F Frø- og industriafgrøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F Frø- og industriafgrøder"

Transkript

1 F Frø- og industriafgrøder Af Sv. Fuglsang, Hans Kristensen og Ghita C. Nielsen AE.nillel indeholder resultater af forsag. der er gennemfart eftcr fælles planer. forhold lil i fjor er forsogsantallel l klo\cr og græsl;cr reduceret. Antallet afforsog med v!lrraps er ligeledes reduceret, hvonmod der er gennemfort Cl noget storre antal med vinterraps. lait har (orsogsarbejdet indenfor fro og industri afgroder el ttlwarende omfang som i fjor. Antal runs 8, 8 8 Tabel. Arter/opgaver Klover og græs~cr. Raps: sortsafpro\'ning. andre forsog. lor. lait Forsogsalllal. Anlal fot'sog J afsnittet om gooskning findes rc.. ultater af 19 forsog med svovl lil vinlcrrap.., 4 forsog med svovl til v1\rraps og 4 forsag med gylle til vintcrraps. Kløver og græsser Kvælstof til rødningel. Tabel 2 \iser r~u1tater af for..og med stigende mængde kvælstof om eflerårel i kombination med stigende mængde om forårel. For 'logene i 1991 blev gennemfort 2. års rods\lngel. To fonog blc\ gcnnemfort med sorten Echo og el forsag med sonen Virtus blev for'logene gennemført i 2. års Rubll1a og i 1990 i. og 2. rs Rubina. Karakteren for lejesæd var stigendc \'cd stigende mængdc kvælstof tilført om efteråret og om for. ret. Rcsultaterne i tabel 2 viser aftagende merudbytter for forårsudbragt kvælstof ved stigende mængde tilført om efteråret. Der er saledes en \cksclvirkning mellem efter rs- og forårsudbragt kvælstof. genncmsnit af årenes forseg cr dcr vcd O N om efteråret måh sikre merudbytter for forårsudbragl k\ ælstof. Udb) ttcni \eauet er hojt \00 O kg 1': om efteråret. h\or der blc\ udbragt 60 og 80 kg N pr. ha om forårer. Del er ovcrraskendc. at de storste nettomerudb)'tter kunne opnås. hvor der kke ble\ tilført kvælstof om cfterårel. Delte skyldes sikkert. at vejret i fots"g'iperioden har været mere mildt i vintermånedernc, hvorfor der har været 'ltillet mere kvælstof til rådighed fra jordens r~crver vcd mineralisering end i Ar med merc normale klimaforhold. Tabel l K~'ælslaf lil rodsl'ingel eflerl1r og forår. (97) S SO 8 " " "-22 8 "-69 9 " Udb)'Ut 0& SO Nttlo KM. for mtrudb. m,""", Røclsvinøel k_' kg fro pr. ha A.. O N e/terlir 20 N i kas, forår N kas, forar N kas. forår, 7 80 N kas. forår. 8 LSD ] B. 40 S e/ter6r 20 ikas, for r kas. for r \" i kas, forår N kas, forår. 9 LSD. C. 60 N e/terl1r 20 N l kas. forår N i kas. forår N i kas. forår Nikas. forår. O LSD... D, 80.\' e/terdr 20 "\ kas. for r N kas. fodr :'l i kas. forår. O 80 N i ka<.,. forår, O LSD O mest l leje S Vekselvirkningen mellem efierårs- og forårsudbragt kvælstof fremgår af fig. l. Den aftagende virklllllg af forårsudbragt kvælstof \00 O lil 80 kg N pr. ha udbragt om efteråret ses i blokkene fra \cnstrc til hejre i figuren. Der har ikke \'æret udbylteforskelle af betydning fra 60 til 120 kg 1 pr. ha lilfort enten om foråret ellcr efterår og forår En stor mængde k\ ælslof om foråret påvirkede udb)'t1cl i negati\ retning. h\or der \ ar tllfort meget k\ ælslofom efteråret, se blok D i tabel 2. Ved tilførsel af meget kvælstof til rodsvingel om forårel er der en Slor risiko for tidlig lejesæd. som kan påvirke blomstrings- og bestovningsforlobel l negativ retning og medføre et reduceret udbytte. Af denne 127

2 Frø og industriafgr&der kg frø pr. ha l begge forsog var ukrudlsmængden meget beskeden, og de maite udslag \ar ikke statistisk sikre. Dc prøvede midler har virket ret godt, og resultaterne svarer godl til det. som midlerne \ste i 3 forsøg i Tabel 4. Alm. rajgræs Ukrudt i frogræs. farsag 1991 a. Ubehandlet b.2,o Mylone Power..<f c. 3.0 Foxlril-P d.3.0 Ariane S forar forår forar Anlul UKrudl pr. m' Kg r,'nl fr0 pr. ha J9 116 LSD N forår an 40N 60N 80N kg kvælstof, efterår 40 N forår 60 N forår Figur J. Virkningen afhæjstoflil røds~ ingej. 80 N forår årsag og for at sikre veludviklede planter fra eftcraret, ogsa i år med mindre gode vækstrorhold i eflerårs- og vinterperioden end i forsøgsårene , bor ca. halvdelen af den totale kvælstofmængde tildeles om efteråret. Omkring iah 100 kg N pr. ha er tilsyneladende tilstrækkeligt til at sikre kvælstofforsyningen til rodsvingel Forsøgene fortsa~ttes. Ukrudt i frøgræs. Tabel 3 viser resultaterne af2 forseg med bekæmpelse af tokimbladet ukrudt. gennemfart i henholdsvis alm. rajgræs og i rodsvmgel. Tabel 4 viser resultatet af forsøg nr , hvor forskellige midler er provel til ukrudtsbekæmjx:lse i foråret i alm. rajgræs. Effekten har været god, og pæne merudbytter er opltae!. De målte udslag er sta' il,tisk sikre. Basagran MP. Mylone Power-d og Foxlril-P er kke markedsfort endnu. Forsogene fortsættes. Tabel 5 viser resultatet af forsog nr hvor forskellige midler er pro\'et i rodsvingel til bekæmpelse afenårig rapgræs. som er meget uonsket i sm froe de frogræsser. ndholdet af enarig rapgræs kan være afgørende for. om frøpaniet kan certificeres. Sinbar, 'tom er prøvet i hel og delt dosis, og Trihunil har virkel mest effektivt mod enårig rapgr s ved bedommeise i april. Desværre foreligger der ingen analyse af frovaren. Beskedne - overvejende negative udslag bic" målt. Chlorpropham NA 40 og Gallant er sammenlignet i 4 forsøg o"'er 3 år. Begge midler har reduceret en be skeden bestand af enarig rapgræs i frovaren. Gl lant, som kke er markedsfon endnu. har været mest eftek tiv. rabel3 Ukrudl i frag.-æs. (98) Frøgnes Antal ukrudt pr_ ml Kg rent fro pr. ha. Anlal ukrudt pr. ml Kg ren' fro pr_ ha a. Ubehandlet b. 4.0 Basagran MP c. 2,5 Foxtril-P d.3,0 Ariane S efterår efterår forår Js. Alm. rajgræs J J Js. Rødslingel ;- 3~ O a. Ubehandlet b.4.0 Basagran MP c. 3,5 Foxtril d.2,5 Ariane eoerar efterår forar 2 s. Alm. rajgræs J s. Rødslinge! O LSD

3 FrØ og industriafgreder Tabel 5. Enårig rapgræs i frøgræs. Rødningel / forsøg /99/ a. Ubehandlet b.2.0 Chlorpropham sept. c. 0,25 kg Sinbar sept. d. 0, 15 kg Sinbar sep! kg Sinbar marts e. 3.5 kg Tribunil sept. f. 2,0 Gallant april a. Ubehandlet b. 2.0 Chlorpropham sept. f. 2.0 Gallant april EnAria rapgræs Antal pct. pt'. ml j rre O 2Z 3 fs ,2 K. rt:nt pr. '''' ha 939 -;-24 -;-72 -;-60, LSD 6/ leflgrapgræ.f. rødsvingel og andre smdfrøedefrøgræsser er en/jrig rapgræs en megel uønsket ukrodtsgræs. ndholdet a/frøfro endrig ropgræs kan væreofgørendefor. om frøpartiet kan certificeres. (Foto: DLF.Tnfohum) Tabel 6 viser resultatet af forsøg nr , hvor Tribunil anvendt på forskellig vis er sammenlignet Tabel 6. Enårig rapgræs,. frogræs. med 5mbar og Reglone til bekæmpelse af enlrig Engrapgræs Enlri& rappæs K& rent rapgræs i engrapgræs. Antal pcl. lied c. hvor Tribunil er anvendt to gange i efteråret, er pr ml j frø pr, '''' ha der opnået en meget fin virkning overfor en stor bestand afrapgræs. Ved optælling i april var all en!rig / forsøg /99/ rapgræs bekæmpet, og denne gode effekt ses igen ved a. Ubehandlet analyse af fr0varen. Pæne merudbytter p! 8-16 pet., b. 2.0 kg Tribunil sept. 21 J,3 127 som dog ikke er statistisk sikre, blev opnået. c. 2,0 kg Tribllnil sept. FOniøgene søges fortsat. 2,0 kg Tribllnil okt. O 0,3 105 d.2,o kg Tribunil sept. Sygdomme på engrapgræs. [ tabel 7 er rentabiliteten 2.0 kg Tribunil marts 71 2,2 88 ved bekæmpelse af meldug og rust i engrapgræs be e kg Sinbar sep!. lyst. Alle led er behandlet i foråret 1991, mens led c, f 0,15 kg Sinbar marts 70 4,8 63 og h også er behandlet i efteråret Endelig er led d f. 2,5 Reglone dec. 71 3,4 59 behandlet to gange om for!ret. 2 forsøg 1990 Der er udfort i alt 4 forsøg. Da der var store udsving i udbynel"eaktionerne. er resultaterne delt. så 2 forsøg a. Ubehandlet 21 2,6 951 med merudbyuer og 2 fontog uden "'ises h\'er for sig. b. 3.5 Tribunil sept. 7 0,6 l Der blev ikke opnået sikre merudbytler i gennemsnit LSDafforsogene. Ved at sammenholde hhv. led bog c samt F Tabel 7. Sygdomme i frøgræs. (99) EnørlPJll'll!S Fodr 9l: planlcr KB rent Mer Forir % plantu Kg rc:nt Mt:r m<d udbytte... udb)'lte Ml meldug pr. h. konti M' meldug pr. '''' h. k"", '''' /99/ 2 forsøg 2 forsøg a. Ubehandlet O 829 b. 0,8 l Tilt,op 6 O O -;-103 -;- 136 c. 2 X 0,8 Tilt OP 4 O 24 -; O 7 -;- 59 d. 2 X 0,8 Til',op 0.5 O 66 O 50 O -;-68 e. 1,0 Matador O O O -;-17 "" 134 f. 2 X 1.0 Matador O O O -;- 17 1,0 Rival g. 5 O -;-6 -; O -;-75 -;-106 h.2 X 1.0 Ri"al 5 O 20 -; O -;- 55 -;-117 LSDled c. f og h behandlet seplembt:r led b-h bt:handlct apnl.maj og led d gen J uger stncrc 129

4 Frø og industriafgrøder øvrige relevante led fremgår del, at en supplerende efterårsbehandling ikke har reduceret forekomsten af rust, når angrebet er bedømt om foråret til trods for, at rustangrebene blev reduceret i efteråret. Erfaringer har vist, at angreb af rust i efteråret ofte forsvinder i løbet af vinteren og har ringe belydning for, om et forårsangreb etableres. Efter en egen forsøgsplan er el forsøg nr udfort med svampe og skadedyrsbekæmpelse i alm. rajgræs den 3. juni. Der forekom kun svage angreb af kron rust. og der blev ikke opnået sikre udbyueudslag. Bekæmpelse afengrllpgræs-galmyg. Angreb afgajmyg ses til tider i områder med hyppig dyrkning afengrapgræs. l tabel 8 ses resultaterne af 2 forsøg. hvor bekæmpelse af engrapgræs-galmyg er udført i september. i maj eller på begge tid~pul1kter. ngen af behandlingerne har resulteret i sikre merudbytter, hvilket formodentlig skyldes, al der ikke blev bemærket væsentlige angreb. J ct enkelt forsøg i perioden forekom der kraftige angreb af engrapgræs-galmyg. Flyvning blev her fulgt via fangbakker. sll. det bedste bekæmpelsestidspunkt i maj kunne fastlægges. En bekæmpelse i maj 1989 resulteredt= her i et sikkert merudbytte på 136 kg frø i 1990 (eftervirkningsforsøg). Engrapgræs-galmyggen antages at kunne skade i nyvcårel. men størst skade forventes i det følgende års udbytte. Tabe! 8. Galmyg i enwapgræs. (100) Engrapgræs 2 forsøg 1991 Kg reni f,. pr. ha a. Ubehandlel 789 b Sumi-Alpha sept. 14 Co 1.5 Dimethoa! 28% $epl. 727 d. 0.5 l Sumi-Alpha forår 76 e. l.51 Dimethoat 28% forar 741 f. 0.5 Sumi-Alpha sept. 0,5 Sumi-Alpha forår 20 6 forsøg /990-9/ a. Ubehandlct 729 b. 0,5 Suml-Alpha sep!. 15 c. l.51 Dimethoat 2Ro/c sept. d. 0.5 l Sumi-Alpha forår 13 c. 1,5 Dimethoat 28o/C forår 718 r. 0.5 Sumi-Alpha sepl. 0,5 l Sumi-Alpha forår 36 / forsøg /990. eftervirkning a. Ubehandlct 1016 g Sumi Alpha LSD Rapssorter Der blev iah gennemført 29 forsøg med afprøvnlllg af 19 vårrapssorter og 48 for~øg med 19 vinterrapssorter i landsforsøgene Der er medtaget sorter, som er på den dan$ke sortsliste, på sortsliste i el andet EFland, og sorter, som har deltaget i mindst el år i den officielle afprøvning for optagelse på den danske sorts iste. De kølige og ret tørre vækslforhold i foråret medførte, al rapsen var i begyndende blomstring 2-3 uger ~nere end i Blomstringen og perioden fra blomstring til høst var konere end i 1989 og 1990 og har medvirket til, at udbyueniveauet blev noget lavere end i nævnte år. Vårrapssorter tabel 9 er vist resultater af årcl'\ forsøg med v1lrraps sorter. Alle soner øverst j tabellen har deltaget i landsforsos i mindst 3 år. Soner med 2 års afptu"ning og nye sorter er vist i midterste og nederste serie i lahellen. Tabe/9. Landsforsøg med sorler ajvrirraps 199/. (101) (102)(103) Dato Vårraps Kar. f., Pct. Udb)'lc og merudbytte -. kg. pr. ha,., b<g olie i Semda,d <jo'æd blomst 10rstor Fm Dk: halilel Serie Antal forslg 15 l O l' Global 6!l/~ 43, Drakkar. 5 lla 44, Topas.. 4 '''o 43, ;,276 Bingo. 5 2% 43, Forte. 6 l!/b 44, Galaxy. 6 l/b 44, ris. 6 22/ h 44, ~81 Sputnik, 6!!/h 44, LSD. 0, Serie / Antal rors'l~ S Global 4!4/ h 43, Evita. 5 H/h 43, Slar. 4!% 44, DP-2096/ Y" 44, Jaguar. 5 n/h 43, Nimbus. 3 2% Spok. 4 2% LSD /58 Serie / Anlal fonlg Glohal 5 "/~ 43, Li<;onne. 3 21'" 46, PF 1769/88. 4 " ; WW 15n 4 :'Y h WW 153".. 5 ;4/~ /(, LSD. 0,8 Lav karakter = slor slængt'lslyrke.

5 Fro og industriafgrjtder ExpreJS og andre mini herbiciderkan gøre al\'orlig skade pj raps iblom. sm ngstiden s4s en de/ti//ælde o/skade, h\'or SpTØjlt'n l'gr mangelfuldt rengjort forud /ar beo handlmg i rapsa/grøden. B/edet l'iser en al\'orlig skade på 'jnrerrops l'('d ol'erlapning. t:xpress re ster ble\! "trukket med ud.. \'ed pyrethrold-behandliflg. Den tidligsle sorl Topas. som har "ærel på sonslisten siden 1982, gav i årets forsog el betydeligt lavere udbytte end de øvrige sarer, som er afprøvet i serie Topas og Bingo har elolieindhold på niveau med målesorlcn. De øvrige sorter har el højere ind hold f olie i årels forsøg. Den nye sort Nimbus fra Prodana er lilsyneladende lidt mindre tilbøjelig lil at gå i leje end de ovrige soner i serie DP-2096/88 og Spok fra Dansk Plan teforædling gav et sikkert merudbytle af fro og olie. Dc nævnle soner har el højere olieindhold end måle sorten. Tabel D. Ol-ersigt Ol"er flere ars forsøg med sorter o/ \ ljrraps. Forholdstalfor!roudbYllf! (Sd. kv.). Vlirraps Globnl.. Drakkar. Topas. Bingo. Fone... Sputnik. Galaxy ris E\ H3. Jaguar.. Lisonne. D'-2096/86. Slar O} OJ SOflen Lisane serie udmærker sig ved at have en ret stor slængelsyrke og et for vårraps UJ;ædvanlig højt olicindhold. Den er ret sen i modning. De enkelte års resullater over en 5 årig periode er Vist i t;.,bel O. Af forholdstallene for udbytte af standardkvalitet fremgår, at en række nyere og nye sorter har ViS gode resultater. sær i 1990 har mange liorter et udbyue på et højere l1veau end målesorten mens udbyttet for de fleste var på niveau med udb)'llet for m lesonen G/obol i Scr vi på tværs af årenes resultater. havde Global Het d digt årc( i De tre nye sorter neder"l i tabellen har klaret sig ganske godt i Gennemsnitsresultater fra en rrækkes forsøg er V!it i tabel 11. Som den ældre sort Topas har LiSOfme en mmdre tendens til al gti leje end de O\'rige sorter. Flere af de nye sorter udmærker sig ved et hojere olieldhold end de ældre <;orter. Lismlfle har el meget hujt olieindhold. DP 2096/86 og Star fra Dan..k Planteforædling. som er vist nederst i tabel, har højere fro- og olieudbyue i årenes forsag end de øvrige sorter. De to sidstnævllte er endnu ikke på sortslislcll. Ud fra årenes resultater i 1andsforsog og fra den officielle afprøvning er dyrknings- og kvalitetsegcn skaber beskrevet for sorterne. som er optaget pil. sortslistcn (tabel 12). Topas og Lisonne adskiller sig fra de øvrige sorter i plantehojde, og begge er mindre tilbøjelige til at gå i leje. Topas er tidlig. og Lisonne er rel sen i modning. De o\nge soner adskiller sig ikke væsentligt fra h...cr andre i dyrkningsegcnslaber.

6 Frø og industriafgrøder Tabel Sorter af vdrraps ViTraps PCL olie i Ømor Udb)'uc og merudbytte kg pr, ha Kar. Antal ro, Frø si Olie si Fro afstd,kv ro",," le~. Global Prø\et S Global Pr0vct S Global Pr0\'et S Global Prøvet S ForholJ~lal Global Farsøgsdr Drakkar ,7 44, ~ ~ ~30 99 Topas / ,J 44, ~ ~ ~ Forsagsdr Bingo ,6 44, Forte ,7 45, Sputnik ,7 45, ~ Fo"øgsdr Galaxy ,3 45, ris ,3 45, Forsøgsdr / Evita ,8 44, Jaguar... S , Lisonne... O 3 43,8 46, ~O Dp 2096/86. S 4 43,8 44, Star ,0 44, Tabel 12. Plantehøjde Under middel: Under middel til middel: Middel, Over middel: Olieindhold Under middel: Middel: Over middel: Meget højt: Opdeling af drsorter efter dyrknings og k lalitetsegenskabero Topas Bingo Drakkar, Evita, Forte, Sputnik, GalaJ[y, Global, ris Lisanne Leje.i1bøjeUgbed Lille: Topas Under middel: Lisonne Middel: Global, Drakkar, Bingo, Evita. Forte. Galaxy, ris, Sputnik Modningstidspunkt Tidlig: Topas Middeltidlig: Global. Drakkar, Bingo, Forte, Sputnik. Galaxy, ris, Evita Middeltidlig til sen: Lisanne Frøstørrelse Under middel: Middel, Over middel: Bingo, FOrle, Galaxy, Sputnik Drakkar, Evita, Lisanne. Topas Global, ris GlQbal Bingo, Drakkar, Evita, Topas Forte, ris, Galaxy, Sputnik Lisanne Glucosinolatindhold Mikromollg lufttørret frø (HPLC~metoden) ( ) målt ved afprøvning for optagelse på sortlisten. Bingo(6), Global (7), Lisanne (7), Galaxy (8), Forte (10), ris (O), Sputnik (10), Evita (11), Drakkar (15) Valg af vårrapssort Global har ijlereår ~'æret dominerende. Nye sorter med gode egenskaber klarede sig bedre end Global i 1990, og de har o~'(!r en længere eller kortere årrække l/ise gode resultater. Blandt disse kan Bingo fremhæves for at halle et meger indhold afglucosinolater. og Forte, ris., Sputnik og Galaxy for at halle er ojieindho/d oll r middel. Lisonne har klaret sig ganske godt i de Sdste to 6rs forsog og bør fremhæves for sit meget høje ojieirrd hold. Vinterrapssorter Resultater fra årets forsøg med sortcr af vinterraps er vist i tabel 13. Derer ikke målt forskelle i vinterfasthed efter den milde vinler i forsogsårel. Sorterne i serie har samme tendens til at gå i leje som målesorten i årets forsøg. Diadem er lidt senere i begyndende blomstring. Olieindholdct for Librallo og Doublol er hojere end for de øvrige sorter. Falcon har et ret højt frø- og olicudbytte i årets forsøg. 132

7 fro og industriafgrøder sene er afpnwet en række nye sorter, hvoraf kun dol og Accord er på den danske sortsliste. Li borius og Atlanra blev færdigafprovet i den officielle afpro\'ning i men blev afvisl ved værdiafprovningen. Den nye hollandske SOrl Honk gav et hojt froudbyle og med el hojt olieindhold gav sorlen et megel hojl olieudbyle. Den franske sort dol er tidlig i tx-gynden de blomstring og ret lidlig i modning. Sorten har i ~rets forseg el hojl frøudbyle. Del meget hoje olieindhold medforer. al sorten har el megel hojl udbyle af olie og frø af standardkvalitet. De lyske sorter Lirajel og Accord er blevel godkendt efler den officielle afprøvning i Beggc sorter er lidi sene i modning. Accord har el hojt olieindhold. Lirajet og Accord gav i årels forsog et hojt rrø- og ojieudbytte. 1 serie er vist resultater fra afprøvning af nye sorter, hvoraf nogle kommer på sortslisten i Flere af sorterne har vist et hojl olieindhold årets forseg. Resultaterne over en 5- rig periode er vist tatx- 14. Målesorten Ceres har i nere års forsag haft et højere udbytte end de afprm'ede sorter. Falcon har i to års afpro\ning hævdet sig ganske godt. Tabel 14. O~'ersi8t m'er flere 6rs landsforsog med sorter af ~"nterraps. Forholdstal jor jroudbytle (std. kv.) Vinterraps 1988 t Ceres Libn.lvo Sile}; Diadem Libraska Doublol Falcon liborius Atlanta Tabel 13 Landsforsøg med sorter af Vinraraps (104) (05) (106) rln Oml," Serie Antal forsøg 19 Udb)lte Ol mcrudbyue kj- pr ha Kar. for Frø ar Kar_ for o\'u- kgyndcnde Pct. olie SlandArd lejwcd vintrin. bjomslnna i tørstof Fm Olie kvalitet " l l' l' l' l' Ceres. 4 O 1% 45, Libravo O V, 46,2 ~138.;. 34.;. Diadem... 4 O 1'/, 44,2.;.336 ';'172.;. 384 Libraska.. 4 O lil/~ 44,7 ';'110.;.65.;.136 Silex O 16/~ 45,4.;. 103.;.44.;. 107 Doublo!.. 4 O 10/, 45,8.;.322 ';'123.;. 315 Falcon. 3 O H, LSD Serie Antal forsøg " 14 l " " ures..... _... 5 O 1,,/, Liborius... 5 O 13/, 45,6 ';'143.;.19.;.94 Honk (GR 5/87). 5 O lv, 45, dol. 6 O il/, 46, Allanl' (A 79116). 5 O 1"/, 44, Lirajet O 1~/5 44, Accord (NPZ 74). 5 O 11/, 45, LSD Serie Antal for:sog Ceres. 5 O 1,,/, 43, Ubcrator O V, 45,0.; NPZ 86 (Zeus)... 4 O 1% 45, LO 9442 (T.rok). 6 O lill, 43, Ada8io (B 79154) 5 O 1'/, 44,9.;. 186.;.47.;.151 Link (88152). 5 O 10/, 44.0 ';'106 ';'41.;.104 ES 89/10 (Sen')... 5 O '/~ LSD :1\ laraklrt = SlOr stængcl"'l~rke 133

8 FrfJ og industriafgrøder 1 label 15 er resultalerne anfort som gennemsnil af nere års forseg. Ceres. Libraska og Falcon har været hojestydende. Udfra årenes resultaler og fra afprøvningerne ved Statens Plante3vlsforsog er dyrknlngs- og kvahlets egenskaberne beskrevet i tabel 16 for de sorter. som er på sortslisten og for Si/ex, som er godkendt i England. Jdol og Si/ex er lidt under middelhoje med samme tendens til at gå i leje som de Oeste andre sorter. Diadem er lidt mere tilbojelig til at gå i leje. Ved en yderligere adskillelse vedrørende lejetilbøjejighed end besk.revet i tabellen vil Doub/ol og Si!ex blive placerel imellem Diadem og øvrige sorter. Diadem og Si!ex har ct rel lavl oheindhold. De nye sorter Accord, dol og Lirajet har et hejt til meget højt indhold afolie. ndholdet af glucosinolater for Falcon var noget lavere end for de øvrige sorter ved op tagelsen på sortslisten. Valg af vinterrapssort En Vgtig egenskab ~'ed vinterrapssorrer er deres e)'ner ti! at ol'ervintre. men efrer de senere dn meger milde \'intre foreligger der ikke gode oplysninger om derrne sortse gcl/skab, Ceres har siden godkendelsen i 1986 værel den relr dominerende SOrl; men der er nu kommet andre højlydende dobbelrlm'e SOrler på markedet. Af de nyere SOrler skal Falcoll fremhæves på grund afet for vinter raps meget lavt indhold af glucosinololer. Fa/con og Librasko hargode d)'rkmngsegenskaber. og de har i O lir vist gode resultater. ejet seneste dn afprøvning ha, a"dre nye sorter ogsa visl gode resullater. Tabel /6. Opdelingaf l'interrapssorrer efter dyrklllngsog halitetjegenskaber. Vinterfasthed \.liddel til hoj for samtllge afprovede sorter Planlchojde Under middel: Middel, Over middel: Modningstidspunkt Tidlig til middeltidlig: Mddehidlig: Mddel til sen: dol. Sllex Ceres, Diadem. Doublo!. Falcor., Libravo, Lirajet Accord, Libraska Lejetilbøjelighed Middel: Accord. Ceres. Doublol, Falcon, dol, Libraska. Libravo, Lirajel, Silex Over middel: Diadem Frostorrese Middel: Over middel: Olieindhold Under middel: Middel: Over middel: dol Ceres. Doublol. Falcon, Libravo Accord, Diadem. Libraska, Lirajet. Silex Accord. Ceres, Doublol, Falcon. dol, Libraska, Libra\,o. Silex Diadem, Lirajet Diadem. Silex Ceres, Doublol. Falcon, Libraska, Libravo Accord, dol, Lirajet Clucosinolatindhold Mikromollg lufttørret frø (HPLC-metoden) ( ) målt ved afprøvning for optagelse på sortlisten. Faleon (9), Libraska (12), Accord (13), Ccres 115), Doublol (15), dol (15), Libravo (15), Liraje. (' 6), Diadem (17) Tabel 15 Sorter afw'tllerraps Landsfonog Vinterraps Pet. oh~ Udb)'l~ 08 mmjdb}'t1~ kg pr ha Kar i 101"\10( Anlal for Fro ;1 DK si Sid. h F'WOldJ fo<wl ~jcs. c."" Prøvet S C~r~ Prø'tet S Cercs Pre\cl S Ccns Pn"'~1 S.1 Ccres f'orsogs6r Libravo ; ; ; Forsogsdr / Silex ; ; ; Diadem , ; ; ; Forsogsdr Llbraska ; ; ; Doublol ' ~ ; Falcon Liborius ; ; ; Atlanta

9 Frø og indllstriafgrødcr Afprøvnmgslr (or optagelse på sanslisten i Danmark Forædler og/ejler SOrlst,)t!r Repræsentant Vårraps Bingo Drakkar Evita FOrle Galalty Global ris Jaguar Lisonne Nimbus Spok Sputnik Star Topas DP-2096/86 PF 1769/88 \V\V 1529 \VW Proclana Seed A/S Serasem, Frankrig Semundo Saalzucht, Tyskland K WS, Tyskland W. Weibul! AB, Sverige Svalof A B, Sverige Pajbjergfonden Maribo Frø DClllsche Saatveredelung, Tyskland Prodana Seed A/S Dansk Planleforædling A/S K \VS. Tyskland Dansk Planteforædling A/S SvalCif AB, Sverige Dansk Planteforædling AJS Pajbjergfonden W. WeibuU AB. Sverige W. Weibull AB. Svc:rige Mairbo Frø Prodana Seed A/S Pajbjergfonden Semenco Aps Dansk Planteforædling A/S DLF-Trifolium Nielsen & Smit h AJS Pajbjergfonden Maribo Frø Holli Fr. A/S Prodana Seed A/S Dansk Planteforædling A/S Dansk Planteforædling A/S Dansk Planteforædling A/S Nielsen & Smith A/S Dansk Planteforædling A/S Pajbjcrgfonden DLF-Trifolium DLF-Trifolium Maribo Frø Villrerrap.~ Accoru Adagio Atlanta Ceres Diadem Doublol Falcon Honk dol Liberator Liborius Libraska Libravo Lirajet Link Silex LD 9442 NPZ 86 ES 89/ NorddeulScne pnanzenzuchl, Tyskland K WS, Tyskland KWS, Tyskland Norddeutsche pnanzenzucht, Tyskland Norddeutsche pnanzenzucht, Tyskland Semence Cargill, Frankrig Norddeutsche pnanzcnzucht, Tyskland Groenbrock, Holland Semences Cargill, Frankrig Deulsche Saa(vcrdelung, Tyskland Deutsche Saatvercdclung, Tyskland DCltsche Saateredelullg. Tyskland Dcutsche Saatveredelung, Tyskland Deutsche Saatveredelung. Tyskland Nickerson RPD, UK Maribo Frø Prodana Seed A/S Norddeutsche pnanzenzucht, Tyskland Gebruder Dippe. Tyskland Sorterne er kke optaget pa den danske sortli<;le på grund ar manglende godkenddse N3\'nerM<;lag (navnet el endnu ikke godkendl): Vllrraps: DP 2096/116 PF 1769/88 \vw 1529 \vw 153q = lidias = Donna = Slarlight = Stina = Marinku Vin/errop.\": LO 9442 N'l86 ES 89/10 = Tarok = Zeus = Senia Pajbjergfonden Dansk Planteforædling A/S Dansk Planteforædling A/S Dansk Planteforædling A/S Pajbjergfonden Abed Fonden Pajbjergfonden Dansk Planteforædling AJS Abed Fonden Holli Fr. A/S Holli Frø A/S Holli Fr. A/S Holli Frø A/S Holli Frø A/S Shdl Farm A/S Maribo Frø Proclana Seed A/S Pajbjergfonden DLF-Trifolium Kvælstof til raps Kvælstof til varraps. tabel 17 er vist resultater fra 4 forsøg med stigende mængde kvælstof lil varrars. Forsøgene blev gennemført på jordtyperne JB 5 lil JB 7, og N-min blev bestemt om foråret. 12 af forsøgene blev der målt N-min værdier af normal størrelse, ca. 50 kg N pr. ha, for de pågældende jordtyper. forsøg var N-min over-o og i forsøg langt under normal, nemlig 35 kg N pr. ha på jordtype JB 7. Karakteren for lejesæd er stigende. og der er en tendens til et faldende olieindhold ved stigende mængde kvælstor. Del største nettomerudbylle blev målt ved SO kg N pr. ha. gennemsnit af forsøgene blev den optimale N-mængde målt til 161 kg N pr. ha ved en pris på kr pr. kg rapsfrø. En betydelig reduktion af prisen pr. kg rapsfrø vil medføre en slor reduklion i den optimale 1J5

10 Frø og industriafgrøder N mængde. Ved f.eks. kr. 1,25 pr. kg frø er den optimale mængde i disse forsøg beregnet lil 106 kg N pr. ha. Resultater af 9 forsøg i t er vist nederst i tabellen. l gennemsnit af forsøgene er det største neuomerudbytle også opnået ved 150 kg N pr. ha, nilr frøprisen er kr. 2,65 pr. kg. Ved en pris på kr. 1,25 pr. kg frø bliver nettomerudbytteme ved 100 og 150 kg N pr. ha stort set ens, henholdsvis 267 og 270 kg frø pr. ha. Det viser, al kvælstofmængden til vårraps efter en Tabe/Z Stigende mængde hælsloj ril.'!jrraps. (/07) Vinaps Udbyn~ Ol merudb}'tt~ Karak PClolie ka pr. ha Selton,crler for i udb:;ue leje~ (0rstof Fm Olle Sid. h. kg pl. rj8 4 forsøg 1991 a. ngen kvælstof.... O OS7 b. SONikas l 46, c. 100 N ikas. 2 46, d. 150 N ikas 3 45, e. 200 N ikas 5 44, f. 250 N i kas 5 43, LSD... o o. l forsøg a. ngen kvælstof.. O 46, SS 1254 b. SONikas 47, c. 100 N ikas d. SO N ikas , bb e.200nikas. 4 44, f. 250 N i kos 5 43, LSD... Tabel 18 S!Jrider og hælsto/lil villterraps (/08) Antal planlcr pr. ml KMak K frø l'c.:j Viøterraps ler for pr. h.a mc~~b. Effcr!r Forår lejesæd Sd. kv. fb fo, 1991 An.aJ forsøg, Normal mlid gru. sådalo 21/8 O N efterår N efterår ', ', N efterår LSD.. Sen sd/id. gns. sddalo 4/9 O N efterår N efterar N efterår LSD Gn~ Antal forsog 16 O Normal st5tid gns. sddato 21/8 O N efterår N efterår ~ 60 N efterår LSD..... l4 148 Sen sdtid. g1l5. sådato 4/9 O N efrerar N efterår N efterår LSD

11 Frø og industriafgroder drastisk prisændnng kan reduceres betydeligt. Forsøgene forts.'l:ues. Atider og kvælstof til vinterraps. tabel 18 findes resultater af 5 forsøg i 1991 med 2 såtider for vinterraps i kombination med tilførsel af kvælstof om efter Arel. Der blev tilfart 200 kg N pr. ha om forårct. En udsættelse af såtiden fra den 21. august til den 4. scptember har medført en reduktion i udbyttet på 21 pet. i gennemsnit af O. 30 og 60 kg N pr. ha om efteråret. Der er opnået betydelige merudbytter for tilforsel af kvælstof ved sen såning. 16 forsøg over 3 år blev udbytlet 13 pet. lavere ved såning den 4. september end ved sånmg den 21. august i gennemsnit af forsogslcddene med O. JO og 60 kg pr. ha. Et sikkert merudbytte og det bedsle resultat er opnået ved tidlig såning. og når der blev tilfon 60 kg N pr. ha. Meget pæne og sikre merudbytter er opnået for tilførscl af 30 og 60 kg N pr. ha ved sen såning. Tilførsel af JO kg N pr. ha ved sen såning gav et slørre nettomerudbyhe end tilførsel af 60 kg pr. ha. Vinterraps skal etableres senest omkring 25. august for at sikre grundlaget for el højt udbyle. Tilførsel af kvælstof ved såning har en positiv effekt på udbyttet. især ved sen såning. Da hælstof også kan påvirke over\'intring~vneni gunstig retning og styrke rapsens konkurrenceevne overfor ukrudt. vil en nedsættelse af forbruget forårsaget af et drastisk prisfald på rapsfro i de fleste tilfælde med størst fordel kunne henlægges lil gooskningen om foråret. Forsøgene fortsættes med bestemmelse af N-min. Kvælstof til vinterraps om foråret. tabel 19 er vist resultater af 8 forsøg med stigende mængde kvælstof og med delt gødskning. og 2 gange 100 kg N pr. ha tilført i kalkammonsalpeter er sammenlignet med 100 kg N pr. ha tilført i kalkammonsalpeler plus 100 kg N pr. ha 3 til 4 uger senere tilført i kalksalpeter. gennemsnit af forsøgene var der tilfan 35 kg pr. ha om efteråret. Tendensen til lejesæd var som forventet stigende og olieindholdet i frøene faldende vcd stigende mængde kvælstof. Frøudbyttet vllr i begge forsøgsl'lr stigende heil op til 250 kg N pr. ha. gennemsnit af 12 forsøg over to år var nettomerudbytterne stort sel af samme størrelse ved og 2 gange 100 kg pr. ha tilført i kalkammonsalpeter eller kalkammonsalpeter plus kalksalpeter. Den optimale kvælstofmængde ved en rapspris på kr pr. kg er i årets forsøg beregnel til 212 kg pr. ha. Ved f.eks. en rapspris på kr pr. kg ændres den oplimale kvælstofmængde i disse forsøg til 180 kg N pr. ha. Den ekstra kørsel ved 2 gange udbringning af kvælstof vil der ikke være dækning for i merudbytlet ved en rapspris på f.eks. 1,25 kr. pr. kg. Vækstregulering i Yinterraps blev der anlagt forsøg med 2 gange vækstregulering med Cerone i stadium 3.1 og 4.1 i kombination med 2 såmængder og ved anvendelse af 175 og 225 kg pr. ha. Resultaterne er vist i tabel 20. Behandling med 2 x 0.5 Cerone pr. ha har reduceret plantehøjden med 3 til 6 cm. Der er en ganske svag tendens til, at karakteren for lejesæd er påvirket i gunstig retning ved 225 kg N pr. ha, hvilket dog ikke har påvirket udbyttet i gunstig retning. Der blev målt sikre merudbytter ved al øge såmængden fra 2 til4 kg uds.'l:d pr. ha ved tilførscll75 kg N pr. ha såvel som ved 225 kg N pr. ha om foråret. Tabe/19 Sfigende mængde og delt koæ/stof fil w merraps. fl09j UdbYle og mcrudb) tic KABl Pet ohe kg pr. ha Nello~- VinternPl ter for, udb)lle 10ntol' F.. Olie Std h kg pr. ha 8 forsøg 1991 """'" a. ngen kvæl'\lof b. 100 N ika c. 150 N ikas , d.200 N ikas , e. 250 N ikas f N ikas , g. 100 N ikas N i ks LSD }6} 118 }77 LSD. led b g }J} 12 forsog a.lngen kvælstof b. 100 N i kaos c.150nikas , d.200 N ikas , e. 250 N ikas , r N i kaos. 3 45, g. 100 N ikas N i ks 4 45, LSD kg N lllrart den 1213 og 100 kg "1/ llf"rl den 10/4 137

"""'" hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge

' hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge G Plantebeskyttelse Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen Forsøgsarbejdet I 1988 har hovedsagelig været en videreforeise af foregående Ars forseg med såvel mar kedsforte som ikke markedsførte produkter.

Læs mere

F Gødskning og kalkning

F Gødskning og kalkning F Gødskning og kalkning Af K. Skriver Lller GUdlllg.. og Kalkud... algc! gcnllcmf1n... d!:r h\crl.r d...lort.tllal markror

Læs mere

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele sorter og gødskning Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele Tidlige sorter På Samsø er der siden 2003 udført ni forsøg med tidlige kartofler, opdelt i henholdsvis meget tidlige, tidlige og

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i "ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f.

Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f. c Vårsæd Vårsæd Af Jon Birger Pedersen Ghita Cordsen Nielsen og Hans Kristensen Årct.. (uø!! med v:tlæd har \æret præget af de meget varme og torre \xkslforhold Iluhct ufjuli. :'J kornel vaf modent allerede

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen...17

Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen...17 Indholdsfortegnelse Maltbyg: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse samt vækstregulering. Hvordan sikres udbytte og kvalitet? Malting barley: Fungicide/insecticide control and growth regulation Ghita Cordsen Nielsen...7

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2001 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl LANDBRUGETS

Læs mere

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter Sammendrag af indlæg Plantekongres 2013 15.-16. januar i Herning Kongrescenter 2013 Oversigtsplan over Herning Kongrescenter Stueetage 1. sal Kongressal 5B 5A Udstillinger 4C 4B Cabaretsal B+C Cabaretsal

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 1 I N r. 2 I 1 0 0. å r g a n g Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 2 Indhold 3 Lederen 4 Målet på Stevns

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk planteproduktion Resultater af forskning i FØJO I Michael Tersbøl og Claus Bo Andreasen FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk planteproduktion Resultater af forskning i FØJO

Læs mere

Indholdsfortegnelse TEMA: JORD

Indholdsfortegnelse TEMA: JORD Indholdsfortegnelse TEMA: FRØ 1 Markfrø under nye rammebetingelser René Gislum... 14 2 Dækningsbidrag og betydende faktorer i græsfrøavl på bedriftsniveau Lars Korsholm Hansen... 16 Forsøg med bekæmpelse

Læs mere

Oktober - November 2004 nr. 2

Oktober - November 2004 nr. 2 93. årgang 2004 Oktober - November 2004 nr. 2 Afpudsningsredskaber Bekæmpelse af græsukrudt Vikingerne er tilbage Vækstpotentiale for dansk frøavl DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade

Læs mere

H Økologisk og biodynamisk dyrkning

H Økologisk og biodynamisk dyrkning Økologisk og biodynamisk dyrkning H Økologisk og biodynamisk dyrkning At Anders Borgen og Maren Korsgaard I 1993 er der gennemfml 17 forwg med ukol(lgisl.. d~ rk ning. I)et cr en nedgang l forhold lillw2.

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder

Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder Vejledning 316 3. udgave 1999 Forord Det er hensigtsmæssigt, at der arbejdes efter så ensartede principper som muligt, når skader og tab opgøres. Formålet med denne

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Oktober - November 2006 nr. 2

Oktober - November 2006 nr. 2 95. årgang 2006 Oktober - November 2006 nr. 2 Advanta-køb forstærker alliancen med Limagrain Oreby Gods satser på planteavl af høj kvalitet Foreløbige resultater fra årets frøavlsforsøg Hvordan fungerer

Læs mere

overvåger snart kartoffelmarkerne Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning

overvåger snart kartoffelmarkerne Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning / juli 2014 / MAGASINET Drone overvåger snart kartoffelmarkerne Store forventninger til tidsbesparende teknik portræt Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning gode råd / Udsyn / Nyheder / Information

Læs mere