Personale (Juni 1991)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale (Juni 1991)"

Transkript

1 Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets komité Direktør Torkild Reedr? Funder* fnrmanrl Personale (Juni 1991) Museumsdirektør TTan«Ipnnpspn X.X.X. xxx^xxx^x Jxx.xX.XX^ Jx. r rx.^x.xx -, * *. xxx^x, xv^x XXXXXXXXX Vagtmester Kaj Orla Andersen Direktør Jens Fynbo Professor, dr.phil. Kristof Glamann Kaptajn A. Fischer Henrichsen Direktør Christen Hovgaard Underdirektør, kaptajn S.C. Nygaard Direktør, civiling. H.J. Esmann Olesen Grosserer, direktør Knud Olesen*, næstformand Rigsantikvar, professor, dr.phil. Olaf Olsen* Skibsreder Carl Rentz-Petersen Direktør Jørgen Skov* Viceadmiral S.S. Thostrup Underdirektør Anton Vognsen* Komiteens sekretær: Personalechef i Søfartsstyrelsen Johan Dennig-Madsen De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Museumsinspektør Hanne Poulsen Museumsinspektør Kåre Lauring Museumsforvalter Morten Kirketerp Nielsen Konserveringstekniker Mads Gulløv Skibteknisk konsulent Jes Kroman Bibliotekar Bert Blom Museumsassistent Erik Schou Andersen Museumsassistent Hanne Besser Sekretær - Stillingen ubesat Bogholder Kaya Hansen Fotograf Kirsten Jappe Receptionist Lone Knudsen Kristiansen Timelønnede kustoder: Ulrik Besser Per Hvid Christensen J. Steen Christiansen Lisbeth S. Kristensen Ellen M.H. Nielsen Thomas Plum Rengøringsassistent Birthe Klokker Rengøringsassistent Nina Simonsen 118

2 Handels- og Søfartsmuseet på Kronbon Beretning for året 1990 Størstedelen af 1990 blev præget af museets 75 års jubilæum, som for offentligheden indledtes, da H.M. Dronningen overværede åbningen af udstillingen, Søens folk i 75 år fredag den 1. juni. Den følgende weekend var tillige pinse, og her fejrede Træskibssammenslutningen (TS) museet ved at lade det årlige stævne foregå fra Helsingør Statshavn. Parallelt med forberedelserne til disse begivenheder var museet i første del af året engageret i sit hidtil største undervandsarkæologiske projekt, som havde til formål at dokumentere vragene af orlogsskibene "Gideon" og 'Josephat", der blev sænket ved Helsingør i 1617 og 1618 for at indgå i byens første egentlige havneanlæg. Blandt de mindre påagtede opgaver i 1990 kan nævnes forberedelsen af nye vedtægter og indføring af en ny kontoplan - begge foranledigede af overgangen til Kulturministeriets ressort og dernicxa Museumslovens uestemmelser. Jubilæumsåret blev også brugt til at se fremad, og Komiteen har derfor vedtaget en rammeplan for den samlede virksomhed indtil år Indsamling, undersøgelser og registrering DSB's arbejde med nye færgelejer syd for statshavnen i Helsingør og den hertil knyttede inddæmning af land til opmarchbåse berører Helsingør red, som siden Øresundstoldens indførelse har været en af de vigtigste ankerpladser i Nordvesteuropa. Hidtil ukendte kulturhistoriske levn på havbunden kunne derfor blive berørt af byggearbejderne, og for at undgå uhensigtsmæssige stop i arbejdet, udførte Handels- og Søfartsmuseet og Skov- og Naturstyrelsen en recognoscering af det berørte havbundsområde for DSB's regning. Hovedresultatet heraf blev en indkredsning af to vragkomplekser, hvor skriftlige kilder pegede mod, at det drejer sig om noget så usædvanligt som navngivne orlogsskibe, bygget i slutningen af 1500-årene. I 1617 og 18 blev de udtjente fartøjer "Gideon" og 'Josephat" sænket her for at indgå i Helsingørs første havneanlæg. DSB forstod betydningen af at dokumentere vragene, og i et fint samarbejde med såvel de ansvarlige ingeniører som den lokale overfartsledelse, gennemførtes i tiden indtil 1. juni en omfattende undersøgelse af vragenes udstrækning og Konstruktion. Den daglige icxj-else af projektet havde konserveringstekniker og dykker Mads Gulløv, og til opgaven knyttedes tillige et erhvervsdykkerfirma og medarbejdere fra Nationalmuseets Skibshistorisk Laboratorium. For at tilgodese det bedst mulige museale samvirke etableredes en styringsgruppe med repræsentanter fra Nationalmuseet, Orlogsmuseet, Helsingør Kommunes Museer samt Handels- og Søfartsmuseet. Til styringsgruppen knyttedes tillige en af landets eksperter på orlogsskibe fra perioden, Niels Probst. Resultater- 119

3 Enkelte tømmerstykker fra "Gideon" og 'Josephat" blev taget op for detailopmåling og udtagning af prøve til årringsbestemmelse. A few timbers from the "Gideon " and the "Josephat" were raised to be measured in detail and to be used. for determining age by means for annual rings. ne af undersøgelserne vil blive publicerede i museets Mari tema-serie. Den vedvarende tilvækst af arkivalier, fotografier og genstande, givet som gaver, er fortsat i jubilæumsåret, og museet skal endnu en gang takke alle herfor. Den samlede gaveliste følger efter beretningen. Museets bibliotek er ligeledes vokset og årets tilvækst blev 527 bd., hvoraf 253 er tilkommet som gaver, 143 bd. gennem bytteforbindelser og resten ved køb. Behovet for at forbedre og modernisere museets registreringsprocedurer gennem anvendelse af EDB har længe været erkendt, og takket være en række samtaler med kontorchef J. Kanstrup fra Ø.K. er opgaven nu blevet bedre beskrevet. Det næste skridt bliver at vurdere, om de eksisterende programmer udviklet til museumsbrug også kan anvendes af Handelsog Søfartsmuseet, og først derefter kan der tages stilling til behovet for anskaffelse af teknisk udstyr, efteruddannelse af medarbejdere og ekstra arbejdskraft til at gennemføre overførelsen af de tusindvis af oplysninger til det nye medium. På langt sigt vil der utvivlsomt kunne opnås en rationaliseringsgevinst, men i en overgangsperiode vil det blive påkrævet med ekstraordinær teknisk og økonomisk støtte. Bevanng Nyordning af museets magasiner har blandt andet givet bedre opbevaring af tekstiler, mens en stadigt mere påtrængende forbedring af lokalforhold for værksteder og magasiner fortsat afventer forsvarets udflytning af de sidste funktioner på Kronborg. Museets indsats for bevaring af kulturhistorisk værdifulde fartøjer gennem Skibsbevaringsfonden har sat de første synlige spor. 120

4 Sidst på året kunne Skibsbevaringsfonden give lånetilsagn på hver kr til bæltbåden "Dannebrog" af Middelfart og galeasen "Skibladner" af København. Der blev herved taget hul på den 3-årige bevilling til fonden på 3 x kr., som Folketingets finansudvalg har givet. Formidling Ved jubilæumsudstillingen SøensFolk i 75 årblev alle gode kræfter forenede for at præsentere en aktiv og engageret jubilar. En lang række virksomheder og institutioner bidrog med praktisk hjælp eller udlån af genstande, og medarbejdere fra Helsingør kommunes beskæftigelsesværksted opbyggede udstillingen. Hovedsigtet med denne hidtil største særudstilling var at give de besøgende mulighed for gennemsyn, lyd og lugt at opleve nogle af de afgørende ændringer af livet om bord i de forløbne 75 år. I jubilæumsåret afholdtes for første gang modelbådssejlads i Kronborgs voldgrav, hvor elever fra Rungsted Private Skole den 9. juni sejlede med selvbyggede fartøjer. De store og velkendte turistmål havde ikke noget godt besøgsår, en faktor som muligvis også påvirkede Handels- og Søfartsmuseets besøgstal, som blev (1989:69.915). I årets løb blev der afholdt omvisning for følgende grupper: Dansk-Hollandsk Selskab 28/4, International Datalogkongres 17/5, Søfartsstyrelsens personaleforening 23/5, Arbejdermuseets medarbejder 11/6, International Maritime Organization (IMO) 19/6, Rotary Helsingør 9/7, International Congress of Maritime Museums (ICMM) 25/8. Dertil har kolleger fra svenske museer i Handels-poolen været på studiebesøg den 6/3, og den 13/9 kom medarbejdere fra Søfartsmuseet i Tallin. Hans Jeppesen har afholdt foredrag eller givet oplæg til diskussion på Koldinghus 19/2, ved FDK's faglige orienteringsmøde 28-29/3 og Helsingør Kommunes Museers interne kursus 14/5. Med respekt for alle traditionsbestemte ceremonier navngiver gudmoderen, Johnna Hendriksen, museets jolle Johnna 2". With due respect for all ceremonies which aistom demands the boat 's godmothei; Johnna Hendriksen, names the museum 's dinghy "Johnna 2 ". 121

5 Dagens før dagen, hvor alt var pudset og parat. The day before the big day when everything was polished and ready. Sidst på året kunne museet udsende bind 4 i MARITEMA-skriftrække, hvor skibsfører Søren Thirslund og museumsinspektør C. Vebæk på grundlag af et spændende fund fra Nordboudgravningerne i Grønland har skrevet om vikingernes navigation. Redaktionsudvalget for årbogen har som vanligt bestået af Johnna Hendriksen, de to inspektører og direktøren, og de tre sidste har også leveret artikler. I festskrift til overinspektør Gunner Rasmussen (bd. 11 i Købstadmuseet Den Gamle Bys skriftrække), har Hanne Poulsen tillige publiceret "Handel og Søfart florere. Nogle tidligere Sydamerikafarere fra Århus". Organisation og samarbejde Hans Jeppesen har repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Museumsrådet for Frederiksborg Amt, Marinarkæoligisk referencegruppe (MARE), Dansk kulturhistorisk Museumsforening's (DKM) bestyrelse og Skibsbevaringsfondens bestyrelse. I DKM fratrådte han som formand ved årsmødet i november, og i Skibsbevaringsfonden er han fortsat formand. På ICMM's kongres blev Hans Jeppesen indvalgt i forretningsudvalget. Endelig er Hans Jeppesen af DKM udpeget til redaktionskomiteen for tidsskriftet Danske Museer. Kåre Lauring har repræsenteret museet i Landsudvalget for indsamling og bevaring af fotografier, og i Kontaktudvalget for Dansk Maritim historie- og samfundsforskning. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder og kurser: Søfartspuljemøde 20/3, Dansk Maritimhistorisk konference i Kbh /4, International Congres og Maritim Museums ICMM på Østersøen 26/8-4/9. 122

6 Årets personaleudflugt gik til Gilleleje Museum med efterfølgende middag på restaurant Gilleleje Havn den 24/9. Personale Den 31/3 fratrådte museets mangeårige og samvittighedsfulde kustode Sven Johannessen efter længere tids sygdom. I årets løb har museet haft følgende r^f^cl/ lyvxgv bes *-**{ f-i gelsesansatte: Arkitekt Finn Lenzing (13/8-10/3-90), ingeniør Richard de Fine Bunkeflod (27/ /6-90), ingeniør Ib K. Hansen (1/3-30/9-90), dekoratør Lars Madsen (2/1-1/8-90), kontorassistent Anne Marie Kanstrup (15/ /7-90), specialarbejder John Coveney (10/ /4-91) og specialarbejder Jesper Schimmel (okt /4-91). Økonomi Også i økonomisk henseende blev 1990 et usædvanligt år. Den store undervandsarkæologiske opgave for DSB forhøjede omsætningen med o. 1,4 mio. kr., og det hermed forbundne overhead bidrog til at finansiere de ekstraordinære udgifter i jubilæumsåret. Grundlaget for de ordinære indtægter er dog blevet svagere. Statens tilskud til kulturelle institutioner som museer stagnerer eller reduceres i disse år. For Handels- og Søfartsmuseet, hvor statstilskuddet er så væsentlig en del af indtægtsgrundlaget, vil kun små reduktioner straks mærkes. Det har således været nødvendigt at omlægge en del arbejdsopgaver ved museumssekretærens overgang til efterløn den , og utilli nm id til AAf^rp nlipcqf Fien lprliffp heltidsstilling som kustode er af sparehensyn konverteret til timelønnet medhjælp. Yderligere personalereduktioner vil dog næppe kunne undgå at påvirke aktivitetsniveauet. Museet må derfor søge at øge de øvrige indtægter. Her bragte jubilæumsåret desværre ikke godt nyt. I foråret meddelte Slots- og Ejendomsstyrelsen, at museets kioskvareudvalg kun må omfatte postkort og kopier, som gengiver museets egne objekter. Sidst på året modtog museet meddelelse om, at Slots- og Ejendomsstyrelsen for at øge sine indtægter fra 1991 ønskede en større del af billetindtægterne end hidtil fra besøgende, der vil se både Kronborg og Handelsog Søfartsmuseet. De ændrede vilkår må naturligvis vække bekymring, men først med udgangen af næste år kan virkningerne aflæses i tal. 123

7 Vedtægter for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 1 Museet, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. Museet modtager tilskud i henhold til museumslovens 13 og er underlagt de vilkår, der gælder for modtagelse af statstilskud. Handels- og Søfartsmuseet har til huse i lejede lokaler på Kronborg og tilstødende bygninger. Museets formål er at bidrage til bevaringen af den del af Danmarks kulturarv, der omfatter handel og søfart. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling og i samvirke med interesserede erhverv og organisationer belyser museet tilstande og forandringer i dansk handels- og søfartshistorie siden middelalderens slutning i såvel et nationalt som et internationalt perspektiv. 3 Lil dækning af de med museets drift forbundne udgifter, som ikke kan dækkes af forevisningsindtægter m.v, søges tilskud fra staten og fra anden side. 4 Museet ledes af en bestyrelse, et forretningsudvalg og en direktør..bestyrelsen uagør museets øverste leaeise og er som sådan ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af indtil 23 medlemmer, idet følgende institutioner anmodes om at udpege medlemmer: 1 medlem udpeges af Helsingør Byråd, 1 medlem udpeges af Slots- og Ejendomsstyrelsen, 1 medlem udpeges af Søfartsstyrelsen, 1 medlem udpeges af hver af følgende organisationer: D ot ri r~.^-i C I ^ <=y I I n f\ H c I r 1/ n tr> *n xx v K, L VJ.tXxl.5xVv. A A xxxvtv^jlox\.aili±livj±, Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Bilfærgernes Rederiforening, Rederiforeningen for Mindre Skibe, Skibsværftforeningen, Danmarks Skibsmæglerforening, Danmarks Skibsførerforening, Dansk Styrmandsforening, Maskinmestrenes Forening, Radiotelegrafistforeningen af 1917, Dansk Sø-Restaurations Forening, Dansk Skipperforening af 1942, Metal Søfart, Sømændenes Forbund, Lræskibssammenslutningen, Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Museets medarbejdere udpeger en medarbejderrepræsentant. 124

8 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab som repræsentanter for forskningsinstitutioner med tilknytning til handel og søfart. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen. Genvalg kan fmde sted. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv ved første møde, vælger en formand og en næstforn-.fr ofr IVxr.x-xxfrx-.iv-.o-r.n^UT^I^x- K ixil V^L lul i x.liniii:ouuvai!i u L-aLttLiiUx. txi formanden, næstformanden og yderligere 3 medlemmer. Valgene gælder for et år. Genvalg kan finde sted. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 6 Bestyrelsen godkender museets budget og regnskab. Regnskabet, der udfærdiges i henhold til de i Kulturministeriets bekendtgørelse OP" museer fastsatte bestemmelser, indsendes tillige med en årlig beretning om virksomhedens forløb til kulturministeriet efter at være revideret afen af bestyrelsen valgt revisor i henhold til Kulturministeriets revisionsinstruks. Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen afholder møde mindst een gang årligt til behandling af regnskab og beretning om det foregående års virksomhed, budget for det kommende år samt valg til forretningsudvalget. Møder afholdes i øvrigt efter formandens bestemmelse, eller når det begæres af 5 medlemmer. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, således at formandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende. Forretningsudvalget holder møde, så ofte forholdene kræver det, efter bestemmelse af formanden, eller såfremt 2 af udvalgets medlemmer begærer dette. I en dertil bestemt protokol indføres et kort referat af det på bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder passerede. 7 uljlyn,iot,ii cunmici ut <ajl3xx.ciaiucx liiuaccio u.irektør og fastsætter hans løn- og arbejdsvilkår. Direktøren deltager - uden stemmeret - i bestyrelsens og forretningsudvalgets møder, med mindre der behandles sager, som vedrører ham personligt. Bestyrelsen antager og afskediger - efter indstilling fra direktøren - museets inspektører og fastsætter deres løn- og arbejdsvilkår. Ansættelse og afskedigelse af funktionærer og anden medhjælp ved museet foretages af direktøren, for fast medhjælps vedkommende efter indhentet bemvndiorelse fra forretnings 1 -dvalget. Fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår sker efter samme regler som for statsansatte. Direktøren leder museets dasdiffe virksomhed under ansvar over for og tilsyn af bestyrelsen og forretningsudvalget. Budget og regnskab udarbejdes af direktøren og forelægges efter at være behandlet af forretningsudvalget for bestyrelsen. De nærmere forskrifter angående direktørens beføjelser med hensyn til nyanskaffelser m.v. fastsættes i tilslutning til, hvad der derom bestemmes ved direktørens ansættelse, af bestyrelsen. 125

9 9 Det påhviler direktøren at føre en inventarieprotokol over museets samlinger. 10 Museet skal have bestemte, forud bekendtgjorte åbningstider. 11 I tilfælde af museets ophør gælder de i Museumslovens 16 fastsatte bestemmelser, såfremt museets bestyrelse ikke har fået Kulturministeriets tilslutning til anden anbringelse eller anvendelse af museets samlinger. 12 Vedtægterne kan ændres ved beslutning af bestyrelsen med Kulturministeriets godkendelse. Som godkendt af Kulturministeriet den 10. juni,

10 Gaveliste for året 1990 Genstande, malerier og arkivalier Niels Bloch: En samling brochurer og fotos vedr. dansk færgefart. Hans Christensen: Gouache af jagt "Cathrine". Ellen Cramer: Tre bemalede ruder fra H/S "Slesvig". Baldur Edwins: 4 historiske prospekter over Reykjavik. Bjørn Egeberg. To håndskrevne sangbøger. Gunnar Elmue: Lodsflag fra lodseriet i Fakse Ladeplads. Farvandsvæsenet: Deponering af en lang række genstande fra Det Kongelige Danske Fyrog Vagervæsen. Farvandsdirektoratet: En dykkerdragt. Flådestation København: Bærbar VHF radio. Arne Skot tenborg Frederiksen: Køjetæppe brugtved Sønderborg Søfartsskole. Frederik Frederichsen: En samling skøder og bilbreve over solgte skibe. Troels Glud: To protokoller ført af skibsfører Carl Limschou, skonnertbrig "Venus". Grønlands Postvæsen: Fire førstedagskuverter. Inger Kirkeby Hansen: En køjesæk. Hans Harpøth: Model af S/S "Danmark". LG Hempel Skibsfarvefabrik A/S: Hempel Skibskalender Henning Henningsen: Fotokopi af lister over danske gravsteder på St. Thomas, er manuskript, et foto, en akvarel, et stik og en kopi af linjedåbsragekniv. Eva Holstein: Optegnelseshefte med landtoninger fra Christen Hougård: Regnskabsbog fra S/S "Island", S/S "Constantin", S/S "Arkansas", S/S "Moskov", et pas samt en billetmappe fra Skandinavien-Amerika Linjen. International Farvefabrik A/S: Fem labels til farvebøtter fra ca Ksenia Klenø: Tre fotoalbums, dias samt metalstereoskop. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning: En samling skibstegninger. Korsør Krigssejlers Veteranforening: Et indrammet billede samt en stander med flag. Svend A. Larsen: Medlemsbog fra Søfyrbødernes Forbund. Jens Mathiesen: En samling manuskripter vedr. familien Prior. Holger Munchaus: En vimpel fra "Georg Stage". Nesa A/S: En samling tegninger vedr. "Kabelfisken". Teddy Pedersen: Navnebræt: "De tretten søskende". Børge Petersen: Fire skibstegninger. Ole Poulsen: Toppen af rødmalet gasfyr. Karen Rasmussen: Dagbog fra en jordomrejse Claes Rechnitzer: Afskrift af opt. vedr. barken "Hamilla Mitchelfs stranding. Ole Steen: En sejldugspose til værktøj. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S: En lang række genstande og arkivalier dækkende Svitzers aktiviteter i perioden ca Svend V. Sølver: Gipsafstøbniiig af solkompas. Helle Sørensen: En række genstande vedr. navigation, stammende fra Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise. Ivar C. Weilbach Sf Co. A/S: Et blylod og nogle liner. Fotogaver: Svend Andersen: 2 stk. fotos af skoleskibet "København". Dragør-St. Magleby Bibliotek: 5 fotografier. Korsør Overfartsmuseum: Foto af S/S "O.B. Suhr". Erik Madsen: Foto af mandskab opstillet. Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise A/S: En 127

11 lang række fotografier vedr. selskabets virksomhed. Boggaver Bendt Andersen, Espergærde; Henning Andersen, Hauchs Samling, Sorø; Paul Bell, Korsør; Sigurd, Bennike, Hellerup; Palle Bræstrup, Holte; Lisa Bønlykke, Svendborg; Hans Christensen, Terndrup; Danmarks Skibsførerforening, København; Estonian Maritime Museum, Tallinn; P. Fage-Pedersen, Helsingør; Fritz Joachim Falk, Wyk auf Fohr; Flachs I/S, Holte; Frederik Frederichsen, Lyngby; Jacob Frederiksen, Nyborg; Hans Gregersen, Sæby; Grenaa-Hundested Linien A/S; Arne Gullander, Skjern, Ingeborg Hansen, Virum; Henning Henningsen, Helsingør; Arne Holm, Marinens Bibliotek, København; The Johnson Line, Stockholm; Erik Kromann, Jens Hansens Søfartsmuseum, Marstal; Jens Lorentzen, Humlebæk; Lund University Library, Lund; Lars Madsen, Kokkedal; Museo Arqueologico Y Etnografico, Tenerife; Gert Poulsen &f Per Bo Christensen, Ålborg; Hanne Poulsen, Espergærde; Christiane Ricou, Rolex, Geneve; Søren Thirslund, Humlebæk; Søren Thorsøe, Allerød; Dan Vind Venslev, Helsingør. 128

12 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Resultatopgørelse for året 1990 Balance pr. 31. december 1990 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre offentlige tilskud Rekvireret arbejde Refusion Tilskud fra Venneselskabet Private bidrag Diverse Bruttofortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter Bruttofortjeneste ved salg af fotos... Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Gager og lønninger Administrationsomkostninger Oplysningsvirksomhed Samlingen Kapacitetsomkostninger Resultat før hensættelser Hensættelser Aktiver Samlingen 1_ Anlægsaktiver 1 Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Forudbetalt tilskud 0 Kreditorer i øvrigt Gæld i alt Passiver i alt kr Nettoresultat kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 28. februar Ole Holm, statsaut. revisor Bjarne N Hansen, statsaut. revisor 129

13 Specifikation af private bidrag 1990 Kraks Legat Danmarks Rederiforening Den Danske Bank Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark Dampskibsselskabet Hafnia's Fond... J.C. Hempels Legatfond Velux Fonden Dampskibsselskabet Torm Hafnia, forsikringsselskab Kurt Abrahamsen & Co Hannibal Sanders Fond kr Gaven fra Velux Fonden er ydet med kr til udvikling af solkompasset og kr til Maritema nr. 4. Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Resultatopgørelse for året 1990 Renteindtægter Årets resultat kr Balance pr. 31. december 1990 Aktiver Handels- og Søfartsmuseet J. Friis-Pedersens Arv Likvide midler, Den Danske Bank Aktiver i alt kr Passiver Kapitalkonto: Saldo pr. 1. januar 1989 Årets resultat Passiver i alt kr De efter 1. januar 1991 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab. Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 28. februar Ole Holm, statsaut. revisor Bjarne N. Hansen, statsaut. revisor 130

14 Arkitekt J. Friis-Pedersens arv Resultatopgørelse for året 1990 Indtægter Renteindtægter Afdragsavancer Indtægter i alt Udgifter Revision Depotgebyr Kursregulering Omkostninger Årets resultat kr Balance pr. 31. december 1990 Aktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Mellemregninger Skyldige omkostninger Passiver i alt kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 28. februar Ole Holm, statsaut. revisor Bjarne N. Hansen, statsaut. revisor 131

15 [useets salgsartikler I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås: VI. Jørgen H.P. Barfod: Danmark-Norges handelsflåde (1967). Pris kr. 15,00. VII. Christian Nielsen: Danske Båd typer (1973), nu i 4. oplag. Pris kr. 225,00. XIII-XIV: Knud Klem: Skibsbyggeriet i Danmark og hertugdømmerne i 1700-årene. (1985). Forhandles i boghandelen. XVI. HansJ. Hansen: En tatovørs erindringer (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henningsen. (1988). Pris kr. 148,00. I serien Maritema: I. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. Fra oldtiden fil 1530 (1987) Pris kr. 95,00. II: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1988). Pris kr. 105,00. III: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. 1850=1988 (1989). Priskr. 125,00. IV. Søren Thirslund & CL. Vebæk: Vikingernes kompas årig pejlskive fundet i Grønland (1990). Priskr. 110,00. Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 25,00. Plakater Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hanseni Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. den nugældende moms. Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf: Postgiro:

16 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Bestyrelse pr. 1/91991 Borgmester Knud Axelsen Underdirektør Niels Kjeld Christensen Direktør Ole Friis Direktør, skibsreder Niels Hahn-Petersen Marinebibliotekar, kommandørkaptajn Arne Holm Museumsdirektør Hans Jeppesen, kasserer og sekretær Arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen x^evsstyisdlciti Museumsdirektør, dr.phil. Henning Henningsen Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Personale: Bibliotekar Bert Blom Beretning for Den årlige generalforsamling afholdtes onsdag den 21. august 1991 kl i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg. Ca. 70 medlemmer var mødt op, og forinden havde ca. 25 medlemmer deltaget i en uformel rundgang i udstillingen. Formanden, underdirektør Niels Kjeld Christensen, bød velkommen, og man gik derefter over til følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om selskabets virksomhed ) Regnskab ) Valg af bestyrelsesmedlemmer 5) Fastsættelse af kontingent 6) Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes 6, sidste sætning og 8 nr. 4. 7) Eventuelt ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard valgt til dirigent. ad 2. Niels Kjeld Christensen aflagde følgende beretning: Året stod i jubilæernes tegn. Først fyldte museet 75 år, siden kunne Venneselskabet fejre 50- årsdagen. Den officielle dato faldt i efterårsferien (d. 17/10), og festlighederne samledes derfor til den 1. november, hvor museets medarbejdere havde arrangeret en fortræffelig aften, der sluttede i den stemningsfulde kælder under Kronborgs sydfløj. Dagens festtale blev holdt af Venneselskabets æresmedlem, fhv. museumsdirektør Henning Henningsen, og tillige udnævntes endnu et æresmedlem, fhv. direktør Jens M. Barfoed, som i årene med indsigt og engagement har virket for Venneselskabet i bestyrelsen. Om året 1990/91 kan jeg i øvrigt berette, at bestyrelsen har afholdt 3 møder. Bestyrelsen 133

17 har endvidere henvendt sig til en række virksomheder og dermed sikret en tilgang af 15 nye firmamedlemskaber og 45 nye personlige medlemmer. Til trods herfor er det samlede medlemstal desværre faldet til pr. 1. juli 1991: 1160 (pr. 1. september 1990: 1244). Den hyppigste årsag til udmeldelser synes at være alder. I bestræbelserne på at vende den negative udvikling, har Veniieselskabet i samarbejde med museet nu fået udarbejdet en informationsbrochure, som udgives på engelsk og dansk. Jubilæumsaftenens fine forløb og gode tilslutning har også opmuntret til, at fortsætte med lignende medlemsaftener, hvorfor museets personale vil tilbyde halvårlige aftenarrangementer. Blandt de velkendte fordele ved medlemskab i vores Selskab er årbogen, som i jubilæumsåret er gået over til det nye format, der bl.a. giver langt bedre mulighed for at gengive gode illustrationer. Omlægningen har desværre belastet Venneselskabets økonomi, men redaktionsudvalget forsikrer, at det kun var et overgangsfænomen. Blandt medlemsfordelen skal jeg i øvrigt også erindre om, at vi har gratis adgang til Orlogsmuseet, hvis nyåbnede udstillinger i Købennilfn 1 ~*/9il fyi~^\r\ Xx^ oa.7^kx" x/~]4fx-x} T KovafiTln/vdo^r.f XICH'XJL X lx *SJ gxdl_x V^l OLVtclUlgx.. JL U ^ l L U U U U a i t l har Venneselskabet foruden årbogens udgivelse støttet museet med kr til erhvervelse af en privat samling kinesisk bestillingsporcelæn, kr til den omtalte fælles brochure og endelig kr til at udarbejde en videoproduktion om "Søens Folk". Til sidst vil jeg gerne nævne bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Hensigten med ændringsforslaget er blot at give bestyrelsen fleksibilitet i deres bestræbelser på at minimere driftsomkostningerne i Selskabet. Til sidst skal jeg på bestyrelsens vegne rette en varm tak til Venneselskabets venner, til pressen, til slotsforvaltningen for lån af Erik af Pommerns kammer i dag og sydfløjens kælder ved jubilæumsarrangementet og ikke mindst til museets medarbejdere. En særlig hilsen skal der gå til Hanne Besser, som nu er under sejl på vej til Vestindien med sin mand. Hanne Besser har fået i års orlov, og i hendes fravær fungerer museets bibliotekar Bert Blom som Venneselskabets sekretær. Derefter gav Niels Kjeld Christensen ordet til Hans Jeppesen, der supplerede formandens beretning med en orientering om museets arbejde dels om noget der er gjort, og dels om noget museet gerne vil arbejde videre med: Der er Maritema-serien, der takket være International Farvefabrik A/S og - nu sidst for det fjerde binds vedkommende - Veluxfonden har kunnet realiseres. r\^+ r^xv^x^ i r, i.x^ U;,-,A i,~l x 7^xx,^ ^ ui: -L»V^L iciall picixljiagia^ uiilxx ak<al V<3~x O t i l puujljcering af "DSB-udgravningerne", fundet og udgravningen af Chr. IVs skibe "Gideon" og 'Josephat", der i sin tid var blevet sænket for at indgå i et havneanlæg. Så er der Skibsbevaringsfonden, der takket være en bevilling på i alt 1,2 mio. kr. over tre år har Kunnet iaele penge Uu to gange, ucløbene er små, men bare det at vi er kommet i gang betyder en støtte til sagen. Det er absurd, at de bevaringsværdige skibe ikke er fredede i lighed med bygninger. Kun hvis de har ligget på havbunden i 100 år, er de at betragte som fortidsminder. Et andet projekt er kun på "snakkeplan". Vi forsøger at indkredse muligheden for - i fællesskab med byens museer - at erhverve en ejendom. Strandgade 21. Det er en skibsklarerers gård med en velbevaret skibsprovianteringsfor- 134

18 retning i stuen. Museet vil gerne genoplive skibsprovianteringsforretningen som butik, hvorfra der skulle sælges gedigne ting, og vi tænker os et vareudvalg fra tiden før første verdenskrig. En mulighed for finansiering vil være, at en sponsor køber ejendommen og forærer os butikken. Og så er der den nye søfartshistorie, et ønske, vi har nævnt f rå v. Nu ser det ud til ot uii.ro >nv-iro_ lighed. Der er etableret et samarbejde med forskere på universiteterne i Odense og i København, og serien er nu planlagt til at rumme 7 bind i stedet for de 4, som museet oprindelig havde planlagt. Til sidst noget nedslående. Det er museets økonomi. Den synes rimelig i år, men fremover vil vilkårene være ringere, idet slottets myndigheder har ønsket at få en større andel af fællesbilletten. Sammenholdt med at de statslige tilskud i disse år reduceres, ser det alvorligt ud for museet, der i værste fald har en udflytning som eneste mulighed. Der var ingen bemærkninger til de to beretninger, og de godkendtes med akklamation. ad 3. Hans Jeppesen gennemgik de omdelte regnskaber, der viste et dårligt resultat for Venneselskabet, hvilket bl.a. jubilæumsbogen - som omtalt i NKC.'s beretning - har været medvirkende til. I en kommentar til regnskabet blev der givet udtryk for, at man håbede revisionsudgiften ville blive bragt ned. Derpå blev regnskabet godkendt. ad 4. På valg til bestyrelsen var i henhold til 5 - Niels Kjeld Christensen, Arne Holm og Niels Hahn-Petersen. Alle var villige til genvalg og blev valgt med akklamation. ad 5. Hverken medlemmer eller bestyrelsen havde forslag til en forhøjelse af kontingentet, der derfor fortsat er 140 kr. + porto for personlige medlemmer og kr. + porto for firmaer. ad 6. Dirigenten fastslog, at der ikke var mødt de tilstrækkelige trefjerdedele af medlemsskax-q,-. t-u ^t, m J f n A f U x,. l C l. J xtxji ui cit vtxj-lcigl u.t,n di ucatyiciacii iwcmdcuc vedtægtsændring, hvorfor den lovlige varslede ekstraordinære generalforsamling blev indkaldt. ad 7. Under dette punkt rejste Finn Hendil, Philips Danmark, sig og overrakte Hans Jeppesen en gave til museet, et stk. A P Navigator, Model Den er fra den første produktionsserie og åbnede dengang en ny verden for mindre skibe og lystsejlere i Europa med hensyn til radionavifation. AP'eren benytter deccasi^nal^r d<=r pr-, ~ ~,~~ ~AAy ^^^.^ ^. ^.^.i^. Afc^XXX X^X, XXX^ X X specielle radiosignaler til maritim radionavigation. Med fremkomsten af mikroprocessoren blev det muligt at oversætte disse radiosignaler til bredde og længde. Hans Jeppesen takkede familien Hendil mange gange for den meget kærkomne gave. Et par af vennerne fremkom med forslås? til hvervning af nye medlemmer. Forslagene gik dels ud på at medsende ekstra girokort til vennerne og dels at forsyne den nye folder med et girokort. Begge dele var blevet prøvet før uden synligt resultat, sagde Hans Jeppesen, men den nye folder, der er lavet i samarbejde mellem museet og Venneselskabet bliver snart sendt ud. Og man overvejer stadig, hvordan hvervningen af nye medlemmer bedst kan fremmes. Efter et beskedent traktement afholdt man den varslede ekstraordinære generalforsam- 135

19 visor var Bjarne N. Hansen. Der var ingen an- dre forslag, og Bjarne Hansen blev derpå valgt med akklamation, Som afslutning på generalforsamlingen beret tede fhv. skibsfører Søren Thirslund levende og morsomt om episoder i sit lange og begiven- hedsrige liv til søs. ling, hvortil Erik Buch Vestergaard blev valgt som dirigent. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes 6, sidste sætning, blev forelagt forsamlingen med en ændring, idet ordet "registreret" ønskedes udeladt. Herefter blev de to ændringsforslag vedtaget ved håndsoprækning. Bestyrelsens forslag til re- 136

20 Nytilkomne medlemmer Andersen, Eigil, 2000 København F. Andersen, Jørgen, 2900 Hellerup. Andersen, Leif, 3140 Ålsgårde. Andersen, Poul, 3140 Ålsgårde. Ballemar ApS, 2950 Vedbæk. Berg, Anders, 2730 Herlev. Berg, Keld, 2750 Ballerup. BornholmsTrafikken, 3700 Rønne. BP. Marine, 2300 København S. Brunse, Niels, 2300 København S. Burchardi, Henrik, 3000 Helsingør. Christensen, Bjarne, 2180 Solrød Strand. Dannebrog, Holdingselskab, 2960 Rungsted Kyst. Dansk Styrmandsforening, 1050 Kbhvn. K. Ebbesen, Niels-Erik, 7000 Fredericia. Funder, Thorkild Reedtz, 3480 Fredensborg. Hansen, Børge, 9210 Aalborg. Hansen, Børge R Hvidovre. Hempel, International A/S, 1007 Kbhvn. K. Ingemann, Vagn, 2650 Hvidovre. Jensen, Ib, 4220 Korsør. Jensen, Jens Falk, Finspång, Sverige. Johansen, Bjarne, 2300 København S. Jørgensen, K.B., 3210 Vejby. Jørgensen, Niels, 2840 Holte. Kjær, Niels, 2100 København 0. Kolding, H., 6700 Esbjerg. Kristensen, K. Lundgård, 2720 Vanløse. Kroon, Anders, Malmø. Larsen, Stephan, 4220 Korsør. Loug, Jørgen, 1253 København K. Lund, Tove, 3630 Jægerspris. Lyngsø Marine A/S, 2970 Hørsholm. Mikkelsen, Uffe, 2970 Hørsholm. Møller, Victor, 4900 Nakskov. Nielsen, Ove, 4534 Hørve. Nielsen, Svend, 5000 Odense. Norden, D/S, 1256 København K. Nyberg, Ralph, Alvången, Sverige. Nørskov-Lauritsen, Ole, 3460 Birkerød. Olsen, Ejvin, 4990 Sakskøbing. Pedersen, Henrik, 3390 Hundested. Pedersen, Jørgen, 2730 Herlev. Pedersen, Keld, 4300 Holbæk. Sand, Chr., 2670 Greve. Sehested, Steen, 2200 København N. Sigma Coating A/S, 4600 Køge. Steensen, Steen, 2820 Gentofte. Svanum, Philip, 2100 København 0. Teilmann, Mads, 5471 Søndersø. Teisen, Gudrun, 3100 Hornbæk. Thomsen, Jørgen, 3000 Helsingør. Thomsen, Klaus, 2635 Ishøj. Thorsen, Elisabeth, 3000 Helsingør. Thykier, Claus, 2630 Tåstrup. Torm A/S, Dampskibsselskab, 2100 København 0. Weilbach, Iver C. & Co. A/S 1253 København K. Wiencken, Poul, 1820 Frederiksberg C. Winther, Susan, 3460 Birkerød. Øby Catering, 2860 Søborg. 137

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag, den 3. marts 2015 kl. 18.00 i Madkunsten med følgende dagsorden:

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag, den 3. marts 2015 kl. 18.00 i Madkunsten med følgende dagsorden: NYKØBING SJÆLLANDS ERHVERVSFORENING Til medlemmerne! Nykøbing Sjælland, den 15.02.2015 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag, den 3. marts 2015 kl. 18.00 i Madkunsten med følgende dagsorden:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond

Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond Navn og hjemsted Fondens navn er Astrid og H.K. Olsens Fond, oprettet i henhold til testamente fra afdøde ægtefæller, landbrugskonsulent Hans Kristian Olsen og Astrid

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Personale (Juni 1993)

Personale (Juni 1993) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere