2 års reglen og den skattefri præmie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 års reglen og den skattefri præmie"

Transkript

1 Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011

2 2

3 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis års reglen 7 5. Den skattefri præmie 7 6. Timer til 2 års reglen og derefter til den skattefri præmie 8 7. Den nødvendige dokumentation Dokumentation til 2 års reglen Dokumentation til den skattefri præmie Hvornår skal du indsende? Hvornår får du udbetalt præmien Spørgsmål og svar om 2 års reglen og præmie Læs mere 18 3

4 1. Indledning Hvis du udskyder din overgang til efterløn, eller slet ikke går på efterløn, kan du i stedet opnå en kontant præmie, hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet. Formålet med pjecen er at informere dig om denne skattefri præmie. Pjecen er primært rettet til lønmodtagere ikke til medlemmer med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Hvor der i pjecen omtales arbejdstimer, er der således tale om timer ved lønarbejde. Drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang kan også medregnes til de timekrav, der nævnes i pjecen, men efter særlige regler. Kontakt a-kassen for at få nærmere vejledning herom eller læs mere på 4

5 2. Kort om fleksibel efterløn Et af elementerne i den fleksible efterløn er, at man bliver belønnet med en skattefri præmie, hvis man helt eller delvist bliver på arbejdsmarkedet i stedet for at benytte sin ret til at gå på efterløn. For at optjene den skattefri præmie skal du have et efterlønsbevis, og du skal opfylde den særlige 2 års regel. Dels skal du udskyde din eventuelle overgang til efterløn i mindst 2 år, dels skal du efter bevisdatoen have fået indberettet mindst 3120 arbejdstimer som fuldtidsforsikret eller mindst 2496 timer som deltidsforsikret til SKATs Indkomstregister. Først når 2 års reglen er opfyldt, kan du begynde at optjene timer til den skattefri præmie. Præmien for fuldtidsforsikrede er (i 2011) på kr. for hver gang du har arbejdet i 481 timer (svarende til et kvartal) op til i alt kr. (svarende til 12 kvartaler eller 3 år). For deltidsforsikrede er de tilsvarende beløb henholdsvis kr. og kr. 5

6 3. Kort om dit efterlønsbevis Når du fylder 60 år, har du som hovedregel ret til at få udstedt et efterlønsbevis. Vi kontakter dig umiddelbart inden, du opfylder betingelserne. Efterlønsbeviset giver dig følgende rettigheder fra bevistidspunktet: du kan gå på efterløn, selv om du senere går hen og bliver syg, du kan få beregnet din efterløn ud fra mindst den løn, du havde, da beviset blev udstedt, du kan begynde at optjene timer til 2 års reglen, og du skal ikke længere betale efterlønsbidrag. Efterlønsbeviset giver dig yderligere fordele, hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2 års reglen: du får fradrag for pension efter langt lempeligere regler, du får mulighed for at få en bedre efterlønssats, og du får kan påbegynde optjening af den skattefri præmie. Dit efterlønsbevis udstedes med virkning fra det tidligst mulige tidspunkt. Hvis du først senere end din 60 års dag har haft ret til at få efterløn, får du et efterlønsbevis med virkning fra det tidspunkt. 6

7 4. 2 års reglen For at få adgang til den skattefri præmie skal du først opfylde 2 års reglen. Det gør du, hvis du fra datoen i dit efterlønsbevis udskyder din overgang til efterløn i mindst 2 år og efter bevisdatoen har fået indberettet lønarbejde for mindst timer (eller timer for deltidsforsikrede). Du kan også i samme periode have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 104 uger som din hovedbeskæftigelse. Perioder med delpension kan ikke regnes med. Det samme gælder arbejdsløshedsdagpenge mv. Du skal altså både opfylde kravet om mindst 2 års udskydelse af overgangen til efterløn og kravet til beskæftigelsen, inden du opfylder 2 års reglen. Opfylder du kun den ene betingelse, når du går på efterløn, opnår du ikke de nævnte fordele. 5. Den skattefri præmie Den skattefri præmie er en kontant belønning, som udbetales ved det fyldte 65. år til de medlemmer, som helt eller delvist bliver på arbejdsmarkedet i stedet for at gøre brug af efterlønsordningen i fuldt omfang. Optjeningen af den skattefri præmie kræver, at du først opfylder 2 års reglen. Først derefter kan du begynde at optjene timer til præmieordningen. Eventuelle timer tilbage fra perioden på 2 år kan ikke medregnes. Præmien er på kr. (i 2011) for fuldtidsforsikrede medlemmer, for hver gang du har fået indberettet 481 løntimer. Satsen for deltidsforsikrede er kr. De 481 timer svarer til et kvartals fuldtidsarbejde, men timerne kan ligge i hele perioden fra du opfyldte 2 års reglen og indtil dagen før din 65 års dag. Du får den højeste skattefri præmie på kr. (i 2011), hvis du kan medtage løntimer (12 kvartaler a 481 timer), efter at have opfyldt 2 års reglen, 7

8 og ikke har fået udbetalt dagpenge eller efterløn i samme periode. Satsen for deltidsforsikrede er kr. Går du på efterløn, efter at du har opfyldt 2 års reglen, eller får du udbetalt dagpenge, skal der ske fradrag i de højst mulige præmietimer. Fradraget skal ske for timer med dagpenge eller efterløn. Det vil sige, du kan ikke få fuld præmie, hvis du også modtager dagpenge eller efterløn, efter du har opfyldt 2 års reglen. Se mere om hvordan vi opgør og dokumenterer dine løntimer i kapitel 7 6. Timer til 2 års reglen og derefter til den skattefri præmie Du kan medregne alt lønarbejde, som er udbudt på normale løn- og ansættelsesvilkår, og som er indberettet til SKATs Indkomstregister. Du kan også medregne arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du har drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse og i væsentligt omfang. Overarbejde kan også medregnes. Der er dog visse former for beskæftigelse, som i arbejdsløshedslovens forstand ikke kan anses for egentligt arbejde. Det drejer sig f.eks. om hverv i det offentlige og private erhvervsliv, herunder 8

9 bestyrelsesarbejde i vandværker, private foreninger og aktieeller anpartsselskaber. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse kan som hovedregel heller ikke medregnes. Har du fået udbetalt løn under ferie eller afholdt ferie med feriegodtgørelse, kan du medregne disse timer. Har du været fritstillet med løn i en opsigelsesperiode, kan du også medregne disse timer. Er du blevet opsagt med for kort varsel, men efterfølgende får erstatning for løn i den resterende del af opsigelsesperioden, kan erstatningen eller perioden ikke medregnes til opfyldelse af 2 års reglen eller til skattefri præmie. Det samme gælder, hvis du laver en fratrædelsesaftale med arbejdsgiveren og aftaler, at fratræde med et kortere varsel end arbejdsgiverens opsigelsesvarsel mod at få en fratrædelsesgodtgørelse. Perioden med godtgørelsen kan heller ikke medregnes. Vælger du på et tidspunkt at gå på efterløn, kan du medregne de arbejdstimer, der medfører fradrag i efterlønnen. Det gælder også en godkendt selvstændig bibeskæftigelse. Hvis du i en periode ikke er medlem af en a-kasse, kan arbejdstimer mv. i denne periode ikke regnes med. Du kan medregne alle dine arbejdstimer i Danmark og andre lande inden for EØS-området, i Grønland og på Færøerne. Du kan også medregne lønarbejde i lande uden for EØSområdet, hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver eller arbejder på internationale vilkår ved organisationer m.v., som Danmark er medlem af. Du kan også medregne timer med sygedagpenge ansættelsesforhold eller som selvstændig erhvervsdrivende, hvis virksomheden udøves i væsentligt omfang. Det samme gælder for personer, der modtager en tilsvarende ydelse i et andet EØS-land, i Grønland og på Færøerne. 9

10 7. Den nødvendige dokumentation A-kassen skal have dokumentation for de arbejdstimer, der skal medregnes. Det gælder både timer til 2 års reglen og til den skattefri præmie. Reglerne betyder, at dit arbejde skal kunne gøres præcist op. A-kassen indhenter selv dokumentationen for dine danske løn- og arbejdstimer i SKATs Indkomstregister. Din arbejdsgiver har skullet indberette oplysninger om løn og arbejdstimer fra og med 1. januar 2008 til dette register. Kun hvis du skal bruge løn- og arbejdstimer forud for denne dato, skal du indsende kopi af dine lønsedler til os. Har du på et tidspunkt fået udbetalt feriegodtgørelse i stedet for løn, skal du gemme en kopi af dit feriekort eller lignende, som viser antallet af feriedage, og hvornår du har holdt ferien. I visse tilfælde vil din arbejdstid ikke kunne indberettes med timetal til SKATs indkomstregister. Derved bliver din arbejdstid anset for ukontrollabel. Det gælder blandt andet, hvis din arbejdsgiver ikke umiddelbart har mulighed for at kontrollere din arbejdstid. F.eks. hvis du kører rundt i landet, eller er opgave aflønnet, eller afregnes med provision. Anses din arbejdstid for ukontrollabel, skal din indtægt omregnes til timer ud fra omregningssatsen på 205,52 kr. (i 2011). For perioder i andre EØS-lande mv. gælder der særlige krav til den dokumentation, vi skal have. Det skyldes, at vi ikke på nogen måde har adgang til at indhente de manglende lønoplysninger mv. hjem til Danmark. Pas derfor godt på dine lønsedler og kontrakter fra udlandsophold. Driver du en selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, er der fastsat særlige dokumentationskrav. Kontakt A-kassen for at få nærmere vejledning. 10

11 7.1 Dokumentation til 2 års reglen Vi kontakter dig skriftligt lige før det tidspunkt, hvor du har haft dit efterlønsbevis i 2 år. Vi sender dig det nødvendige skema, som du skal udfylde. Ud fra dine oplysninger til os, samt oplysningerne i SKATs Indkomstregister vil vi give dig en skriftlig afgørelse på, fra hvornår du opfylder 2 års reglen. Hvis vi ikke kan godkende opfyldelse af 2 års reglen, vil du få en afgørelse med vejledning om, hvordan og til hvem du eventuelt kan klage. Når vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger, kan der gå nogen tid med at gennemgå og behandle din sag. Den ventetid vil ikke få nogen indflydelse på den dato, hvor du opfylder 2 års reglen. 7.2 Dokumentation til den skattefri præmie Du skal anmode om at få den skattefri præmie udbetalt. Du finder skemaet til dette på Ledernes (www.tastselv.lederne.dk) Vi anbefaler at du først udfylder dette skema når du er fyldt 65 år. Når vi modtager din anmodning, vil vi selv indhente den nødvendige dokumentation fra SKATs Indkomstregister. Hvis vi har brug for yderligere dokumentation vil det fremgå af vejledningen til anmodningen om udbetaling af den skattefri præmie, eller vi vil tage direkte kontakt til dig derom. 7.3 Hvornår skal du indsende? Vi sender automatisk brev til dig ca. 3 måneder, før du fylder 65 år med oplysninger om, hvordan du skal forholde dig. 11

12 8. Hvornår får du udbetalt præmien Den skattefri præmie er en belønning for, at du vælger at arbejde i stedet for at gøre fuldt brug af efterlønnen. Den skattefri præmie kan derfor ikke gøres endeligt op og udbetales til dig, før du er fyldt 65 år. I tilfælde af dødsfald overtager dit bo kravet på din skattefri præmie. Vi udbetaler din skattefri præmie til din Nemkonto, når vi har gennemgået og beregnet dine optjente præmietimer og fratrukket eventuelle udbetalte timer med dagpenge eller efterløn. Præmiebeløbet reguleres hvert år ud fra de til enhver tid gældende dagpengesatser. Det er dagpengenes størrelse den dato, hvor du fylder 65 år, som bestemmer den samlede præmiestørrelse. Med dagpengesatserne for 2011 er præmien på kr. for hver 481 timers arbejde, højst kr. for timers arbejde. For deltidsforsikrede er de tilsvarende beløb henholdsvis kr. og kr. Du kan se de til enhver tid gældende satser på vores hjemmeside 12

13 9. Spørgsmål og svar om 2 års reglen og præmie Spørgsmål 1: Kan jeg som 58-årig og fuldtidsforsikret vælge, at gå ned i arbejdstid til 28 timer om ugen uden samtidigt, at tilmelde mig som ledig i jobcentret? Svar: Er du under 60 år, og har du endnu ikke fået et efterlønsbevis, bør du ikke gå ned under cirka 30 timer om ugen. For at få efterlønsbevis som 60-årig, skal du enten have ret til dagpenge eller kunne gå direkte på efterløn. De krav opfylder du kun, hvis du ud fra en konkret vurdering som fuldtidsforsikret på det tidspunkt helt og holdent kan og vil stå fuldt til rådighed for fuldtidsarbejde. Gå du ned i tid på grund af sygdom eller andre helbredsmæssige årsager, vil du derfor ikke uden videre som 60-årig kunne anses for dagpengeberettiget. Går du uanset helbredet under cirka 30 timer om ugen, kan du heller ikke som 60-årig regne med automatisk at få efterlønsbevis eller gå på efterløn, som fuldtidsforsikret. I øvrigt skal du kunne opfylde beskæftigelseskravet på tilsammen mindst timer inden for de sidste 3 år. Går du ned i tid, går du normalt også ned i indtægt. For at få ret til den højeste efterlønssats som 60-årig (dvs. 91 pct. satsen), skal du som fuldtidsforsikret have en månedsløn på mindst ca kr. (i 2011). Satsen beregnes normalt på baggrund af de seneste 3 månedslønninger. Regner du med tidligst at gå på efterløn, når du opfylder 2- års reglen, skal du sikre dig ret til den højeste efterløn (dvs. 100 pct. satsen) med en månedsløn på mindst ca kr. (i 2011). 13

14 Vælger du at arbejde f.eks. 25 timer pr. uge med en indkomst på mindre end de nævnte grænsebeløb pr. måned, beregner vi din efterlønssats på baggrund heraf - og du vil da risikere ikke at kunne få udbetalt den højest mulige sats. Bliver din ugentlige arbejdstid på mindre end 24,7 timer, kan vi normalt slet ikke beregne en efterlønssats på baggrund af din indkomst i den periode. I stedet beregner vi en sats ud fra den indkomst, du havde, før du gik ned i tid. Spørgsmål 2: Kan jeg efter at have fået et efterlønsbevis gå ned i arbejdstid uden at være tilmeldt som ledig i jobcentret? Svar: Hvis du på et tidspunkt vil have ret til efterløn som fuldtidsforsikret,, skal du stadig opfylde betingelserne for at få dagpenge, når du går på efterløn. De krav opfylder du kun, hvis du efter en konkret vurdering som fuldtidsforsikret på det tidspunkt helt og holdent kan og vil stå fuldt til rådighed for fuldtidsarbejde. Går du under cirka 30 timer om ugen, kan du ikke uden videre regne med at gå på efterløn. Derudover skal du fortsat kunne opfylde beskæftigelseskravet på tilsammen mindst timer inden for de sidste 3 år. Skal du slet ikke gå på efterløn, men sigter du alene mod først at opfylde 2-års reglen og derefter at arbejde til den skattefri præmie, er der ikke nogen grænse for at gå ned i tid. For at du kan opfylde 2-års reglens krav på mindst løntimer, skal du have mindst 30 timer om ugen i gennemsnit over 2 år. Kravet om timer kan opfyldes over mere end 2 år. Arbejder du kun 25 timer om ugen, vil du f.eks. være ca. 125 uger om at opfylde timekravet. Arbejder du kun 20 timer om ugen, tager det 156 uger, dvs. 3 år at opfylde 2 års reglen. 14

15 Spørgsmål 3: Kan jeg gå ned i indtægt, efter jeg har fået et efterlønsbevis? Svar: Det er en del af efterlønsgarantien i beviset, at du fremtidigt kan regne med at få efterløn beregnet ud fra mindst det beløb, der står i dit efterlønsbevis. Har du derfor i dit bevis sikret dig et beregningsgrundlag til at få højeste efterløn, og fortsætter du som fuldtidsforsikret, er din fremtidige arbejdsindtægt uden betydning for din efterlønssats. Spørgsmål 4: Jeg har i perioden på de 2 år optjent mere end timer. Kan de overskydende timer overføres til at optjene timer til den skattefri præmie? Svar: Nej. Du skal altid begynde forfra med at optjene helt nye arbejdstimer til den skattefri præmie fra den dato, din 2-års regel er opfyldt. Spørgsmål 5: Jeg har optjent de timer til 2-års reglen på 1 år og 8 måneder. Kan jeg gå på højeste efterløn nu? Svar: Nej. Du skal altid opfylde både timekravet og vente i mindst de 2 år, for at du opfylder 2-års reglen. De 2 år regnes fra den virkningsdato, der står i dit efterlønsbevis. 15

16 Spørgsmål 6: Jeg fylder 65 år den 3. december. Kan jeg medregne alle mine arbejdstimer i december måned til skattefri præmie? Svar: Nej. Arbejdstimer fra og med din 65 års dag kan ikke regnes med. Du kan kun medregne timerne for de 2 dage i december før din fødselsdag. Spørgsmål 7: Kan jeg få efterlønsbevis som 60-årig, når jeg har været ledig eller på supplerende dagpenge siden jeg var 59½ år? Svar: Ja. Betingelsen for at få efterlønsbevis er alene, at du er fyldt 60 år, at du har dagpengeret og at du opfylder betingelserne for at få efterløn. Når du har søgt om at få efterlønsbevis kan du godt fortsætte på dagpenge, så længe du opfylder betingelserne herfor. Men husk, at du skal gå på efterløn, inden du mister retten til dagpenge, og at dagpenge ikke kan tælle med til 2 års reglens timekrav. Du har ret til at få udbetalt dagpenge i op til 2 år. Supplerende dagpenge dog maks. 30 uger. Spørgsmål 8: Hvor længe kan jeg få dagpenge, når jeg er fyldt 60 år? Svar: Du kan få dagpenge i op til 2 år. Dagpengesatsen udbetales med op til den maksimale dagpengesats (100 pct. satsen), mens efterlønssatsen, for et medlem, der ikke opfylder 2 års reglen, alene svarer til 91 pct. 16

17 Spørgsmål 9: Kan jeg stadig optjene timer til 2 års reglen og derefter til den skattefri præmie, når jeg er på supplerende dagpenge? Svar: Ja. Har du fået et efterlønsbevis, kan dine arbejdstimer fra det tidspunkt medregnes først til at opfylde 2-års reglen og yderligere timer kan bruges til optjening af den skattefri præmie. Timer med dagpenge tæller ikke med. Er du gået på efterløn, før du opfylder 2-års reglen, mister du helt retten til senere at opfylde 2-års reglen. Kravet om timer til 2-års reglen kan godt opfyldes over mere end 2 år. Arbejder du kun 25 timer om ugen, vil du f.eks. være ca. 125 uger om at opfylde timekravet på timer. Arbejder du kun 20 timer om ugen, tager det 156 uger, dvs. 3 år. Spørgsmål 10: Hvad gør jeg, hvis jeg bliver ledig, før jeg helt kan opfylde 2 års reglen? Svar: Så længe du har ret til at få arbejdsløshedsdagpenge, er du ikke nødt til at gå på efterløn. Du kan eventuelt søge om at få dagpenge eller evt. supplerende dagpenge og i stedet vente og se tiden an, til du får de manglende timer op til de timer. Er du først gået på efterløn, før du opfylder 2-års reglen, mister du helt retten til senere at opfylde 2-års reglen. 17

18 10. Læs mere Hvis du vil vide mere, kan du finde yderligere oplysninger på vores hjemmeside Oversigt over andre relevante pjecer kan ses på A-KASSEN Pjecer og blanketter Pjecer fra A-kassen 18

19 19

20 Lederne Vermlandsgade København S Telefon Telefax

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere