SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige"

Transkript

1 Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF kreds 80 SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige beretning er også tilgængelig på kredsens hjemmeside. Beretningen kan også ses ved henvendelse til din tillidsrepræsentant. Hvis du ønsker at se regnskaberne med tilhørende noter, kan det rekvireres ved henvendelse til lærerkredsens kontor tlf eller 1

2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Lærerkredsens kontorassistent optager beslutningsreferat. Beslutningsreferat udsendes til tillidsrepræsentanterne snarest efter generalforsamlingen. Dirigenten udpeger 6 stemmetællere. Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemning om beretningen. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Alle afgørelser træffes i overensstemmelse med kredsens vedtægter. Stemmeberettigede og valgbare er alle, der er opført i Danmarks Lærerforenings sidst udkomne medlemsliste som valgkredsens almindelige medlemmer, uanset hvilken fraktion de tilhører, samt almindelige medlemmer, hvis optagelse hovedstyrelsen skriftligt har bekræftet over for kredskassereren. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan dirigenten, formanden eller mindst 10 af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer forlange skriftlig afstemning. Valg af a) Formand b) 3 delegerede og 3 suppleanter for de delegerede. De 3 suppleanter bliver samtidig medlem af kredsstyrelsen c) Evt. valg i den/de kommuner, hvis den/de ved valget ikke umiddelbart bliver repræsenteret i kredsstyrelsen. Fra den/disse kommuner går medlemmerne afsides og vælger en kommunerepræsentant for perioden. Den kandidat fra denne/disse kommuner, som opnår det højeste stemmetal blandt kommunens kandidater, er valgt. d) Valg af 3 suppleanter til kredsstyrelsen Der vælges efter følgende metode: Hvert stemmeberettiget medlem kan på stemmesedlen højst skrive et antal navne, der svarer til antallet af kandidater, der skal vælges. Navnene på kandidaterne anføres i den nummerorden, hvori hver enkelt stemmeberettiget ønsker kandidaterne valgt. Ved opgørelsen af valgets resultat gives den kandidat, der på en stemmeseddel er opført som nr. 1, det antal stemmer, der svarer til antallet af mandater, der skal vælges. Nr. 2 på hver stemmeseddel tildeles 1 stemme mindre end nr. 1 og så fremdeles. De kandidater, der herefter har opnået de højeste stemmetal, er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Såfremt der ikke er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, er de opstillede kandidater valgt uden afstemning. 2

3 Indledning Herved fremlægges kredsstyrelsens skriftlige beretning for de ting, der er foregået i Faglige forhold Arbejdstidsaftalerne Da de indgåede arbejdstidsaftaler var gældende i to år, altså fra august 2009 til 2011, skulle der i foråret 2011 indgås nye aftaler. I Faaborg-Midtfyn blev vi hurtigt enige om at forlænge aftalen med et år altså for skoleåret I Kerteminde ønskede kommunen, at der blev mulighed for at anvende nogle flere timer på efter-/videreuddannelse af lærerne. Der blev derfor lavet nogle tekniske beregninger, faktoren blev nedsat, det maximale undervisningstimetal blev hævet, så de 40 timer, der ved aftalens indgåelse i 2008, var anvendt til skoleudvikling nu konkret skulle gøres op. Den enkelte skole kunne så prioritere om de 40 timer i gennemsnit pr. lærer skulle bruges til udvikling, uddannelse eller vidensdeling. Men de skulle anvendes til en af delene. Timerne kunne ikke bruges til mere undervisning. Det er lærerkredsens opfattelse, at det er begrænset, hvor meget mere uddannelse, der er kommet ud af denne øvelse. Som det nævnes i afsnittet om skolestruktur, var skolernes antal i Nyborg ændret. Det betød færre tillidsrepræsentanter (TR), men til gengæld TR ere for et større antal ansatte på to matrikler. Forhandlingerne om en ny aftale kom derfor mest til at handle om vilkår for de tillidsvalgte. Der blev aftalt forbedrede vilkår for TR. Så ud over et par små ændringer blev aftalen fornyet. Det er kredsstyrelsens opfattelse, at dagligdagen, hvad angår arbejdstiden, forløber uden de store sværdslag de allerfleste steder. LØN I dette års beretning bliver afsnittet om løn ganske kort. Som I kan se i afsnittet om OK 11, så har der ikke været afsat lokale lønmidler til forhandling. Det har i hvert fald indtil videre betydet Ingen nye penge i vore tre kommuner og regionen. Og med den økonomiske situation, der er i kommunerne, så finder de nok heller ikke nogen i resten af overenskomstperioden. De SKAL jo ikke. I Nyborg har der dog været nogle omrokeringer af de lokale funktionstillæg i forbindelse med skolestrukturen og et færre antal skoler. De tidligere udbetalte lokallønsmidlerne blev samlet i en pulje og blev igen fordelt efter en ny kommunal beregningsmetode. Skolelederne ønskede nogle ensartede tillæg fælles for alle skoler, hvad angik både indhold og størrelse. Så der blev aftalt nogle enkelte fælles tillæg. For resten af pengene på hver skole, blev der aftalt tillæg efter forslag fra skoleleder og tillidsrepræsentant. Disse forslag er efterfølgende forhandlet mellem kreds og kommune. Overenskomst 2011 Som det er skrevet i afsnittet om løn, så blev der ikke aftalt nogen forlodsfinansiering, ingen udmøntningsgaranti, så lokalløn i den kommende periode beror udelukkende på, om kommunerne har lyst til/råd til at bruge nogle penge på vores område. (Vi har i kredsstyrelsen indtil nu ikke oplevet, at vi har kunnet aftale noget). Selvom det lønmæssigt er det ringeste OKresultat i mange år, så har forventninger nok heller ikke været højere end det, der blev opnået. Der var ligesom lagt spor ud, som indikerede et sådant resultat. Men det gode var, at alle midler blev udmøntet som løn. En enig hovedstyrelse anbefalede et JA. Det samme gjaldt kredsstyrelsen. Og forhandlingsresultatet blev også stemt hjem. Som I måske husker, skyldte vi 1,23 %, som vi via en negativ reguleringsordning havde fået for meget i sidste periode. Disse penge skulle vi forlods af med. OK-resultatet kom så til at se ud som følger: Løn: 1,71 % pr (Regionen: 1,67 %) + 0,3 % til alle. Regulering pr : 0,20 % generel lønstigning og skønnet 0,64 % fra reguleringsordningen - og ingen midler afsat til lokal løn. 3

4 Desuden kan-tillæg til arbejdsmiljørepræsentanterne. Øvrige forhold på det kommunale område: Seniordagene videreføres Smidiggørelse af MED-systemet Opsigelsesvarsel for TR ere ved arbejdsmangel min. 6 måneder. Øvrige forhold på det regionale område Seniorbonusordningen videreføres. Hovedudvalget (HU) i Faaborg- Midtfyn Kommune (FMK) Budget Målene for budget 2011 holder for kommunen overordnet set. Der forventes en beskeden overskridelse på 1,5 mio. Strategien om at opnå en besparelse på 150 mio. ved udgangen af 2013 ser ud til at holde. Budgettet for 2012 er en fortsættelse af indsatsen for at opnå en besparelse på 150 mio. kr. Det er stadig på sygefravær, omstilling, effektivisering, innovation og udlicitering beløbet skal findes. Skoler På skoleområdet er budget 2012 en fortsættelse af det niveau, der blev besluttet med budget I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet at reducere elevernes pauser med 10 min pr. dag. Den herved opnåede lærerressource skal bruges til, at eleverne fra klasse får det vejledende timetal. Lærerkredsen har forhandlet en tilpasset arbejdstidsaftale på det grundlag frem til Der er i budgettet afsat midler til renoveringer af skoler, it og interaktive tavler. Samarbejde med sikkerhedsgrupperne HU arrangerede en temadag for samtlige sikkerhedsgrupper og tillidsrepræsentanter i efteråret Emnet var social kapital præsenteret af seniorforsker Tage Søndergård Kristensen. Social Kapital har været grundlaget for nedbringelse af sygefraværet i pleje-/omsorg. Det er meningen, at det også skal være grundlaget i andre sektorer, herunder også skolerne. 4 Arbejdsmiljø På hvert møde har der været orienteret om arbejdstilsynets besøg siden sidst. Der er udfærdiget et arbejdsmiljøregnskab for 2010 af den centrale sikkerhedsleder. Vi har drøftet den nye arbejdsmiljøuddannelse. De fynske kommuner er gået sammen om at udbyde de tre obligatoriske dage. De to supplerende dage der skal tilbydes, vil i FMK blive en fælles dag med en indføring i kommunens værdier og organisation samt en dag med emner valgt ud fra lokal eller central prioritering. De en ½ dags efteruddannelse alle arbejdsmiljørepræsentanter har ret til i de efterfølgende år, er vi ikke enige om i HU. Ledelsessiden sammenblander efter medarbejdernes mening - arbejdsmiljølovens ret med den lokale MED-aftales krav om to årlige møder. Arbejdstilsynet har været inviteret til et møde i HU. Arbejdstilsynet påpegede, at anmeldte arbejdsskader i kommunen i mange tilfælde var pådraget af nyansatte. Derfor har HU besluttet, at arbejdsmiljøindsatsen for 2012 skal være introduktion, oplæring og konflikthåndtering. HU har ud fra et forslag til en ny sundhedspolitik for kommunen besluttet, at det skal være en røgfri arbejdsplads fra den MED-systemet HU har startet en MED-database, hvor samtlige medlemmer af alle udvalg skal registreres. Det skal give et overblik over, hvem der har grunduddannelsen og i hvilket omfang klippekort ordningen bruges. HU har aftalt retningslinjer for medarbejderindflydelsen på tværs af aftaleområderne. Det er alle berørte aftaleholdere (ledere) og næstformænd, der danner et midlertidigt MED-udvalg. Hovedudvalget i Kerteminde Kommune Budget 2012 Fagudvalgene blev i foråret bedt om at finde besparelser på 30 mio., men efter et budgetseminar i juni blev udvalgene bedt om at finde yderligere besparelsesforslag. I august var der en høringsperiode og dialogmøder på de faglige områder. Her blev der fremsat massive protester mod de omfattende besparelsesforslag. Byrådet vedtog Budget 2012 i enighed, hvor man valgte at begrænse besparelsen på serviceniveauet, og hvor man valgte at udnytte en ekstraordinær mulighed for at låne til et stort anlægsprogram.

5 For skolernes vedkommende var der allerede indregnet en besparelse på 3,3 mio. kr. på grund af færre klasser i skoleåret Derudover skal skolerne spare 1 % i rammebesparelse oven i 1 % fra sidste år. Til gengæld fjernes kravet om minimumstimetal, så skolerne kan fortsætte med vejledende timetal. På anlægssiden kommer skolerne til at nyde godt af den forøgede lånemulighed, idet der vil blive iværksat tiltrængte renoveringer på Mølkærskolen, Kerteminde Skole og på Langeskov Skole afd. Bakken. Drøftelse med Økonomiudvalget Her blev budget, sundhedsordninger og den attraktive arbejdsplads drøftet. Fælles MED-undersøgelse I begyndelsen af året blev der udsendt spørgeskemaer til samtlige medlemmer af de Fælles MED-udvalg om, hvordan arbejdet går i MEDorganisationen, og besvarelserne var overvejende positive. Dette blev fulgt op senere på året, hvor Hovedudvalget havde inviteret til et møde med samtlige Fælles MED-udvalg. Som en vigtig del af mødet blev der holdt foredrag om Social Kapital herunder begreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Det er intentionen, at Social Kapital skal videreføres til de lokale MED-udvalg. Nedbringelse af sygefravær Der er i årets løb blevet arbejdet meget med initiativer, som skal medvirke til at nedbringe sygefraværet. Det har vist sig, at sygefraværet generelt set har været faldende i Sundhedsordningen via Prescriba Der har været ca. 120 henvendelser om året, og det drejer sig overvejende om arbejdsrelaterede problemer som stress, udbrændthed og ændrede arbejdsvilkår. Motionsordninger Som en del af budget 2012 besluttede Byrådet at spare de generelle kommunale tilskud til motionscentre og svømmehal væk. Dette træder i kraft 1. april Trivselsundersøgelse Der er blevet fulgt op på trivselsundersøgelsen, idet den er blevet evalueret i Hovedudvalget. Generelt set trives medarbejderne udmærket, 5 men det er blevet understreget, at det er vigtigt, at der bliver lavet handleplaner, og at der bliver fulgt op på dem. Ny arbejdsmiljølov Der er blevet lavet en ny uddannelse. Alle nye arbejdsmiljørepræsentanter skal have en uddannelse på tre dage, et tilbud om en supplerende uddannelse på to dage det første år og efterfølgende en ½ dag om året. Status på arbejdsmiljø Risikostyringskoordinatoren indsamler hvert år en arbejdsmiljøredegørelse fra driftsenhederne om, hvilke fokuspunkter man har arbejdet med i årets løb bl.a. APV en. Kun halvdelen af driftsenhederne har svaret. Af fokus- og opmærksomhedsområder inden for skoler kan nævnes: Krævende elever, fysiske arbejdsmiljøforhold som f. eks. klima- og belysningsforhold og handleplan for psykisk arbejdsmiljø. Generelt klages der overalt i organisationen over, at omfanget af arbejdsopgaver ikke modsvares af den arbejdstid, der er til rådighed. Nedskæringer og strukturomlægninger har betydet, at nogle medarbejdere føler sig utrygge, hvilket går ud over trivsel og effektivitet. Arbejdsskader Der er anmeldt 123 arbejdsulykker, hvor Ældreog Handicapområdet sammen med Børn- og Skoleområdet tegner sig for de allerfleste. Børnog Skoleområdet har anmeldt ca. 1/3 nemlig 45 skader. Uheld i form af faldskader er den hyppigste skadesårsag med fysisk og psykisk vold som den anden hyppigste skadesårsag. Alkohol- og misbrugspolitik Der arbejdes med en kommunal alkohol- og misbrugspolitik. Der var en kick off konference i november. Ansættelse i løntilskud Hovedudvalget ønsker, at der udarbejdes nogle overordnede retningslinjer for ansættelse i løntilskud. Skoleområdet - renoveringer På Nymarkskolen har de ældste elever fået mere plads. Derved har skolen også plads til de ældste elever fra Marslev Skole. På Langeskov Skole afd. Bakken er der også blevet bygget til og renoveret.

6 It Investeringerne på it-området er begyndt at vise sin positive effekt. Det trådløse netværk er blevet udbygget og kapaciteten forøget. Skolerne har fået flere computere, og der er blevet installeret anti-virusprogrammer. På Bakken findes der it-klasser i udskolingen, og der er indkøbt en del smartboards, idet skolen har søgt og fået puljemidler i Undervisningsministeriet. Kommunen investerer fortsat 1 mio. kr. på it-området om året. Faglig Læsning Der er blevet arbejdet med faglig læsning på alle skoler på den måde, skolerne har fundet bedst. Samarbejde med Mulernes Legatskole For at øge antallet af ansøgere til gymnasiet, er der blevet etableret et samarbejde mellem Mulernes Legatskole og skolernes 8. klasser. PPR PPR får ny leder og får desuden besat en ½ stilling, da PPR skal spille en større rolle i inklusion. PPR sammenlægges med Familieafdelingen under en Børn- og Familiechef. Før-skolegrupper Skolen v. Noret, Kerteminde skole, Nymarkskolen og Langeskov skole afd. Pilen har alle haft før-skolegrupper fra april til sommerferien. 10. klassecenter Den tidligere Skolen ved Noret afd. Lindøalleen i Munkebo er blevet omdannet til et 10. klassecenter med elever fra Langeskov, Kerteminde og Munkebo. Ved årets udgang var der 56 elever, 5 lærere og en afdelingsleder. Der reklameres med spændende valgfag, temauger og studieture og en bærbar computer til alle. Hovedudvalget i Nyborg Økonomi Også i dette år har økonomi spillet en stor rolle i HU`s arbejde. Nyborgs økonomi ser ikke så tosset ud. I de kommende år vil der være balance på regnskabet, men det betyder ikke, at der ikke skal findes budgetforbedringer i de kommende år, for den tidligere regerings nulvækstaftale gælder stadig og konjunkturerne gør, at kommunens skattegrundlag er faldet og indtægter fra grundsalg ikke svarer til det beregnede. 6 HU er efterhånden blevet mere medinddraget i arbejdet i kommunen. Vi har nu repræsentanter med til to temamøder med politikerne om det kommende budget samt et møde med økonomiudvalget før budgettet vedtages. Vi er ligeledes indbudt til nytårsparole sammen med den store ledergruppe. Sygefravær For femte år i træk er sygefraværet faldet i kommunen. Der har i løbet af året været en del problemer med den elektroniske indberetning, men den fungerer nu igen så alle arbejdspladser kan følge med i udviklingen. Visse områder har stadig højt sygefravær. Det gælder bl.a. ældreområdet. Her har man sat et projekt i gang omkring at være langtidsfrisk, hvor man har interviewet de medarbejdere, der aldrig er syge om grunden til det og der ud fra drage nogle erfaringer. Arbejdsmiljø I foråret 2012 foretages der en APV, trivselsundersøgelse og ledervurdering. Det bliver en 3-i-1 undersøgelse, så man kun skal til tasterne en gang. Inden sommerferien skal resultatet foreligge, og der er afsat kr. til tiltag, der kan følge op på undersøgelsen. Det bliver HU`s opgave at fordele pengene til de arbejdspladser, der har brug for tiltag. Nyborg Kommunes arbejdsmiljøpris blev ikke uddelt sidste år, da HU ikke fandt, der var nogen åbenlys vinder, men vi prøver i år igen og håber mange arbejdspladser vil være kandidater. Gevinsten er 300 kr. pr. medarbejder til brug efter eget valg. HU har foreslået, at der i år arrangeres en aktivitetsdag for alle medarbejdere i kommunen. Det bliver den 23. maj, hvor vi mødes i idrætsparken til motion og hygge. Forhåbentlig med stor tilslutning. Dette skal ses som et led i kommunens sundheds og trivselspolitik. Skoleområdet Dette er år ét i den nye skolestruktur, og der er ingen tvivl om, at det har været en turbulent tid siden sidste generalforsamling. Det store flyttecirkus har været i gang med hvad det indebar af frustrationer, alle skulle forholde sig til en ny arbejdsplads, nye kollegaer og nye elever, og rigtig mange har gået i uvished om der ville være et job til dem.

7 Der er nedlagt 27 stillinger og 10 personer blev sindet afskediget. Inden sommerferien blev de allerfleste afskedigelser trukket tilbage igen, og alle er i gang med deres arbejde på en af kommunens skoler. Skoleområdet gik ikke helt fri af besparelser i år. Det blev til en mindre besparelse på Rævebakkeskolen og på PPR. Der til kommer, at et engangsbeløb på 4,5 mio. kr. fra det første år med ny skolestruktur bortfalder. Håbet er at vi ikke skal ud i en ny afskedigelsesrunde i det kommende år. I det forløbende år er der blevet ansat inklusionsassistenter på skolerne i kommunen. Det er hovedsagligt pædagoger, der er blevet ansat i disse stillinger. Det er vigtigt at fastholde, at det er lærere der er uddannet til at undervise, så derfor skal det understreges, at pædagogerne kun skal løse pædagogarbejde. Specialundervisning af elever og undervisning i mindre grupper skal varetages af lærere. Ved begyndelsen af 2012 har Nyborg Kommune hjemtaget den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og voksen specialundervisningen (VSU). De bliver en selvstændig afdeling under ungdomsskolen. Det har ikke været uden bekymring for de ansatte i den usikre periode op til overtagelsen er sket. Vi må se hvad fremtiden bringer. Der er ingen tvivl om, at det er nogle af samfundets svageste borgere der er i det system, og de bør have det rette tilbud. Region Syddanmark De regionale lærerarbejdspladser er under stærkt pres. Det har især ramt Nyborgskolen. Den tekniske udvikling og takstsystemet for betaling af pladser på specialskolerne, kombineret med kommunernes dårlige økonomi, har betydet at elevtallet på Nyborgskolen er faldet kraftigt de seneste år. Det har betydet, at Nyborgskolen har været igennem flere budgettilpasningsrunder med efterfølgende personalereduktion. Billedet er det samme på alle regionale specialog specialundervisningsinstitutioner, hvor det er tydeligt, at kommunerne fravælger de regionale tilbud. Ikke fordi kvaliteten af tilbuddene er for dårlig, men fordi omkostninger for tilbuddene er for høje til at kommunerne vil betale. 7 Flere specialinstitutioner er i fare for at lukke. For Nyborgskolens vedkommende betyder det, at Region Syddanmark har valgt at lukke Nyborgskolen pr. 1. juli 2012 og flytte alle aktiviteter i Nyborg til regionens anden specialinstitution for elever med høretab, Center for Høretab, i Fredericia. Mange ansatte er varslet afskediget med udgangen af dette skoleår og det øvrige personale er blevet orienteret om, at deres arbejde flytter til Fredericia pr. 1. august Nyborgskolens og Region Syddanmarks ledelse har forsøgt at få en dialog med undervisningsog socialministeriet uden det store held. De langsigtede konsekvenser af de nuværende takstaftaler på det specialiserede specialområde er desværre, at det kan frygtes, at vigtige kompetencer og specialviden forsvinder uden at der er nogen der gør noget for at forhindre det. Pædagogiske forhold Pædagogiske forhold DLF har i flere år forsøgt at skaffe en fælles national opbakning til at forbedre elevernes læsekompetencer. Dette er imidlertid ikke lykkedes, så derfor afsatte foreningen selv midler til et nationalt læseprojekt med titlen: Vi læser for livet. Formålet med projektet er at bidrage til at reducere antallet af elever med dårlige læseforudsætninger, skabe engagement og viden om læsning i alle fag samt at vise man kan lave skoleudvikling uden centrale lovinitiativer. Af konkret initiativer kan nævnes: særnummer af Folkeskolen særligt link på hjemmesiden samarbejde med de faglige foreninger om undervisningsmaterialer afholdelse af regionale møder eksemplariske forløb på udvalgte skoler og Lån en ekspert. De landsdækkende forsøg med undervisningsassistenter, turbodansk osv. er afsluttet og evalueret. Der er ingen entydige svar på om det gavner i den daglige undervisning, men at lærerne er glade for ekstra hænder i klassen er klart. Flere kommuner, også i vores område, ansætter nu undervisningsassistenter eller lignende. Det

8 er her vigtig at være opmærksom på, at disse forskellige personer ikke laver lærerarbejde, men udfylder en anden funktion i klassen. Det er udelukkende lærere, der kan have ansvar for undervisningen. Inklusionsspøgelset optræder over alt i landet. Flere og flere kommuner, også nogle af vore, går på anbefaling af KL over til andre finansieringsformer af specialundervisningen, så der er et økonomisk incitament for at holde elever i normalundervisningen, men her skal vi huske, at alle elever har krav på det rette undervisningstilbud. Også inden for den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse og voksenspecialundervisningen foretages der i disse år store ændringer, de fleste også med en økonomisk begrundelse og hverken til gavn for ansatte og brugere. Lærerkredsens medlemskonference Denne fandt sted på Gl. Avernæs den november Vi havde i lighed med tidligere år besøg af Niels Munkholm fra hovedstyrelsen fredag eftermiddag. Her redegjorde han for arbejdet i hovedstyrelsen og hans syn på folkeskolens udfordringer. Der efter var der middag og kollegial hygge i kælderen. Lørdag kom Lars Olsen og fortalte om hans syn på, om folkeskolen bevæger sig væk fra at være en enhedsskole, og om folkeskolens evne til at dæmme op for den sociale arv. Inden vi gik hjem havde vi besøg af Helen Eriksen som gav os en peptalk omkring forandringer som kommer, selv om vi ikke ønsker det. Også i år var der stor tilslutning til konferencen, så der måtte finde lodtrækning sted om pladserne. Vi oprettede en venteliste for de øvrige, men vi må også i år konstatere for mange afbud, og at det er svært at få fyldt kurset op med folk fra ventelisten. I 2012 afholdes kurset den november på Gl. Avernæs, så sæt allerede kryds i kalenderen nu. Organisatoriske forhold Tillidsrepræsentanterne (TR) 2011 betød store omvæltninger for antallet af TR ere. Kredsen er grundet skolelukninger og skolesammenlægninger gået fra 52 TR ere til 34 TR ere. Samtidig er 8 af de 34 TR ere nyvalgte. På skoler med flere matrikler har kredsen indgået en aftale om tid til TR-suppleanten, hvis TR og suppleanten er på hver sin matrikel. Lærerkredsen har afholdt månedsvis møder for TR. På møderne har der været orienteret og drøftet en række aktuelle faglige og pædagogiske problemstillinger, såsom lærerforeningens læseprojekt erfaringer med de lokale arbejdstidsaftaler, herunder indholdet i faktoren skoleårets planlægning - de pligtige drøftelser indholdet i kasse 3 øvrige opgaver ansattes brug af Facebook ansættelsesmæssige forhold i forbindelse med inklusion forhold i forbindelse med langtidssyge kollegaer faglig læsning punkter på DLF s kongres retten til individuel efteruddannelsesplan hvilke medarbejdere er med i undervisningen og hvorfor? KL og undervisningsministerens krav om en højere del af arbejdstiden til undervisning. I de tre kommuner har der af fællestillidsrepræsentanten været afholdt lokale møder, hvor den lokale arbejdstidsaftale, lønforhold og orientering om arbejdet i hovedudvalgene har været drøftet. Ud over disse eftermiddagsmøder har kredsen afholdt en temadag i foråret fælles for TR og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) samt et internatkursus i efteråret alene for TR og Kredsstyrelse. På disse møder har dagsordenen været: Social Kapital, TR & AMR s fælles arbejde for at skabe forandringer for at fremme trivselen, TR s dilemmaer, undervisning på hold og linjer, TR- 8

9 rollen fremadrettet og fagpolitisk dialog med et hovedstyrelsesmedlem. Arbejdsmiljø Stress, udbrændthed og sygefravær er stadig et stort problem på skolerne. Det er de samme årsager kredsen møder igen og igen samarbejdet med ledelsen, kollegaer, tids- og arbejdspres, modstridende krav, manglende balance mellem krav og ressourcer, ydre krav, en ændret elev- /forældreadfærd, skolelukninger, skolesammenlægninger, flytning af elever med efterfølgende forflyttelser af kollegaer eller afsked. Lærerkredsen hjælper i mange enkeltsager, men herved forsvinder årsagerne ikke. Det er på de enkelte skoler i de enkelte kommuner, hvor det forebyggende arbejde skal foregå. Det er en opgave som MED-udvalgene skal medvirke til at løse. Kredsen informerer medlemmer og AMR om kommunernes egne tilbud, om psykolog bistand samt om DLF s rådgivning om psykisk arbejdsmiljø. Kredsen har afholdt en kursusdag for AMR & TR samt enkelte skoleledere med emnerne social kapital og psykisk arbejdsmiljø ved forandringer. Kredsen har i samarbejde med de øvrige fynske kredse og hovedforeningen afholdt en temadag for nyvalgte AMR ere. Endvidere har kredsen sammen med de fynske kredse planlagt to kurser fælles for AMR & TR. Arbejdet for lærerkredsens pensionister i 2011 Pensionistforum Fyn Pensionistforum Fyn er en del af det forpligtigende kredssamarbejde jf. DLF s vedtægter. Kredsen er repræsenteret her af to medlemmer fra pensionistudvalget. Pensionistforum beskæftiger sig med at koordinere pensionistarbejdet i de fynske kredse og give pensionistudvalgene inspiration til det lokale pensionistarbejde. Herudover er pensionistforum bagland for de 10 kongresdelegerede og det ene hovedstyrelsesmedlem, pensionisterne har i Danmarks Lærerforening styrende organer. Kredsen har p.t. en repræsentant i pensionisternes årsmøde, hvor fagpolitiske spørgsmål for pensionisterne drøftes sammen med repræsentanter fra det øvrige land. Pensionistudvalget Udvalget har hele året bestået af fem personer, der tilsammen repræsenterer lærerkredsens tre kommuner. Vi har i årets løb haft velbesøgte arrangementer, og vi får jævnligt idéer til nye tiltag fra vore medlemmer. Vi har nu også et medlem, der har tilbudt at stå for arrangementer uden i øvrigt at deltage i udvalgsarbejdet. Det kan vi godt bruge mere af. En månedlig aktivitet Pensionistudvalget har i 2011 intensiveret arbejdet med at kunne tilbyde medlemmerne en aktivitet hver måned - bortset fra juli måned. Rejseaktivitet I 2011 foretog vi vores til dato største satsning: 4-dages turen til Sydslesvig og Helgoland. Turen, der var spækket med oplevelser, blev godt modtaget af vore medlemmer. Vi endte med at fylde en bus med 53 deltagere. I den afsluttende periode inden rejsen udbød vi turen til de andre fynske kredse. I alt fem deltagere fra andre fynske kredse deltog i rejsen. Succes en gav mod til at fortsætte med nye rejsetilbud. Opfordring fra Røde Kors I slutningen af året modtog udvalget en henvendelse fra Røde Kors i Nyborg og Ørbæk om gæstelærerfunktion. De opfordrer pensionerede lærere til at indgå i Røde Kors skoletjeneste. Vi har videresendt opfordringen til de pensionerede medlemmer, der har indsendt mailadresse til lærerkredsen. Lærerkredsens kommunikation med medlemmerne Det er kredsens mål at have den bedst mulige kommunikation med medlemmerne. Hjemmesiden er et væsentligt led i opfyldelsen af dette mål. På hjemmesiden søges så overskueligt og logisk som muligt at samle vigtige fakta, oplysninger og nyheder til imødekommelse af både brede og smalle medlemsbehov. Hvis du har forslag til forbedringer eller ønsker til lærerkredsens hjemmeside, så lad os høre fra dig. Oplysninger af mere generel karakter eller vigtige nyheder udsendes elektronisk til tillidsrepræsentanterne gennem Medlemsopslag. 9

10 Der er udsendt 15 af slagsen i De har f.eks. indeholdt oplysninger om TR-valg; kredsens medlemskonference i november; lønstigninger pr eller dagsorden for generalforsamlingen. Ønsket med opslagene er at gøre lærerkredsen synlig på ethvert lærerværelse eller personalestue. Vi ved, at flere tillidsrepræsentanter videreformidler de udsendte Medlemsopslag til medlemmer på interne net, så snart de er modtaget. Som noget nyt er der i 2011 udarbejdet to notater til hjemmesiden under pension. Disse notater er oplysninger eller uddybende forklaringer på helt specielle forhold. Der ligger et notat om gunstig pensionering for tjenestemænd i perioden den mulighed er nu forpasset - og et notat om selvvalgt forhøjelse af pensionsindbetalinger og fritvalgsordningen på de 0,3 % af lønnen. Andre oplysninger er fortsat samlet i 5 pjecer, der er kortfattet rådgivning for medlemmer med særlige behov, eksempelvis for ansatte, der venter barn; medlemmer tæt på 60 år; langvarigt syge - eller medlemmer, der har været ude for en arbejdsskade. Kredsens pjecer findes på 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Organisationsuddannelse 2014

Organisationsuddannelse 2014 Forord "Organisationsuddannelse 2014" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye organisationsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at styrke dig i

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2 2011-2012 16. årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere