1fIHIHS TED. .. Den gyldne S"d" f. I Sned.,ed Bio l"r Pred~l. OK Sundla de.. p"'i:llulde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1fIHIHS TED. .. Den gyldne S"d" f. I Sned.,ed Bio l"r Pred~l. OK Sundla de.. p"'i:llulde"

Transkript

1 tn:: u :::. I t: U ~=~='-- Tele'.n,Ol' I ---~ D 1fIHIHS TED OGlEGN,... rtlr_gnl"u-_ '"'O"d... I Att... kl. 111,00 til.. r~r.11 Kt S,.s "lerdlelal,cterne l.n4". 18,58, 0ll.... J... 6,10 Vaagnende Interesse for civilt Luftværn. I V.ng blev der i Altes ttil'el en Luftværn.forening ved d Møde i Porsamlinglhu.d. Til Siede Vir ca. 100,I Kommunen. Beboere, og der blev 'au d Pollti.ui.lenl Anred Jenlen, Th,sled, og Formanden lor Oan.lle Kvinder. Bered To Cykler bunet. I O.ar blev en Hente)'kl" let I Hoter ~Roy"I" O"f"d";"I;.~;~,ted Den tilhørte Preben r i SloreRld~ t. ';::::I:~:; Bn enden Cyllle blev l' Ir. Po.tbud TIR" Thom,en, _ C~;I; Ited. 'agu.. Den gyldne S"d" f I,m I Sned.,ed Bio l"r Pred~l. OK Sundla de.. p"'i:llulde film.{jen iu'ldneslld~.,.tinl Søderbium.plller Det Ir en me.lel... uk 0it Pllm Ilrlbende l.hb.rjcnnle I Thisled, Pru Hove De sorte Tbyholms Niel.en. Dcn nye Poren!ng.lrll nu Iii af arbejde med l' lu din' grise. nel Lullværn.kolonner m. m. Del er lydeligt al mærke, at InlerUlen lor Lultyærnllrbejdet er i.tærk Stigning. Del er Jo ingen Hemmelighed, al det hidtil har værel meget v.nlkellgt al inlerellere Folk lor de FounlllURinger, D'".IIære T;d h;,. Sildig Erling Affæren i,'adie UdviliJioe. l bleven Anhotdl I dl:r Ilger Sigte pli er nogen uno halt ham mili!enll.l de belryggende Bell1,1telse lor Svin, lom han i Civilbefolkningen i dl:l TillIdde, lolgll: tillremmede at alvorligere Kriglbegivenheder I han var ude med. kulde linde Sled pli danlk Om- dækkede han olle Gnleillaaerne rlld!!. M.n hlr i dl!!.tore og lil med Halm. Mad.en.lk!' have. lolgl op mod 100 SVin "I 6torl!: hele Ihlld lig rel ub!!.tymrl!! av!!r Overpri.!!r. Han har.elv lo" lor,udlnne Eventuahteter. at h.n.imindeligvil belalte Nu ler det nogl!! anderledes ud. Kr. pr. Kg. og lit 3,00 Kr. Hvor der nu holdes Lullværns018- Kg_ Del vidu dog, al han' der ar der lom Regel luldl HUl enkelt T!lfælde har IlIet 800 oe betydelig Inlere.. e. Folk h.r lor et SVIn_ Madsen har benæatet f.kta I.a I.. el OpflUellen a', at!!n alvorlig længe han tunde, han indrøm. Fare truer i Horisonten, oa a' der mer ikke mere eod der er Mulighed lor, at der ogs" bevilel- Det er al p.. vor Egn kan indlr.lfe Begi. har udlledt 'alske venheder, der vll medløre en K.- ringer for flere SViD. I el II t.. trofe, hm vi.1111 ulolberedie. i Vellervill blev Anholdel.en op relholdl. &agen venles al ville lu Ad.killige Sleder i Landkommu et.iort Omllng, og der kommer neme el man i Oang med at ind vel og'8i et Eflerspil lor de rehe Betkyllelseagrave i Jorden, ee Landmænd, der lur I.det... Iedet i Hilleralev Stalionaby, re. Svin g.. ud p.. de hvor man i fælle... b flver el nallige TUle lor al tjene en akilling. for a.. vidt de.t81ft Rum. Man har her IlIet dende er Andelahavele i Dogle ilmle Jernbanea.inner til Afllivnine ar Rummel Det er ikke i Panik, den SI Tin, [ave.. Man g8r del lor at sikre aia bed.1 muligt, hvil virke D,e Krig.belivenbeder.kul1e ind indlrldle, alf det er lornul!ilft at gire del Und,ur vi de alvorlige and riger 36 Air. '~~;~; I~::~:.Ialilterier, k.n der 0Rsa. el pinligt euenpil lor Overtredelle al SIaateriwedtllgterne. Pra I Aften.kal der k_. 'litte _ark 11,11 I nde. Kl. 19,00 ~~ Reat U1dr.ra til 8egft'enbecler. II' er delle kun Hlodel.ministeriel har udl,,,1,adi, aa Ila vil vi v.re Ilade en Bekendlgørelse, hvori Ior at,. lluppet med nolle,i raareholdere lor t.r. SkIl,I 1944 lige.om lidiilde vil kunne,.. liideu H,.nd.

2 -, ,.o;uluK oøaer al hhv. 175 og 150 Kr.. Sla,tekvotaea uforandret. I Der er i indeværende -Uge 8n~ i,meldt lidt lærre voksne Kreaturer I[ og Kalve end Ugen lør. Slagtelkvolaen er ulorandrel, henholdsvis ',75 og 100 pct. Hjemmelavede Cira retter til Øre pr. Stk. En Arbejd.mand Ir. fr08lrup havde paa den lori e Bør. købt tre Paklur Tobak lor 32 Kr. og hoi en Kebmand en Pakke Tobak til Banderolepri8, og Tobakken havde han rullet i Cigaretter, sum han solgte til Øre pr. Stk. Hen har ved Relten i fjerritslev vtdtsq:et;fen Bøde al 200 Kr. og en ulovlig Fortjeneste al 50 Kr. Iblev konfiskeret. Han: betalte de.250 Kr. kontant. Smørnoteringen var i Dag 3,89. Sidste Uges Notering var 3,89 Ægnoterlngen var i Dag 2,10, Sidste Uges Notering var 2,10.

3 I Ef- e'jl- ab;;- r er <jo {)illn",1 df!s, ' \...JO- 'Dommerkontoret i Fjerritslev, Kontorassistent Frk. A. L. P e t e T s e n har fra l. April opsagt sin Stilling paa Dommerkontoret i Fjerritslev, hvor hun har yæret ansat siden 1. Februar Kontorist Fru Aasa p e d e r s e n er fra samme Dato forfremmet til Kontorassistent. Ra dioen var afbrudt i Gaar fra KI. 14,17 til 14,55 af militære Grunde. Dilettant i Skyum, Sk-yum Gymnastikforenings Dilettanter opfører - SOm averteret - Hans Bakgaaxds 4 Akts Skuespil.. S'OØle- ~-~---.~,n <1..0 d r-e du.;tri, Tor' tilf,'ed. aljered laan Oj Der e-r om Dr Iaan. "HvitE Paarør Ro.skiJd I~hjem &~kitd rim' ' rtgner,...,,~

4 smødol i Gaar. paa I Thy....,' fil.10' h. Io!,, T III.. [,'.t I II I", tu "J.! I""'III1'lIitt 'I. fll l",i.' I." idi UUtz h!lld.' ~f,'d"l ' h' I\.,<", hl III,,III 1'11'110'" I, Tlh'.'~I,'.L,I"fjol.,I.' ti I'!t1t I-;f!,,,, II'I 101\" Lu.1 '11:11.>, H!!' 'j./ u pk,\"(,1 h\,"d"w \" iii ::; 1.1'\1 I<1Illdt! d/l Itl.. 1II1111~'" I lidi' III' InIo>H ij.lll.> d"ll hlij" Il t'l 11\ 11_,I t'i',!.k,' ~,'h"\fll ~, 1'" U" /;.I IIHfHt', hl('~h,\ ''I:I 0,1(,"PIII $}'II tw- 11\ hm l!'! Bt>)I.,\'II _ Il III \,t d\'r( Ol', hyi'd\,t Ild Pilll 0\ el' 11I(:(jl t 'Idt vi t swt I',.'11 klll1t'- ikkl' ti t (l ~: N I' ".1:1 t ikj li. Iv'. \ llgi' ol'l:h' il. 1':\:1,\11 (' "- Id i :Il! Idd, J.":'l ", 1'- 1', e t ",,,I.,,,,d. <'I " IIIIII.I! ""' 1"'" 1,,,'lIf/O fh I,.j" """.,I!,.. It." IlulI''''1III1, L 'H l'.'. ",,,,,,lo' "I' I "(I,,.,,,,.. r,,,,,,iiiii " I""'!lu, ",,h, ~.. II"'" \,,' ""' 11,'1,,"',1.h\lll~ ~ t"'i" I""fl ti" L u fl,,," """,. 1I,111l1H',h'llIt'. ~1,1" ll",'i 1'"" I'''w~1 11\.11,1.,-llwl.1,,1 lu' ", hu',' Ih-.I.~tl.'I"\'~,u"'!lWII", n,,t'ii"1i r,1o,{i",1o- 111)«'\ l\ln'''''t1~ r''''ii'".i"h"iiiii.''i'iil' I,'II,..111,11111 TIl ' tlui\i, It!,Id l(uh,i,' 1,'tIt',I" 01'111' " ' I,,I, l milliii" 1",11'1',1(,' 1.1l1111 '... n.111).! h"r,i"!hh' '1',11,' Inll.II'''',I,1 1'.",,1"1 1t1l'~t" 'IHHI!,h!,,' 11"'11, hl'lll... l 11 1t""1I lilli \.,'.-.'1 'I'lIfll<l<l.. 1 I IlI~ldllJlt,. ~Ic'l!'" hl'l' pllll EIU'''!! Il",'l,!,.\" tll'tl'll.'! t IIl u Thi "II I,urt 111" II~f"""IIIIlIl. "mil I1!AU ~.h'l,..t ~j ll'lih'lil hl,r"j" llulol"l I fl. il,",'.1,!ip"". 'l'fi(n,ld" hllr Ih,Cl,lknllllll'll tll.lln/oll'l"u 111\'11'1'( kiltiii" :iiililli.: t.1 Id Tult'U 1)11\ 1i('"k.YlI~hlt" I,I"u /li,iiill' '!'hl,'r ~HllI,\t!\JI1"11.111)1" hl,'i'i'l "II hl'h llll,kll, Nu IIYIII't'!l tnl'l' 1),>1" Id U!'f<lIk-nllq./t'1I 111'1'!Mn I ~ JfI1f'tI III l.ui'" tlllu-i 0111('111' (I P (IH" 1\1 111 Tllrluttllll'\ltlI tilt\!" i )lh"'l '-' ultl I..nlJ klhlhnc iii ul bt'lydl'. IInfja',II'I'rnlt'l'Ill.'r 10'0/111' :dl"ol'llr.:l' lj dlll ~ Irl~l.'r h\'rolu 101'11)'111:' /ljurd~' t'i /'\ hl'lkt IndtlTf.., 1Jj.! l,ttn' }o"'i.'iii/li\'t tl'i"i'1i Hf d"ililu \)1' dl!l"!'iliult om i, Th~ knntlllt't FI1l't i IUtil'\'lnilll<\1II t'lltult, 1":llIdkt>llllllUllcrne, DOt' cl' i ndt'etl,.t - cllt'l' l'i' t Oieblikkt't II Il tll'l' Illd ~ l'e{t~'i~o) et ttl\',ii'<, t " t.or1. Autal roflu lltili'uili. rlelt! murede dl'l~ 11(. ~ fj\'l'dt' m\'d Trtl', t mllll!-re TiIClI'hl... hal' Nahl.lt'I' i F:,'lIell:<k,lb ~1:lllrt /lig ":IU\llIt'lI OlU Indn'lnill)l :Irrilflu... t:ol. l'u m, Ih'll l-i ti.r.tl'udt' Intt!n'~:<\' f\ll' Fm'. :I1l/lIIlJtHitlj.t\'t' til Ar\-~\'I')ll'ltl l' nf 1' \II~'l' l' I\ r I\I-h~lIlH.'/li\"'lIh\'tkl' (1 \ "1' J'~Rllt'lI )liwi' "ilo\ tl)ll'l:ill llulilll)! PIIlI :llith'" ~Iaadt'\'. l 1<'('1\').:":1111''' \(h'li holdll'" i liilh,t'$jt'" t't 1.IIft\'a'l'n~ liwdi'.,h'l' ha\'dt' "-amh,t 11I\',n't "I",' l'ijliluluill)o!' Ol{ i.\fkli \',11' dl'" til.ldt IIWI',' 1'lIll HlO jh'tllh'~"l'l' (II I't lirlh'lidt' i\lotll' i \lhl~, SI\'\i,'" hul' I'nlitialf~i~tl'flt Ut'g!,l'.J l'il/l,'n, I'hishld, ralf, OK i Afh'N tiililli',,'ru li 01'1' Nil'lflt'll. l Aft\,~ :-;Hft.'dl'lI til HK\' \'n l.uft\-:l'i'ii~t'on'nill'" fol' \ T/11l1ot,'r"1l'lJjl, ol{ dl ' (h'>!i,'.,f tit' lil I'lt'dl'l'!l'rl'ndt' IIll'ldh' Mig :-lom l\il'd,!,'mllwr, (1 M"IO,Ih",. Klass 1\11" ti I.'n,' cl,,in 'li. U,UlIfI I n,iiliil h, IU,IJlIII I MillO hl, l")!:' I lili ;':(/\111 I( I, t :;'rm ):~ : '~!:IC) jir.ll~~ 7,m I I.()IIIM L III W~:'on I' I: IUOIl Kr. : I i,~~ ti IPKtll tl!i;!i"4; I nf,;.:m, 1~t)tl;!1 l! I! I~(i H,71'1 Hil.o" I i! I I ~MI~! :\Kl J ti:.! I t,ijli~, I (}('i~h I 1117 Marked Kobtl1... v L'f' 5U8p(lIdcr AhCR"in l>!' Sldsle UR"C De da,..ke MælkcnOI har den ' O, tv. tcring ror "'k pr, kg. N tcrl J,GS pct f Af~ft 2040, SodmælkstIl kg. Sødn,ælk. A fl'eg" 111glIli lobne Uge u Smør, Danllk An betaler fra dl." Maris inkl, fo ddsæg 200 I Iii Medh mrner Sid:;;" Ulles Oesudt'1I ba.. Egekspon fra :-i('nd:l~ dt Thil'kd hjrkl',ljr A Ikl'~"\1 Iorll:lnl. Afkn; J h\lm. l'ii~tl.'d Kirk~' 11 ~~ l.:u'd. Skinn('I'up.Ku'k J1Ul...'l.1 KJ. ~l.30, U!-"t'tjl'lIl.':;h'; j', Bl' n1l'jnld~ t j I.'IU'!.. Thisted ~y~dhl llundll(lrj.!' }<'rinh TJ){)r~t('tt 1o'l111h" (;I'\II'\lP h.lrkt' }\ B\,<l~h"i Klrk l, l, ~k.\"um hll"h." hl Th\l\hun KII'k,'., 1 hl1l.\lt rul'!\.,r'kt' 1\ - >'l' -l ----'-..._.L

5 17 ~ 21 Sabotagevagter blev bundet En Snes revolverbevæbnede Mænd bortførte deres Vaaben København. bedl ham køre til Sæbygade. Ved Ved 2-Tiden i Nal underreuedes Ankomsten hertil var Passagererne paa Østerbro om, al Sabo- l ata.et ud, og en al dem belalede fage~agletne paa østre Gasværk I Chaufføren al stige ned Ira Rattet, vo, bleven afvæbnede.1 revolv:er- hvorefter Størsteparten,.1 de unkt bevæbnede Mænd, dar havde bun- Mennesker salte sig op i Vognen det Vaetemt, 198 de var ude af og en al dem Itartede denne. Et Iii at bevæge sig. Par al dem.padlerede videre Politiet tog siraks af Sted 02 lammen med Chaufføren til ø.tre I,n, 9 Sabotagevagter, 12 C. B. Gasværk. Her lik Chaufføren ud. I Betjente og en Ta:ractJ8Uffør bundet betalt 15 Kr. af den, der havde paa Arme og Ben. De forklarede, hyret ham, men kor I elter blev han de var b/even overra8kede al overmandet og bundet. Lidt eller. en Sne. bevæbnede Mænd, der forsvandt Sabotørerne med derel J hilvde Irarøve! dem dereø Vaaben. Bytte al Klrabiner og Pi.loler i. T n:achaulføren lorklarede, at Chaullørtnl Vogn. Taxaen er le. n han var b/even hyret pøl Nørrebro nere lunde t i Hellerup. af nogle unge Mænd, der havde Weekend-Hytte-Folk I mer Til Be.tyrelsen Dahlgward, genvajg:tes Po Snedker Ch"

6 TlngbJere. rln21- l den for be ltendl ~ Lynge. ~ n Rose Jessie. I. K roe it.mi Iu'nge aia er. omeli1ladu jem ed. linger ælder an ke Mik r Mikbe.um. Kø Kuhn {r "L... ' uue, I ~ li s l eu, VII gøre Rede for Planen og de til dennes Oenn emførel.e stillede Tilskud Ira Staten. HaD8fbolm.. SamariterDe redopta,er Arbejdet. Han.!holm Samlrllerkolonne holdt OnuJag Aften Generallor. øamlinr' paa Politi.talionen. I det.idste Aarltid har Kolonnen ligget stille, idet mlnge af Medlemmerne var bortrejst og en Del al Materi. alel var kommet bort Ira Holm en. Ved Generalfonlmlingen blev der ylret Ønske om al laa Kolonnen i Gang igen, og Forbindstationen i Ræhr Skole bragt i Orden,.aa den strab kunde taies i Brug, hvil det blev nødvendigt. K.slereren oplæste Regnskabet, som udvilte en Kaslebeholdning paa 212 Kr. Til af lørge for det lornødne valgte. en delvis ny Bestyrelse,.om foreløbig kom til al beataa af 5 Medlemmer med Lærer Hansen som formand og Arbmd. Søren Jenlen lom Kuserer. Der ':ar Stemning lor at laa arrungeret el nyt Samarilerkuflul laa Inarl som muligt. gaelrd, OveTIl der h, paa ( I An Kl. 1 Hotel Kl. l ender KI.2 Iher-, HurUI S boll samlh Por DBhlg Kasse læste I med Krone De~ gue1 akal sellme oli T vider den selvs

7 ,... Og lange Ophold i Staterne. Hanstholm Samaritorkolonne. Da B"hocr:ne maalt" forlade Hanstiholm sidste Aar, blev Arh0jMt i Hams.t.hdlm &unnl"ilcrkolonn<l indslillet. Dc>r er Jmiålcrlid 0nsk.cr om at,f.a.a ArbC1idd " Ga.n,g igon, og paa et Uo.do i Ræihr Skolo,eT der yalgt ily Bostyreise. I~{)]'c.r Hansen iblcv Formand <Ig Arbmd. S01:\'11 J ~)ljs"jl Ka5- <s~r(l1:. Det vootog~s at lhom\) e.l Knrsus li nær Fr<'mlid. - Appelsiner til Søndag. Dc :længe "c.n(,ooe l()g l11!c',gl0l omtallo Appelsiner kommer nu ogsaa til This (l'cl. Eu af Bym),.~ l!'rugtihandjc.re op Jy.~er, at han all('roclo,11iaj' ia~( ot mindre Pa1'ti h}cjl1, dcrka;n "'1'.1'C klar hl Sabg li Morgen, I(}g,clet vun1.es, al,ogooa d.e øvrilge IFru,gtl1and1ere 1M.! Jid t i Lohct af DfUg>(lll. T'\, 1.. _.. ~,", ~... ~.. Al'V\"\f'\1~.lrH~r11(\ l

8 - "''---:)11"",a,al. anael'visningen fortsætte;- i lejede Lokaler. ldel'~ rask " sit 111dst I' en ttet gen dre i gte og og. er. te og og, Hanstholm Samal'itcrkolon ne.har holdt Generalforsamling pau politistationen i Ræhr. 17 Medlem_ mer var mødt. Efter Evakueringen fra Hansted har Kolonnen ligget stille. idet mange af dens Medlemmer var bortrejst. og en Del af dens Materiale var kommet fra Holmen. Ved Generalforsamlingen blev der ytret Ønske om at faa Kolonnen i Gang igen og Forbindsstationen i Ræhr Skole i Orden. saa der var noget at arbejee med. hvis det blev nødvendigt. Kassereren oplæste Regnskabet.,om udviste en Kassebeholdning paa 212 Kr. Til at sørge for det fornødn e valgtes en delvis ny Be.tyrelse. som foreløbig kom til at he.taa af 5 Medlemmer med Lærer Hansen som Formand og Arbrn. Soren Jensen som Kasserer. EndVIdere var der Stemning for, at faa arrangeret et nyt Samariter- kursus saa sn:nt som muligt. I... UI:II._ o Frk. E. R. flyttet hl Funktion B~ medens Po per A. K flyttet hl I af Funktio April. Ej Enkefru by. har sol rende Lan stoffersen j Overtagels Paa Politi Overbetjent Folks Glezru kord i denn der daglig st..'uld~, der. :Massevis OVE ne og Chre. ~r der netop Numre Hitte veret l hele,_ Unini

9 drag, o g U 11 d er Ii o rtrt-----ve-a l'i.clu!,:; IJ V'< det med Oplæsning. Korsholm Brugsforenin;: boldt forleden Generalforsamling. Formanden, P. Pedersen V u u s t, om det Hundborg Luftværnsforening har holdt Generalforsamling, hvor Formanden, Chr. F i n k, aflagde Beretning og Regnskab, der sluttede med en Kassebeholdning paa 16 Kr. 324 Husstande er Medlemmer. Til Bestyrelsen genvalgtes Chr. Fink, Gartner Bach P?del'sen, Mette Christensen og P. Fink, Jannerup, og endvidere er Julius Poulsen, Vorupør, S(.'gneraadets Repræsentant i Bestyrelsen, medens Fru Læge Brandt er valgt af DKB.

10 F \I~lIh'r l O l f> II, nh'~('f IIjl'DlIIlt'! rl"r, },;"r"r C.lI~"lh-1 j,lltp It'r <hllllll,-' :hnfall'l" jl' f P bl!'i' b;iiu'!'1 h IO lau,-rlp 11,,1, il!!( 'I... p n, koms! Imur hrag!!' FI'Il..:;in af,i(i(ii' t 'ha\'(il' I'unl a Twlt'1' fol' "hril'tpn Il [sl!"{! i 1.01' {' i J\t\.pplh'l, ml" dmn 1111,., Hf' og frl'lll...(>11$ lnd... als liinn~1' Aili" nra"l"n fur.;1 jclr>i'f', -<1"1'('[ "(((I.,,It, Slykk(' 1111'11, r n, KOlllr,- I<lkkpdl' l' De!lil.g'o!:;cn. Dellag(1!:-;(' til 181'11 tin{':) r>1 Rith, dl'l' 1'1 I',tOI'(' Fol-!l}'ll!pI mi'cl Sllled",ne... 1 pr,d J\ml vnl' 11/(1 i"1i1lr>\llgi ;-;rndl mh 11,n' 'H r I h'i'" val' laltl' Pli "\01' OUl,,1 Ir In!'lIs Ynl/'g(>", l,,1' dill!' Vin IC'Il hanl'l'l lil U U" I k ~ U U, -,r~"'nnl I I I Url -ni, - I _ 'u,p lwjd., \,,11 "li I p.,! IMa \'\,,111." 1\1'0. ml'n nln! et P 1'lId('I'\"i"nllll!l'll hnl' ~tj"nkl!'ilg- 0\'(> 1' p nll d"ll und!' :",0 Tin\!'! 111'1' hal' I"fPl1't "Il ~(I EI( dl'r pr op!jhll \'1'1' :-;}"oll'ljlil 1.1'111'1', I.lf'l'I'!' S l o t, fl\" af l;h'\,(,i'ii'p UI"(>l'I'a h. I 1'11 ~IlI\1\" U,l\(', Gen nernbr ydni ngen af Brandmure. Del' ~ I' lavet en halv Snes Gennembrydllingcl' i rth i ~tc d. - 'J'aklo;lerne fol' de 1'ilslmd, del' {{an f ans. I )c>r t'r nu, ('fter hvad Sladsing, Bllumgnrt('1l () l s c Il oplyser, god Gan~ I Arbejdet med at fan lavet de a( MYlHhghC'dC'rn(' panbudte Murgennl'll1brydningC'r i nrandmurc mellem hoje Ejendomme. Som man kundc' \'('nt<", "ar dtr ikke Udsigt til, At der skulde!twc's svært mnngo Hull('r af d('n Slags i Thist('d, mf'n ch halv Snes Stykker pr dpi" nl1er<:!dc lavel, og mnn I'cgMr med, al der skal laves 3D-tiD M u rg(ontlcmhrydnlngcr. 1)("1' gives ganske b<,stcmle '1'llskud til Arllf'jdc-t fra StalC'n, Santedes faas dl'r t.il en Mur pan 40 cm Jernbeton 100 Kr. og op til 96 cm grov Relon 108 Kr. 1)('m pr der imidlertid ikke mange nf i Thisted, Det ('1' mest 1- li,: SlC'ns Mure, og dertil he,'i1ges et Tilskud pnn hcnhv, 20 og 29 Kl'. til ])r1ing lnellrm liusf>jernc pau beg~c Sidl'T af MU1'cn, 1Iull('l'no "kili, som hrk<"ndt, mure!'; ( ftrl' med 1 ~ Stens Mur, og df'l'til fna~ 211 Kr" hvis Slcnf'ne kan brug('s 19rn t'lkr :13 Kl'" hvir do ikkc' kan, cllrt hvie dpi' ingl'll nnlbrudt<, St('n N', Der (>T IU\-,(,t f'ljpr skal Invrs Murg{,ll1H'mbrydnll1J.trr hnnde l \'cht(,l'gndl', Jltnh.lfll'gndt" ]{Ollf.1'II!:igndc, Stntiollh\ l'] og Ikte Slt"<l(>r, ~nn snnrt Gt"llnrmhrrdningen l't Inn t, :;i.. d dor ~ko Anml'ith'lul' til Stndsiugt>niorkQn\OI'.t, llvqrcitcr Arbejdet buv.r Ingen nævn I Tohaksr Y('{I BI-;:\' (al hp:->!u1kfl l'hag(> nfj:!rll )0'; l h I' i ik N'n f' dl' li.tndlt n 110m',. fol' II l"i'nn<, fom llwlltlig o \.111'11 lhltr J,lrH'I' 'fait dringl'r i 1 T.I.K.s Kr. T I Ks 11 havde hal gt'l slol't I i ~ (' f\'(,'m l'nupl"hol :-0101'(1 _\n (11'1' bic\' ~Wl'IH', o g-jol'l op. hanlt> gi\ 1m maa IlUl'ligc dog pi ]l lig 16- All e Rati En Al l' h i.<: t f'lt 1 rlllg:-.kol lan' tipt. cia II Jlans Væ 1.1..'1 {It. \JVt'r Dm som! i

11 ,,,.-:H h." ",il''',,,i '-"'l>' Ib" I. ill,,,r,. lir. Cl. -,.",~ -, 211 / I ~",,"" i" (ri u.. l n,,!d "" ~,, hn ",,,,. ud ~n I,- o er værre r.1t'1i * l IlIlUH~ Jh'rn' Sugr!e i dcil engelske Ru{lio den U:!",o'" 1 L"l,,' "r do', 1.1.'0 '5 A,,,,,,,, ""co,,, "'.,. h,,,,,.,i,,,,kk,, Mod~lIl1ld c r uf K()llIllIlLIU.- IllIlIl end jes;. J,'g dlbllgekuhkr ikke cl CIlC ii!c Ord, jeg CllglIUg!tllr sugt J Dug bllr Ckll SUfllJllIl Dr. Churuhill i skrl1pcll~l s Egui$lue slnhet t'li PUI"[ med S{.f\jcl, Cor nt sikre ~ig Bolche' ikkcrncs Bi.. tnnd. Dt'IlUll Pu,;[,ilde Ilog 11!!\'0 Enropns Ul1dCfgll ll g og <1C1I1IC8 gllmle J{llhUT$ Iuld.I!l'udigc Udsl ellcls c til F/lige! l\j/ll1ge Nu1ioller, {,irslog [rcliline",' dc. som hllr hllfl Bolche, ik kerne i deres eget L/lild.,ed, h,ilkc Grusomheder der "cnter dem under ct bolcll c\"ikisk Berrc<lø mihe. iælles l., Og~un du hllr klciilj>c i Fa.Jlestikab med de Fri, illige frn liit'.;:ten Idlc europæiske Lnudc Ior B e,nrel~ e u n! vor lljeihb tuvli, Fnmi heil og Ior en vnrig Fred, Meld Dig endnu i Dug til detdnuskc R('gimcnti YU"bt.u-f f, Henvend Dig til: f I. EUlI.l7.koll1l11l1l1do Da IlIlIlIork Jernbanegade 7.. Købenbavn V. 100,('111) m" ti r.,i,! f;t"rn,1 1'11 "" 1i~- ',,,,., I I,I P urllrn'''''!,!'!,'! ~v,)1, "~ I,.r '1,I,'d,'r" FilT

12 Mælk Smør. fløde~j " --"-- - " Pest- og Brudegaver I Thllted Ipller mlln Thisted Fløde ~ 15.. Overordentl Foransta SKARPSKYDNING afholdel d. 22. Mertlt944 Kl. 7-1~ I et Omraade umiddelbart Syd for VandetS., den 23.\\erta 02 Predag den 24. Marti 1944 KJ. 7,30-11,30 I et O ln~ rellde umiddelbart Syd for Henlted, Endvidere den 24. og 20. d. M., hver Dag I Tiden 0, ,30 med Skydefra 571 I~' Nord ag 20' Ølt til If>' Nord go 00' ø ~ t, derfra 'anli I Strand over Hanated til KIltmøller 0& derfra til 57 00' Nord S" 20' øst, Tonda&: den 23. Mertl 1944 KJ. 8,30 til II I el Omraøde Ve.t for Velen fra Padder.bø' til Snejatrup. Politimesteren I Thløted Køb,tad m. V. t den 2:1. MITIs 19U. IGU " IE.BRIX.., Thisted Jazz-Club kalder Un!ldommen: K_mpekoncert og Show med 13 M.nd. Orkeater Søndog den 26. Marts KJ. 19,15 præel. paa Hotel.Phllnlx D.nmerk. 'Ine.1:e Amat.rorke.ter med den ung_ kvindelige Jezzdlrlgent EBBA CLARUP I8ml Klubben' elel 5 Manda Orket ter I Maller af Overraskel,er I Alle har Adlfong. BIlletprIt 1,25 IlIcl. Sket. Efter Koncerlen.piller det.tore Orke. ter op til DSnI for Klubben_ Mtdlemmer. BlI1el 1\1 Ballet l Kr. for I Poresi f Billelter Ol Medlem.kort: Boj;thdlr. Christenaen, Vesterg. II (Tlf. 264), og Hotel.Phønl:l- Søndag KI (Tlf. 171). 1_

13 at fremme kæfflgelles o e ArbeJdst vælge to udet til at!d Læplant- Valgt blev De. Sørensen. et. en til Danlk I ThIsIedder her bl taf, bringer e en hjerteeeaard, e n, Berll. lig øfgøøet l en Hjer- Han var al Repræfan havde Blade i der en Plan lage. iii SIede, den sluk.. et nogen 1æUDl. Ørda,. ning for paa Lørved en,. Veslø. 919 lilie IsmuSlen, ør Nørved et var fuldl Interesse g denne e d. 28. sli' ved djemmer. elmaker og iii viigie. ed Jar Rumus der Indhentes Oplysolnge~ -~~ Landbrugets Arbejdskrall samt om Husdyrbestlnden. Det vedtoges af Inlage lønnet Medhjælp berul. Iremmede ArbeJdere l Thlsfed. En Mand, der I ca. Io Aar mldlertldi2t har arbejdet her pab EJ!:nen og har Bopæl i Thisted, tiiltlller 08 dette Jndlæe:! Bladet bedes være 1811 venlig at optage et Par Linier om, hvordan tilrejsende Arbejdere behandles ber I Tbilted. Tidens Vanskeligheder bar jo glort det SUdan, at mange gifte eller ugifte mas Bøge herop for at holde Hjemmene oven Vande. Det første, der møder en fremmed Arbejder, er selvfølgelig det store Sp"rgsmaal om LogI. Nur man saa endelig har opnaaet et lille Tagkammer uden Varme til Kr. om Ugen, er man heldig. ManKe Sleder bor der 3-4 Slykker sammen. Del siger sig selv, al det er betydeli2e Summer, Pol k fur ind paa denne Maade. Jeg gu et Sled, hvor der før I Tiden var drevet Hotel, 7 Være! øer, bvor der knap nok vilde bo nogen under andre Porhold, tfl20 Kr. om Ugen. Det er over 1000 Kr. om Asret for sudan et Værelse uden Va rme, det kalder Jeg Bolighajer. Det er ikke laa sært, at Banegaarden er et Opholdssted for Arbejdere om Aftenen, der har gaael ude hele Dagen. Der er jo Ikke noget spændende I al sidde paa et koldt Værelse. Desuden saa je2 en Aften en Del Arbejdere komme her til Byen med.id,te Tog Syd fra, de bad- su mindeligt om al faa Lov al blive pu Baneg88rden Nalten over, men del kunde Ikke bevilges. Der mødte derefter tre af Lovens Haandhævere med Knipler og ryddede VentesaleD, su deres Skæbne blev aaden for Nallen. indtil blive bruge købe S ugyldi hero tidig lrist, Lej lig mens God i Da sam D ru De. domss\ 8fnllngj uden ~ Retnlnj var k Steae, fuldt ~ Det Blandl Tln~. Plan, gede Ejnar med li Peder. Kolleg Borgs Poreta Paul ~ P.-HI'.I Kompl 02 BIf det fo det y domsø at hav To AI al El 1 gade bebol Det nælte, Bom ikke er Ilet Sil sen (J van.kell"t, er a, fu Kost, men denen det maa der su sandeli&, ogsu bleven betales for, 35 Kr. om Ugen og.'jaale endda forud. følgelli Det er Iler selv- et Par Ikke nogel.t sige III, i metier

14 C.rl vls del mo p har ber I \:'u re vor ~arl og up) tes a p r e tør en ar er og up. beo r-.a.. -. uet '''lider jeg uforskammet. Der Va var en un, Mand, som skiftede Sa Pensionat. Da ban skulde have sine Ratlonerln~smærker, havde K Værtinden taget tre Smørmærker for en Uge og tilsvarende Sukker dl og Brød. Hvis nogen betvivler Rigtigheden, kan leg overbevise den tvivlende. Sasdan er Porholdene her i Thisted. Jeg sia i Thisted Amts Tidende, at Thisteds agtværdige Pantefoged, Lundholdl, 10i gaven Redegørelse for, af Arbej- sb derne tjente 18-20,000 Kr. alflig. p~ Det er ikke den almindelige te l gemene Arbejder. Om Vinteren el har han godl 100 Kr. om Ugen, L. derfra gabr 50 Kr. til Kost og k.. Logi og andre Udgifter. S88 ieg er kun ikke regne ud, der k.ao blive Ol ret megel.t sende hj em til Paml. v, lien. Nogle siger, at de fremmede 0l Arbejdere kan rejse igen, men pi man er jo nødl til at være der, M hvor der er Arbejde. Porh benl. O ligt kommer der Jo nok andre KI Porhold Igen, men Porhøldene er Ikke spændende for de fremmede, O, og Byen vii slkkerl nok bli ve m husket bage fjer. fu Bn Arbejder..f Danmark i Farver. Eneslaaende films. lien i Sotialdemokralisk forenini i Thisled, Soci.ldemokratisk Forening i BI Hc. Su,

15 I T II l, I" d 1I1,I,er man Thbif.d FI.d, -III Pest- og Brudegaver I,lort Udv.,... I Overordentlige Foranstaltninger. I akarpak YDNING.Ihuldø. )~:,~;.~ d. 22. M.rl.ID... KI7- IS I III Omruade umlddelb,rt Syd for VandetSfII, ro den 2J.,'1,rlll ojt Prcd,/C don 2... Mart Kl. 7,JO-Jt,JO I et Omr,ade umlddelbarl Syd for HClIlIlcd, ~nd... ldere don 1l4. UII: 2r,. d. M., hver D'" I TIdliIn 0,38 III 16,30 Ined Skyde_ fta 57' I ~' Nord IO 20' Ø,I P Ir,' Nord \IO 00' Øit, derfra 1anel Strand over llenøled!li IWlmøller UK dlufra Il! ' Nurd BO 20' øst, sllmt Tondilg den 23. Marti 1944 KI. ~,30 HI II I Ilt Omrunde Vo.t tor Vejen fro P,ddeTlblll III SnIlJII!rup. Polltlmeø!eron I Thl,ted Køb.lad TIl. v., den 21. Muta I!_BRIX. n. Thisted Jazz-Club kalder Unlldommen: Show med 13 M.nda Orke.ter

16 lse, som u.blikt'm, asaren, verskugel slo'rt Afaaneeredelse, tort Al;~ e arrause Impfornøjeigt. odt med rtloddes e fat li, Basaal rulle. rel vro Thisted. minlbn-. sluppet orbutlet ktoher. ud, og aa denalddg nenilig U. M.s og derencinu poo RI". MaJ'Ls, 15,000 ~æ ng(:'l'e 100 Kr., ~lullede omsæteraal'cl asal'(.'l', Skyl. 00 og l '.,.., '~Ib.1-I.J.uu,vaa U1II>Jr-e IlHllll:ll'lll'WI.o.U11 blev iln'ag't Ul l'lli.i.slod Syg.e!hl'bS i FalClks.AmbuJ.am.ce. Et herligt Køretøj! Morsingbo i Lastbil med falsk Numerp!ade og uden Køretal1adelse. - Fem Sortbørsdæk, paa Hjulene. Under' '.et lfæooseilsehcrsyn i Han S'Led i Gam" tæaft P,ryhitdet.og dw -NotOl'&a!gkyndJige paa,el lunoløj, rom man fa:nclt- Anledning lil rm. underkaste -et næ:nmere.øjoo.yn. Det "i;s~ sig, at Bilen var tro:rsyillet med kun e.n Nume.lwlatd~ og.(len val' ajjerom-ela "pli Vog.n-en lfø:rlas.æf Ohan:u[før..Aikse! Pedersen \fra R,vildibljerg waa. Af 01\0;;. Vognen blev ibe... laglagt, :og, GhaiuJiføren Ih:\ev 'Lagl3~!IIlOO ti'l T;n.isl"d, II>vor OH,n f'01*la.rode, M han ~1avde Ikølbt Bilen alf Vogmmalld Bisgaard, Tæbring paa imors. TiJJadelse llil al køre Bilc>u ihavdt' Ilian likk..e. Tlillauelse\ Lil al Ib-l'u,g.e.den 111eller 'ikke. Dcs:u-d'en IVar doen hejhrofttet med,adskhuige MSJl,g:ler, Olvor IfllGlnge, C'J.' (len ~f'otorsa.:gky'n.digeelldnu ikke ik:-ommet heh til Buuds i, m,en det er ick!ke faa.. Soo.'Il ROOLnl'Jl i Pølsoon<len sl"l3.j.uet noteres, att <ler ip-aa Vognen sad fem Dæk, som F-.øreren,bRyde koot. al en a.hm) uibekendt Mand {.ar 900 Kr. Brand i Østerild og 'l'horup Plantag.er. Ilden opstod paa to forskellige Steder i Østerild Plantage.. fejre Arte lære Sta V stor og, tær forb takl Hal' s,,.] Leh des grater{ af s t, se en Hø l 00$1 i J c::.lj, t, r1---<1'-=--'-- -"-""-'

17 for.\loot" i Skarpskydning afholde. O"dll' d,.... 1ItJf KI l Chwr -d. for Vandet &t, Tor.,., d_ '3. Mom og Fr-Ing de II..,. nu Kr. r,id-u Omraade umiddelbart Syd tor HanKecl. Endviden dna '... OIJ.~. ti. II., bver Da&' t Tid. o.aa Ul te.ao bi?, omraade tra ' Nord, SO 20' ø. til /)70 16' Nord, 00 00' øst, ded.a Lild Strand ovllr Hensted til KlItmeIIR' DI' derfra til ST' 00' Nord. BI ID" I&I1'It Tot»dog dna U. Md"" liu KL 8,80 til 11 l et Omnade V_ Vejen fra F.ddl'l'It.1 til Snej.U.p. POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD K. V. den 11 M.m B. BIlL Flu,"n fra Arresten bl" forhindr".,\alhorg (Hm. Polihpl i Aalhorg har rm'hindn'! t" FluJttfol"Nlg fra Arr.IH1"1I raa ~lri(olldllll<'\'l'j_ A, T'I\'<Hon-nrul"I'n fik for Tul.'loi- BRYLLUP. \'j('r i lhlh'r lt>v Kil kp Fn-da, 21 Maris Frk El e Godl\. D (Dallp" af fhv SolPlofoaPd Cbr. GtMIikaen, liillt fah v,) til Odr Harald Grøn~r. (Son af Gdr. J"nø. Gron-

18 Side 6. THISTED AMTSA VIS TJ.rSdaK den 21. Mart... ~tillinkt"ll I " l4.ttf'j M.llmg der l'oldie More VanlJkeliKhf'dp"... OK u.a Ylk dette Vidund!:nnjdd~J.m sej,.,,/{:mk \'l-nj.-n ov~r~~... aa., d. l ('r nu taa: meget Mlgt. Df'r ~-.ar i/,()r" _ ul.'nd,.lj"l liit..)r,. - Van' aji:~jj:rhed,.r.;.t o, ~n int.f,., Dc"t. var no::m' 1"g kun JykJrWII fi;nkj.:n<i'etnf, ut faa rw'set Ømaa Mø:nKrJ~r:..f dd. aktive Str,f, OK drt var f UNIt, dn. Am,.ri"..an<:>r ni!,,,,g!im(rn op, al mt.n,'r na.am. til ml "'Ii1'k,.Jj~!it.;,rpruduktkrn af penicil Jim;l. :'Ihtt.,1-lff" ~Yl!!!,matjl<k'! Un,j(.rJW' ~"Jf1"r af d" 1"'-<lit!..! fjyrknln~m. tl)(lf't' u( Sk:mm"/;Jvflml"'n Miw,r fr.rr',law-f. paa dd.. m"rikltn~h Land},rugllil"pur' t.-mt.ntll.ltjl,(,raltjn' r J pr4n:, j IIIIMi/!'. lyc,.,. Jo;rlarinKl r atm. (r,r ~n a.m~ rlkhn~h til IWulil!'h. d M-Il dn:,lindulltrl, "K Ia& VI.Jt ~" yf~, for I Øj.,],likJt;,1. JI; 'If Am"nk1l,l,UJnk' M,:.-liriml!(flLrlJc, r Overordentlige For ansta Itninger. -<> Skarpskydning afholde;; umiddelbart syd f or " Kl. i-15 i ct UnØfb.g den 22. Omraade!'tfarl4J I... ' V.andet Sø, M t 1941 KJ. 7,.3G-ll,.30 i et T&rødag den 23. itlarl.$ og Fredag den 21., ar II Qmrøade umiddelljart Syd for Hl1nstcd,, 1 16,30 ed Skyde 2 " d :u h Dag I Tiden 0,.38 ti Ul Endvidere den 24. og......, ver go 00' øst derfra mraade fra ' Nord 8 20' øst til 57" 15' :-lord. 00 ' I...' rd o., Kit 1'- derfra tjl 670.,0 langll Lild Strand over HaMtcd ti I mø... r og H" 2{J' øst, d V t f T Vejen.samt Torsdag den 23. MartR 1944 Kl, 8,30 til 11 i et Omraa e es o fra Fa<ld<':TSbø! til SncjfJtrup. 944 POLITIAiESTEREN l 'fhlsted KØBSTAD :\1. V" den 21. Marts l,. E. BnL IJVer f;1t1\øke øroaa MtengdCl', Jf'T er u1jllltrækkejlgc til AnvcnddHe i l~ak' SIØ, m<:>n vi aroojdf>i" med fuld Kraft og haa./x;r al kunne nlul. HeHult.alf-r, l'lf'lv om \'1 cr Idatf! &vcr, at V~'jcn ~'r mf,gh 1,..'KVIl<Tlij{ Olf IanI{. Vi skul,!., )0 gl'mf' komm" sau vidt, at. <11'11.4', jf~g tør nn', bl!'n itig(' vidundf'rlig", LICijl'midd.'1 i ( n 'Jc.kl:.11 r t' r', \ I",bl UI\ 5000 for Yesuv, N e a p e l, Tirsdag. ~OOO Indbyggere fra to Landsbyer, der \'ar truet af Lavasiromme fra Ve SU\ i Udbrud, maatte i Aftes eva- kucrt?-s, Lavastrommen flyder t Dng med en liasti 12 Fod Vie: den 2 dikse1 ged ( Gaar' lersle kjær,, I V, og I } En~ er l V Ir E l' st", pm

19 , forsamling pftll H old 0 _ 23. nell 32. tru Kanind. re inden Jaa melde 06. iet e n. p ~:::,:~, Overordentl Poranstaltni SKARPSKYDNINQ Sidt: Il o, afholdet de n 2., Lordne den 2':', Marta 19'" KI. 8,JO til 16,30 Ira Lild.trand, li l og Klltmoller udover et halvclrkelfurmel SUQluraade med Centrum l 11Qn8red or en Rad[uI af Cl. 20 km. Politimesteren I Thl. ted Købatad ni, v., den 29. Maria I~". L arix. Byg gryn af Aaret, "n.. ', {hyl.odskø Byg Ir nu l Handel... Byg. Rismel (.kltrafi.. Byggryn) en D.llk.t... t CHR. HANSEN Sien- " Billedhugger Mø nav.j 8 0 Telefon 270 Aktieselskabet Th istod Dampmille

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2.

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2. N I E L S E N ' & R I S A G E R A P S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA FRI MARSKVEJ 9 00 NÆSTVED TLF (0) Program: Beregning af snitkræfter vad elementmetoden. Q8 0 ^vkcuøi 090 SAG NR :9 SAGSNAVN:Hvidovrevej 99

Læs mere