Slutrapport. Implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport. Implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd"

Transkript

1 Slutrapport Implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte

2

3 VFC Socialt Udsatte 2006 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Slutrapport implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd med bidrag til kapitel 5 fra Line Elmegaard Juul 1. udgave VFC Socialt Udsatte Suhmsgade København K Tlf Fax CVR/SE: VFC Socialt Udsatte er en selvejende institution under Socialministeriet. Centrets formål er at indsamle, udvikle og formidle viden og praksiserfaring om socialt udsatte grupper. Centret skal desuden bidrage til udvikling af det sociale arbejdes metoder og medvirke til udvikling af handlingsperspektiver og konkrete løsningsforslag. Vi udfører undersøgelser, evalueringer, analyser og kortlægninger. Desuden tilbydes konsulentbistand i forbindelse med bl.a. metodeudvikling og udviklingsopgaver, faglig vejledning og undervisning. Vi løser opgaver i hele det offentlige system, særligt for statslige, amtslige og kommunale myndigheder. Vi arbejder både med rekvirerede opgaver og efter aftale med Socialministeriet. Læs mere på

4

5 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel SAMMENFATNING VFC SOCIALT UDSATTES ANBEFALINGER Tendenser og anbefalinger Generelle tendenser DATAINDSAMLING OG MONITORERING Arbejdsdeling Aktiviteter og opgaver Samarbejde og koordination Andre systemer for monitorering DEFINITIONER PÅ MENNESKEHANDEL IDENTIFICERING AF HANDLEDE KVINDER Definitioner på menneskehandel Fortolkning af definitioner Afgrænsning af definition migration, smugling, rufferi eller menneskehandel Aktørernes forskellige forståelser af kvindehandel Konsekvensen af manglende klarhed og konsistens Indikatorer på handel med kvinder INDSATSERNE I HANDLINGSPLANEN De implementerende sociale organisationer Det opsøgende arbejde Hotline Beskyttelsestilbuddet Sundhedsklinikken i Vejle Formidling og undervisning Krisecentre som alternativt beskyttelsestilbud BESKRIVELSE AF KVINDERNE Kvinder mødt via det opsøgende arbejde på gaden SAMARBEJDE OG NETVÆRKSAKTIVITETER Samarbejdet mellem de sociale organisationer og politiet Samarbejdet mellem de sociale organisationer Oversigt over nationalt samarbejde og netværk Oversigt over internationalt samarbejde og netværk MENNESKEHANDEL I GLOBALT PERSPEKTIV Handlens omfang de magiske tal Kvinder handlet til EU Hvordan foregår menneskehandel? Hvordan bekæmpes menneskehandel internationalt? AKTØRERNES ANBEFALINGER...67 Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte 1

6 10.1 Jeres anbefalinger til det videre forløb? Jeres samlede evaluering af indsatsen? REFERENCER...70 Oversigt over bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Reden-STOP Kvindehandel: RSK s information i format for indhold i sidste afrapportering til VFC Socialt Udsatte. Pro Vejle: Format for indhold i sidste afrapportering til VFC Socialt Udsatte. PROSTITUTION & KVINDEHANDEL: Format for indhold i sidste afrapportering til VFC Socialt Udsatte. Fyns Amts Krisecenter: Format for indhold i sidste afrapportering til VFC Socialt Udsatte. Rapport fra Århus Krisecenter. Spørgsmål til NEC/Rigspolitiet. Referat af Forårsseminar den 26. april 2006 i VFC. Notat til Ligestillingsministeriet om nationale rapportører om menneskehandel. Data om kvinderne i beskyttelsestilbuddet. Tendenser med hensyn til kvindernes oprindelsesregion. Viden om prostituerede fra Nigeria og Øst- og Centraleuropa. Indikatorer på kvindehandel. FN s anbefalinger til bekæmpelse af menneskehandel Anbefalinger fra Europakommissionens Ekspertgruppe om menneskehandel. EU's plan for bedste praksis, standarder og procedurer i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel. Bilag 16: Forkortelser Deltagerliste for GO/NGO netværket om kvindehandel. NEC P&K RSK Nationalt Efterforskningsstøttecenter PROSTITUTION & KVINDEHANDEL Reden-STOP Kvindehandel 2 Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte

7 1 Indledning 1.1 Handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel I 2002 udarbejdede regeringen en handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel med særligt fokus på udvikling af støttemuligheder til ofrene og forebyggelse af kvindehandel. Der blev afsat 30 mio. kr. i perioden 2003 til 2006 til implementering af handlingsplanen, som er gennemført under ledelse af Ligestillingsafdelingen. Fire parter har stået for de konkrete aktiviteter i handlingsplanen. Det drejer sig om Reden-STOP Kvindehandel, Pro Vejle, PROSTITUTION OG KVINDEHANDEL samt Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte. 1 Alle parters indsats er fuldt ud finansieret under handlingsplanen. Herudover har politiet været en vigtig samarbejdspartner ved gennemførelsen af aktiviteterne. Aktiviteterne omfatter bl.a. hotline henvendt til ofre samt prostitutionskunder, oprettelse af beskyttede opholdssteder for ofre, etablering af opsøgende teams med henblik på informationsformidling til potentielle ofre, iværksættelse af samarbejde mellem relevante myndigheder og samarbejde med hjemlandenes myndigheder og sociale organisationer med det formål at sikre ofre for menneskehandel adgang til støtte ved hjemsendelse. Som led i implementeringen er der sket en formalisering af samarbejdet mellem relevante offentlige og sociale organisationer, og der er løbende sket en kompetenceopbygning af alle aktører, som er i berøring med kvindehandel, herunder politi og sociale organisationer. VFC Socialt Udsatte har indsamlet viden og dokumenteret hele indsatsen med henblik på at opsamle erfaringer, som kan være med til at målrette den fremtidige indsats på området. Denne rapport indeholder en beskrivelse af og dokumentation for hele indsatsen. I rapportens kapitel 2 findes en sammenfatning og kapitel 3 indeholder VFC Socialt Udsattes samlede anbefalinger. Kapitel 4 handler om de metoder og aktiviteter, der er anvendt med henblik på at monitorere indsatsen, herunder skitsering af rapportørordning og nationalt referencesystem, mens kapitel 5 handler om definitioner på, hvornår der er tale om kvindehandel. 1 I 2005 blev handlingsplanen udvidet med et tillæg vedrørende forebyggelse og bekæmpelse med handel med børn. Red Barnet, Dansk Røde Kors, RSK og Tjek-punkt under Københavns Kommune har været involveret i implementeringen af dette tillæg om handel med børn. Se Tillæg til Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. Derudover har Malene Spanger i forbindelse med et forskningsprojekt på Roskilde Universitetscenter bidraget. Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte 3

8 I kapitel 6 præsenteres de tre sociale aktører, som har stået for de konkrete sociale aktiviteter, herunder deres indsats, metoder og resultater. Kapitel 7 indeholder oplysninger om de kvinder, som de sociale aktører har haft kontakt til, og kapitel 8 omhandler samarbejde og netværksaktiviteter i projektperioden. I kapitel 9 beskrives de internationale perspektiver omkring kvindehandel i et globalt perspektiv, og endelig indeholder kapitel 10 en oversigt over de anbefalinger, aktørerne har fremsat i deres seneste rapport til VFC Socialt Udsatte. Introduktion af de implementerende parter Nedenstående organisationer og projekter udgør de implementerende parter/ aktører, der henvises til i rapporten. Nationalt Efterforskningsstøttecenter (NEC). 1. januar 2005 ansatte Rigspolitiet, NEC en antropolog i medfør af de særlige puljemidler og aflønnet af Ligestillingsafdelingen. Hun skal i en projektstilling blandt andet virke som ice breaker mellem politiet, de sociale organisationer og de udenlandske kvinder, som er mulige ofre for kvindehandel til prostitution. Reden-STOP Kvindehandel (RSK) er en selvejende institution under KFUK s Sociale Arbejde. RSK driver beskyttelsestilbuddet for kvinder udsat for handel, de laver opsøgende arbejde på gaden og på massageklinikker i København og de driver en hotline om prostitution og kvindehandel. RSK har ansat fem kulturmedarbejdere, hvoraf tre har en udenlandsk baggrund og to er socialfagligt uddannet. RSK anvender faste vikarer til aften- og nattevagter i beskyttelsestilbuddet. Der er i øjeblikket tilknyttet 12 faste vikarer. Pro Vejle er et projekt finansieret af midler fra Ligestillingsafdelingen med base i Vejle Amt. Pro Vejle laver opsøgende arbejde på massageklinikker i Vejle og Sønderjyllands amter, samt driver en sundhedsklink i Fredericia målrettet udenlandske kvinder i prostitution. Pro Vejle har to ansatte. PROSTITUTION & KVINDEHANDEL (P&K) er et projekt finansieret af midler fra Ligestillingsafdelingen. P&K er forankret i Kvindemuseet i Århus. P&K laver dels opsøgende arbejde på massageklinikker i Århus, dels udvikler de undervisningsmaterialer og dels laver de formidlingsaktiviteter om prostitution og kvindehandel. P&K har en fuldtidsansat samt to deltidsansatte, de deltidsansatte er primært tilknyttet formidlingsog undervisningsaktiviteterne. Århus Krisecenter og Fyns Amts Krisecenter i Odense. Krisecentrene i Århus og Odense fungerer som alternative opholdstilbud til RSK s beskyttelsestilbud. Krisecentrene har flere års erfaring fra arbejde med voldsramte kvinder og har nu åbnet op for kvinder udsat for handel til prostitution. 4 Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte

9 2 Sammenfatning I sammenfatningen skitseres kort indholdet i rapportens enkelte kapitler for at give et overbliksbillede over indholdet i rapporten. Dog gives ikke resume af VFC Socialt Udsattes anbefalinger, der er listet i kapitel 3. Kapitel 4 Dataindsamling og monitorering Da Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel blev igangsat var erfaringsgrundlaget i Danmark omkring støtte til kvinder udsat for menneskehandel relativt begrænsede. Der var behov for at tænke nyt, der skulle udvikles nye faglige strategier, og der skulle samarbejdes på tværs af organisationer, institutioner og myndigheder. VFC Socialt Udsatte fik til opgave at overvåge projektudviklingen og dokumentere indsatsen i projektperioden. Til dette formål blev der ved projektstart udviklet indikatorer for såvel overordnede mål for indsatsen som for konkrete aktiviteter i handlingsplanen. Indikatorerne indeholdt både kvalitative og kvantitative elementer og har været pejlemærker for projektets fremskridt og forventede resultater. De fungerede som fælles referenceramme for projekthaverne og har været et vigtigt redskab for det praktiske samarbejde. VFC Socialt Udsatte har monitoreret indsatsen bl.a. via koordinerende møder med projektparterne, og via feltarbejde i RSK. I kapitlet beskrives desuden to andre måder at organisere monitoreringen og indsamlingen af data på: nationale referencesystemer og nationale rapportører. Kapitel 5 Definitioner på menneskehandel identificering af handlede kvinder Kapitel 5 indeholder dels en teoretisk diskussion af begrebet menneskehandel herunder beskrivelse af og fortolkningsmuligheder af definitioner på menneskehandel - dels en skitsering af de danske implementerende parters forståelser af begrebet og identificeringsmåder i praksis. Palermo-protokollens definition og den danske lovtekst er i praksis vanskelige at håndtere, da mange sager befinder sig i en gråzone mellem migrationsprostitution og kvindehandel. Det er derfor vigtigt at få defineret denne gråzone. De danske aktører har forskellige fortolkninger af definitionen. Politiet fokuserer i høj grad på tvangs-elementet, hvorimod RSK fremhæver udnyttelses-aspektet i definitionen. Nogle sociale organisationer angiver, at de møder mange handlede kvinder mens en social organisation ikke kan vurdere, hvorvidt kvinderne er handlet og efterlyser klarhed i anvendelsen af begrebet. Den manglende klarhed og konsistens har konsekvenser på et både politisk og videnskabeligt plan. Dels er det vanskeligt at identificere ofre og målrette indsatserne og dels forhindres opbygning af en valid vidensdatabase, der kan danne grundlag for politiske beslutninger. De sociale organisationer arbejder ud fra indikatorer på kvindehandel og selvidentifikation. Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte 5

10 Kapitel 6 indsatserne i handlingsplanen I kapitel 6 introduceres de sociale organisationer, der har arbejdet med implementeringen af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. Kapitlet beskriver indholdet i de sociale organisationers forskellige aktiviteter, samt metodiske tilgange til det sociale arbejde. RSK driver et beskyttelsestilbud for ofre for kvindehandel, en hotline om kvindehandel, hvor ofre, kunder, journalister samt den almindelige offentlighed kan få information om handel med kvinder. Desuden foretager RSK opsøgende arbejde blandt prostituerede på gaden og på massageklinikker i København. Pro Vejle driver en sundhedsklinik for kvinder i prostitution. Sundhedsklinikken er placeret i Fredericia, men besøges af kvinder fra Vejle og Sønderjyllands amter. Derudover laver Pro Vejle opsøgende arbejde blandt prostituerede på massageklinikker i Vejle Amt og Sønderjyllands Amt. P&K er placeret i Århus, hvor de dels laver opsøgende arbejde blandt prostituerede på massageklinikker i Århus, dels laver undervisnings- og formidlingsaktiviteter omkring kvindehandel og prostitution. Kapitel 7 beskrivelse af kvinderne I kapitel 7 har VFC Socialt Udsatte samlet alle data om de kvinder, som de tre sociale aktører RSK, Pro Vejle og P&K har mødt i det opsøgende arbejde De indsamlede data viser, at de prostituerede udenlandske kvinder ikke udgør en homogen gruppe. Der er fx forskelle i de prostitueredes alder og oprindelseslande, når man sammenligner de prostituerede i Hovedstadsområdet med de prostituerede i Vejle Amt og Sønderjyllands Amt samt i Århus-området. Materialet viser, at der findes 4 store grupper af prostituerede udenlandske kvinder. Man må dog være opmærksom på, at der kan være store forskelle i kvindernes situation inden for grupperne. En gruppe afrikanske kvinder, der arbejder på gaden i København En gruppe kvinder fra Øst- og Centraleuropa, der arbejder på gaden i København En gruppe thailandske kvinder, der arbejder på massageklinikker i Hovedstadsområdet. Hovedparten af dem er i alderen år, og de bor på hotel eller hos venner/bekendte. Der er stor udskiftning af kvinder på klinikkerne En gruppe thailandske kvinder, der arbejder på massageklinikker i Århusområdet eller i Vejle amt og Sønderjyllands amt. Hovedparten af dem er i alderen fra 25 år og opefter, og de bor enten på egen bopæl eller på massageklinikken. Følgende fællestræk findes for de fleste af de kvinder, som aktørerne har været i kontakt med: 6 Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte

11 Kvinderne bliver udnyttet og er i en sårbar situation og falder dermed ind under definitionen på handlede kvinder, jf. kapitel 5. Kvinderne er enlige Kvinderne har forsørgerpligt over for børn, forældre og anden familie Kvinderne har tidligere levet som prostituerede enten i Danmark, i andre vesteuropæiske lande eller i hjemlandet. Kapitel 8 samarbejde og netværksaktiviteter I kapitlet beskrives samarbejdet mellem politi og de sociale organisationer samt samarbejdet de sociale organisationer imellem. Derudover gives en oversigt over de nationale og internationale netværksaktiviteter, der er pågået i perioden. Samarbejdet mellem politi og de sociale organisationer fungerer generelt positivt. Det er delvist formaliseret med nedskrevne retningslinjer og løbende netværksmøder, og delvist uformaliseret med ad hoc løsninger. Flere af de sociale organisationer efterlyser en tydeligere rolle- og ansvarsfordeling, der klart definerer, hvem der gør hvad og hvornår ved fx gennemførelse af razziaer og afhøringer af udenlandske prostituerede. Politiet og RSK har en løbende diskussion om tavshedspligt i forhold til informationsudveksling/anmeldelsespligt, og politiet efterlyser her formaliserede retningslinjer. Tillid og kendskab til hinandens fagområder og grænser fremhæves som grundstenene til et godt samarbejde. Der peges på, at mandataftalen evt. bør revideres på enkelte punkter især i forhold til, at der er én central koordinator frem for at de lokale aktører kontaktes direkte af det lokale politi. Kapitel 9 menneskehandel i globalt perspektiv Kapitel 9 fokuserer på menneskehandlens omfang set i et globalt perspektiv. Der gives overordnede beskrivelser af, hvordan menneskehandel foregår og bekæmpes internationalt. Menneskehandel er den tredje mest lukrative form for organiseret kriminalitet efter våben- og narkohandel. Der florerer mange forskellige statistikker om omfanget af menneskehandel fra til 4 millioner mennesker på verdensplan 2, som dog sjældent er baseret på gennemskuelige metodiske teknikker. Internationalt arbejdes der ud fra tre overordnede strategier i bekæmpelsen af menneskehandel: Forebyggelse af menneskehandel, retsforfølgelse af menneskehandlere samt beskyttelse og støtte til ofrene for menneskehandel. I EU-regi er der udarbejdet en handlingsplan, der beskriver den bedste praksis, standarder og procedurer i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel 3. 2 FAFO (2005), Se Bilag 15. Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte 7

12 Kapitel 10 anbefalinger Aktørerne er alle blevet opfordret til at fremføre deres anbefalinger til det videre arbejde med bekæmpelse af kvindehandel. I kapitel 10 er anbefalingerne gengivet. For at gøre kapitlet mere overskueligt er anbefalinger inddelt i følgende grupperinger: Anbefalinger om beskyttelsestilbuddet Anbefalinger til metoder i det sociale arbejde og kompetenceopbygning af medarbejdere Anbefalinger i forhold til organisering og koordinering af indsatsen Anbefalinger til samarbejdet med andre aktører Andet Aktørernes samlede evaluering af indsatsen Det generelle indtryk er, at indsatsen som helhed har været god. Den bør fortsættes og styrkes i de kommende år, og der skal bygges videre på det etablerede samarbejde og den viden, der er opnået i projektperioden. 8 Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte

13 3 VFC Socialt Udsattes anbefalinger 3.1 Tendenser og anbefalinger Dette afsnit bygger på aktørernes oplysninger og data, som er høstet fra de sidste 3 års arbejde med regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. Herudover er inddraget oplysninger og data, som er indhentet gennem studieture til en række vesteuropæiske lande samt ved international monitorering. 3.2 Generelle tendenser Da regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel blev iværksat i 2003 var det almindelige billede i offentligheden, at en handlet kvinde var en kvinde, som var blevet tvunget af bagmænd til at rejse til Danmark for at prostituere sig. Kvinden var ved udøvelse af vold, løgne og trusler blevet lokket eller tvunget til at rejse til landet for at blive prostitueret, uden at hun på forhånd var klar over, hvad hun skulle gøre. Kvinden blev holdt fanget og havde ikke mulighed for at kontakte sin familie eller andre personer. Hun skulle aflevere alle de penge, hun tjente, til bagmændene. 4 De sociale aktører er i projektperioden kun stødt på få kvinder, som passer til denne beskrivelse. Det kan ikke udelukkes, at der findes flere, men det er ikke lykkedes at finde frem til dem i det opsøgende arbejde på gaderne og massageklinikkerne. Muligvis findes kvinderne i særlige miljøer fx i escort miljøet, som det har vist sig vanskeligt at få adgang til. Til gengæld er de sociale aktører stødt på andre grupper af udenlandske kvinder. En del af dem vidste, at de skulle arbejde som prostituerede, inden de kom til Danmark. En del kendte også til arbejdsbetingelserne. Nogle af kvinderne er kommet frivilligt og har indvilget i at betale en stor sum penge til bagmænd for at blive transporteret til Danmark. Andre er blevet lokket hertil ved løfter om arbejde. En del kommer via andre europæiske lande, hvor de også har levet som prostituerede i en periode. De fleste udnyttes af bagmænd eller alfonser. En del af dem er handlet for flere år tilbage i andre lande, men fastholdes i prostitution af forskellige grunde, først og fremmest af økonomiske årsager. Kvinderne kommer næsten altid fra fattige kår i deres hjemlande. De ser ikke andre muligheder for at betale en eventuel gæld tilbage til bagmænd og forsørge deres familier end ved at leve som prostituerede i et vesteuropæisk land. Fælles for en stor del af disse kvinder er, at de ikke ønsker at komme tilbage til deres hjemlande, dels fordi de ikke ser nogen muligheder for at forsørge sig selv og deres familier i hjemlandet, dels fordi de 4 Af udbudsmaterialet vedr. konkrete aktiviteter i regeringens handlingsplan fremgår det, at kvinder, der har været udsat for menneskehandel, sandsynligvis er blevet bragt til Danmark af bagmænd og mellemmænd ved brug af tvang, vold eller falske løfter etc. for at blive udnyttet til prostitution. Ofrene vil ofte være bragt til landet af organiserede bagmænd, som holder dem isoleret under deres ophold. Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte 9

14 frygter for repressalier fra familie og bagmænd og ikke stoler på, at myndighederne i deres hjemlande vil hjælpe dem. Et væsentligt resultat af det opsøgende arbejde i projektperioden er, at billedet af handlede kvinder er mere nuanceret, og at målgruppen er bredere end man på forhånd havde mulighed for at vide, da handlingsplanen blev søsat. De sociale tilbud er blevet tilbudt og anvendt af prostituerede udenlandske kvinder, som formentlig ikke var kidnappede og handlede i den forstand, som handlingsplanen oprindeligt var fokuseret på. Det har bl.a. vist sig ved, at kun få kvinder har ønsket at tage mod tilbud om ophold på beskyttelsestilbuddet eller på krisecentrene, fordi de ikke ønsker at rejse hjem. Mange af kvinderne har taget mod sundhedstilbud fra de sociale aktører i form af lægehjælp, tandlægehjælp, glidecreme, kondomer og lignende tilbud, som har lettet deres hverdag som prostituerede. VFC Socialt Udsatte har følgende anbefalinger til det fremtidige arbejde på området: Anbefalinger vedr. det opsøgende arbejde I det fremtidige arbejde er det meget vigtigt at have for øje, at de handlede kvinder ikke er en homogen gruppe, men en gruppe af kvinder, der har forskellig baggrund og forskellige behov for hjælp. Indsatsen og tilbuddene skal ses i sammenhæng hermed og målrettes, så de passer til den enkelte kvindes behov og situation. Der skal arbejdes på yderligere at optimere og effektivisere identificeringen af handlede kvinder, blandt andet via udvikling af fælles indikatorer på kvindehandel. Det er væsentligt, at identificeringsmåderne hele tiden udvikles og forbedres. Derudover skal relevante aktører have kendskab til indikatorer for kvindehandel for at kunne bidrage til identificering af ofre. Det er vigtigt, at alle aktører på feltet arbejder mod samme mål, således at man kan sikre, at indsatsen målrettes de kvinder, som har størst behov for hjælpen. Der er brug for en fælles værdimålsætning i det videre arbejde. Skal prostitution betragtes som et socialt problem, eller er det kvinders eget valg at vælge at prostituere sig? Er hovedformålet med indsatsen at bringe kvinderne ud af prostitution eller er hensigten at lindre kvindernes situation, og hjælpe dem til at leve som prostituerede fremover, så længe de selv ønsker det. Flere af de sociale aktører har oplyst, at mange af kvinderne er meget interesserede i at benytte de sociale og sundheds-relaterede tilbud, men ikke ønsker at komme ud af prostitutionen, da de ikke ser det som en mulig løsning på deres aktuelle situation. Det er vigtigt at overveje, hvilke udenlandske prostituerede og hvilke netværk, der ikke opnås kontakt til via det socialt opsøgende arbejde på gaden og på massageklinikkerne. Fx escort miljøet, som det har vist sig vanskeligt at få adgang til. Der er brug for at udvikle metoder, som giver adgang til de lukkede miljøer, hvor der kan være handlede kvinder, som aktørerne endnu ikke har kunnet få kontakt til. For at få et bedre overblik over omfanget af udenlandske og potentielt handlede kvinder i Danmark kan afsøgningsområderne hvor der foretages opsøgende arbejde - udvides i det omfang, det er muligt og passende, således at den 10 Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte

15 geografiske afdækning af miljøet udvides. For nuværende gennemføres der ikke opsøgende arbejde målrettet udenlandske prostituerede i Nordjylland, Vestjylland, på Fyn og Øerne samt på Sjælland med undtagelse af hovedstadsområdet. Den 1. januar 2006 blev Kompetencecenter Prostitution etableret. Kompetencecenter Prostitution er et landsdækkende center med opsøgende teams rettet mod danske prostituerede, herunder kvinder med udenlandsk baggrund men med dansk opholdstilladelse. Det er vigtigt at Kompetencecenter Prostitution tænkes ind i organiseringen af en geografisk udvidelse af det videre arbejde på prostitutionsområdet sammen med de eksisterende sociale aktører. Der er en risiko for, at de to handlingsplaner Et andet liv og Handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel ikke komplementerer hinanden i tilstrækkelig grad. Det er uhensigtsmæssigt med en opdeling af det socialt opsøgende arbejde i målgrupperne: handlede samt udenlandske prostituerede og prostituerede med varigt ophold i Danmark. Opdelingen er blandt andet uhensigtsmæssig, fordi der på massageklinikker ofte opholder sig både udenlandske og danske kvinder. Socialarbejdere fra Kompetencecenter Prostitution har stødt på udenlandske prostituerede, som kunne være handlede 5. Det er heller ikke usandsynligt, at de opsøgende medarbejdere under handlingsplanen til bekæmpelse af kvindehandel støder på prostituerede med varigt ophold. Det bør derfor overvejes, hvordan styringen og koordineringen kan styrkes og tilrettelægges så ressourcerne anvendes bedst muligt. Anbefalinger vedr. beskyttelsestilbuddet Det skal være klart for alle aktører, hvad beskyttelsestilbuddet omfatter (herunder sikkerhedsprocedurer), ligesom det skal være klart, hvad krisecentrene i Odense og Århus kan tilbyde kvinderne. Opholdslængden bør vurderes løbende. Det blev i foråret besluttet at udvide opholdstiden fra 15 til 30 dage. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvordan tidsperioden bedst anvendes i relation til at sikre kvindernes tilbagevenden og deres muligheder for anden levevej end prostitution i deres hjemlande. Der er brug for klare retningslinjer for, hvilke kvinder, der kan opholde sig i beskyttelsestilbuddet og gøre brug af de tilbud, der findes. Er det udelukkende kvinder, der skal sendes hjem og/eller kvinder, der har lovligt ophold i Danmark? Det skal der tages stilling til i det videre arbejde. Anbefalinger vedr. samarbejde og netværksaktiviteter Der er i forbindelse med handlingsplanen iværksat et helt unikt samarbejde mellem politiet, de sociale NGO er og de sociale myndigheder. Det er vigtigt, at dette samarbejde fortsættes og styrkes. Der har i projektperioden været afholdt en lang række møder på flere forskellige niveauer. Det har været nødvendigt i opstartfasen, men det vurderes, at der ikke er brug for den samme mødeaktivitet i den kommende handlingsplans periode, idet der nu - både på 5 En information, der er videreformidlet til de sociale organisationer, der arbejder med denne målgruppe. Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte 11

16 organisationsniveau og på det personlige plan - er udviklet et kontaktnet, som kan anvendes i det daglige arbejde. Men det er en fordel, at der også fremover er et bredt forum, hvor erfaringer og informationer kan udvikles. Det er væsentligt - og til gavn for både politi og den handlede kvinde - at den koordinerende aktør husker at henvise til de eventuelle lokale aktører, der måtte have kendskab til en sag, jf. mandataftalen, som er omtalt i kapitel 8. Udenrigsministeriet er involveret i flere små lokale projekter mod kvindehandel og giver bidrag til organisationer, der bekæmper kvindehandel og støtter ofre. Mulighederne for et bredere samarbejde mellem de sociale og udenrigsministerielle myndigheder bør overvejes omkring hjemsendelse af handlede prostituerede kvinder med henblik på at hjælpe de kvinder, der ikke ser muligheder for at vende tilbage til deres hjemland, fordi de ikke kan brødføde sig selv og deres familie. Måske kunne disse kvinder ved hjælp af små midler til fx kurser i syning, pc-kurser mv. i deres hjemlande blive i stand til at skabe sig en ny tilværelse i deres hjemlande. Der er netop åbnet mulighed for i Norge at give handlede kvinder en pose penge på NOK, når de rejser tilbage til deres hjemlande, med henblik på at udvikle deres muligheder for at uddanne sig og ernære sig ved almindeligt arbejde. Man bør følge de norske erfaringer på dette felt og vurdere, om det er en metode, der kan være med til at bringe kvinderne ud af prostitution, og som måske kan indtænkes i den danske indsats. I løbet af projektperioden er det blevet tydeligt, at der mangler afklaring vedr. begreberne anonymitet og informationsudveksling/anmeldelsespligt. For eksempel i hvilke situationer, de sociale aktører er forpligtede til at inddrage politiet. Det anbefales derfor, at der i det videre arbejde afsættes tid og plads til at drøfte disse begreber med henblik på at nå frem til en fortolkning, der kan være med til at optimere samarbejdet mellem de sociale aktører og politiet. Anbefalinger vedr. koordinering og styring Mange aktører er involveret i aktiviteterne omkring implementeringen af handlingsplanen. Aktørerne har stor viden og vilje til at forbedre indsatsen i forhold til de handlede kvinder. Der er drøftet og udviklet fælles metoder m.m. i det sociale arbejde bl.a. på seminarer. Der er også gjort forsøg på at udvikle en fælles vidensindsamling, der sikrer, at alle data kan arbejde sammen. Det anbefales, at man i det videre forløb lægger vægt på, at den viden, der opnås i det opsøgende arbejde, indsamles på en systematisk måde, således at der kan oprettes en database med sammenlignelige data fra alle involverede aktører. Databasen skal indeholde data om alle udenlandske prostituerede kvinder i hele landet. Det vil give et bedre vidensgrundlag for den sociale indsats og for politiske beslutninger på området. Der er mange aktører på banen, og erfaringerne peger på, at der er behov for en stærkere styring og koordinering med henblik på at tilrettelægge og udføre det opsøgende arbejde. Der er behov for klare retningslinjer omkring arbejdsdeling og procedurer, som er kendt af og efterleves af de involverede aktører. Det er nødvendigt, at personbårne samarbejdsrutiner og procedurer formaliseres og institutionaliseres, så der opnås en klar rollefordeling og arbejdsdeling, hvor alle parter ved, hvem, der gør hvad, hvornår etc. 12 Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel December 2002 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF KVINDEHANDEL Udgivelsesår: December 2002 Udgave, oplag: 1. udgave, 1000 stk. ISBN 87-91292-05-0

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET Kl. 15.44 sætter du dig ind i toget på Københavns Hovedbanegård, og kl. 20.16 ankommer du til Hamburg. Undervejs har du dårligt registreret, at du har

Læs mere

EVALUERING AF HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL

EVALUERING AF HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD EVALUERING AF HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 Rapport om Rigspolitiets fact-finding mission i november 2000 til de baltiske lande vedrørende kvindehandel

Læs mere

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemeddelelse 28-04-2008 12:01:00 Tilbud om beskyttelse og uddannelse til ofre for menneskehandel Ny privat organisation vil give udenlandske sexslaver

Læs mere

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE-HANDEL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKEHANDEL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk Rammemodellen Rammemodellen fra 2011 3 myndigheder en indsats på tværs. Talt med mere end 600 og mere end 200 har haft aftaler. Erfaring og behov blev tydelige og bragt videre, bl.a. ind i arbejdet med

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at:

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at: Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Den Danske Handlingsplan imod Omskæring af Kvinder Alle former for pigeomskæring er forbudt i Danmark og straffes efter Straffelovens 245 og 246.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere