Hotel Pro Forma K I N E S I S K K O M P A S ET LYSBILLEDFOREDRAG MED OPERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hotel Pro Forma K I N E S I S K K O M P A S ET LYSBILLEDFOREDRAG MED OPERA"

Transkript

1 K I N E S I S K Hotel Pro Forma K O M P A S ET LYSBILLEDFOREDRAG MED OPERA

2 SCENER Ouverture Scene 1 Dag I 1. Fortællingen 2. Folket 3. Sangen 4. Dansen Scene 2 Nat I 1. Sangen og søvnen 2. Drømmen 3. Sangen og søvngængerne 4. Fortællingen og sulten Scene 3 Nat II 1. Sangen og festen 2. Visen 3. Fjenden 4. Sangen og sangen Scene 4 Dag II 1. Arbejdet 2. Sangen og arbejdet 3. Fortællingen og arbejdet 4. Sangen 5. Menneskene Varighed 1 time 20 min.

3 NAVNET MODSÆTNINGERNES MAGISKE MAGNETISME rummet mellem tiltrækning og frastødning af Elisabeth Becker Straarup og Kirsten Dehlholm Hotel Pro Formas teaterarbejde er kendetegnet ved den rastløse udforskning af teaterlandskabet, hvor man hele tiden skifter retning, nye veje og stier trædes til, fremmede områder, passager og mellemrum opdages og afprøves som en evigt afsøgende bevægelse i grænselandets væld af muligheder. Hotellet bliver et billede på den ikke-stationære, midlertidige og altid skiftende synsvinkel. Det er i rodløshedens evige løsrivelser og forskydninger, at individets kultur, baggrund og historie opløses, og tilbage står det frisatte subjekt i hotellets anonyme rum, det midlertidige hjem, hvor man kan miste retningssansen, den sociale position og identiteten. Det er en form for iscenesættelse af et tomrum, hvor man kan spille med identiteter, motiver og dimensioner. Det er en søgen efter nye udtryksformer i teatret og en redefinering af teatrets muligheder som kunstart. Erik Exe Christoffersen Formen, konceptet, det samlede idésæt er hele det skelet, som Hotel Pro Formas teater bygger på. Pro Forma, der betyder for formens skyld, bliver en metafor for forestillingernes gennem-strukturerede billedkomposition og tilrettelagte handlingsforløb. Det er med andre ord gennem formens klarhed, at billedet renses for flimmer, gennem billedets strenghed, at udtrykket intensiveres og bliver eksplosiv i sin kraft. Det er et teater, der går bag om sproget og griber direkte ind i tilskuerens sansning, for at citere Antonin Artaud i hans vision om fremtidens teater, benævnt Théâtre Cruel ( Grusomhedens Teater ). Der ligger også hos Hotel Pro Forma et ønske om en art cruel, der ikke repræsenterer noget som helst andet end sig selv, en teaterkunst, der rører ved sanserne uden nogen forudsat mening eller fortolkningsramme. På den måde er det grusomt, fordi det rører ved livet før sproget. 3

4 FORMEN 4 Forestillingen bringer os ud til Kina og tilbage igen. På rejsen mod øst møder vi: blå drage og mod vest: hvid tiger. Mod syd ser vi: rød fugl og mod nord: sort skildpadde. Som to par af modsatrettede kræfter kæmper de, ikke for at overvinde den anden, men for at opretholde balancen i universet. En forudsætning for Hotel Pro Formas teaterarbejde er at tage udgangspunkt i billedmæssige eller arkitektoniske principper for komposition og tænkning. Et overordnet koncept er udgangspunktet, vi begynder med rammen, konstruktionen, hvorefter selve forløbet tænkes ind og udvikles som en del af indholdet. Således definerer Kirsten Dehlholm arbejdsgangen for sit performanceteater, og det er netop heri det karakteristiske for at skabe de nye musikdramatiske værker ligger. Den stigende interesse for det musikalske aspekt i Hotel Pro Formas teaterarbejde falder sammen med en generelt stigende interesse for at skabe og producere moderne opera i dag. I de fleste tilfælde er det dog stadig komponisten, der griber til pennen og komponerer en opera til en foreliggende tekst. Teksten eksisterer før operaen, og forestillingen er en iscenesættelse af teksten, en realisering af den og historien. Det er usædvanligt, at operaens impuls kommer fra en anden side end komponistens, at værket tager form ud fra et koncept med et tematisk billedunivers som ramme, inden tekst og musik overhovedet har set dagens lys. Denne konceptuelle, ikke-musikalske impuls i skabelsen af moderne opera er interessant, idet der sker en forskydning i operaproduktionen væk fra den faste musikalske fortællestil. Betragter vi Hotel Pro Formas musikdramatiske værker fra et musikalsk funderet synspunkt, så ligger der i skabelsen af denne nye musikdramatik mulighed for radikal æstetisk fornyelse. Hotel Pro Formas musikdramatiske forestilling KINESISK KOMPAS et lysbilledforedrag med opera adskiller sig således på det skabende plan markant fra den traditionelle opera. Her er hovedpersonen bag konceptet billedkunstneren Kirsten Dehlholm. Hun sammenfatter værkets idégrundlag og sætter tingene i system. Hun komponerer forestillingen, hvor billedforløb, musik og tekst sammensættes og modstilles i en planlagt dramaturgi. Hun har hele tiden billedsiden som sit homeland, resten sker i et samarbejde med henholdsvis komponisten, forfatte-

5 ren, koreografen, scenografen, lysdesigneren og lyddesigneren. Alle bestilles de til at deltage i udviklingen af det nye værk, som led i konceptets kalejdoskopiske forsøg på nye tværæstetiske erobringer i grænselandet mellem kunstarterne. GENREBETEGNELSER Med Hotel Pro Formas inddragelse af musik og sang åbnes der således for nye æstetiske perspektiver i produktionen af musikdramatik. Med forestillingen OPERATION: ORFEO (1993) skubbede Hotel Pro Forma for første gang direkte til operagenren med betegnelsen billedopera. Senere har musikalske genrer som musical og oratorium været genstand for seriøs omdefinering. Her bliver de velkendte musikalske genrer, som Hotel Pro Forma tager udgangspunkt i, distanceret ved at få nye betegnelser: fx. memorial-musical eller imaginært-oratorium. I Hotel Pro Formas tværæstetiske scenekunst ligger et ønske om at bringe os ud af kurs. Vi må opgive at lege stifinder, vi må acceptere det, vi oplever, uden umiddelbart at kunne stedfæste, hvor i det kunstneriske landskab vi befinder os. Det er i denne uforbeholdne distance til fast definerede kunstdiscipliner eller genrer, at formen træder tydeligere frem og bliver det centrale i Hotel Pro Formas forestillinger. Hvordan vi så vil betegne det oplevede er sådan set ligegyldigt, det primære er stadig oplevelsen, tanken og dens sansemæssige værdi. Forestillingen rækker ud efter klicheerne, hvor opera er musikken og hvor folket er massen, hvor kunsten er lang og livet er kort, og hvor naturen spiller med i alle ting. Historiens politiske figurer er posteret i kulissen, mens scenen overtages af menneskenes mangfoldige udfoldelser. 5

6 KOMPASNÅLEN V V 6 N S Med KINESISK KOMPAS leverer Hotel Pro Forma igen en forestilling, S der bryder med alle konventionelle former for et scenisk værk. Der manipuleres med vores begrebsforståelse. Opera er ikke længere opera, som den var for hundrede år siden. Forestillingen indfører operabegrebet, som om det var en side order til hovedretten, som altså består af lysbilleder og foredrag. Herved anslås det i forestillingens titel, at udgangspunktet er billedet. Men selvom billederne indrammer forestillingen, er der ikke tale om, at de har Ø primær karakter i forhold til tekst og musik i forestillingens samlede kunstneriske udtryk. Billeder, tekst og musik skal ikke udkonkurrere hinanden, men sidestilles som ligevægtige faktorer, der hver især giver udtryk for forestillingens grundlæggende tematik. Det handler om Kina, et ældgammelt kulturland, men et land der som intet andet har undergået forandringer de sidste hundrede år. Forestillingen handler om vores nødvendige stillingtagen til Kina i dag som en del af vores verden. Og dermed stillingtagen til os selv og den globale verden. Forestillingens idé er, dels at skildre Vestens fascination af Kina (musik, kunst, kitsch, opfindelser, skikke, samfund) dels at vise Kinas fascination af det Vestlige samfund (forbrugerkultur, det kommercielle). Lie Tse sagde: Den, der vandrer og ikke ved hvorhen er faret vild. At et enkelt menneske forvilder sig på en vandring, finder man slemt for ham. Men at alverden i virkeligheden har forvildet sig er der ingen, der lægger mærke til. Som det kinesiske yin yang viser forestillingen sig i klare modsætninger: det fyldte mod det tømte, det lette mod det tunge, dag og Ø nat, fortid og nutid, kunst og kitsch, det mandlige og det kvindelige. Og som spejlinger: himlen der spejler sig i havet. Øst der spejler sig i Vest og omvendt. Modsætningernes tiltrækning og frastødning af hinanden udgør et spændingsfelt, som mellem magnetens poler. Kompasset, opfundet af kineserne, bliver retningsgiver på rejsen gennem forestillingen, hvor kompasnålen slår ud mellem de modsatrettede energifelter. Det er i dette kraftfelt vi befinder os, billedligt, Nmusikalsk og litterært. V V

7 FOREDRAGET Ud fra forestillingens tema er forfatteren Carsten Jensen valgt til at skrive en tekst, der kan sammenføre journalistens iagttagelser med kunstnerens og den rejsendes eksistentielle overvejelser. En ikke-dramatisk tekst der giver forestillingen et politisk aspekt, som man ikke kan være foruden, når det handler om Kina og Vesten. Teksten er skrevet ud fra forfatterens egne erfaringer på sin rejse i Kina og fremført af ham selv. Dette forhold skaber et nærvær og en autenticitet i fremførelsen. Teksten handler om Kina, om kineserne og os, om folket og filosofien, om undertrykkelse og hungersnød, men ved at erstatte et I med et vi, forskydes fortællerens synsvinkel, bliver en dynamisk udveksling mellem erfaringer, set fra begge sider af verdensaksen. Fortælleren optræder i stum dialog med en kinesisk danser, der kun i korte øjeblikke træder ud af sin mimiske funktion og tager ordet i brug. Fortælleren og den kinesiske danser nærmer sig hinanden gennem forestillingen. I slutteksten taler Carsten Jensen kinesisk og kineseren dansk. Det er en gentagelse af den tekst, der også indleder forestillingen, og som på mange måder bliver forestillingens gådefulde omdrejningspunkt: Jeg drømte en nat, jeg var kineser. Så vågnede jeg og var dansker. Nu ved jeg ikke om jeg er en dansker, der har drømt, at han var kineser, eller en kineser, der drømmer, han er dansker. Denne spejling eller identitetsforskydning bliver den litterære, tekstlige sammenføring af modsætningerne. 7

8 MUSIKKEN 8 Forestillingen består af sang og tale, af billede og bevægelse, og af tid. Sang og musik, tekst og tale er to sider af kunstens verden med hver sin tid i sig. Mens musikken og sangen må brede sig, folde sig ud og besætte øjeblikket i den langsomme tid, må talen lyse klart og tankevækkende på den korte tid. Komponisten Pierre Dørge har i mange år bevæget sig over musikkens grænser og hans musikalske åbenhed og interesse spænder så vidt, at hans karriere har zig-zagget mellem jazz og verdensmusik, moderne kompositionsmusik og nu altså også opera. Især har han vist interesse for at integrere verdensmusikken i den vestlige jazz eller kompositionsmusik, og han ser indflydelsen fra andre landes folkemusik som en vigtig dimension i vores generelle musikforståelse. Pierre Dørge bevæger sig med kompositionen til KINESISK KOMPAS ind på et område, der for ham er forholdsvis ukendt. Han er ikke operakomponist, men frem for alt improvisationsmusiker, og de 21 selvstændige satser, der udgør forestillingens samlede komposition, bærer præg af en intuitivt eksperimenterende indfaldsvinkel til arbejdsprocessen, der igen er kendetegnet ved en improvisatorisk melodiudvikling, selv om alt er noteret i partituret. Den traditionelle kinesiske opera krydses med den vestlige, såvel harmonisk, melodisk og tonalt, som i den orkestrale besætning. LINensemble (klarinet, cello og klaver) spiller sammen med guzheng (kinesiske harpe) og percussion. I sangteknisk henseende har Pierre Dørge fremhævet kontrasten i den kinesiske og den vestlige sangtradition ved at lade den kinesiske sopran optræde med sin karakteristiske og meget fremmedartede sangteknik, nasal, overkomprimeret og uhyre direkte i sin lyd. Hun stilles sammen med en dansk sopran, en alt samt en kontratenor, der med sin høje mandsstemme refererer til den italienske operas oprindelse, til kastratsang og til kinesisk operatradition, hvor mænd synger kvindepartier. Den østlige og den vestlige sangtradition bringes sammen gennem hele forestillingen, og fx synger den kinesiske sopran en folkemelodi fra sin hjemegn, som danner grundlag for en polyfon udvikling med de andre sangere, i en blanding mellem kinesisk og vestlig melodi, harmonik og tekst. Sangteksterne synges gennemgående på kinesisk og italiensk, men ordenes indhold er underordnet det klanglige. Kompositionens fusion mellem den klassiske kinesiske operatradition og den vestlige moderne kompositionsmusik giver et musi-

9 kalsk stilistisk mix af kinesisk pentatonik, vestlig dur-mol harmoni, tolvtonemusik og seriel komposition, forenet med Dørges eget tonesprog: jazzens improvisationsteknik og verdensmusikken. Det medfører en komposition, der ikke skæver til forskellighederne, men sammenstiller dem i et intuitivt forsøg på at skabe en ny kontakt. V S 9

10 LYSBILLEDERNE Forestillingen er bygget op omkring en række billeder projiceret op i kæmpeformat på en stor oppustelig skærm. Farvestrålende billeder, hovedsageligt taget fra kinesiske reklamefilm og kinesiske turist- og kunstbøger. Her er nudelspisende kinesere, glade eller triste kinesere, alene eller sammen med andre kinesere, her er kirsebærtræer i blomst og traditionelle kinesiske masker i rød, gul og blå. Billedsuiten danner en storyboard og indrammer forestillingen. Billederne ligner de vestlige reklamebilleder og giver samtidig umiddelbart indtryk af, at vi befinder os i nutidens Kina. Billederne på skærmen og bevægelsen i rummet er udsagn om det muntre og det tragiske, om forførelsens kunst gennem kitsch og reklame og om skønheden som længsel. Billede og bevægelse er som to kroppe, der omfavner sangen og talen eller modsætter sig dem. 10

11 FOLKET Som visuelt symbol på folket deltager 46 skolebørn, klædt i ens, grå jakkesæt, gule parykker og Kinasko. Sminket som i kinesisk traditionel opera er de små blonde kinesere en fusion af de østlige og de vestlige uniformerede menneskemasser. I komponerede formationer bevæger de sig rundt på scenen, samlet eller enkeltvis som løsrevne magnetstumper, men hele tiden som et allestedsnærværende kraftfelt i en fortættet koreografi, skabt af Christine Meldal. Massen og mennesket er her også. De taler for sig selv. De taler i munden på hinanden. De spiser. De elsker. De slås. De sover. De overlever søvnen. Ligesom lyset, der aldrig går ned, men kun vender rundt på kloden. Litteraturliste: Vilde svaner af Jung Chang Kineserliv af Zhang Xinxin Real China af John Gittings Pærehavens frugter af Alette Scavenius Beyond the Chinese Face af Michael Harris Kinesiske Billeder af Jonathan D. Spence Tianqiao of Old Beijing af Zhong Jingwen 11

12 KINESISK KOMPAS Kinesisk Kompas er bestilt af Århus Festuge 1998 med ur-premiere i Århus Musikhus. Forestillingen er støttet af: Kulturfonden Københavns Internationale Teater Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene Statens Kunstfond og Kanonhallen Hotel Pro Forma støttes af: Statens Musikråd og Teaterrådet I forbindelse med premieren udgives Pierre Dørges musik til forestillingen på dacapo. Solister: Shi Hong Mei (sopran) Berit Mæland (sopran) Annette L. Simonsen (alt) William Missin (kontratenor) Premiere: 26. august 1999 Spilleperiode: 26. august september kl (Undt. søndage og mandage) BILLETnet Fortæller: Carsten Jensen Danser: Fang Yu Medvirkende: Musikere: LINensemble: foruden: Instruktion: Tekst: Musik: Koreografi: Scenografi: Lysdesign: Lyddesign: Produktion: 46 børn fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole Jens Schou (klarinet) John Ehde (cello) Erik Kaltoft (klaver) Frans Hansen (percussion) Yu Jun (kinesisk harpe) Kirsten Dehlholm Carsten Jensen Pierre Dørge Christine Meldal Maja Ravn Jesper Kongshaug Ole Chr. Hansen Hotel Pro Forma Elisabeth Becker Straarup er hovedfagsstuderende ved Musikvidenskabeligt Institut i København, med sidefag i teatervidenskab. Kirsten Dehlholm er kunstnerisk leder af Hotel Pro Forma og instruktør af KINESISK KOMPAS. Redaktion: Kirsten Dehlholm Fotos: Roberto Fortuna Layout: Hans Peter Boisen/Skoletjenesten Tryk: HOTEL PRO FORMA STRANDLODSVEJ KØBENHAVN S tlf fax SERRIDSLEVVEJ KØBENHAVN Ø

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

på Det Kongelige Teater

på Det Kongelige Teater MUSIK & FORSKNING 26 2001 Seminar F.L.Æ. Kunzens opera Holger Danske (1789) på Det Kongelige Teater Fire indlæg fra et musikdramaturgisk seminar afholdt af institutterne for Teatervidenskab og Musikvidenskab

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Performativitetens rum Samtale mellem Henrik B. Andersen og Kirsten Dehlholm Tirsdag d. 29/9 2015

Performativitetens rum Samtale mellem Henrik B. Andersen og Kirsten Dehlholm Tirsdag d. 29/9 2015 Performativitetens rum Samtale mellem Henrik B. Andersen og Kirsten Dehlholm Tirsdag d. 29/9 2015 Redigeret af Anna Emilie Groth. Det følgende er Henrik B. Andersens analytiske anmeldelse af Latter i Mørke

Læs mere

Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen.

Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen. Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen. Februar 2010 UHL og JWK 1 Formål for faget drama Undervisningen i drama på Davidskolen bygger på skolens kristne værdigrundlag. Formålet med

Læs mere

Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet

Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet Smag på kulturen I Kultur har vi et ønske om, at børn får smag for kunst og kultur i deres hverdag. Smag på kulturen er tænkt som en appetitvækker til

Læs mere

Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14

Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14 Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14 Abonnementer for private og institutioner 13//14 Abonnement 1 (2-4 år) 120 kr. pr. stk. jeg skal nok finde den skab besat Af æbler Abonnement 2 (4-6 år) 120

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 Middelalderensemblet GIÒIA Det fortryllede orgel Middelalderensemblet GIÒIA Antal medvirkende: 3 Målgruppe: Indskolingen Genre: Klassisk, fortælling, tidlig musik onid=540 I en medrivende strøm af instrumental

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Moderne iscenesættelsesprincipper

Moderne iscenesættelsesprincipper Moderne iscenesættelsesprincipper Vi stiller skarpt på 4 markante iscenesættere, der hver især har haft stor betydning for deres miljø og som er interessante på hver sin facon, men som også er en del af

Læs mere

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 PRESSEMATERIALE LUKKETID ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 Lukketid er støttet af Bikubenfonden S. 2 LUKKETID Aarhus Teater & ARoS

Læs mere

Hvad er opera kort fortalt?

Hvad er opera kort fortalt? Opera Hvad er opera kort fortalt? En opera er et teaterstykke med musik. I stedet for at sige ordene, synger man dem. Det er altså ikke skuespillere, men sangere, der optræder på scenen. De første operaer

Læs mere

Produktivitetens rum Samtale mellem Henrik B. Andersen og Kirsten Dehlholm Tirsdag d. 29/9 2015

Produktivitetens rum Samtale mellem Henrik B. Andersen og Kirsten Dehlholm Tirsdag d. 29/9 2015 Produktivitetens rum Samtale mellem Henrik B. Andersen og Kirsten Dehlholm Tirsdag d. 29/9 2015 Redigeret af Anna Emilie Groth Det følgende er Henrik B. Andersens analytiske anmeldelse af Latter i mørket

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance.

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. 26/01 28/01 2007 Tingenes eget liv - form, funktion & karaktér,

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE. Yahya Hassans Digte

2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE. Yahya Hassans Digte 2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE Yahya Hassans Digte YAHYA HASSANS DIGTE Iscenesættelse Minna Johannesson Scenografi Eilev Skinnarmo Musikere Jens Hellemann, Peter Hellemann og Christian

Læs mere

Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand

Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand Sort/Hvid er brændt, men det stopper ikke teatrets planlagte forestilling. Nu åbner NOMA på Kunsthal Charlottenborg i en forlænget periode fra den 31. januar 28.

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Visuel Identitet til Teater MAKværk

Visuel Identitet til Teater MAKværk Teater til Teater Teater 2 teater teater v æ r k 2 Teater 3 3 Teater 4 4 Teater 5 5 Teater Præsenterer BEVAR MIG VEL NU MED 3D LYD!!! 14.-21. September 2012 på Bellahøj køb billetter på billetnet Koncept

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

SPILLEFILM PÅ FANØ. INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017

SPILLEFILM PÅ FANØ. INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017 SPILLEFILM PÅ FANØ INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017 KÆRE LÆSER På de følgende sider kan du læse diverse information om den spillefilm vi planlægger at optage på Fanø i begyndelsen af 2018.

Læs mere

Laura & Nazin 2.t Dansk 11-05 2012 Ekspressionisme opgave. Tom Kristensen Fribytterdrømme

Laura & Nazin 2.t Dansk 11-05 2012 Ekspressionisme opgave. Tom Kristensen Fribytterdrømme Ekspressionisme opgave Folkevise Tom Kristensen Fribytterdrømme Dette digt er en del af digtsamlingen Fribytterdrømme. Det er egentlig en folkevise, men jeg betegner det som en digt, da det er en del af

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2013-14

Musik i Tide skolekoncerter 2013-14 Frederiksberg Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider.

Læs mere

HAVE og BAKKER. VORES mark er et fladt landskab midt i Trekantsområdet. Marken ligger lige nu og venter på at blive taget i brug.

HAVE og BAKKER. VORES mark er et fladt landskab midt i Trekantsområdet. Marken ligger lige nu og venter på at blive taget i brug. HAVE og BAKKER VORES mark er et fladt landskab midt i Trekantsområdet. Marken ligger lige nu og venter på at blive taget i brug. Min intention med marken er at skabe rum for oplevelser, kontemplation,

Læs mere

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal lytte til et uddrag af satsen, der består af fire små kontrastfyldte afsnit. De skal parvis associere til musikken og finde frem til et handlingsforløb

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Se min skygge. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Se min skygge. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU Se min skygge Se min skygge Fra 6 år 2011 UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Om forestillingen... 3 3 Introduktion til læreren... 4 4 Workshops... 5 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå er et musik- og teaterprojekt for dagplejere og deres børn i Aarhus Kommunes Dagpleje. Projektet er kendetegnet

Læs mere

Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180

Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180 Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180 Ung Scene er et uddannelsesprogram for elever i 7. til 10.klasse, som har til hensigt

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Skolemateriale Sne, blomster, fjer & fisk - Fri os fra det vi selv har skabt.

Skolemateriale Sne, blomster, fjer & fisk - Fri os fra det vi selv har skabt. Skolemateriale Sne, blomster, fjer & fisk - Fri os fra det vi selv har skabt. Hvad er det for en verden, som vi har skabt? Og hvordan reflekterer og reagerer kunsten på den verden? Undertitlen - Fri os

Læs mere

ARTIST IN-RESIDENCE. Forår Chris Ziegler (DE)

ARTIST IN-RESIDENCE. Forår Chris Ziegler (DE) ARTIST IN-RESIDENCE Forår 2016 Chris Ziegler (DE) Ansøgning til Statens Kunstfonds Københavns Scenekunstudvalg 15. december 2016 Performing Bodies in Interactive Environments Baggrund Hotel Pro Formas

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af sangen ved sammen at finde det stemningsbillede, som de synes passer til sangen. Sådan bliver de fortrolige med sangen,

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

SKYERNE og HAVETS TRÆ

SKYERNE og HAVETS TRÆ Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet SKYERNE og HAVETS TRÆ Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen 10.000

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 HeartBeat Målgruppe: Indskolingen Genre: Stomp/percussion, improvisation HeartBeat HeartBeat onid=685 Stomp- og performancegruppen HeartBeat er fire unge, sprælske musikere fyldt med spilleglæde. De leverer

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2015 Institution HF uddannelsen i Nr. Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013

Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013 Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013 2013 Indhold Erfaringsopsamlingens ramme 1 Om erfaringsopsamlingen, formål og temaet Fotodokumentation m.m. i forhold til de tre mål 2 At skabe og styrke samarbejde

Læs mere

Scenekunst i Danmark veje til udvikling

Scenekunst i Danmark veje til udvikling Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 248 Offentligt 1 Scenekunst i Danmark veje til udvikling Høringssvar fra Dansens Hus Generelt er det glædeligt, at dansen er bragt på banen i denne rapport om

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2014-15

Musik i Tide skolekoncerter 2014-15 Frederiksberg Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider.

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Læseplan for valgfaget drama

Læseplan for valgfaget drama Læseplan for valgfaget drama Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Dramaproduktion 4 Dramaanalyse 5 Indledning Faget drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Skabelsen MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Skabelsen MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Skabelsen Skabelsen I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Skabelsen. Gennem musikken fortæller værket den kristne skabelsesberetning fra Bibelen. Musikken

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter

Musik i Tide skolekoncerter Frederikssund Kommune På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider. Musikgruppe Produktion

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2015-2016 HF uddannelsen i Nr. Nissum, VIA University

Læs mere

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad s Kitchen tager udgangspunkt i en af Andy Warhol s film, Kitchen. Der sker næsten intet i filmen, men alligevel indfanger den 60 ernes hedonistiske

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

Resume af 3 evalueringsrapporter

Resume af 3 evalueringsrapporter !1 Resume af 3 evalueringsrapporter - En forskningsbaseret evaluering af programaktiviteter i det landsdækkende projekt Ta fat om dansen, der er projektstyret af Dansehallerne og støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KOREOGRAFER DER ANSÆTTES VED KØBENHAVNS TEATER, DEN JYSKE OPERA OG LANDSDELSSCE- NERNE I ODENSE, ÅRHUS OG ÅLBORG

STANDARDKONTRAKT FOR KOREOGRAFER DER ANSÆTTES VED KØBENHAVNS TEATER, DEN JYSKE OPERA OG LANDSDELSSCE- NERNE I ODENSE, ÅRHUS OG ÅLBORG STANDARDKONTRAKT FOR KOREOGRAFER DER ANSÆTTES VED KØBENHAVNS TEATER, DEN JYSKE OPERA OG LANDSDELSSCE- NERNE I ODENSE, ÅRHUS OG ÅLBORG Paragraf 1. Anvendelsesområde Denne kontrakt anvendes ved ansættelser

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD D1470_plancher_2014.indd 5 22-10-2014 12:47:37 Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere Slagelse ROTARY Musikhus ER... tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER

Læs mere

Kunstneriske færdigheder Kreativ proces Samskabelse Børn til børn-formidling

Kunstneriske færdigheder Kreativ proces Samskabelse Børn til børn-formidling Kunstneriske færdigheder Kreativ proces Samskabelse Børn til børn-formidling Gratis læringsforløb før Snapsting for Børn Få et intensivt forløb med en professionel kunstner på skolen, som afsluttes til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2016 Institution HF uddannelsen i Nr. Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

1 af 15 11/02/13 11.27

1 af 15 11/02/13 11.27 FÅ NYHEDER, FERNISERINGER OG EVENTS HVER UGE I DIN MAILBOX. TILMELD DIG KOPENHAGENS UGEN MAGASIN NEWS ARTGUIDE KOPENHAGENSHOP NY DANSK KUNST NYHEDSMAIL SØG OM KOPENHAGEN KONTAKT 27.04.2012 INTERVIEW 1

Læs mere

TEATER SOM BROBYGGER

TEATER SOM BROBYGGER TEATER SOM BROBYGGER Program for Odin Teatret i Aarhus 1.-9. september 2017 Aarhus Universitet, Kasernen, Langelandsgade 139 Konferencer, workshops og forestillinger om opløsningen af kulturelle broer

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Arrangementer for børn. Forår. 2016 Børn. Biblioteket

Arrangementer for børn. Forår. 2016 Børn. Biblioteket Arrangementer for børn Forår 2016 Børn Biblioteket 1 VELKOMMEN Vi glæder os til at byde dig velkommen til bibliotekets arrangementer. Husk at hente en gratis billet. Får du ikke brug for den, så kontakt

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Humor og folkemusik. Men selv på bunden når solens stråler ned i glimt; Humoren og det spanske folkevid kender ingen herre!

Humor og folkemusik. Men selv på bunden når solens stråler ned i glimt; Humoren og det spanske folkevid kender ingen herre! Escarramán er en livlig og temperamentfuld musikdramatisk forestilling med spanske dansesange og arier fra 1600-tallet. Escarramán er desuden noget sjældent som en tegneserie-opera, en opera comics, hvor

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere