Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik"

Transkript

1 Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

2 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt eller permanent, fylder meget i den politiske debat. Med god ret, for det er store og vigtige spørgsmål, som vi skal finde fornuftige svar på. Udlændingepolitikken, i mangel af bedre fællesbetegnelse, skal sikre: At vi får gavn af de mennesker, der gerne vil til Danmark for at arbejde og bidrage, uanset om de kommer som lønmodtagere eller som selvstændige. At vi i så vidt omfang som muligt hjælper de mennesker, der må flygte fra overgreb i deres hjemlande. At vi ikke sætter alt det, der gør Danmark til så attraktivt et land at leve i, over styr. Udspillet har tre konkrete dele: 1. Velkommen til indvandrere, der kan bidrage. Enhver, der kan forsørge sig og sin familie og overholder landets love, skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden. Derfor skal man som indvandrer betale for sig selv i de første år uden adgang til sociale ydelser eller offentligt betalt sygehjælp. 2. Krav og rimelighed i flygtningeindsatsen. Liberal Alliances flygtningepolitik sigter mod at hjælpe så mange flygtninge som muligt og at hjælpe de flygtninge, der har mest behov for hjælp. Derfor bør hjælpen til flygtninge finde sted i nærområderne. Som udgangspunkt skal kun flygtninge, der er direkte og personligt forfulgte, kunne få asyl i Danmark. 3. Fair muligheder for børn og ægtefæller. Danskeres, flygtninges og indvandreres nære familie er velkommen i landet. Man skal kunne gifte sig med den, man elsker, og man skal som ægtepar kunne bo sammen i Danmark. Det skal dog være et krav, at udenlandske ægtefæller tegner en privat sundhedsforsikring, og de bør ikke have adgang til sociale ydelser i de første fem år, de er i landet. orisere udvalgte brancher.

3 02 Velkommen til udlændinge, der kan bidrage Liberal Alliances indvandringspolitik Vi bliver stadig flere ældre og samtidig færre i den erhvervsaktive alder. Ifølge Velfærdskommissionen vil antallet af danskere over 65 år stige med frem til 2040, mens gruppen af erhvervsaktive i samme periode vil falde med Langt flere skal altså forsørges af langt færre. Det hænger ikke sammen. En vigtig del af løsningen er at få flere kvalificerede udlændinge til Danmark. Vi har imidlertid ikke råd til at betale for folk, der ikke kan forsørge sig selv. Derfor ønsker vi en enkel, ubureaukratisk og fair model, som på den ene side sikrer, at vi ikke ender som socialkontor for hele verden, og på den anden side sørger for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for. På den baggrund foreslår Liberal Alliance: Har man en kontrakt med en arbejdsgiver i Danmark, og kan man enten arbejde på overenskomst, er arbejdsgiveren myndighedsgodkendt til at tage imod udenlandske arbejdstagere, eller er det konkrete job myndighedsgodkendt, er man velkommen. Så kan man få opholdstilladelse i tre år, og tilladelsen kan forlænges med yderligere to år, så længe man har job og betaler skat. Hvis man mister sit arbejde, har man tre måneder til at finde et nyt. I de første fem år, hvor man bor i Danmark, har man ikke adgang til sociale ydelser. Det er derfor et krav, at man tegner en privat sundhedsforsikring for eksempel som en del af ens lønpakke. Til gengæld bliver man kompenseret i forhold til sit sundhedsbidrag, så man ikke betaler for ydelserne to gange. Når man i fem år har arbejdet og betalt skat i Danmark, har man optjent ret til permanent ophold, og man har adgang til sociale ydelser på lige vilkår med danske statsborgere. Efter yderligere tre års arbejde og skattebetaling i Danmark kan man søge om at blive dansk statsborger. Som udenlandsk iværksætter er man også velkommen i Danmark. Man skal have mindst kr. at komme i gang for, og både iværksætteren og virksomheden skal betale skat i Danmark, for at man kan opretholde sin opholdstilladelse. Som iværksætter skal man også tegne en privat sundhedsforsikring og har ikke adgang til sociale ydelser i de første fem år, man bor i Danmark.

4 03 Studerende kan frit komme til Danmark. Man skal dog betale for sit eget studie eller have et stipendium. Man skal også tegne en privat sundhedsforsikring, og man har ikke adgang til sociale ydelser eller til SU. Det er væsentligt, at reglerne indrettes på en sådan måde, at aftaler om udvekslingsstuderende fortsat kan indgås og fastholdes. Hvis man overtræder straffeloven eller modarbejder demokratiet og basale borgerlige frihedsrettigheder, mens man opholder sig i Danmark på en midlertidig opholdstilladelse, bliver man udvist. Personer med permanent opholdstilladelse bliver udvist, hvis de begår personfarlig kriminalitet eller bryder loven mere end én gang, eller hvis de modarbejder demokrati og menneskerettigheder. Hvis man overtræder straffeloven, kan man desuden ikke blive dansk statsborger.

5 04 Krav og rimelighed Liberal Alliances flygtningepolitik Danmark er et åbent samfund, hvor enhver, der kan forsørge sig selv og overholder landets love, skal være velkommen. Og det danske samfund både kan og vil hjælpe mennesker på flugt fra overgreb. Der er imidlertid selvfølgelig en øvre grænse for, hvor meget vi kan hjælpe. Det bekymrer Liberal Alliance, at fortolkningen og administrationen af de konventioner, der ligger til grund for vores modtagelse af flygtninge, er blevet udvandet. Aftalerne blev skrevet i tiden umiddelbart efter 2. verdenskrig, men virkeligheden er meget anderledes i dag. Flygtninge bevæger sig længere end før, og forståelsen af, hvad det vil sige at være flygtning, ser ud til at være ændret. For Liberal Alliance er det derfor værd at holde fast i, at flygtninge først og fremmest er personer, der er direkte og personligt forfulgte. Det at bo tæt på et konfliktområde eller at leve i fattigdom kan desværre ikke berettige til flygtningestatus. Det er da også langt fra alle, der kan give lige gode grunde til deres indrejse i Danmark. I 2013 blev der foretaget i alt hjemsendelse af afviste asylansøgere. Det er mere end to en halv gange så mange som i 2012 og det højeste antal i ti år. Endnu flere blev endda afvist, men er endnu ikke hjemrejst, og de mange asylansøgere udgør en betragtelig udgift. En opgørelse fra Justitsministeriet fra september 2014 viser, at en asylansøger gennemsnitligt koster skatteyderne omkring kr., og det er kun prisen under behandlingen af asylsagen. Opnår en flygtning asyl, stiger udgifterne yderligere. Det er en pris, vi gerne som samfund betaler, når grundlaget er i orden, men det er også en omkostning, der maner til eftertanke. Tillader vi misbrug eller skævvridning af asylsystemet, vil udgifterne være høje, og det vil svække den folkelige opbakning til at sikre dem, der for alvor har brug for vores hjælp. Vi må derfor finde den rigtige balance mellem retfærdige krav og rimelige muligheder. På den baggrund foreslår Liberal Alliance: Hjælp i nærområderne Med tanke på de høje omkostninger ved asylbehandlinger i Danmark, er det bemærkelsesværdigt, hvor meget længere man kan nå, og hvor meget bedre vi kan hjælpe, hvis flygtninge i højere grad blev hjulpet i deres nærområder. Til sammenligning med Justitsministeriets udgiftstal, kan det oplyses, at en person i de flygtningelejre, som Danmark yder tilskud til, koster kr. Det dækker FN s flygtningehøjkommissariats udgifter til ad-

6 05 ministration og beskyttelse af lejrene samt Verdensfødevareprogrammets udgifter til mad. 1 Udelukkende for de udgifter Danmark har per asylansøger, vil Danmark altså kunne altså hjælpe ti gange så mange flygtninge og samtidig drive flygtningelejrene med i gennemsnit over seks gange så mange penge til hver flygtning, som FN s flygtningehøjkommissariat og Verdensfødevareprogram driver de danskstøttede flygtningelejre for i dag. For knap kr. pr. beboer driver Tyrkiet i dag Camp Kilis tæt på grænsen til Syrien. 2 Lejren er velholdt, velordnet og velstruktureret. Der er legepladser, skoler og børnehaver, el, kloakering, brandhaner og sunde boliger. 3 På den måde bliver der gjort op med fordommene om, at flygtningelejre altid er præget af nød og elendighed. I stedet kan man se, at hjælp i nærområderne kan gennemføres skånsomt og i virkeligheden langt bedre, end ved at tage imod flygtningene her i Danmark. Ud over en bedre økonomi, der indebærer, at flere kan hjælpes og beskyttes end i dag, så vil tilgangen være mere retfærdig end den nuværende. I stedet for at hjælpen går til dem, der har råd til at entrere med menneskesmuglere, der kan fragte dem til Danmark, vil det blive lettere at hjælpe familier på flugt. Forældrepar vil sjældnere blive skilt ad, og kulturelt vil omvæltningerne være mindre. Her i Danmark vil vi også undgå væsentlige problemer. Liberal Alliance ser derfor gerne, at fokus i den danske flygtningeindsats ændres, så vi, efter aftale med værtslandene, finansierer veldrevne flygtningelejre i konflikters og kriseregioners nærområder snarere end at tage imod færre, stærkere asylansøgere her i landet. Modernisering af asylkriterier Asylkriterierne blev i tiden efter anden verdenskrig fastsat i FN s flygtningekonvention. Dengang var virkeligheden en anden end i dag. Flygtningestrømme har ændret sig, folks årsager til at søge asyl er ofte nogle andre, og teksterne bliver opfattet og fortolket i et nyt lys. For eksempel forestillede ingen sig dengang, at flygtninge fra hele verden skulle ønske asyl i Europa. I forbindelse med regionale konflikter som Balkankrigene under Jugoslaviens opløsning gav det umiddelbart mening at overlade ansvaret til Europa og altså også til Danmark. Men når konflikterne raser i Mellemøsten eller på Afrikas Horn, er det en langt klogere og mere effektiv løsning, at flygt

7 06 ningene får hjælp tættere på konflikterne. Når flygtninge kommer til EU, er det vigtigt, at de får hjælp i det første land, hvori de henvender sig. Danmark skal derfor bidrage til finansieringen af EU s ydre grænser. Vi kan ikke bebrejde asylansøgerne, at de rejser hele vejen til Danmark og søger om asyl. Det gør de, fordi de øjner muligheden for et bedre liv, men vi er på den anden side nødt til at sikre os, at vi hjælper på den mest effektive måde, og det kalder på en revurdering af asylbegrebet. Det var oprindelig ideen med asylsystemet, at det skulle være for forfulgte kunstnere, dissidenter og oppositionelle. I dag er man imidlertid nødt til at oprette fribyer og lignende for at kunne tilgodese dem, der oprindelig var målgruppen for konventionerne. Asylbegrebet bør redefineres, så det udelukkende er personligt forfulgte, der kan få asyl i Danmark for eksempel forfattere og systemkritikere. Det vil Liberal Alliance arbejde for. Samtidig vil det være nyttigt at få et overblik over, hvordan andre vesteuropæiske lande fortolker konventionen sammenlignet med den danske praksis. Ultimativt mener Liberal Alliance, at det kan blive nødvendigt for Danmark at forlade konventionerne, hvis der ikke kan skabes opbakning til at ændre dem. Afpolitisering af Flygtningenævnet I 2002 gennemførte Folketinget en ændring af udlændingeloven, som afskaffede begrebet de facto-flygtning. Før vedtagelsen kunne man give asyl til flygtninge alene på baggrund af deres nationalitet, men nu skal hver flygtnings sag vurderes individuelt. Det sunde, og demokratisk besluttede, princip er dog blevet udfordret af Flygtningenævnet. Nævnet har nemlig valgt at udvikle retningslinjer, som giver asyl til samtlige flygtninge fra udvalgte områder i Syrien. Retningslinjerne har medvirket til, at der er kommet mange flygtninge fra Syrien, og nævnet har med udviklingen af retningslinjerne påtaget sig en kompetence, der rettelig ligger hos Folketinget. Liberal Alliance ønsker derfor at afpolitisere Flygtningenævnet og sikre, at de politiske beslutninger ligger hos de folkevalgte politikere, der står til ansvar overfor vælgerne. Derfor skal det sikres, at beslutninger om, hvilke grupper der får asyl, fjernes fra flygtningenævnet og tilbageføres til Folketinget. Afvisning af kriminelle og demokratifjendtlige asylansøgere Jyllands-Posten har berettet, at hver sjette asylansøger kom i politiets søgelys i Mere præcist af de i alt ansøgere, der sad i asylcentrene det år. 4 Det er uacceptabelt, at Danmarks gæstfrihed misbruges i så stort et omfang. Liberal Alliance mener ikke, at kriminelle ud- 4 8ger+sigtet++/

8 07 lændinge har noget at gøre i Danmark, og vores holdning er, at kriminalitet under asylbehandling bør betyde, at man mister retten til at søge asyl, og man sendes hjem uden yderligere proces. Hvis man overtræder loven, bør asylansøgningen afvises med det samme. Ligeledes afviser vi, at der skal gives asyl til folk, der vil modarbejde vores folkestyre og basale borgerlige rettigheder. Mulighed for at bo og arbejde udenfor asylcentrene Det er ikke altid asylansøgninger kan behandles lige effektivt, og nogle sager trækker desværre ud i årevis. Det er ikke befordrende for noget godt, heller ikke for et sundt familieliv, at asylansøgerne i lange perioder må henslæbe deres tilværelse i uproduktivitet og stilstand. Derfor ønsker Liberal Alliance, at asylansøgere må bo udenfor centrene, hvis de kan bo hos familie her i landet, eller hvis de kan bo i egenfinansieret bolig. Ligeledes mener vi, at asylansøgere skal have ret til at arbejde, mens de opholder sig i landet. På den måde åbner vi også mulighed for, at de, om ønsket, kan gå fra en plads i asylsystemet til en rolle som almindelig indvandrer med ansvar for sig og sine. Derfor forestiller vi os også, at kravet om, at man enten arbejder på overenskomst, at arbejdsgiveren er myndighedsgodkendt til at tage imod udenlandske arbejdstagere, eller at det konkrete job er myndighedsgodkendt, gælder for asylansøgere i beskæftigelse, ligesom vi foreslår det for indvandrere. Rimelige krav til asylmodtagere Asylmodtagere, der har fået opholdstilladelse i Danmark, oplever alt for ofte, at de klientgøres efter modtagelsen i Danmark. I Liberal Alliance er vi modstandere af, at flygtningene sættes i nyttesløs aktivering med velmente, men helt unødvendige, integrationsprojekter. I stedet står vi fast på, at den bedste vej til integration er gennem beskæftigelse og selvforsørgelse. For at nå dertil er det til gengæld rimeligt at kræve, at man deltager i danskkurser og i undervisning om danske samfundsforhold. Det er også rimeligt at kræve, at asylmodtagere ikke begår kriminalitet i deres tid i Danmark. Især er det uacceptabelt, hvis man begår alvorlig eller gentagen kriminalitet. Gør en flygtning alligevel det, mener vi, det er helt rimeligt, at vedkommende mister sit opholdsgrundlag og udvises af landet. Mulighed for opnåelse af dansk statsborgerskab Når en flygtning i 8 år har betalt sin skat og overholdt dansk lovgivning, mener Liberal Alliance, at der som hovedregel bør kunne ansøges om statsborgerskab. Så har man vist, at man ønsker at være en produktiv og aktiv del af det danske samfund. Til gengæld vil vi gøre op med de gældende regler om, at man, uden at have bidraget, kan få samme mulighed. Det er noget for noget.

9 08 Mulighed for fratagelse af dansk statsborgerskab Liberal Alliance ser med største alvor på deltagelse i terroraktiviteter. Derfor foreslår vi, at personer, der ikke er født som danskere, skal kunne fratages deres danske statsborgerskab, hvis de dømmes for terrorforbrydelser - også selv om de derved bliver statsløse. Vi er klar over, at det udfordrer gældende konventioner. Derfor må der skabes klarhed om, hvilke forskellige fortolkninger der kan anlægges på konventionerne, og om nødvendigt må vi genforhandle de relevante tekster, så blandt andet islamistisk motiveret vold ikke får lov at slå rod i Danmark. Vi skal turde stå fast på de værdier, der gør landet til et godt sted at leve. Konkret forestiller vi os, at perspektivet kan stilles nye statsborgere i udsigt i forbindelse med opnåelsen af dansk indfødsret. Man kan måske forestille sig, at den pågældende modtager en statsborgerskabserklæring, hvoraf det dels fremgår, at man nu har fulde danske rettigheder, og dels at man kan miste statsborgerskabet, hvis man undergraver den danske samfundsorden. Bedre integrationsincitamenter Flygtninge, der ikke er i beskæftigelse, får i dag kontanthjælp, som for en enlig er på ca kr. Liberal Alliance foreslår, at flygtninge og familiesammenførte sættes ned på SU-niveau. Det er ca kr. om måneden. Til gengæld skal asylmodtagerne have mulighed for at gøre sig fortjent til højere ydelser. Vi forestiller os for eksempel, at deltagelse i og beståelse af et danskkursus, arbejde i for eksempel seks måneder og deltagelse i foreningslivet skal udløse kontante belønninger. På den måde sikrer vi, at det kan betale sig at yde sit yderste for hurtigt at blive en velfungerende og selvstændig del af det danske samfund.

10 09 Fair muligheder for børn og ægtefæller Liberal Alliances familiesammenføringspolitik Det er Liberal Alliances overbevisning, at danskere, flygtninge og indvandrere naturligvis skal kunne bo og leve med deres ægtefæller og børn i Danmark også hvis ægtefæller og børn ikke har dansk statsborgerskab. Samtidig må den mulighed afbalanceres med rimelige krav og forventninger. Først og fremmest må adgangsbilletten betinges af, at man ikke ligger de offentlige kasser og danske skatteydere til last. Er vores velfærdssystem for generøst overfor udlændinge, skaber vi uoverstigelige økonomiske udfordringer for os selv, og vi risikerer, at vi, generation efter generation, må påtage os tunge, økonomiske forpligtelser. Det er også vigtigt, at familiesammenførte respekterer dansk lovgivning og i bredeste forstand vores demokratiske institutioner. Kan man ikke finde ud af det, må man selvfølgelig ud af landet igen. Vi må ikke basere vores udlændinge- og familiesammenføringspolitik på naivitet og berøringsangst. Vi skal turde skelne mellem de udlændinge, der bidrager, og de, der ikke gør. På den baggrund foreslår Liberal Alliance: Betinget adgang for danske statsborgeres udenlandske ægtefæller Danske statsborgeres udenlandske ægtefæller er velkomne i Danmark. De skal dog være sygeforsikret, og de skal først kunne få fast opholdstilladelse, når de har boet her og har været forsørget af ægtefællen eller i egen kraft igennem fem år. Der skal i øvrigt ikke være adgang til sociale ydelser, før man selv har betalt skat af indkomst svarende til normalbeskæftigelse i fem år. Selvfinansierende flygtninge og indvandrere får adgang til familiesammenføring I lighed med danske statsborgere får flygtninge, der har opnået asyl i Danmark, og indvandrere med opholdstilladelse, adgang til familiesammenføring med børn og ægtefæller. Det er dog en forudsætning, at familierne er selvfinansierende de første fem år i landet, og at der tegnes en privat sundhedsforsikring for de familiesammenførte personer. Der er heller ikke for denne gruppe adgang til sociale ydelser, før den har svaret skat i Danmark i fem år. Familiesammenførte kan opnå statsborgerskab efter otte år Det forudsætter otte års selvforsørgelse at opnå mulighed for dansk statsborgerskab. Det vil sige, at man tidligst kan ansøge tre år efter man har opnået adgang til sociale ydelser.

11 10 Kriminelle familiesammenførte må forlade Danmark Hvis en familiesammenført overtræder straffeloven, mens vedkommende opholder sig i Danmark på en midlertidig opholdstilladelse, skal vedkommende udvises. Personer med permanent opholdstilladelse bliver udvist, hvis de begår personfarlig kriminalitet eller bryder loven mere end én gang. Hvis man overtræder straffeloven, må man desuden opgive drømmen om dansk statsborgerskab. Vi tolererer naturligvis heller ikke, hvis familiesammenførte modarbejder demokratiet eller basale borgerlige frihedsrettigheder. Det må føre til udvisning af Danmark.

12

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser Sådan bekæmpes ekstremisme Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser 01 Islamismen er vor tids store totalitarisme, og det er vigtigt, at vi agerer i overensstemmelse med

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Asyl & Samfund Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Forfattere:

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Forord Borgere, virksomheder og institutioner, der yder en ekstraordinær indsats, skal påskønnes. Ikke vikles ind i regler.

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere