1fIHIHS TED. .. Den gyldne S"d" f. I Sned.,ed Bio l"r Pred~l. OK Sundla de.. p"'i:llulde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1fIHIHS TED. .. Den gyldne S"d" f. I Sned.,ed Bio l"r Pred~l. OK Sundla de.. p"'i:llulde"

Transkript

1 tn:: u :::. I t: U ~=~='-- Tele'.n,Ol' I ---~ D 1fIHIHS TED OGlEGN,... rtlr_gnl"u-_ '"'O"d... I Att... kl. 111,00 til.. r~r.11 Kt S,.s "lerdlelal,cterne l.n4". 18,58, 0ll.... J... 6,10 Vaagnende Interesse for civilt Luftværn. I V.ng blev der i Altes ttil'el en Luftværn.forening ved d Møde i Porsamlinglhu.d. Til Siede Vir ca. 100,I Kommunen. Beboere, og der blev 'au d Pollti.ui.lenl Anred Jenlen, Th,sled, og Formanden lor Oan.lle Kvinder. Bered To Cykler bunet. I O.ar blev en Hente)'kl" let I Hoter ~Roy"I" O"f"d";"I;.~;~,ted Den tilhørte Preben r i SloreRld~ t. ';::::I:~:; Bn enden Cyllle blev l' Ir. Po.tbud TIR" Thom,en, _ C~;I; Ited. 'agu.. Den gyldne S"d" f I,m I Sned.,ed Bio l"r Pred~l. OK Sundla de.. p"'i:llulde film.{jen iu'ldneslld~.,.tinl Søderbium.plller Det Ir en me.lel... uk 0it Pllm Ilrlbende l.hb.rjcnnle I Thisled, Pru Hove De sorte Tbyholms Niel.en. Dcn nye Poren!ng.lrll nu Iii af arbejde med l' lu din' grise. nel Lullværn.kolonner m. m. Del er lydeligt al mærke, at InlerUlen lor Lultyærnllrbejdet er i.tærk Stigning. Del er Jo ingen Hemmelighed, al det hidtil har værel meget v.nlkellgt al inlerellere Folk lor de FounlllURinger, D'".IIære T;d h;,. Sildig Erling Affæren i,'adie UdviliJioe. l bleven Anhotdl I dl:r Ilger Sigte pli er nogen uno halt ham mili!enll.l de belryggende Bell1,1telse lor Svin, lom han i Civilbefolkningen i dl:l TillIdde, lolgll: tillremmede at alvorligere Kriglbegivenheder I han var ude med. kulde linde Sled pli danlk Om- dækkede han olle Gnleillaaerne rlld!!. M.n hlr i dl!!.tore og lil med Halm. Mad.en.lk!' have. lolgl op mod 100 SVin "I 6torl!: hele Ihlld lig rel ub!!.tymrl!! av!!r Overpri.!!r. Han har.elv lo" lor,udlnne Eventuahteter. at h.n.imindeligvil belalte Nu ler det nogl!! anderledes ud. Kr. pr. Kg. og lit 3,00 Kr. Hvor der nu holdes Lullværns018- Kg_ Del vidu dog, al han' der ar der lom Regel luldl HUl enkelt T!lfælde har IlIet 800 oe betydelig Inlere.. e. Folk h.r lor et SVIn_ Madsen har benæatet f.kta I.a I.. el OpflUellen a', at!!n alvorlig længe han tunde, han indrøm. Fare truer i Horisonten, oa a' der mer ikke mere eod der er Mulighed lor, at der ogs" bevilel- Det er al p.. vor Egn kan indlr.lfe Begi. har udlledt 'alske venheder, der vll medløre en K.- ringer for flere SViD. I el II t.. trofe, hm vi.1111 ulolberedie. i Vellervill blev Anholdel.en op relholdl. &agen venles al ville lu Ad.killige Sleder i Landkommu et.iort Omllng, og der kommer neme el man i Oang med at ind vel og'8i et Eflerspil lor de rehe Betkyllelseagrave i Jorden, ee Landmænd, der lur I.det... Iedet i Hilleralev Stalionaby, re. Svin g.. ud p.. de hvor man i fælle... b flver el nallige TUle lor al tjene en akilling. for a.. vidt de.t81ft Rum. Man har her IlIet dende er Andelahavele i Dogle ilmle Jernbanea.inner til Afllivnine ar Rummel Det er ikke i Panik, den SI Tin, [ave.. Man g8r del lor at sikre aia bed.1 muligt, hvil virke D,e Krig.belivenbeder.kul1e ind indlrldle, alf det er lornul!ilft at gire del Und,ur vi de alvorlige and riger 36 Air. '~~;~; I~::~:.Ialilterier, k.n der 0Rsa. el pinligt euenpil lor Overtredelle al SIaateriwedtllgterne. Pra I Aften.kal der k_. 'litte _ark 11,11 I nde. Kl. 19,00 ~~ Reat U1dr.ra til 8egft'enbecler. II' er delle kun Hlodel.ministeriel har udl,,,1,adi, aa Ila vil vi v.re Ilade en Bekendlgørelse, hvori Ior at,. lluppet med nolle,i raareholdere lor t.r. SkIl,I 1944 lige.om lidiilde vil kunne,.. liideu H,.nd.

2 -, ,.o;uluK oøaer al hhv. 175 og 150 Kr.. Sla,tekvotaea uforandret. I Der er i indeværende -Uge 8n~ i,meldt lidt lærre voksne Kreaturer I[ og Kalve end Ugen lør. Slagtelkvolaen er ulorandrel, henholdsvis ',75 og 100 pct. Hjemmelavede Cira retter til Øre pr. Stk. En Arbejd.mand Ir. fr08lrup havde paa den lori e Bør. købt tre Paklur Tobak lor 32 Kr. og hoi en Kebmand en Pakke Tobak til Banderolepri8, og Tobakken havde han rullet i Cigaretter, sum han solgte til Øre pr. Stk. Hen har ved Relten i fjerritslev vtdtsq:et;fen Bøde al 200 Kr. og en ulovlig Fortjeneste al 50 Kr. Iblev konfiskeret. Han: betalte de.250 Kr. kontant. Smørnoteringen var i Dag 3,89. Sidste Uges Notering var 3,89 Ægnoterlngen var i Dag 2,10, Sidste Uges Notering var 2,10.

3 I Ef- e'jl- ab;;- r er <jo {)illn",1 df!s, ' \...JO- 'Dommerkontoret i Fjerritslev, Kontorassistent Frk. A. L. P e t e T s e n har fra l. April opsagt sin Stilling paa Dommerkontoret i Fjerritslev, hvor hun har yæret ansat siden 1. Februar Kontorist Fru Aasa p e d e r s e n er fra samme Dato forfremmet til Kontorassistent. Ra dioen var afbrudt i Gaar fra KI. 14,17 til 14,55 af militære Grunde. Dilettant i Skyum, Sk-yum Gymnastikforenings Dilettanter opfører - SOm averteret - Hans Bakgaaxds 4 Akts Skuespil.. S'OØle- ~-~---.~,n <1..0 d r-e du.;tri, Tor' tilf,'ed. aljered laan Oj Der e-r om Dr Iaan. "HvitE Paarør Ro.skiJd I~hjem &~kitd rim' ' rtgner,...,,~

4 smødol i Gaar. paa I Thy....,' fil.10' h. Io!,, T III.. [,'.t I II I", tu "J.! I""'III1'lIitt 'I. fll l",i.' I." idi UUtz h!lld.' ~f,'d"l ' h' I\.,<", hl III,,III 1'11'110'" I, Tlh'.'~I,'.L,I"fjol.,I.' ti I'!t1t I-;f!,,,, II'I 101\" Lu.1 '11:11.>, H!!' 'j./ u pk,\"(,1 h\,"d"w \" iii ::; 1.1'\1 I<1Illdt! d/l Itl.. 1II1111~'" I lidi' III' InIo>H ij.lll.> d"ll hlij" Il t'l 11\ 11_,I t'i',!.k,' ~,'h"\fll ~, 1'" U" /;.I IIHfHt', hl('~h,\ ''I:I 0,1(,"PIII $}'II tw- 11\ hm l!'! Bt>)I.,\'II _ Il III \,t d\'r( Ol', hyi'd\,t Ild Pilll 0\ el' 11I(:(jl t 'Idt vi t swt I',.'11 klll1t'- ikkl' ti t (l ~: N I' ".1:1 t ikj li. Iv'. \ llgi' ol'l:h' il. 1':\:1,\11 (' "- Id i :Il! Idd, J.":'l ", 1'- 1', e t ",,,I.,,,,d. <'I " IIIIII.I! ""' 1"'" 1,,,'lIf/O fh I,.j" """.,I!,.. It." IlulI''''1III1, L 'H l'.'. ",,,,,,lo' "I' I "(I,,.,,,,.. r,,,,,,iiiii " I""'!lu, ",,h, ~.. II"'" \,,' ""' 11,'1,,"',1.h\lll~ ~ t"'i" I""fl ti" L u fl,,," """,. 1I,111l1H',h'llIt'. ~1,1" ll",'i 1'"" I'''w~1 11\.11,1.,-llwl.1,,1 lu' ", hu',' Ih-.I.~tl.'I"\'~,u"'!lWII", n,,t'ii"1i r,1o,{i",1o- 111)«'\ l\ln'''''t1~ r''''ii'".i"h"iiiii.''i'iil' I,'II,..111,11111 TIl ' tlui\i, It!,Id l(uh,i,' 1,'tIt',I" 01'111' " ' I,,I, l milliii" 1",11'1',1(,' 1.1l1111 '... n.111).! h"r,i"!hh' '1',11,' Inll.II'''',I,1 1'.",,1"1 1t1l'~t" 'IHHI!,h!,,' 11"'11, hl'lll... l 11 1t""1I lilli \.,'.-.'1 'I'lIfll<l<l.. 1 I IlI~ldllJlt,. ~Ic'l!'" hl'l' pllll EIU'''!! Il",'l,!,.\" tll'tl'll.'! t IIl u Thi "II I,urt 111" II~f"""IIIIlIl. "mil I1!AU ~.h'l,..t ~j ll'lih'lil hl,r"j" llulol"l I fl. il,",'.1,!ip"". 'l'fi(n,ld" hllr Ih,Cl,lknllllll'll tll.lln/oll'l"u 111\'11'1'( kiltiii" :iiililli.: t.1 Id Tult'U 1)11\ 1i('"k.YlI~hlt" I,I"u /li,iiill' '!'hl,'r ~HllI,\t!\JI1"11.111)1" hl,'i'i'l "II hl'h llll,kll, Nu IIYIII't'!l tnl'l' 1),>1" Id U!'f<lIk-nllq./t'1I 111'1'!Mn I ~ JfI1f'tI III l.ui'" tlllu-i 0111('111' (I P (IH" 1\1 111 Tllrluttllll'\ltlI tilt\!" i )lh"'l '-' ultl I..nlJ klhlhnc iii ul bt'lydl'. IInfja',II'I'rnlt'l'Ill.'r 10'0/111' :dl"ol'llr.:l' lj dlll ~ Irl~l.'r h\'rolu 101'11)'111:' /ljurd~' t'i /'\ hl'lkt IndtlTf.., 1Jj.! l,ttn' }o"'i.'iii/li\'t tl'i"i'1i Hf d"ililu \)1' dl!l"!'iliult om i, Th~ knntlllt't FI1l't i IUtil'\'lnilll<\1II t'lltult, 1":llIdkt>llllllUllcrne, DOt' cl' i ndt'etl,.t - cllt'l' l'i' t Oieblikkt't II Il tll'l' Illd ~ l'e{t~'i~o) et ttl\',ii'<, t " t.or1. Autal roflu lltili'uili. rlelt! murede dl'l~ 11(. ~ fj\'l'dt' m\'d Trtl', t mllll!-re TiIClI'hl... hal' Nahl.lt'I' i F:,'lIell:<k,lb ~1:lllrt /lig ":IU\llIt'lI OlU Indn'lnill)l :Irrilflu... t:ol. l'u m, Ih'll l-i ti.r.tl'udt' Intt!n'~:<\' f\ll' Fm'. :I1l/lIIlJtHitlj.t\'t' til Ar\-~\'I')ll'ltl l' nf 1' \II~'l' l' I\ r I\I-h~lIlH.'/li\"'lIh\'tkl' (1 \ "1' J'~Rllt'lI )liwi' "ilo\ tl)ll'l:ill llulilll)! PIIlI :llith'" ~Iaadt'\'. l 1<'('1\').:":1111''' \(h'li holdll'" i liilh,t'$jt'" t't 1.IIft\'a'l'n~ liwdi'.,h'l' ha\'dt' "-amh,t 11I\',n't "I",' l'ijliluluill)o!' Ol{ i.\fkli \',11' dl'" til.ldt IIWI',' 1'lIll HlO jh'tllh'~"l'l' (II I't lirlh'lidt' i\lotll' i \lhl~, SI\'\i,'" hul' I'nlitialf~i~tl'flt Ut'g!,l'.J l'il/l,'n, I'hishld, ralf, OK i Afh'N tiililli',,'ru li 01'1' Nil'lflt'll. l Aft\,~ :-;Hft.'dl'lI til HK\' \'n l.uft\-:l'i'ii~t'on'nill'" fol' \ T/11l1ot,'r"1l'lJjl, ol{ dl ' (h'>!i,'.,f tit' lil I'lt'dl'l'!l'rl'ndt' IIll'ldh' Mig :-lom l\il'd,!,'mllwr, (1 M"IO,Ih",. Klass 1\11" ti I.'n,' cl,,in 'li. U,UlIfI I n,iiliil h, IU,IJlIII I MillO hl, l")!:' I lili ;':(/\111 I( I, t :;'rm ):~ : '~!:IC) jir.ll~~ 7,m I I.()IIIM L III W~:'on I' I: IUOIl Kr. : I i,~~ ti IPKtll tl!i;!i"4; I nf,;.:m, 1~t)tl;!1 l! I! I~(i H,71'1 Hil.o" I i! I I ~MI~! :\Kl J ti:.! I t,ijli~, I (}('i~h I 1117 Marked Kobtl1... v L'f' 5U8p(lIdcr AhCR"in l>!' Sldsle UR"C De da,..ke MælkcnOI har den ' O, tv. tcring ror "'k pr, kg. N tcrl J,GS pct f Af~ft 2040, SodmælkstIl kg. Sødn,ælk. A fl'eg" 111glIli lobne Uge u Smør, Danllk An betaler fra dl." Maris inkl, fo ddsæg 200 I Iii Medh mrner Sid:;;" Ulles Oesudt'1I ba.. Egekspon fra :-i('nd:l~ dt Thil'kd hjrkl',ljr A Ikl'~"\1 Iorll:lnl. Afkn; J h\lm. l'ii~tl.'d Kirk~' 11 ~~ l.:u'd. Skinn('I'up.Ku'k J1Ul...'l.1 KJ. ~l.30, U!-"t'tjl'lIl.':;h'; j', Bl' n1l'jnld~ t j I.'IU'!.. Thisted ~y~dhl llundll(lrj.!' }<'rinh TJ){)r~t('tt 1o'l111h" (;I'\II'\lP h.lrkt' }\ B\,<l~h"i Klrk l, l, ~k.\"um hll"h." hl Th\l\hun KII'k,'., 1 hl1l.\lt rul'!\.,r'kt' 1\ - >'l' -l ----'-..._.L

5 17 ~ 21 Sabotagevagter blev bundet En Snes revolverbevæbnede Mænd bortførte deres Vaaben København. bedl ham køre til Sæbygade. Ved Ved 2-Tiden i Nal underreuedes Ankomsten hertil var Passagererne paa Østerbro om, al Sabo- l ata.et ud, og en al dem belalede fage~agletne paa østre Gasværk I Chaufføren al stige ned Ira Rattet, vo, bleven afvæbnede.1 revolv:er- hvorefter Størsteparten,.1 de unkt bevæbnede Mænd, dar havde bun- Mennesker salte sig op i Vognen det Vaetemt, 198 de var ude af og en al dem Itartede denne. Et Iii at bevæge sig. Par al dem.padlerede videre Politiet tog siraks af Sted 02 lammen med Chaufføren til ø.tre I,n, 9 Sabotagevagter, 12 C. B. Gasværk. Her lik Chaufføren ud. I Betjente og en Ta:ractJ8Uffør bundet betalt 15 Kr. af den, der havde paa Arme og Ben. De forklarede, hyret ham, men kor I elter blev han de var b/even overra8kede al overmandet og bundet. Lidt eller. en Sne. bevæbnede Mænd, der forsvandt Sabotørerne med derel J hilvde Irarøve! dem dereø Vaaben. Bytte al Klrabiner og Pi.loler i. T n:achaulføren lorklarede, at Chaullørtnl Vogn. Taxaen er le. n han var b/even hyret pøl Nørrebro nere lunde t i Hellerup. af nogle unge Mænd, der havde Weekend-Hytte-Folk I mer Til Be.tyrelsen Dahlgward, genvajg:tes Po Snedker Ch"

6 TlngbJere. rln21- l den for be ltendl ~ Lynge. ~ n Rose Jessie. I. K roe it.mi Iu'nge aia er. omeli1ladu jem ed. linger ælder an ke Mik r Mikbe.um. Kø Kuhn {r "L... ' uue, I ~ li s l eu, VII gøre Rede for Planen og de til dennes Oenn emførel.e stillede Tilskud Ira Staten. HaD8fbolm.. SamariterDe redopta,er Arbejdet. Han.!holm Samlrllerkolonne holdt OnuJag Aften Generallor. øamlinr' paa Politi.talionen. I det.idste Aarltid har Kolonnen ligget stille, idet mlnge af Medlemmerne var bortrejst og en Del al Materi. alel var kommet bort Ira Holm en. Ved Generalfonlmlingen blev der ylret Ønske om al laa Kolonnen i Gang igen, og Forbindstationen i Ræhr Skole bragt i Orden,.aa den strab kunde taies i Brug, hvil det blev nødvendigt. K.slereren oplæste Regnskabet, som udvilte en Kaslebeholdning paa 212 Kr. Til af lørge for det lornødne valgte. en delvis ny Bestyrelse,.om foreløbig kom til al beataa af 5 Medlemmer med Lærer Hansen som formand og Arbmd. Søren Jenlen lom Kuserer. Der ':ar Stemning lor at laa arrungeret el nyt Samarilerkuflul laa Inarl som muligt. gaelrd, OveTIl der h, paa ( I An Kl. 1 Hotel Kl. l ender KI.2 Iher-, HurUI S boll samlh Por DBhlg Kasse læste I med Krone De~ gue1 akal sellme oli T vider den selvs

7 ,... Og lange Ophold i Staterne. Hanstholm Samaritorkolonne. Da B"hocr:ne maalt" forlade Hanstiholm sidste Aar, blev Arh0jMt i Hams.t.hdlm &unnl"ilcrkolonn<l indslillet. Dc>r er Jmiålcrlid 0nsk.cr om at,f.a.a ArbC1idd " Ga.n,g igon, og paa et Uo.do i Ræihr Skolo,eT der yalgt ily Bostyreise. I~{)]'c.r Hansen iblcv Formand <Ig Arbmd. S01:\'11 J ~)ljs"jl Ka5- <s~r(l1:. Det vootog~s at lhom\) e.l Knrsus li nær Fr<'mlid. - Appelsiner til Søndag. Dc :længe "c.n(,ooe l()g l11!c',gl0l omtallo Appelsiner kommer nu ogsaa til This (l'cl. Eu af Bym),.~ l!'rugtihandjc.re op Jy.~er, at han all('roclo,11iaj' ia~( ot mindre Pa1'ti h}cjl1, dcrka;n "'1'.1'C klar hl Sabg li Morgen, I(}g,clet vun1.es, al,ogooa d.e øvrilge IFru,gtl1and1ere 1M.! Jid t i Lohct af DfUg>(lll. T'\, 1.. _.. ~,", ~... ~.. Al'V\"\f'\1~.lrH~r11(\ l

8 - "''---:)11"",a,al. anael'visningen fortsætte;- i lejede Lokaler. ldel'~ rask " sit 111dst I' en ttet gen dre i gte og og. er. te og og, Hanstholm Samal'itcrkolon ne.har holdt Generalforsamling pau politistationen i Ræhr. 17 Medlem_ mer var mødt. Efter Evakueringen fra Hansted har Kolonnen ligget stille. idet mange af dens Medlemmer var bortrejst. og en Del af dens Materiale var kommet fra Holmen. Ved Generalforsamlingen blev der ytret Ønske om at faa Kolonnen i Gang igen og Forbindsstationen i Ræhr Skole i Orden. saa der var noget at arbejee med. hvis det blev nødvendigt. Kassereren oplæste Regnskabet.,om udviste en Kassebeholdning paa 212 Kr. Til at sørge for det fornødn e valgtes en delvis ny Be.tyrelse. som foreløbig kom til at he.taa af 5 Medlemmer med Lærer Hansen som Formand og Arbrn. Soren Jensen som Kasserer. EndVIdere var der Stemning for, at faa arrangeret et nyt Samariter- kursus saa sn:nt som muligt. I... UI:II._ o Frk. E. R. flyttet hl Funktion B~ medens Po per A. K flyttet hl I af Funktio April. Ej Enkefru by. har sol rende Lan stoffersen j Overtagels Paa Politi Overbetjent Folks Glezru kord i denn der daglig st..'uld~, der. :Massevis OVE ne og Chre. ~r der netop Numre Hitte veret l hele,_ Unini

9 drag, o g U 11 d er Ii o rtrt-----ve-a l'i.clu!,:; IJ V'< det med Oplæsning. Korsholm Brugsforenin;: boldt forleden Generalforsamling. Formanden, P. Pedersen V u u s t, om det Hundborg Luftværnsforening har holdt Generalforsamling, hvor Formanden, Chr. F i n k, aflagde Beretning og Regnskab, der sluttede med en Kassebeholdning paa 16 Kr. 324 Husstande er Medlemmer. Til Bestyrelsen genvalgtes Chr. Fink, Gartner Bach P?del'sen, Mette Christensen og P. Fink, Jannerup, og endvidere er Julius Poulsen, Vorupør, S(.'gneraadets Repræsentant i Bestyrelsen, medens Fru Læge Brandt er valgt af DKB.

10 F \I~lIh'r l O l f> II, nh'~('f IIjl'DlIIlt'! rl"r, },;"r"r C.lI~"lh-1 j,lltp It'r <hllllll,-' :hnfall'l" jl' f P bl!'i' b;iiu'!'1 h IO lau,-rlp 11,,1, il!!( 'I... p n, koms! Imur hrag!!' FI'Il..:;in af,i(i(ii' t 'ha\'(il' I'unl a Twlt'1' fol' "hril'tpn Il [sl!"{! i 1.01' {' i J\t\.pplh'l, ml" dmn 1111,., Hf' og frl'lll...(>11$ lnd... als liinn~1' Aili" nra"l"n fur.;1 jclr>i'f', -<1"1'('[ "(((I.,,It, Slykk(' 1111'11, r n, KOlllr,- I<lkkpdl' l' De!lil.g'o!:;cn. Dellag(1!:-;(' til 181'11 tin{':) r>1 Rith, dl'l' 1'1 I',tOI'(' Fol-!l}'ll!pI mi'cl Sllled",ne... 1 pr,d J\ml vnl' 11/(1 i"1i1lr>\llgi ;-;rndl mh 11,n' 'H r I h'i'" val' laltl' Pli "\01' OUl,,1 Ir In!'lIs Ynl/'g(>", l,,1' dill!' Vin IC'Il hanl'l'l lil U U" I k ~ U U, -,r~"'nnl I I I Url -ni, - I _ 'u,p lwjd., \,,11 "li I p.,! IMa \'\,,111." 1\1'0. ml'n nln! et P 1'lId('I'\"i"nllll!l'll hnl' ~tj"nkl!'ilg- 0\'(> 1' p nll d"ll und!' :",0 Tin\!'! 111'1' hal' I"fPl1't "Il ~(I EI( dl'r pr op!jhll \'1'1' :-;}"oll'ljlil 1.1'111'1', I.lf'l'I'!' S l o t, fl\" af l;h'\,(,i'ii'p UI"(>l'I'a h. I 1'11 ~IlI\1\" U,l\(', Gen nernbr ydni ngen af Brandmure. Del' ~ I' lavet en halv Snes Gennembrydllingcl' i rth i ~tc d. - 'J'aklo;lerne fol' de 1'ilslmd, del' {{an f ans. I )c>r t'r nu, ('fter hvad Sladsing, Bllumgnrt('1l () l s c Il oplyser, god Gan~ I Arbejdet med at fan lavet de a( MYlHhghC'dC'rn(' panbudte Murgennl'll1brydningC'r i nrandmurc mellem hoje Ejendomme. Som man kundc' \'('nt<", "ar dtr ikke Udsigt til, At der skulde!twc's svært mnngo Hull('r af d('n Slags i Thist('d, mf'n ch halv Snes Stykker pr dpi" nl1er<:!dc lavel, og mnn I'cgMr med, al der skal laves 3D-tiD M u rg(ontlcmhrydnlngcr. 1)("1' gives ganske b<,stcmle '1'llskud til Arllf'jdc-t fra StalC'n, Santedes faas dl'r t.il en Mur pan 40 cm Jernbeton 100 Kr. og op til 96 cm grov Relon 108 Kr. 1)('m pr der imidlertid ikke mange nf i Thisted, Det ('1' mest 1- li,: SlC'ns Mure, og dertil he,'i1ges et Tilskud pnn hcnhv, 20 og 29 Kl'. til ])r1ing lnellrm liusf>jernc pau beg~c Sidl'T af MU1'cn, 1Iull('l'no "kili, som hrk<"ndt, mure!'; ( ftrl' med 1 ~ Stens Mur, og df'l'til fna~ 211 Kr" hvis Slcnf'ne kan brug('s 19rn t'lkr :13 Kl'" hvir do ikkc' kan, cllrt hvie dpi' ingl'll nnlbrudt<, St('n N', Der (>T IU\-,(,t f'ljpr skal Invrs Murg{,ll1H'mbrydnll1J.trr hnnde l \'cht(,l'gndl', Jltnh.lfll'gndt" ]{Ollf.1'II!:igndc, Stntiollh\ l'] og Ikte Slt"<l(>r, ~nn snnrt Gt"llnrmhrrdningen l't Inn t, :;i.. d dor ~ko Anml'ith'lul' til Stndsiugt>niorkQn\OI'.t, llvqrcitcr Arbejdet buv.r Ingen nævn I Tohaksr Y('{I BI-;:\' (al hp:->!u1kfl l'hag(> nfj:!rll )0'; l h I' i ik N'n f' dl' li.tndlt n 110m',. fol' II l"i'nn<, fom llwlltlig o \.111'11 lhltr J,lrH'I' 'fait dringl'r i 1 T.I.K.s Kr. T I Ks 11 havde hal gt'l slol't I i ~ (' f\'(,'m l'nupl"hol :-0101'(1 _\n (11'1' bic\' ~Wl'IH', o g-jol'l op. hanlt> gi\ 1m maa IlUl'ligc dog pi ]l lig 16- All e Rati En Al l' h i.<: t f'lt 1 rlllg:-.kol lan' tipt. cia II Jlans Væ 1.1..'1 {It. \JVt'r Dm som! i

11 ,,,.-:H h." ",il''',,,i '-"'l>' Ib" I. ill,,,r,. lir. Cl. -,.",~ -, 211 / I ~",,"" i" (ri u.. l n,,!d "" ~,, hn ",,,,. ud ~n I,- o er værre r.1t'1i * l IlIlUH~ Jh'rn' Sugr!e i dcil engelske Ru{lio den U:!",o'" 1 L"l,,' "r do', 1.1.'0 '5 A,,,,,,,, ""co,,, "'.,. h,,,,,.,i,,,,kk,, Mod~lIl1ld c r uf K()llIllIlLIU.- IllIlIl end jes;. J,'g dlbllgekuhkr ikke cl CIlC ii!c Ord, jeg CllglIUg!tllr sugt J Dug bllr Ckll SUfllJllIl Dr. Churuhill i skrl1pcll~l s Egui$lue slnhet t'li PUI"[ med S{.f\jcl, Cor nt sikre ~ig Bolche' ikkcrncs Bi.. tnnd. Dt'IlUll Pu,;[,ilde Ilog 11!!\'0 Enropns Ul1dCfgll ll g og <1C1I1IC8 gllmle J{llhUT$ Iuld.I!l'udigc Udsl ellcls c til F/lige! l\j/ll1ge Nu1ioller, {,irslog [rcliline",' dc. som hllr hllfl Bolche, ik kerne i deres eget L/lild.,ed, h,ilkc Grusomheder der "cnter dem under ct bolcll c\"ikisk Berrc<lø mihe. iælles l., Og~un du hllr klciilj>c i Fa.Jlestikab med de Fri, illige frn liit'.;:ten Idlc europæiske Lnudc Ior B e,nrel~ e u n! vor lljeihb tuvli, Fnmi heil og Ior en vnrig Fred, Meld Dig endnu i Dug til detdnuskc R('gimcnti YU"bt.u-f f, Henvend Dig til: f I. EUlI.l7.koll1l11l1l1do Da IlIlIlIork Jernbanegade 7.. Købenbavn V. 100,('111) m" ti r.,i,! f;t"rn,1 1'11 "" 1i~- ',,,,., I I,I P urllrn'''''!,!'!,'! ~v,)1, "~ I,.r '1,I,'d,'r" FilT

12 Mælk Smør. fløde~j " --"-- - " Pest- og Brudegaver I Thllted Ipller mlln Thisted Fløde ~ 15.. Overordentl Foransta SKARPSKYDNING afholdel d. 22. Mertlt944 Kl. 7-1~ I et Omraade umiddelbart Syd for VandetS., den 23.\\erta 02 Predag den 24. Marti 1944 KJ. 7,30-11,30 I et O ln~ rellde umiddelbart Syd for Henlted, Endvidere den 24. og 20. d. M., hver Dag I Tiden 0, ,30 med Skydefra 571 I~' Nord ag 20' Ølt til If>' Nord go 00' ø ~ t, derfra 'anli I Strand over Hanated til KIltmøller 0& derfra til 57 00' Nord S" 20' øst, Tonda&: den 23. Mertl 1944 KJ. 8,30 til II I el Omraøde Ve.t for Velen fra Padder.bø' til Snejatrup. Politimesteren I Thløted Køb,tad m. V. t den 2:1. MITIs 19U. IGU " IE.BRIX.., Thisted Jazz-Club kalder Un!ldommen: K_mpekoncert og Show med 13 M.nd. Orkeater Søndog den 26. Marts KJ. 19,15 præel. paa Hotel.Phllnlx D.nmerk. 'Ine.1:e Amat.rorke.ter med den ung_ kvindelige Jezzdlrlgent EBBA CLARUP I8ml Klubben' elel 5 Manda Orket ter I Maller af Overraskel,er I Alle har Adlfong. BIlletprIt 1,25 IlIcl. Sket. Efter Koncerlen.piller det.tore Orke. ter op til DSnI for Klubben_ Mtdlemmer. BlI1el 1\1 Ballet l Kr. for I Poresi f Billelter Ol Medlem.kort: Boj;thdlr. Christenaen, Vesterg. II (Tlf. 264), og Hotel.Phønl:l- Søndag KI (Tlf. 171). 1_

13 at fremme kæfflgelles o e ArbeJdst vælge to udet til at!d Læplant- Valgt blev De. Sørensen. et. en til Danlk I ThIsIedder her bl taf, bringer e en hjerteeeaard, e n, Berll. lig øfgøøet l en Hjer- Han var al Repræfan havde Blade i der en Plan lage. iii SIede, den sluk.. et nogen 1æUDl. Ørda,. ning for paa Lørved en,. Veslø. 919 lilie IsmuSlen, ør Nørved et var fuldl Interesse g denne e d. 28. sli' ved djemmer. elmaker og iii viigie. ed Jar Rumus der Indhentes Oplysolnge~ -~~ Landbrugets Arbejdskrall samt om Husdyrbestlnden. Det vedtoges af Inlage lønnet Medhjælp berul. Iremmede ArbeJdere l Thlsfed. En Mand, der I ca. Io Aar mldlertldi2t har arbejdet her pab EJ!:nen og har Bopæl i Thisted, tiiltlller 08 dette Jndlæe:! Bladet bedes være 1811 venlig at optage et Par Linier om, hvordan tilrejsende Arbejdere behandles ber I Tbilted. Tidens Vanskeligheder bar jo glort det SUdan, at mange gifte eller ugifte mas Bøge herop for at holde Hjemmene oven Vande. Det første, der møder en fremmed Arbejder, er selvfølgelig det store Sp"rgsmaal om LogI. Nur man saa endelig har opnaaet et lille Tagkammer uden Varme til Kr. om Ugen, er man heldig. ManKe Sleder bor der 3-4 Slykker sammen. Del siger sig selv, al det er betydeli2e Summer, Pol k fur ind paa denne Maade. Jeg gu et Sled, hvor der før I Tiden var drevet Hotel, 7 Være! øer, bvor der knap nok vilde bo nogen under andre Porhold, tfl20 Kr. om Ugen. Det er over 1000 Kr. om Asret for sudan et Værelse uden Va rme, det kalder Jeg Bolighajer. Det er ikke laa sært, at Banegaarden er et Opholdssted for Arbejdere om Aftenen, der har gaael ude hele Dagen. Der er jo Ikke noget spændende I al sidde paa et koldt Værelse. Desuden saa je2 en Aften en Del Arbejdere komme her til Byen med.id,te Tog Syd fra, de bad- su mindeligt om al faa Lov al blive pu Baneg88rden Nalten over, men del kunde Ikke bevilges. Der mødte derefter tre af Lovens Haandhævere med Knipler og ryddede VentesaleD, su deres Skæbne blev aaden for Nallen. indtil blive bruge købe S ugyldi hero tidig lrist, Lej lig mens God i Da sam D ru De. domss\ 8fnllngj uden ~ Retnlnj var k Steae, fuldt ~ Det Blandl Tln~. Plan, gede Ejnar med li Peder. Kolleg Borgs Poreta Paul ~ P.-HI'.I Kompl 02 BIf det fo det y domsø at hav To AI al El 1 gade bebol Det nælte, Bom ikke er Ilet Sil sen (J van.kell"t, er a, fu Kost, men denen det maa der su sandeli&, ogsu bleven betales for, 35 Kr. om Ugen og.'jaale endda forud. følgelli Det er Iler selv- et Par Ikke nogel.t sige III, i metier

14 C.rl vls del mo p har ber I \:'u re vor ~arl og up) tes a p r e tør en ar er og up. beo r-.a.. -. uet '''lider jeg uforskammet. Der Va var en un, Mand, som skiftede Sa Pensionat. Da ban skulde have sine Ratlonerln~smærker, havde K Værtinden taget tre Smørmærker for en Uge og tilsvarende Sukker dl og Brød. Hvis nogen betvivler Rigtigheden, kan leg overbevise den tvivlende. Sasdan er Porholdene her i Thisted. Jeg sia i Thisted Amts Tidende, at Thisteds agtværdige Pantefoged, Lundholdl, 10i gaven Redegørelse for, af Arbej- sb derne tjente 18-20,000 Kr. alflig. p~ Det er ikke den almindelige te l gemene Arbejder. Om Vinteren el har han godl 100 Kr. om Ugen, L. derfra gabr 50 Kr. til Kost og k.. Logi og andre Udgifter. S88 ieg er kun ikke regne ud, der k.ao blive Ol ret megel.t sende hj em til Paml. v, lien. Nogle siger, at de fremmede 0l Arbejdere kan rejse igen, men pi man er jo nødl til at være der, M hvor der er Arbejde. Porh benl. O ligt kommer der Jo nok andre KI Porhold Igen, men Porhøldene er Ikke spændende for de fremmede, O, og Byen vii slkkerl nok bli ve m husket bage fjer. fu Bn Arbejder..f Danmark i Farver. Eneslaaende films. lien i Sotialdemokralisk forenini i Thisled, Soci.ldemokratisk Forening i BI Hc. Su,

15 I T II l, I" d 1I1,I,er man Thbif.d FI.d, -III Pest- og Brudegaver I,lort Udv.,... I Overordentlige Foranstaltninger. I akarpak YDNING.Ihuldø. )~:,~;.~ d. 22. M.rl.ID... KI7- IS I III Omruade umlddelb,rt Syd for VandetSfII, ro den 2J.,'1,rlll ojt Prcd,/C don 2... Mart Kl. 7,JO-Jt,JO I et Omr,ade umlddelbarl Syd for HClIlIlcd, ~nd... ldere don 1l4. UII: 2r,. d. M., hver D'" I TIdliIn 0,38 III 16,30 Ined Skyde_ fta 57' I ~' Nord IO 20' Ø,I P Ir,' Nord \IO 00' Øit, derfra 1anel Strand over llenøled!li IWlmøller UK dlufra Il! ' Nurd BO 20' øst, sllmt Tondilg den 23. Marti 1944 KI. ~,30 HI II I Ilt Omrunde Vo.t tor Vejen fro P,ddeTlblll III SnIlJII!rup. Polltlmeø!eron I Thl,ted Køb.lad TIl. v., den 21. Muta I!_BRIX. n. Thisted Jazz-Club kalder Unlldommen: Show med 13 M.nda Orke.ter

16 lse, som u.blikt'm, asaren, verskugel slo'rt Afaaneeredelse, tort Al;~ e arrause Impfornøjeigt. odt med rtloddes e fat li, Basaal rulle. rel vro Thisted. minlbn-. sluppet orbutlet ktoher. ud, og aa denalddg nenilig U. M.s og derencinu poo RI". MaJ'Ls, 15,000 ~æ ng(:'l'e 100 Kr., ~lullede omsæteraal'cl asal'(.'l', Skyl. 00 og l '.,.., '~Ib.1-I.J.uu,vaa U1II>Jr-e IlHllll:ll'lll'WI.o.U11 blev iln'ag't Ul l'lli.i.slod Syg.e!hl'bS i FalClks.AmbuJ.am.ce. Et herligt Køretøj! Morsingbo i Lastbil med falsk Numerp!ade og uden Køretal1adelse. - Fem Sortbørsdæk, paa Hjulene. Under' '.et lfæooseilsehcrsyn i Han S'Led i Gam" tæaft P,ryhitdet.og dw -NotOl'&a!gkyndJige paa,el lunoløj, rom man fa:nclt- Anledning lil rm. underkaste -et næ:nmere.øjoo.yn. Det "i;s~ sig, at Bilen var tro:rsyillet med kun e.n Nume.lwlatd~ og.(len val' ajjerom-ela "pli Vog.n-en lfø:rlas.æf Ohan:u[før..Aikse! Pedersen \fra R,vildibljerg waa. Af 01\0;;. Vognen blev ibe... laglagt, :og, GhaiuJiføren Ih:\ev 'Lagl3~!IIlOO ti'l T;n.isl"d, II>vor OH,n f'01*la.rode, M han ~1avde Ikølbt Bilen alf Vogmmalld Bisgaard, Tæbring paa imors. TiJJadelse llil al køre Bilc>u ihavdt' Ilian likk..e. Tlillauelse\ Lil al Ib-l'u,g.e.den 111eller 'ikke. Dcs:u-d'en IVar doen hejhrofttet med,adskhuige MSJl,g:ler, Olvor IfllGlnge, C'J.' (len ~f'otorsa.:gky'n.digeelldnu ikke ik:-ommet heh til Buuds i, m,en det er ick!ke faa.. Soo.'Il ROOLnl'Jl i Pølsoon<len sl"l3.j.uet noteres, att <ler ip-aa Vognen sad fem Dæk, som F-.øreren,bRyde koot. al en a.hm) uibekendt Mand {.ar 900 Kr. Brand i Østerild og 'l'horup Plantag.er. Ilden opstod paa to forskellige Steder i Østerild Plantage.. fejre Arte lære Sta V stor og, tær forb takl Hal' s,,.] Leh des grater{ af s t, se en Hø l 00$1 i J c::.lj, t, r1---<1'-=--'-- -"-""-'

17 for.\loot" i Skarpskydning afholde. O"dll' d,.... 1ItJf KI l Chwr -d. for Vandet &t, Tor.,., d_ '3. Mom og Fr-Ing de II..,. nu Kr. r,id-u Omraade umiddelbart Syd tor HanKecl. Endviden dna '... OIJ.~. ti. II., bver Da&' t Tid. o.aa Ul te.ao bi?, omraade tra ' Nord, SO 20' ø. til /)70 16' Nord, 00 00' øst, ded.a Lild Strand ovllr Hensted til KlItmeIIR' DI' derfra til ST' 00' Nord. BI ID" I&I1'It Tot»dog dna U. Md"" liu KL 8,80 til 11 l et Omnade V_ Vejen fra F.ddl'l'It.1 til Snej.U.p. POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD K. V. den 11 M.m B. BIlL Flu,"n fra Arresten bl" forhindr".,\alhorg (Hm. Polihpl i Aalhorg har rm'hindn'! t" FluJttfol"Nlg fra Arr.IH1"1I raa ~lri(olldllll<'\'l'j_ A, T'I\'<Hon-nrul"I'n fik for Tul.'loi- BRYLLUP. \'j('r i lhlh'r lt>v Kil kp Fn-da, 21 Maris Frk El e Godl\. D (Dallp" af fhv SolPlofoaPd Cbr. GtMIikaen, liillt fah v,) til Odr Harald Grøn~r. (Son af Gdr. J"nø. Gron-

18 Side 6. THISTED AMTSA VIS TJ.rSdaK den 21. Mart... ~tillinkt"ll I " l4.ttf'j M.llmg der l'oldie More VanlJkeliKhf'dp"... OK u.a Ylk dette Vidund!:nnjdd~J.m sej,.,,/{:mk \'l-nj.-n ov~r~~... aa., d. l ('r nu taa: meget Mlgt. Df'r ~-.ar i/,()r" _ ul.'nd,.lj"l liit..)r,. - Van' aji:~jj:rhed,.r.;.t o, ~n int.f,., Dc"t. var no::m' 1"g kun JykJrWII fi;nkj.:n<i'etnf, ut faa rw'set Ømaa Mø:nKrJ~r:..f dd. aktive Str,f, OK drt var f UNIt, dn. Am,.ri"..an<:>r ni!,,,,g!im(rn op, al mt.n,'r na.am. til ml "'Ii1'k,.Jj~!it.;,rpruduktkrn af penicil Jim;l. :'Ihtt.,1-lff" ~Yl!!!,matjl<k'! Un,j(.rJW' ~"Jf1"r af d" 1"'-<lit!..! fjyrknln~m. tl)(lf't' u( Sk:mm"/;Jvflml"'n Miw,r fr.rr',law-f. paa dd.. m"rikltn~h Land},rugllil"pur' t.-mt.ntll.ltjl,(,raltjn' r J pr4n:, j IIIIMi/!'. lyc,.,. Jo;rlarinKl r atm. (r,r ~n a.m~ rlkhn~h til IWulil!'h. d M-Il dn:,lindulltrl, "K Ia& VI.Jt ~" yf~, for I Øj.,],likJt;,1. JI; 'If Am"nk1l,l,UJnk' M,:.-liriml!(flLrlJc, r Overordentlige For ansta Itninger. -<> Skarpskydning afholde;; umiddelbart syd f or " Kl. i-15 i ct UnØfb.g den 22. Omraade!'tfarl4J I... ' V.andet Sø, M t 1941 KJ. 7,.3G-ll,.30 i et T&rødag den 23. itlarl.$ og Fredag den 21., ar II Qmrøade umiddelljart Syd for Hl1nstcd,, 1 16,30 ed Skyde 2 " d :u h Dag I Tiden 0,.38 ti Ul Endvidere den 24. og......, ver go 00' øst derfra mraade fra ' Nord 8 20' øst til 57" 15' :-lord. 00 ' I...' rd o., Kit 1'- derfra tjl 670.,0 langll Lild Strand over HaMtcd ti I mø... r og H" 2{J' øst, d V t f T Vejen.samt Torsdag den 23. MartR 1944 Kl, 8,30 til 11 i et Omraa e es o fra Fa<ld<':TSbø! til SncjfJtrup. 944 POLITIAiESTEREN l 'fhlsted KØBSTAD :\1. V" den 21. Marts l,. E. BnL IJVer f;1t1\øke øroaa MtengdCl', Jf'T er u1jllltrækkejlgc til AnvcnddHe i l~ak' SIØ, m<:>n vi aroojdf>i" med fuld Kraft og haa./x;r al kunne nlul. HeHult.alf-r, l'lf'lv om \'1 cr Idatf! &vcr, at V~'jcn ~'r mf,gh 1,..'KVIl<Tlij{ Olf IanI{. Vi skul,!., )0 gl'mf' komm" sau vidt, at. <11'11.4', jf~g tør nn', bl!'n itig(' vidundf'rlig", LICijl'midd.'1 i ( n 'Jc.kl:.11 r t' r', \ I",bl UI\ 5000 for Yesuv, N e a p e l, Tirsdag. ~OOO Indbyggere fra to Landsbyer, der \'ar truet af Lavasiromme fra Ve SU\ i Udbrud, maatte i Aftes eva- kucrt?-s, Lavastrommen flyder t Dng med en liasti 12 Fod Vie: den 2 dikse1 ged ( Gaar' lersle kjær,, I V, og I } En~ er l V Ir E l' st", pm

19 , forsamling pftll H old 0 _ 23. nell 32. tru Kanind. re inden Jaa melde 06. iet e n. p ~:::,:~, Overordentl Poranstaltni SKARPSKYDNINQ Sidt: Il o, afholdet de n 2., Lordne den 2':', Marta 19'" KI. 8,JO til 16,30 Ira Lild.trand, li l og Klltmoller udover et halvclrkelfurmel SUQluraade med Centrum l 11Qn8red or en Rad[uI af Cl. 20 km. Politimesteren I Thl. ted Købatad ni, v., den 29. Maria I~". L arix. Byg gryn af Aaret, "n.. ', {hyl.odskø Byg Ir nu l Handel... Byg. Rismel (.kltrafi.. Byggryn) en D.llk.t... t CHR. HANSEN Sien- " Billedhugger Mø nav.j 8 0 Telefon 270 Aktieselskabet Th istod Dampmille

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Gui J 204 - Se fle guid bt.dk/plus b.dk/plus 0 sid SLÅ L NU! Og få rejs und Se bud Få rejs und INDHOLD: Få rejs und...4 Go bud... 6-7 Fik drømmefi spot... 8-0 PLUS udgives Blingske Media,

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj 1. vers I banken ligger tyve millioner, i Sørens lommer ligger ikke én. Der ligger kun en fløjte

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere