134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)"

Transkript

1 Statistik Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder i prostitutionsmiljøet. Omkring 9% af de samlede kontakter var til mindreårige størstedelen via Røde Kors. *Den opsøgende indsats dækker landsdækkende arbejde på klinikker, på gaden, i fængsler og asylsystemet, de mobile sundhedstilbud, Mødestedet på Vesterbro og Drop-in i Fredericia. 2. Identifikationer Af de samlede kontakter er 60 personer officielt vurderet som ofre for menneskehandel; 51 af Udlændingestyrelsen (US) og 9 af Center mod Menneskehandel (CMM). Figur 1: Antal identifikationer fordelt pr år på CMM og US Tallet er ikke et udtryk for, hvor mange personer der er handlet til Danmark i 2011, men siger alene noget om, hvor mange personer der officielt er vurderet som ofre for menneskehandel. Det faktiske omfang af personer, der handles til Danmark, formodes at være højere end antallet af personer, der officielt vurderes som ofre for menneskehandel. Identifikationer fordelt på kontaktform Omkring ¾ af de personer, der officielt er vurderet handlet til Danmark, er mødt i forbindelse med politiets indsats. Af de resterende er langt de fleste mødt i forbindelse med det opsøgende arbejde.

2 Figur 2: Identifikationer fordelt på kontaktform 2011 Identifikationer fordelt på nationaliteter De officielt vurderede ofre for menneskehandel har oprindelse i 16 forskellige lande, hvoraf omkring halvdelen er afrikanske lande. Personer fra Afrika udgør mere end 50% af det samlede antal. Herefter følger Asien med 18%, Europa med 13% og Latinamerika med 10%. For første gang er der i 2011 identificeret en person fra Mellemøsten. Figur 3: Ofre for menneskehandel fordelt på afsenderområde 2011 Med 18 personer vurderet handlet til Danmark, svarende til omkring 1/3 af det samlede antal, er Nigeria det enkelte land, der fylder mest i statistikken. Med 11 personer udgør Thailand omkring 1/6 og 8 personer fra Uganda udgør omkring 1/8. Sammen med Rumænien og Brasilien, med henholdsvis 5 og 4 ofre for menneskehandel, udgør ovennævnte de enkelte lande, hvorfra der er flest identificerede ofre for 2/11

3 menneskehandel. Herudover er opgørelsen på nationaliteter præget af få handlede fra mange forskellige lande. Figur 4: Ofre for menneskehandel fordelt på nationalitet 2011 CMM vurderer, at overrepræsentationen af tredjelandsborgere med ulovligt ophold blandt de personer der er vurderet handlet, skyldes at personer med lovligt ophold, eksempelvis EU-statsborgere, er mindre tilbøjelige til at lade sig identificere. Det kan skyldes, at de via deres EU-statsborgerskab har flere rettigheder og muligheder i Danmark, end personer fra 3. lande. Identifikationer fordelt på udnyttelse sform 56 personer, svarende til 93% af de vurderede ofre for menneskehandel, er handlet til prostitution. Tvangsarbejde og kriminalitet fylder ganske lidt i statistikken for 2011, med 3 handlet til tvangsarbejde og 2 til kriminalitet. Af de 56 der er handlet til prostitution er 54 kvinder og 2 transkønnede. 3 kvinder heraf én mindreårig er identificeret som ofre for menneskehandel til tvangsarbejde 2 i form af husarbejde og 1 i form af rengøring på kontorer og skoler. 2 kvinder er handlet til at begå kriminalitet. 3/11

4 Figur 5: Ofre for menneskehandel fordelt på form for udnyttelse 2011 Identifikationer fordelt på køn 58 af de 60 personer der er identificeret som ofre for menneskehandel er kvinder og 2 er transkønnede. Der er i 2011 ikke identificeret mandlige ofre for menneskehandel. Figur 6: Ofre for menneskehandel fordelt på køn 2011 Identifikationer fordelt på alder Aldersmæssigt fordeler de identificerede ofre for menneskehandel sig fra år, med en gennemsnitsalder på omkring 30 år på identifikationstidspunktet. Størstedelen er i alderen år. 4/11

5 Figur 7: Ofre for menneskehandel fordelt på alder 2011 Gennemsnitsalderen varierer for de forskellige nationalitetsgrupper, men som det er set tidligere har personer fra Europa den laveste gennemsnitsalder på identifikationstidspunktet. Gennemsnitsalder Latinamerika: 26-51år, med en gennemsnitsalder på 37,6 på identifikationstidspunktet. Asien: år, med en gennemsnitsalder på 33,4 på identifikationstidspunktet. Afrika: år, med en gennemsnitsalder på 30 på identifikationstidspunktet. Europa: år, med en gennemsnitsalder på 25,8 på identifikationstidspunktet. Mindreårige Der er i 2011 foretaget menneskehandelsinterviews med 80 mindreårige i regi af Røde Kors. Via det øvrige opsøgende sociale arbejde er der etableret kontakt til ganske få dokumenteret mindreårige. 2 mindreårige er vurderet handlet i Begge er piger fra Afrika, på henholdsvis 16 og 17 år. Den ene af pigerne blev udnyttet til husarbejde og blev identificeret i forbindelse med opsøgende arbejde i Røde Kors regi; den anden blev udnyttet i prostitution og blev identificeret i forbindelse med politiets indsats. Den ene af pigerne har efterfølgende fået meddelt asyl og den anden er forsvundet efter 184 dage på krisecenter. Forløb efter identifikation Alle personer der er identificeret som ofre for menneskehandel har fået tilbud om støtte under handlingsplanen. Nogle har afslået tilbud, andre har taget imod og er efterfølgende forsvundet/trådt ud af tilbud, mens endnu andre har modtaget en forberedt hjemsendelse eller anden form for støtte i forbindelse med hjemrejse. Ophold på krisecentre 5/11

6 47 personer som er vurderet handlet i 2011 blev indkvarteret på krisecenter (RI s krisecenter, Røde Kors Kvindecenter og krisecentre under LOKK). Heraf havde 15 fortløbende ophold ved årets udgang. Figur 8: Ophold på krisecenter fordelt på antal dage 2011 Privat indkvartering 5 personer blev privat indkvarteret efter identifikation. 3 var fortløbende indkvarteret ved år ets udgang, 1 er efterfølgende forsvundet og 1 er rejst hjem på egen hånd. Forberedt hjemsendelse 11 af de personer der blev vurderet handlet i 2011 modtog en forberedt hjemsendelse via IOM i Samlet modtog 12 personer en forberedt hjemsendelse via IOM i /11

7 Figur 9: Samlede antal forberedte hjemsendelser v. IOM 2011 Hjemrejse i øvrigt 3 har modtaget støtte til at rejse hjem via CMM/Social organisation. 4 er efter eget ønske sendt hjem via politiet. 3 er rejst hjem på egen hånd. Ønskede ikke tilbud/støtte 3 personer vurderet handlet i 2011 ønskede umiddelbart ikke at tage imod tilbud. Forsvundet 13 personer vurderet handlet i 2011, er forsvundet/trådt ud af tilbud; heraf 10 under ophold på krisecenter og 1 under ophold i privat regi. Ophold 2 personer vurderet handlet i 2011 (heraf én mindreårig) er efterfølgende meddelt asyl. Figur 10: Opkald på hotline fordelt på henvender 2011 Politi I 2011 modtog CMM 99 opkald fra politiet. 47 opkald drejede sig om personer i politiets varetægt, hvor politiet anmodede om at få en socialarbejder ud for at foretage identifikationssamtaler. 19 opkald drejede sig om kommende politiaktioner, hvor politiet anmodede om, at socialarbejdere kunne stå standby til at foretage eventuelle identifikationssamtaler. 33 opkald drejede sig om opfølgning, afklarende spørgsmål etc. 7/11

8 Figur 11: Opkald på hotline fra politiet fordelt på karakter 2011 Opkald fra politiet resulterede i, at socialarbejdere fra CMM i 2011 var i kontakt med 134 udenlandske personer i politiets varetægt. 47 af disse blev efterfølgende vurderet handlet. Opsøgende indsats gaden København Der er i 2011 foretaget 42 gadevagter i prostitutionsmiljøet i København. Der er observeret 608 kvinder, heraf vurderes 119 at være nye i miljøet. Det skal pointeres, at det i det opsøgende arbejde på gaden kan være svært at vurdere, hvorvidt en person er mødt før eller ej. Tallet skal derfor tages med forbehold. De personer der vurderes at være nye i miljøet fordeler sig på følgende nationaliteter: Figur 12: Personer mødt på gaden fordelt på nationalitet /11

9 Ingen personer er i 2011 officielt identificeret som handlet i forbindelse med det opsøgende arbejde på gaden i København. Opsøgende indsats klinikker Der er i 2011 foretaget besøg på 414 klinikker i forbindelse med CMM s opsøgende arbejde. Socialarbejdere fik kontakt på de 340. Ved besøgene er der opnået personlig kontakt til 463 personer, primært kvinder. Af disse vurderes 241 at være gengangere. Som det er tilfældes med indsatsen på gaden, kan det i det opsøgende arbejde på klinikker være svært at vurdere, hvorvidt en person er mødt før eller ej. Tallet skal derfor tages med forbehold. Der er ved besøgene mødt 13 transseksuelle og 11 mænd. De resterende er kvinder. I ét enkelt tilfælde har socialarbejdere registreret en kvinde som offer for menneskehandel. Kvinden ønskede dog ikke støtte under handlingsplanen. I 79 tilfælde har socialarbejdere registreret, at der var indikatorer påog dermed mistanke om menneskehandel. I det omfang personerne har ønsket det, har de modtaget støtte via de opsøgende medarbejdere og anonyme sociale tilbud under handlingsplanen. Klar tindens til, at personer fra Thailand fylder mest i denne gruppe. Da registreringen på nationalitet i dele af 2011 har slået fejl, gives der ikke et udtømmende statistik på nationalitetsfordelingen. Der er dog en helt klar tendens til, at personer fra Thailand udgør den største gruppe på omkring 1/3. Herefter fylder Afrika, med en overvægt af personer fra Nigeria, og Central- og Østeuropa, med forholdsvis mange personer fra Rumænien, mest i statistikken. Mødestedet / Sundhedsklinikken på Vesterbro Mødestedet i Colbjørnsensgade er i 2011 anvendt 3384 gange. CMM vurderer at der har været en tilgang på ca. 200 personer i Antal unikke brugere i 2011 ca. 366 Antal brugere pr. åbningsdag 3-47 Antal brugere i gennemsnit pr. åbningsdag 23 Antal personer der er vurderet handlet i forbindelse med MØS 1 Antal gange sundhedstilbuddet er benyttet ca. 500 Antal gange sundhedstilbud er benyttet pr. kvinde 1-9 Antal henvisninger til aborter 45 9/11

10 Figur 13: Antal unikke personer i MØS fordelt på nationalitet 2011 Mobilt sundhedstilbud Midt- og Nordjylland Via det mobile sundhedstilbud er der i 2011 opnået kontakt til 89 personer. Heraf er 88 kvinder og 1 transkønnet. Af de samlede kontakter er 9 med sikkerhed mødt tidligere. Alle de personer der er mødt har fået udleveret materiale om tilbud og 74 har taget imod tilbud om sundhedsundersøgelse. I 2011 er 1 kvinde fra Thailand officielt vurderet som offer for menneskehandel, efter kontakt via det mobile sundhedstilbud. Kvinderne er i alderen år og fordeler sig nationalitetsmæssigt som følgende: Figur 14: Antal personer mødt via det mobile sundhedstilbud fordelt på nationalitet /11

11 Drop-in / Sundhedsklinikken Fredericia (Syddanmark)* Drop-in i Fredericia er i 2011 anvendt 526 gange Pro Vest vurderer at 230 er gengangere Antal brugere i gennemsnit pr. uge 10,3 Antal forskellige nationaliteter 23 Antal gange sundhedstilbuddet er benyttet 164 Antal gange i gennemsnit pr. åbningsdag 3,2 Antal nye kvinder der har benyttet sundhedstilbuddet 45 Mobilt sundhedstilbud Syddanmark Via det mobile sundhedstilbud i Syddanmark er der foretaget 130 besøg på massageklinikker. Der er herigennem opnået 166 personlige kontakter. 118 kvinder har i den forbindelse taget imod tilbud om sundhedsundersøgelse. Disse kontakter er medregnet i ovenstående opgørelse på indsats på klinikker. Opsøgende indsats gaden i Odense I 33 tilfælde har socialarbejdere udført opsøgende arbejde i gademiljøet i Odense. I den forbindelse er der opnået kontakt til 24 kvinder, fordelt på 6 nationaliteter. 110 gange har socialarbejdere haft kontakt til de 24 kvinder. 17 af kvinderne modtog konsultation i sundhedsklinikken i Fredericia. Disse kontakter er medregnet i ovenstående opgørelse på indsats på klinikker. 11/11

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

NOTAT. Dato: 24.6.2010 Sagsnr: MWI mwi@servicestyrelsen.d k. Majken Wiingaard. Fra: Til:

NOTAT. Dato: 24.6.2010 Sagsnr: MWI mwi@servicestyrelsen.d k. Majken Wiingaard. Fra: Til: NOTAT Fra: Til: Resumé: Majken Wiingaard Prostitutionsfeltet er komplekst og under løbende forandring over tid. Dette notat har alene fokus på migrantprostituerede. Det anslås, at knap halvdelen af de,

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

Menneskehandel Sluse og pusterum På vej til et nyt liv

Menneskehandel Sluse og pusterum På vej til et nyt liv Social Fokus udsat december 2009 Menneskehandel Socialt set Sluse og pusterum Et tilbud til udenlandske prostituerede På vej til et nyt liv Italiens hjælp til ofrene fra min stol Anette Nicolaisen Kriminelt

Læs mere

Antal henvendelser per kvartal

Antal henvendelser per kvartal Statistik for Kirkens Korshær Kompasset andet kvartal 214 Tal trukket den 1.juli 214 Kompasset er nu gået ind i det andet kvartal i Kompassets andet år. Der har været 216 åbningsdage tre dage ugentligt.

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE

EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE Til Justitsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE SÅRBARE UDLÆNDINGE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 23. AUG. 2011 31. DEC. 2013 APRIL 2014

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 23. AUG. 2011 31. DEC. 2013 APRIL 2014 RAPPORT 23. AUG. 2011 31. DEC. 2013 APRIL 2014 Sundhedsklinik for udokumenterede migranter Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp FORORD I august 2011 åbnede

Læs mere

Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år

Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år Nyt fra December 2014 Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år For første gang er der gennemført en egentlig analyse af, hvor mange illegale indvandrere der opholder sig i Danmark.

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11

Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11 Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 25/2 11 om perspektiv- og handlingsplan 2011. (Redegørelse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2014 15. APRIL 2015

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2014 15. APRIL 2015 RAPPORT 2. AUG. 211 31. DEC. 21 15. APRIL 215 Sundhedsklinik for udokumenterede migranter Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp rødekors.dk Forord Der er

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

Slutrapport. Implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd

Slutrapport. Implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd Slutrapport Implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte VFC Socialt Udsatte

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold 1 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemformulering. Hvordan foregår kvindehandel? Hvordan lever handlede kvinder? Hvorfor stikker kvinderne ikke af?

Indholdsfortegnelse. Problemformulering. Hvordan foregår kvindehandel? Hvordan lever handlede kvinder? Hvorfor stikker kvinderne ikke af? Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Hvordan foregår kvindehandel? Hvordan lever handlede kvinder? Hvem er bagmændene? Økonomi Hvorfor stikker kvinderne ikke af? Hvor kan kvinderne få hjælp?

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

LOKK Børnestatistik 2005. Gitte Tilia

LOKK Børnestatistik 2005. Gitte Tilia LOKK Børnestatistik 2005 Gitte Tilia VFC Socialt Udsatte og LOKK, 2006 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Henvendelse vedrørende børnestatistikkens indhold kan ske til forfatteren eller

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere