Installationshåndbog Kondenserende gaskedel WBS 15 E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationshåndbog Kondenserende gaskedel WBS 15 E"

Transkript

1 Installationshåndbog Kondenserende gaskedel WBS 15 E

2 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed Forskriftsmæssig anvendelse Generelle sikkerhedsinstruktioner Forskrifter og normer Flaskegas under jordniveau CE-mærkning Overensstemmelseserklæring Tekniske data Mål og tilslutninger WBS Tekniske data El-diagram Tabel over følerværdier Før installationen Luftindtagsåbninger Ren forbrændingsluft! Korrosionsbeskyttelse Krav til anlægsvandet Yderligere oplysninger om vand til opvarmning Diagram over vandets hårdhedsgrad Behandling og forarbejding af vand til varmeanlægget Bestemmelse af anlægsvolumen Additiver Frostbeskyttelsesmidler Oplysninger vedr. vedligeholdelse Praktiske anvisninger til vvs-installatør Drift i vådrum Oplysninger om opstillingsrum Opstillingsrum Afstande Anvendelseseksempler Tegnforklaring Installation Tilslutning af varmekreds Sikkerhedsventil Kondensvand Pakning og påfyldning af anlægget Tilslutning af røgaftræk Aftrækssystem Generelle oplysninger om aftrækssystemet Belastede skorstene Skaktkrav Lynsikring Montering af aftrækssystem Montering med fald Arbejdshandsker Afkortning af rør Forberedelse af montering Indføring i afmeldt skorsten Sammensætning af elementerne Anvend nye pakninger ved udskiftning! Arbejde med aftrækssystem KAS Skaktens mindstemål WBS 15 E

3 4.9.2 Skorstene, som har tidligere har været i brug Rengørings- og kontrolåbninger Gastilslutning Kontrollere tæthed Udlufte gasrørene Fabriksindstilling Tilslutningstryk O2 -indhold Omstilling fra propangas til naturgas og omvendt Gasarmatur Reguleringsstopfunktion (manuel indstilling af brænderydelsen) Vejledende værdier for dysetryk El-tilslutning (generelt) Ledningslængder Trækaflastninger Kapslingsklasse IPx4D Cirkulationspumper Apparatsikringer Tilslut følere/ komponenter Udskiftning af ledninger Berøringsbeskyttelse og kapslingsklasse IPx4D Idrifttagning Idrifttagningsmenu Indkobling Temperaturer til rumopvarmning og varmt brugsvand Individuelle tidsprogrammer Nødvendige programmerings parameter Nød-drift (manuel drift) Indstil nøddrift Indstil setpunkt manuel drift Vejledning til ejeren / brugeren Vejledning Dokumenter Tjekliste for idrifttagning Betjening Betjeningselementer Visninger Indstilling af opvarmning Indstilling af brugsvandsopvarmning Indstilling af rumsetpunkt Visning af informationer Fejlmelding Servicemelding Skorstensfejerfunktion Fabriksindstillinger gendannes Programmering Fremgangsmåde for programmeringen Ændring af parametre Parameterlisten Forklaringer til parameterlisten Klokkeslæt og dato Betjeningsenhed Radio Tidsprogrammer Ferieprogrammer Varmekredse WBS 15 E 3

4 Restløftehøjde WBS 14/22 E Brugsvand Forbrugerkreds Forregulator/fødepumpe Kedel Solvarme Brugsvandsbeholder Konfiguration Relæudgange QX1/QX2 (5890/ 5891) Fejl Service /specialdrift Ind-/udgangstest Status Diagnose varmeproducerende/varmeafgivende enhed Fyringsautomat Infoværdier Generelt Fjernbetjening RGT Overstyringsknap Vedligeholdelse Inspektion og service alt efter nødvendighed Udskiftning af hurtigudlufter Vandlås for kondensvand Gasbrænderen afmonteres Berøringsbeskyttelse Kedelopbygning WBS Afmontering af varmeveksler Efter endt servicearbejde Kontrol af elektroder Fejludkobling Fejlkodetabel Tabel over servicekoder Driftsfaser for styre- og reguleringsenhed LMS WBS 15 E

5 Sikkerhed 1. Sikkerhed Fare! Vær opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger! Du kan i modsat fald være til fare for dig selv og andre. 1.1 Forskriftsmæssig anvendelse Kondenserende gaskedler i serien WBS anvendes som varmeproducende enheder i brugsvandvarmeanlæg iht. EN De er i overensstemmelse med DIN EN 483 og Installationstype B23,B23P, B33, C13x, C33x, C43x, C53, C63x, C83 og C93x - Bestemmelsesland DK: Kategori II2H3P 1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner Fare! Livsfare! Ved installation af varmeanlæg er der fare for betydelige beskadigelser af personer, miljø og materiel. Varmeanlæg må derfor kun installeres af et vvs-installatørfirma og tages i drift første gang af autoriseret personale fra installatørfirmaet! Fare for elektrisk stød! Livsfare spændingsførende komponenter! Alt det med installationen forbundne el-arbejde må kun udføres af personer med en el-teknisk uddannelse! Fare! Livsfare ved fagligt ukorrekt anvendelse af varmeanlægget! - Dette apparat er ikke beregnet til at benyttes af personer (inkl.børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller af personer med utilstrækkelig erfaring og/eller viden, medmindre de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller en sådan person har givet dem anvisninger på, hvorledes apparatet skal benyttes. - Der skal holdes opsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Fare! Livsfare ved ombygninger af apparatet! Egenhændig ombygning og ændring af apparatet er ikke tilladt, da der ellers opstår fare for personulykker og beskadigelse af apparatet. Ved manglende overholdelse bortfalder kedlens godkendelse. Indstilling, service og rengøring af apparatet må kun udføres af en faguddannet Vvs-installatør! Det anvendte tilbehør skal opfylde de tekniske standarder og skal være godkendt af fabrikanten til kombination med dette apparat. OBS! Der må kun anvendes originale reservedele WBS 15 E 5

6 Sikkerhed 1.3 Forskrifter og normer Udover de generelle tekniske regler skal gældende normer, forskrifter, forordninger og retningslinier overholdes: - DIN 4109; Lyddæmpning i bygninger - DIN EN 12828; Varmeanlæg i bygninger - EnEV - Energieeinsparverordnung (lov om energibesparelser) - Bundes-Immisionsschutzverordnung 3 (lov om immissionsbeskyttelse). BImSchV - DVGW-TRGI 2008 (DVGW-arbejdsblad G 600); Tekniske regler for gasinstallation - TRF; Tekniske regler for flaskegas - DVGW-folder G 613; Gaskedler - Installations-, vedligeholdelses- og betjeningsvejledning - DIN 18380; Varmeanlæg og centrale vandopvarmningsanlæg (VOB) - DIN EN 12831; Varmeanlæg i bygninger - DIN 4753; Vandopvarmning og vandopvarmningsanlæg for drikke- og brugsvand - DIN 1988; Tekniske regler for drikkevandsinstallationer (TRWI) - VDE , DIN EN : Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende anvendelsesformål: Særlige krav til gas-, olie- og fastbrændselkedler med elektriske tilslutninger - Fyringsforordning, Ländernes forordninger - Forskrifter fra de lokale forsyningsvirksomheder - Meddelelsespligt (eller fritagelsesforordning) - ATV-folder M251 fra "abwassertechnische Vereinigung" (Spildevandsforeningen) - De kommunale bestemmelser vedr. udledning af kondensvand. Gælder kun for Schweiz: - SVGW-gaskodekser: Gasinstallationer - EKAS-Form. 1942: Direktiv for flydende gas, del 2 - Forskrifter for kantonale instanser (f.eks. brandpolitiforskrifter) 1.4 Flaskegas under jordniveau 1.5 CE-mærkning WBS er i overensstemmelse med DIN EN 126 og DIN EN 298 og kræver derfor ingen ekstra afspærringsventil ved drift med flaskegas under jordniveau. CE-godkendelsen betyder, kondenserende gaskedler opfylder kravene i gasdirektivet 2009/142/EØF, lavspændingsdirektivet 2006/95/EØF samt rådets direktiv 2004/108/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet, EMC) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner. Sikkerhedskravene iht. direktiv 2004/108/EØF betragtes kun som overholdt, hvis kedlen benyttes til de angivne formål. Omgivelsesbetingelserne iht.en skal overholdes. Kedlen må kun tilkobles med en korrekt monteret afskærmning. Det skal sikres, at kedlen er jordforbundet korrekt (f.eks. via en årlig inspektion). Ved udskiftning af apparatdele må der kun anvendes de af producenten foreskrevne originale dele. Gaskedlerne opfylder de grundlæggende krav til virkningsgrad iht. direktiv 92/42/ EØF som kondenserende gaskedel. Ved anvendelse af naturgas er emissionen fra gaskedlerne i overensstemmelse med kravene iht. 7 i forordningen om små fyringsanlæg af (1. BImSchV) tysk lovgivning vedr. emission mindre end 80 mg /kwh NOX. 6 WBS 15 E

7 Sikkerhed 1.6 Overensstemmelseserklæring WBS 15 E 7

8 Tekniske data 2. Tekniske data 2.1 Mål og tilslutninger WBS Fig. 1: Mål og tilslutninger ) 0 8 / = I E 8 8 WBS 15 E

9 Tekniske data Tab. 1: Mål og tilslutninger Model WBS VF/VR Fremløb/Opvarmning returløb G 3/4 VV/kW Varmt vand/koldt vand G 1/2 Gas Gastilslutning G 1/2 SiV Sikkerhedsventil G 3/4 KA Kondensvandafløb Ø 25 mm til beholdertilslutninger med Varmtvandsprioritering-sæt *) SV/SR Beholderfremløb/Beholderreturløb G 3/4 *) Tilbehør WBS 15 E 9

10 Tekniske data 2.2 Tekniske data Tab. 2: Tekniske data Model WBS 15 E Produkt-ID-nr. CE-0085BL0514 VDE-reg.-Nr. VDE-godkendelse Kapslingsklasse IPx4D Gaskategori II2H3P Apparatkategori B23, B33, C13X, C33X, C43X, C53, C63X, C83 Softwareversion V3.5 Nominelt varmebelastningsområde Naturgas E, LL Varmedrift: kw 3,5-15,0 Varmt vand kw 3,5-20,0 Nominelt varmeydelsesområde Naturgas E, LL 80/60 C kw 3,4-14,6 50/30 C kw 3,7-15,6 Norm-nyttegrad 75/60 C 106,1 40/30 C 108,8 PH-værdi kondensvand Kondensvandmængde 40/30 C l/h 0,46-1,49 NOX-norm-emissionsfaktor mg/kwh 15,0 CO-norm-emissionsfaktor mg/kwh 5 Data for dimensionering af skorsten iht. DIN EN (rumluftafhængig drift) Røggastemperatur (højlast) 80/60 C C 69 50/30 C C 46 Røggasmassestrøm Naturgas E, LL 80/60 C g/s 1,7-9,8 ved naturgas 50/30 C g/s 1,6-9,5 Røggasmassestrøm Propan 80/60 C g/s 1,6-9,4 ved flaskegas 50/30 C g/s 1,5-9,0 O2-indhold naturgas Naturgas E, LL % 5,0-5,9 O2-indhold propan Propan % 5,7-6,5 Nødvendigt aftræk mbar 0 maks. udgangstryk ved aftræksstuds mbar 0,8 Røggas-/luftindtag mm 80/125 Aftræksgruppe iht. DVGW G636 - G6 Gastilslutningsværdier Dimensionering gasreguleringsventil 1) Type GS 4.0 Tilslutningstryk naturgas mbar min maks. 25 Tilslutningsværdier Naturgas E [HUB 9,45 kwh/m³] m³/h 0,37-2,10 Naturgas LL [HUB 8,13 kwh/m³] m³/h 0,43-2,50 Tilslutningstryk propan mbar min. 42,5 mbar - maks. 57,5 mbar Propan [HU 12,87 kwh/kg] kg/t 0,27-1,55 Propan [HU 24,64 kwh/m³] m³/h 0,14-0,81 10 WBS 15 E

11 Tekniske data Model WBS 15 E Elektr. effektforbrug El-tilslutning V/Hz 230 V / 50 Hz maks. elektr. effektforbrug W 122 Varmedrift: Højlast, pumpe fabriksindstillinger W 122 Standby W 3 Mål Vægt kedel kg 50 Vandindhold, kedel l 2,5 Højde mm 852 Bredde mm 480 Dybde mm 365 Tilslutninger Gastilslutning 1/2" Fremløb 3/4" Retur 3/4" 1) Kun ved enkeltledning af metal. I andre tilfælde kræves der en udligning af ledningslængderne, se TRGI WBS 15 E 11

12 Tekniske data 2.3 El-diagram 12 WBS 15 E

13 Tekniske data 2.4 Tabel over følerværdier Tab. 3: Modstandsværdier for udetemperaturføler ATF Temperatur [ C] Modstand [Ω] Tab. 4: Modstandsværdier for fremløbsføler KVS, varmtvandsføler TWF, returføler KRV, føler B4 Temperatur [ C] Modstand [Ω] WBS 15 E 13

14 Før installationen 3. Før installationen 3.1 Luftindtagsåbninger Ved rumluftafhængig drift af den WBS skal opstillingsrummet have en tilstrækkeligt dimensioneret åbning til forbrændingsluft. Ejeren skal gøres opmærksom på, at åbningen ikke må blokeres eller tilstoppes, og at tilslutningsstudsen til forbrændingsluften på oversiden af WBS skal holdes fri Ren forbrændingsluft! OBS! Fare for beskadigelse af apparatet! WBS må kun opstilles i rum med ren forbrændingsluft. Der må under ingen omstændigheder trænge f.eks blomsterstøv eller lignende ind i anlægget gennem luftindtagsåbningen! 3.2 Korrosionsbeskyttelse OBS! Fare for beskadigelse af udstyret! Forbrændingsluften skal være fri for korrosive bestanddele - især fluor- og klorholdige dampe, som f.eks. findes i opløsnings- og rengøringsmidler, drivgasser osv. Ved tilslutning af gulvvarmesystemer med kunststofrør, som ikke har diffusionsspærre iht. DIN 4726, skal anlægget forsynes med varmeveksler til systemadskillelse. Bemærk: Forebyggelse af skader i brugsvands-varmeanlæg på grundlag af vandkorrosion eller stendannelse. 3.3 Krav til anlægsvandet OBS! Overhold kravene til anlægsvandet! Kravene til anlægsvandet er blevet skærpet, eftersom de aktuelle anlægsbetingelser er anderledes: - lavere varmebehov - Anvendelse af kaskader med kondenserende gaskedler i større systemer - øget anvendelse af buffertanke i forbindelse med solvarme og fastbrændselskedler. Det vigtigste er dog stadig at implementere anlæggene således, at de kan fungere i lang tid uden fejl. Som hovedregel er vand med drikkevandskvalitet godt nok, man skal dog kontrollere, om det drikkevand, der står til rådighed for anlægget, har en passende hårdhedsgrad og dermed er egnet til påfyldning i anlægget (se diagrammet Vandets hårdhedsgrad). Skulle dette ikke være tilfældet, kan der træffes forskellige forholdsregler: 1. Tilsætning af et additiv til påfyldningvandet, så hårdheden i kedlen opretholdes og anlægsvandets ph-værdi stabiliseres (hårdhedsstabilisator). 2. Anvendelse af et blødgøringsanlæg til behandling af påfyldningsvandet. 3. Anvendelse af et afsaltningsanlæg til forarbejdning af påfyldningsvandet. Afsaltningen af vandet til påfyldning og tilsætning, indtil der opnås fuldstændigt afsaltet vand, skal ikke forveksles med blødgøring til 0 dh. Ved blødgøring bliver vandet ved med at indeholde de korrosionshæmmende salte. OBS! Anvend kun godkendte additiver og procedurer! Ved tilsætning af additiver må der kun anvendes midler, der er godkendt af BAXI. Blødgøringen/afsaltningen skal ligeledes foretages med midler fra producenter, der er godkendt af BAXI, og grænseværdierne skal overholdes. 14 WBS 15 E

15 Før installationen Ellers bortfalder garantien! OBS! Kontrollér ph-værdien! Under forskellige betingelser kan der forekomme egen alkalinisering (stigning af ph-værdien) af anlægsvand. Derfor bør ph-værdien kontrolleres en gang om året. ph-værdien skal ligge mellem 8,2 og 9,0. VDI-retningslinje 2035 Del 1 og 2 Som hovedregel finder kravene til brugsvand i henhold til VDI-retningslinje 2035 Del 1 og 2 anvendelse ved alle kedelstørrelser. Udover forskrifterne i VDI 2035 er delvis blødgøring af vandet til under 6 dh ikke tilladt. Fuldstændig afsaltning af vandet må kun anvendes i forbindelse med en ph-værdistabilisering! Gulvvarmekredsen skal man se på særskilt. Ret venligst henvendelse til en vandtilsætningsmiddelproducent eller rørleverandøren (se ovenfor). Med henblik på garantiens gyldighed er det strengt nødvendigt at overholde anvisningerne fra BAXI Yderligere oplysninger om vand til opvarmning - Vandet må ikke indeholde fremmedlegemer som svejlselus, rustpartikler, glødeskaller eller slam. Ved den første idrifttagning skal anlægget skylles, indtil der strømmer klart vand ud af anlægget. Ved skylning af anlægget, skal man være opmærksom på, at varmekedlens varmeveksler ikke gennemstrømmes, og radiatortermostaten skal tages af og ventilindsatsene stilles på maksimalt gennemløb. - Bliver der anvendt additiver, er det vigtigt at følge producentes anvisninger. Hvis der i særlige tilfælde er behov for additiver i blandede anvendelser (f.eks. hårdhedsstabilisatorer, frostbeskyttelsesmidler, tætningsmidler osv.) skal man være opmærksom på, at midlerne skal være kompatible med hinanden og at phværdien ikke ændres. Der skal fortrinsvist anvendes midler fra samme producent. - Ved anvendelse af buffertanke i forbindelse med solvarme eller fastbrændelskedler skal der tages højde for bufferindholdet ved bestemmelse af påfyldningsmængden Diagram over vandets hårdhedsgrad For at undgå skader på grund af dannelse af kedelsten i kedlen skal man være opmærksom på Fig. 2 følgende WBS 15 E 15

16 Før installationen Fig. 2: Diagram over vandets hårdhedsgrad Anlægsvolumen BGB 15/20 WHBC 28/33 WHBS 14/22 WHBC 22/24 BGB 28 WBS/WBC Hårdhedsgrad i henhold til vaskemidler Block WGB 28 WGB-S 17/20 Block WGB 15/20 BSK 15/20 Beskrivelse: Anlæggets kedeltype, vandets hårdhedsgrad og volumen skal kendes. Hvis vandets volumen ligger over kurven, er det nødvendigt at blødgøre ledningsvandet delvist eller at tilsætte stabilisatorer. Eksempel: WBS, hårdhedsgrad 12 dh, 200 l vandvolumen => ingen tilsætning nødvendig Der er blevet regnet med normal efterfyldningsvolumen af anlægget. 3.4 Behandling og forarbejding af vand til varmeanlægget Bestemmelse af anlægsvolumen Varmeanlæggets samlede vandmængde består af anlægsvolumen (= fyldevandmængde) plus tilsætningsvandmængde. På de kedelspecifikke BAXI-diagrammer anvendes anlægsvolumen for at gøre anvendelsen nemmere. I hele kedlens levetid regnes der med en maksimal efterfyldning af den dobbelte volumen Additiver Følgende produkter er for tiden accepteret af BRÖTJE: - Heizungs-Vollschutz fra firmaet Fernox ( - Sentinel X100 fra firmaet Guanako ( - Jenaqua 100 og 110 fra firmaet Guanako ( - Vollschutz Genosafe A fra firmaet Grünbeck - "Care Sentinel X100" fra firmaet Conel ( Fuldstændig afsaltning Som hovedregel kan der altid anvendes fuldstændigt afsaltet vand, dog sammen med en ph-værdistabilisator. Følgende apparater til fremstilling af fuldstændigt afsaltet vand er blevet afprøvet og godkendt: - Vollentsalzung (VE) GENODEST Vario GDE 2000" fra firmaet Grünbeck ( - "Patron til fuld afsaltning SureFill" fra firmaet Sentinel ( - yderligere apparater på forespørgsel 16 WBS 15 E

17 Før installationen Delvis blødgøring Følgende produkter er for tiden accepteret af BRÖTJE: - Natrium-Ionenaustauscher Fillsoft fra firmaet Reflex ( - "Heifisoft" fra Fa. Judo ( - "Heizungswasserenthärtung 3200 fra firmaet Syr ( - "AQA therm" og "HBA 100" fra firmaet BWT Wassertechnik ( - "SoluTECH" fra firmaet Cillit ( Med et blandearmatur skal det sikres, at minimumshårdhedsgraden ikke kommer under 6 dh. Det er strengt nødvendigt at følge producentens anvisninger! Yderligere produkter er under afprøvning, ret venligst forespørgsel derom til BRÖ- TJE. OBS! Hvis der anvendes ikke-godkendte midler, bortfalder garantien! Frostbeskyttelsesmidler Anvendelse af frostbeskyttelsesmidler i BRÖTJEs kondenserende gaskedler med aluminiumvarmeveksler Den varmebærervæske, der anbefales til solvarmeanlæg (Lasacor LS 1) ), anbefales også som frostbeskyttelsesmiddel til varmeanlæg (f.eks. feriehuse). Frysepunktet ("snefnugpunktet") for blandingen (42 % Lasacor LS 1, 58 % vand), der leveres i dunke, ligger ved -28 C. Der kan på grund af den lavere varmekapacitet sammenlignet med rent vand og den højere viskositet opstå kogelyde i tilfælde af ugunstige anlægsbetingelser. I de fleste varmeanlæg er en frostbeskyttelse ned til -28 C ikke nødvendig, normalt er -15 C nok. Til indstilling af dette driftspunkt skal varmebærervæsken fortyndes med vand i forholdet 2:1. BRÖTJE har testet dette blandingsforhold omhyggeligt for at kontrollere, at det er velegnet til anvendelse med kondenserende gaskedler. Bemærk: Varmebærervæsken Lasacor LS1 er godkendt til et blandingsforhold på op til 2,5:1 med henblik på frostbeskyttelse n ed til -15 C ved anvendelse med BRÖTJE kondenserende gaskedler. OBS! Sørg for, at opstillingsrummet er frostfrit! Ved anvendelse af et frostbeskyttelsesmiddel beskyttes ledninger, radiatorer og kondenserende gaskedler mod frostskader. Der skal træffes passende forholdsregler for at sikre, at opstillingsrummet er frostfrit, så den kondenserende gaskedel altid er klar til drift. Træf om nødvendigt særlige foranstaltninger for eventuelt installerede brugsvandvarmere! Tabellen viser, hvilke mængder varmebærervæske og vand skal blandes med hinanden i tilfælde af forskellige vandmængder. Hvis der undtagelsesvist kræves andre frostbeskyttelsestemperaturer, kan der foretages individuelle beregninger WBS 15 E 17

18 Før installationen Vandindhold af anlægget [l] Mængde Lasacor LS 1 [l] Tilsætning af vand *) [l] Frostbeskyttelse til [ C] *) Vandet, der anvendes til blandingen, skal være neutralt (drikkevandskvalitet med maks. 100 mg/kg klor) eller demineraliseret vand. Følg producentens anvisninger Oplysninger vedr. vedligeholdelse I forbindelse med den anbefalede vedligeholdelse af kedlen skal opvarmningsvandets hårdhedsgrad kontrolleres og den pågældende mængde af det anvendte additiv om nødvendigt efterfyldes. 18 WBS 15 E

19 Før installationen 3.5 Praktiske anvisninger til vvsinstallatør 1. Under hensyntagen til de specifikke anlægsvolumener (f..eks. ved brug af varmtvandsbeholdere) afgøres, hvilke krav gælder vedrørende samlet hårdhed for påfyldnings- og tilsætningsvand iht. VDI -direktiv 2035 og iht. følgende tabel. Hvis en delvis blødgøring til 6 dh ifølge den produktspecifikke vandhårdhedstabel ikke er tilstrækkelig, skal der desuden anvendes et additiv eller fuldstændigt afsaltet vand (med ph-værdistabilisator) Ved udskiftning af en kedel i et eksisterende anlæg anbefales det at installere en slamudskiller eller et filter i anlæggets returkredsløb før kedlen. Anlægget skal skylles omhyggeligt. 2. Alt efter, hvilke materialer der anvendes, skal man fastslå, om den bedste metode er tilsætning af inhibitorer, delvis blødgøring eller fuldstændig afsaltning. 3. Dokumentér påfyldningen (anvend BAXI-anlægsbogen. Hvis der anvendes et additiv, skal dette angives på kedlen.). Det er strengt nødvendigt at udlufte anlægget fuldstændigt ved maksimal driftstemperatur for at undgå gaspuder og -bobler. 4. Kontrollér og dokumentér ph-værdi og ledningsevne efter 8-12 uger. Tilbyd og indgå serviceaftale. 5. Kontrollér og dokumentér driften hvert år med henblik på opretholdelse af tryk, ledningsevne og tilsætningsvandmængde. Tab. 5: Tabel ifølge VDI 2035 Blad 1 Samlet varmeydelse i kw < 50 *) og systemer med elektriske varmeelementer Samlet hårdhed i dh afhængigt af den specifikke anlægsvolumen < 20 l/kw 20 l/kw og < 50l/kW 50 l/kw 16,8 11,2 < 0, ,2 8,4 < 0, ,4 0,11 < 0,11 > 600 0,11 < 0,11 < 0,11 *) ved centralgasvandvarmere (< 0,3 l/kw) 3.6 Drift i vådrum WBS Ved rumluftuafhængig drift opfylder ved leveringen kravene i kapslingsklasse IPx4D ( Fig. 3 ). Ved opstilling i vådrum skal følgende betingelser være opfyldt: - rumluftuafhængig drift - For overholdelse af kapslingsklasse IPx4D: - Fjernbetjeningsenheden og termostat må ikke anvendes i vådrum! - alle ind- og udgående ledninger skal føres gennem trækaflastningens forskruninger og fikseres. Forskruningerne skal strammes godt, så der ikke kan trænge vand ind i kabinettet! 3.7 Oplysninger om opstillingsrum OBS! Fare for vandskader! Ved installering af WBS skal man være opmærksom på følgende: For at undgå vandskader, især pga. eventuelle utætheder i brugsvandsbeholderen, skal der træffes passende foranstaltninger på installationsstedet Opstillingsrum Opstillingsrummet skal være tørt, rumtemperaturen skal ligge mellem 0 C og 45 C WBS 15 E 19

20 Før installationen Opstillingsstedet skal vælges, idet der især tages hensyn til føringen af aftræksrørene. Ved opstilling af kedlen skal de angivne afstande til vægge overholdes. Ved siden af de generelle tekniske regler skal man iagttage de særlige bestemmelser gældende i de tyske Länder, som f.eks. "Feuerungs- und Bauordnung" ("Fyringsog byggeordning") samt "Heizraumrichtlinien" ("Retningslinjer for varmerum"). Foran skal der være tilstrækkelig plads til inspektion og vedligeholdelse.. OBS! Fare for beskadigelse af apparatet! Aggressive fremmedstoffer i forbrændingslufttilførslen kan ødelægge eller beskadige den varmeproducerende enhed. Derfor er det kun tilladt at installere den i rum med høj fugtighed (jævnfør "Drift i vådrum ) eller store støvmængder med rumluftuafhængig drift. Hvis den skal fungere i rum, hvor der arbejdes med opløsningsmidler, klorholdige rengøringsmidler, farver, klæbemidler eller lignende stoffer, eller hvor disse stoffer lagres, WBSer rumluftuafhængig drift obligatorisk. Dette gælder især for rum, der er udsat for ammoniak og forbindelser deraf, såsom nitritter og sulfider (dyreavlsog forarbejdningsfaciliteter, batteri- og galvaniske rum osv.). Ved installation under disse forhold WBSer det strengt nødvendigt at overholde DIN (Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei äußerer Korrosionsbelastung, "Korrosionsfare for metalliske materialer i tilfælde af ekstern korrosionsbelastning") samt informationsbladet i. 158; "Deutsches Kupferinstitut". OBS! Fare for beskadigelse af apparatet! man skal desuden være opmærksom på, at installationer udenfor kedlen også kan angribes i aggressive atmosfærer. Dette gælder især for aluminium-, messing- og kobberinstallationer. De skal erstattes med plastcoatede rør på fabrikken i henhold til DIN Armaturer, rørforbindelser og formstykker skal udføres i henhold til Belastningsklasse B og C ved hjælp af krympeslanger. Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes installation på et uegnet sted eller forkert forbrændingslufttilførsel. 3.8 Afstande Fig. 3: Afstande i bade- og bruserum Ved montering af WBS i bade- og bruserum i boliger skal beskyttelsesområder og mindsteafstande overholdes iht. VDE0100, del 701 skal følges. WBS er i overensstemmelse med kravene i kapslingsklasse IPx4D (beskyttelsesklasse 2 og 1) iht. VDE 0100, del 701 og må installeres i beskyttelsesklasse 2 (se også ovenstående anvisning drift i vådrum ). I beskyttelsesklasse 1 må WBS kun monteres, hvis der ikke vil forekomme vandstråler (f.eks. massagebruser). 3.9 Anvendelseseksempler Se næste sider. 20 WBS 15 E

21 Før installationen WBS 15 E 21

22 Før installationen Fig. 4: Anvendelseseksempel: En pumpevarmekreds med rumapparat, inkl. regulering af beholdertemperatur 22 WBS 15 E

23 Før installationen Fig. 5: Tilslutningsdiagram WBS 15 E 23

24 Før installationen Fig. 6: Anvendelseseksempel: To pumpevarmekredse med rumapparat, inkl. regulering af beholdertemperatur 24 WBS 15 E

25 Før installationen Fig. 7: Tilslutningsdiagram WBS 15 E 25

26 Før installationen Fig. 8: Anvendelseseksempel: En pumpevarmekreds med rumapparat og solvarmebeholder 26 WBS 15 E

27 Før installationen Fig. 9: Tilslutningsdiagram Yderligere anvendelseseksempler (shuntvarmekreds, integrering af solvarme, etc.) kan findes i programmerings- og hydraulikmanualen WBS 15 E 27

28 Før installationen 3.10 Tegnforklaring 28 WBS 15 E

29 Installation 4. Installation 4.1 Tilslutning af varmekreds Varmekredsen tilsluttes kedelfremløb- og kedelreturløb ved hjælp af fladtætnende forskruninger. Tip: Montér et filter i varmeanlægget. Det anbefales at montere et filter i varmereturløbet. Ved brugte anlæg bør hele varmeanlægget gennemskylles grundigt inden montering. 4.2 Sikkerhedsventil I åbne varmeanlæg tilsluttes sikkerhedsfremløb- og returløbsledninger, i lukkede varmeanlæg monteres membran-ekspansionsbeholder. OBS! Sikkerhedsventilens udblæsningsrør skal være dimensioneret således, at trykket ikke kan stige, når sikkerhedsventilen aktiveres. Den må ikke føres ud i det fri, mundingen skal være fri og synlig. Evt. vandudslip fra opvarmningen skal kunne bortledes uden risiko. 4.3 Kondensvand Det er kun tilladt at lede kondensvandet ud i kloaksystemet, hvis systemet består af korrosionsbestandigt materiale (f.eks. PP-rør, stentøj o.lign.). Er dette ikke tilfældet, skal der installeres et BAXI neutraliseringsanlæg (ekstraudstyr). Kondensvandet skal kunne løbe frit ud i en tragt.. For at undgå lugtgener skal der installeres en vandlås mellem tragt og kloaksystem. Slangen til udledning af kondensvand på WBS skal føres ud gennem åbningen i bundpladen. Hvis der neden for kondensvandafløbet ikke findes nogen afløbsmulighed i gulvet, anbefales BAXI neutraliserings- og løfteanlæg. OBS! Risiko for beskadigelse af udstyret! Inden opstart fyldes kondensafløbet på WBS med vand. Dette gøres ved at hælde 0,25 l vand i aftræksstudsen inden aftræksrøret monteres. 4.4 Pakning og påfyldning af anlægget 4.5 Tilslutning af røgaftræk - Fyld varmeanlægget viawbs returløb for (se Tekniske data)! - Kontroller tætheden (maks. vandprøvetryk 3 bar). BAXI aftræk er dimensioneret til driften af WBS som kondenserende gaskedel med røggastemperaturer under 120 C (aftræksrør type B). Hertil hører det iht. tysk bygningsreglement godkendte BRÖTJE-røggassystem KAS ( Fig. 10 ). Bemærk: Dette system er testet med WBS og er DVGW-godkendt (tysk forening af gas- og vandbranchen) som system. Under monteringen skal denne monteringsvejledning, som er vedlagt røggassystemet, iagttages. Typegodkendelsesnummer for røggassystem KAS 60 og 80 Røggassystemerne har følgende typegodkendelsesnummer: - KAS 60 enkeltvægget Z KAS 80 enkeltvægget Z KAS 80 koncentrisk Z KAS 80 fleksibel Z WBS 15 E 29

30 Installation Fig. 10: Tilslutningsmuligheder med KAS (ekstra udstyr) 7) C 33x 6) C43x / 11) B23p 5 ) C 33x 8) B 53p / 10) C 93x 4) C 33x 2) C 13x 3) C 53x 12) B 33 9) C 53 10) B 53p 1) C 13x bis 11 kw Heizleistung 30 WBS 15 E

31 Installation 4.6 Aftrækssystem Tab. 6: Tilladte længder for aftræksrør til KAS 60 (DN 60/100) og 80 (DN 80/125) Grundbyggesæt KAS 60/2 enkeltvægget i skakt, v.-h.-uafhængig Installeret apparateffekt [kw] KAS 60/2 med LAA enkeltvægget i skakt, v.-h.-afhængig KAS 80/2 enkeltvægget i skakt, v.-h.-uafhængig maks. vandret længde [m] maks. total længde for aftræksrør [m] maks. antal bøjninger uden reduktion af totallængden 1) Grundbyggesæt KAS 80/2 med LAA enkeltvægget i skakt, v.-h.-afhængig Installeret apparateffekt [kw] KAS 80/2 med K80 SKB koncentr. i skakt, v.-h.-uafhængig KAS 80/3 enkeltvægget i skakt, v.-h.-uafhængig maks. vandret længde [m] maks. total længde for aftræksrør [m] maks. antal bøjninger uden reduktion af totallængden 1) Grundbyggesæt KAS 80/3 med LAA enkeltvægget i skakt, v.-h.-afhængig Installeret apparateffekt [kw] KAS 80/5 R/S koncentr. taggennemføring, v.-h.-uafhængig KAS 80/6 koncentr. på ydermur, v.-h.-uafhængig maks. vandret længde [m] maks. total længde for aftræksrør [m] maks. antal bøjninger uden reduktion af 2 2) 0 2 totallængden 1) WBS 15 E 31

32 Installation Grundbyggesæt KAS 80 LAS-Tilslutning koncentr. til LASskorsten, v.-h.-uafhængig Installeret apparateffekt [kw] KAS 80 AWA tilslutning til ydermur maks. 11 kw varmeydelse (28 kw BV) v.-h.-uafhængig KAS 80 AGZ separat forbrændingslufttilførsel, enkeltvægget i skakt, maks. vandret længde [m] 3) maks. total længde for aftræksrør [m] 3) maks. antal bøjninger uden reduktion af totallængden 3) 1-2 Grundbyggesæt FU-tilslutning koncentr. til FUskorsten med LAA, v.-h.-afhængig Installeret apparateffekt [kw] KAS 80/M B enkeltvægget i skakt, metal. Røggashætte v.-h.-uafhængig maks. vandret længde [m] 3) maks. total længde for aftræksrør [m] 3) maks. antal bøjninger uden reduktion af totallængden 1) 3) 2 Grundbyggesæt KAS 80 FLEX fleksibel aftræksrør, enkeltvægget i skakt, v.-h.-uafhængig Installeret apparateffekt [kw] KAS 80 FLEX med LAA fleksibel aftræksrør, enkeltvægget i skakt, v.-h.-afhængig maks. vandret længde [m] maks. total længde for aftræksrør [m] maks. antal bøjninger uden reduktion af 2 2 totallængden 1) 1) inkl. grundbyggesæt 2) maks. antal bøjninger (bøjning=90 ) i det vandrette område, DN 80 3) den maksimalt mulige længde skal angives af skorstensfejer. Der skal udføres en fyringsteknisk måling iht. DIN 4705, del 1 og 3 samt. en dimensionering iht. LAS-godkendelse. 4.7 Generelle oplysninger om aftrækssystemet Normer og forskrifter Ud over de generelle tekniske regler skal man være specielt opmærksom på: - Bestemmelserne i vedlagte godkendelse - Dimensioneringer iht. gasreglementet. - Bygningsreglementet. 32 WBS 15 E

33 Installation OBS! På grund af forskellige bestemmelser i de enkelte lande samt regionalt afvigende håndtering (aftræksføring, rengørings- og kontrolåbninger mm.) bør man kontakte den lokale skorstensfejermester Belastede skorstene Under forbrænding af fast og flydende brændstof opstår der aflejringer og urenheder i den tilhørende aftrækskanal. Sådanne aftrækskanaler er ikke egnet til forbrændingsluftforsyning af varmeanlæg uden forbehandling. Forurenet forbrændingsluft er en af hovedårsagerne til korrosionsskader og fejl på anlæggene. Hvis forbrændingsluften skal indsuges via en allerede opført skorsten, skal denne aftrækskanal kontrolleres og evt. renses af den lokale skorstensfejermester. Hvis bygningsmæssige mangler (f. eks. gamle, møre skorstensfuger) betyder, at den ikke kan anvendes til forbrændingsluftforsyning, skal der træffes passende forholdsregler, såsom at coate kaminen. Det skal sikres, at forbrændingsluften ikke indeholder urenheder. Hvis en sanering af den eksisterende aftrækskanal ikke er mulig, kan varmeanlægget køre rumluftuafhængigt via et koncentrisk aftræksrør. Den koncentriske røggasledning skal føres lige i kanalen Skaktkrav Røggasanlægget skal i bygninger placeres i egne, ventilerede skakte. Disse skakte skal være lavet af ikke brændbart, formbestandigt byggemateriale. Skaktens brandmodstandsevne: 90 min. i lavt byggeri: 30 min. I forbindelse med KAS 80 og LAA (rumluftafhængig drift) skal skakten være ventileret bagtil under indgangen til aftræksrøret i opstillingsrummet. Det frie tværsnit skal være mindst Amin 125 cm 2 betragen. Der fås et tilsvarende, ein entsprechendes indblæsningsgitter som tilbehør Lynsikring 4.8 Montering af aftrækssystem Montering med fald Fare for elektrisk stød! Livsfare ved lynnedslag! Skorstenens topstykke skal være integreret i et evt. lynafledningsanlæg samt i husets potentialudligning. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret el-installatør eller lynsikringsvirksomhed. Aftræksrøret skal føres med fald mod WBS, således at kondensvandet kan løbe af aftræksrøret mod den centrale kondensvandsamler på WBS. Minimumsfaldet er for: - vandrette aftræksrør: min. 3 (min. 5,5 cm på en meter) - Aftræk gennem ydermur: min. 1 (min. 2,0 cm på en meter) Arbejdshandsker OBS! Risiko for tilskadekomst uden arbejdshandsker! Det anbefales at bære arbejdshandsker ved monteringsarbejder, især ved afkortning af rør Afkortning af rør Alle rør og alle koncentriske rør kan afkortes. Efter afkortningen skal rørenderne afgrates omhyggeligt. Ved afkortning af et koncentrisk rør skal der saves et stykke af det udvendige rør på mindst 6 cm. Fjederringen til centrering af det indvendige rør bortfalder Forberedelse af montering Til fastgørelse af støtteskinne bores et hul i væggen over for skaktåbningen på højde med åbningens kant WBS 15 E 33

34 Installation (d=10 mm) Derefter slås støtteskinnens tap i borehullet indtil anslag (se Fig. 11 ). Fig. 11: Montering af støtteskinne Indføring i afmeldt skorsten Aftræksrøret føres oppefra ned i skakten. Til dette formål fastgøres et reb til støttefoden og rørene føres afsnitsvis fra oven ned i skakten. For forhindre, at komponenterne ikke glider fra hinanden under monteringen, skal rebet holdes stramt indtil aftræksrøret er endeligt monteret. Hvis det er nødvendigt med afstandsholdere, skal de anbringes på røret med højst 2 meters afstand. Afstandsholderne afkantes retvinklet og placeres derefter centrisk i skakten. Rørene og formdelene skal monteres således, at mufferne er vender modsat kondensvandets flowretning. Når rørene er ført ind, placeres støttefoden i støtteskinnen og justeres (så den flugter uden at spænde). Skaktafdækningen skal monteres således på skorstenshovedet, at der ikke kan trænge nedbør ind mellem aftræksrør og skakt, og luften kan strømme uhindret til bagventilationen (se Fig. 12 ). Fig. 12: Indføring i afmeldt skorsten Sammensætning af elementerne Røret og formdelene skal føres sammen helt til muffebunden. Mellem de enkelte elementer må der kun anvendes originale profilpakninger fra monteringssættet samt originale udskiftningspakninger. Inden de sættes sammen, skal den medfølgende silikonepaste gnides ind i pakningerne. Ved udlægning af ledningerne skal man være opmærksom på, at rørene flugter og ikke spænder. Derved forebygges mulige lækager ved pakningerne. 34 WBS 15 E

35 Installation Anvend nye pakninger ved udskiftning! 4.9 Arbejde med aftrækssystem KAS Ekstra bøjninger Afkortning af totallængden med: - pr. 87 -bøjning = 2,50 m - pr. 45 -bøjning = 1,00 m - pr. 30 -bøjning = 0,50 m - pr. 15 -bøjning = 0,50 m - pr. inspektions T-stykke = 2,50 m Skaktens mindstemål Fig. 13: Skaktens mindstemål System OBS! Hvis aftræksrør afmonteres, skal der anvendes nye pakninger ved genmontering! Udvendig Ø muffe D [mm] Skaktens indvendige min. mål kort side A [mm] rund B [mm] KAS 60 (DN 60) enkeltvægget *) / *) /135 KAS 80 (DN 80) enkeltvægget KAS 80 (DN 125) koncentr KAS 80/3 (DN 110) enkeltvægget KAS KAS 80 FLEX B (med forbindelses- eller inspektionsstykke) KAS 80 FLEX B (uden forbindelses- eller inspektionsstykke) *) kun ved rumluftuafhængig drift Skorstene, som har tidligere har været i brug Hvis en skorsten, som tidligere har været anvendt til olie og fast brændstof, skal anvendes til en koncentrisk røggasledning, skal skorstenen først renses grundigt af en fagmand. Bemærk: Et koncentrisk røggassystem, KAS 80 + K80 SKB, også i skakten, er absolut nødvendigt! Den koncentriske røggasledning skal føres lige i kanalen WBS 15 E 35

36 Installation KAS 80: Tilslutning af flere ildsteder af luft-røggas-skorstene fra forskellige producenter Den valgte luft-røggas-skorsten skal godkendes af DIBt tysk institut for byggeteknik til at være egnet til drift af flere ildsteder. Diameter, højde og maks. antal enheder kan ses i dimensioneringstabellerne i godkendelsesmeddelelsen. Højde over tag For minimumshøjden over tag gælder de kommunale bestemmelser om skorstene og røggasanlæg Rengørings- og kontrolåbninger OBS! Rengør aftræksrør! Aftræksrør rengøres og diameter og tæthed skal kontrolleres. På opstillingsstedet for WBS skal der som minimum være en rengørings- og kontrolåbning. Aftræksrør i bygninger, som ikke kan kontrolleres og rengøres fra mundingen, skal have endnu en rengøringsåbning i den øverste del af røggasanlægget eller via taget. Aftræksrørene på ydermuren skal have mindst en rengøringsåbning i nederste del af røggasanlægget. For røggasanlæg med byggehøjder i det lodrette afsnit på < 15,00 m, en ledningslængde i det vandrette afsnit på < 2,00 m og en maks. rørdiameter på 150 mm med maks. en bøjning (bortset fra bøjningen direkte ved kedlen og i skakten) er det tilstrækkeligt med en rengørings- og kontrolåbning i WBS's opstillingsrum. Skakterne til røggasanlægget må ingen åbninger have, undtagen nødvendige rengørings- og kontrolåbninger samt åbninger til røgaftræk bagud Gastilslutning 4.12 Kontrollere tæthed Tilslutningen på gassiden må kun udføres af en autoriseret varmeinstallatør. Før installation og indstilling på gassiden sammenlignes fabriksindstillingen på apparatets typeskilt med de aktuelle forsyningsbetingelser. Foran gaskedlen skal der installeres en godkendt afspærringsventil med brandbeskyttende lukkemekanisme. Hvis de anvendte gasledninger er gamle, anbefales det at indbygge et gasfilter. Rester i rør og rørforbindelser skal fjernes. Fare! Livsfare ved gas! Inden idrifttagningen skal hele gasforsyningsledningen, især forbindelsesstederne, kontrolleres for tæthed. Armaturet på gasbrænderen må kun trykprøves ned med maks. 60 mbar Udlufte gasrørene Før første idrifttagning skal gasrørene udluftes. Åbn målestudsen for tilslutningstrykket og udluft i overensstemmelse med sikkerhedsanordningerne. Efter udluftningen skal det kontrolleres, at tilslutningen er tæt! 4.13 Fabriksindstilling WBS er fra fabrikken indstillet på nominel varmebelastning. - Gastype (naturgas med Wobbeindeks WoN = 15,0 kwh/m 3 Den indstillede gastype kan aflæses på skiltet, som er klistret på brænderen. De indstillede fabriksdata skal før installation af WBS sammenlignes med de aktuelle forsyningsbetingelser. Gasarmaturets gastrykregulator er forseglet. 36 WBS 15 E

37 Installation 4.14 Tilslutningstryk Tilslutningstrykket for naturgas skal ligge mellem følgende værdier: - ved Naturgas: 18 mbar - 25 mbar - ved flaskegas(propan): 42,5 mbar - 57,5 mbar Tilslutningstrykket måles under drift på gasarmaturets ( Fig. 14 ) målestuds. Fare! Livsfare ved gas! Ved tilslutningstryk uden for det nævnte område må WBS ikke tages i brug! Kontakt gasleverandøren O2 -indhold Ved første opstart og ved den regelmæssige service af kedlen samt efter ombygningsarbejder på kedlen eller på røggasanlægget skal O2-indholdet i røggassen kontrolles. For O2-indhold under drift se afsnittet Tekniske data. OBS! Fare for beskadigelse af brænderen! Et for højt O2 -indhold kan føre til en uhygiejnisk forbrænding (høje CO-værdier) og beskadigelser af brænderen. Et for lavt O2 -indhold kan føre til tændingsproblemer. O2 -indholdet indstilles ved at justere gastrykket på gasarmaturet (se Fig. 14 ). Hvis WBS anvendes inden for områder med skiftende naturgaskvalitet, skal O2- indholdet indstilles i overensstemmelse med det aktuelle Wobbeindeks (spørg gasleverandøren). Den fabriksindstillede luftmængde må ikke ændres Omstilling fra propangas til naturgas og omvendt Fare! Livsfare ved gas! Omstilling af WBS gastype må kun udføres af en autoriseret varmeinstallatør. BA- XIs ombygningssæt til flydende gas (tilbehør) skal anvendes. - WBS skal være spændingsfri. - Luk for gastilførslen. - Skift gasdyse. - Anvend de vedlagte nye pakninger! O2-indholdet indstilles ved at justere dysetrykket på gasventilen (se afsnittet Vejledende værdier for dysetryk). O2-indholdet skal både ved høj last og lav last ligge mellem de værdier, som er angivet i afsnittet Tekniske data WBS 15 E 37

38 Installation 4.17 Gasarmatur Fig. 14: Gasarmatur (indstilling af dysetryk med torx T15) swg004a Målestuds til dysetryk 4 Målestuds til tilslutningstryk 2 Indstilling af højlast 5 Beskyttelsesprop 3 Indstilling af lavlast (fjern først beskyttelsesprop (5) ) Bemærk: Torx-nøglen ligger i den vedlagte pose. 38 WBS 15 E

39 Installation 4.18 Reguleringsstopfunktion (manuel indstilling af brænderydelsen) Ved kontrol og indstilling af CO2-værdier skal WBS stå i reguleringsstopfunktion. 1. xxxxxxxxxxxx > 3 s Tryk på funktionsknappen for varmedrift i ca. 3 s => i displayet vises meddelelsen Reguleringsstopfunktion on. 2. Vent, til grundmenuen atter vises i displayet. 3. Tryk på infoknappen => i displayet vises meddelelsen Regulatorstop Indstil ønsket værdi. Den aktuelle modulationsgrad vises. 4. Tryk på OK-knappen = > Den ønskede værdi kan nu ændres. 5. Tryk på OK-knappen => Den værdi, der vises, overtages nu af reguleringen. Bemærk: Reguleringsstopfunktionen afsluttes, når der trykkes i ca. 3 sek. på Funktionsknappen for varmedrift, hvis kedeltemperaturen når op på maksimum eller på grund af en tidsbegrænsning. Hvis der foreligger et varmekrav fra en spiralrørbeholder, betjenes denne fortsat, selv om reguleringsstopfunktionen er aktiv Vejledende værdier for dysetryk Vejledende værdier for gasflow, dysetryk og CO2-indhold De i Tab. 7 (Side 40) og Tab. 8 (Side 40) angivne værdier er vejledende værdier. Afgørende er, at gasmængden over dysetrykket indstilles således, at CO2-indholdet ligger inden for de nævnte værdier (se Tab. 2 (Side 10) ). Hvis WBS anvendes i områder med skiftende naturgaskvalitet, skal CO2-indholdet indstilles i overensstemmelse med det aktuele Wobbeindeks (spørg gasleverandøren). Dette CO2-indhold beregnes på følgende måde: - CO2-indhold = 8,5 - (WoN - Woaktuell) * 0, WBS 15 E 39

40 Installation Tab. 7: Vejledende værdier for dysetrykket (høj last) Model WBS 15 E Nominel varmebelastning Opvarmning kw 3,5-15,0 Nominel varmeydelse 80/60 C kw 3,4-14,6 Dysediameter for 50/30 C kw 3,7-15,6 naturgas LL (G25) mm 4,60 naturgas E (G20) mm 4,20 Flydende gas (propan) mm 3,30 Vejledende værdier for dysetryk * G25 (11,7) ** mbar 5,5-6,5 G25 (12,4)** mbar 4,5-5,5 G20 (15,0)** mbar 4,5-5,5 Propan mbar 4,5-5,5 O2-indholdet skal - for naturgas ligge mellem 5,0 % og 5,9 % - for propangas ligge mellem 5,7% og 6,5%. * ved tryk på kedel 0 mbar, 1013 hpa, 15 C ** Værdier i parentes = Wobbeindex WoN in kwh/m 3 Tab. 8: Vejledende flowværdier for naturgas Model WBS 15 E Nominel varmebelastning (høj last) kw 15,0 Gasflow i l/min , Nedre brændværdi 8,4 28 HuB i kwh/m 3 8, , , , El-tilslutning (generelt) Fare for elektrisk stød! Livsfare i tilfælde af ukorrekt udført arbejde! Alt elektrisk arbejde i forbindelse med installationen skal udføres af faguddannede elektrikere! - Netspænding AC 230 V +6 % -10 %, 50 Hz Eltilslutningen skal i Tyskland udføres iht. VDE 0100 samt lokale bestemmelser. I alle andre lande skal de relevante forskrifter overholdes. 40 WBS 15 E

41 Installation Eltilslutningens polaritet skal være korrekt. I Tyskland kan tilslutning ske med en stikforbindelse eller som fast tilslutning med korrekt polaritet. I alle andre lande må kun fast tilslutning benyttes. Til eltilslutningen skal nettilslutningsledningen på kedlen eller ledninger af type H05VV-F 3 x 1 mm 2 eller 3 x 1,5 mm 2 anvendes. Det kan anbefales at anbringe en hovedafbryder foran WBS. Denne bør være flerpolet og have en kontaktåbning på mindst 3 mm. Alle tilsluttede komponenter skal udføres iht. stærkstrømsreglementet. Tilslutningsledninger skal monteres med trækaflastning Ledningslængder Bus-/følerledninger fører ikke netspænding, men slavespænding. De må ikke føres parallelt med netledninger (fejlsignaler). Gør man det alligevel, skal der lægges afskærmede ledninger. Tilladte ledningslængder for alle følere: - Cu-ledning op til 20 m: 0,8 mm 2 - Cu-ledning op til 80 m: 1 mm 2 - Cu-ledning op til 120 m: 1,5 mm 2 Ledningstyper: f.eks. LIYY eller LiYCY 2 x 0, Trækaflastninger Alle elektr. ledninger skal føres gennem kedelbundens boringer og fastgøres med de vedlagte kabelforskruninger. Desuden skal ledningerne fastgøres i styringens trækaflastninger og tilsluttes iht. el-diagrammet ( Fig. 15 ). Fig. 15: Trækaflastning C Kapslingsklasse IPx4D Kabelforskruningerne skal ifølge kapslingsklasse IPx4D og på grund af den foreskrevne aftætning af luftkammeret strammes, så ledningernes tætningsringe slutter lufttæt Cirkulationspumper Den tilladte strømbelastning pr. pumpeudgang er IN max = 1A Apparatsikringer Apparatsikring i styrings- og reguleringsenhed ISR: - Netsikring: T 6,3A H 250V WBS 15 E 41

42 Installation Tilslut følere/ komponenter Fare for elektrisk stød! Livsfare i tilfælde af ukorrekt udførelse af arbejdet! El-diagrammet skal iagttages! Ekstra udstyr monteres og tilsluttes iht. vedlagte vejledninger. Opret nettilslutning. Kontroller jordtilslutningen. Udetemperaturføler (standardudstyr) Udeføleren er vedlagt kedlen. For tilslutning se el-diagram Udskiftning af ledninger Alle tilslutningsledninger undtagen nettilslutningsledningen skal udskiftes med BRÖTJE specialledninger. Ved udskiftning af nettilslutningsledningen må der kun anvendes ledninger af type H05VV-F 3 x 1 mm 2 eller 3 x 1,5 mm Berøringsbeskyttelse og kapslingsklasse IPx4D Efter åbning WBS skal beklædningsdelene skrues fast igen med de tilhørende skruer af hensyn til berøringsbeskyttelsen og kapslingsklasse IPx4D. 42 WBS 15 E

43 Idrifttagning 5. Idrifttagning Fare! Livsfare i tilfælde af ukorrekt udført arbejde! Første idrifttagning må kun foretages af en autoriseret vvs-installatør! Vvs-installatøren kontrollerer om rørene er tætte, og at alle regulerings-, styrings- og sikkerhedsindretninger fungerer korrekt, og han måler forbrændingsværdierne. Hvis dette ikke er i orden, er der fare for betydelige beskadigelse af personer, miljø og materiel! 5.1 Idrifttagningsmenu Ved første idrifttagning vises idrifttagningsmenuen én gang. 1. Vælg sprog, og bekræft med OK-tasten 2. Vælg år, og bekræft 3. Indstil dato, og bekræft 4. Indstil klokkeslæt, og bekræft 5. Afslut med med OK-tasten Bemærk: Hvis idrifttagningsmenuen afbrydes med ESC-tasten under indtastningen, vises menuen igen, når apparatet tilkobles igen. 5.2 Indkobling Fare! Fare for forbrænding! Der kan kortvarigt komme meget varmt vand ud af sikkerhedsventilens afblæsningsrør. 1. Tænd for nødstopknappen for opvarmning 2. Åbn gasafspærringshanen (1) og afspærringsventilerne (2 og 3) 3. Åbn for brugsvandstilløb WBS 15 E 43

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel WGB 15-38 E

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel WGB 15-38 E Installationshåndbog Kondenserende gaskedel WGB 15-38 E Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual... 5 1.1 Denne vejlednings indhold... 5 1.2 Oversigtstabel... 5 1.3 Anvendte symboler... 6 1.4 Hvem henvender

Læs mere

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark)

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark) Installationshåndbog Kondenserende gaskedel IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark) Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual...... 5 1.1 Denne vejlednings indhold......

Læs mere

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel WGB-K 15 E

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel WGB-K 15 E Installationshåndbog Kondenserende gaskedel WGB-K 15 E Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual... 5 1.1 Denne vejlednings indhold... 5 1.2 Oversigtstabel... 5 1.3 Anvendte symboler... 6 1.4 Hvem henvender

Læs mere

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Installationshåndbog Kondenserende gaskedel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual... 5 1.1 Denne vejlednings indhold... 5 1.2 Oversigtstabel... 5 1.3 Anvendte symboler...

Læs mere

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 C og 22 C IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 C og 22 C IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 Installationshåndbog Kondenserende gaskedel IntroCondens WHBS 14 C og 22 C IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual... 5 1.1 Denne vejlednings indhold... 5 1.2 Oversigtstabel...

Læs mere

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 C til 30 C IntroCondens WHBC 22/24 C til 28/33 C

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 C til 30 C IntroCondens WHBC 22/24 C til 28/33 C Installationshåndbog Kondenserende gaskedel IntroCondens WHBS 14 C til 30 C IntroCondens WHBC 22/24 C til 28/33 C Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual... 5 1.1 Denne vejlednings indhold... 5 1.2 Oversigtstabel...

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel. Block WGB E

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel. Block WGB E Installationshåndbog Kondenserende gaskedel Block WGB 15-28 E Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual... 5 1.1 Denne vejlednings indhold... 5 1.2 Oversigtstabel... 5 1.3 Anvendte symboler... 6 1.4 Hvem

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WBS 15 C. Installationshåndbog ENERGIMÆRKE.

KONDENSERENDE GASKEDEL WBS 15 C. Installationshåndbog ENERGIMÆRKE. KONDENSERENDE GASKEDEL WBS 15 C Installationshåndbog ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne manual.................................4 1.1 Indhold.................................. 4 1.2

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark)

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark) Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark) Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual...... 4 1.1 Indhold... 4 1.2 Oversigtstabel......

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 200 Type CM2 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder 6/2009

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Anlægs- og driftsbog Rensning af opvarmningsvand Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Vigtigt! Anlægs-/ og driftsbogen skal opbevares af ejeren/brugeren

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW Kunde: Adresse: Gade: Post nr.: By: Anlægget / Type: Ordernummer: (Ved idrifttagning af Baxi) Indstillinger: SensoTherm BSW Serienummer: Styring

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Installationshåndbog ENERGIMÆRKE.

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Installationshåndbog ENERGIMÆRKE. KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Installationshåndbog ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne manual........................4 1.1Indhold..................................4 1.2Anvendte

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TRÆPILLESPECIALKEDEL. NovoPellet SPK 14-24 B. Installationshåndbog. forbeholdt varmeteknikeren. www.baxi.dk

TRÆPILLESPECIALKEDEL. NovoPellet SPK 14-24 B. Installationshåndbog. forbeholdt varmeteknikeren. www.baxi.dk TRÆPILLESPECIALKEDEL NovoPellet SPK 14-24 B Installationshåndbog forbeholdt varmeteknikeren www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................4 1.1 Denne vejlednings indhold.................4

Læs mere

Installationsplan / Installation plan PW 6241 G

Installationsplan / Installation plan PW 6241 G Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Piano di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Planlægningsvejledning VITOMAX 200-HW Type M236 Olie/gas-højtrykskedel i henhold

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton EcomLine VR Indholdsfortegnelse Forskrifter, retningslinjer.............. 3 2 Mål, tilslutninger af gas/vand........... 4 3 Montage............................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

A-7 Afprøvning og ibrugtagning

A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7. AFPRØVNING OG IBRUGTAGNING 7.1. Generelle bestemmelser 7.1.1. Efter udførelse, herunder ændring, af enhver gasinstallation skal VVSinstallatøren

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel WBS 15 E

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel WBS 15 E Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel WBS 15 E Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual... 4 1.1 Indhold... 4 1.2 Oversigtstabel... 4 1.3 Anvendte symboler... 5 1.4 Til hvem henvender denne vejledning

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW Montagevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW VITOMAX 200-HW 9/2011 Sikkerhedsinformationer Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder tilbyder væghængt varmekomfort med maksimal effektivitet til de store behov. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder tilbyder væghængt varmekomfort med maksimal effektivitet til de store behov. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder tilbyder væghængt varmekomfort med maksimal effektivitet til de store behov ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus til de store

Læs mere

Gaskedler til de store behov Maksimal varmekomfort og effektivitet

Gaskedler til de store behov Maksimal varmekomfort og effektivitet Væghængt industrigaskedel Gaskedler til de store behov Maksimal varmekomfort og effektivitet ecotec plus Skræddersyede løsninger med ecotec plus fra 80 til 720 kw Stort udvalg - mange muligheder Maksimal

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Montage- og driftsvejledning. Varmtvandsbeholder WES 200-H og WES 500-H 83251309 1/2007-10

Montage- og driftsvejledning. Varmtvandsbeholder WES 200-H og WES 500-H 83251309 1/2007-10 83251309 1/2007-10 1 Brugeranvisninger... 5 1.1 Vejledning for bruger... 5 1.1.1 Symboler... 5 1.1.2 Målgruppe... 5 1.2 Garanti og ansvar... 6 2 Sikkerhed... 7 2.1 Forskriftsmæssig anvendelse... 7 2.2

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr Central/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse W (dt60) (watt) AHC6540 331200140 AKC6540 331200144 650x400 8 371 AHC00 331200150 AKC00 331200154 790x480 439

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu Monteringsvejledning C 850 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 850 Serienummer Se

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en vakuumisoleret vandbeholder, som under køkkenvasken er tilsluttet til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere