DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, piease consult

3 DET KGL. BIBLIOTEK 24,-86,-8 P. Feilberg: Græs-Kultur i den udtørrede Søborg Sø, 1888.

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 "-4 - ) 5'S*.

6

7 I DEN C. E. GREVE KRAG-JUEL-VIND-FRIJS TIT,HØRENDE UDTØRREDE SØBORG SØ.

8 J. f.. Sivertsens Tryk. Kjøbenhavn. (Lin A J. Uauingarten).

9 Siden 1880 er en Del af det udtørrede Areal af Søborg Sø benyttet til Afgræsning, efter at være forsynet med et Jordlag paa c. 2 Decimlt. (7 å 8 Centimeters) Tykkelse ovenpaa den moseagtige Dyndbund, der forud var altfor løs og usammenhængende til at kunne bære Kreaturer. Kulturarbeidet, hvorved sandblandet Ler er udkjørt fra Bakker og Strandbredder, har omfattet mellem 5 og G00 Tdr. Land, eller noget over Halvdelen af det samlede Areal; der er ialt udkjørt omtrent 30,000 Kubikfavne Jord ved Hjulbør, Vipkasse og Sporvei og gjennemsnitlig anvendt (»0 Kubikfavne pr. hd.land eller ca.750 Kubikmeter pr. Hectare. Da her ikke haves større Sandlag til Disposition, men mer eller mindre lerede Jordarter, er der ikke anvendt noget ublandet Dæklag, hvor udelukkende Behandling af Overtiaden kan tinde Sted, men et tyndere Lag end det sædvanlige Rimpauske, ganske saaledes som Hs. Exellence Lehnsgreve Frijs-Frijsenborg, Ejeren af Søborg Sø, allerede tor 30 Aar siden bragte Methoden i Anvendelse paa sine Godser i Jylland. Den er følgende: Efter at den sejge af Siv, Carexarter, Rør etc. gjennemvævede Overflade er udtørret omhyggeligt, gjennem et System af aabne Hovedgrøfter og lukkede Drainsledninger, ploies den til on Dybde af c. 7 8 Tommer med særlig dertil construerede Plove; da Bunden er meget blød, maa Hestene være forsynede med Dyndsko flade Træbrikker, c. 1 Fod lange og 3U Fod brede, som skrues under Skoene. Denne første Pløjning, som paa Grund af de ejendommelige Forhold er temmelig besværlig, finder i Regelen Sted i Løbet af Efteraar, Vinter og det tidligere Foraar; den brede, stærkt vendte kure harves let og tilsaaes med Havre, som i Regelen giver en meget god Afgrøde; efter Høsten begynder Jordkjørselen, som fortsættes i Løbet af Vinteren, saaledes at det til Kultur bestemte Areal inden det følgende Foraar ci belagt med det. angivne Jordlag (c. 60 Kubikfavne pr. kd. Land = 750 Kubikmeter pr. Hectare), som er blevet passende skjørnet af Frosten, saaledes at det ved Hjælp af Harve og Ringtromle kan behandles til Ora. Byg, der ud-

10 4 lægges med en Blanding af almindelige Enggræsser og Alsikkekløver, c. 30 ft pr. Td. Land. Dactylis glomerata, Phleum pralerne, Alopecurus pralensis og Fcsluca pralensis*) danner Hovedmassen af de Græsarter der har vist sig mest udholdende og productivc som højere voxendc Arter, mens Poa trivialis**) ønskes udviklet som Bundgræs. Paa Grund af den meget frodige Væxt høstes Afgrøden et Aarstid eller to; dernæst inddeles Arealet i større og mindre Græsmarker, paa 3 a 10 Td. Land, ved Hjælp af 12 Fods brede Hovedgrøfter samt Staaltraadshegn, og Anvendelsen til Græsning tager sin Begyndelse. De samlede Kulturudgifter vil da omtrentlig have udgjort : I. 1ste Udgravning, i Draining, Pløjning c. 100 Kr. pr. Td. Land. og Udsæd. II. Udkjørsel af GO Kubikfavne Jord! c a 4 Kr. III. Inddeling i Marker, endelig Udgravn. og Staaltraadshegn, Forsyning med Lede, Vand- steder, Kar, Redskaber, Skuur etc. >c Ialt omtrent 400 Kr. pr. Td. Land. Til Dækning heraf haves: 1ste Aars Havreafgrøde c. Kr. 80 2det - Bygafgrøde c die - Kløver Høst c de - Græs Høst c Ialt omtrent Kr. 400 Man kan i Regelen gaa ud fra at 4 Aars Afgrøde erstatter Kultur-Omkostningerne og Organisationen af Driften, og at Tabet indskrænker sig til Værdien af de meget maadelige Afgrøder, som Arealet i sin oprindelig slette Tilstand kunde give. *) Hundegræs, Timothé, Eng-Rævehale og Eng-Svingel. **) Alm. Eaigræs.

11 5 De saalecles indhegnecle, græsbevoxede Arealer benyttes paa 2 Maader til Græsning dels ved at enkelte Marker bortlejes for hele Græstiden med fri Disposition over Græsset for Lejeren, dels ved at Kreaturerne modtages for en bestemt fastsat Priis, forsynes med Græs og Vand i Løbet af Sommeren, uden Hensyn til livor store Arealer der maatte medgaa til deres Ernæring. Ved Modtagelsen undersøges Kreaturerne af en Dyrlæge, som under Græstiden ogsaa tilseer ind trædende lettere Sygdomstilfælde. Ejeren af Arealet er her til en vis Grad ansvarlig, medens det, hvor hele Marker udlejes, er Ejeren af Kreaturerne, dei selv maa sørge for at Græsmængden svarer til Forbruget. Det er for de Kreaturer, som i Løbet af de sidste 8 Aar ere modtagne til Græsning paa Søborg Sø, med Ansvar for at skade den nødvendige Sonnnerernæring, at følgende Oplysninger ere samlede. Kreaturernes Antal liaiværet noget over 4000 og Prisen for Græsningen er bleven bestemt paa Grundlag af den modtagne Vægt for hvert enkelt Kreatur, efter følgende Taxi: For 200 og derunder 14 Kr., med en Stigning af: 3 Kr. pr. 100 ft fra ft 2V » Græslejen bliver altsaa*): Stigning 3 Kr. pr. 100 ft Stigning 2xk Kr. pr. 100 ft Stigning 2 Kr. pr. 100 ft Vægt ved F or Kele pr. Centner Modtagelsen. Græstiden. m odtaget Vægt ft 14,uo K r ,00-5, O, , l\ JO oo ,oo - 4, ,5 0-9 O, DG , , ,5 0-3, ; bp - 3,35 HH o *) Til BruS ved Kreaturernes Modtagelse or paa Grundlag af disse Bestemmelser for Betalingen udarboidet detaillcrcdo Prislister for Kreaturer fra 200 til 1000 <u s Vægt, visendo Bclobct for hver 5 u s Vægtdifference.

12 Betaling etter modtagen Vægt er indført i Modsætning til den sædvanlige Metliode etter Skjøn, Alder etc., for at liave et noget sikkrere Grundlag at bygge paa; den liar vist sig at kunne tilfredsstille de Fordringer som Ejer af Areal og Kreaturer maa stille, ligesom ogsaa dens Gjennemførelse liar bragt en Del Oplysning om Kjødproduction og Græsværdi, som fremstilles paa hoslagte Oversigt. At disse Oplysninger i Aarenes Løb ere bievne saa tyldige og omfattende, skyldes den aldrig svigtende Omliu og Nøjagtighed, hvormed Opsynsmand P. Olsen, Odderholm, har gjennemført det ofte meget besværlige Arbejde, at holde fuldstændig Orden i det vidtløftige Regnskab over Enkeltheder, hvoraf den samlede Oversigt har kunnet dannes. Aar nio tilagne Kreaturer 8 Aars Græskultur ved Søborg Sø. Antal Samlet Vægt ved Foreget Vægt Td.Land Virkelig under til præsterede Græs Indsætning Udtagning Græstiden Græsnindage Samlet Betaling Stk. Til. Land Dage u 11 u Kr. Øre , , , , , , ,70 8 A ar ,35 1 0, K r. 18, ,7 2 1,3 Øre 1(5,5

13 7 Paalideligheden af disse Opgjørelser er afliængig af forskjellige Momenter, hvoraf nogle let lade sig controllere, andre noget vanskeligere. Det vides saaledes med fuldkommen Sikkerhed hvormange Kreaturer der har græsset, hvormange Græsdage der er præsteret, hvilke Vægt-Resultater Indvejning og Udvejning har givet, etc. etc.; men man veed ikke med Sikkerhed om Bugfylden er den samme ved Modtagelse og Afgang, ligesaalidt som man er istand til med fuldkommen Nøjagtighed at opgjøre det anvendte Areals Størrelse. Hvad angaar den førstnævnte Kilde til Fejl, saa er det ganske vist, at Dyret ved Modtagelsen ofte kommer fra en længere Rejse uden at have faaet Lejlighed til at æde undervejs men ligesaa sikkert er det, at de Dage, da Aflevering tinde Sted, er der som oftest saamegen Uro, saamegen «Jagen om» af de mange, der komme for at hente Kreaturer, at Differencen paa Bugfylden dog næppe er betydelig for det enkelte Kreatur ved Modtagelse og Afgang og forsaavidt noget af forøget Bugfylde skulde være skrevet paa Kjødproductionens Regning, saa vil de enkelte Malkekøer, der findes i Flokkene, bevirke en Reduction i modsat Retning ved at Mælkeudbyttet af dem ikke kan opføres, medens det dog medfører en Nedgang i Tilvæxten, saa at i det hele og store den gjennem Tallene givne Fremstilling af Tilvæxten udentvivl maa anses for ret paalidelig. Den anden Kilde til Unøjagtighed Areal-Opgjørelsen har sin Aarsag i 2 Omstændigheder. 1) at endel Heste græsser imellem Kreaturerne; det Areal, som de disponerer over, drages fra Hovedarealet efter en bestemt Norm, idet 100 Hestegræsdage regnes lig 107 Kreaturgræsdage; Antallet af Kreaturgræsdage pr. l'd. Land opgjøres ved hver Græsperiodes Slutning, og da Hestegræsdage omsatte til Kreaturgræsdage svare til et vist Antal Td. Land fradrages dette i det for Kreaturer beregnede Areal; f. Ex.: Blandt 600 Kreaturer som benytte 230 Td. Land findes 50 Heste; livormeget af Arealet skal fradrages for disse? Hestene har græsset tilsammen i 5000 Dage svarende til 5000 X 1,67 = 8350 Kreaturgræsdage. Hver Td. Land

14 ......, 8 liar leveret 417 Græsdage, men = a^ saa 8350 Græsdage svare til 20 Td. Land, som fradrages det samlede Areal, der altsaa reduceres til 210 Td. Land for Kreaturerne. Det er øjensynligt, at Rigtigheden af Opgjørelsen er afhængig af, hvorvidt Forholdet mellem Kreatur- og Ilestegræsdage er correct angivet ved Forhold 100 : 167, der med meget smaa Variationer angiver Differencen paa Betalingen pr. Græsdag for Kreaturer og Heste; herved er ingen Control mulig, det er en Skjønssag, men Ansættelsen vil dog paa Grund af Hestenes ringe Antal i Forhold til Kreaturernes altid have forholdsvis ringe Indflydelse. 2) en anden Vanskelighed vedrørende Areal - Opgjørelsen er, at undertiden høstes 1ste Slet af en Græsmark, og kun Eftergræsningen benyttes hvorledes skal dette indføres i Areal-Opgjørelsen? Rettelsen finder her Sted efter et lignende Princip : en Opgjørelse af de Kreatur græs dage, som det til Eftergræsning bestemte Areal præsterer, viser 1. Ex., at disse udgjør 4587 men da hver Td. Land af det ikke høstede Hovedareal i Gjennemsnit for den respective Aargang præsterer 417 Græsdage pr. Td. Land, saa svarer Eftergræsningen til = 1 1 Td. Land, som altsaa tillægges det samlede Areal. Ved tlestene reduceres Græsningsarealet for Kreaturernes Vedkommende, idet deres Græsdage omformes til Areal, som fradrages. Ved Afhugning af første Slet paa enkelte Marker bringes Eftergræsningen i Regning som Areal, ved at omforme de præsterede Græsdage til saa og saa mange Td. Land, som tillægges. Saaledes er altsaa Arealet opgjort og det vil skjønnes, at de Kilder til Fejl i Antallet af Td. Land, der findes, ikke kan medføre store Ulemper dels fordi Heste og Efterslæt er indlagt i Beregningen saagodt som Forholdene tillade det, dels fordi begge Dele i Forhold til de store Arealer og store Antal Kreaturer spille en underordnet Rolle. Efter denne Redegjørelse for Paalidelighedsgraden skal jeg gaa over til at fremdrage nogle af Hovedopgjørelsens Resultater belyste ved de enkelte Aars Opgjørelser.

15 9 Med Hensyn til Størrelse og Art af de modtagne Kreaturer, da viser det sig at Ungkreaturer i Opvæxt har været Hovedmassen, Fedckreaturer og ældre Udsætterkøer ere repræsenterede i ringere Mængde. Af de 4228 Stk. Kreaturer havde ved Modtagelsen: 110 S tk. elle r 2,6 % en V æ g t af in d til 200 5U ,6 % ft ,8 % ' ,6 % ,o % , 3 % ,1 % Der viser sig en meget kjendelig Forskjel paa Tilvæxten i de forskjellige Aldersklasser Procentvis er den omtrent 3 Gange saa stor for de yngre som for de ældre. For 700 Kreaturers Vedkommende fordelte efter Vægten i Hold paa 100 Stk. viser det sig at: 100 Slk med gjciinems. Vægt 200 ft liar tiltaget G7c/o og produceret 1 ft Kjod for 10,i Øre % - 10, % ll,i % , % -- 13, % - 15, % 18,0 I)a Alderen omtrent er proportional med Vægten seer man her meget tydeligt at yngre Kreaturer IV2 å 2V2 Aars, svarende til Vægtangivelserne 3 å 500 f t, bedst ere i Stand til at drage fuld Nytte af Græsningen og til at producere den største Mængde Kjød til billigste Pris. Dette udelukker dog ikke, at billigt indkjøbte Udsætterkoer, ældre Stude etc., i p assen d e F od erstan d kan bringe et godt Resultat hjem, kun maa man her ligesom i Marsken lægge særdeles Vægt paa at V in terfod rin gen h verken har væ ret for rigelig eller for knap. Ogsaa Tilvæxten i de forskjellige Maaneder af Sommeren frembyder endel Variationer saaledes som hosstaaende maanedlige Prøvevejning af 58 Stk. Kreaturer af forskjellige Aldersklasser udviser:

16 1 Ialt 58 Stk. 28 Stk. i Stk. i 85 o 05 o< ^ - I Q< X - to O 4-5? Hold af Kreaturer p aa: > l Modtagelses O Vægt k ^ O O lo g se CO O GO pr. Stk. t o 05 t o ^ CD 0 O 3 H Vægt Tilvæzt Daglig i 35 Dago ih C3 1 GO C5 ^ 4-05 O ' v. 3; 05 GO pr Vægt CO' O 0 ~ ~ Tilvæxt lo C l >-* K-t H»b fo CO 05 ^ GI V. S r to 05 ^ g ~ ^ O 1 0 ^ r/5 g; O l-s -V S GO' CO J ^ O O '- </) 3: O 4 pr S fe * P P ^ 4 se CD CD O Daglig i 31 Dago Vægt Tilvæxt Daglig i 25 Dage Vægt Tilvæxt Daglig i 40 Dago h-* CD!> 3 05 to -1 s? CD 35 c t-! H pr. Stk. pr.stk. m t ^ r* ^ Vt ~cc do ~ u Vægt ved Aflevering æ - ST Ialt Tilvæxt Daglig i 131 Dage Li CD

17 11 Den gjennemsnitlige Tilvæxt viser sig heraf at liave været pr. Stk. pr. Dag: i Juni 2% ff - Juli 1V4 - - Aug. 0,9 - Septb. 0,o Prøvevejningen giver saaledes et slaaende Bevis for, hvilken overordentlig Betydning Græsningen i den første Del af Sommeren har. Tages alle modtagne og vejede Kreaturer under Eet faaes følgende Resultat af Trivelighed og Tilvæxt: Over 350 Tt tiltog 15 Stk.Kreaturer eller 0,4 % af hele Antallet Fra l,o /o ,9 /o ,0% ,8% ,i% Indtil 100 ff ,4% Lmdervægt havde 30-0,9 % - døde und.græstiden 20-0, 5 % 4228 Kreaturer eller 100,o /o af hele Antallet Det fremgaaer heraf at den større Halvdel har haft en Tilvæxt i Græstiden af mellem 100 og 200 tt, eller da Græstidens Varighed, som ovenfor angivet for samtlige Kreaturer, har beløbet sig til i Gjennemsnit 114 Dage, vil Tilvæxten i Regelen variere mellem 1 og 2 ft kun undtagelsesvis gaa op til 3 ff- og derover. Sundhedstilstanden har i det Hele været tilfredsstillende, idet Sygedagenes Antal kun udgjør c. V2 Procent af det samlede Antal Græsdage; det er dog kun for det sidste Par Aar at fuldkommen nøjagtig Opgjørelse har fundet Sted det har herved vist sig, at af 1785 Kreaturer med 200,300 Græsdage har 83 eller c. 4,7 /o været syge i 1027 Dage. Disse 1027 Sygedage faldt paa følgende Sygdomme: Dage. Yverbetændelse 255 Skedebetændelse 142 Kodestuvning 211 Diarrhoe 41 Lungesyge 03 Kastning 24 Afmagring (Tuberkler?) 55 Forskjellige Sygdomme 206 Procent af Sygedage % ,5-4,o - 0,o ,0 -

18 Sygdomstilfældene liar for det meste været af lettere Natur kun et Aar, i 1880, antog Diarrhoen en epidemisk og farlig Characteer, og bevirkede en Del Dødsfald, vistnok væsentligt begrundet i et usædvanligt koldt og raat Efteraarsvejr. Det er ganske ejendommeligt, at Sygeligheden har været mindst i Maj (c. 6,0% af alle Sygedage), noget større i Juni og Juli (omtrent 20 /o), men bestandig størst i August (c. 35%), for da atter i Septbr. at synke (til omtrent 20%); Forklaringen kan mulig søges i, at August er den Maaned der i Regelen medfører de største Variationer i Dag- og Nat-Varme og ofte bringer voldsomme Nedslag. Af den givne Oversigt over 8 Aars Græskultur fremgaaer, at Kjødproductionen for alle Aarene i Gjennemsnit har været 454 ft pr. Td. Land og 32,1 % eller c. 321 ft pr ft af den modtagne levende Vægt for de enkelte Aar variere disse Tal noget dog mindre end man skulde tro. Kjødproductionen: pr. Td. Land pr. Hcetarc. r*- modtaget Vægt ft, 314 Kilogr. 243 ft I Gjennemsnit for alle 8 Aar 454 ft 411 ft 321 ft Paa Grund af Aargang, kortere og længere varende Græstid, climatiske Forhold, Kreaturernes Størrelse, etc., har ogsaa Værdierne varieret en Del. 1 Græs dag for store og smaa tilsammen er blevet betalt med fra 13,3 til 17,6 Øre, mens Gjennemsnitsværdien ifølge Oversigten bliver 16,5. 1 Td. Land Græs er betalt med fra 47 til 66 Kr., i Gjennemsnit 57 Kr. 72 Øre. P rise n p aa 1 ft T ilvæ xt har varieret mellem 10,3 og 16,8 Øre, i Gjennemsnit 12,7 Øre.

19 13 Den aarlige Opgjørelse af disse Værdier giver følgende Resultat. pr. Td Udbragt Værdi: Lar.d. pr. Græsdag pr. Kreatur. pr. n Tilvæxt ,2 0 Kr. 13,3 Øre 16,8 Øre ,7 0-15,o - 14, ,88-15,7 11, ,11-17,(i 13, ,4 5 16,, - 14, ,28 16,7 12, ,13 17,2 12, ,88-16,3-10,3 I Gjennemsnit 57,72 Kr. 16,5 Øre 12,7 Øre Naar Talen her er om Græsdage og Prisen paa dem maa det jo altid erindres, at Gjennemsnitsstørrelsen af Kreaturerne kun er ringe paa Grund af den store Mængde Ungkreaturer. Prisen paa een Græsdag (IGV2 Øre) bliver derfor meget lille; vil man søge Oplysning om hvorledes Prisen vilde stille sig for gjennemsnitlig større Kreaturer, vil det være tilstrækkeligt at angive Pris og Tilvæxt pr il pr. Dag af Græstiden, saalcdes som Forholdet har været: Græstidens P ris pr Tilvæ xt V arighed 1000 U pr H var pr. G ræsdag pr.g ræ sdag Dage 30 Øre 1,8 Tt , , , , , , ,9 - Gjennemsnit 129 Dage*) 31 Øre 2,4 f t 0 Ved Græstido'ns Varighed forstaacs lier den Tid, der forlober imellem Modtagelses- og Afleveringsdagen; men da nogle Kreaturer afhentes for eller komme senere, viser Oversigten over 8 Aars Græscultur kun 114 Dago som. Gjennemsnit pr. Kreatur.

20 14 For Fuldstændigheds Skyld vedføjes hoslagt en tabellarisk Oversigt til Belysning af dette Forhold med Angivelse af Maaden, hvorpaa de sidste 2 Kolonners Tal ere fremkomne, samt den nøjagtigere Opgjørelse af deres Størrelse, hvoraf foranstaaende omtrentlige Angivelser ere tagne. Tilvæxt og Betaling pr f t s Middelvægt pr. Dag. Aar Antal G ræ s- dage Tilvæxt Ialt pr. Betaling Ialt pr. Kreaturern es j pr ft s Middelvægt pr. Dag Middelvægt Græsdag Græsdag Tilvæxt Befaling u H Ivr. Øre Øre w U Øre , ,50 1 3, ,77 29, , ,21 15, ,34 33, , ,18 15, ,69 30, , , , ,36 32, , ,15 16, ,11 30, , ,09 16, ,46 3 1,39 1S8G , ,55 17, ,41 30, , ,70 16, ,89 29,87 8 A ar i1, ,35 16, o 2,43 30,88 Anmrk. For at kunno beregne den daglige Tilvæxt i Forhold til den daglige Vægt er Middelvægten af Kreaturerne, o: Halvdelen af Summen for Modtagelses- og Afleveringsvægt, anvendt. Tilvæxten pr <U pr. Dag fremkommer ved at divideretilvæxten pr. Græsdag med Kreaturernes Middelvægt (idet 0,44P> X 1,*7 = 0,79). Betalingen pr.1000tlpr.dag fremkommer ved at dividere Betalingen pr. Græsdag med Kreaturernes Middelvægt (idet 0,446 X = 13,36). En Undersøgelse af de climatiske Forholds Betydning for Græs- og derigjennem Kjødproductionen, som ved Hr. Cand. mag. Willaume Jantzens velvillige Assistance er hleven mulig, har givet et Resultat som næppe er uden Interesse, idet det synes at vise den Rolle, en rigelig Nedbør spiller for Sommerens Græsproduction under de herværende Varmeforhold, som i det Hele er langt mindre varierende end Fugtighedsforholdene i de 3 Aar 82,

21 15 83 og 84 er der saaledes næppe x/io Grads Forskjel paa Sommerens Middeltemperatur for Søborg Sø s Vedkommende; høiest var den i 80 med 16,3, lavest i 81 med 14,5. Regnmængden derimod stiger til 306mm- (i 82) og synker til 103mm-; Enkelthederne vil fremgaa af hosstaaende Oversigt, hvor foruden Sommerens Middelvarme og Nedslag tillige Middelvarmen og Regnmængden i Maj er angiven, da disse Factorer kunde tænkes at have nogen Indflydelse paa en lidt tidligere eller senere Begyndelse af Græsningsperioden. A argang Middelvarme i Maj i Maj Regnmængde Middelvarme i de 3 Maaneder Juni, Juli og August Regnmængde ido 3 Maaneder Juni, Juli og August Kjødproduction pr Td. Land*) Gelsius Millimeter Gelsius Millimeter ti ( i o, o ( 3 6 ) 1 0, , , , , , , , , , , , ,i , ,o For yderligere at anskueliggjøre dette Forhold er vedheftet en graphisk Fremstilling af Tallene, udvisende Middelvarmens, Regnmængdens og Kjødpruductionens aarlige Bevægelser, hvortil kun skal bemærkes, at Varmegraden er angiven i Tiendedels Grader, saaledes at altsaa 10,3 findes opført med Tallet 1G3. Græskulturen eller rettere Afgræsningen har den ubestridelige Fordel fremfor de fleste andre Kulturmethoder, at den, ecngang ordnet, kræver en ringe aarlig Drifts-Udgift. I oruden de oven omtalte Arealer til fri Græsning, haves en større Del Græsmarker, som særlig udlejes, en Del, *) see Pag. 12: Kjødproduetionen.

22 16 som høstes eengang, etc. tilsammen c. 480 Tdr. Land under samlet Græsbrug herved ere Udgifterne til Hegn, Tilsyn, Grøfter, Høhøst etc. etc. mellem 10 og 15 Kr. pr. Td. Del., næppe *1U af, hvad et normalt Avlsbrug kræver hvorved Drifts-Overskudet ved Græskulturen altsaa kan sættes til omkring 40 Kr. pr. Td. Land en Afgift, som vanskelig under Nutidens Conjuncturer paa anden Maade kan skaffes tilveje. Det er derfor Hs. Exe. Lelinsgreve Frijs har ønsket, at indføre Methoden under de herværende Forhold. Det Spørgsmaal, der maaske gjøres, «hvorlænge Græsculturen kan fortsættes«, lader sig endnu ikke besvare det er dog sandsynligt at en Omlægning*) i Tidens Løb maa finde Sted. P. F eilb erg. *) Nødvendigheden for en Omlægning paa Grund af formindsket Production vil næppe hidføres af manglende Næringsstoffer den ringe Mængde uorganiske Stoffer, som ved Afgræsningen beroves Jorden, orstattes let og billigt ved Anvendelse af Ivainit og Thomasnioel, og da navnlig det sidstnævnte, til Supplering af den til Ungkreaturernes Becnbygning nødvendige Fosforsyre. Faren for Nedgang ligger i Vanskeligheden ved at holde den rette F u g t i g h e d i Overfladen formegen giver Suurhed, forliden giver, i saadanne porøse Jordarter, Anledning til Dannelse af en Mængde store Revner i dot Jordlag, hvori Græsrødderne skulle udbrede sig. Herved opstaacr et Lag, bestaaendo af aabne Rum og tæt sammentørrede Jordklumper i 1 å 2 Fods Dybde, hvori Roddannelsen vanskeligt finder Sted, og hvorigjonnem Fugtigheden fra do dybere Lag ikke kan naae op. At have Vand nok i den varme Foraars- og Sommertid, og kunno bortfjærno det fuldstændigt Eftcraar og Vinter til 2 å 3 Fods Dybde, er det Ideal som man, for saadanne Arealers Vedkommende, kun i sjældne Tilfælde er istand til at naae. Og hvor det ik k e lader sig gjøre at regulere Fugtighedsforholdene efter enhver Aarstids Krav, der maa man, med visse Aars Mellemrum, finde sig i Ulemperne ved at opbryde Grønsværen, gjennem passende Behandling fylde Revnerne, og saaledes igjen bringe Forbindelsen mellem Overfladens Forbrug og Undergrundens Beholdning af Fugtighed tilveje.

23 KJØDPRODUCTION sammens tillet med Som m ervarm e og REGNMÆNGDE. A arg arug. Regnmængde i Millimeter fer Jim i, Jidi og August.' Midxlelvarrne, i. tie...\ c> Regnmængde i Millimeter for ' Mai. S A a r s Græskultur i den udtørrede Søborg Sø.

24 V. a*. '*** # é i-. : f ' ' :? : ;, ' - ; ' v :, y!. \ A 'Y'-.v., v; f. i 4A ' uf- Vv V. ' ' H * V V!. tv >; v,. w-, -.' V v 1V i, r V.) ; ti. Hi. 'V.

25 m- fe - "II1, wm iirié flk S lh ih fii

26

27

28

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den,

Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den, VARMEGENNEMGANG GENNEM BYGNINGSKONSTRUKTIONER Af Professor J. T. Lundbye. Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den, at den skal yde Beskyttelse mod Vejr og Vind; men da Klimaet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

G. F. Ursins svar til Drewsen

G. F. Ursins svar til Drewsen 1826 G. F. Ursins svar til Drewsen Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 G.F.Ursin, Georg Frederik (Friderich) Krüger Ursin, 22.6.1797-4.12.1849, matematiker, astronom. Født i København. I 1827 blev han professor

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen.

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. 42 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. Af gaardbruger G. E. Stangeland. i i_je i det følgende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed.

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Særtryk af Nationaløkonomisk Tidsskrift 1901 1 En Statistik over menneskelig Tilfredshed turde formentlig være noget nyt. Den kan ikke vente paa Forhaand

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere