2 års reglen og den skattefri præmie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 års reglen og den skattefri præmie"

Transkript

1 Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011

2 2

3 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis års reglen 7 5. Den skattefri præmie 7 6. Timer til 2 års reglen og derefter til den skattefri præmie 8 7. Den nødvendige dokumentation Dokumentation til 2 års reglen Dokumentation til den skattefri præmie Hvornår skal du indsende? Hvornår får du udbetalt præmien Spørgsmål og svar om 2 års reglen og præmie Læs mere 18 3

4 1. Indledning Hvis du udskyder din overgang til efterløn, eller slet ikke går på efterløn, kan du i stedet opnå en kontant præmie, hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet. Formålet med pjecen er at informere dig om denne skattefri præmie. Pjecen er primært rettet til lønmodtagere ikke til medlemmer med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Hvor der i pjecen omtales arbejdstimer, er der således tale om timer ved lønarbejde. Drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang kan også medregnes til de timekrav, der nævnes i pjecen, men efter særlige regler. Kontakt a-kassen for at få nærmere vejledning herom eller læs mere på 4

5 2. Kort om fleksibel efterløn Et af elementerne i den fleksible efterløn er, at man bliver belønnet med en skattefri præmie, hvis man helt eller delvist bliver på arbejdsmarkedet i stedet for at benytte sin ret til at gå på efterløn. For at optjene den skattefri præmie skal du have et efterlønsbevis, og du skal opfylde den særlige 2 års regel. Dels skal du udskyde din eventuelle overgang til efterløn i mindst 2 år, dels skal du efter bevisdatoen have fået indberettet mindst 3120 arbejdstimer som fuldtidsforsikret eller mindst 2496 timer som deltidsforsikret til SKATs Indkomstregister. Først når 2 års reglen er opfyldt, kan du begynde at optjene timer til den skattefri præmie. Præmien for fuldtidsforsikrede er (i 2011) på kr. for hver gang du har arbejdet i 481 timer (svarende til et kvartal) op til i alt kr. (svarende til 12 kvartaler eller 3 år). For deltidsforsikrede er de tilsvarende beløb henholdsvis kr. og kr. 5

6 3. Kort om dit efterlønsbevis Når du fylder 60 år, har du som hovedregel ret til at få udstedt et efterlønsbevis. Vi kontakter dig umiddelbart inden, du opfylder betingelserne. Efterlønsbeviset giver dig følgende rettigheder fra bevistidspunktet: du kan gå på efterløn, selv om du senere går hen og bliver syg, du kan få beregnet din efterløn ud fra mindst den løn, du havde, da beviset blev udstedt, du kan begynde at optjene timer til 2 års reglen, og du skal ikke længere betale efterlønsbidrag. Efterlønsbeviset giver dig yderligere fordele, hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2 års reglen: du får fradrag for pension efter langt lempeligere regler, du får mulighed for at få en bedre efterlønssats, og du får kan påbegynde optjening af den skattefri præmie. Dit efterlønsbevis udstedes med virkning fra det tidligst mulige tidspunkt. Hvis du først senere end din 60 års dag har haft ret til at få efterløn, får du et efterlønsbevis med virkning fra det tidspunkt. 6

7 4. 2 års reglen For at få adgang til den skattefri præmie skal du først opfylde 2 års reglen. Det gør du, hvis du fra datoen i dit efterlønsbevis udskyder din overgang til efterløn i mindst 2 år og efter bevisdatoen har fået indberettet lønarbejde for mindst timer (eller timer for deltidsforsikrede). Du kan også i samme periode have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 104 uger som din hovedbeskæftigelse. Perioder med delpension kan ikke regnes med. Det samme gælder arbejdsløshedsdagpenge mv. Du skal altså både opfylde kravet om mindst 2 års udskydelse af overgangen til efterløn og kravet til beskæftigelsen, inden du opfylder 2 års reglen. Opfylder du kun den ene betingelse, når du går på efterløn, opnår du ikke de nævnte fordele. 5. Den skattefri præmie Den skattefri præmie er en kontant belønning, som udbetales ved det fyldte 65. år til de medlemmer, som helt eller delvist bliver på arbejdsmarkedet i stedet for at gøre brug af efterlønsordningen i fuldt omfang. Optjeningen af den skattefri præmie kræver, at du først opfylder 2 års reglen. Først derefter kan du begynde at optjene timer til præmieordningen. Eventuelle timer tilbage fra perioden på 2 år kan ikke medregnes. Præmien er på kr. (i 2011) for fuldtidsforsikrede medlemmer, for hver gang du har fået indberettet 481 løntimer. Satsen for deltidsforsikrede er kr. De 481 timer svarer til et kvartals fuldtidsarbejde, men timerne kan ligge i hele perioden fra du opfyldte 2 års reglen og indtil dagen før din 65 års dag. Du får den højeste skattefri præmie på kr. (i 2011), hvis du kan medtage løntimer (12 kvartaler a 481 timer), efter at have opfyldt 2 års reglen, 7

8 og ikke har fået udbetalt dagpenge eller efterløn i samme periode. Satsen for deltidsforsikrede er kr. Går du på efterløn, efter at du har opfyldt 2 års reglen, eller får du udbetalt dagpenge, skal der ske fradrag i de højst mulige præmietimer. Fradraget skal ske for timer med dagpenge eller efterløn. Det vil sige, du kan ikke få fuld præmie, hvis du også modtager dagpenge eller efterløn, efter du har opfyldt 2 års reglen. Se mere om hvordan vi opgør og dokumenterer dine løntimer i kapitel 7 6. Timer til 2 års reglen og derefter til den skattefri præmie Du kan medregne alt lønarbejde, som er udbudt på normale løn- og ansættelsesvilkår, og som er indberettet til SKATs Indkomstregister. Du kan også medregne arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du har drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse og i væsentligt omfang. Overarbejde kan også medregnes. Der er dog visse former for beskæftigelse, som i arbejdsløshedslovens forstand ikke kan anses for egentligt arbejde. Det drejer sig f.eks. om hverv i det offentlige og private erhvervsliv, herunder 8

9 bestyrelsesarbejde i vandværker, private foreninger og aktieeller anpartsselskaber. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse kan som hovedregel heller ikke medregnes. Har du fået udbetalt løn under ferie eller afholdt ferie med feriegodtgørelse, kan du medregne disse timer. Har du været fritstillet med løn i en opsigelsesperiode, kan du også medregne disse timer. Er du blevet opsagt med for kort varsel, men efterfølgende får erstatning for løn i den resterende del af opsigelsesperioden, kan erstatningen eller perioden ikke medregnes til opfyldelse af 2 års reglen eller til skattefri præmie. Det samme gælder, hvis du laver en fratrædelsesaftale med arbejdsgiveren og aftaler, at fratræde med et kortere varsel end arbejdsgiverens opsigelsesvarsel mod at få en fratrædelsesgodtgørelse. Perioden med godtgørelsen kan heller ikke medregnes. Vælger du på et tidspunkt at gå på efterløn, kan du medregne de arbejdstimer, der medfører fradrag i efterlønnen. Det gælder også en godkendt selvstændig bibeskæftigelse. Hvis du i en periode ikke er medlem af en a-kasse, kan arbejdstimer mv. i denne periode ikke regnes med. Du kan medregne alle dine arbejdstimer i Danmark og andre lande inden for EØS-området, i Grønland og på Færøerne. Du kan også medregne lønarbejde i lande uden for EØSområdet, hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver eller arbejder på internationale vilkår ved organisationer m.v., som Danmark er medlem af. Du kan også medregne timer med sygedagpenge ansættelsesforhold eller som selvstændig erhvervsdrivende, hvis virksomheden udøves i væsentligt omfang. Det samme gælder for personer, der modtager en tilsvarende ydelse i et andet EØS-land, i Grønland og på Færøerne. 9

10 7. Den nødvendige dokumentation A-kassen skal have dokumentation for de arbejdstimer, der skal medregnes. Det gælder både timer til 2 års reglen og til den skattefri præmie. Reglerne betyder, at dit arbejde skal kunne gøres præcist op. A-kassen indhenter selv dokumentationen for dine danske løn- og arbejdstimer i SKATs Indkomstregister. Din arbejdsgiver har skullet indberette oplysninger om løn og arbejdstimer fra og med 1. januar 2008 til dette register. Kun hvis du skal bruge løn- og arbejdstimer forud for denne dato, skal du indsende kopi af dine lønsedler til os. Har du på et tidspunkt fået udbetalt feriegodtgørelse i stedet for løn, skal du gemme en kopi af dit feriekort eller lignende, som viser antallet af feriedage, og hvornår du har holdt ferien. I visse tilfælde vil din arbejdstid ikke kunne indberettes med timetal til SKATs indkomstregister. Derved bliver din arbejdstid anset for ukontrollabel. Det gælder blandt andet, hvis din arbejdsgiver ikke umiddelbart har mulighed for at kontrollere din arbejdstid. F.eks. hvis du kører rundt i landet, eller er opgave aflønnet, eller afregnes med provision. Anses din arbejdstid for ukontrollabel, skal din indtægt omregnes til timer ud fra omregningssatsen på 205,52 kr. (i 2011). For perioder i andre EØS-lande mv. gælder der særlige krav til den dokumentation, vi skal have. Det skyldes, at vi ikke på nogen måde har adgang til at indhente de manglende lønoplysninger mv. hjem til Danmark. Pas derfor godt på dine lønsedler og kontrakter fra udlandsophold. Driver du en selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, er der fastsat særlige dokumentationskrav. Kontakt A-kassen for at få nærmere vejledning. 10

11 7.1 Dokumentation til 2 års reglen Vi kontakter dig skriftligt lige før det tidspunkt, hvor du har haft dit efterlønsbevis i 2 år. Vi sender dig det nødvendige skema, som du skal udfylde. Ud fra dine oplysninger til os, samt oplysningerne i SKATs Indkomstregister vil vi give dig en skriftlig afgørelse på, fra hvornår du opfylder 2 års reglen. Hvis vi ikke kan godkende opfyldelse af 2 års reglen, vil du få en afgørelse med vejledning om, hvordan og til hvem du eventuelt kan klage. Når vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger, kan der gå nogen tid med at gennemgå og behandle din sag. Den ventetid vil ikke få nogen indflydelse på den dato, hvor du opfylder 2 års reglen. 7.2 Dokumentation til den skattefri præmie Du skal anmode om at få den skattefri præmie udbetalt. Du finder skemaet til dette på Ledernes (www.tastselv.lederne.dk) Vi anbefaler at du først udfylder dette skema når du er fyldt 65 år. Når vi modtager din anmodning, vil vi selv indhente den nødvendige dokumentation fra SKATs Indkomstregister. Hvis vi har brug for yderligere dokumentation vil det fremgå af vejledningen til anmodningen om udbetaling af den skattefri præmie, eller vi vil tage direkte kontakt til dig derom. 7.3 Hvornår skal du indsende? Vi sender automatisk brev til dig ca. 3 måneder, før du fylder 65 år med oplysninger om, hvordan du skal forholde dig. 11

12 8. Hvornår får du udbetalt præmien Den skattefri præmie er en belønning for, at du vælger at arbejde i stedet for at gøre fuldt brug af efterlønnen. Den skattefri præmie kan derfor ikke gøres endeligt op og udbetales til dig, før du er fyldt 65 år. I tilfælde af dødsfald overtager dit bo kravet på din skattefri præmie. Vi udbetaler din skattefri præmie til din Nemkonto, når vi har gennemgået og beregnet dine optjente præmietimer og fratrukket eventuelle udbetalte timer med dagpenge eller efterløn. Præmiebeløbet reguleres hvert år ud fra de til enhver tid gældende dagpengesatser. Det er dagpengenes størrelse den dato, hvor du fylder 65 år, som bestemmer den samlede præmiestørrelse. Med dagpengesatserne for 2011 er præmien på kr. for hver 481 timers arbejde, højst kr. for timers arbejde. For deltidsforsikrede er de tilsvarende beløb henholdsvis kr. og kr. Du kan se de til enhver tid gældende satser på vores hjemmeside 12

13 9. Spørgsmål og svar om 2 års reglen og præmie Spørgsmål 1: Kan jeg som 58-årig og fuldtidsforsikret vælge, at gå ned i arbejdstid til 28 timer om ugen uden samtidigt, at tilmelde mig som ledig i jobcentret? Svar: Er du under 60 år, og har du endnu ikke fået et efterlønsbevis, bør du ikke gå ned under cirka 30 timer om ugen. For at få efterlønsbevis som 60-årig, skal du enten have ret til dagpenge eller kunne gå direkte på efterløn. De krav opfylder du kun, hvis du ud fra en konkret vurdering som fuldtidsforsikret på det tidspunkt helt og holdent kan og vil stå fuldt til rådighed for fuldtidsarbejde. Gå du ned i tid på grund af sygdom eller andre helbredsmæssige årsager, vil du derfor ikke uden videre som 60-årig kunne anses for dagpengeberettiget. Går du uanset helbredet under cirka 30 timer om ugen, kan du heller ikke som 60-årig regne med automatisk at få efterlønsbevis eller gå på efterløn, som fuldtidsforsikret. I øvrigt skal du kunne opfylde beskæftigelseskravet på tilsammen mindst timer inden for de sidste 3 år. Går du ned i tid, går du normalt også ned i indtægt. For at få ret til den højeste efterlønssats som 60-årig (dvs. 91 pct. satsen), skal du som fuldtidsforsikret have en månedsløn på mindst ca kr. (i 2011). Satsen beregnes normalt på baggrund af de seneste 3 månedslønninger. Regner du med tidligst at gå på efterløn, når du opfylder 2- års reglen, skal du sikre dig ret til den højeste efterløn (dvs. 100 pct. satsen) med en månedsløn på mindst ca kr. (i 2011). 13

14 Vælger du at arbejde f.eks. 25 timer pr. uge med en indkomst på mindre end de nævnte grænsebeløb pr. måned, beregner vi din efterlønssats på baggrund heraf - og du vil da risikere ikke at kunne få udbetalt den højest mulige sats. Bliver din ugentlige arbejdstid på mindre end 24,7 timer, kan vi normalt slet ikke beregne en efterlønssats på baggrund af din indkomst i den periode. I stedet beregner vi en sats ud fra den indkomst, du havde, før du gik ned i tid. Spørgsmål 2: Kan jeg efter at have fået et efterlønsbevis gå ned i arbejdstid uden at være tilmeldt som ledig i jobcentret? Svar: Hvis du på et tidspunkt vil have ret til efterløn som fuldtidsforsikret,, skal du stadig opfylde betingelserne for at få dagpenge, når du går på efterløn. De krav opfylder du kun, hvis du efter en konkret vurdering som fuldtidsforsikret på det tidspunkt helt og holdent kan og vil stå fuldt til rådighed for fuldtidsarbejde. Går du under cirka 30 timer om ugen, kan du ikke uden videre regne med at gå på efterløn. Derudover skal du fortsat kunne opfylde beskæftigelseskravet på tilsammen mindst timer inden for de sidste 3 år. Skal du slet ikke gå på efterløn, men sigter du alene mod først at opfylde 2-års reglen og derefter at arbejde til den skattefri præmie, er der ikke nogen grænse for at gå ned i tid. For at du kan opfylde 2-års reglens krav på mindst løntimer, skal du have mindst 30 timer om ugen i gennemsnit over 2 år. Kravet om timer kan opfyldes over mere end 2 år. Arbejder du kun 25 timer om ugen, vil du f.eks. være ca. 125 uger om at opfylde timekravet. Arbejder du kun 20 timer om ugen, tager det 156 uger, dvs. 3 år at opfylde 2 års reglen. 14

15 Spørgsmål 3: Kan jeg gå ned i indtægt, efter jeg har fået et efterlønsbevis? Svar: Det er en del af efterlønsgarantien i beviset, at du fremtidigt kan regne med at få efterløn beregnet ud fra mindst det beløb, der står i dit efterlønsbevis. Har du derfor i dit bevis sikret dig et beregningsgrundlag til at få højeste efterløn, og fortsætter du som fuldtidsforsikret, er din fremtidige arbejdsindtægt uden betydning for din efterlønssats. Spørgsmål 4: Jeg har i perioden på de 2 år optjent mere end timer. Kan de overskydende timer overføres til at optjene timer til den skattefri præmie? Svar: Nej. Du skal altid begynde forfra med at optjene helt nye arbejdstimer til den skattefri præmie fra den dato, din 2-års regel er opfyldt. Spørgsmål 5: Jeg har optjent de timer til 2-års reglen på 1 år og 8 måneder. Kan jeg gå på højeste efterløn nu? Svar: Nej. Du skal altid opfylde både timekravet og vente i mindst de 2 år, for at du opfylder 2-års reglen. De 2 år regnes fra den virkningsdato, der står i dit efterlønsbevis. 15

16 Spørgsmål 6: Jeg fylder 65 år den 3. december. Kan jeg medregne alle mine arbejdstimer i december måned til skattefri præmie? Svar: Nej. Arbejdstimer fra og med din 65 års dag kan ikke regnes med. Du kan kun medregne timerne for de 2 dage i december før din fødselsdag. Spørgsmål 7: Kan jeg få efterlønsbevis som 60-årig, når jeg har været ledig eller på supplerende dagpenge siden jeg var 59½ år? Svar: Ja. Betingelsen for at få efterlønsbevis er alene, at du er fyldt 60 år, at du har dagpengeret og at du opfylder betingelserne for at få efterløn. Når du har søgt om at få efterlønsbevis kan du godt fortsætte på dagpenge, så længe du opfylder betingelserne herfor. Men husk, at du skal gå på efterløn, inden du mister retten til dagpenge, og at dagpenge ikke kan tælle med til 2 års reglens timekrav. Du har ret til at få udbetalt dagpenge i op til 2 år. Supplerende dagpenge dog maks. 30 uger. Spørgsmål 8: Hvor længe kan jeg få dagpenge, når jeg er fyldt 60 år? Svar: Du kan få dagpenge i op til 2 år. Dagpengesatsen udbetales med op til den maksimale dagpengesats (100 pct. satsen), mens efterlønssatsen, for et medlem, der ikke opfylder 2 års reglen, alene svarer til 91 pct. 16

17 Spørgsmål 9: Kan jeg stadig optjene timer til 2 års reglen og derefter til den skattefri præmie, når jeg er på supplerende dagpenge? Svar: Ja. Har du fået et efterlønsbevis, kan dine arbejdstimer fra det tidspunkt medregnes først til at opfylde 2-års reglen og yderligere timer kan bruges til optjening af den skattefri præmie. Timer med dagpenge tæller ikke med. Er du gået på efterløn, før du opfylder 2-års reglen, mister du helt retten til senere at opfylde 2-års reglen. Kravet om timer til 2-års reglen kan godt opfyldes over mere end 2 år. Arbejder du kun 25 timer om ugen, vil du f.eks. være ca. 125 uger om at opfylde timekravet på timer. Arbejder du kun 20 timer om ugen, tager det 156 uger, dvs. 3 år. Spørgsmål 10: Hvad gør jeg, hvis jeg bliver ledig, før jeg helt kan opfylde 2 års reglen? Svar: Så længe du har ret til at få arbejdsløshedsdagpenge, er du ikke nødt til at gå på efterløn. Du kan eventuelt søge om at få dagpenge eller evt. supplerende dagpenge og i stedet vente og se tiden an, til du får de manglende timer op til de timer. Er du først gået på efterløn, før du opfylder 2-års reglen, mister du helt retten til senere at opfylde 2-års reglen. 17

18 10. Læs mere Hvis du vil vide mere, kan du finde yderligere oplysninger på vores hjemmeside Oversigt over andre relevante pjecer kan ses på A-KASSEN Pjecer og blanketter Pjecer fra A-kassen 18

19 19

20 Lederne Vermlandsgade København S Telefon Telefax

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959 Efterløn For medlemmer født efter 30/6 1959 1 2 Indhold 4 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 Hvornår kan du få efterløn 11.. Efterlønsbevis 13.. Efterløn hvor meget? 15.. Fradrag for pensioner

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 159/2012 (2. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Ikast Betonvarefabrik A/S (tidligere IBF Ringe A/S) (advokat Marlene Gjedde) I tidligere instanser

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere