Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til:"

Transkript

1 BETINGET KØBSAFTALE Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til: Boligforeningen 3B Afdeling 3074 (Familieboliger) og Afdeling 3075 (Plejeboliger) Kronprinsessegade København K CVR-nr (herefter "køber") den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom parcel nr. 1 og 2 af matr.nr. 1 bh Eksercerpladsen, beliggende Amagerfælledvej 135, 2300 København S med et areal på i alt ca m², jf. det som bilag 1 vedlagte kort (herefter "ejendommen"). Ejendommen sælges uden offentligt udbud til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger i form af almene familieboliger og almene plejeboliger, jf. lov om kommunernes styrelse 68, stk. 2. Sagsnr , dok.nr

2 Ejendommen overdrages i øvrigt på følgende Vilkår HANDLENS GENSTAND 1. Ejendommen og planforhold 1.1. Ejendommen er en ubebygget grund beliggende i byzone. Ejendommen overdrages i øvrigt som den er og forefindes og som beset af køber med de på grunden værende beplantninger samt alt ejendommens øvrige tilliggende og tilhørende Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 422 Amagerfælledvej. Lokalplanen er vedlagt som bilag 2. I henhold til lokalplanen må bebyggelsesprocenten ikke overstige 110, hvorfor der til ejendommen knytter sig en byggeret på maksimalt m 2. Køber sørger selv for indhentelse af eventuelle dispensationer fra lokalplanens bestemmelser. 2. Vurdering, byrder m.v. 2.1 Den offentlige vurdering for hele matr.nr. 1 bh udgør pr. 1. oktober 2008 kr , svarende til grundværdien Ejendommen er ikke momsregistreret. 2.3 Ejendommen overdrages med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser og rettigheder over for forsyningsselskaber. Uofficial tingbogsattest og kopi af de på matr.nr. 1 bh tinglyste byrder vedlægges som bilag 3-7 og bilag 2. Køber skal respektere disse byrder. 2.4 Som bilag 8a og 8b vedlægges henholdsvis brev af fra Københavns Energi (KE) og mail af fra Dong Energy med tegninger over ledninger. Byggeri på grunden i henhold til lokalplanen forudsætter, at KE Afløbs kloakledning omlægges, jf. pkt KE s ledninger vil i øvrigt ved KE s foranstaltning i forbindelse med salget blive deklareret på ejendommen, hvilket køber skal respektere. Side 2 af 10

3 Sælger har ikke kendskab til andre ledninger på ejendommen end de i omtalte, og ejendommen sælges uden ansvar for, at der måtte være andre ledninger på ejendommen. 2.5 På ejendommen tinglyses med prioritet forud for al pantegæld og med Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, som påtaleberettiget, følgende servitutter om tillægskøbesum, gevinstandel, byggepligt samt om helårsboliger og bopælspligt: a) Servitut om betaling af tillægskøbesum På parcel nr. 1: Såfremt den færdige bebyggelse udviser et større bruttoetageareal - beregnet efter byggeloven - end m² (plejeboliger med m² og serviceareal med m²) og/eller såfremt der på et senere tidspunkt opføres/indrettes yderligere bruttoetageareal, eller hvis ejendommen anvendes til andet formål end almene boliger i henhold til lov om almene boliger, skal der betales et tillæg til købesummen. Tillægskøbesummen, der er betaling for den forøgede eller ændrede udnyttelse af ejendommen, beregnes efter anvendelsen og prisniveauet på det pågældende tidspunkt. På parcel nr. 2: Såfremt den færdige bebyggelse udviser et større bruttoetageareal - beregnet efter byggeloven - end m² og/eller såfremt der på et senere tidspunkt opføres/indrettes yderligere bruttoetageareal, eller hvis ejendommen anvendes til andet formål end almene boliger i henhold til lov om almene boliger, skal der betales et tillæg til købesummen. Tillægskøbesummen, der er betaling for den forøgede eller ændrede udnyttelse af ejendommen, beregnes efter anvendelsen og prisniveauet på det pågældende tidspunkt. b) Servitut om gevinstandel til Københavns Kommune Såfremt ejendommen eller dele heraf videresælges, inden ejendommen er bebygget endeligt og servitutmæssigt, er sælger forpligtet til at fastsætte videresalgsprisen under hensyn til den siden erhvervelsen af ejendommen skete prisudvikling. Sælger er forpligtet til at betale Københavns Kommune 95 % af differencen mellem salgsprisen og den købesum, der er betalt til Københavns Kommune for grundarealet med tillæg af bevislige udgifter til hegn, beplantning m.v. Salgsprisen må kun fastsættes til en pengesum. Til sikring af denne servitut bestemmes, at fremtidige skøder på ejendommen eller parceller heraf samt evt. lejekontrakter vedrørende grunden ikke kan tinglyses uden samtykke fra Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen. Side 3 af 10

4 Bestemmelsen vil på begæring blive kvitteret til aflysning, når endelig og servitutmæssig bebyggelse har fundet sted. c) Servitut om byggepligt Byggeriet skal påbegyndes for plejeboliger senest og for familieboliger senest 2 år efter overtagelsesdagen og derefter fremmes uden unødigt ophold. Såfremt denne forpligtelse ikke overholdes, er kommunen berettiget til uden varsel at forlange sig ejendommen eller den resterende del af ejendommen genoverdraget mod tilbagebetaling af den af køber erlagte købesum eller resterende del af købesum uden renter og med fradrag af kommunens omkostninger ved generhvervelsen. Bestemmelsen vil på begæring blive kvitteret til aflysning, når endelig og servitutmæssig bebyggelse har fundet sted. d) Servitut om helårsboliger og bopælspligt Ejendommen må kun anvendes til helårsboliger, ligesom der er bopælspligt. Det følger heraf, at en bolig ikke kan benyttes til sommer-/fritidsbolig eller lignende. Bestemmelserne i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, kap. VII Benyttelse af boliger, skal således finde anvendelse for boligernes benyttelse allerede fra ejendommens ibrugtagning, med den følge bl.a. at kommunen kan anvise lejlighedssøgende til ledige boliger. For almene boliger gælder dog bestemmelserne i lov om almene boliger og de aftaler, som er eller måtte blive indgået mellem Københavns Kommune og boligselskabet. 2.6 Endvidere tinglyses følgende deklaration ligeledes med prioritet forud for al pantegæld og med Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, som påtaleberettiget: a) Servitut om udstykning af ejendommen Ved udstykning af ejendommen i flere ejendomme skal bebyggelsesprocent og friarealprocent beregnes for ejendommene under ét, som om udstykning ikke havde fundet sted. 2.7 Ejendommen overdrages fri for pantegæld og lejemål. Udstykningen af ejendommen vil kræve, at der lyses vejudlæg og etableres vejadgang hen over ejendommen til den nordøstlige del af matr.nr. 1 bh Eksercerpladsen (del nr. 4, jf. bilag 1), hvilket køber skal respektere. Side 4 af 10

5 3. Miljøforhold 3.1 Ejendommen er registreret som affaldsdepotnr jf. bilag Sælger har i øvrigt forsynet køber med følgende oplysninger vedrørende ejendommens miljøforhold, som sælger er i besiddelse af, og som køber erklærer at have gjort sig bekendt med og accepterer indholdet af: Rapport 1 af 15. maj 2006 (bilag 10), Rapport 2 af 10. maj 2006 (bilag 11) samt Rapport 3 af 15. maj 2006 (bilag 12). De tre rapporter er udarbejdet af GEO. Endvidere har sælger udleveret notat af med beregninger vedrørende afværgeforanstaltninger (bilag 13). 3.3 Køber er forpligtet til at foretage afværgeforanstaltninger vedrørende forurening, som Center for Miljø stiller krav om i sin tilladelse til boligbyggeri (herefter nødvendige afværgeforanstaltninger ). Nødvendige afværgeforanstaltninger, herunder eventuelle ændringer i forhold til det oprindelige projekt, skal gennemføres efter nærmere aftale med Center for Miljø. Sælger og sælgers rådgiver skal endvidere godkende købers oplæg til nødvendige afværgeforanstaltninger, inden der indhentes tilbud på dette, således at det sikres, at oplægget svarer til de krav, som Center for Miljø stiller til oprensningen. Hvis sælger ikke har godkendt købers oplæg, mister køber muligheden for refusion fra sælger af udgifterne til nødvendige afværgeforanstaltninger, jf. nedenfor. Sælger refunderer køber dokumenterede udgifter til nødvendige afværgeforanstaltninger og nødvendig omlægning af KE Afløbs kloakledning med op til 4,4 mio. kr. inkl. moms, dog kun for den billigst mulige løsning. Overstiger udgifterne 4,4 mio. kr. inkl. moms, deles udgifterne fra 4,4 mio. kr. inkl. moms og op til 5,5 mio. kr. inkl. moms, i alt 1,1 mio. kr., med halvdelen til hver, således at sælger refunderer 50% af disse udgifter. Udgifter ud over 5,5 mio. kr. inkl. moms betales alene af køber. Overstiger udgifterne 5,5 mio. kr. inkl. moms kan køber alternativt vælge at hæve handlen, hvorefter parterne ikke kan gøre nogen former for krav gældende mod hinanden, bortset fra refusion af udgifter til geotekniske undersøgelser, jf. pkt. 3.4, og ydelsernes tilbagegang, idet grunden tilbageleveres i planeret stand. Udgifter refunderes efter fakturaer, der er godkendt af sælger og sælgers rådgiver. 3.4 Køber gives ejerfuldmagt til at udføre nødvendige supplerende geotekniske undersøgelser i ejendommens byggefelter. Købers undersøgelsesoplæg skal godkendes af sælger og sælgers rådgiver, inden undersøgelserne igangsættes. Køber betaler udgifterne til de supplerende undersøgelser, medmindre handlen hæves, i hvilket tilfælde Side 5 af 10

6 udgifterne refunderes af sælger, og sælger overdrages al materiale vedrørende undersøgelserne og rettighederne hertil. Hvis købers geotekniske undersøgelser dokumenterer, at det vil være nødvendigt at gennemføre ekstrafundering for købers byggeri, og sælgers rådgiver bekræfter dette, refunderer sælger nødvendige og dokumenterede udgifter hertil, dog kun til den billigst mulige løsning og maksimalt op til 2,5 mio. kr. inkl. moms. Sælger og sælgers rådgiver skal endvidere godkende købers oplæg til nødvendig ekstrafundering, inden der indhentes tilbud på dette. Hvis sælger ikke har godkendt købers oplæg, mister køber muligheden for refusion fra sælger af udgifterne til nødvendig ekstrafundering. Udgifter refunderes efter fakturaer, der er godkendt af sælger og sælgers rådgiver. Udgifter til ekstrafundering over 2,5 mio. kr. inkl. moms betales alene af køber. Køber kan alternativt vælge at hæve handlen, hvorefter parterne ikke kan gøre nogen former for krav gældende mod hinanden, bortset fra refusion af udgifter til geotekniske undersøgelser og ydelsernes tilbagegang, idet grunden tilbageleveres i planeret stand. 3.5 Sælger refunderer ikke merudgifter, der er foranlediget af eventuelt mangelfulde aftaler, som køber måtte have indgået med entreprenører m.fl. om arbejderne, eller som er foranlediget af købers mangelfulde tilrettelæggelse af arbejdet eller tilsyn med arbejdets udførelse. Køber har pligt til kun at benytte sig af én teknisk rådgiver som kontaktperson til sælger som grundsælger vedrørende forurening, ledningsomlægning og ekstrafundering. I det omfang sælger har refunderet udgifter i henhold til , kan disse udgifter ikke medtages ved beregning af opførelsesudgiften for servicearealet, som sælger v/socialforvaltningen er bygherre på, jf Arkæologiske forhold 4.1 Arbejder, der forudsætter udgravning i undergrunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til museumsloven. Opmærksomheden henledes på, at Københavns Bymuseum, som repræsentant for Kulturarvsstyrelsen, bør kontaktes i god tid, forinden et jordarbejde påbegyndes, således at en forundersøgelse kan iværksættes med henblik på at imødegå påbud om midlertidig standsning af arbejdet. 4.2 Ejendommen sælges uden ansvar for udgifter, der måtte følge af eventuelle forekomster af fortidsminder på ejendommen. Køber er Side 6 af 10

7 derfor afskåret fra at gøre krav om forholdsmæssigt afslag, erstatning, handlens ophævelse eller andre krav gældende over for sælger i tilfælde af sådanne forekomster. 5. Byggemodning 5.1 Køber afholder selv alle byggemodningsomkostninger på ejendommen, herunder udgifter til rydning, interne adgangsveje m.m. Vedrørende forsyning af ejendommen betaler køber tilslutningsbidrag til kloak, el, vand m.v. Køber undersøger selv udgifternes størrelse. UDVEKSLING AF YDELSER 6. Overtagelsesdag m.v. 6.1 Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. i måneden efter datoen for skema B-tilsagnet. 6.2 Sælger er selvforsikret. Ejendommen er således ikke forsikret hos et forsikringsselskab. Køber foranlediger, at ejendommen forsikres med virkning pr. overtagelsesdagen. 7. Købesum 7.1 Købesummen er foreløbig aftalt til kr , skriver et-otteotte-otte-to-nul-nul-nul 00/100 kroner. Købesummen er fastsat til kr pr. m² projekteret bruttoetageareal, i alt m 2 (Købesummen omfatter ikke servicearealet, som skal ejes af sælger v/socialforvaltningen). Købesummen reguleres i overensstemmelse med nybyggeriets endelige samlede bruttoetageareal i henhold til byggeloven. Regulering af købesummen skal ske ved udstedelse af endelig ibrugtagningstilladelse. Senest 14 dage efter dateringen af den endelige ibrugtagningstilladelse fremsender køber til sælger en opgørelse over købesummens regulering med kopi af den endelige ibrugtagningstilladelse samt eventuel yderligere dokumentation. Forskellen mellem den foreløbigt opgjorte købesum og den endelige købesum betales kontant senest 14 dage efter, at der er opnået enighed om opgørelsen Ved forsinket betaling påløber renter i henhold til rentelovens bestemmelser. 7.2 Købesummen på kr. betales kontant på overtagelsesdagen. Ved betaling efter overtagelsesdagen påløber renter i henhold til renteloven fra overtagelsesdagen og til betaling sker. Side 7 af 10

8 8. Refusion 8.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo betales kontant. Køber udarbejder refusionsopgørelse senest 30 dage efter overtagelsesdagen. Refusionssaldoen forfalder 14 dage efter, at der er opnået enighed om refusionsopgørelsen. Ved forsinket betaling påløber renter i henhold til rentelovens bestemmelser. ANSVARSFORHOLD 9. Sælgers ansvarsbegrænsning 9.1 Bortset fra vanhjemmel, påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder jordbundsforholdene bl.a. bæreevne og forurening og grundens beskaffenhed i øvrigt, jf. dog Køber er derfor afskåret fra at gøre krav om forholdsmæssigt afslag, erstatning, handlens ophævelse eller andre krav gældende over for sælger i tilfælde af, at ejendommen måtte lide af mangler. 9.2 Køber er opfordret og givet adgang til inden skødets underskrift at besigtige og undersøge ejendommen med sine rådgivere med henblik på at konstatere eventuelle mangler. 9.3 Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til nuværende som fremtidig anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. KØBERS PROJEKT 10. Miljø og serviceareal 10.1 For så vidt angår miljøforhold i projektet er køber gjort opmærksom på, at det er et vilkår for salget, at der skal bygges miljørigtigt i forbindelse med byggeri- og anlægsarbejder, jf. Borgerrepræsentationens retningslinjer, der fremgår af pjecen "Miljø i byggeri og anlæg" vedlagt som bilag 14. Køber er ved gennemførelsen af projektet forpligtet til at følge de retningslinjer og minimumskrav, der fremgår af bilag 14, medmindre køber har fået dispensation fra kommunen På parcel nr. 1 opføres plejeboliger, og i tilknytning hertil opføres det fornødne serviceareal på etagemeter, som sælger v/socialforvaltningen skal eje. Socialforvaltningen skal være bygherre for servicearealet, mens køber skal fungere som koordinator. Når servicearealet er opført, skal det udgøre ejerlejlighed nr. 2 i en Side 8 af 10

9 ejerlejlighedsopdeling mellem servicearealet og plejeboligerne, jf. 14.3, og køber skal tilskøde ejerlejlighed nr. 2 til Københavns Kommune. De nærmere vilkår fastlægges i særskilt aftale mellem køber og Socialforvaltningen Plejeboliger og serviceareal skal stå klar til ibrugtagning senest den BETINGET HANDEL 11. Betingelser 11.1 Handlen er fra sælgers side betinget af: a) Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationens godkendelse af handlen, og b) Købesummens betaling, og fra købers side betinget af: c) Københavns Kommunens skema A- og skema B-tilsagn, og d) Udstykningens approbation. 12. Handlens tilbagegang 12.1 Hvis blot en af betingelserne i 11 ikke kan opfyldes, bortfalder handlen, uden at nogen af parterne kan gøre ansvar eller krav gældende imod hinanden, bortset fra refusion af udgifter til geotekniske undersøgelser, jf. pkt. 3.4, og ydelsernes tilbagegang, idet grunden tilbageleveres i planeret stand. ERKLÆRINGER, OMKOSTNINGER OG UDSTYKNING 13. Erklæringer 13.1 Parterne erklærer, at købesummen for ejendommen på anmeldelsestidspunktet efter deres bedste skøn ikke overstiger kr Køber erklærer under henvisning til 8 i lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 senest ændret ved lov nr af om sommerhuse, campering m.v., at ejendommen erhverves i et øjemed, der ikke er omfattet af lovens 1, nemlig til opførelse af helårsboliger og plejeboliger. Side 9 af 10

10 13.3 Parterne bemyndiger købers advokat til at underskrive endeligt skøde, når samtlige betingelser i 11.1 er opfyldt. 14. Berigtigelse, omkostninger og udstykning 14.1 Køber sørger for berigtigelse af handlen og betaler omkostningerne til egen advokat. Skøder på de to parceller udarbejdes som minimumsskøder, der henviser til denne købsaftale for så vidt angår vilkår for handlen Køber betaler alle omkostninger til tinglysning af skøder og evt. pantebreve, samt omkostninger til egne rådgivere. Sælger betaler for tinglysning af servitutstiftende bestemmelser, jf Sælger foranlediger ejendommen udstykket og betaler alle omkostninger forbundet hermed. Dog forestår køber opdeling af parcel nr. 1 i to ejerlejligheder (én til plejeboligerne og én til servicearealet) og afholder alle omkostninger forbundet hermed. Køber udarbejder vedtægter for ejerforeningen, som godkendes af sælger, og foranlediger disse tinglyst på parcel nr. 1. København den For sælger For køber BILAG bilag 1 : Kort (erstattes af tinglysningsrids, når dette foreligger) bilag 2 : Lokalplan nr. 422 Amagerfælledvej bilag 3 : Uofficiel tingbogsattest af bilag 4 : Dokument om luftfartshindringer bilag 5 : Dokument om fjernvarme/anlæg bilag 6 : Dokument til Miljøkontrollen angående affaldsdepot bilag 7 : Deklaration vedr. anlæg til grundvandskøling. bilag 8 : a) Brev af fra KE om ledninger med bilag bilag 8 : b) Mail af fra Dong Energy om ledninger med bilag bilag 9 : Brev om affaldsdepot bilag 10 : Rapport 1 af 15. maj 2006 udarbejdet af GEO bilag 11 : Rapport 2 af 10. maj 2006 udarbejdet af GEO bilag 12 : Rapport 3 af 15. maj 2006 udarbejdet af GEO bilag 13 : EKJ s notat af vedrørende afværgeforanstaltninger bilag 14 : Pjece Miljø i byggeri og anlæg Side 10 af 10

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg. April 2015 2012-91037 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg til salg Henvendelse om salget og spørgsmål

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde

Læs mere

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010 Signaturforklaring KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/35688 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

UDKAST KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

UDKAST KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede UDKAST KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 3bp Gørløse by Gørløse på 2.878 m 2, som indtegnet på kort til denne købsaftale.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere