Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - December årgang SØ-RESTAURATIONEN. En rigtig glad jul og et hemmeligt nytår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - December 2000-91. årgang SØ-RESTAURATIONEN. En rigtig glad jul og et hemmeligt nytår."

Transkript

1 SØ-RESTAURATIONEN Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - December årgang 8 En rigtig glad jul og et hemmeligt nytår Redaktionen1

2 Dansk Sø-Restaurations Forening Kontor-og foreningslokaler Havnegade København K Kontortid: 9-16 Forsidebilledet: Billedet af HMS Victory er taget af hovmester Lars Kristensen. Se omtalen af skibet side 7. Telefon Mandag - fredag 9-15 Sekretær Kontingent: Faglig sekretær: Fax: Girokonto: Internet: Formand og forretningsfører: Ole Philipsen Privat telefon Arbejdsløshedskasse -Aalborg, telefon Århus, telefon Esbjerg, telefon Herning, telefon Kolding, telefon Odense, telefon Ringsted, telefon Hillerød, telefon Roskilde, telefon Københavns kommune telefon Københavns amt telefon Redaktion og annoncer Ole Philipsen (ansvarshavende) Ole Strandberg Produktion: Special-Trykkeriet Viborg a-s Livøvej Viborg Telefon ISSN Oplag: eksemplarer Modtagergrupper: Sø-Restaurationspersonalet i handelsflåden, passagerskibe samt offshoreenheder. Endvidere rederier, færgeoverfarter, skibsprovianteringshandlere, sømandskirker m.fl. REDAKTIONEN sluttet den 3. december Stof til januar-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 4. januar Næste nummer udkommer ca.16. januar INDHOLD Leder... Brud på den nye DFDS-overenskomst... HMS Victory... Resultatet af urafstemningen... Rejsebilleder fra Pattaya... Foreningen orienterer... Runde fødselsdage etc.... Indmeldelser/Slettede... Snakke- og debathjørne... Den Danske Kogebog... På efterløn med bopæl i udlandet... Afløser for Sø-Kryds... Referater fra landets domstole... Faglige sager

3 LEDER Farvel 2000 og goddag Et hektisk år i Dansk Sø-Restaurations Forening er nu ved at nærme sig sin afslutning. Et år med mange og lange overenskomstforhandlinger, samt mange omlægninger som berører foreningens vante hverdag og vaner. Det nye år bliver også et særdeles hektisk år for foreningen, da de forandringer som vedtagelsen af de nye vedtægter medfører, skal gennemføres, og foreningens udadvendte og medlemsopsøgende aktiviteter skal styrkes og udbygges. Foreningen vil fortsætte og udvide sin stadige indsats for at sikre sine medlemmers rettigheder, både overfor arbejdsgiverne, og A-kasse-systemet, og det ofte uforståelige offentlige sociale system. Foreningen har netop tilmeldt sig en socialrådgiverordning gennem vor hovedorganisation FTF, netop for at kunne stille den mest kvalificerede hjælp til rådighed for alle medlemmer der måtte få behov derfor bliver det første år i foreningen hvor der ikke bliver afholdt ordinær generalforsamling, og der i stedet bliver afholdt et repræsentantskabsmøde. Et møde hvor alle der bestrider en tillidspost i foreningen deltager. Samtidig rykker foreningens bestyrelse op og overtager et større ansvar for foreningens daglige virke, idet formanden skifter status til at være ansat af bestyrelsen, og herefter skal virke efter dennes anvisninger og fastlagte retningslinier. Foreningens bestyrelse, ansatte og formand, ser frem til et aktivt år, med forhåbentlig megen respons fra medlemmerne, og vi ønsker alle DSRF s medlemmer og familier en glædelig jul og et godt nytår. AOP 3

4 BRUD PÅ DEN NYE OVERENSKOMST MED DFDS i shoppen på m.s. PRINCESS OF SCANDINAVIA umiddelbart efter ikrafttrædelsesdatoen (1/10) for de vigtige paragraffer om tørner og arbejdstid, indgik de ansatte skriftlig aftale om overførsel af timer fra plusdage til minusdage, uden kontakt til fagforeningen, og i direkte strid med forholdsordrer fra DFDS. bod på kroner til Dansk Sø- Restaurations Forening samt konsekvenser for 2 shopmanagere. Der var hektisk aktivitet mellem DSRF, Princess of Scandinavia og DFDS i uge 46. I begyndelsen af ugen blev det klart for foreningen, at der i strid med overenskomsten blev manipuleret med timetallene for de enkelte dage i shopafdelingen. Rygter og underlige meldinger havde i forvejen huseret et par ugers tid. Efter en række telefoniske kontakter blev det tilsvarende klart, at DFDS ikke kunne modbevise det. Klokkerent og sort på hvidt. På slutningen af ugen blev der indgået et forlig mellem forening og DFDS om spørgsmålet. Nok så meget fordi begge parter var lige fortørnede over dette umiddelbare og konsekvente anslag mod nye regelsæt som parterne havde underskrevet få måneder i forvejen, og hvor der var givet fyldig besked til skibet om, at det måtte man ikke. Lørdag den 18/11 tog foreningen og DFDS sammen til skibet i Göteborg og orienterede om forholdet, og efterfølgende sejlede undertegnede med skibet et par dage og holdt en række møder med besætningsmedlemmerne. Vi vil gerne til at starte med rose rederiet for konsekvens og ærbarhed i dette spørgsmål. Og måske også undskylde skibet en smule, fordi nutiden tilsyneladende stadig bærer på byrden af fortidens synder, hvor der i vid udstrækning var frit slag på alle hylder i en rigdom af protokollater og aftaler som kunne tolkes ad libitum i forståelse med en langfartsoverenskomst - hvilket advokaterne hyggede sig gevaldigt med, og følte sig rigtig betydningsfulde som i et H.C. Andersensk eventyr hvor det er ganske vist. Konsekvensen i den fortid var, at ingen følte sig rigtig sikre på noget som helst. At den som havde den bedste arkivholder var et hestehoved foran. At lønsedler hverken var til at forstå for ansatte eller a-kasse, og kun i en vis udstrækning af os såkaldte eksperter. Som et strålende eksempel på absurde konsekvenser af den overenskomstmæssige retstilstand, kan jeg ihukomme den for mig grænseoverskridende faglige voldgift om den ansattes pligt til at sige sin egen stilling op, når der skulle afvikles ferie. Den meget seriøse og fornuftige sag som Jon 4

5 Baunwall fra m.s. Dana Anglia fik rejst igennem foreningen, da han nægtede at sige sin stilling op og konsekvensmæssigt blev fyret. Sagen blev indviklet som bare pokker og udviklede sig på omfattende vis. Foreningen tabte sagen på trods af en klar og utvetydig overenskomstbestemmelse om ikke-afbrydelse af ansættelsen ved ferieafvikling. Et protokollat fra begyndelsen af halvfemserne, som omhandlede et helt andet forhold om feriekort, havde tilfældigvis en modsat udformning. Derfor fik sagen også et binavn, nemlig lokumsaftale-sagen. skulle mødes og var rigtig næsten orientalsk venlige i vores forhandlingsatmosfære. DSRF skulle have sat en konsekvent streg i sandet i forhold til hele historien fra DIS blev opfundet og indført i Og DFDS skulle have taget hul på personalepolitikken i forhold til den store betydningsfulde menige hotelafdeling på guld-skibene. Vi blev enige om teksten, og vi er faktisk lidt stolte af den, forudsætningerne taget i betragtning. I begyndelsen af dette år lykkedes det foreningen efter et langvarigt pres at løsrive DFDS-overenskomsten fra langfartsoverenskomsten. Og efter et par måneders forhandlinger i frigear lykkedes det at blive enige om, at vi ville skrive en helt ny overenskomsttekst hvor der stod DFDS og DSRF med helt anderledes store typer hen over forsiden. Og derefter skrev vi en helt ny tekst. Forfra og forfra uden at opfinde den dybe tallerken. Og vi mødtes når vi Men træerne vokser som bekendt ikke direkte ud fra Vorherre, og vi er meget vel klar over at den nu skrevne overenskomsttekst ikke i et og alt er en genial sag som bare skal kursreguleres fremover. Vi har nu en overenskomst som stille og roligt skal slå helt igennem. Hvor de svage sider skal dokumenteres og bearbejdes, henholdsvis til forhandlingssituationen i 2004, og eventuelt på vejen til regulerende protokollater eller forsøgsbetonede lokalaftaler, som gerne 5

6 kan tage udgang i et enkelt skib, eller for den sags skyld en enkelt afdeling på et enkelt skib. Såfremt rederiet og foreningen er enige. Og den historie skal ikke løbe løbsk. Nu vil vi vide hvad der er korrekt og gældende overenskomst således at de daglige forespørgsler til foreningen kan besvares i overensstemmelse hermed. For at sikre os mod fortiden skrev vi afslutningsvis i den nye overenskomst: Parterne er med underskrivelse af denne overenskomst enige om, at protokollater og overenskomstaftaler som hidrører fra tiden forud for denne overenskomst indgåelse, ikke har fagretslig betydning. TABULA RASA (ren tavle). Og af hensyn til at undgå nyt rod i fremtidens ad åre, besluttede vi at nummerere overenskomstbetydende aftaler fremover, og regulere teksten tilsvarende ved kommende overenskomstfornyelser. Men hvad skete der nu på Princess of Scandinavia umiddelbart efter den 1/ ? Den nye overenskomst bryder radikalt med de tidligere gældende principper for timeberegninger som fungerede ved hjælp af pro rata regler for henholdsvis normaltimer, weekendtimer og merarbejdstimer. Heraf den afslutningsvis uigennemskuelige konsekvens mht optjente overarbejdstimer igennem månedsforløbet. I den nye overenskomst er en arbejdsdag 10 timer (henholdsvis 5,5 og 4,5 når det gælder på- og afmønstringsdage), hvorefter fabriksfløjten er lydt og overtiden drejer. Det er et centralt og vigtigt princip i det nye aftalegrundlag, og det er bestemt ikke sløret i teksten. Det er et princip som gør lønsedlen lettere at læse og forstå, og det er et princip som vil gøre a-kassernes beregninger af overskydende timer gennemskuelige. Det imødekommer et meget stort antal klager og forespørgsler fra medlemmerne, både i arbejdssituationen og i relation til a-kasseberegninger ved arbejdsophør. Psykologisk set kan man imidlertid, har det nu vist sig, omtale de grundlæggende 10 timer på nok så forskellig vis. Man kan, som de har yndet på Princess, sige nu SKAL du arbejde minimum 10 timer om dagen - underforstået at der måtte være konsekvenser lønmæssigt set hvis man ikke arbejdede 10 timer en enkelt dag, hvilket er noget selvmodsigende sludder teksten taget i betragtning. Eller man kunne som arbejdsleder sige det er klart jeg nu må forsøge at tilrettelægge arbejdet således, at du får minimum 10 timer om dagen, men selvfølgelig ikke ved at sætte dig til dum i arbejde. Og det havde været en rimelig og acceptabel indgang på det forhold. Realiteterne er, at shop-afdelingen på Princess følte sig motiverede for at anmode om og indgå en aftale om clearing af overtimer med undertimer, fra særlige dage hvor de havde lejlighed til at sove længe. Nu er der ingen som siger at en sådan aftale ikke under nogen omstændigheder kunne være indgået efter en nærmere analyse af arbejdsforholdene i 6

7 shoppen. Men der er altså ikke længere frit slag på alle hylder, og det er i givet fald rederi og forening som indgår sådanne aftaler eventuelt på anmodning fra skibet. Ellers var vi hurtigt tilbage i de småanarkistiske uigennemskuelige katakombiske tilstande hvor advokaterne kunne tage over igen. Den konkrete sag fra Princess er på sin vis trist. Set fra foreningen fordi der var tale om en aftale de ansatte selv ønskede, og hvor en tillidsrepræsentant med meget kort erfaring lokalt havde tiltrådt aftalen. Men det fremgår fra de seneste møder ombord, at såvel de ansatte som ledelse havde anset denne aftale for at være hemmelig og lagt under gulvtæppet, fordi alle vidste den var i strid med overenskomsten, som på den vis blev gjort til inaktiv syndebuk i samme sekund den trådte i kraft. Det er måske synd for de involverede, men vi håber det slår igennem, således at manipulation og sidegadeaftaler med overenskomsten nu er fortid. Ole Strandberg HMS Victory En værdig senior i fortsat beskæftigelse Forsidebilledet er denne gang et billede af agterspejlet på Lord Nelsons Flagskib fra slaget ved Trafalgar, HMS Victory, som i dag ligger på flådebasen i Portsmouth. HMS Victory er det ældste tjenestegørende flådeskib i verden. Selv om skibet ikke har været i krigstjeneste siden 1821 indgår det stadig i den engelske flådes (Royal Navy) liste over tjenestegørende skibe. Skibet blev bygget tilbage i 1765 og flaget blev hejst første gang i Skibet er ca. 70 m langt og 16 m bredt, med en tonnage på 3556 tons. Den højeste mast er 62,4 m over vandlinien. I alt var der 34 sejl med et samlet areal på 5.468,4 m2. Den løbende rigning (tovværk mm.) var på 41,9 km. Den normale sejlhastighed ved god vind var ca. 7 mil. Skibets bevæbning var på maximalt 104 kanoner, og det havde under slaget ved Trafalgar en besætning på i alt 821 mand, incl. 7 danskere. Skibet er i dag flagskib for Chefen for den engelske flådes hjemmekommando (The second Sea Lord). Skibet har siden begyndelsen af sin karriere virket som flagskib for 82 admiraler, hvoraf Lord Nelson nok er den mest berømte i Danmark. Hvis man skulle være på ferie i England er skibet absolut et besøg værd. Der er rundvisninger ombord af flådeguider som samtidig fortæller mange spændene anekdoter om skibet og sømandslivet for længe siden. 7

8 Nej stemmer 5,5% Blanke stemmer 0,3% Ja stemmer 94,2% 8

9 RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN OM FORENINGENS NYE VEDTÆGTER Så er resultatet af urafstemningen om bestyrelsens forslag til nye vedtægter for Dansk Sø-Restaurations Forening kendt. Af foreningens 1189 medlemmer stemte 335 (28,2 %), hvilket er højt i vores verden. Desværre måtte optælleren (foreningens revisor) kassere 25 stemmer p.g.a. mangelfuld udfyldning. De resterende 310 stemmer fordelte sig som følger : JA 292 stemmer (94,2%), NEJ 17 stemmer (5,5%), BLANK 1 stemme (0,3%). Bestyrelsen og formand er meget glade for, at så mange af medlemmerne stemte, og at resultatet er blevet så klart. Ingen kan derefter være i tvivl om at medlemmerne står bag bestyrelsen i dens bestræbelser for at få Dansk Sø-Restaurations Forening tilpasset tidens krav og udfordringer, som en moderne resultatorienteret fagforening. Vedtagelsen af de nye vedtægter har umiddelbart følgende indvirkninger i den vante livscyklus i Dansk Sø-Restaurations Forening. 1) Der bliver ingen generalforsamling i 2001, men første gang i efteråret ) Næste bestyrelsesvalg bliver til generalforsamlingen i 2002, hvor der vælges efter valggruppe systemet, og med færre medlemmer af bestyrelsen. 3) Begravelseshjælpen afskaffes fra den 31. december ) Der vil ikke blive udbetalt julehjælp i år og fremover (julehjælp er ikke noget der er nævnt i hverken de nye eller de gamle vedtægter). Foreningen vil stadig afholde sine skovture og støtte seniorklubben. Der skal ikke være tvivl om at bestyrelsen er sig bevidst, at de ændringer som nu er sket, og vil ske i de næste år, for nogen vil virke meget voldsomme og måske uforståelige, men det sker for at Dansk Sø-Restaurations Forening skal kunne bestå og have en reel eksistensberettigelse. Vi håber at både gamle og nye medlemmer vil bevare det åbne og ansvarsbeviste sind i fremtiden, som de viste, da man turde tage skridtet i den nye tid for Dansk Sø- Restaurations Forening. AOP 9

10 PATTAYA et rejsebillede fra Thailands kulørte kvarter Jeg havde nu aldrig troet jeg skulle lande i det kvarter, og så med en Larsen -bus. Jeg der altid har holdt mig til mine egne veje, og helst godt væk fra slipstrømmen. Men sådan ville skæbnen her sent i år 2000 da feriebehovet pludselig blev akut. smukke nord-thailand med hovedsæde i Chiang Mai. Og en fælles motorcykeltur på en offroader jeg aldrig vil glemme. I lang tids dyb pløre og ensomhed med rigelig chance for at ende enten i en kanal til den ene side, eller en rismark i vand på den anden. For ikke at tale om den ensomme Thailænder der midt i strabadserne passerede i sin firehjulstrukne og majestætisk rakte to glas whisky ud af vinduet med sit uundgrundelige orientalske smil, mens vi vadede i pløre til midtvejs op af skinnebenet og kæmpede med den genstridige motorcykel. Et kig fra Admiralens hjørne ned gennem den lokale For ca. 12 år siden var jeg på egenhånds ferie med en kræftdøende dame i Thailand. Hun havde stærke bånd til landet, og det var et af hendes sidste ønsker. Jeg selv havde på det tidspunkt tilfældigvis ikke noget kørekort, og jeg savnede at køre på motorcykel og særlig uden forsikringshjælmen. Så en sen og noget tåget nat fik hun invitationen. Det blev en lykkelig ferie selvom vi skændtes bravt det meste af tiden, og jeg ofte var på min egen fart. Første stop Bangkok, og derefter længere tid i det Men Pattaya! Et købe-sex ferieparadis med dybe rynker i panden over dårligt image for børnesex og hvad kunne man ikke tænke sig. Hvad skulle jeg dog der? Som om ikke resten af Thailand kunne byde på al den gæstfrihed og natur den mest kræsne kunne ønske sig. Larsen rejser kørte mig fra Bangkok lufthavn til et lille hotel en 6-7 kilometer fra Pattaya, nærmere bestemt i Jomtien. En strandstrækning på et par kilometers penge med tilhørende småsidegadeskrigekvarterer og hoteller hist og pist i 10

11 alle størrelser og prislag (fra ca. 100 bath/dag og opefter, 100 bath = ca. 20 kr.). Jeg blev nu glædeligt overrasket over hele ferien, selvom jeg kun kan tale med om livsbillederne fra 5 eftermiddag til 6 morgen deromkring. Resten foregik indendørs og det var også alt for varmt om dagen uden skyer på himlen! Nej tak!, jeg har lovet at være hjemme kl 10 i aften. Thailand er afvæbnende. Vi bliver alle lidt smukkere når vi opholder os i det land. Den særligt ukomplicerede orientalske buddhisme som man finder den i Thailand, smitter med sin dybe indre venlighed og tolerance. Man træder frem som man er, fordi det alligevel kun er en midlertid tilstand på jorden, på vej til en ny tilstand. En opfattelse andre verdensreligioner s tilhængere burde misunde buddhisterne, til sammenligning med deres egen vanlige fantasiløse evighedsforestilling. Jomtien viste sig at være et paradis af forskellighed. Strandboulevarden osede i et kvintilimeter af busser, biler, motorcykler og knallerter i alskens størrelser og farver. Knallerterne med og uden sidevogn og med og uden soltag. Harley er i 1300 kubik-klassen ført af små vesteuropæiske kvinder med flagrende hår, og knallerter som våndede sig med vægten af en 300-punder med hjælm, næsebeskytter i betonhård plastik og forureningsfilter for ansigtet. Og de ustandselige krydsende ladtaxaer med plads til en 10 stykker, hvor man hopper på og af uanset strækning i sløjfen rundt om Pattaya for 10 bath til de lokale og 20 for os andre. En sen eftermiddag jeg sad og spiste morgenmad på en af de mange myldrende åbne strand-restauranter blev den gensidige overbærenhed brudt af en svensker (og hvorfor nu lige en sven- 11

12 sker?), som med tilfreds mine erklærede et område af strandrestauranten for røgfrit område, midt ved siden af den overstadige kontinuerlige trafik. Det må man da egentlig sige der er klasse over, omend ingen skænkede ham en videre tanke! En ubrudt strandstrækning på et par kilometer for de dag-dvaske og indianer-farvehungrende med tilbud fra nær og fjern og parasoller og speedbåde og faldskærmssvævende passagerer på slæb - som jeg nu aldrig vovede mig ned til af frygt for den ubarmhjertige sol. Jeg holdt mig mest til mit lille hotels sideværts skrigegade på nogle hundrede meter ned til strandboulevarden, med nogle se-nogetandet afstikkere til hist og pist. Her var der ubrudt liv 12

13 fra efter middag til næste morgen i rækken af småbarer, og det er også herfra mine billeder er taget fra den næstsidste nat - af en dansk bar- og hotelindehaver (jeg ynder ikke turistkameraet på maven). Hvilket minder mig om Per Arnoldis historie om et med japanere overfyldt fly som passerede en berømt bjergtinde. Per Arnoldi havde vinduesplads og en japaner fra midtersektionen rakte ham med megen sugen luft mellem tænderne sit kamera og spurgte om han venligst ville knipse et billede for ham. Når kameraet havde set scenariet, så havde japaneren også været der. Nå, jeg nåede nu at blive nok så lidt for meget velkendt i den omtalte gade. De danske navne fra billederne er der ikke ledt længe efter. Danskere har det åbenbart med Pattaya-området både som blivende og som turistende. Som jeg hørte skulle der være nogle og tyve barer i det samlede Pattaya med danske aner. Det turistende folkefærd (måske halvdelen af områdets befolkning), udfoldede sig i samme løsslupne mangfoldighed som trafikken. Store, meget store, og små, unge og gamle, ægtepar i halvtredserne, invalider, enlige, vennepar og smågrupper, med og uden børn, kvinder og mænd - men desværre noget begrænset nationalitetsmæssigt set og med danskere som en absolut markant størrelse. Jeg sad ofte og smugkiggede med en bog foran mig i nogle timer, i mine sene morgenstunder og indtil det blev tid til de første Makong er. Og det slog mig igen og igen at det ikke bare var turisme som afspejlede sig i disse menneskers Ikke helt hvad man ansigter. Det var noget langt lige tror! mere. Det var den indre fred man får, når man får lov til at være sig selv - uanset om man er æskefed eller dum i bolten eller smuk som en havfrue. Ikke at man ikke bliver tiltalt - og efter min smag måske en anelse for meget - om gode tilbud her eller der, men altid lige venligt fordelt og uden at være påtrængende. Og det ses i mange af ansigterne næsten som en guddommelig lettelse. 13

14 På grund af en letsindig aftale jeg fik lavet den første nat, tog jeg et par dage til Bangkok for at mødes - og også for at gense. Rejsen med bus fra Pattaya varer en 2 til 3 timer. Jeg indkvarterede mig lidt halvdyrt i hjertet af Patpong - som så absolut ligner sig selv. Men det kvarter - som for 12 år siden var næsten uudholdeligt trafikalt hektisk - det trodser nu enhver dansk litteraturs sproglige rækkevidde for at kunne beskrives. Det er for meget - selv til at nyde og drømme i forskellighed. Et par gange sad jeg fast i trafikken en små times tid medens vi så fjernsyn i bilen - 10 minutters gang fra mit mål, men uden chance for at stige ud. Til gengæld er der lige den geniale Bangkok Sky Train at omtale, som er kommet til siden. Det er en slags stjerneformet luksusjernbane som er anlagt et par etagers vej over de store boulevarder i Bangkoks centrumsområder. Endnu har jeg aldrig mødt et så let tilgængeligt trafiksystem. Jeg brugte næsten ingen tid eller besvær på at løse billet og komme nøjagtig derhen hvor jeg ville - endda automat-billet!!! Og det var en næsten salig behagelig transport når man tænkte og så på boulevarden dernede. Og makong-whisky, det skal man ikke kimse af. Slet ikke til den pris. Thailand er et Nirvana for shoppere, og så mange andre. Det er let og billigt at rejse rundt på egen hånd, og med et 14

15 forhåndskig på et kort, behøver man såmænd ikke rejsebureaer til at holde en i hånden, så meget desto mere som man føler sig tryg i Thailand. Med bus kan man komme fra Bangkok lufthavn til Pattaya for et par hundrede bath, og med taxa vil jeg tro for et par tusinde - eller man kan blive hentet fra det hotel hvor man har bestilt værelse f.eks. pr. . Og man kan tage i alle andre retninger af Thailand. Thailænderne er lige venlige. Ole Strandberg 15

16 FORENINGEN ORIENTERER FORENINGEN ORIENTERER JULEFERIE Kontoret holder lukket fra fredag den 22. december kl til tirsdag den. 2. januar. Skulle medlemmer få akutte problemer, kan foreningens faglige sekretær kontaktes på tlf , eller formanden på tlf JULEHJÆLP Forretningsudvalget har desværre måtte beslutte at der fra og med i år ikke ydes julehjælp. Beslutningen er en konsekvens af generelle omstruktureringer som hænger sammen med idegrundlaget for de nye vedtægter. KONTINGENT 2001 Så kender foreningen kontingentsatserne for Der vil ikke i det næste år være nogen stigning i kontingenterne. Tværtimod vil en stor del af medlemmerne opleve et mærkbart fald i det månedlige kontingent. Medlemmer som betaler til efterlønsordningen vil opleve en nul-løsning, fordi efterlønsbidraget stiger med samme beløb som foreningsog a-kasse-kontingentet falder. Der er i bladet på næste side en oversigt over de nye kontingentsatser som træder i kraft pr. 1. februar MEDLEMSKORT OG KALENDER Foreningen har udsendt nye medlemskort og kalendere til alle medlemmer. Hvis nogen ikke skulle have modtaget disse, kan de kontakte kontoret. NY TILLIDSREPRÆSENTANT I DFDS. På m.s. Queen of Scandinavia er kok Hardy Jensen valgt som tillidsrepræsentantsuppleant. Hardy Jensen har sejlet som kok i DFDS i en årrække HOVMESTER STILLINGS LEGAT Bestyrelsen har i år besluttet at tildele hovmester Stillings legat til Poul Bossen som en anerkendelse af Poul s store indsats i seniorklubben, og som tak for hans hjælpsomhed overfor forening og kontor. Samtidig blev Poul Bossen udnævnt til æresmedlem efter 40 år i foreningen. DFDS Chefen for cateringpersonalet i DFDS Seaways, kontorchef Dennis Clausen, har valgt at fratræde sin stilling ved dette års udgang, for at tiltræde en stilling som international personalechef i Gate Gourmet (som producerer mad til flyselskaber over hele verdenen og har ca ansatte). Dennis Clausen blev head-hunted til den nye stilling. Foreningen ønsker held og lykke og takker for et konstruktivt samarbejde. MEDLEMSOVERSIGT I januar nummeret af bladet vil der blive indsat en liste med navnene på samtlige medlemmer i DSRF. 16

17 Kontingentsatser pr. 1. februar 2001 Pr. måned ændr. Fuldtidsbetalende Incl. efterløn Fuldtidsbetalende Excl. efterløn Cateringass. (indslusning) * Incl. efterløn Cateringass. (indslusning) * Excl. efterløn Uddannelse/militær Incl. efterløn Uddannelse/militær Excl. efterløn Efterløn, trin Efterløn, trin Deltidsforsikret FTF-A u/efterløn Deltidsforsikret FTF-A m/efterløn Overgangsydelse Efterløn, ny ordning Fyldt 60 år efter efterlønsbevis Fyldt 60 år før ikke på efterløn Førtidspensionister Passive Kokkeelever Foreningsmedlemmer u/ a-kasse * : Under 6 mdrs. effektiv sejltid 17

18 Runde fødselsdage i perioden 13/12-21/1 Rosa Jacobsen - Viaduktvej 21/st/th, 9400 Nørresundby - fylder 80 år den 15. december. Jørn Madsen - Hjulets Kvarter 309, 5220 Odense SØ - fylder 50 år den 20. december. Christian Nielsen - Verstergade 44, Arnum, 6510 Gram - fylder 50 år den 26. december. Marian Kieffer Mortensen - Curdtslund 39, 2700 Rønne - fylder 50 år den 28. december. Anne Lise Larsen - Nørregade 44, 3770 Allinge - fylder 50 år den 3. januar. Inger Bruun Nybo - Ved Diget 5/st/th, 2770 Kastrup - fylder 60 år den 5. januar. Rita Bæk Hove-Jensen - Fuglevænget 34, 8500 Grenaa - fylder 70 år den 11. januar. Steingrim vid Stein - Nordmandsvej 13, 4050 Skibby - fylder 75 år den 11. januar. Hans Th. Marckmann - Bogårdsvej 419, 3050 Humlebæk - fylder 80 år den 2. januar. Tusinde tak for rødvinen til min 70 års dag. Dem glæder vi os til. Hilsen Knud Aage Nielsen Kære alle i foreningen. Jeg siger hermed hjertelig tak for min dejlige jubilæumsgave. Jeg blev meget glad for de smukke glas. Hermed en hjertelig hilsen og kærlige tanker. Tak for alt jeg har fået gennem årene som er gået. Viola Sofie Nielsen Tak for blomsterne ved min søns mindehøjtidelighed. MVH Inger Pedersen (mor) Jeg vil hermed sige mange tusinde tak for den flotte lanterne, og samtidig tak for den flotte titel, selvom jeg ikke syntes det er så mange år siden. Men tiden den går og der er mange gode og fine stunder at tænke tilbage på. Hermed en stor hilsen til alle på kontoret og til alle ude i skibene. Frisk vind og mados. Ib Pedersen Hjertelig tak for venlig deltagelse ved vor kære mands og fars død og bisættelse. Jan og Birte 18

19 Jeg vil hermed takke foreningen for den flotte lampe jeg modtog til mit 40 års jubilæum, samt også en stor tak for legatet jeg modtog. Med hilsen samt alt godt for foreningen i fremtiden, Poul Bossen Hjertelig tak for venlig opmærksomhed på min fødselsdag Poul E. Vigsö Thank you for venlig opmærksomhed ved mit 25 års jubilæum i fagforeningen. Veronica Dwyer Sørensen Efterløns- og pensionistklubben på Bornholm ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår Samt stor tak for år Hans Espersen Hjertelig tak for venlig opmærksomhed på min 80 års dag. Kjeld F. Larsen JUBILÆUM i perioden 13/12-20/01 incl. nogle glemte Ove Pedersen havde den 1/10 været medlem af foreningen i 25 år. Ib Kristen Pedersen havde den 11/10 været medlem af foreningen i 40 år, og er samtidig udnævnt til æresmedlem. Gurli Christoffersen havde den 1/11 været medlem af foreningen i 25 år. Kai Petersen har den 1/1 været medlem af foreningen i 60 år. Vi mindes Arne Fogtmann Pedersen, f. 16/7-1949, er afgået ved døden den 9. oktober A. Kristian Sielemann, f. 4/ , er afgået ved døden den 1. november John Hansen, f. 9/9-1918, er afgået ved døden den 31. oktober

20 20 Indmeldelser i perioden til IND DSRF EFTERNAVN FORNAVN REDERI Nielsen Thomas Brinch A.P. Møller Kristiansen Morten BornholmsTrafikken Hansen Lisbeth BornholmsTrafikken Jensen Majken Schou BornholmsTrafikken Gejl Birthe Danserv Nørgaard Annalise Hansen Danserv Østerbæk Kristian DFDS Iversen Jette Marie DFDS Andersen Henrik DFDS Jensen Rikke DFDS Andersen Peter Grønhøj DFDS Thomsen Anders DFDS Berg Desiree DFDS Christensen Kim DFDS Aaes Susanne DFDS Hansen Dan Røen DFDS Hansen Helle Kjær DFDS Jensen Mette K. DFDS Ljungberg Tom DFDS Nørholm Jan DFDS Ravn Lars DFDS Svensson Maria DFDS Larsson Anneli DFDS Rasmussen Carsten Skjødt DFDS Christensen Lene DFDS Eriksson Mats DFDS Kristoffersen Kristian DFDS Legaspi Jonathan DFDS Søndberg Trine DFDS Lindskog Annica DFDS Dahlqvist Patrik DFDS Bergkvist Kenneth Gerlach DFDS Mathiasen Teddy Rose DFDS Christensen Lene Krogh DFDS Christensen Mona Vestergård DFDS Hansen Rolf Cliver Nielsen & Bresling Knudsen Anja Maria Samsø Linien Jensen Sidsel H. Scandlines Danmark A/S

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere