TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme."

Transkript

1 TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon Telefax

2 Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ supplerer og uddyber selskabets vedtægter på en række punkter. I tilfælde af fortolkningstvivl skal selskabets vedtægter altid gå forud for takstregulativet. 1 Forsyningsområde 1. Selskabets forsyningsområde er det område, som i henhold til Rudersdal kommunes til enhver tid gældende varmeplan er udlagt til fjernvarmeforsyning. 2. Oplysning om, hvorvidt en ejendom kan forsynes fra eksisterende ledningsnet, gives af selskabets kontor. 2 Tilslutningsejendomme 1. Enhver fast ejendom, beliggende indenfor forsyningsområdet, kan på begæring af ejeren tilsluttes forsyningsnettet på de vilkår, der er fastsat i dette takstregulativ. 1. Konkret tilbud om tilslutning udarbejdes af selskabet på grundlag af de af ejeren meddelte relevante oplysninger om ejendommen. 3 Andelshaver 1. I forbindelse med tilslutning bliver ejeren af ejendommen andelshaver i selskabet, jf. dog stk Andelshavere hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser, men alene for betaling af den på deres ejendom faldende andel af selskabets årlige udgifter. 3. Ejere af ejendomme, der helt eller delvist benyttes til erhverv, kan indgå aftale med selskabet om tilslutning uden samtidig at blive optaget som andelshaver. Sådanne aftaler skal i princippet svare til aftaler med andelshavere, idet der dog vil kunne tages hensyn til særlige varmebehov og andre særlige forhold. 4 Budget 1. Den årlige aconto varmepris fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et budget over forventede udgifter og forventet varmesalg. 2. Varmeprisen anmeldes til Energitilsynet. Evt. ændringer af den godkendte varmepris i regnskabsårets løb kan kun ske efter forudgående anmeldelse til Energitilsynet. 5 Varmepris Varmeprisen består i henhold til vedtægterne af følgende 3 bestanddele: en volumenandel, jf. 6 en målerrelateret andel, jf. 7 en varmeforbrugsbaseret andel, jf. 8.

3 Side 3 6 Volumenandelen 1. Den volumenrelaterede andel beregnes på grundlag af bruttorumfanget af hver tilsluttet ejendom/bolig. Den afspejler således det forsyningsberedskab, som fjernvarmeselskabet påtager sig over for den enkelte forbruger. Beregningen af bruttorumfanget foretages i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse. nr. 311 af 27. juni 1983 om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler. 2. Der svares endvidere volumenafgift af udsugningsanlæg, idet volumen fastsættes til udsugningsmængden i m 3 pr. time. Såfremt udsugningsanlægget er forsynet med genindvindingsanlæg, tidsstyring eller volumenstyring korrigeres udsugningsmængden forholdsmæssigt. 3. Volumenafgiften fastsættes således, at den sammen med den målerrelaterede afgift tilsigter at dække selskabets faste omkostninger. 4. Ændringer i tilsluttet bruttorumfang har virkning fra det regnskabsår, hvori ændringen effektueres. 7 Den målerrelaterede andel 1. Den målerrelaterede andel beregnes på grundlag af den vandmængde, som er strømmet gennem fjernvarmemåleren i det pågældende regnskabsår. Denne beregningsmetode har til formål at sikre den størst mulige afkøling af fjernvarmevandet hos den enkelte forbruger, hvilket giver den bedste og mest effektive udnyttelse af fjernvarmenettet. 2. Denne afgift fastsættes som en gennemstrømningsafgift bestående af den af bestyrelsen fastsatte enhedspris pr. registreret m 3 gennemløb af fjernvarmevand i forbrugerens måler. 8 Den varmeforbrugsbaserede andel Den varmeforbrugsbaserede andel afspejler det faktiske varmeforbrug hos den enkelte forbruger. Denne afgift fastsættes til en enhedspris pr. solgt MWh og fordeles på forbrugerne efter varmemålerens visning af varmeforbruget Denne enhedspris fastsættes således, at den dækker de af selskabets udgifter, som ikke dækkes af de i 6 og 7 nævnte afgifter. 9 Acontoydelser 1. Acontoydelserne for den enkelte ejendom fastsættes af selskabet på grundlag af volumenafgiften, målerafgiften og MWh-prisen samt det forventede varmesalg til ejendommen i regnskabsåret. Det forventede varmesalg beregnes med udgangspunkt i ejendommens hidtidige varmeforbrug justeret for den af bestyrelsen besluttede generelle salgsforudsætning, der typisk vil være baseret på varmeforbruget i et såkaldt normalår. 2. Den fastsatte volumenafgift og foreløbigt fastsatte/ pris pr. m 3 gennemstrømmet vand samt den foreløbigt fastsatte MWh-pris for det enkelte regnskabsår meddeles forbrugeren samtidig med udsendelsen af acontoopkrævninger for det pågældende regnskabsår. Den endelige MWh-pris for det pågældende regnskabsår meddeles forbrugeren samtidig med udsendelsen af årsopgørelsen.

4 Side 4 10 Tilslutningsudgifter Nye forbrugere betaler i forbindelse med ejendommens tilslutning til selskabet følgende engangsydelser, jf. vedtægternes 4.1: En grundafgift, der fastsættes af selskabets bestyrelse, som et fast beløb pr. tilsluttet ejendom (hovedmåler). En stikledningsafgift, som har til formål at dække de faktiske omkostninger ved ejendommens fysiske tilslutning, og som fastsættes af selskabets bestyrelse. 11 Andre tilslutningsarbejder I forbindelse med nytilslutninger kan selskabet give tilbud om for ejers regning at udføre ombygning og tilpasning af interne anlæg og tilslutningsarrangementer til disse. 12 Finansiering ved gældsbrev Til delvis dækning af de i 10 omhandlede udgifter til stikledning i forbindelse med nytilslutning af ejendomme kan selskabet tilbyde ejeren af en nytilsluttet ejendom et lån mod et gældsbrev på stikledningsudgiften inkl. moms, som amortiseres over 20 år. Restgælden i henhold til gældsbrevet forfalder til betaling ved ejerskifte. Betalingen skal erlægges senest på overtagelsesdagen. Renten fastsættes af selskabets bestyrelse. 13 Introduktionsrabat 1. Hvor særlige forhold taler for det, f.eks. pligttilslutninger som følge af varmeforsyningsloven og tilslutninger af ejendomme, der vil indebære en umiddelbar driftsøkonomisk fordel for selskabet, kan selskabets bestyrelse tilbyde en introduktionsrabat i tilslutningsåret og i indtil 4 efterfølgende regnskabsår. 2. Introduktionsrabat ydes i form af en nedsættelse af den årlige varmeydelse i den aftalte periode. Introduktionsrabat kan tillige ydes i form af helt eller delvis vederlagsfri ydelser i forbindelse med tilslutningen. 14 Gebyrer og morarenter 1. Ved for sen betaling af á conto varmerater, årsopgørelser eller andet opkræves der morarenter i overensstemmelse med rentelovens regler. Endvidere tillægges der til dækning af administrationsomkostninger m.v. et gebyr, hvis størrelse fastsættes i henhold til Energitilsynets restancevejledning. 2. Såfremt en forbruger undlader at give selskabet korrekt og rettidig oplysning på den af selskabet foreskrevne måde om målerens udvisende, pålægges der forbrugeren et gebyr i henhold til Energitilsynets restancevejledning, for at lade aflæsning foretage af selskabets personale. Gebyret har til formål at dække de hermed forbundne merudgifter for selskabet.

5 Side 5 3. De til enhver tid gældende gebyrer fremgår af vedlagte takstblad og selskabets hjemmeside. 15 Inkasso samt gebyr for lukning og åbning af varmeforsyningen 1. Såfremt en forbruger ikke har betalt sin restance efter at selskabet har udsendt to rykkerskrivelser efter hhv.10 dage og 20 dage kan sagen uden yderligere varsel overdrages til inkasso/udpantning, ligesom der, hvor særlige forhold taler for det, kan blive lukket for varmen, medmindre restancen er betalt eller betryggende sikkerhed for dennes betaling er stillet forinden. 2. Udgifter i forbindelse med restancer, som overgår til incasso/udpantning, tillægges den aktuelle restance. I tilfælde af, at der finder lukning og/eller genåbning af varmeforsyningen sted, pålægges der forbrugeren et gebyr, hvis størrelse fastsættes i henhold til Energitilsynets restancevejledning. 3. Dersom varmeforsyningen er blevet afbrudt i henhold til nærværende bestemmelse, er forbrugeren fortsat forpligtet til at betale den i 6 omhandlede volumenafgift. 4. Dersom varmeforsyningen til en forbruger har været afbrudt, kan genoptagelsen af denne gøres betinget af, at der stilles et depositum til sikkerhed for betaling af det fremtidige forbrug. Dette depositum vil normalt andrage mindst 3 og højst 6 måneders skønnet varmeforbrug. Tilsvarende krav kan stilles, dersom en ejendom eller lejlighed har været udlejet til lejere, som gentagne gange har misligholdt deres betalingsforpligtelser. 16 Ikrafttrædelse Dette takstregulativ har virkning fra 1. januar 2012.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

Vedtægter. Almindelige bestemmelser

Vedtægter. Almindelige bestemmelser Vedtægter Almindelige bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarme-forsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Direkte kundeforhold... 4 1.3 Andels-

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere