskaber til kompetenceudvikling Lederens redskaber til systematisk udd.planlægning Lederens rekrutteringsværktøjer Lederens ressourceoptimering Logistik implementering i ledelse Modtagelse og forsendelse af varer med RFID Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system Planlægning af logistikfunktionen i ledelse Projektledelse Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering Udvikling af logistikfunktionen i ledelse Virksomhedens sociale ansvar - et ledelsesværktøj Butiksindretning på idéniveau Kunderådgivning i forhold til fødevare Markedsføring og varesalg i butikken Rådgivende konsulent i B2B sammenhænge Salgsplanlægning i detailhandlen Spacemanagement Varebestilling og disponering i detailhandlen Modtagelse og forsendelse af varer med RFID 19

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 1.488 1.059 686 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.287 1.149 604 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.345 1.328 716

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2791 Titel: Administration Kort titel: Adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er en funktion,

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Uddannelseesmål/enkeltfag 2012 2012 i % 2013 2013 i % 2014 2014 i % 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 13 0,0 20 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 13 0,0 18 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

Lidt om baggrunden. Formål. Metode. Resultater

Lidt om baggrunden. Formål. Metode. Resultater Kompetenceløft DK Lidt om baggrunden Formål Metode Resultater Lidt om baggrunden Trepartudvalg og fokus på lederens rolle Problem for fremtidens arbejdsmarked? Intentionen god og mange initiativer Knæk

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

for ansatte i detailhandlen

for ansatte i detailhandlen Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering vedrørende salgskom- petencer.

UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering vedrørende salgskom- petencer. UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering vedrørende salgskompetencer. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Marts 2015 Uddannelsesnævnet

Læs mere

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.. november 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2250 Titel: Kort titel: Status: GOD Godkendelsesperiode: 25-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er afgrænset til at omfatte førstelinie-ledere

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve.

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Salgsassistentuddannelsen med profil gennemføres i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget. Eleven skal kunne løse

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2796 Titel: IKT-administration og -vedligeholdelse Kort titel: IKTadmogvedlige Status: GOD Godkendelsesperiode: 14-10-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Talent News Rejsebranchen februar/marts 2013. Kelly Services København 3311 7070 kbh@kellyservices.dk kellyservices.dk

Talent News Rejsebranchen februar/marts 2013. Kelly Services København 3311 7070 kbh@kellyservices.dk kellyservices.dk Talent News Rejsebranchen februar/marts 2013 København 3311 7070 kbh@ Vi har talenterne! Få de rette profiler ombord med Kelly Travel Det er afgørende med et stort netværk for at finde de bedst kvalificerede

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Logistikkoordinator NR. 4016. Sekretær PA - Receptionist NR. 4017. Indkøbskoordinator Indkøbsassistent NR. 4021

Logistikkoordinator NR. 4016. Sekretær PA - Receptionist NR. 4017. Indkøbskoordinator Indkøbsassistent NR. 4021 Administrationschef Konferencechef NR. 4020 Super kompetent, stort servicegen, højt personligt drive. Magter at have mange bolde i luften. Kan sin personaleledelse, kvalitetssikring og har en finger på

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

IKV materiale til Administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL marts 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium.

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium. Elev i Stadium Er du vild med sport? Ser du sport? Er du imødekommende og hjælpsom? Er du glad og positiv? Kan du lide at sælge? Går du op i sports-/fritidsudstyr? Hvis du svarer ja til ovenstående, er

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering inden for det admini- strative område.

UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering inden for det admini- strative område. UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering inden for det administrative område. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Marts 2015

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Personlige data: Resume. Erfaren Grafiker/Kontorassistent søger fleksjob. Erhvervserfaring. Administrative funktioner

Personlige data: Resume. Erfaren Grafiker/Kontorassistent søger fleksjob. Erhvervserfaring. Administrative funktioner Curriculum Vitae Personlige data: Navn: Gitte Hougaard Adresse: Udsigten 2 8220 Brabrand Tlf.: 86 11 81 80 Mobil: 26 35 86 80 E-mail: gittehougaard@gmail.com Fødselsdato: 28. november 1968 Civilstand:

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Præsenterer i samarbejde med:

Præsenterer i samarbejde med: Præsenterer i samarbejde med: BFI -Akademiet Vil skabe en ensartet profil, der på alle niveauer,afspejler branchens identitet og vision Vil øge medlemmernes tilgang til videreuddannelse af butikkens personale

Læs mere

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen.

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen. Efteruddannelse for frisør og kosmetiker Beauty Business Academy BBA Du er en fremragende håndværker indenfor dit felt. Du ved, hvad der rører sig, når det gælder skønhed, velvære, stil, mode og din viden

Læs mere

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice IBC Kurser Retailakademi Hos IBC Kurser tilbyder vi dig kurser, efteruddannelse og netværk som skaber værdi i din virksomhed Grundl. voksenuddannelse Butiksmedhjælper Salgsassistent Akademiuddannelse Diplomuddannelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

IKV materiale til Offentlig administration

IKV materiale til Offentlig administration IKV materiale til Offentlig administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere