HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension"

Transkript

1 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer i udlandet, optjenes en 2/7-dag. Gælder for personel hvis udsendelse er påbegyndt efter 1/ Ammunitionsryddertillæg på Amager Fælled CBB vagtberedskab, aftale om tillæg til. Dykkertillæg EDB tillæg EDB-tillæg i forbindelse med udsendelse til international tjeneste Ydes til personel, der deltager i ammunitionsrydning på Amager Fælled / Aflandshage. Ydes også til personel med fast tjeneste som ammunitionsryddere på Amager Fælled / Aflandshage, når disse rydder ammunition andre steder i Danmark. Tillægget ydes kun under udførelse af nævnte tjeneste, og således ikke under fravær pga. sygdom, kurser, ferie, afspadsering mv. Ydes til personel som indgår i SIBA vagtberedskab ved Center for Biologisk Beredskab (CBB) under Statens Seruminstitut. Ydes til personel, der er beordret til at foretage dykkerarbejde. Ydes til personel der bestrider en stilling, hvortil tillægget er tilknyttet. Det forudsættes, at medarbejderen har en formel EDB-uddannelse eller har opnået en sådan viden, at vedkommende kan sidestilles med personer som har gennemført (den tidligere eksisterende) EDB-uddannelse ved "Forsvarets Datatjeneste". Tillægget kan ikke oppebæres sammen med informatikteknikertillæg. Ydes til personel der pålægges EDB opgaver under udsendelse, forudsat at vilkårene for at modtage EDB tillæg i øvrigt er overholdt. A-08-FP af 26. juni 2008 Aftale nr. L-06- AF Kr. 994,40 Kr. 80,- / døgn 15 % Aftale ml. FPT ,- og m. fl. Af 01. november 2005 FKOVEJL PS kapitel 12, afsnit 9.24 Se FKOVEJL PS kapitel 12, afsnit 9.24 KFF B Kr ,- 15 % Ej PKAT 250 Aftale ml. HOK og af d. 26. november Kr ,- 15 %Ej PKAT 250 1

2 Faglært tillæg til specifikke håndværkergrupper ved Konstruktionskompagniet / IGR. FN tjeneste mv. Ved Konstruktionskompagniets to konstruktionsdelinger ved IGR, ydes der til håndværkere med specifikke håndværksuddannelser, som bestrider normstillinger med henblik på udsendelse til etablering af lejre m.v. i INTOPS, et faglært tillæg/håndværkertillæg. Der kan maksimalt udmøntes 34 tillæg. 1) Merudgiftsgodtgørelse. 2) Godtgørelse for merarbejde, ulemper mv. (FN tillæg). 3) fridage ved FN-tjeneste. Aftale L-08- OK FPTBST Funktionstillæg til korporaler Ydes til alle korporaler. Aftale nr. L-08- AF Kr ,- 15 % Kr ,- / ikke afviklede fridage: Kr. 994,40 Kr ,- 15 % Grønlandstillæg Ydes til personel, der forretter tjeneste i Grønland. KFF B Kr ,- Grønlandstillæg, Det særlige Hyppig udsendelse (Særligt INTOPS tillæg) Informatikteknikertillæg / ITtillæg Ydes til personel, der er tjenestegørende i Grønland. L-08-OK-056- Tillægget ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor 0013 beskatning af merudgifter indtræder. Tillægget bortfalder uden yderligere varsel, når betingelserne for at oppebære det ikke længere er til stede. Ydes til personel (ansat på tidsubestemt korttidskontrakt, fastansat militært personel af linjen, samt personel der ansættes på tidsubestemt korttidskontrakt i direkte forlængelse af en udsendelse), der hyppigt udsendes i internationale operationer. Tillægget udmøntes i forhold til antal udsendelsesdage (=dage hvor der optjenes FN-tillæg) og optjenes over en tre-årig periode. 1) Personel der er udsendt mindst 215 dage i løbet af tre år. 2) Personel der er udsendt i mindst 395 dage i løbet af tre år. Ydes til informatikteknikere, der har gennemført informatikteknikeruddannelsen. Der er ikke tilgang til gruppen. Aftale ml. og FPT af 30. marts 2007 KFF B Kr ,- 1) Kr ,23 2) Kr ,73 Kr ,- 5 år fra uddannelsens start: Kr ,- 6 år fra uddannelsens start: Kr ,- 15 % 15 % 2

3 Kvalifikationstillæg til motormekanikere, forsyningsekspedienter, elektronik- og elektromekanikere samt våbenmekanikere Leaverejser Ydes til personel der er uddannet med svendebrev og som bestrider en stilling, hvor uddannelsen er påkrævet. Ydes som engangsvederlag til personel, der er udsendt på INTOPS. Vederlaget ydes som kompensation for ikkegennemført 2. leave. Midlertidigt befalingsmandstillæg Ydes til personel af konstabelgruppen, der midlertidigt anvendes i befalingsmandsstilling. Aftale nr. L-08- AF LA-08-AF Militærpolititillæg Ydes til militærpolitipersonel. Protokollat nr. 4 af 9/ ml. FMN og Militærtillæg Opklaringsbataljonen, Bornholm, Funktionstillæg til personel ved Rekrutteringshjælpere ved Forsvarets Dag, Funktionstillæg til Ydes til militært personel som vederlag for over-/merarbejde, mistede fridage, delt tjeneste, rådighedstjeneste samt som godtgørelse under tjenesterejser, der ikke medfører overnatning mv. Ydes til specifikke MA (jf. aftalens bilag 1), der var tjenestegørende ved Spejdereskadronen pr. 30/ Tillægget kan oppebæres under midlertidig tjenstlig fravær i op til tre måneder. Tillægget bortfalder uden varsel ved afgang fra opklaringsbataljonen. OBS dwer er ikke tilgang til tillægget. Ydes til personel der forretter tjeneste som rekrutteringshjælpere ved Forsvarets Dag.Tillægget kan oppebærres sammen med et evt. personligt kvalifikationstillæg men ikke sammen med andre funktionstillæg. Kr ,- 15 % ,- (engangsvederlag) KFF B Kr ,- Protokollat Nr. 8. Aftale nr. L- 06-PR L-AF Aftale nr. L-05- AF Kr ,- Ja 1) sats 3, PKAT166 1) 18 % (tidsubestemt korttids- og 2) langtidsansatte), 171 og 216: Kr ,- 2) sats 18, PKAT 166 (tidsbestemt korttidskontrakt) og 250 Kr ,- Ja Kr ,- 15 % 3

4 Specialoperationstillæg Særlig beredskabstjeneste, Indgåelse af aftale om Særlig ydelse til personel i INTOPS Særligt faglært personel udsendt til international tjeneste Ydes til personel med specialoperationsstyrkeuddannelse der bestrider stilling hvor denne uddannelse er påkrævet. 1) personel på korttidskontrakt samt personel der fravælger et tilbud om langtidskontrakt. 2) Til personel på langtidskontrakt samt korttidsansatte der opfylder betingelserne for langtidsansættelse, men som ikke kan tilbydes en langtidskontrakt. Ydes til personel der deltager i særlig beredskabstjeneste af mindst 24 timers varighed (fx støtte til politiet, statsbesøg, begivenheder i kongehuset, terrorberedskab mm.). Kan kun iværksættes efter særskilt bemyndigelse fra FPT. Aftale ml. FKO og af 27. januar 2003 Protokollat nr. 5. Aftale nr. LA-06-PR Ydes til personel, der udsendes til tjeneste ved L-08-AF-056- konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, 0018 humanitære og andre lignende operationer i udlandet. Evt. på FN- EU- eller på NATO-mandat. Tillægget tildeles i den periode, hvor personellet er udsendt i international tjeneste, og hvor personallet samtidig oppebærer FN-tillæg. 1) ,- 2) ,- Kr ,- / døgn Ydes til faglært personel der udsendes til tjeneste ved Aftale nr. L-06- Kr ,- konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, AF humanitære og andre lignende operationer i udlandet. Evt. på FN- EU- eller på NATO-mandat. Tillægget ydes til faglært personel, der under udsendelsen bestrider en stilling, hvor svendebrev er påkrævet, som den pågældende ikke bestrider under hjemmetjenesten. Kr ,-. Fra 1. oktober 2008 udgør tillægget: For personel i Afghanistan kr ,- og for personel i Kosovo (og øvrige missioner) kr ,- Særligt færøtillæg Ydes til personel, der forretter tjeneste på Færøerne. Skt. 1-20: Kr Skt : Kr Skt : Kr

5 Søøvelsesdage Tambourkorps, Tillæg til personel ved Den Kongelige Livgardes Ydes til personel der er tilkommanderet et af søværnets skibe. For hvert sejldøgn optjenes en erstatningsfrihed for døgntjeneste. For sejldøgn på lør- søn- og helligdage ydes yderligere en fridag. Optjening, afvikling og udbetaling mv. sker efter reglerne for døgntjeneste på land, idet dog eventuel udbetaling af tillæg jf. nærværende aftale, foretages månedsvis bagud ved lønrapportering under hensyntagen til senere tjenstlige behov for planlagt afvikling af optjent frihed. Ydes til personel, der er tjenstgørende ved Den Kongelige Livgardes Tambourkorps til kompensation for ulemper ved tjenesten bl.a. pligten til at møde til arrangementer uden for almindelig arbejdstid og pligten til at træde til gevær. Prot. Nr. 6. Ved udbetaling af søøvelsesdage: 584,99/døgn Aftale nr. L-06- PR L-06-AF Kr ,- 15 % Tilkaldevagt Tilkaldevagt på fridage Tillæg til personel ved Forsvarets TV/Mediecenter Timetillæg til faglært og ufaglært personel, der forretter tjeneste i udlandet Udspringstillæg til personel ved Jægerkorpset. Ydes til personel, der i stedet for at være på vagt på tjenestestedet, beordres til at forrette tilkaldevagttjeneste. Der ydes en godtgørelses for hvert døgn, en sådan tjeneste varer (inkl. eventuel daglig arbejdstid). KFF B Kr. 266,40 / døgn. Ydes for en tilkaldevagt, der beordres på en for personellet KFF B x tilkaldevagt tillæg normal arbejdsfri dag (lør-, søn- hellig- og erstatningsfridage), jf. beskrivelsen, der er angivet under tilkaldevagt. Ydes til personel, der er tjenstgørende ved Forsvarets TV/Mediecenter. Ydes til personel der indgår på udrykkerhold på INTOPS Ydes til personel ved Jæger- og Frømandskorpset, der efter ordre deltager i flyvning med henblik på at foretage udspring med faldskærm. Kan ikke oppebæres samtidig med flyvetillæg. KFF B Kr ,- 15 % Faglært: LA- Kr. 52,55 / time 08-AF og ufaglært: L-08- OK Se B-5-28 Kr. 227,02 / døgn 5

6 Vagt- og øvelsestillæg I anledning af beordret vagt- eller beredskabstjeneste af 24 timers varighed på tjenestestedet (inkl. daglig tjeneste), ydes 1 erstatningsfridag. I anledning af beordret deltagelse i øvelser af mindst 24 timers varighed ydes 1 erstatningsfrihed pr. påbegyndt kalenderdøgn. Erstatningsfrihed anses for afviklet, når der gives personellet en sammenhængende frihed i 24 timer. Ødetillæg Opmærksomheden henledes på, at retten til ødetillæg er bortfaldet, såfremt lønmodtageren ikke oppebar tillægget før marts måned For personel, der oppebar tillægget før marts måned 1983, ydes tillægget fortsat efter de hidtil gældende regler. Tillægget bortfalder, hvis den ansatte ændrer fast tjenestested. Ingen tilgang. KFF B Kr. 994,4/døgn. KFF B Individuel 6

Generelle bemærkninger... 3

Generelle bemærkninger... 3 ORGANISATIONSAFTALE FOR STAMPERSONEL AF LINJEN OG RESERVEN SAMT ELEVER I FOR- SVARSMINISTERIET MED TILHØRENDE MYNDIGHEDER. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 3 Kapitel 1. Organisationsaftalens

Læs mere

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET FORSVARETS PERSONELTJENESTE CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET Ref.: a. Kundgørelse for Forsvaret B. 2-15 af 8. maj 2003, Cirkulære om egentlig militærtjeneste.

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL.

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. 1. GENERELT. 1.1. Forsvarets Personeltjeneste (FPT) fastsætter med denne vejledning

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling 1TJNAARUTIT - Serie C-I. Afsnit 8 Sundhedskartellet. Arbejdstid PPK - 1 AFTALr:,:K;FJIN5OERAD:

Grønlandsk. Lovsamling 1TJNAARUTIT - Serie C-I. Afsnit 8 Sundhedskartellet. Arbejdstid PPK - 1 AFTALr:,:K;FJIN5OERAD: Arbejdstid PPK - Afsnit Sundhedskartellet NAI 1TJNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Aftale om arbejdstid mellem Naalakkersuisut og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit for tjeneste mænd og overenskomstansatte

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Industriens Overenskomst samt

Industriens Overenskomst samt Post Danmark Personale Løn & ansættelse Dato 1. juni 2007 Versionsnr. 1 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for over- enskomstansatte på særlige vilkår i Post Dan- mark

Læs mere

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646 overenskomst 2012 2014 pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag og Arbejde DI nr. 794646 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST 2012-2014 for Pædagogmedhjælpere

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2005 Cirkulære af 8. december 2005 Perst. nr. 064-05 PKAT nr. 0114, 0138, 0139, 0140 og 147 J.nr.

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING (gældende fra 1. april 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014 DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING Gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 1 2 Ansættelsens grundlag...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere