1fIHIHS TED. .. Den gyldne S"d" f. I Sned.,ed Bio l"r Pred~l. OK Sundla de.. p"'i:llulde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1fIHIHS TED. .. Den gyldne S"d" f. I Sned.,ed Bio l"r Pred~l. OK Sundla de.. p"'i:llulde"

Transkript

1 tn:: u :::. I t: U ~=~='-- Tele'.n,Ol' I ---~ D 1fIHIHS TED OGlEGN,... rtlr_gnl"u-_ '"'O"d... I Att... kl. 111,00 til.. r~r.11 Kt S,.s "lerdlelal,cterne l.n4". 18,58, 0ll.... J... 6,10 Vaagnende Interesse for civilt Luftværn. I V.ng blev der i Altes ttil'el en Luftværn.forening ved d Møde i Porsamlinglhu.d. Til Siede Vir ca. 100,I Kommunen. Beboere, og der blev 'au d Pollti.ui.lenl Anred Jenlen, Th,sled, og Formanden lor Oan.lle Kvinder. Bered To Cykler bunet. I O.ar blev en Hente)'kl" let I Hoter ~Roy"I" O"f"d";"I;.~;~,ted Den tilhørte Preben r i SloreRld~ t. ';::::I:~:; Bn enden Cyllle blev l' Ir. Po.tbud TIR" Thom,en, _ C~;I; Ited. 'agu.. Den gyldne S"d" f I,m I Sned.,ed Bio l"r Pred~l. OK Sundla de.. p"'i:llulde film.{jen iu'ldneslld~.,.tinl Søderbium.plller Det Ir en me.lel... uk 0it Pllm Ilrlbende l.hb.rjcnnle I Thisled, Pru Hove De sorte Tbyholms Niel.en. Dcn nye Poren!ng.lrll nu Iii af arbejde med l' lu din' grise. nel Lullværn.kolonner m. m. Del er lydeligt al mærke, at InlerUlen lor Lultyærnllrbejdet er i.tærk Stigning. Del er Jo ingen Hemmelighed, al det hidtil har værel meget v.nlkellgt al inlerellere Folk lor de FounlllURinger, D'".IIære T;d h;,. Sildig Erling Affæren i,'adie UdviliJioe. l bleven Anhotdl I dl:r Ilger Sigte pli er nogen uno halt ham mili!enll.l de belryggende Bell1,1telse lor Svin, lom han i Civilbefolkningen i dl:l TillIdde, lolgll: tillremmede at alvorligere Kriglbegivenheder I han var ude med. kulde linde Sled pli danlk Om- dækkede han olle Gnleillaaerne rlld!!. M.n hlr i dl!!.tore og lil med Halm. Mad.en.lk!' have. lolgl op mod 100 SVin "I 6torl!: hele Ihlld lig rel ub!!.tymrl!! av!!r Overpri.!!r. Han har.elv lo" lor,udlnne Eventuahteter. at h.n.imindeligvil belalte Nu ler det nogl!! anderledes ud. Kr. pr. Kg. og lit 3,00 Kr. Hvor der nu holdes Lullværns018- Kg_ Del vidu dog, al han' der ar der lom Regel luldl HUl enkelt T!lfælde har IlIet 800 oe betydelig Inlere.. e. Folk h.r lor et SVIn_ Madsen har benæatet f.kta I.a I.. el OpflUellen a', at!!n alvorlig længe han tunde, han indrøm. Fare truer i Horisonten, oa a' der mer ikke mere eod der er Mulighed lor, at der ogs" bevilel- Det er al p.. vor Egn kan indlr.lfe Begi. har udlledt 'alske venheder, der vll medløre en K.- ringer for flere SViD. I el II t.. trofe, hm vi.1111 ulolberedie. i Vellervill blev Anholdel.en op relholdl. &agen venles al ville lu Ad.killige Sleder i Landkommu et.iort Omllng, og der kommer neme el man i Oang med at ind vel og'8i et Eflerspil lor de rehe Betkyllelseagrave i Jorden, ee Landmænd, der lur I.det... Iedet i Hilleralev Stalionaby, re. Svin g.. ud p.. de hvor man i fælle... b flver el nallige TUle lor al tjene en akilling. for a.. vidt de.t81ft Rum. Man har her IlIet dende er Andelahavele i Dogle ilmle Jernbanea.inner til Afllivnine ar Rummel Det er ikke i Panik, den SI Tin, [ave.. Man g8r del lor at sikre aia bed.1 muligt, hvil virke D,e Krig.belivenbeder.kul1e ind indlrldle, alf det er lornul!ilft at gire del Und,ur vi de alvorlige and riger 36 Air. '~~;~; I~::~:.Ialilterier, k.n der 0Rsa. el pinligt euenpil lor Overtredelle al SIaateriwedtllgterne. Pra I Aften.kal der k_. 'litte _ark 11,11 I nde. Kl. 19,00 ~~ Reat U1dr.ra til 8egft'enbecler. II' er delle kun Hlodel.ministeriel har udl,,,1,adi, aa Ila vil vi v.re Ilade en Bekendlgørelse, hvori Ior at,. lluppet med nolle,i raareholdere lor t.r. SkIl,I 1944 lige.om lidiilde vil kunne,.. liideu H,.nd.

2 -, ,.o;uluK oøaer al hhv. 175 og 150 Kr.. Sla,tekvotaea uforandret. I Der er i indeværende -Uge 8n~ i,meldt lidt lærre voksne Kreaturer I[ og Kalve end Ugen lør. Slagtelkvolaen er ulorandrel, henholdsvis ',75 og 100 pct. Hjemmelavede Cira retter til Øre pr. Stk. En Arbejd.mand Ir. fr08lrup havde paa den lori e Bør. købt tre Paklur Tobak lor 32 Kr. og hoi en Kebmand en Pakke Tobak til Banderolepri8, og Tobakken havde han rullet i Cigaretter, sum han solgte til Øre pr. Stk. Hen har ved Relten i fjerritslev vtdtsq:et;fen Bøde al 200 Kr. og en ulovlig Fortjeneste al 50 Kr. Iblev konfiskeret. Han: betalte de.250 Kr. kontant. Smørnoteringen var i Dag 3,89. Sidste Uges Notering var 3,89 Ægnoterlngen var i Dag 2,10, Sidste Uges Notering var 2,10.

3 I Ef- e'jl- ab;;- r er <jo {)illn",1 df!s, ' \...JO- 'Dommerkontoret i Fjerritslev, Kontorassistent Frk. A. L. P e t e T s e n har fra l. April opsagt sin Stilling paa Dommerkontoret i Fjerritslev, hvor hun har yæret ansat siden 1. Februar Kontorist Fru Aasa p e d e r s e n er fra samme Dato forfremmet til Kontorassistent. Ra dioen var afbrudt i Gaar fra KI. 14,17 til 14,55 af militære Grunde. Dilettant i Skyum, Sk-yum Gymnastikforenings Dilettanter opfører - SOm averteret - Hans Bakgaaxds 4 Akts Skuespil.. S'OØle- ~-~---.~,n <1..0 d r-e du.;tri, Tor' tilf,'ed. aljered laan Oj Der e-r om Dr Iaan. "HvitE Paarør Ro.skiJd I~hjem &~kitd rim' ' rtgner,...,,~

4 smødol i Gaar. paa I Thy....,' fil.10' h. Io!,, T III.. [,'.t I II I", tu "J.! I""'III1'lIitt 'I. fll l",i.' I." idi UUtz h!lld.' ~f,'d"l ' h' I\.,<", hl III,,III 1'11'110'" I, Tlh'.'~I,'.L,I"fjol.,I.' ti I'!t1t I-;f!,,,, II'I 101\" Lu.1 '11:11.>, H!!' 'j./ u pk,\"(,1 h\,"d"w \" iii ::; 1.1'\1 I<1Illdt! d/l Itl.. 1II1111~'" I lidi' III' InIo>H ij.lll.> d"ll hlij" Il t'l 11\ 11_,I t'i',!.k,' ~,'h"\fll ~, 1'" U" /;.I IIHfHt', hl('~h,\ ''I:I 0,1(,"PIII $}'II tw- 11\ hm l!'! Bt>)I.,\'II _ Il III \,t d\'r( Ol', hyi'd\,t Ild Pilll 0\ el' 11I(:(jl t 'Idt vi t swt I',.'11 klll1t'- ikkl' ti t (l ~: N I' ".1:1 t ikj li. Iv'. \ llgi' ol'l:h' il. 1':\:1,\11 (' "- Id i :Il! Idd, J.":'l ", 1'- 1', e t ",,,I.,,,,d. <'I " IIIIII.I! ""' 1"'" 1,,,'lIf/O fh I,.j" """.,I!,.. It." IlulI''''1III1, L 'H l'.'. ",,,,,,lo' "I' I "(I,,.,,,,.. r,,,,,,iiiii " I""'!lu, ",,h, ~.. II"'" \,,' ""' 11,'1,,"',1.h\lll~ ~ t"'i" I""fl ti" L u fl,,," """,. 1I,111l1H',h'llIt'. ~1,1" ll",'i 1'"" I'''w~1 11\.11,1.,-llwl.1,,1 lu' ", hu',' Ih-.I.~tl.'I"\'~,u"'!lWII", n,,t'ii"1i r,1o,{i",1o- 111)«'\ l\ln'''''t1~ r''''ii'".i"h"iiiii.''i'iil' I,'II,..111,11111 TIl ' tlui\i, It!,Id l(uh,i,' 1,'tIt',I" 01'111' " ' I,,I, l milliii" 1",11'1',1(,' 1.1l1111 '... n.111).! h"r,i"!hh' '1',11,' Inll.II'''',I,1 1'.",,1"1 1t1l'~t" 'IHHI!,h!,,' 11"'11, hl'lll... l 11 1t""1I lilli \.,'.-.'1 'I'lIfll<l<l.. 1 I IlI~ldllJlt,. ~Ic'l!'" hl'l' pllll EIU'''!! Il",'l,!,.\" tll'tl'll.'! t IIl u Thi "II I,urt 111" II~f"""IIIIlIl. "mil I1!AU ~.h'l,..t ~j ll'lih'lil hl,r"j" llulol"l I fl. il,",'.1,!ip"". 'l'fi(n,ld" hllr Ih,Cl,lknllllll'll tll.lln/oll'l"u 111\'11'1'( kiltiii" :iiililli.: t.1 Id Tult'U 1)11\ 1i('"k.YlI~hlt" I,I"u /li,iiill' '!'hl,'r ~HllI,\t!\JI1"11.111)1" hl,'i'i'l "II hl'h llll,kll, Nu IIYIII't'!l tnl'l' 1),>1" Id U!'f<lIk-nllq./t'1I 111'1'!Mn I ~ JfI1f'tI III l.ui'" tlllu-i 0111('111' (I P (IH" 1\1 111 Tllrluttllll'\ltlI tilt\!" i )lh"'l '-' ultl I..nlJ klhlhnc iii ul bt'lydl'. IInfja',II'I'rnlt'l'Ill.'r 10'0/111' :dl"ol'llr.:l' lj dlll ~ Irl~l.'r h\'rolu 101'11)'111:' /ljurd~' t'i /'\ hl'lkt IndtlTf.., 1Jj.! l,ttn' }o"'i.'iii/li\'t tl'i"i'1i Hf d"ililu \)1' dl!l"!'iliult om i, Th~ knntlllt't FI1l't i IUtil'\'lnilll<\1II t'lltult, 1":llIdkt>llllllUllcrne, DOt' cl' i ndt'etl,.t - cllt'l' l'i' t Oieblikkt't II Il tll'l' Illd ~ l'e{t~'i~o) et ttl\',ii'<, t " t.or1. Autal roflu lltili'uili. rlelt! murede dl'l~ 11(. ~ fj\'l'dt' m\'d Trtl', t mllll!-re TiIClI'hl... hal' Nahl.lt'I' i F:,'lIell:<k,lb ~1:lllrt /lig ":IU\llIt'lI OlU Indn'lnill)l :Irrilflu... t:ol. l'u m, Ih'll l-i ti.r.tl'udt' Intt!n'~:<\' f\ll' Fm'. :I1l/lIIlJtHitlj.t\'t' til Ar\-~\'I')ll'ltl l' nf 1' \II~'l' l' I\ r I\I-h~lIlH.'/li\"'lIh\'tkl' (1 \ "1' J'~Rllt'lI )liwi' "ilo\ tl)ll'l:ill llulilll)! PIIlI :llith'" ~Iaadt'\'. l 1<'('1\').:":1111''' \(h'li holdll'" i liilh,t'$jt'" t't 1.IIft\'a'l'n~ liwdi'.,h'l' ha\'dt' "-amh,t 11I\',n't "I",' l'ijliluluill)o!' Ol{ i.\fkli \',11' dl'" til.ldt IIWI',' 1'lIll HlO jh'tllh'~"l'l' (II I't lirlh'lidt' i\lotll' i \lhl~, SI\'\i,'" hul' I'nlitialf~i~tl'flt Ut'g!,l'.J l'il/l,'n, I'hishld, ralf, OK i Afh'N tiililli',,'ru li 01'1' Nil'lflt'll. l Aft\,~ :-;Hft.'dl'lI til HK\' \'n l.uft\-:l'i'ii~t'on'nill'" fol' \ T/11l1ot,'r"1l'lJjl, ol{ dl ' (h'>!i,'.,f tit' lil I'lt'dl'l'!l'rl'ndt' IIll'ldh' Mig :-lom l\il'd,!,'mllwr, (1 M"IO,Ih",. Klass 1\11" ti I.'n,' cl,,in 'li. U,UlIfI I n,iiliil h, IU,IJlIII I MillO hl, l")!:' I lili ;':(/\111 I( I, t :;'rm ):~ : '~!:IC) jir.ll~~ 7,m I I.()IIIM L III W~:'on I' I: IUOIl Kr. : I i,~~ ti IPKtll tl!i;!i"4; I nf,;.:m, 1~t)tl;!1 l! I! I~(i H,71'1 Hil.o" I i! I I ~MI~! :\Kl J ti:.! I t,ijli~, I (}('i~h I 1117 Marked Kobtl1... v L'f' 5U8p(lIdcr AhCR"in l>!' Sldsle UR"C De da,..ke MælkcnOI har den ' O, tv. tcring ror "'k pr, kg. N tcrl J,GS pct f Af~ft 2040, SodmælkstIl kg. Sødn,ælk. A fl'eg" 111glIli lobne Uge u Smør, Danllk An betaler fra dl." Maris inkl, fo ddsæg 200 I Iii Medh mrner Sid:;;" Ulles Oesudt'1I ba.. Egekspon fra :-i('nd:l~ dt Thil'kd hjrkl',ljr A Ikl'~"\1 Iorll:lnl. Afkn; J h\lm. l'ii~tl.'d Kirk~' 11 ~~ l.:u'd. Skinn('I'up.Ku'k J1Ul...'l.1 KJ. ~l.30, U!-"t'tjl'lIl.':;h'; j', Bl' n1l'jnld~ t j I.'IU'!.. Thisted ~y~dhl llundll(lrj.!' }<'rinh TJ){)r~t('tt 1o'l111h" (;I'\II'\lP h.lrkt' }\ B\,<l~h"i Klrk l, l, ~k.\"um hll"h." hl Th\l\hun KII'k,'., 1 hl1l.\lt rul'!\.,r'kt' 1\ - >'l' -l ----'-..._.L

5 17 ~ 21 Sabotagevagter blev bundet En Snes revolverbevæbnede Mænd bortførte deres Vaaben København. bedl ham køre til Sæbygade. Ved Ved 2-Tiden i Nal underreuedes Ankomsten hertil var Passagererne paa Østerbro om, al Sabo- l ata.et ud, og en al dem belalede fage~agletne paa østre Gasværk I Chaufføren al stige ned Ira Rattet, vo, bleven afvæbnede.1 revolv:er- hvorefter Størsteparten,.1 de unkt bevæbnede Mænd, dar havde bun- Mennesker salte sig op i Vognen det Vaetemt, 198 de var ude af og en al dem Itartede denne. Et Iii at bevæge sig. Par al dem.padlerede videre Politiet tog siraks af Sted 02 lammen med Chaufføren til ø.tre I,n, 9 Sabotagevagter, 12 C. B. Gasværk. Her lik Chaufføren ud. I Betjente og en Ta:ractJ8Uffør bundet betalt 15 Kr. af den, der havde paa Arme og Ben. De forklarede, hyret ham, men kor I elter blev han de var b/even overra8kede al overmandet og bundet. Lidt eller. en Sne. bevæbnede Mænd, der forsvandt Sabotørerne med derel J hilvde Irarøve! dem dereø Vaaben. Bytte al Klrabiner og Pi.loler i. T n:achaulføren lorklarede, at Chaullørtnl Vogn. Taxaen er le. n han var b/even hyret pøl Nørrebro nere lunde t i Hellerup. af nogle unge Mænd, der havde Weekend-Hytte-Folk I mer Til Be.tyrelsen Dahlgward, genvajg:tes Po Snedker Ch"

6 TlngbJere. rln21- l den for be ltendl ~ Lynge. ~ n Rose Jessie. I. K roe it.mi Iu'nge aia er. omeli1ladu jem ed. linger ælder an ke Mik r Mikbe.um. Kø Kuhn {r "L... ' uue, I ~ li s l eu, VII gøre Rede for Planen og de til dennes Oenn emførel.e stillede Tilskud Ira Staten. HaD8fbolm.. SamariterDe redopta,er Arbejdet. Han.!holm Samlrllerkolonne holdt OnuJag Aften Generallor. øamlinr' paa Politi.talionen. I det.idste Aarltid har Kolonnen ligget stille, idet mlnge af Medlemmerne var bortrejst og en Del al Materi. alel var kommet bort Ira Holm en. Ved Generalfonlmlingen blev der ylret Ønske om al laa Kolonnen i Gang igen, og Forbindstationen i Ræhr Skole bragt i Orden,.aa den strab kunde taies i Brug, hvil det blev nødvendigt. K.slereren oplæste Regnskabet, som udvilte en Kaslebeholdning paa 212 Kr. Til af lørge for det lornødne valgte. en delvis ny Bestyrelse,.om foreløbig kom til al beataa af 5 Medlemmer med Lærer Hansen som formand og Arbmd. Søren Jenlen lom Kuserer. Der ':ar Stemning lor at laa arrungeret el nyt Samarilerkuflul laa Inarl som muligt. gaelrd, OveTIl der h, paa ( I An Kl. 1 Hotel Kl. l ender KI.2 Iher-, HurUI S boll samlh Por DBhlg Kasse læste I med Krone De~ gue1 akal sellme oli T vider den selvs

7 ,... Og lange Ophold i Staterne. Hanstholm Samaritorkolonne. Da B"hocr:ne maalt" forlade Hanstiholm sidste Aar, blev Arh0jMt i Hams.t.hdlm &unnl"ilcrkolonn<l indslillet. Dc>r er Jmiålcrlid 0nsk.cr om at,f.a.a ArbC1idd " Ga.n,g igon, og paa et Uo.do i Ræihr Skolo,eT der yalgt ily Bostyreise. I~{)]'c.r Hansen iblcv Formand <Ig Arbmd. S01:\'11 J ~)ljs"jl Ka5- <s~r(l1:. Det vootog~s at lhom\) e.l Knrsus li nær Fr<'mlid. - Appelsiner til Søndag. Dc :længe "c.n(,ooe l()g l11!c',gl0l omtallo Appelsiner kommer nu ogsaa til This (l'cl. Eu af Bym),.~ l!'rugtihandjc.re op Jy.~er, at han all('roclo,11iaj' ia~( ot mindre Pa1'ti h}cjl1, dcrka;n "'1'.1'C klar hl Sabg li Morgen, I(}g,clet vun1.es, al,ogooa d.e øvrilge IFru,gtl1and1ere 1M.! Jid t i Lohct af DfUg>(lll. T'\, 1.. _.. ~,", ~... ~.. Al'V\"\f'\1~.lrH~r11(\ l

8 - "''---:)11"",a,al. anael'visningen fortsætte;- i lejede Lokaler. ldel'~ rask " sit 111dst I' en ttet gen dre i gte og og. er. te og og, Hanstholm Samal'itcrkolon ne.har holdt Generalforsamling pau politistationen i Ræhr. 17 Medlem_ mer var mødt. Efter Evakueringen fra Hansted har Kolonnen ligget stille. idet mange af dens Medlemmer var bortrejst. og en Del af dens Materiale var kommet fra Holmen. Ved Generalforsamlingen blev der ytret Ønske om at faa Kolonnen i Gang igen og Forbindsstationen i Ræhr Skole i Orden. saa der var noget at arbejee med. hvis det blev nødvendigt. Kassereren oplæste Regnskabet.,om udviste en Kassebeholdning paa 212 Kr. Til at sørge for det fornødn e valgtes en delvis ny Be.tyrelse. som foreløbig kom til at he.taa af 5 Medlemmer med Lærer Hansen som Formand og Arbrn. Soren Jensen som Kasserer. EndVIdere var der Stemning for, at faa arrangeret et nyt Samariter- kursus saa sn:nt som muligt. I... UI:II._ o Frk. E. R. flyttet hl Funktion B~ medens Po per A. K flyttet hl I af Funktio April. Ej Enkefru by. har sol rende Lan stoffersen j Overtagels Paa Politi Overbetjent Folks Glezru kord i denn der daglig st..'uld~, der. :Massevis OVE ne og Chre. ~r der netop Numre Hitte veret l hele,_ Unini

9 drag, o g U 11 d er Ii o rtrt-----ve-a l'i.clu!,:; IJ V'< det med Oplæsning. Korsholm Brugsforenin;: boldt forleden Generalforsamling. Formanden, P. Pedersen V u u s t, om det Hundborg Luftværnsforening har holdt Generalforsamling, hvor Formanden, Chr. F i n k, aflagde Beretning og Regnskab, der sluttede med en Kassebeholdning paa 16 Kr. 324 Husstande er Medlemmer. Til Bestyrelsen genvalgtes Chr. Fink, Gartner Bach P?del'sen, Mette Christensen og P. Fink, Jannerup, og endvidere er Julius Poulsen, Vorupør, S(.'gneraadets Repræsentant i Bestyrelsen, medens Fru Læge Brandt er valgt af DKB.

10 F \I~lIh'r l O l f> II, nh'~('f IIjl'DlIIlt'! rl"r, },;"r"r C.lI~"lh-1 j,lltp It'r <hllllll,-' :hnfall'l" jl' f P bl!'i' b;iiu'!'1 h IO lau,-rlp 11,,1, il!!( 'I... p n, koms! Imur hrag!!' FI'Il..:;in af,i(i(ii' t 'ha\'(il' I'unl a Twlt'1' fol' "hril'tpn Il [sl!"{! i 1.01' {' i J\t\.pplh'l, ml" dmn 1111,., Hf' og frl'lll...(>11$ lnd... als liinn~1' Aili" nra"l"n fur.;1 jclr>i'f', -<1"1'('[ "(((I.,,It, Slykk(' 1111'11, r n, KOlllr,- I<lkkpdl' l' De!lil.g'o!:;cn. Dellag(1!:-;(' til 181'11 tin{':) r>1 Rith, dl'l' 1'1 I',tOI'(' Fol-!l}'ll!pI mi'cl Sllled",ne... 1 pr,d J\ml vnl' 11/(1 i"1i1lr>\llgi ;-;rndl mh 11,n' 'H r I h'i'" val' laltl' Pli "\01' OUl,,1 Ir In!'lIs Ynl/'g(>", l,,1' dill!' Vin IC'Il hanl'l'l lil U U" I k ~ U U, -,r~"'nnl I I I Url -ni, - I _ 'u,p lwjd., \,,11 "li I p.,! IMa \'\,,111." 1\1'0. ml'n nln! et P 1'lId('I'\"i"nllll!l'll hnl' ~tj"nkl!'ilg- 0\'(> 1' p nll d"ll und!' :",0 Tin\!'! 111'1' hal' I"fPl1't "Il ~(I EI( dl'r pr op!jhll \'1'1' :-;}"oll'ljlil 1.1'111'1', I.lf'l'I'!' S l o t, fl\" af l;h'\,(,i'ii'p UI"(>l'I'a h. I 1'11 ~IlI\1\" U,l\(', Gen nernbr ydni ngen af Brandmure. Del' ~ I' lavet en halv Snes Gennembrydllingcl' i rth i ~tc d. - 'J'aklo;lerne fol' de 1'ilslmd, del' {{an f ans. I )c>r t'r nu, ('fter hvad Sladsing, Bllumgnrt('1l () l s c Il oplyser, god Gan~ I Arbejdet med at fan lavet de a( MYlHhghC'dC'rn(' panbudte Murgennl'll1brydningC'r i nrandmurc mellem hoje Ejendomme. Som man kundc' \'('nt<", "ar dtr ikke Udsigt til, At der skulde!twc's svært mnngo Hull('r af d('n Slags i Thist('d, mf'n ch halv Snes Stykker pr dpi" nl1er<:!dc lavel, og mnn I'cgMr med, al der skal laves 3D-tiD M u rg(ontlcmhrydnlngcr. 1)("1' gives ganske b<,stcmle '1'llskud til Arllf'jdc-t fra StalC'n, Santedes faas dl'r t.il en Mur pan 40 cm Jernbeton 100 Kr. og op til 96 cm grov Relon 108 Kr. 1)('m pr der imidlertid ikke mange nf i Thisted, Det ('1' mest 1- li,: SlC'ns Mure, og dertil he,'i1ges et Tilskud pnn hcnhv, 20 og 29 Kl'. til ])r1ing lnellrm liusf>jernc pau beg~c Sidl'T af MU1'cn, 1Iull('l'no "kili, som hrk<"ndt, mure!'; ( ftrl' med 1 ~ Stens Mur, og df'l'til fna~ 211 Kr" hvis Slcnf'ne kan brug('s 19rn t'lkr :13 Kl'" hvir do ikkc' kan, cllrt hvie dpi' ingl'll nnlbrudt<, St('n N', Der (>T IU\-,(,t f'ljpr skal Invrs Murg{,ll1H'mbrydnll1J.trr hnnde l \'cht(,l'gndl', Jltnh.lfll'gndt" ]{Ollf.1'II!:igndc, Stntiollh\ l'] og Ikte Slt"<l(>r, ~nn snnrt Gt"llnrmhrrdningen l't Inn t, :;i.. d dor ~ko Anml'ith'lul' til Stndsiugt>niorkQn\OI'.t, llvqrcitcr Arbejdet buv.r Ingen nævn I Tohaksr Y('{I BI-;:\' (al hp:->!u1kfl l'hag(> nfj:!rll )0'; l h I' i ik N'n f' dl' li.tndlt n 110m',. fol' II l"i'nn<, fom llwlltlig o \.111'11 lhltr J,lrH'I' 'fait dringl'r i 1 T.I.K.s Kr. T I Ks 11 havde hal gt'l slol't I i ~ (' f\'(,'m l'nupl"hol :-0101'(1 _\n (11'1' bic\' ~Wl'IH', o g-jol'l op. hanlt> gi\ 1m maa IlUl'ligc dog pi ]l lig 16- All e Rati En Al l' h i.<: t f'lt 1 rlllg:-.kol lan' tipt. cia II Jlans Væ 1.1..'1 {It. \JVt'r Dm som! i

11 ,,,.-:H h." ",il''',,,i '-"'l>' Ib" I. ill,,,r,. lir. Cl. -,.",~ -, 211 / I ~",,"" i" (ri u.. l n,,!d "" ~,, hn ",,,,. ud ~n I,- o er værre r.1t'1i * l IlIlUH~ Jh'rn' Sugr!e i dcil engelske Ru{lio den U:!",o'" 1 L"l,,' "r do', 1.1.'0 '5 A,,,,,,,, ""co,,, "'.,. h,,,,,.,i,,,,kk,, Mod~lIl1ld c r uf K()llIllIlLIU.- IllIlIl end jes;. J,'g dlbllgekuhkr ikke cl CIlC ii!c Ord, jeg CllglIUg!tllr sugt J Dug bllr Ckll SUfllJllIl Dr. Churuhill i skrl1pcll~l s Egui$lue slnhet t'li PUI"[ med S{.f\jcl, Cor nt sikre ~ig Bolche' ikkcrncs Bi.. tnnd. Dt'IlUll Pu,;[,ilde Ilog 11!!\'0 Enropns Ul1dCfgll ll g og <1C1I1IC8 gllmle J{llhUT$ Iuld.I!l'udigc Udsl ellcls c til F/lige! l\j/ll1ge Nu1ioller, {,irslog [rcliline",' dc. som hllr hllfl Bolche, ik kerne i deres eget L/lild.,ed, h,ilkc Grusomheder der "cnter dem under ct bolcll c\"ikisk Berrc<lø mihe. iælles l., Og~un du hllr klciilj>c i Fa.Jlestikab med de Fri, illige frn liit'.;:ten Idlc europæiske Lnudc Ior B e,nrel~ e u n! vor lljeihb tuvli, Fnmi heil og Ior en vnrig Fred, Meld Dig endnu i Dug til detdnuskc R('gimcnti YU"bt.u-f f, Henvend Dig til: f I. EUlI.l7.koll1l11l1l1do Da IlIlIlIork Jernbanegade 7.. Købenbavn V. 100,('111) m" ti r.,i,! f;t"rn,1 1'11 "" 1i~- ',,,,., I I,I P urllrn'''''!,!'!,'! ~v,)1, "~ I,.r '1,I,'d,'r" FilT

12 Mælk Smør. fløde~j " --"-- - " Pest- og Brudegaver I Thllted Ipller mlln Thisted Fløde ~ 15.. Overordentl Foransta SKARPSKYDNING afholdel d. 22. Mertlt944 Kl. 7-1~ I et Omraade umiddelbart Syd for VandetS., den 23.\\erta 02 Predag den 24. Marti 1944 KJ. 7,30-11,30 I et O ln~ rellde umiddelbart Syd for Henlted, Endvidere den 24. og 20. d. M., hver Dag I Tiden 0, ,30 med Skydefra 571 I~' Nord ag 20' Ølt til If>' Nord go 00' ø ~ t, derfra 'anli I Strand over Hanated til KIltmøller 0& derfra til 57 00' Nord S" 20' øst, Tonda&: den 23. Mertl 1944 KJ. 8,30 til II I el Omraøde Ve.t for Velen fra Padder.bø' til Snejatrup. Politimesteren I Thløted Køb,tad m. V. t den 2:1. MITIs 19U. IGU " IE.BRIX.., Thisted Jazz-Club kalder Un!ldommen: K_mpekoncert og Show med 13 M.nd. Orkeater Søndog den 26. Marts KJ. 19,15 præel. paa Hotel.Phllnlx D.nmerk. 'Ine.1:e Amat.rorke.ter med den ung_ kvindelige Jezzdlrlgent EBBA CLARUP I8ml Klubben' elel 5 Manda Orket ter I Maller af Overraskel,er I Alle har Adlfong. BIlletprIt 1,25 IlIcl. Sket. Efter Koncerlen.piller det.tore Orke. ter op til DSnI for Klubben_ Mtdlemmer. BlI1el 1\1 Ballet l Kr. for I Poresi f Billelter Ol Medlem.kort: Boj;thdlr. Christenaen, Vesterg. II (Tlf. 264), og Hotel.Phønl:l- Søndag KI (Tlf. 171). 1_

13 at fremme kæfflgelles o e ArbeJdst vælge to udet til at!d Læplant- Valgt blev De. Sørensen. et. en til Danlk I ThIsIedder her bl taf, bringer e en hjerteeeaard, e n, Berll. lig øfgøøet l en Hjer- Han var al Repræfan havde Blade i der en Plan lage. iii SIede, den sluk.. et nogen 1æUDl. Ørda,. ning for paa Lørved en,. Veslø. 919 lilie IsmuSlen, ør Nørved et var fuldl Interesse g denne e d. 28. sli' ved djemmer. elmaker og iii viigie. ed Jar Rumus der Indhentes Oplysolnge~ -~~ Landbrugets Arbejdskrall samt om Husdyrbestlnden. Det vedtoges af Inlage lønnet Medhjælp berul. Iremmede ArbeJdere l Thlsfed. En Mand, der I ca. Io Aar mldlertldi2t har arbejdet her pab EJ!:nen og har Bopæl i Thisted, tiiltlller 08 dette Jndlæe:! Bladet bedes være 1811 venlig at optage et Par Linier om, hvordan tilrejsende Arbejdere behandles ber I Tbilted. Tidens Vanskeligheder bar jo glort det SUdan, at mange gifte eller ugifte mas Bøge herop for at holde Hjemmene oven Vande. Det første, der møder en fremmed Arbejder, er selvfølgelig det store Sp"rgsmaal om LogI. Nur man saa endelig har opnaaet et lille Tagkammer uden Varme til Kr. om Ugen, er man heldig. ManKe Sleder bor der 3-4 Slykker sammen. Del siger sig selv, al det er betydeli2e Summer, Pol k fur ind paa denne Maade. Jeg gu et Sled, hvor der før I Tiden var drevet Hotel, 7 Være! øer, bvor der knap nok vilde bo nogen under andre Porhold, tfl20 Kr. om Ugen. Det er over 1000 Kr. om Asret for sudan et Værelse uden Va rme, det kalder Jeg Bolighajer. Det er ikke laa sært, at Banegaarden er et Opholdssted for Arbejdere om Aftenen, der har gaael ude hele Dagen. Der er jo Ikke noget spændende I al sidde paa et koldt Værelse. Desuden saa je2 en Aften en Del Arbejdere komme her til Byen med.id,te Tog Syd fra, de bad- su mindeligt om al faa Lov al blive pu Baneg88rden Nalten over, men del kunde Ikke bevilges. Der mødte derefter tre af Lovens Haandhævere med Knipler og ryddede VentesaleD, su deres Skæbne blev aaden for Nallen. indtil blive bruge købe S ugyldi hero tidig lrist, Lej lig mens God i Da sam D ru De. domss\ 8fnllngj uden ~ Retnlnj var k Steae, fuldt ~ Det Blandl Tln~. Plan, gede Ejnar med li Peder. Kolleg Borgs Poreta Paul ~ P.-HI'.I Kompl 02 BIf det fo det y domsø at hav To AI al El 1 gade bebol Det nælte, Bom ikke er Ilet Sil sen (J van.kell"t, er a, fu Kost, men denen det maa der su sandeli&, ogsu bleven betales for, 35 Kr. om Ugen og.'jaale endda forud. følgelli Det er Iler selv- et Par Ikke nogel.t sige III, i metier

14 C.rl vls del mo p har ber I \:'u re vor ~arl og up) tes a p r e tør en ar er og up. beo r-.a.. -. uet '''lider jeg uforskammet. Der Va var en un, Mand, som skiftede Sa Pensionat. Da ban skulde have sine Ratlonerln~smærker, havde K Værtinden taget tre Smørmærker for en Uge og tilsvarende Sukker dl og Brød. Hvis nogen betvivler Rigtigheden, kan leg overbevise den tvivlende. Sasdan er Porholdene her i Thisted. Jeg sia i Thisted Amts Tidende, at Thisteds agtværdige Pantefoged, Lundholdl, 10i gaven Redegørelse for, af Arbej- sb derne tjente 18-20,000 Kr. alflig. p~ Det er ikke den almindelige te l gemene Arbejder. Om Vinteren el har han godl 100 Kr. om Ugen, L. derfra gabr 50 Kr. til Kost og k.. Logi og andre Udgifter. S88 ieg er kun ikke regne ud, der k.ao blive Ol ret megel.t sende hj em til Paml. v, lien. Nogle siger, at de fremmede 0l Arbejdere kan rejse igen, men pi man er jo nødl til at være der, M hvor der er Arbejde. Porh benl. O ligt kommer der Jo nok andre KI Porhold Igen, men Porhøldene er Ikke spændende for de fremmede, O, og Byen vii slkkerl nok bli ve m husket bage fjer. fu Bn Arbejder..f Danmark i Farver. Eneslaaende films. lien i Sotialdemokralisk forenini i Thisled, Soci.ldemokratisk Forening i BI Hc. Su,

15 I T II l, I" d 1I1,I,er man Thbif.d FI.d, -III Pest- og Brudegaver I,lort Udv.,... I Overordentlige Foranstaltninger. I akarpak YDNING.Ihuldø. )~:,~;.~ d. 22. M.rl.ID... KI7- IS I III Omruade umlddelb,rt Syd for VandetSfII, ro den 2J.,'1,rlll ojt Prcd,/C don 2... Mart Kl. 7,JO-Jt,JO I et Omr,ade umlddelbarl Syd for HClIlIlcd, ~nd... ldere don 1l4. UII: 2r,. d. M., hver D'" I TIdliIn 0,38 III 16,30 Ined Skyde_ fta 57' I ~' Nord IO 20' Ø,I P Ir,' Nord \IO 00' Øit, derfra 1anel Strand over llenøled!li IWlmøller UK dlufra Il! ' Nurd BO 20' øst, sllmt Tondilg den 23. Marti 1944 KI. ~,30 HI II I Ilt Omrunde Vo.t tor Vejen fro P,ddeTlblll III SnIlJII!rup. Polltlmeø!eron I Thl,ted Køb.lad TIl. v., den 21. Muta I!_BRIX. n. Thisted Jazz-Club kalder Unlldommen: Show med 13 M.nda Orke.ter

16 lse, som u.blikt'm, asaren, verskugel slo'rt Afaaneeredelse, tort Al;~ e arrause Impfornøjeigt. odt med rtloddes e fat li, Basaal rulle. rel vro Thisted. minlbn-. sluppet orbutlet ktoher. ud, og aa denalddg nenilig U. M.s og derencinu poo RI". MaJ'Ls, 15,000 ~æ ng(:'l'e 100 Kr., ~lullede omsæteraal'cl asal'(.'l', Skyl. 00 og l '.,.., '~Ib.1-I.J.uu,vaa U1II>Jr-e IlHllll:ll'lll'WI.o.U11 blev iln'ag't Ul l'lli.i.slod Syg.e!hl'bS i FalClks.AmbuJ.am.ce. Et herligt Køretøj! Morsingbo i Lastbil med falsk Numerp!ade og uden Køretal1adelse. - Fem Sortbørsdæk, paa Hjulene. Under' '.et lfæooseilsehcrsyn i Han S'Led i Gam" tæaft P,ryhitdet.og dw -NotOl'&a!gkyndJige paa,el lunoløj, rom man fa:nclt- Anledning lil rm. underkaste -et næ:nmere.øjoo.yn. Det "i;s~ sig, at Bilen var tro:rsyillet med kun e.n Nume.lwlatd~ og.(len val' ajjerom-ela "pli Vog.n-en lfø:rlas.æf Ohan:u[før..Aikse! Pedersen \fra R,vildibljerg waa. Af 01\0;;. Vognen blev ibe... laglagt, :og, GhaiuJiføren Ih:\ev 'Lagl3~!IIlOO ti'l T;n.isl"d, II>vor OH,n f'01*la.rode, M han ~1avde Ikølbt Bilen alf Vogmmalld Bisgaard, Tæbring paa imors. TiJJadelse llil al køre Bilc>u ihavdt' Ilian likk..e. Tlillauelse\ Lil al Ib-l'u,g.e.den 111eller 'ikke. Dcs:u-d'en IVar doen hejhrofttet med,adskhuige MSJl,g:ler, Olvor IfllGlnge, C'J.' (len ~f'otorsa.:gky'n.digeelldnu ikke ik:-ommet heh til Buuds i, m,en det er ick!ke faa.. Soo.'Il ROOLnl'Jl i Pølsoon<len sl"l3.j.uet noteres, att <ler ip-aa Vognen sad fem Dæk, som F-.øreren,bRyde koot. al en a.hm) uibekendt Mand {.ar 900 Kr. Brand i Østerild og 'l'horup Plantag.er. Ilden opstod paa to forskellige Steder i Østerild Plantage.. fejre Arte lære Sta V stor og, tær forb takl Hal' s,,.] Leh des grater{ af s t, se en Hø l 00$1 i J c::.lj, t, r1---<1'-=--'-- -"-""-'

17 for.\loot" i Skarpskydning afholde. O"dll' d,.... 1ItJf KI l Chwr -d. for Vandet &t, Tor.,., d_ '3. Mom og Fr-Ing de II..,. nu Kr. r,id-u Omraade umiddelbart Syd tor HanKecl. Endviden dna '... OIJ.~. ti. II., bver Da&' t Tid. o.aa Ul te.ao bi?, omraade tra ' Nord, SO 20' ø. til /)70 16' Nord, 00 00' øst, ded.a Lild Strand ovllr Hensted til KlItmeIIR' DI' derfra til ST' 00' Nord. BI ID" I&I1'It Tot»dog dna U. Md"" liu KL 8,80 til 11 l et Omnade V_ Vejen fra F.ddl'l'It.1 til Snej.U.p. POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD K. V. den 11 M.m B. BIlL Flu,"n fra Arresten bl" forhindr".,\alhorg (Hm. Polihpl i Aalhorg har rm'hindn'! t" FluJttfol"Nlg fra Arr.IH1"1I raa ~lri(olldllll<'\'l'j_ A, T'I\'<Hon-nrul"I'n fik for Tul.'loi- BRYLLUP. \'j('r i lhlh'r lt>v Kil kp Fn-da, 21 Maris Frk El e Godl\. D (Dallp" af fhv SolPlofoaPd Cbr. GtMIikaen, liillt fah v,) til Odr Harald Grøn~r. (Son af Gdr. J"nø. Gron-

18 Side 6. THISTED AMTSA VIS TJ.rSdaK den 21. Mart... ~tillinkt"ll I " l4.ttf'j M.llmg der l'oldie More VanlJkeliKhf'dp"... OK u.a Ylk dette Vidund!:nnjdd~J.m sej,.,,/{:mk \'l-nj.-n ov~r~~... aa., d. l ('r nu taa: meget Mlgt. Df'r ~-.ar i/,()r" _ ul.'nd,.lj"l liit..)r,. - Van' aji:~jj:rhed,.r.;.t o, ~n int.f,., Dc"t. var no::m' 1"g kun JykJrWII fi;nkj.:n<i'etnf, ut faa rw'set Ømaa Mø:nKrJ~r:..f dd. aktive Str,f, OK drt var f UNIt, dn. Am,.ri"..an<:>r ni!,,,,g!im(rn op, al mt.n,'r na.am. til ml "'Ii1'k,.Jj~!it.;,rpruduktkrn af penicil Jim;l. :'Ihtt.,1-lff" ~Yl!!!,matjl<k'! Un,j(.rJW' ~"Jf1"r af d" 1"'-<lit!..! fjyrknln~m. tl)(lf't' u( Sk:mm"/;Jvflml"'n Miw,r fr.rr',law-f. paa dd.. m"rikltn~h Land},rugllil"pur' t.-mt.ntll.ltjl,(,raltjn' r J pr4n:, j IIIIMi/!'. lyc,.,. Jo;rlarinKl r atm. (r,r ~n a.m~ rlkhn~h til IWulil!'h. d M-Il dn:,lindulltrl, "K Ia& VI.Jt ~" yf~, for I Øj.,],likJt;,1. JI; 'If Am"nk1l,l,UJnk' M,:.-liriml!(flLrlJc, r Overordentlige For ansta Itninger. -<> Skarpskydning afholde;; umiddelbart syd f or " Kl. i-15 i ct UnØfb.g den 22. Omraade!'tfarl4J I... ' V.andet Sø, M t 1941 KJ. 7,.3G-ll,.30 i et T&rødag den 23. itlarl.$ og Fredag den 21., ar II Qmrøade umiddelljart Syd for Hl1nstcd,, 1 16,30 ed Skyde 2 " d :u h Dag I Tiden 0,.38 ti Ul Endvidere den 24. og......, ver go 00' øst derfra mraade fra ' Nord 8 20' øst til 57" 15' :-lord. 00 ' I...' rd o., Kit 1'- derfra tjl 670.,0 langll Lild Strand over HaMtcd ti I mø... r og H" 2{J' øst, d V t f T Vejen.samt Torsdag den 23. MartR 1944 Kl, 8,30 til 11 i et Omraa e es o fra Fa<ld<':TSbø! til SncjfJtrup. 944 POLITIAiESTEREN l 'fhlsted KØBSTAD :\1. V" den 21. Marts l,. E. BnL IJVer f;1t1\øke øroaa MtengdCl', Jf'T er u1jllltrækkejlgc til AnvcnddHe i l~ak' SIØ, m<:>n vi aroojdf>i" med fuld Kraft og haa./x;r al kunne nlul. HeHult.alf-r, l'lf'lv om \'1 cr Idatf! &vcr, at V~'jcn ~'r mf,gh 1,..'KVIl<Tlij{ Olf IanI{. Vi skul,!., )0 gl'mf' komm" sau vidt, at. <11'11.4', jf~g tør nn', bl!'n itig(' vidundf'rlig", LICijl'midd.'1 i ( n 'Jc.kl:.11 r t' r', \ I",bl UI\ 5000 for Yesuv, N e a p e l, Tirsdag. ~OOO Indbyggere fra to Landsbyer, der \'ar truet af Lavasiromme fra Ve SU\ i Udbrud, maatte i Aftes eva- kucrt?-s, Lavastrommen flyder t Dng med en liasti 12 Fod Vie: den 2 dikse1 ged ( Gaar' lersle kjær,, I V, og I } En~ er l V Ir E l' st", pm

19 , forsamling pftll H old 0 _ 23. nell 32. tru Kanind. re inden Jaa melde 06. iet e n. p ~:::,:~, Overordentl Poranstaltni SKARPSKYDNINQ Sidt: Il o, afholdet de n 2., Lordne den 2':', Marta 19'" KI. 8,JO til 16,30 Ira Lild.trand, li l og Klltmoller udover et halvclrkelfurmel SUQluraade med Centrum l 11Qn8red or en Rad[uI af Cl. 20 km. Politimesteren I Thl. ted Købatad ni, v., den 29. Maria I~". L arix. Byg gryn af Aaret, "n.. ', {hyl.odskø Byg Ir nu l Handel... Byg. Rismel (.kltrafi.. Byggryn) en D.llk.t... t CHR. HANSEN Sien- " Billedhugger Mø nav.j 8 0 Telefon 270 Aktieselskabet Th istod Dampmille

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9,13. 5000 Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~ t:' U Ulf 11111:; I gø øaadan p Uideon WahiDerg og I:.lot Abrle. ) d ed Avisen arve. u hvide Armbind! mærksom- Der er nu Udsigt til, at Bestern. agt.beret- melsen om det hvide ArmbinG e er sa. vii blive

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

,,,,, <\10'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ .,. .. .. r,., .\,Lal.fn ~..,J ,,,.~. f'r jw,i , n~,,~..., cl IH.,I., Ul ø, hl... r'r li... Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,

~r.. u,,~ru I) IIIII'~I.~~I fi' h,ln ., .,,1,. .,.' lir u,... Ktltlll KI' Nuw.')''' I,,'., I,,,,, Marine,evy ~r".. u,,~ru ) "'~.~~ f'" "h,ln "., """".",,1,..,.""'" "lir u,... Ktltlll K"'" Nuw.'")''',,'.",,,,,, lic. d"r sidder lmn Aml,., ""U' h~1 ",,,,, tlk'~'uk," "' "'" j~.~ ~." Mlslaake. " "" ",r..".,.1.

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

l Fængsel. Ha. Id IH a Aar,

l Fængsel. Ha. Id IH a Aar, Læge Lenbroch skal l Fængsel. Ha. d H a Aar pl li Aan T.b al al.. e. Tillid. O Ellermiddlg.od Ltnbroch Hurup. for Retten Vetemg. hyor hana Sag Dom.lorhandling. Som mand medvirkede Odr. ChriJtenaen Oinnerup

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i

Læs mere

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd (lenntunde, de, hor IIIhtrt " ~ " 1.1" "r tnttil ' V ~.r vi ckcndtgørclsc om Mlcvcrlng ttyg~c Vaabcn og Ammunition. l Ml"r " i 2 mldll}/'lldlp.lov Nr. 2111 kl J. Mo! HJ4) b 1tm JUlltlTt11.tMlnt hbr'vc rula"h O; mtt 1. (1hvor 1101'

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres. ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted 3.20. Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l'

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE 1982 'AVv".J. ~~CJh( C~ 1 42~ 4dl~, GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE Bereh1.ing Beretning om skoleåret 1981-82 80. 80. SKOLEÅR Erling Erling Frederiksen 1982 1982 MrDnYSK MIDllYSK BOGTRYK GRINDSTED Skolens

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere