Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark"

Transkript

1 Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark Ansøger: Borgerservice og Biblioteker Århus (ÅKB) og Københavns Biblioteker (KKB) Økonomisk / Juridisk ansvarlig: Forvaltningschef Rolf Hapel (ÅKB) og Bibliotekschef Jens Ingemann (KKB) Projektbeskrivelse og projektplan Samarbejdspartnere Projektet er et samarbejde mellem ÅKB og KKB. Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Biblioteksskole, Danmarks, Bibliotekschefforeningen og Styrelsen for Biblioteker og Medier inviteres til at være samarbejdspartnere og indgå i et advisory board. Indledning Et gammel kinesisk ordsprog siger: Hvis jeg giver dig et æg, og du giver mig et æg, så har vi begge et æg. Hvis du giver mig en idé og jeg giver dig en idé, så har vi begge to idéer. Bibliotekerne i Århus og København indgik ved udgangen af 2008 en samarbejdsaftale om bl.a. udviklingsprojekter, udbudsforretninger, formidling af digitale og fysiske medier samt rationaliserings- og effektiviseringsprojekter. Baggrunden var at ÅKB og KKB har mange fælles problemstillinger og ønsker at bidrage med udviklingsdynamik og videndeling både i de to kommuner og bredere i bibliotekssektoren. ÅKB og KKB indgår hver for sig i en række internationale netværk, både via formelt medlemskab, internationale projekter og personlige, uformelle kontakter. Der kan nævnes PLIN (tidligere Bertelsmann netværket), Bill and Melinda Gates Foundation, IFLA, Halmstadgruppen, METLIB, Naple, Nordisk Hovedstadsbiblioteksledermøde, Eblida samt en lang række EU-fondsstøttede samarbejder. ÅKB og KKB har endvidere hver for sig kompetencer og erfaringer i arbejdet med at planlægge og afvikle internationale konferencer for alle folkebiblioteker i Danmark. Via samarbejdet i et internationalt bibliotekssekretariat vil vi udnytte synergieffekten ved at systematisere samarbejdet omkring internationale netværk og konferencer. Ved at dele ideer og internationale kontakter og netværk med hinanden at opnår vi den innovationskraft, der er væsentlig større end når vi arbejder hver for sig. ÅKB og KKB oplever generelt en stor international interesse for biblioteksudviklingen i Danmark. Men der er et potentiale i at synliggøre biblioteksudviklingen i Danmark for biblioteksmiljøer i

2 andre lande og verdensdele og vi har i Danmark behov for at etablere udsyn til den internationale biblioteksudvikling samt at få skabt kontakter / netværk til internationale biblioteker. Ved at samle de styrker, som ÅKB og KKB repræsenterer i forhold til internationale kontakter og organisationer vil der kunne afvikles internationale konferencer med større gennemslagskraft og volumen. Konferencer der både faglig rykker Danmark helt frem i front i forhold til den faglige udvikling af bibliotekerne men også i kvaliteten af konferencerne, hvor der trækkes på vores styrker til at lave dialogbaserede samt netværksopbyggende konferencer Formål Formålet med sekretariatet er at styrke bibliotekernes internationale samarbejde og videndeling ved at yde tilskud til planlægning og afholdelse af internationale konferencer i Danmark med anvendelse af nye mødeformer. Mål Målene med etablering af et sekretariat er: 1. At løfte niveauet for internationale konferencer, workshops og lign. i Danmark og sikre en optimal videndeling med sigte på at fremme innovation og replikation. Sekretariatet vil som en del af arbejdet sætte fokus på at identificere trends og tendenser nationalt som internationalt i forhold til biblioteksudviklingen. En central opgave for sekretariatet er at bidrage til en kvalificeret bedømmelse af de indkomne ansøgninger og have fingeren på pulsen i forhold til den nationale og internationale udvikling. Sekretariatet vil endvidere bidrage til at der udvikles nye konference og mødeformer, der kan sikre fortsat interesse for - og optimalt udbytte af - deltagelse i danske internationale konferencer. Sekretariatet bidrager med sparring og rådgivning til ansøgerne omkring udvikling af metoder til afvikling af nye typer af konferencer, workshops el.lign. 2. At sikre at udviklingen af danske folkebiblioteker bliver kendt i udlandet samt at væsentlige internationale biblioteksudviklingsaktiviteter bliver kendt i Danmark. Sekretariatet vil arbejde for at der skabes kontakter mellem deltagerne fra de forskellige lande. De internationale konferencer er platforme for kolleger i Danmark hvor erfaringer og kompetencer kan synliggøres. Konferencerne bidrager til at danske strategier og erfaringer udsættes for sparring og ideudvikling i et internationalt biblioteksforum. 3. At ÅKB og KKB forpligter sig til at lave én større årlig international konference ÅKB og KKB vil på skift afvikle en årlig international konference. Konferencerne kan afvikles med andre samarbejdspartnere. Sekretariatet opgaver Sekretariatet har til opgave:

3 At udvikle og vedligeholde en konferencehjemmeside med en brugergrænseflade, som er åben for ideer, forslag og ansøgninger om støtte til planlægning og afvikling af internationale bibliotekskonferencer At vurdere ansøgninger til planlægning og afholdelse af internationale konferencer i Danmark i samarbejde med et advisory board Bidrage til en koordinering af tidspunkter og programmer for internationale konferencer i Danmark så overlap undgås At uddele midler til planlægning og afholdelse af internationale konferencer i Danmark Sekretariatet giver tilsagn om støtte og uddeler midler efter regnskab og kort faglig evaluering fra ansøgere Sekretariatet administrerer ansøgningerne efter følgende retningslinjer: Hvad yder der midler til? Der ydes midler til: (1) Personaletimer til forberedelse af konferencer, og (2) Foredragsholderes honorar, herunder rejser og ophold. Der kan max. ansøges om kr ,- til en international konference, workshop el.lign. i Danmark. Hvem er til tilskudsberettiget? Folkebiblioteker, kommuner og institutioner, der understøtter og udvikler folkebibliotekerne kan ansøge sekretariatet om midler til internationale konferencer i Danmark. Ansøgningsprocessen Der er kvartalsvise tidsfrister for ansøgning af midler. Midler kan ansøges inden men også mens planlægningen foregår. Der gives tilsagn om støtte, men beløbet udbetales først, når konferencen er gennemført og der er afleveret regnskab og kort faglig rapport, der som minimum indeholder oplysninger om tid, sted, antal deltagere og hvordan konferencen er formidlet. Ansøgning foregår via en web-formalar, hvor følgende elementer indgår Konferencens formål / idé Budget/finansiering Formidlingsstrategi/kommunikationsplan. Bevillingsforudsætninger Ansøgerne er forpligtet til at invitere samtlige folkebiblioteker og til at gennemføre konferencen! Ansøgerne er ligeledes forpligtet til at sikre et tilbageløb af viden til hjemmesiden som samler erfaringerne fra konferencerne.

4 Revision af regnskaber foreslås at foregå efter de generelle regler der gælder for midler fra Udviklingspuljen. ÅKB og KKB går i dialog med Styrelsen for Bibliotek og Medier omkring endelig fastlæggelse af administrationen af ansøgningerne. Budget tildeling af midler til planlægning og afholdelse af internationale konferencer, workshops el.lign. i Danmark Budget for konferencetilskud i perioden Aktivitet 2. halvår halvår 2012 Årlig international konference i Kr. 0 Kr ,- Kr ,- Kr ,- København eller Århus Andre internationale konferencer, Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- workshops el.lign. i Danmark* Samlet budget i perioden Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- * Der kan maksimalt ansøges om kr ,- pr. internationale konferencer i Danmark. Ikke forbrugte midler skal kunne overføres mellem kalenderårene. Organisering af sekretariatet Der etableres en virtuel organisation (med ansøgningsskemaer m.m.) omkring uddeling af midlerne. Sekretariatet ledes af ÅKB og KKB i fællesskab. Den praktiske projektledelse / sekretariatsledelse er placeret ét sted. Udover projektledelsen er der 2 medarbejdere tilknyttet én fra KKB og én fra ÅKB. De to medarbejdere fra ÅKB og KKB bidrager med fagligt input til de ansøgninger, der kommer ind. Sekretariatet inviterer og organiserer advisory board. Advisory boardet har til opgave at sparre med sekretariatet omkring de indkomne ansøgninger. Kontakten til advisory boardet er baseret på en forretningsorden, der fungerer under en virtuel kommunikation. Tidsplan med centrale milepæle. Milepæle Aktiviteter Juni til september 2009 Kick-off og etablering af sekretariat, webside og advisory board Juli 2009 Sekretariatet vil være åben invitation til ansøgere 2010 Konference i København eller Århus Medio 2010 Evaluering sammen med advisory board, evt. justering af indsats og formidling 2011 Konference i København eller Århus 2012 Konference i København eller Århus 2012 Kort evaluering og beslutning om nedlukning eller fortsættelse, evt, i Hvert kvartal i perioden en anden form med udskiftning af aktører Vurdering af ansøgere

5 Erfaringsindsamling og informationssøgning Vedlagt denne ansøgning foreligger bilagene: 1. Bilag 1: ÅKB s internationale netværk 2. Bilag 2: KKB s internationale netværk 3. Bilag 3. ÅKBs tidligere internationale konferencer 4. Bilag 4. KKBs tidligere internationale konferencer Formidlings- og evalueringsplan Afsluttende møde mellem projektledelse, advisory board samt SBM Sekretariatslederen og deltagerne fra ÅKB og KKB mødes én gang årligt for at følge op på de årlige arrangementer samt evalueringen af sekretariatets opgaver den forgangne år Projekt- / sekretariatsledelsen har kontakten til SBM i forhold til en årlig statusopfølgning fx Nyt i Nyhavn / feedback Sekretariatets budget Budget for perioden Aktivitet Drift af sekretariat Egenfinansiering (ÅKB og KKB) Drift af sekretariat Tilskud fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Samlet budget for drift af sekretariat 2. halvår halvår 2012 Kr Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Midlerne går til løn af sekretariatsledelsen, to medarbejdere samt til udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside og mødevirksomhed. Den årlige konferenceomsætning vil erfaringsmæssigt være over 1 million. kr. På den baggrund vil SBMs bidrag til sekretariatsmæssig bistand udgøre max. 5 % af den forventede årsomsætning. På denne baggrund ansøges om midler fra SBM på: 2009 i alt kr i alt kr i alt kr i alt kr. Underskrift Rolf Hapel Jens Ingemann

6 Forvaltningschef Bibliotekschef

7 Bilag 1 Borgerservice og Biblioteker Århus internationale netværk? EBLIDA IFLA PLIN - Public libraries international Network Halmstad konferencegruppen Masterclass netværk om biblioteksbyggeri next library innovation camps (nordisk netværk) The Danish-Dutch Library Connection - DDLC Landmark Libraries Netværk i relation til EU-projekter, løbende og afsluttede, bl.a. PuLLS (Public Libraries in the Learning Society), Untold Stories, CALIMERA - Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access, DELCIS - Distance Education for Libraries: Creating an Information-Competent Society, PULMAN -Public Libraries Mobilising Advanced Networks, PUBLICA - Public Libraries Concerted Action, Engage Youth, Uformelt netværk i relation til Global Libraries, Bill & Melinda Gates Foundation

8 Bilag 2 Københavns Bibliotekernes internationale biblioteksnetværk PLIN IFLA EBLIDA METLIB Nordisk Hovedstadsbiblioteksledermøde Bibliotheca Baltica Bibliothekartag

9 Bilag 3 Internationale konferencer i Århus efter år 2000: Scandinavia Meets the World Best Practice in Public Libraries 2001 Transformations the library in progress 2003 Children s Interactive Library 2006 Elevations the networking library Next Library UNconference 2009 Hertil kommer adskillige projekt-konferencer og konferencer, hvor Århus har været medarrangør.

10 Bilag 4 Internationale konferencer og workshops i København efter år 2000 IBBY - Børnekonference 2008 The Smart City and its libraries 2008 Medarrangør og vært Public Libraries as Part of the Democratic Process, november 2002 Medarrangør af symposion: "Access to the Baltic See: maps and other information resources on a sea-bound area". Sct. Petersborg. oktober Hertil kommer adskillige projekt-konferencer og konferencer, hvor København har været medarrangør.

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Program for brugerdreven innovation

Program for brugerdreven innovation Program for brugerdreven innovation Juridisk ansvarlig / Projektholder Her skrives projektets titel, og hvem der tegner projektet juridisk. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er ansvarlig

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation

Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation Afrapportering fra projektet Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation AFRAPPORTERING J.NR.: 2009-024413 Ud af boksen! Biblioteker i Samarbejdsdreven Innovation PROJEKTRESUMÉ Mange biblioteker

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Side 1 af 6 Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD) vil med et landsdækkende og internationalt projekt, forud for FN s klimatopmøde i København i 2009,

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

Bilag 4_Udenlandske investeringer og det danske produktivitetsproblem_copcap+copenhagen economics.pdf. 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder

Bilag 4_Udenlandske investeringer og det danske produktivitetsproblem_copcap+copenhagen economics.pdf. 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-4-2011 Projekt slut dato: 31-3-2014 Bevilling A: Hovedstaden: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Bilag 1_Overordnet projektpræsentation.pdf

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. Indledning: En forening i vækst?

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere