Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv."

Transkript

1 Udvalget for en budgetanalyse af politiet Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelt Arbejdstidens længde og opgørelse Arbejdstidens tilrettelæggelse Honorering af overarbejde mv Særlige ydelser...18

2 2 1. Indledning Udvalget for budgetanalyse af politiet har foretaget en juridisk gennemgang af henholdsvis den centrale aftale og den lokale aftale med henblik på at identificere, hvor og i hvilken udstrækning disse to aftaler adskiller sig fra hinanden. I forlængelse heraf er der gennemført en tilbagefaldsanalyse, der redegør for, hvilke regler der ville gælde, hvis ikke der var en lokal aftale om politiansattes arbejdstid. Sammenligningen er struktureret som en tematisk gennemgang af den centrale og den lokale aftale. Herudover gennemgås de regler for særlige ydelser, som gælder for henholdsvis politiansatte og andre tjenestemænd.

3 3 2. Generelt 2.1. Aftalegrundlaget for arbejdstiden mv. for politiansatte Arbejdstiden for politiansatte er primært reguleret af aftale af 14. november 2008 om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet (den lokale aftale). Denne aftale er indgået i overensstemmelse med bestemmelserne i aftale af 27. juni 2008 om arbejdstid for tjenestemænd i staten (den centrale aftale) om indgåelse af lokalaftaler, der fraviger eller supplerer denne aftale. Den lokale aftale, som særligt er præget af hensynet til at tilgodese politiets beredskabsmæssige forhold, indeholder en samlet fremstilling af de for politiansatte gældende arbejdstidsregler, dog således at der henvises til bl.a. arbejdsmiljølovgivningen. En gennemgang viser, at visse bestemmelser i den lokale aftale er identiske med bestemmelser i den centrale aftale, hvorfor der ikke på disse områder vil ske nogen ændring, hvis de politiansatte ved bortfald af den lokale aftale overgår til den centrale aftale. Andre bestemmelser er forskellige fra den centrale aftale, hvorfor overgang til den centrale aftale vil medføre en ændret retsstilling. Ud over den lokale arbejdstidsaftale er der for politiansatte indgået en aftale af 27. november 2006 om weekend- og helligdagsgodtgørelse, der fraviger den centrale aftale af 24. marts 2006 om natpenge mv. for tjenestemænd i staten. Også på dette område vil en overgang til den centrale aftale medføre en ændret retsstilling Opsigelse af den lokale aftale Det følger af den centrale arbejdstidsaftales hjemmel til indgåelse af lokalaftaler samt af selve den lokale aftale, at denne kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Efter bortfald gælder bestemmelserne i den centrale aftale. Tilsvarende bestemmelser gælder efter natpengeaftalen og den lokale aftale om weekend- og helligdagsgodtgørelse. Netop disse bortfaldsbestemmelser aktualiserer denne juridiske sammenligning, idet det er væsentligt at afklare, hvordan arbejdstiden og godtgørelsen i form af særlige ydelser for politiansatte ville være reguleret, såfremt der ikke var indgået en lokalaftale Afgrænsning af sammenligningen I nærværende analyse fokuseres der udelukkende på politiansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvis uden for almindelig dagarbejdstid, og hvis arbejdstid er kontrollabel, da det har været vurderingen, at denne gruppe har størst relevans for udvalgets arbejde.

4 4 Den centrale arbejdstidsaftale består af to delvis forskellige regelsæt et for ansatte med almindelig dagarbejdstid og et for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvis uden for almindelig dagsarbejdstid. I konsekvens af ovennævnte afgrænsning er der i nærværende analyse for så vidt angår den centrale arbejdstidsaftale taget udgangspunkt i de bestemmelser, der gælder for sidstnævnte gruppe. Rigspolitiet har oplyst, at mellem 10 og 20 pct. af de ansatte omfattet af den lokale aftale vurderes at ville være omfattet af bestemmelserne om dagarbejde. I denne gruppe indgår bl.a. ledere uden højeste arbejdstid, der under alle omstændigheder ikke er omfattet af sammenligningen.

5 5 3. Arbejdstidens længde og opgørelse 3.1. Arbejdstidens længde og opgørelse, herunder normperiode I såvel den centrale som den lokale aftale udgør den normale arbejdstid ved fuldtidsbeskæftigelse gennemsnitlig 37 timer om ugen. I tilfælde af ansættelse på deltid eller plustid nedsættes henholdsvis forhøjes arbejdstiden Den centrale aftale Efter den centrale aftale beregnes arbejdstiden for en periode på en måned, og arbejdstidsnormen for perioden for en fuldtidsansat beregnes som 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage, bortset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri. Den præsterede arbejdstid opgøres som summen af erlagte arbejdstimer (herunder på kursusdage), dage med ret til fravær med løn, rejsetid i forbindelse med tjenesterejser (dog højst 13 timer per døgn) og rådighedstjeneste (i hjemmet med 1/3 og på arbejdsstedet med ¾). Arbejde i forbindelse med tilkald til tjenestestedet medregnes ligeledes med de præsterede timer, dog således at den ansatte er sikret medregning af mindst 3 timers tjeneste, medmindre tilkaldet sker med mere end 24 timers varsel, tilkaldet ligger i umiddelbar tilknytning til det normale arbejde, eller tilkaldet sker som led i rådighedstjeneste. Ved månedens udgang holdes den beregnede arbejdstidsnorm op mod den opgjorte præsterede arbejdstid i perioden med henblik på at konstatere, om den præsterede arbejdstid svarer til arbejdstidsnormen. Eventuelt overarbejde honoreres herefter med afspadsering/betaling. Efter den centrale aftale vil en konstatering af et eventuelt overarbejde med deraf følgende overarbejdshonorering således altid afhænge af, om der for måneden set under ét er præsteret flere timer end normen. Hvis der er præsteret færre timer end beregnet, sker der ikke lønfradrag eller overførsel af underskudstimerne til den følgende normperiode Den lokale aftale Efter den lokale aftale beregnes arbejdstiden for en periode på en måned, og arbejdstidsnormen for perioden for en fuldtidsansat beregnes som 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage, bortset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri. Hertil fradrages/tillægges et overskud/underskud af timer, som måtte være konstateret ved opgørelsen af den præsterede arbejdstid i den forudgående måned. Den præsterede arbejdstid opgøres som summen af præsteret (planlagt) tjeneste, (dog kan der højst medregnes 12 timer per planlagt tjeneste, da arbejdstid ud over 12 timer godtgøres straks på dagen), dage med ret til fravær med løn, rejsetid i forbindelse med tjenesterejser (dog højst 13 timer per døgn), kursusdeltagelse og rådighedstjeneste (i hjemmet med 1/3 og på arbejdsstedet med ¾). Arbejde i forbindelse med tilkald til tjenestestedet medregnes ikke, da timerne opgøres og honoreres straks på dagen.

6 6 Ved månedens udgang holdes den beregnede arbejdstidsnorm op mod den opgjorte præsterede arbejdstid i perioden. Konstateres det, at den præsterede arbejdstid udviser et overskud eller et underskud i forhold til den for normperioden beregnede arbejdstid, fradrages/tillægges overskuddet/underskuddet i den beregnede arbejdstidsnorm for den næstfølgende måned. Efter den lokale aftale vil det således ikke ved månedens udgang være aktuelt med honorering af eventuelle overskydende planlagte timer, idet de i forholdet én til én overføres til den følgende måned. Efter de retningslinjer, der gælder for planlægning af tjenesten, sigtes der i planlægningen efter et minimum af overskydende planlagte timer, jf. afsnit Ikke planlagt tjeneste i perioden samt den del af en konkret planlagt tjeneste, der overstiger 12 timer, indgår ikke i denne rullende planlægning, da de er opgjort straks på dagen, jf. afsnit Sammenfatning Reglerne for beregning og opgørelse af arbejdstiden er forskellige i den centrale og den lokale aftale på en række punkter, jf. tabel 3.1. Tabel 3.1 Arbejdstidens længde og opgørelse Timer der indgår i den præsterede arbejdstid Tilkald Arbejde ud over arbejdstidsnormen Arbejde under arbejdstidsnormen Den lokale aftale Alene den del af den præsterede arbejdstid, som ikke allerede er blevet opgjort straks på dagen, indgår i arbejdstidsopgørelsen ved månedens udgang. Arbejde i forbindelse med tilkald til tjenestestedet medregnes ikke i arbejdstidsopgørelsen, da timerne opgøres straks på dagen. Eventuelle overskydende timer fradrages i arbejdstidsnormen for den følgende måned. Underskudstimer vil blive tillagt arbejdstidsnormen for den følgende måned. Den centrale aftale Hele den præsterede arbejdstid indgår i arbejdstidsopgørelsen ved månedens udgang. Arbejde i forbindelse med tilkald til tjenestestedet medregnes i arbejdstidsopgørelsen med de præsterede timer, dog som udgangspunkt med mindst 3 timer. Et eventuelt overarbejde medfører ved månedens slutning overarbejdshonorering. Underskudstimer i forhold til den beregnede arbejdstidsnorm vil ikke medføre lønfradrag eller overførsel af underskudstimerne til den følgende normperiode.

7 7 4. Arbejdstidens tilrettelæggelse En væsentlig del af enhver arbejdstidsaftales funktion er at regulere vilkårene for tilrettelæggelse af arbejdstiden, dvs. planlægning og omlægning af tjenesten. I den forbindelse kan der skelnes mellem de bestemmelser, der vedrører den principielle mulighed for at planlægge og omlægge og bestemmelser, der regulerer en eventuel honorering og/eller kompensation, der skal ydes de ansatte i forskellige situationer. Dette afsnit vedrører bestemmelserne om selve tilrettelæggelsen af arbejdstiden, mens der i afsnit 5 gøres rede for den honorering, der er knyttet til over- og merarbejde mv Tjenesteplanlægning, herunder vagters længde og fridage Planlægning af tjenesten for ansatte efter den generelle aftale såvel som ansatte efter den lokale aftale skal ske inden for de rammer, der er fastsat i arbejdsmiljølovgivningen og i aftalen om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Den centrale aftale Forhold vedrørende planlægning af tjeneste Det forudsættes, at der tages størst muligt hensyn til den ansatte ved den konkrete arbejdstilrettelæggelse. Der gælder ikke noget varsel for bekendtgørelse af tjenesteplaner, men de skal bekendtgøres så tidligt som muligt. Personalepolitiske hensyn tilsiger således, at de ansatte kender deres arbejdstid som minimum nogle få dage i forvejen. Når tjenesteplanen er bekendtgjort gælder reglerne om honorering af inddragede fridage Vagters længde Ved planlægningen af arbejdstiden kan hvileperioden efter arbejdsmiljølovgivningen på 11 timer inden for 24 timer undtagelsesvis nedsættes til 8 timer en gang ugentligt. Aftalen giver herudover mulighed for, at hvileperioden efter lokal aftale kan nedsættes til 8 timer indtil 2 gange ugentlig, dog ikke 2 døgn i træk, jf. også afsnit Delt tjeneste Tjenesten kan planlægges som delt tjeneste, dvs. den kan opdeles i flere dele på grund af pauser, der ikke medregnes i arbejdstiden Fridage Der er ikke noget krav til antallet af fridage per måned, men den ansatte har i kvartalet ret til mindst 26 fridage plus antallet af søgnehelligdage, bortset fra søgnehellligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri. En fridag skal udgøre mindst 40 timer, men kan nedsættes til 36 timer, hvis der indgår et helt kalenderdøgn. Så vidt muligt skal den ansatte have 2 sammenhængende fridage per uge. Sådanne dobbeltfridage skal udgøre mindst 64 timer, men kan ned-

8 8 sættes til 56 timer, hvis der indgår to hele kalenderdøgn. Hvis der gives mere end 2 fridage i sammenhæng, skal de øvrige fridage have en længde på mindst 24 timer. Der må højst være 10 arbejdsdage mellem 2 fridage. Mindst 30 fridage om året skal ligge på søn- og helligdage Den lokale aftale Forhold vedrørende planlægning af tjeneste Det forudsættes, at der tages størst muligt hensyn til den ansatte ved den konkrete arbejdstilrettelæggelse. Tjenesteplanen skal være fastlagt 4 uger frem. Fra dette tidspunkt vil ændring af tjenesten skulle behandles efter reglerne om omlægning af tjenesten og reglerne om honorering af inddragede fridage Vagters længde Ved planlægningen af arbejdstiden kan hvileperioden efter arbejdsmiljølovgivningen på 11 timer inden for 24 timer nedsættes til 8 timer en gang ugentligt. Hvileperioden kan i helt særlige tilfælde nedsættes til 8 timer indtil 2 gange ugentligt, dog ikke 2 døgn i træk. Der kan planlægges med mellem 6 og 12 timers samlet tjeneste. Tjenesten planlægges dog som udgangspunkt med 7,4 eller 8 timer. I særlige tilfælde kan ledelsen planlægge med indtil 16 timers samlet tjeneste. Hvis der er tale om en politiaktion, hvori der alene indgår personale fra samme kreds/afdeling i Rigspolitiet, forudsætter dette aftale med tillidsrepræsentanten Delt tjeneste Tjenesten kan ikke planlægges som delt tjeneste Fridage Reglerne om antal, længde og placering af fridage i den lokale aftale svarer til reglerne i den centrale aftale, jf. afsnit Fridagene skal dog placeres således, at der kan holdes fri mindst 26 weekender per år (dvs. sammenhængende lørdags- og søndagsfri). Og der kan efter den lokale aftale planlægges med kortvarig tjeneste på en fridag med indtil 4 timer, samtidig med at fridagen anses for givet Sammenfatning Reglerne for planlægning af tjenesten er forskellige i den centrale og lokale aftale på en række punkter, jf. tabel 4.1.

9 9 Tabel 4.1 Arbejdstidens tilrettelæggelse Den lokale aftale Tjenesteplan Tjenesteplanen skal være fastlagt 4 uger frem Hvileperiode Hvileperioden kan efter arbejdsmiljølovgivningen nedsættes fra 11 til 8 timer 1 gang ugentlig. Hvileperioden kan i helt særlige tilfælde nedsættes til 8 timer indtil 2 gange ugentlig, dog ikke 2 døgn i træk. Fridage Fridagene skal placeres således, at der kan holdes fri mindst 26 weekender per år (dvs. sammenhængende lørdags- og søndagsfri). Kortvarig tjeneste på Der kan planlægges kortvarig tjeneste fridage på en fridag med indtil 4 timer uden dagen anses for inddraget. Den centrale aftale Der gælder ikke et varsel for bekendtgørelse af en tjenesteplan. Hvileperioden efter arbejdsmiljølovgivningen kan undtagelsesvis nedsættes fra 11 til 8 timer 1 gang ugentlig. Efter lokal aftale kan hvileperioden nedsættes til 8 timer indtil 2 gange ugentlig, dog ikke 2 døgn i træk. Mindst 30 fridage om året skal ligge på søn- og helligdage. Der kan ikke planlægges tjeneste på en fridag uden dagen anses for inddraget. Delt tjeneste Der kan ikke planlægges med delt tjeneste Tjenesten kan planlægges som delt tjeneste, dvs. opdelt i flere dele på grund af pauser, der ikke medregnes i arbejdstiden 4.2. Forskydning og omlægning af tjeneste Den centrale aftale Hvis det er påkrævet, kan der foretages ændringer i en planlagt tjeneste. Der er ikke krav om et bestemt varsel, men personalepolitiske hensyn skal tages. En fastlagt fridag kan undtagelsesvis inddrages. Hvis den inddrages godtgøres den præsterede arbejdstid efter reglerne herom, jf. afsnit , og arbejdstiden indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen for måneden Den lokale aftale Den planlagte tjeneste kan til enhver tid omlægges inden påbegyndelsen af tjenesten. Der gælder således heller ikke i den lokale aftale et krav om et bestemt varsel. En fastlagt fridag kan undtagelsesvis inddrages. Hvis den inddrages, godtgøres den præsterede arbejdstid straks på dagen, jf. afsnit , og arbejdstiden indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen for måneden. Kortvarig tjeneste (indtil 4 timer) på en fridag medfører ikke, at fridagen anses for inddraget.

10 Sammenfatning Muligheden for omlægning af tjeneste i henholdsvis den centrale og lokale aftale er ikke forskellige. Derimod er reglerne om kompensation for omlægningen forskellige, jf. afsnit Tilkald Den centrale aftale Ved tilkald forstås, at den ansatte møder op på tjenestestedet efter den normale tjeneste er afsluttet. Tilkald forudsætter ikke et bestemt varsel og udløser ikke et særskilt honorar. Men et varsel på mindre end 24 timer og tjenestens umiddelbare tilknytning til det normale arbejde har betydning for beregningen af arbejdstiden Den lokale aftale Ved tilkald forstås, at den ansatte har forladt arbejdsstedet og herefter tilkaldes til arbejde med øjeblikkeligt varsel. Tilkald forudsætter således ikke et varsel. Men tilkaldet udløser i sig selv en særskilt honorering Sammenfatning Muligheden for tilkald til tjeneste på tjenestestedet er den samme i henholdsvis den centrale og den lokale aftale. Derimod er reglerne for honorering af tilkald forskellige, jf. afsnit 5.5.

11 11 5. Honorering af overarbejde mv Overarbejde Den centrale aftale Hvis den præsterede arbejdstid har oversteget arbejdstidsnormen for perioden (måneden), vælger ledelsen om timerne godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller med timeløn med et tillæg på 50 pct. Timer, der ikke overstiger arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse, godtgøres dog kun med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn. Det er en forudsætning, at arbejdet har været beordret eller nødvendigt af hensyn til en forsvarlig varetagelse af arbejdsopgaverne Den lokale aftale Hvis den præsterede arbejdstid på den enkelte dag har oversteget den for dagen planlagte tjeneste, som medregnes i arbejdstidsopgørelsen, godtgøres de overskydende timer med afspadseringsfrihed af tilsvarende varighed med tillæg af 50 pct. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på deltidsansatte. Hvis den præsterede arbejdstid har strakt sig ud over 12 timer, godtgøres timerne ud over 12 dog med afspadseringsfrihed af tilsvarende varighed med tillæg af 100 pct. Det er en forudsætning, at arbejdet har været beordret eller nødvendigt af hensyn til en forsvarlig varetagelse af arbejdsopgaverne. Hvis den planlagte arbejdstid for perioden har oversteget arbejdstidsnormen for perioden fradrages de overskydende timer i forholdet én til én ved beregningen af arbejdstidsnormen for den følgende periode Sammenfatning: Den centrale og lokale aftale er forskellige på to punkter, jf. tabel 5.1. Tabel 5.1 Honorering af overarbejde Opgørelsestidspunkt Godtgørelse Den lokale aftale Ikke-planlagt overarbejde opgøres på dagsbasis. Planlagt arbejde ud over 12 timer opgøres dog tillige på dagsbasis. Planlagt arbejde, der ikke strækker sig ud over 12 timer, opgøres på månedsbasis. Overarbejde honoreres med afspadseringsfrihed af samme varighed med tillæg af 50 pct. Hvis den præsterede arbejdstid har strakt sig ud over 12 Den centrale aftale Alt overarbejde opgøres på månedsbasis. Overarbejde honoreres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller med timeløn med et tillæg på 50 pct.

12 12 Note: Se tillige afsnit 5.6. timer, godtgøres timerne ud over 12 dog med afspadseringsfrihed af tilsvarende varighed med tillæg af 100 pct Særlig belastning Den centrale aftale Der ydes ikke efter den centrale aftale en godtgørelse for særlig belastning Den lokale aftale Hvis den gennemsnitlige, daglige præsterede arbejdstid fordelt på 7 på hinanden følgende dage har udgjort 10 timer eller mere, ydes der efter den lokale aftale en godtgørelse for den hermed forbundne særlige belastning på 8 timers afspadseringsfrihed Sammenfatning Den centrale og lokale aftale er forskellig på et enkelt punkt, jf. tabel 5.2. Tabel 5.2 Særlig belastning Særlig belastning Den lokale aftale Der gælder efter den lokale aftale, uafhængig af reglerne i øvrigt om opgørelse og honorering af arbejdstid, en ret til en belastningsgodtgørelse for arbejdsdage på gennemsnitlig 10 timer eller mere set over en 7- dages periode. Den centrale aftale En sådan godtgørelse findes ikke i den centrale aftale Inddragelse af fridage Den centrale aftale Hvis en fridag bliver for kort, som følge af en ændring af placeringen af arbejdstiden, betragtes fridagen som inddraget, og tjenesten på fridagen skal godtgøres på grundlag af de faktisk præsterede arbejdstimer med tillæg af 50 pct., dog som minimum på grundlag af 6 timer. Der ydes således minimum 9 timers løn eller afspadsering. Timerne indgår ikke i den almindelige arbejdstidsopgørelse Den lokale aftale Hvis en fridag bliver for kort som følge af en ændring af placeringen af arbejdstiden, betragtes fridagen som inddraget. Ved kortvarig tjeneste på indtil 4 timer anses fridagen dog ikke for inddraget, medmindre ændringen sker i forbindelse med tilkald.

13 13 Ved inddragelse af en fridag skal tjenesten på fridagen godtgøres med afspadseringsfrihed på grundlag af de faktisk præsterede arbejdstimer, dog som minimum på grundlag af 6 timer. For præsteret arbejdstid indtil 12 timer ydes et tillæg på 50 pct. Der ydes således minimum 9 timers afspadseringsfrihed. For præsteret arbejdstid ud over 12 timer ydes et tillæg på 100 pct. Hvis fridagen er inddraget som følge af tilkald, ydes godtgørelsen efter reglerne om honorering af tjeneste i forbindelse med tilkald, dog således at godtgørelsen beregnes på grundlag af mindst 6 timer. Ved kortvarig tjeneste indtil 4 timer, bortset fra tjeneste i forbindelse med tilkald, ydes 4 timers afspadseringsfrihed. Timer, der er honoreret efter reglerne ovenfor, indgår ikke i den almindelige arbejdstidsopgørelse ved månedens udgang Sammenfatning: Den centrale og lokale aftale er forskellige på følgende punkter, jf. tabel 5.3. Tabel 5.3 Inddragelse af fridage Korte fridage Tjeneste på fridag Den lokale aftale Hvis en fridag bliver for kort som følge af en ændring af placeringen af arbejdstiden, betragtes fridagen som inddraget. Der gælder dog, at fridagen ved kortvarig tjeneste med indtil 4 timer ikke anses ikke for inddraget, medmindre ændringen sker i forbindelse med tilkald. Tjenesten på fridagen honoreres på grundlag af de faktisk præsterede arbejdstimer med tillæg af 50 pct., dog som minimum på grundlag af 6 timer. Der ydes således minimum 9 timers løn eller afspadsering Der gælder dog, at der ved præsteret arbejdstid på fridagen ud over 12 timer ydes et tillæg på 100 pct. Ved kortvarig tjeneste indtil 4 timer, bortset fra tjeneste i forbindelse med tilkald, ydes dog 4 timers afspadseringsfrihed. Hvis fridagen er inddra- Den centrale aftale Hvis en fridag bliver for kort som følge af en ændring af placeringen af arbejdstiden, betragtes fridagen som inddraget. Tjenesten på fridagen honoreres på grundlag af de faktisk præsterede arbejdstimer med tillæg af 50 pct., dog som minimum på grundlag af 6 timer. Der ydes således minimum 9 timers løn eller afspadsering.

14 14 get som følge af tilkald, ydes godtgørelsen efter reglerne om honorering af tjeneste i forbindelse med tilkald, jf. afsnit Omlægningshonorar Den centrale aftale En omlægning af arbejdstiden udløser ikke i sig selv nogen kompensation. Men omlægningen kan efter omstændighederne udløse kompensation efter reglerne om inddragelse af fridage. Ligeledes kan en omlægning medføre tillæg for tjeneste i tidsrummet fra kl. 17 til 06 eller på søgnehelligdage, jf. afsnit 6.1. og Den lokale aftale Hvis en omlægning medfører en forskydning af den planlagte tjeneste med under 8 timer, eller omlægningen sker med et varsel på 72 timer eller derover inden påbegyndelsen af den pålagte tjeneste, udløser omlægningen ikke i sig selv en honorering. Hvis omlægningen derimod medfører en forskydning af den planlagte tjeneste med mindst 8 timer og sker med et varsel på mindre end 72 timer inden påbegyndelsen af den pålagte tjeneste, udløser denne et omlægningshonorar. Honoraret udgør 0,5/1924, 1/1924 eller 2/1924 af den ansattes aktuelle årsløn afhængig af varslets længde. Honoraret afregnes som overarbejde. Hvis den ansatte aflønnes efter nyt lønsystem beregnes honoraret på grundlag af den ansattes aktuelle timeløn med tillæg af 50 pct. Omlægningen kan herudover efter omstændighederne udløse kompensation efter de almindelige regler om inddragelse af fridage eller særlige ydelser for aften- og natarbejde og tjeneste i weekends og på helligdage Sammenfatning Den centrale og lokale aftale er forskellige på følgende punkt, jf. tabel 5.4. Tabel 5.4 Omlægningshonorar Omlægningshonorar Den lokale aftale Der gæler en ret til en kontant godtgørelse i form af et omlægningshonorar, hvis omlægningen medfører en forskydning af den planlagte tjeneste med mindst 8 timer og sker med et varsel på mindre end 72 timer inden påbegyndelsen af den pålagte tjeneste. Honoraret udgør 0,5/1924, Den centrale aftale Der er ikke i den centrale aftale regler om et omlægningshonorar.

15 15 1/1924 eller 2/1924 af den ansattes aktuelle årsløn afhængig af varslets længde og afregnes som overarbejde Tilkaldehonorar og minimumshonorering Den centrale aftale Efter den centrale aftale udløser tilkald ikke et tilkaldehonorar. Tjeneste, der udføres i forbindelse med tilkald med et varsel på 24 timer eller derover, medregnes som anden tjeneste i arbejdstidsopgørelsen med de faktiske timer. Hvis tilkaldet derimod sker med et varsel på mindre end 24 timer, medregnes tjenesten med mindst 3 timer i arbejdstidsopgørelsen, medmindre tjenesten ligger i umiddelbar tilknytning til det normale arbejde, eller tilkaldet sker som led i rådighedstjeneste. I begge situationer udløser tjenesten dermed alene overtid i den situation, hvor den samlede præsterede arbejdstid set i forhold til arbejdstidsnormen viser et overskud ved månedens udløb. Tilkaldet kan herudover efter omstændighederne udløse kompensation efter de almindelige regler om inddragelse af fridage eller særlige ydelser for aften- og natarbejde og tjeneste i weekender og på helligdage Den lokale aftale Selve tilkaldet udløser et tilkaldehonorar svarende til 2/1924 af den ansattes aktuelle årsløn. Honoraret afregnes som overarbejde. For ansatte som aflønnes efter et nyt lønsystem beregnes tilkaldehonoraret af den ansattes aktuelle timeløn med et tillæg på 50 pct. Ud over honoraret godtgøres den faktiske arbejdstid i forbindelse med tilkaldet med betaling/afspadseringsfrihed. Faktiske timer indtil 12 timer tillægges enten straks 50 pct. til afspadseringsfrihed eller indberettes til betaling som overarbejde. Faktiske timer ud over 12 timer kan ikke indberettes til betaling, men tillægges straks 100 pct. til afspadseringsfrihed. Ved inddragelse af en fastlagt fridag beregnes godtgørelsen dog på grundlag af mindst 6 timer. Som konsekvens af at timerne straks på dagen honoreres med betaling/afspadseringsfrihed, indgår tilkald ikke i opgørelsen af præsteret arbejdstid ved månedens slutning. Tilkaldet kan ud over honoraret og godtgørelsen i form af betaling/afspadseringsfrihed efter omstændighederne udløse kompensation efter de

16 16 almindelige regler om særlige ydelser for aften- og natarbejde og tjeneste i weekender og på helligdage, jf. afsnit Sammenfatning Den centrale og lokale aftale er forskellige på følgende punkter, jf. tabel 5.5. Tabel 5.5 Tilkaldehonorar og minimumshonorering Tilkaldehonorar Minimumshonorering Den lokale aftale Selve tilkaldet udløser en kontant godtgørelse i form af et tilkaldehonorar svarende til 2/1924 af den ansattes aktuelle årsløn. Honoraret afregnes som overarbejde. Den faktiske arbejdstid i forbindelse med tilkaldet godtgøres med betaling / afspadseringsfrihed. Faktiske timer indtil 12 timer tillægges enten straks 50 pct. til afspadseringsfrihed eller indberettes til betaling som overarbejde. Faktiske timer ud over 12 timer kan ikke indberettes til betaling, men tillægges straks 100 pct. til afspadseringsfrihed. Ved inddragelse af en fastlagt fridag beregnes godtgørelsen dog på grundlag af mindst 6 timer. Den centrale aftale Der gælder ikke efter den centrale aftale regler om et tilkaldehonorar. Tjeneste, der udføres i forbindelse med tilkald med et varsel på 24 timer eller derover, medregnes som anden tjeneste i arbejdstidsopgørelsen med de faktiske timer. Hvis tilkaldet derimod sker med et varsel på mindre end 24 timer medregnes tjenesten som udgangspunkt med mindst 3 timer i arbejdstidsopgørelsen Afvikling af optjent overarbejde (afspadsering/udbetaling) Den centrale aftale Afspadseringsfrihed skal varsles mindst 80 timer i forvejen. Friheden gives senest 3 måneder efter opgørelsesperiodens udløb. Afspadseringsfriheden kan efter aftale med den ansatte udskydes i op til 1 år efter opgørelsesperiodens udløb. Hvis afspadseringen ikke er sket inden udløbet af fristen, skal der ske betaling ved den følgende lønudbetaling, medmindre den ansatte vælger at få den tilgodehavende afspadsering konverteret til omsorgsdage. Betaling kan også ske før fristens udløb, hvis ansættelsesmyndigheden vurderer, at afspadsering ikke vil være en mulighed. Afspadseringsfrihed bør så vidt muligt gives i hele eller halve dage.

17 Den lokale aftale Afspadseringsfrihed skal varsles mindst 80 timer i forvejen. Friheden tilstræbes afviklet senest 3 måneder efter normperiodens udløb. Afspadseringsfrihed, som ikke er afviklet senest 3 måneder efter opgørelsesperiodens udløb, kan konverteres til omsorgsdage eller indsættes i Fridøgnsbanken efter de til enhver tid gældende aftaler herom. Der vil ikke under normale omstændigheder ske kontant honorering af afspadseringsfrihed optjent i forbindelse med den almindelige løbende tjenesteafregning. Kontant honorering kan dog ske i særlige tilfælde. Afspadseringsfrihed kan gives i timer eller hele dage Sammenfatning Den centrale og lokale aftale er forskellige på følgende punkter, jf. tabel 5.6. Tabel 5.6 Honorering af optjent overarbejde Honorering af optjent overarbejde Den lokale aftale Afspadseringsfrihed skal tilstræbes afviklet senest 3 måneder efter opgørelsesperiodens udløb. Afspadseringsfrihed, som ikke er afviklet senest 3 måneder efter opgørelsesperiodens udløb, kan konverteres til omsorgsdage eller indsættes i Fridøgnsbanken efter de til enhver tid gældende aftaler herom. Den centrale aftale Afspadseringsfrihed skal enten være afviklet eller aftalt udskudt til et senere tidspunkt senest 3 måneder efter opgørelsesperiodens udløb. Er dette ikke sket, honoreres timerne i form af kontant godtgørelse, medmindre den ansatte vælger at konvertere timerne til omsorgsdage. Ledelsen kan som udgangspunkt ikke honorere overarbejde, der udspringer af den almindelige løbende tjeneste, i form af kontant godtgørelse. Ledelsen kan i alle tilfælde vælge, om overarbejde honoreres i form af afspadseringsfrihed eller kontant godtgørelse. De ansatte kan konvertere afspadseringsfrihed, som ikke er afviklet 3 måneder efter opgørelsesperiodens udløb, til omsorgsdage eller indsætte den i Fridøgnsbanken. Sker dette ikke kan afspadseringsfriheden afvikles på et senere tidspunkt evt. honoreres i form af kontant godtgørelse, jf. retningslinjen ovenfor. Overarbejde, som ikke er honoreret senest 3 måneder efter opgørelsesperiodens udløb, skal godtgøres kontant, medmindre den ansatte konverterer afspadseringsfriheden til omsorgsdage eller den er aftalt udskudt til et senere tidspunkt..

18 18 6. Særlige ydelser For tjenestemænd, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvis uden for almindelig dagarbejdstid gælder som udgangspunkt såvel den centrale arbejdstidsaftale som natpengeaftalen 1. Herudover er ansatte inden for CO II s 2 forhandlingsområde omfattet af aftalen om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde 3. For tjenestemænd i politiet gælder såvel den lokale aftale om arbejdstid for tjenestemænd i politiet som aftalen indgået mellem rigspolitichefen og Politiforbundet om weekend- og helligdagsgodtgørelse 4. Herudover gælder den centrale aftale om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde Aften- og nattillæg Som udgangspunkt kan der efter de centrale regler optjenes såvel 3 timers afspadseringsfrihed for hver fulde 37 timers arbejde, der udføres i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 (evt. kl. 15 til kl. 07) som kontant honorering i form af natpenge Bestemmelser for tjenestemænd Frihedsoptjening Tjenestemænd omfattet af CO II s forhandlingsområde, er omfattet af aftalen om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for COII s forhandlingsområde. Ansatte omfattet af denne aftale optjener ikke 37/3 frihed for arbejde i aften- og nattetimerne Natpenge De relevante bestemmelser om optjening af natpenge fremgår primært af aftale om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for COII s forhandlingsområde. I henhold til denne aftale ydes for arbejde i tidsrummet kl. 17 til kl. 06 et tillæg til timelønnen, der udgør 25 pct. af den pågældendes skalatimeløn (ekskl. eventuelle pensionsbidrag) Bestemmelser for polititjenestemænd Frihedsoptjening Politiansatte tjenestemænd er omfattet af aftalen om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for COII s forhandlingsområde og optjener ikke 37/3 frihed for arbejde i aften- og nattetimerne Natpenge 1 Aftale om natpenge mv. for tjenestemænd i staten af 24. marts Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) og Overenskomstansattes Centralorganisation (OC) har per 1. januar 2010 dannet en ny centralorganisation CO10, Centralorganisationen af Dette indebærer ingen ændring i dækningsområdet for aftalen om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II's forhandlingsområde. 3 Aftale om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II's forhandlingsområde af 24. marts Aftale mellem rigspolitichefen og Politiforbundet i Danmark om weekend- og helligdagsgodtgørelse af 27. november 2006.

19 19 For politiansatte tjenestemænd fremgår de relevante bestemmelser om optjening af natpenge primært af aftale om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for COII s forhandlingsområde. I henhold til denne aftale ydes for arbejde i tidsrummet kl. 17 til kl. 06 et tillæg til timelønnen, der udgør 25 pct. af den pågældendes skalatimeløn (ekskl. eventuelle pensionsbidrag). Der gælder dog den særbestemmelse i den lokale aftale, at der kan ydes godtgørelse for aften- og natarbejde samtidig med, at der er mulighed for godtgørelse for overarbejde med 100 pct. eller godtgørelse for særlig belastning, jf. afsnit og En sådan mulighed er der ikke efter de centrale regler Sammenfatning Politiansatte tjenestemænd vil hverken efter den lokale aftale eller i tilfælde af tilbagefald til den centrale aftale optjene frihed i forbindelse med aften- og natarbejde. Politiansatte tjenestemænd er som andre tjenestemænd, der er omfattet af CO II s forhandlingsområde, for så vidt angår aften- og natarbejde primært omfattet af den centrale aftale om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde. Den eneste forskel er, at der i henhold til den lokale aftale er aftalt, at der kan ydes tillæg for aften- og natarbejde samtidig med, at der er mulighed for godtgørelse for overarbejde med 100 pct. Herudover gælder en særbestemmelse om særlig belastning Weekend- og helligdagsgodtgørelse I henhold til den lokale aftale er tjenestemænd i politiet omfattet af den til enhver tid gældende aftale mellem Rigspolitichefen og Politiforbundet om godtgørelse for tjeneste i weekender og på helligdage mv. for tiden aftale af 27. november 2006, som træder i stedet for den centrale natpengeaftale. Det følger af den centrale natpengeaftales hjemmel til indgåelse af lokalaftaler samt af selve den lokale aftale om weekend- og helligdagsgodtgørelse, at denne kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Efter bortfald gælder bestemmelserne i den centrale natpengeaftale Bestemmelser for tjenestemænd Til tjenestemænd, der efter ordre eller godkendt tjenestefordeling arbejder i følgende tidsrum, betales et tillæg på 30,46 kr. per time (grundbeløb 1. oktober 1997): 1. Weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl Lørdage før kl. 14, hvis mindst halvdelen af den planlagte tjeneste ligger efter kl Søgnehelligdage fra kl. 00 til kl Hverdage efter søgnehelligdage fra kl. 00 til kl Grundlovsdag fra kl. 12 til kl. 24

20 20 6. Juleaftensdag fra kl. 14 til kl. 24 Tillægget betales per påbegyndt halve time, idet der dog ikke betales tillæg for rådighedstjeneste i hjemmet og for rejsetid med soveplads Bestemmelser for polititjenestemænd Der ydes til tjenestemænd i politiet, som efter ordre eller ifølge godkendt tjenestefordeling udføres i tidsrummet fredag kl søndag kl , et tillæg til timelønnen, der udgør 25 pct. af den pågældendes skalatimeløn, dog mindst 26,33 kr. per time (grundbeløb 1. oktober 1997). Godtgørelsen beregnes per påbegyndt halve time. Udføres sådan tjeneste på helligdage kl , den 24. december (juleaftensdag) efter kl. 14 eller den 5. juni (grundlovsdag) efter kl. 12, ydes en tilsvarende godtgørelse Sammenfatning Der er imellem de lokale og centrale regler forskelle i såvel de tidsrum, der giver ret til weekend- og helligdagsgodtgørelse samt størrelsen på godtgørelsen. For at vise forskellene er godtgørelsesniveauet for forskellige tidspunkter præsenteret nedenfor, jf. tabel 6.1. Tabel 6.1 Oversigt over honorering af weekendarbejde og arbejde på helligdage Politiansatte tjenestemænd Tjenestemænd Fredag kl ,36 kr. Ingen honorering Lørdag kl ,36 kr. Ingen honorering Lørdag kl ,36 kr. 30,46 kr. Lørdag kl ,36 kr. 30,46 kr. Søndag kl ,36 kr. 30,46 kr. Søndag kl Ingen honorering 30,46 kr. (Søgne)helligdage kl ,36 kr. 30,46 kr. Hverdage efter søn- Ingen honorering 30,46 kr. /søgnehelligdage kl Grundlovsdag kl ,36 kr. 30,46 kr. Juleaftensdag kl ,36 kr. 30,46 kr. Note: I de lokale regler er godtgørelsen fastsat til 25 pct. af den pågældendes skalatimeløn, dog mindst 26,33. Rigspolitiet har oplyst, at der ved beregning af hensættelser i forbindelse med tilgodehavende frihed anvendes en gennemsnitspris på 173 kr. (aktuelt niveau), dvs. 133,43 kr. (grundbeløb 1. oktober 1997). Dvs. at 25 pct. af skalatimelønnen gennemsnitligt udgør 33,36 kr. (grundbeløb 1. oktober 1997). Satsen er aftalt i forbindelse med udmøntning af puljer afsat ved CFU-forlig. 5 Hvis mindst halvdelen af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14. Dette betyder ved en 16-timers-vagt, at der vil kunne ske honorering fra kl. 08.

21 Delt tjeneste Bestemmelser for tjenestemænd Der ydes til tjenestemænd, der er omfattet af 3-delt tjeneste, et tillæg på 46,71 kr. per dag (grundbeløb 1. oktober 1997). Ligeledes ydes til tjenestemænd, der er omfattet af delt tjeneste af en samlet varighed inkl. de mellemliggende timer på mere end 11 timer, et tillæg på 5,03 kr. per time (grundbeløb 1. oktober 1997) for den del af tjenesten, der ligger ud over 11 timer. Tillægget betales per påbegyndt halve time Bestemmelser for polititjenestemænd Der gælder ikke efter de lokale bestemmelser om honorering 3-delt tjeneste Sammenfatning De centrale og lokale regler er forskellige på dette punkt, jf. tabel 6.2. Tabel 6.2 Delt tjeneste Honorering af delt tjeneste Lokale bestemmelser for polititjenestemænd Der er ikke i de lokale regler bestemmelser om honorering af delt tjeneste. Centrale bestemmelser for tjenestemænd Der ydes tjenestemænd tillæg for delt tjeneste.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 018-06 PKAT nr. 201 J.nr. 05-510-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 025-08 PKAT nr. 201 J.nr. 08-510-20 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse Juni 2014 Vejledning

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet.

Aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet. Hj.nr. 2007-2001-1 Aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet. Med henvisning til Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 27. juni 2008 om arbejdstid for tjenestemænd i staten

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 4.H. om overarbejde Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3300

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Juli 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde Cirkulære om Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 020-06 PKAT nr. J.nr. 06-513-17 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL)

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL) PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057 Lærernes Centralorganisation (LC) mod Kommunernes Landsforening (KL) - 2 Uoverensstemmelsen anga r forståelsen af 7, stk. 1, nr. 7, i

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.11 Side 2

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund)

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) Cirkulære om organisationsaftale for Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) 2005 Cirkulære af 21. juni 2007 Perst. nr. 059-07 PKAT nr. 042 J.nr. 07-333/15-1 Dataark PKAT med

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Kapitel 1 Aftalens område 1 Område Aftalen omfatter

Læs mere

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde.

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. AARHUS UNIVERSITET SKABELON FOR FLEKSTIDSAFTALE PÅ AARHUS UNIVERSITET Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. Fikstid

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk FOA - Fag og Arbejde Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Natpenge mv. for tjenestemænd i staten

Natpenge mv. for tjenestemænd i staten Cirkulære om Natpenge mv. for tjenestemænd i staten 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 019-06 PKAT nr. 201 J.nr. 05-426-7 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0094 Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen - 2 Uoverensstemmelsen angår, om lærere på efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Overenskomst OK 15 Arbejdstid på VUC (AVU, FVU og OBU) med Uddannelsesforbundets kommentarer

Overenskomst OK 15 Arbejdstid på VUC (AVU, FVU og OBU) med Uddannelsesforbundets kommentarer Overenskomst OK 15 Arbejdstid på VUC (AVU, FVU og OBU) med Uddannelsesforbundets kommentarer August 2015 Side 1 Overenskomst OK 15 om arbejdstid på VUC (AVU, FVU og OBU) - med Uddannelsesforbundets kommentarer

Læs mere