SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige"

Transkript

1 Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF kreds 80 SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige beretning er også tilgængelig på kredsens hjemmeside. Beretningen kan også ses ved henvendelse til din tillidsrepræsentant. Hvis du ønsker at se regnskaberne med tilhørende noter, kan det rekvireres ved henvendelse til lærerkredsens kontor tlf eller 1

2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Lærerkredsens kontorassistent optager beslutningsreferat. Beslutningsreferat udsendes til tillidsrepræsentanterne snarest efter generalforsamlingen. Dirigenten udpeger 6 stemmetællere. Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemning om beretningen. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Alle afgørelser træffes i overensstemmelse med kredsens vedtægter. Stemmeberettigede og valgbare er alle, der er opført i Danmarks Lærerforenings sidst udkomne medlemsliste som valgkredsens almindelige medlemmer, uanset hvilken fraktion de tilhører, samt almindelige medlemmer, hvis optagelse hovedstyrelsen skriftligt har bekræftet over for kredskassereren. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan dirigenten, formanden eller mindst 10 af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer forlange skriftlig afstemning. Valg af a) Formand b) 3 delegerede og 3 suppleanter for de delegerede. De 3 suppleanter bliver samtidig medlem af kredsstyrelsen c) Evt. valg i den/de kommuner, hvis den/de ved valget ikke umiddelbart bliver repræsenteret i kredsstyrelsen. Fra den/disse kommuner går medlemmerne afsides og vælger en kommunerepræsentant for perioden. Den kandidat fra denne/disse kommuner, som opnår det højeste stemmetal blandt kommunens kandidater, er valgt. d) Valg af 3 suppleanter til kredsstyrelsen Der vælges efter følgende metode: Hvert stemmeberettiget medlem kan på stemmesedlen højst skrive et antal navne, der svarer til antallet af kandidater, der skal vælges. Navnene på kandidaterne anføres i den nummerorden, hvori hver enkelt stemmeberettiget ønsker kandidaterne valgt. Ved opgørelsen af valgets resultat gives den kandidat, der på en stemmeseddel er opført som nr. 1, det antal stemmer, der svarer til antallet af mandater, der skal vælges. Nr. 2 på hver stemmeseddel tildeles 1 stemme mindre end nr. 1 og så fremdeles. De kandidater, der herefter har opnået de højeste stemmetal, er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Såfremt der ikke er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, er de opstillede kandidater valgt uden afstemning. 2

3 Indledning Herved fremlægges kredsstyrelsens skriftlige beretning for de ting, der er foregået i Faglige forhold Arbejdstidsaftalerne Da de indgåede arbejdstidsaftaler var gældende i to år, altså fra august 2009 til 2011, skulle der i foråret 2011 indgås nye aftaler. I Faaborg-Midtfyn blev vi hurtigt enige om at forlænge aftalen med et år altså for skoleåret I Kerteminde ønskede kommunen, at der blev mulighed for at anvende nogle flere timer på efter-/videreuddannelse af lærerne. Der blev derfor lavet nogle tekniske beregninger, faktoren blev nedsat, det maximale undervisningstimetal blev hævet, så de 40 timer, der ved aftalens indgåelse i 2008, var anvendt til skoleudvikling nu konkret skulle gøres op. Den enkelte skole kunne så prioritere om de 40 timer i gennemsnit pr. lærer skulle bruges til udvikling, uddannelse eller vidensdeling. Men de skulle anvendes til en af delene. Timerne kunne ikke bruges til mere undervisning. Det er lærerkredsens opfattelse, at det er begrænset, hvor meget mere uddannelse, der er kommet ud af denne øvelse. Som det nævnes i afsnittet om skolestruktur, var skolernes antal i Nyborg ændret. Det betød færre tillidsrepræsentanter (TR), men til gengæld TR ere for et større antal ansatte på to matrikler. Forhandlingerne om en ny aftale kom derfor mest til at handle om vilkår for de tillidsvalgte. Der blev aftalt forbedrede vilkår for TR. Så ud over et par små ændringer blev aftalen fornyet. Det er kredsstyrelsens opfattelse, at dagligdagen, hvad angår arbejdstiden, forløber uden de store sværdslag de allerfleste steder. LØN I dette års beretning bliver afsnittet om løn ganske kort. Som I kan se i afsnittet om OK 11, så har der ikke været afsat lokale lønmidler til forhandling. Det har i hvert fald indtil videre betydet Ingen nye penge i vore tre kommuner og regionen. Og med den økonomiske situation, der er i kommunerne, så finder de nok heller ikke nogen i resten af overenskomstperioden. De SKAL jo ikke. I Nyborg har der dog været nogle omrokeringer af de lokale funktionstillæg i forbindelse med skolestrukturen og et færre antal skoler. De tidligere udbetalte lokallønsmidlerne blev samlet i en pulje og blev igen fordelt efter en ny kommunal beregningsmetode. Skolelederne ønskede nogle ensartede tillæg fælles for alle skoler, hvad angik både indhold og størrelse. Så der blev aftalt nogle enkelte fælles tillæg. For resten af pengene på hver skole, blev der aftalt tillæg efter forslag fra skoleleder og tillidsrepræsentant. Disse forslag er efterfølgende forhandlet mellem kreds og kommune. Overenskomst 2011 Som det er skrevet i afsnittet om løn, så blev der ikke aftalt nogen forlodsfinansiering, ingen udmøntningsgaranti, så lokalløn i den kommende periode beror udelukkende på, om kommunerne har lyst til/råd til at bruge nogle penge på vores område. (Vi har i kredsstyrelsen indtil nu ikke oplevet, at vi har kunnet aftale noget). Selvom det lønmæssigt er det ringeste OKresultat i mange år, så har forventninger nok heller ikke været højere end det, der blev opnået. Der var ligesom lagt spor ud, som indikerede et sådant resultat. Men det gode var, at alle midler blev udmøntet som løn. En enig hovedstyrelse anbefalede et JA. Det samme gjaldt kredsstyrelsen. Og forhandlingsresultatet blev også stemt hjem. Som I måske husker, skyldte vi 1,23 %, som vi via en negativ reguleringsordning havde fået for meget i sidste periode. Disse penge skulle vi forlods af med. OK-resultatet kom så til at se ud som følger: Løn: 1,71 % pr (Regionen: 1,67 %) + 0,3 % til alle. Regulering pr : 0,20 % generel lønstigning og skønnet 0,64 % fra reguleringsordningen - og ingen midler afsat til lokal løn. 3

4 Desuden kan-tillæg til arbejdsmiljørepræsentanterne. Øvrige forhold på det kommunale område: Seniordagene videreføres Smidiggørelse af MED-systemet Opsigelsesvarsel for TR ere ved arbejdsmangel min. 6 måneder. Øvrige forhold på det regionale område Seniorbonusordningen videreføres. Hovedudvalget (HU) i Faaborg- Midtfyn Kommune (FMK) Budget Målene for budget 2011 holder for kommunen overordnet set. Der forventes en beskeden overskridelse på 1,5 mio. Strategien om at opnå en besparelse på 150 mio. ved udgangen af 2013 ser ud til at holde. Budgettet for 2012 er en fortsættelse af indsatsen for at opnå en besparelse på 150 mio. kr. Det er stadig på sygefravær, omstilling, effektivisering, innovation og udlicitering beløbet skal findes. Skoler På skoleområdet er budget 2012 en fortsættelse af det niveau, der blev besluttet med budget I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet at reducere elevernes pauser med 10 min pr. dag. Den herved opnåede lærerressource skal bruges til, at eleverne fra klasse får det vejledende timetal. Lærerkredsen har forhandlet en tilpasset arbejdstidsaftale på det grundlag frem til Der er i budgettet afsat midler til renoveringer af skoler, it og interaktive tavler. Samarbejde med sikkerhedsgrupperne HU arrangerede en temadag for samtlige sikkerhedsgrupper og tillidsrepræsentanter i efteråret Emnet var social kapital præsenteret af seniorforsker Tage Søndergård Kristensen. Social Kapital har været grundlaget for nedbringelse af sygefraværet i pleje-/omsorg. Det er meningen, at det også skal være grundlaget i andre sektorer, herunder også skolerne. 4 Arbejdsmiljø På hvert møde har der været orienteret om arbejdstilsynets besøg siden sidst. Der er udfærdiget et arbejdsmiljøregnskab for 2010 af den centrale sikkerhedsleder. Vi har drøftet den nye arbejdsmiljøuddannelse. De fynske kommuner er gået sammen om at udbyde de tre obligatoriske dage. De to supplerende dage der skal tilbydes, vil i FMK blive en fælles dag med en indføring i kommunens værdier og organisation samt en dag med emner valgt ud fra lokal eller central prioritering. De en ½ dags efteruddannelse alle arbejdsmiljørepræsentanter har ret til i de efterfølgende år, er vi ikke enige om i HU. Ledelsessiden sammenblander efter medarbejdernes mening - arbejdsmiljølovens ret med den lokale MED-aftales krav om to årlige møder. Arbejdstilsynet har været inviteret til et møde i HU. Arbejdstilsynet påpegede, at anmeldte arbejdsskader i kommunen i mange tilfælde var pådraget af nyansatte. Derfor har HU besluttet, at arbejdsmiljøindsatsen for 2012 skal være introduktion, oplæring og konflikthåndtering. HU har ud fra et forslag til en ny sundhedspolitik for kommunen besluttet, at det skal være en røgfri arbejdsplads fra den MED-systemet HU har startet en MED-database, hvor samtlige medlemmer af alle udvalg skal registreres. Det skal give et overblik over, hvem der har grunduddannelsen og i hvilket omfang klippekort ordningen bruges. HU har aftalt retningslinjer for medarbejderindflydelsen på tværs af aftaleområderne. Det er alle berørte aftaleholdere (ledere) og næstformænd, der danner et midlertidigt MED-udvalg. Hovedudvalget i Kerteminde Kommune Budget 2012 Fagudvalgene blev i foråret bedt om at finde besparelser på 30 mio., men efter et budgetseminar i juni blev udvalgene bedt om at finde yderligere besparelsesforslag. I august var der en høringsperiode og dialogmøder på de faglige områder. Her blev der fremsat massive protester mod de omfattende besparelsesforslag. Byrådet vedtog Budget 2012 i enighed, hvor man valgte at begrænse besparelsen på serviceniveauet, og hvor man valgte at udnytte en ekstraordinær mulighed for at låne til et stort anlægsprogram.

5 For skolernes vedkommende var der allerede indregnet en besparelse på 3,3 mio. kr. på grund af færre klasser i skoleåret Derudover skal skolerne spare 1 % i rammebesparelse oven i 1 % fra sidste år. Til gengæld fjernes kravet om minimumstimetal, så skolerne kan fortsætte med vejledende timetal. På anlægssiden kommer skolerne til at nyde godt af den forøgede lånemulighed, idet der vil blive iværksat tiltrængte renoveringer på Mølkærskolen, Kerteminde Skole og på Langeskov Skole afd. Bakken. Drøftelse med Økonomiudvalget Her blev budget, sundhedsordninger og den attraktive arbejdsplads drøftet. Fælles MED-undersøgelse I begyndelsen af året blev der udsendt spørgeskemaer til samtlige medlemmer af de Fælles MED-udvalg om, hvordan arbejdet går i MEDorganisationen, og besvarelserne var overvejende positive. Dette blev fulgt op senere på året, hvor Hovedudvalget havde inviteret til et møde med samtlige Fælles MED-udvalg. Som en vigtig del af mødet blev der holdt foredrag om Social Kapital herunder begreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Det er intentionen, at Social Kapital skal videreføres til de lokale MED-udvalg. Nedbringelse af sygefravær Der er i årets løb blevet arbejdet meget med initiativer, som skal medvirke til at nedbringe sygefraværet. Det har vist sig, at sygefraværet generelt set har været faldende i Sundhedsordningen via Prescriba Der har været ca. 120 henvendelser om året, og det drejer sig overvejende om arbejdsrelaterede problemer som stress, udbrændthed og ændrede arbejdsvilkår. Motionsordninger Som en del af budget 2012 besluttede Byrådet at spare de generelle kommunale tilskud til motionscentre og svømmehal væk. Dette træder i kraft 1. april Trivselsundersøgelse Der er blevet fulgt op på trivselsundersøgelsen, idet den er blevet evalueret i Hovedudvalget. Generelt set trives medarbejderne udmærket, 5 men det er blevet understreget, at det er vigtigt, at der bliver lavet handleplaner, og at der bliver fulgt op på dem. Ny arbejdsmiljølov Der er blevet lavet en ny uddannelse. Alle nye arbejdsmiljørepræsentanter skal have en uddannelse på tre dage, et tilbud om en supplerende uddannelse på to dage det første år og efterfølgende en ½ dag om året. Status på arbejdsmiljø Risikostyringskoordinatoren indsamler hvert år en arbejdsmiljøredegørelse fra driftsenhederne om, hvilke fokuspunkter man har arbejdet med i årets løb bl.a. APV en. Kun halvdelen af driftsenhederne har svaret. Af fokus- og opmærksomhedsområder inden for skoler kan nævnes: Krævende elever, fysiske arbejdsmiljøforhold som f. eks. klima- og belysningsforhold og handleplan for psykisk arbejdsmiljø. Generelt klages der overalt i organisationen over, at omfanget af arbejdsopgaver ikke modsvares af den arbejdstid, der er til rådighed. Nedskæringer og strukturomlægninger har betydet, at nogle medarbejdere føler sig utrygge, hvilket går ud over trivsel og effektivitet. Arbejdsskader Der er anmeldt 123 arbejdsulykker, hvor Ældreog Handicapområdet sammen med Børn- og Skoleområdet tegner sig for de allerfleste. Børnog Skoleområdet har anmeldt ca. 1/3 nemlig 45 skader. Uheld i form af faldskader er den hyppigste skadesårsag med fysisk og psykisk vold som den anden hyppigste skadesårsag. Alkohol- og misbrugspolitik Der arbejdes med en kommunal alkohol- og misbrugspolitik. Der var en kick off konference i november. Ansættelse i løntilskud Hovedudvalget ønsker, at der udarbejdes nogle overordnede retningslinjer for ansættelse i løntilskud. Skoleområdet - renoveringer På Nymarkskolen har de ældste elever fået mere plads. Derved har skolen også plads til de ældste elever fra Marslev Skole. På Langeskov Skole afd. Bakken er der også blevet bygget til og renoveret.

6 It Investeringerne på it-området er begyndt at vise sin positive effekt. Det trådløse netværk er blevet udbygget og kapaciteten forøget. Skolerne har fået flere computere, og der er blevet installeret anti-virusprogrammer. På Bakken findes der it-klasser i udskolingen, og der er indkøbt en del smartboards, idet skolen har søgt og fået puljemidler i Undervisningsministeriet. Kommunen investerer fortsat 1 mio. kr. på it-området om året. Faglig Læsning Der er blevet arbejdet med faglig læsning på alle skoler på den måde, skolerne har fundet bedst. Samarbejde med Mulernes Legatskole For at øge antallet af ansøgere til gymnasiet, er der blevet etableret et samarbejde mellem Mulernes Legatskole og skolernes 8. klasser. PPR PPR får ny leder og får desuden besat en ½ stilling, da PPR skal spille en større rolle i inklusion. PPR sammenlægges med Familieafdelingen under en Børn- og Familiechef. Før-skolegrupper Skolen v. Noret, Kerteminde skole, Nymarkskolen og Langeskov skole afd. Pilen har alle haft før-skolegrupper fra april til sommerferien. 10. klassecenter Den tidligere Skolen ved Noret afd. Lindøalleen i Munkebo er blevet omdannet til et 10. klassecenter med elever fra Langeskov, Kerteminde og Munkebo. Ved årets udgang var der 56 elever, 5 lærere og en afdelingsleder. Der reklameres med spændende valgfag, temauger og studieture og en bærbar computer til alle. Hovedudvalget i Nyborg Økonomi Også i dette år har økonomi spillet en stor rolle i HU`s arbejde. Nyborgs økonomi ser ikke så tosset ud. I de kommende år vil der være balance på regnskabet, men det betyder ikke, at der ikke skal findes budgetforbedringer i de kommende år, for den tidligere regerings nulvækstaftale gælder stadig og konjunkturerne gør, at kommunens skattegrundlag er faldet og indtægter fra grundsalg ikke svarer til det beregnede. 6 HU er efterhånden blevet mere medinddraget i arbejdet i kommunen. Vi har nu repræsentanter med til to temamøder med politikerne om det kommende budget samt et møde med økonomiudvalget før budgettet vedtages. Vi er ligeledes indbudt til nytårsparole sammen med den store ledergruppe. Sygefravær For femte år i træk er sygefraværet faldet i kommunen. Der har i løbet af året været en del problemer med den elektroniske indberetning, men den fungerer nu igen så alle arbejdspladser kan følge med i udviklingen. Visse områder har stadig højt sygefravær. Det gælder bl.a. ældreområdet. Her har man sat et projekt i gang omkring at være langtidsfrisk, hvor man har interviewet de medarbejdere, der aldrig er syge om grunden til det og der ud fra drage nogle erfaringer. Arbejdsmiljø I foråret 2012 foretages der en APV, trivselsundersøgelse og ledervurdering. Det bliver en 3-i-1 undersøgelse, så man kun skal til tasterne en gang. Inden sommerferien skal resultatet foreligge, og der er afsat kr. til tiltag, der kan følge op på undersøgelsen. Det bliver HU`s opgave at fordele pengene til de arbejdspladser, der har brug for tiltag. Nyborg Kommunes arbejdsmiljøpris blev ikke uddelt sidste år, da HU ikke fandt, der var nogen åbenlys vinder, men vi prøver i år igen og håber mange arbejdspladser vil være kandidater. Gevinsten er 300 kr. pr. medarbejder til brug efter eget valg. HU har foreslået, at der i år arrangeres en aktivitetsdag for alle medarbejdere i kommunen. Det bliver den 23. maj, hvor vi mødes i idrætsparken til motion og hygge. Forhåbentlig med stor tilslutning. Dette skal ses som et led i kommunens sundheds og trivselspolitik. Skoleområdet Dette er år ét i den nye skolestruktur, og der er ingen tvivl om, at det har været en turbulent tid siden sidste generalforsamling. Det store flyttecirkus har været i gang med hvad det indebar af frustrationer, alle skulle forholde sig til en ny arbejdsplads, nye kollegaer og nye elever, og rigtig mange har gået i uvished om der ville være et job til dem.

7 Der er nedlagt 27 stillinger og 10 personer blev sindet afskediget. Inden sommerferien blev de allerfleste afskedigelser trukket tilbage igen, og alle er i gang med deres arbejde på en af kommunens skoler. Skoleområdet gik ikke helt fri af besparelser i år. Det blev til en mindre besparelse på Rævebakkeskolen og på PPR. Der til kommer, at et engangsbeløb på 4,5 mio. kr. fra det første år med ny skolestruktur bortfalder. Håbet er at vi ikke skal ud i en ny afskedigelsesrunde i det kommende år. I det forløbende år er der blevet ansat inklusionsassistenter på skolerne i kommunen. Det er hovedsagligt pædagoger, der er blevet ansat i disse stillinger. Det er vigtigt at fastholde, at det er lærere der er uddannet til at undervise, så derfor skal det understreges, at pædagogerne kun skal løse pædagogarbejde. Specialundervisning af elever og undervisning i mindre grupper skal varetages af lærere. Ved begyndelsen af 2012 har Nyborg Kommune hjemtaget den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og voksen specialundervisningen (VSU). De bliver en selvstændig afdeling under ungdomsskolen. Det har ikke været uden bekymring for de ansatte i den usikre periode op til overtagelsen er sket. Vi må se hvad fremtiden bringer. Der er ingen tvivl om, at det er nogle af samfundets svageste borgere der er i det system, og de bør have det rette tilbud. Region Syddanmark De regionale lærerarbejdspladser er under stærkt pres. Det har især ramt Nyborgskolen. Den tekniske udvikling og takstsystemet for betaling af pladser på specialskolerne, kombineret med kommunernes dårlige økonomi, har betydet at elevtallet på Nyborgskolen er faldet kraftigt de seneste år. Det har betydet, at Nyborgskolen har været igennem flere budgettilpasningsrunder med efterfølgende personalereduktion. Billedet er det samme på alle regionale specialog specialundervisningsinstitutioner, hvor det er tydeligt, at kommunerne fravælger de regionale tilbud. Ikke fordi kvaliteten af tilbuddene er for dårlig, men fordi omkostninger for tilbuddene er for høje til at kommunerne vil betale. 7 Flere specialinstitutioner er i fare for at lukke. For Nyborgskolens vedkommende betyder det, at Region Syddanmark har valgt at lukke Nyborgskolen pr. 1. juli 2012 og flytte alle aktiviteter i Nyborg til regionens anden specialinstitution for elever med høretab, Center for Høretab, i Fredericia. Mange ansatte er varslet afskediget med udgangen af dette skoleår og det øvrige personale er blevet orienteret om, at deres arbejde flytter til Fredericia pr. 1. august Nyborgskolens og Region Syddanmarks ledelse har forsøgt at få en dialog med undervisningsog socialministeriet uden det store held. De langsigtede konsekvenser af de nuværende takstaftaler på det specialiserede specialområde er desværre, at det kan frygtes, at vigtige kompetencer og specialviden forsvinder uden at der er nogen der gør noget for at forhindre det. Pædagogiske forhold Pædagogiske forhold DLF har i flere år forsøgt at skaffe en fælles national opbakning til at forbedre elevernes læsekompetencer. Dette er imidlertid ikke lykkedes, så derfor afsatte foreningen selv midler til et nationalt læseprojekt med titlen: Vi læser for livet. Formålet med projektet er at bidrage til at reducere antallet af elever med dårlige læseforudsætninger, skabe engagement og viden om læsning i alle fag samt at vise man kan lave skoleudvikling uden centrale lovinitiativer. Af konkret initiativer kan nævnes: særnummer af Folkeskolen særligt link på hjemmesiden samarbejde med de faglige foreninger om undervisningsmaterialer afholdelse af regionale møder eksemplariske forløb på udvalgte skoler og Lån en ekspert. De landsdækkende forsøg med undervisningsassistenter, turbodansk osv. er afsluttet og evalueret. Der er ingen entydige svar på om det gavner i den daglige undervisning, men at lærerne er glade for ekstra hænder i klassen er klart. Flere kommuner, også i vores område, ansætter nu undervisningsassistenter eller lignende. Det

8 er her vigtig at være opmærksom på, at disse forskellige personer ikke laver lærerarbejde, men udfylder en anden funktion i klassen. Det er udelukkende lærere, der kan have ansvar for undervisningen. Inklusionsspøgelset optræder over alt i landet. Flere og flere kommuner, også nogle af vore, går på anbefaling af KL over til andre finansieringsformer af specialundervisningen, så der er et økonomisk incitament for at holde elever i normalundervisningen, men her skal vi huske, at alle elever har krav på det rette undervisningstilbud. Også inden for den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse og voksenspecialundervisningen foretages der i disse år store ændringer, de fleste også med en økonomisk begrundelse og hverken til gavn for ansatte og brugere. Lærerkredsens medlemskonference Denne fandt sted på Gl. Avernæs den november Vi havde i lighed med tidligere år besøg af Niels Munkholm fra hovedstyrelsen fredag eftermiddag. Her redegjorde han for arbejdet i hovedstyrelsen og hans syn på folkeskolens udfordringer. Der efter var der middag og kollegial hygge i kælderen. Lørdag kom Lars Olsen og fortalte om hans syn på, om folkeskolen bevæger sig væk fra at være en enhedsskole, og om folkeskolens evne til at dæmme op for den sociale arv. Inden vi gik hjem havde vi besøg af Helen Eriksen som gav os en peptalk omkring forandringer som kommer, selv om vi ikke ønsker det. Også i år var der stor tilslutning til konferencen, så der måtte finde lodtrækning sted om pladserne. Vi oprettede en venteliste for de øvrige, men vi må også i år konstatere for mange afbud, og at det er svært at få fyldt kurset op med folk fra ventelisten. I 2012 afholdes kurset den november på Gl. Avernæs, så sæt allerede kryds i kalenderen nu. Organisatoriske forhold Tillidsrepræsentanterne (TR) 2011 betød store omvæltninger for antallet af TR ere. Kredsen er grundet skolelukninger og skolesammenlægninger gået fra 52 TR ere til 34 TR ere. Samtidig er 8 af de 34 TR ere nyvalgte. På skoler med flere matrikler har kredsen indgået en aftale om tid til TR-suppleanten, hvis TR og suppleanten er på hver sin matrikel. Lærerkredsen har afholdt månedsvis møder for TR. På møderne har der været orienteret og drøftet en række aktuelle faglige og pædagogiske problemstillinger, såsom lærerforeningens læseprojekt erfaringer med de lokale arbejdstidsaftaler, herunder indholdet i faktoren skoleårets planlægning - de pligtige drøftelser indholdet i kasse 3 øvrige opgaver ansattes brug af Facebook ansættelsesmæssige forhold i forbindelse med inklusion forhold i forbindelse med langtidssyge kollegaer faglig læsning punkter på DLF s kongres retten til individuel efteruddannelsesplan hvilke medarbejdere er med i undervisningen og hvorfor? KL og undervisningsministerens krav om en højere del af arbejdstiden til undervisning. I de tre kommuner har der af fællestillidsrepræsentanten været afholdt lokale møder, hvor den lokale arbejdstidsaftale, lønforhold og orientering om arbejdet i hovedudvalgene har været drøftet. Ud over disse eftermiddagsmøder har kredsen afholdt en temadag i foråret fælles for TR og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) samt et internatkursus i efteråret alene for TR og Kredsstyrelse. På disse møder har dagsordenen været: Social Kapital, TR & AMR s fælles arbejde for at skabe forandringer for at fremme trivselen, TR s dilemmaer, undervisning på hold og linjer, TR- 8

9 rollen fremadrettet og fagpolitisk dialog med et hovedstyrelsesmedlem. Arbejdsmiljø Stress, udbrændthed og sygefravær er stadig et stort problem på skolerne. Det er de samme årsager kredsen møder igen og igen samarbejdet med ledelsen, kollegaer, tids- og arbejdspres, modstridende krav, manglende balance mellem krav og ressourcer, ydre krav, en ændret elev- /forældreadfærd, skolelukninger, skolesammenlægninger, flytning af elever med efterfølgende forflyttelser af kollegaer eller afsked. Lærerkredsen hjælper i mange enkeltsager, men herved forsvinder årsagerne ikke. Det er på de enkelte skoler i de enkelte kommuner, hvor det forebyggende arbejde skal foregå. Det er en opgave som MED-udvalgene skal medvirke til at løse. Kredsen informerer medlemmer og AMR om kommunernes egne tilbud, om psykolog bistand samt om DLF s rådgivning om psykisk arbejdsmiljø. Kredsen har afholdt en kursusdag for AMR & TR samt enkelte skoleledere med emnerne social kapital og psykisk arbejdsmiljø ved forandringer. Kredsen har i samarbejde med de øvrige fynske kredse og hovedforeningen afholdt en temadag for nyvalgte AMR ere. Endvidere har kredsen sammen med de fynske kredse planlagt to kurser fælles for AMR & TR. Arbejdet for lærerkredsens pensionister i 2011 Pensionistforum Fyn Pensionistforum Fyn er en del af det forpligtigende kredssamarbejde jf. DLF s vedtægter. Kredsen er repræsenteret her af to medlemmer fra pensionistudvalget. Pensionistforum beskæftiger sig med at koordinere pensionistarbejdet i de fynske kredse og give pensionistudvalgene inspiration til det lokale pensionistarbejde. Herudover er pensionistforum bagland for de 10 kongresdelegerede og det ene hovedstyrelsesmedlem, pensionisterne har i Danmarks Lærerforening styrende organer. Kredsen har p.t. en repræsentant i pensionisternes årsmøde, hvor fagpolitiske spørgsmål for pensionisterne drøftes sammen med repræsentanter fra det øvrige land. Pensionistudvalget Udvalget har hele året bestået af fem personer, der tilsammen repræsenterer lærerkredsens tre kommuner. Vi har i årets løb haft velbesøgte arrangementer, og vi får jævnligt idéer til nye tiltag fra vore medlemmer. Vi har nu også et medlem, der har tilbudt at stå for arrangementer uden i øvrigt at deltage i udvalgsarbejdet. Det kan vi godt bruge mere af. En månedlig aktivitet Pensionistudvalget har i 2011 intensiveret arbejdet med at kunne tilbyde medlemmerne en aktivitet hver måned - bortset fra juli måned. Rejseaktivitet I 2011 foretog vi vores til dato største satsning: 4-dages turen til Sydslesvig og Helgoland. Turen, der var spækket med oplevelser, blev godt modtaget af vore medlemmer. Vi endte med at fylde en bus med 53 deltagere. I den afsluttende periode inden rejsen udbød vi turen til de andre fynske kredse. I alt fem deltagere fra andre fynske kredse deltog i rejsen. Succes en gav mod til at fortsætte med nye rejsetilbud. Opfordring fra Røde Kors I slutningen af året modtog udvalget en henvendelse fra Røde Kors i Nyborg og Ørbæk om gæstelærerfunktion. De opfordrer pensionerede lærere til at indgå i Røde Kors skoletjeneste. Vi har videresendt opfordringen til de pensionerede medlemmer, der har indsendt mailadresse til lærerkredsen. Lærerkredsens kommunikation med medlemmerne Det er kredsens mål at have den bedst mulige kommunikation med medlemmerne. Hjemmesiden er et væsentligt led i opfyldelsen af dette mål. På hjemmesiden søges så overskueligt og logisk som muligt at samle vigtige fakta, oplysninger og nyheder til imødekommelse af både brede og smalle medlemsbehov. Hvis du har forslag til forbedringer eller ønsker til lærerkredsens hjemmeside, så lad os høre fra dig. Oplysninger af mere generel karakter eller vigtige nyheder udsendes elektronisk til tillidsrepræsentanterne gennem Medlemsopslag. 9

10 Der er udsendt 15 af slagsen i De har f.eks. indeholdt oplysninger om TR-valg; kredsens medlemskonference i november; lønstigninger pr eller dagsorden for generalforsamlingen. Ønsket med opslagene er at gøre lærerkredsen synlig på ethvert lærerværelse eller personalestue. Vi ved, at flere tillidsrepræsentanter videreformidler de udsendte Medlemsopslag til medlemmer på interne net, så snart de er modtaget. Som noget nyt er der i 2011 udarbejdet to notater til hjemmesiden under pension. Disse notater er oplysninger eller uddybende forklaringer på helt specielle forhold. Der ligger et notat om gunstig pensionering for tjenestemænd i perioden den mulighed er nu forpasset - og et notat om selvvalgt forhøjelse af pensionsindbetalinger og fritvalgsordningen på de 0,3 % af lønnen. Andre oplysninger er fortsat samlet i 5 pjecer, der er kortfattet rådgivning for medlemmer med særlige behov, eksempelvis for ansatte, der venter barn; medlemmer tæt på 60 år; langvarigt syge - eller medlemmer, der har været ude for en arbejdsskade. Kredsens pjecer findes på 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF kreds 80 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Denne skriftlige beretning er også tilgængelig på kredsens hjemmeside. Forslag til forretningsorden Indledning Lov

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand KREDSSTYRELSESVALG Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF Kreds 80 Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org www.dlfkreds80.dk På generalforsamlingen skal vælges:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

KREDSSTYRELSESVALG 2014

KREDSSTYRELSESVALG 2014 KREDSSTYRELSESVALG 2014 Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF Kreds 80 Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg Tlf. 65 31 79 09 - fax 65 31 25 86 - e-mail 080@dlf.org www.dlfkreds80.dk På generalforsamlingen

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 22. december 2017 TR-udsendelse nr. 28: 17/18 Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Møde for nye kandidater til de forskellige

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Fyn

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Fyn Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Fyn Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Fyn 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Fyn dækker de fynske kommuner,

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen 1 Navn Foreningens navn er "Fransklærerforeningen" (Association des Professeurs de français du Danemark).

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Fyn

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Fyn Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Fyn Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Fyn 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Fyn dækker de fynske kommuner,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds repræsentantskabsmøde Torsdag den 7. og fredag den 8. september 2017 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2014

SKRIFTLIG BERETNING 2014 Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF kreds 80 SKRIFTLIG BERETNING 2014 Denne skriftlige beretning er også tilgængelig på kredsens hjemmeside. Forslag til forretningsorden Indledning Folkeskolen

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjylland

Socialpædagogerne Sydjylland Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND 2015-2017 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Besvarede telefonopkald:... 4 Servicering af

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016.

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. BESTYRELSENS BERETNING 2015: Ja, så er det første år i servicesektoren FOA Vendsyssel gået, det er ikke helt til at forstå, men tiden løber hurtigt,

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2016 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB Ungetilbuddet på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Vedtægten er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne.

1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne. Vejledende forretningsorden for KLF-afdelingerne Forslag: 1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne. Lærere med tilknytning til flere skoler er medlem af KLF-afdelingen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere