Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen"

Transkript

1 Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende medarbejdere, til 8 timer højst 2 gange ugentligt pr. medarbejder. Efter aftale med den lokale tillidsrepræsentant kan nedsættelse af hviletiden til 8 timer ske 2 på hinanden følgende døgn. Efter aftale med den lokale tillidsrepræsentant kan der i forbindelse med hovedferieperioden ske nedsættelse af den daglige hvileperiode op til 3 gange ugentlig. Heraf dog maksimalt 2 på hinanden følgende døgn. Kan min hviletid nedsættes til 8 timer hvis en kollega får forfald og jeg bliver befalet i vagt? Kan jeg planlægge med at have 2 vagter i træk? Skal der gives en kompenserende hvileperiode i forbindelse med en planlagt nedsættelse af den daglige hviletid fra 11 til 8 timer? Nedsættelse af hviletiden til 8 timer kan kun ske som et led i den fremadrettede planlægning, og ikke i forbindelse med den daglige tilpasning af tjenestetiden. Hvis du befales i vagt på grund af sygdom skal du have haft en sammenhængende hvile på mindst 11 timer ved vagtens tiltrædelse. Hvis du fortsætter din vagt på grund af en kollegas forfald, skal du have haft dine 8 timers uforstyrrede hvile i det foregående vagtdøgn. At fortsætte en vagt forudsætter dog en aftale mellem tjenestestedet og TR om nedsættelse af hviletid 2 døgn i træk. Ja hvis der ligger aftale om det. Men hvis du bliver forstyrret i din hvileperiode i det første vagtdøgn, så rækker den kompenserende hvileperiode ind i det efterfølgende vagtdøgn, og du kan ikke passe den pålagte tjeneste ved indgangen til det andet vagtdøgn. I praksis skal du derfor afløses og gå hjem. Ja. I den næstfølgende hvileperiode skal være på mindst 14 timer. Undtaget dog hvis du har to vagter i træk, så skal den efterfølgende hvileperiode være på 17 timer.

2 2. Stk. 2. I følgende ekstraordinære situationer kan nedsættelse af den daglige hvileperiode, ske op til 3 gange ugentligt pr. medarbejder: - I tilfælde af beredskabssituationer, hvor Beredskabsstyrelsen formelt hæver beredskabet. - I tilfælde af større, komplekse eller mandskabskrævende indsatser, hvor personel fra vagthavendegrupperne deltager. - I tilfælde af store, ressourcekrævende øvelser, hvor personel fra vagthavendegrupperne deltager. De nærmere rammer for nedsættelse af den daglige hvileperiode jf. nærværende stk. 2 skal aftales med den lokale tillidsrepræsentant. 2. Stk. 3. Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes som hvileperiode. Tjenestestedet stiller et passende særskilt lokale til rådighed for den enkelte vagthavende, hvor den pågældende kan hvile uforstyrret. Hvis medarbejderen aktiveres under rådighedstjenesten, udskydes hele hvileperioden. Hvorledes skal min hviletid håndteres når jeg er indsat i en anden landsdel og jeg ikke kan komme hjem? Kan Beredskabsstyrelsen nedsætte den daglige hvileperiode op til 3 gange ugentligt pr. medarbejder i andre situationer end de nævnte? Hvad skal aftalen med den lokale TR indeholde? Hvad er et passende lokale? Hvornår er jeg blevet aktiveret i min Hvad betyder det, at hele hvileperioden udskydes? Hvis du er indsat i en anden landsdel er du først og fremmest på tjenesterejse. Du vil derfor have rådigheder over et værelse på kasernen eller et hotel, hvor du kan hvile. Du kan være indsat i op til 3 døgn i træk med nedsat hviletid. Hvis du er indsat i 3 døgn i træk med nedsat hviletid, skal du umiddelbart efter have 20 timers hvile. Hvis der ikke er mulighed for at hvile, kan du kun være indsat i 24 timer. Derefter skal du hvile i 22 timer. Nej. Aftalen skal beskrive hvad der lokalt afgør om betingelserne er opfyldt, eksempelvis hvor mange vagtgående befalingsmand eller officerer der skal være fraværende til indsats eller øvelse. Det er den lokale ledelse og de lokale TR der i fællesskab finder ud af, om placeringen af vagtkvartererne giver den fornødne ro, således det er muligt for at opnå den fornødne uforstyrrede hvile. Du er blevet aktiveret i din hvileperiode hvis du er blevet forstyrret i en sådan grad, at du ikke kan møde veludhvilet til tjeneste efter hvileperioden. Hvis du er blevet forstyrret i din hvileperiode, starter en ny hvileperiode, der skal have en længde af mindst 8 timer. Hvis denne hvileperiode rækker ud over tidspunktet for vagtskiftet skal du gå hjem efter døgnvagten.

3 3. Tjenesten tilrettelægges således: Tjeneste i 16 timer, hvile/rådighedstjeneste i 8 sammenhængende timer. Tjenesten kan deles, og tilrettelægges både før og efter rådighedstjenesten. Hvad skal jeg gøre når jeg efter 4 timers uforstyrret hvile i rådighedstjenesten aktiveres i 3 timer? Hvad skal jeg gøre når jeg efter 5 timers uforstyrret hvile kører på udrykning, og først er tilbage på tjenestestedet igen 5 timer efter det normale vagtskiftetidspunkt? Hvornår skal den kompenserende hvileperiode falde? Skal jeg arbejde 16 timer effektivt, inkl. på weekendvagter? Hvad betyder det, at tjenesten kan deles? Hvad skal jeg lave i de 16 timers tjeneste på vagten? Din sammenhængende hvileperiode flyttes, således den starter på det tidspunkt hvor du igen kan hvile uforstyrret. Hvileperioden skal have en længde på mindst 8 timer. Du skal derfor i praksis gå hjem efter vagt. Når du aktiveres på et tidspunkt hvor du mangler 3 timer af din hviletid, og du har mulighed for at fratræde tjenesten 5 timer efter du normalt kan gå hjem efter vagt, skal du gå hjem, og din sammenhængende hvileperiode være på mindst 22 timer. Den kompenserende hvileperiode er på 3 timer hvis hviletiden er nedsat til 8 timer. Det betyder, at den næstfølgende hvileperiode skal være på mindst 14 timer. Hvis den fulde hvileperiode udskydes skal den næstfølgende hvileperiode være på 22 timer, inden du igen kan møde på arbejde. Den kompenserende hvileperiode skal helst falde i forlængelse af førstkommende ordinære hvileperiode. Efter CS opfattelse medfører den nye aftale ikke, at der skal ændres i praksis på området. Udgangspunktet for forhandlingerne har været, at vi sammen med Beredskabsstyrelsen skulle finde en ordning, der muliggjorde, at døgntjenesten kunne fortsætte. Den ordning fremgår af aftalerne. Vi har ikke haft til hensigt at ændre i selve indholdet af døgnvagten, bortset fra forholdet omkring beskyttet hvile under vagten. Det betyder, at de 16 timers effektiv arbejdstid kan placeres på hver side af rådighedstjenesten. Det er den lokale ledelse og TR, der aftaler hvornår rådighedstjenesten placeres. Du skal lave det samme, du plejer at lave på vagt.

4 3. Stk. 2. Rådighedstjenesten placeres som udgangspunkt i perioden mellem kl. 20 og Stk. 3. Der indgås lokale aftaler om opdeling og placering af vagttjenesten ved det enkelte tjenestested. 4. Som hovedregel gives hvile og kompenserende hvileperiode i form af en arbejdsfri dag på dagen efter vagten. Må jeg arbejde 24 timer i træk uden Hvorfor registreres der kun 22 timers tjeneste for 24 timers arbejde? Tæller mine arbejdstimer fuld tid hvis jeg bliver aktiveret i rådighedsperioden? Hvornår kan rådighedstjenesten placeres uden for dette tidsrum?? Hvorfor fastsættes der ikke centrale regler? Hvem indgår aftalen? Hvor lang er den kompenserende Kan jeg planlægge med at gå på arbejde dagen efter jeg har haft en døgnvagt. Hvorfor er det 4 måneder? 5. Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med 4 måneders varsel. 6. Aftalen træder i kraft 1. september Er vilkårene tiltrådt at direktøren for arbejdstilsynet? Ja. Men så skal du gå hjem når du bliver afløst, og du skal have en hvileperiode på mindst 22 timer inden du igen kan møde på arbejde. De 8 timers rådighedstjeneste medregnes i arbejdstiden med ¾ tid. Samlet set tæller et døgns tjeneste derfor med 22 timer. Nej. Aftalen mellem Beredskabsstyrelsen og CS (og HOD) fastlægger, at en sammenhængende vagttjeneste på 24 timer, tæller med 22 timers arbejdstid også selv om du arbejder i alle 24 timer. Når der er enighed om det mellem den lokale ledelse og TR. Tjenestestederne har forskellige planlægningsforudsætninger. Det giver ingen mening at fastsætte centrale retningslinjer. Der skal indgås to separate aftaler mellem den lokale ledelse og hhv. CS og HOD. Det anbefales, at TR fra CS og HOD i fællesskab drøfter hvad der er mest praktisk for det enkelte tjenestested og indgår enslydende aftaler. Hvis din hviletid er nedsat til 8 timer, skal den næstfølgende hvileperiode forøges fra 11 til 14 timer. Ja, det kan du godt hvis du har mulighed for at få 8 timers uforstyrret hvile. Men hvis du bliver forstyrret i din hviletidsperiode, således den udskydes, skal du gå hjem dagen efter vagt. Aftaleparterne har vurderet, at det er et rimeligt varsel i forhold til at skulle ændre på procedurer, vagtplaner mv. Nej men parterne forventer at han accepterer dispensationsvilkårene da der er enighed mellem Beredskabsstyrelsen og organisationerne om hvorledes hviletiden håndteres.

5 Hvad sker der hvis direktøren for arbejdstilsynet ikke tiltræder vilkårene? Overgår vi til delt tjeneste umiddelbart herefter? Så vil parterne genoptage forhandlingerne med baggrund i direktøren for arbejdstilsynets bemærkninger. Nej. Så længe der forhandles om vilkårene fortsætter vagttjenesten på døgnbasis. Hvis ikke der opnås enighed vil vagttjenesten blive delt tjeneste 4 måneder senere.

6 Spørgsmål/svar i forbindelse med honoreringsaftalen 1. Denne aftale er gældende for ledere under HOD aftaleområde, der forretter døgnvagter ved Beredskabsstyrelsen og underlagte myndigheder. 2. Aftalen dækker den arbejdstidsmæssige honorering for en døgnvagt. 2, stk. 2. En 24 timers vagt medgår i arbejdstidsplanlægningen med 22 timer. 2, stk. 3. Der kan ikke i døgnvagtens 24 timer honoreres yderligere for arbejdstiden. 3. Døgnvagtens 24 timer opdeles således: Tjeneste i 16 timer, hvile/rådighedstjeneste i 8 sammenhængende timer. Tjenesten kan deles, og tilrettelægges både før og efter rådighedstjenesten Gælder den også for overenskomstansatte officerer? Hvad hvis jeg ikke får 8 timers hvile? Hvorfor registreres der kun 22 timers tjeneste for 24 timers arbejde? Skal der trækkes 35 (20 timer for OK-ansatte) timer i kvartalet af eventuelt merarbejde som følge af vagter? Hvad med natpenge mv. til tjenestemænd? Hvad med fast vederlag til overenskomstansatte. Skal jeg arbejde 16 timer i træk? Ja Aftalen fastslår, at der kun registreres 22 timers arbejdstid. De 8 timers rådighedstjeneste medregnes i arbejdstiden med ¾ tid. Samlet set tæller et døgns tjeneste derfor med 22 timer. Nej. Både for overenskomstansatte og tjenestemænd vil merarbejde som følge af vagter være beordret merarbejde (i modsætning til tilfældigt. Der skal derfor ikke ske fradrag af hhv. 35 eller 20 timer. Natpenge og timer er ikke honorering for arbejdstid (antallet af timer), men skal alene honorere arbejdstidens placering. Natpenge mv. ydes derfor fortsat. Det faste vederlag ydes for døgntjeneste at være på vagt 24 timer i træk. Dette vederlag afløses derfor af den nye aftale. Efter CS opfattelse medfører den nye aftale ikke, at der skal ændres i praksis på området. Udgangspunktet for forhandlingerne har været, at vi sammen med Beredskabsstyrelsen skulle finde en ordning, der muliggjorde, at døgntjenesten kunne fortsætte. Den ordning fremgår af aftalerne. Vi har ikke haft til hensigt at ændre i selve indholdet af døgnvagten, bortset fra forholdet omkring beskyttet hvile under vagten.

7 Hvad betyder det, at tjenesten kan deles? Er de 16 timer effektiv arbejdstid? Skal jeg også arbejde 16 timer i døgnet i weekenden? Må jeg arbejde 24 timer i træk uden Hvorfor registreres der kun 22 timers tjeneste for 24 timers arbejde? Tæller mine arbejdstimer fuld tid hvis jeg bliver aktiveret i rådighedsperioden? 4. Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med 4 Hvorfor er det 4 måneders varsel. måneder? 5. Aftalen træder i kraft 1. september 2015 Hvad hvis hviletidsaftalen ikke er godkendt d. 1. september? Det betyder, at de 16 timers effektiv arbejdstid kan placeres på hver side af rådighedstjenesten. Det er den lokale ledelse og hhv. CS og HOD der aftaler hvornår rådighedstjenesten placeres. Ja. Men det skal sikres, at der er de nødvendige pauser i arbejdet. Ja. Ja. Men så skal du gå hjem når du bliver afløst, og du skal have en hvileperiode på mindst 22 timer inden du igen kan møde på arbejde. De 8 timers rådighedstjeneste medregnes i arbejdstiden med ¾ tid. Samlet set tæller et døgns tjeneste derfor med 22 timer. Nej. Aftalen mellem Beredskabsstyrelsen og CS og HOD fastlægger, at en sammenhængende vagttjeneste på 24 timer, tæller med 22 timers arbejdstid også selv om du arbejder i alle 24 timer. Aftaleparterne har vurderet, at det er et rimeligt varsel i forhold til at skulle ændre på procedurer, vagtplaner mv. Der forvaltes og honoreres efter de nye aftaler fra 1. september, og indtil aftalerne siges op. Hvis Arbejdstilsynet helt afviser at godkende hviletidsaftalen, vil parterne forhandle videre for at opnå en løsning, der kan godkendes.

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Indledning...1 1. Definitioner...2 2. Fastsættelse af ansættelsesbrøken...3 2.1. Fastsættelse af ansættelsesbrøken ved brug af vejledningen på it-skrivebordet...4

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst Mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd om ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 September 2014 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2014...46 Stikordsregister...72

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET FORSVARETS PERSONELTJENESTE CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET Ref.: a. Kundgørelse for Forsvaret B. 2-15 af 8. maj 2003, Cirkulære om egentlig militærtjeneste.

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere