Valg til kredsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg til kredsstyrelsen"

Transkript

1

2 Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden til Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling Kreds 93. Haderslev Lærerkreds 1) Valg af formand. 2) Valg af 2 næstformænd. Der skrives op til 2 navne på stemmesedlen. Står der et navn gives 1 point, står der 2 navne gives 2 point til den øverste på listen og 1 point til den nederste. 3) Valg af kongresdelegeret. Der vælges blandt de 2 valgte næstformænd. Ved stemmelighed trækkes lod. Den næstformand, der ikke bliver kongresdelegeret er 1. suppleant som kongresdelegeret. 4) Valg af kasserer. 5) Valg af 3 kredsstyrelsesmedlemmer. Der skrives op til 3 navne på stemmesedlen. Står der 1 navn på stemmesedlen tildeles 1 point, står der 2 navne tildeles den øverste 2 point og den nederste 1 point, står der 3 navne tildeles den øverste 3 point osv. 6) Valg af 2. suppleant for de delegerede til kongressen. Der skrives kun ét navn på stemmesedlen. 7) Valg af 3 suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer. Der skrives kun ét navn på stemmesedlen. 8) Valg af suppleant for kasserer. 9) Valg af 2 kritiske revisorer. Der skrives ét navn. 10) Valg af 2 revisorsuppleanter. 2

3 Kredsformand Der skal vælges 1 Bent Hansen 59 år TR og AMR på Favrdalskolen Stiller op som : Kredsformand Har været kredsformand i Haderslev Lærerkreds de sidste 8 år og inden det, formand for Christiansfeld-Haderslev Lærerkreds i 4 år og var amtskredsformand fra Jeg genopstiller som formand, fordi arbejdet med vores løn og ansættelsesforhold ligger mig meget på sinde og jeg vil gerne fortsætte med at forbedre forholdene for medlemmerne i Haderslev Lærerkreds. Den nye skolereform og de manglende arbejdstidsaftaler stiller store udfordringer til os alle og jeg vil arbejde stærkt for, at vi på sigt for lavet de aftaler, der skal gøre vores arbejde fleksibelt. Mine fagpolitiske holdninger: der skal være en kort vej fra det enkelte medlem til kredsstyrelsen sørge for at der bliver lyttet til medlemmerne fortsætte den solidariske linje, især vedrørende løn og arbejdstid lærerjobbet er bedst tjent med kollektiv lønfastsættelse sammen er vi stærkere sørge for at lærerkredsens synspunkter bliver fremført overfor lokalpolitikerne at man gennem konstruktiv, fremadrettet dialog får et godt samarbejde med Haderslev Kommune Vi kan kun bevare DLF som en fagforening, ved at det enkelte medlem får stor indflydelse på lokalkredsens beslutninger. 3

4 Næstformand Der skal vælges 2 Lars Pedersen Jeg er 56 år, næstformand i Haderslev Lærerkreds og lærer på Gram Skole. Jeg genopstiller til posten som næstformand, fordi jeg gerne vil fortsætte arbejdet i kredsstyrelsen. Jeg vil gerne fortsætte det politiske arbejde, der - om muligt - er mere udfordrende end nogensinde og, ikke mindst, vil jeg gerne fortsætte med at virke som sagsbehandler for medlemmer, der har brug for lærerforeningens støtte. Jeg har netop i en kommentar til et avisindlæg om Haderslev-Reformen skrevet: DLF s lokale repræsentanter har faglig kompetence og demokratisk legitimitet. Det er efter min mening en af de helt store styrker ved Danmarks Lærerforening. Jeg mener selv, at jeg er faglig kompetent til at varetage medlemmernes faglige og pædagogiske interesser, og derfor stiller jeg med glæde op til valg - for også af få den demokratiske legitimitet. Jeg har fortsat meget lyst og vilje til arbejdet i kommunens øverste MED-udvalg, hvor et budgetforløb med øget medarbejderindflydelse i foråret og efterårets fokus på APV-erne kommer til at fylde en del. 4

5 René Steenberg Olsen 49 år ansat på Moltrup Skole Jeg genopstiller som kandidat til næstformand i Haderslev Lærerkreds. Jeg har været med i kredsstyrelsen siden Jeg har således stor indsigt og viden om de opgaver og forventninger, der er til arbejdet, og jeg mener, at jeg besidder de nødvendige kompetencer, der forventes til en tillidsvalgt i DLF. Jeg har mange års erfaring som tillidsrepræsentant på Øsby Skole. Jeg er nyvalgt AMR på Moltrup Skole og nyvalgt AMR repræsentant i Servicemed og DistriktNord. Skolereformen betyder, at vores arbejdsmiljø, både det fysiske og psykiske kommer under pres. En vigtig forudsætning for at sikre et godt arbejdsmiljø i fremtiden kræver sammenhold og åbenhed i vores forening. Kun med solidariske løsninger, kan vi sikre et godt arbejdsmiljø. En stor udfordring bliver på sigt, om vi samtidig kan finde individuelle løsninger der skabe et fleksibelt arbejdsliv, som vi jo alle dybeste set ønsker. En særdeles vigtig opgave bliver at kæmpe for og synliggøre, at god undervisning kræver gode forberedelsesmuligheder, effektivt teamsamarbejde, gode fysiske rammer, god skoleledelse, relevant efteruddannelse, tidssvarende undervisningsmaterialer osv. og særligt vigtig, inklusionsdagsorden kræver de nødvendige ressourcer. Som situationen pt. ser ud i Haderslev bliver der ingen lokal arbejdstidsaftale. Rammerne skal nu drøftes lokalt på den enkelte skole. Dette stiller endnu større krav til samarbejdet mellem lærerkredsen, tillidsrepræsentanter og ikke mindst skolens AMR-repræsentanter og skolens ansatte. I lærerkredsen har vi et stort ansvar for at klæde TR og AMR på til denne opgave. Jeg vil arbejde for, at Haderslev Lærerkreds fortsat er en engageret fagforening, der søger indflydelse og dialog i alle relevante fora, fx Fællesrådet, MED-udvalg, skolebestyrelser, fagligklub, medlemsmøder, samt påvirke den politiske dagsorden. Endvidere skal vi fortsat forsøge at komme i en konstruktiv dialog med skoleforvaltningen, politikere og skoleledere Jeg er valgt ind i MedlemsforumVest i Lærernes Pension, hvor jeg vil arbejde for en solidarisk pensionsordning. 5

6 Hvis jeg bliver genvalgt, ser jeg frem til arbejdet med at hjælpe lærere, der af forskellige årsager, kommer i problemer i forhold til lærerjobbet. Desværre er der alt for mange lærere, der bliver ramt at sygdom og stress. Rigtig mange lærere er også fortsat påvirket af lockouten og den retorik som blev. Lærernes arbejdsmiljø skal derfor stå øverst på dagsorden i den kommende periode. Kasserer Der skal vælges 1 Erik Gjødrik-Baumgarten Jeg er lærer på Skolen ved Stadion afdeling Vonsbæk. Her underviser jeg i udskolingen og er TR for Vonsbæk matriklen. Jeg blev valgt ind i kredsstyrelsen i Mine mærkesager er det specialiserede område, inklusion, arbejdsmiljø og at arbejde for at vi forbliver en stærk og udadvendt fagforening, som deltager i og præger udviklingen inden for folkeskoleområdet! Jeg stiller op til posten som kredskasserer, da jeg finder arbejdet interessant og vigtigt. Jeg har erfaring med kassererarbejdet fra forskellige foreninger, hvor der ikke har været graverende fejl at finde i mine regnskaber. Hvis jeg bliver valgt som kasserer, vil jeg arbejde for at Haderslev Lærerkreds stadig har en sund økonomi. Jeg vil dog stadig gerne varetage mine mere politiske arbejdsopgaver i kredsstyrelsen. Disse har i den forgangne periode været at varetage kontakten til STU, at være den ansvarlige for arbejdsmiljø, hvor jeg har samarbejdet med AMR erne på de enkelte skoler, samt arbejdet med at udarbejde og efterbehandle trivselsundersøgelserne 2012 og Bliver jeg ikke valgt til kasserer ønsker jeg at stille op som almindeligt kredsstyrelsesmedlem. 6

7 Kredsstyrelsesmedlemmer Der skal vælges 3 Jeg er lærer på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrups ungeunivers og TR på Favrdalmatriklen. Jeg har siddet i Haderslev lærerkreds siden 2006, og er især optaget af arbejdet med arbejdsmiljø og personalepolitik samt pædagogiske forhold. Jeg sidder i kredsenes samarbejdende udvalg for arbejdsmiljø, samt i kredsenes pædagogiske udviklingsforum. Derudover arrangerer jeg i samarbejde med Birgitte diverse møder og kurser for kredsens tillidsrepræsentanter. Jeg mener, at der ligger et stort arbejde for en kommende kredsstyrelse i at varetage og værne om medlemmernes arbejdsmiljø i implementeringen af folkeskolereformen. Både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø vil helt sikkert komme under pres, og når der er udsigt til, at skoleledere bliver presset af den kommunale økonomi, som skal udmønte sig i flere undervisningstimer, kræver det, at vi aktivt bruger de værn der er i lovgivningen. Vi får ligeledes en særlig opgave i at synliggøre, at god skole og kvalitativ undervisning kræver ordentlige arbejdspladser der lever op til lovgivningen på området, rimelige forberedelsesmuligheder, dialogorienteret og åben skoleledelse, gode fysiske rammer og at kursus- og efteruddannelsesmulighederne forbedres. Når vi skal til at arbejde efter lovgivning fremfor overenskomst og aftaler, bliver det rigtig vigtigt med tæt dialog mellem tillidsvalgte og medlemmer samt et stærkt kollegialt fællesskab, også på tværs af skoler. Jeg mener at de kollegiale og solidariske løsninger, skal være med til at sikre den enkeltes arbejdsmiljø. Kredsstyrelsen skal sørge for, at klæde TR og AMR på til opgaven, med at skabe fælles forståelser og kollegialt sammenhold i det kommende skoleår, og skal agere som samlende led i dette. Jeg mener, at kredsstyrelsen skal arbejde videre for dialog og reel indflydelse på alle relevante kommunalpolitiske områder, som vedrører vores arbejdsvilkår. Vi må fortsat sørge for tydeliggørelse af, hvad der kræves for at opretholde godt arbejdsmiljø på skolerne, for at inklusionsprocesser kan være professionelle og ansvarlige, for at undervisningen fortsat er kvalitativ og for at der kan drives god skole med god trivsel. 7

8 Ifølge kredsens arbejdsmiljø undersøgelse, er der fortsat et stort problem vedr. inklusionen, som opleves som havende negativ betydning i undervisningen, at have for få ressourcer og for lidt ledelsesopbakning. Dette må fortsat synliggøres, og vi må arbejde videre for at få langt mere professionelle og ansvarlige inklusionsprocesser og klare retningslinjer på området. Jeg har både lyst, energi og kompetence til at fortsætte arbejdet med ovenstående, og stiller selvfølgelig op med håbet om at blive genvalgt som kredsstyrelsesmedlem i Haderslev lærerkreds. Birgitte Kjøng Jeg er 53 år, underviser på Sønder Otting Skole, hvor jeg er dansklærer i indskolingen. På Buegade-matriklen har jeg været TR siden I 2008 blev jeg valgt ind i kredsstyrelsen, hvor mine arbejdsopgaver bl.a har været, sammen med Marianne, at deltage i pædagogiske udviklingsmøder med de sydjyske kredse med fokus på erfaringsudveksling og politisk idéudvikling i forhold til de ting, der rører sig aktuelt i folkeskolen. Derudover er René og jeg en del af Kursusforum Syd, der også dækker de sydjyske kredse, et arbejde, der fortrinsvis handler om at tilrettelægge kurser for alle tillidsrepræsentanterne, så de får mulighed for hele tiden at være i besiddelse af de nødvendige kompetencer til jobbet. I de forløbne 2 år har det været optakten til den nye Folkeskolereform og begyndende implementering af Haderslevreformen med alt, hvad det indebærer, der har fyldt meget af kredsarbejdet. Lockouten i april har også ført mange væsentlige arbejdsopgaver med sig i forhold til de eftervirkninger på mange fronter, en sådan handling har. For mig er det altafgørende, at forvaltning og politikere hele tiden bliver præsenteret for eksempler og konsekvenser af det, de siger og beslutter- også konsekvenser af det, de IKKE beslutter, fra os, der arbejder på gulvet, vedvarende, stædigt og på trods! Den nye Folkeskolereform lægger op til anderledes undervisning med høj kvalitet, en af de vigtigste opgaver i kredsstyrelsen bliver at arbejde for, at dette overhovedet kan lykkes ved at sikre lærernes arbejdsvilkår bedst muligt. Det er væsentligt at undgå det grænseløse arbejde, så kollegerne ikke bukker under i lyset af de stigende krav indenfor samme arbejdsnorm. Dertil er Lov 409 den bedste beskyttelse i øjeblikket, da Haderslev Kommune ikke ønsker at indgå aftaler omkring arbejdstid. 8

9 Forståelsen for solidaritet er et nøglebegreb i denne sammenhæng, det bliver også en vigtig opgave fremadrettet. På trods af de givne vilkår vil jeg gerne arbejde for i kredsstyrelsen, at vi fortsat søger dialogen med kommunen med henblik på at få en aftale omkring arbejdstiden, kun på den måde vil der være en chance for effektivt at højne kvaliteten i skolerne og mindske sygefraværet. Inklusionen er langt fra på plads trods mange gode hensigter, her må vi i kredsstyrelsen fortsat have fokus på at gøre opmærksom på og gå i dialog omkring det, der forstyrrer, hvad enten det er økonomisk tildeling, forskelle på distrikter eller forskellige tænkemåder omkring det. Al forudsætning for en god skole hviler også på, at der er plads til alle, og at alle har reel mulighed for at få den hjælp, de har behov, hvad enten det er på skolen eller i et specialtilbud. Inklusionen må ikke koste muligheden for at rykke for det enkelte barn, heller ikke de helt almindelige! Sluttelig må vi også som kredsstyrelse hele tiden give feedback til DLF, så Hovedstyrelsen ikke mister føling med lærerne ude på skolerne. Det vil jeg gerne arbejde for. 9

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere