Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. B207.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. B207.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge"

Transkript

1 Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. B07.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge

2 Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer 339 Plannavn / -titel Lokalplanforslag B07.1 Plannummer B07.1 Anvendelse Boligområde tæt/lav og åben/lav (Eventuelt flere anvendelser kan angives. Det anbefales at benytte anvendelseskategorier defineret i datamodellen PlanDK Planområde (fx, stednavn) Gislinge Plantype. Angiv type: Lokalplan: 1. Forslag til lokalplan. Vedtaget lokalplan 3. Forslag til tillæg til lokalplan 4. Vedtaget tillæg til lokalplan 5. Kommuneplantillæg kun for lokalplanområdet Dato for start på offentlighedsperiode. juni 004 Dato for afslutning af offentlighedsperiode 30.juni 004 Dato for vedtagelse 5. maj 004 1

3 Indledning Med en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering og udformning af bebyggelse og materialer Bevaring af bygninger og landskabstræk Sikring af friarealer Fællesanlæg Lovgrundlaget for en lokalplan er lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 000). Efter loven har en kommunalbestyrelse pligt til at udarbejde en lokalplan inden en større udstykning begyndes, eller inden større bygge- eller anlægsarbejder, herunder større nedrivninger, sættes i gang. Meningen med lokalplanpligten er at sikre større sammenhæng i planlægningen samt at sikre borgernes kendskab til og deltagelse i planlægningen. Kommunen skal fremlægge et lokalplanforslag i mindst 8 uger, så der er mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, som kommunalbestyrelsen kan tage stilling til inden planen vedtages endeligt. Lokalplaner udarbejdes inden for rammerne af kommunens overordnede planlægning, dvs. kommuneplanen. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplanen kan kun påklages med hensyn til retslige spørgsmål, dvs. at der kan klages til naturklagenævnet, hvis kommunalbestyrelsen ikke har haft lovhjemmel til at vedtage planen og dens indhold. Lokalplan B07.1 er udarbejdet af Beco Huse ApS i samarbejde med Svinninge kommune.

4 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indholdsfortegnelse 3 Redegørelse 4 1. Indledning og formål 4. Området 4 3. Områdets og omgivelsernes hidtidige planlægning 4 4. Lokalplanens ide og indhold i hovedtræk 4 5. Planmæssige forudsætninger 4 6. Tilladelser fra andre myndigheder 5 7 Gennemførelse af lokalplanen 6 8. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 6 9. Lokalplanens retsvirkninger 6 Lokalplanens bestemmelser 8 1 Lokalplanens formål 8 Område og zonestatus 8 3 Områdets anvendelse 8 4 Udstykning 8 5 Vej og parkeringsforhold 8 6 Bebyggelsens omfang, placering og udformning 9 7 Tekniske anlæg m.v. 9 8 Udformning, anvendelse m.v. af ubebyggede arealer 10 9 Afskærmning Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening 11 1 Servitutter Tilsyn og dispensation Vedtagelsespåtegning 13 Kortbilag 1. Lokalplanens område. Retningsgivende bebyggelsesplan for delområde I og udstykningsplan for delområde II 3. Vedligeholdelsesplan 4. Overførelse af lokalplanområde 5. Principsnit af sti- og vejprofil 3

5 Redegørelse 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen i Svinninge kommune har besluttet at udarbejde lokalplan for matr.nr. a, 5r og 3z Gislinge by, Gislinge. Baggrunden er et ønske om at kunne bebygge og udstykke området. Området ligger i byzone. I dag er matr. nr. 3z og 5-r en grønning. Matr. nr. er en nedlagt landbrugsejendom med et jordstykke på hver side af bygningen... Området Lokalplanen omfatter matr.nr. a, 5r og 3z Gislinge by, Gislinge. 3. Områdets og omgivelsernes hidtidige planlægning Lokalplanens område ligger i byzone inden for kommuneplanens rammeområde B07 En del af det sydlige lokalplanområde ligger i kommunenplanens rammeområde C01 samt i lokalplanområde 4.1. Grænserne for lokalplan 4.1 og kommuneplanramme C01 ændres sideløbende med fremlæggelsen af lokalplan B07.1 jf. kortbilag 4 4. LOKALPLANENS IDE OG INDHOLD I HOVEDTRÆK I udformning af lokalplanen er lagt vægt på at etablere et boligområde af enkel, høj kvalitet, med sin egen karakter. Som bindinger for områdets planløsning er der lagt vægt på at respektere og indpasse veje og stier til skolen, institutioner, hallen og kirken som ligge i nærområdet. Lokalplanen opdeles i delområder: Delområde I Delområde II Område til Tæt/lav bebyggelse Område til 6 boliger 1 plan eller 1½ plan 5. PLANMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER Trafikforhold Området får vejadgang til Sandbyvej. Der anlægges en ny fællesvej. Der sikres 1 parkeringsplads på hver parcel. Biler med totalvægt på over 3500 kg., må ikke parkere i området 4

6 Når området er fuldt udbygget vil der være direkte sti forbindelse til skolen og til kirken igennem fællesarealet. Der vil derfor være en maksimal sikkerhed og tryghed for de lette trafikanter i deres færden i området og adgang til de omliggende faciliteter. Teknisk forsyning Området vandforsynes fra Gislinge vandværk. Området energiforsynes fra NVE og DONG. Området skal forsynet med fællesantenne eller kabelnet. Området er omfattet af kommunens spildevandsplan, og kloak sluttes til det offentlige kloaknet. Affald skal bortskaffes efter Svinninge kommunes regulativer. Kirkeomgivelser I 1986 blev der udarbejdet et idéoplæg til sikring og pleje af omgivelserne til Gislinge Kirke. Lokalplanområdets delområde II ligger foran en af de bedste indbliksmuligheder til kirken. Bygningshøjde og beplantning er derfor holdt på et beskedent niveau specielt i lokalplanens delområde II jf. lokalplanens 6.4 og 9. Lokalplanens område ligger inden for et kirkeomgivelsesområde jf. regionplanen. Den nye bebyggelse ligger lavt og flere steder under den nuværende bygningsmasse, så bebyggelse ikke forstyrrer kigget mod kirken. Fællesarealer. Fællesarealer skal beplantes med græs og enkeltstående træer. Den lille skov mod kirken indgår i fællesarealet. Fællesarealerne vil blive overdraget til grundejerforeningen for begge delområder. Fællesarealerne omfatter veje, stier, belysning og friarealer ( lille skov). I lokalplanområdet må kun drives mindre ikke generede liberale erhverv, fx arkitekt, frisør, hjemmearbejdsplads osv. 6. Tilladelser fra andre myndigheder Inden lokalplanen kan gennemføres, skal der indhentes tilladelser efter følgende love: Vejlovens mht. vejtilslutninger til Sandbyvej. Vejmyndigheden er Svinninge Kommune Byggeloven mht. opførelse af byggeri Byggemyndigheden er Svinninge Kommune Efter museumslovens 6 og 36a, skal byggeri standses, og det lokale kulturhistoriske museum underrettes, hvis der sker fund af fortidsminder. Fundet skal anmeldes til rigsantikvaren. Efter Færdselsloven om skilte, lys, opslag m.v. herunder hastighedsregulerende skilte. Holbæk Politi er politimyndighed Servitutter, - påtaleberettigede jf. servitutter om byggelinier og forsynings-ledninger skal høres. Efter 71 i lov om forurenet jord skal arbejdet standses, hvis der ved bygge- og anlægsarbejder konstateres en forurening af jorden. Jf. lovens 71 stk. kan arbejdet genoptages efter 4 uger, eller når amtet har taget stilling til, om der skal sættes vilkår herfor. 5

7 7. Gennemførelse Lokalplanen I delområde I vil der blive bygget ca. 18 andelsboliger med opstart medio 004. I del område II vil der i slutningen af 004 kunne byggemodnes 8. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endelig vedtaget og offentligt bekendtgjort af kommunalbestyrelsen må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder kun fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst et år efter offentliggørelsen. 9. Lokalplanens retsvirkninger Før planens endelige vedtagelse: Indtil forslaget er endelig vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud med udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan forsætte som hidtil. Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må lokalplanområdet ikke benyttes, på en måde der skaber risiko for en foregribelse af planens endelige indhold jf. planlovens 17, stk. 1. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Efter planens endelig vedtagelse: Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Dispensation: Kommunalbestyrelsen kan, normalt efter en forudgående naboorientering, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres med en ny lokalplan. Ekspropriation: 6

8 Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Servitutter: Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.) Ovenstående afsnit skal ikke nødvendigvis med 7

9 Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 1.1 at fastlægge områdets anvendelse til boligbebyggelse 1. at fastlægge en overordnet beplantningsplan 1.3 at fastlægge udformning og placering af veje og stier 1.4 at fastlægge placeringen af bebyggelsen i delområde I ( kortbilag 3 ) 1.5 at fastlægge placeringen af grunde i delområde II ( kortbilag 3 ) Område og zonestatus.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 3z, 5r a Gislinge by, Gislinge, samt alle parceller der efter lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes fra disse ejendomme.. Med vedtagelsen af lokalplan B07.1 overgår en del af lokalplan 4.1 til lokalplanområdet som vist på kortbilag 4. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde II må kun anvendes til åben/lav parcelhusbebyggelse i 1 eller 1½ plan (se kortbilag 1 og ) 3. Delområde 1 må kun benyttes til tæt-lav bebyggelse i et plan (se kortbilag 1 og ) 3.3 Indenfor boligområdet kan der drives mindre ikke generende enkeltmandvirksomhed fx revisor, arkitekt, advokat, frisør og skærmarbejde ( hjemmearbejdsplads ). 3.4 Virksomheder jf. 3.3 skal kunne drives inden for rammerne af eksisterende beboelse og der må ikke være udendørs oplag i forbindelse med virksomheden. Ejendommen og dens omgivelser må ikke miste karakteren af beboelse. 3.5 Parkering til erhverv jf. 3.3 skal holdes på egen ejendom. 4 Udstykning 4.1 Udstykning i delområde II skal være i overensstemmelse med udstykningsplan jf. kortbilag nr.. 4. Ved udstykning af parceller i delområde II skal arealet være på ca. 700 m eller derover, i princippet som vist på kortbilag nr.. 5 Vej, stier og parkeringsforhold 5.1 Veje og stier udlægges som privat fællesvej og -sti 5. Adgang til boligerne skal ske ad ny vej som vist på kortbilag. Vej udlægges som asfaltvej i en bredde af 4 meter med græsrabatter på 75 cm i begge sider, jf. kortbilag 3 8

10 5.3 Der sikres 1 parkeringsplads på hver parcelhusgrund i delområde II og 1 parkeringsplads pr. bolig i delområde I jf. kortbilag Der må ikke i lokalplanområdet ske parkering af motorkøretøjer med en totalvægt over 3500 kg. i et tidsrum over timer. Forbudet gælder såvel på fællesområder og på private parceller. 5.5 Der etableres en sti til brandvej på skolens fælles areal og gennem lille skov til kirkegård jf. kortbilag 5.6 Der udlægges areal i en bredde af mindst 5,5 meter til anlæg af vejene, med en placering som vist på kortbilag nr.. Vejene anlægges med fartdæmpning ( max 30 km/h) med en kørebanebredde på 4,5 meter og 0,5 meter græsrabatter i begge sider, hvor eventuel belysning placeres. Se vejprofil kortbilag 3. Hastighedsregulering på 30 km/h kunne tænkes ske i sammenhæng med fysiske reguleringer fx bump, indsnævringer eller lignende. 6 Bebyggelsens omfang, placering og udformning. 6.1 Bebyggelsen i delområde I skal holdes inden for de angivne byggefelter jf. kortbilag 6. Bebyggelsesprocenten må max. være 5% (i delområde II) og 35% i delområde I 6.3 Bebyggelsen i delområde II kan opførelse i 1 eller 1½ plan med sadeltag og en taghældning på 45 grader. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 6.4 Bebyggelsen i delområde I skal opføres i 1 plan med sadeltag og en taghældning på 30 grader. Bebyggelseshøjde må ikke overstige 6 m, målt efter reglerne i bygningsrelemetet. 6.5 Til tagmateriale må anvendes teglsten, betontagsten, tagpap samt bølgeplader. Garager og udhuse kan udføres med vandret tag, med fx tagpap eller plastplader. 6.6 Bebyggelse til beboelse skal opføres i teglsten og fremstræde skuret, pudset eller i blank mur eller af træ. Huse af træ skal fremstå i jordfarver eller disses blanding med sort og hvid. 6.7 Skiltning ved de enkelte bebyggelser må ikke være større end 0, m eller placeret højere end 1 meter over terræn. Til skiltning på ikke anvendes blanke, lysnede eller reflekterende materialer. 7 Tekniske anlæg m.v 7.1 Tekniske anlæg, herunder installationsskabe skal placeres, udformes og afskærmes så de syner mindst muligt. 7. Elledninger og ledninger til fællesantenne skal føres som jordkabler 7.3. Området skal forsynes med kabel tv eller fællesantenne. 7.4 Private Antenner skal opsættes så den øverste kant ikke er placeret højere end 180 cm over terræn og ikke er synlige fra vejen. 7.5 Renovationsstativer skal anbringes inden for eventuelle byggelinier og i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. 7.6 Etablering af solfangeranlæg og lignende skal tilpasses bebyggelsens arkitektur. 9

11 7.7 Ved bebyggelsen skal der tages hensyn til transformerstationen på matr. 5r. 7.8 Området skal vandforsynes fra alment vandværk 7.9 Regn- og spildevand skal tilsluttes offentlig kloak 7.10 Opvarmning skal ske med naturgas 7.11 Der kan dispenseres fra pligten om naturgastilslutning, hvis der anvendes anden form for miljøvenlig opvarmning eller hvis der bygges 0-energihuse 7.1 Vejbelysning skal være lav parkbelysning max. højde på 3 meter 8 Udformning, anvendelse m.v. af ubebyggede arealer 8.1 De ubebyggede arealer skal ved befæstelse, hegning, beplantning og græsdækning gives et ordentlig udseende og må ikke anvendes til nogen form for oplagring udover mindre oplag af brænde og haveaffald til kompost. 8. Arealer mellem vejskel og skel skal tilsås med græs og fremstå som samlet græsklædt grønning, med enkelte fritstående træer og trægrupper. 8.3 Inden for området må kun parkeres indregistrerede køretøjer op til 3500 kg. 8.4 Inden for området må campingvogne kun opstilles kortvarigt i sommerhalvåret og ikke fra 1. oktober til 31 marts. Eventuel opstilling skal ske på egen grund. 8.5 Lystbåde og andre fartøjer med en længde over 5 meter må ikke sættes inden for lokalplanområdet. 9 Afskærmning 9.1 Langs skel til vejene skal der plantes hæk af bøg, liguster eller ligende. Mod vej og sti skal beplantning holdes i en afstand af mindst 30 cm. 9. Hækkens højde må ikke overstige 1,80 meter målt fra terræn. I åbninger mod kirken må højden ikke overstige 1,5 meter. Træer i åbningerne mod kirken ( del område ) må ikke overstige en højde på 3 meter og skal være enkeltstående. 9.3 Afskærmning mellem de enkelte parceller skal være hækbeplantning. (De enkelte parceller skal adskilles med hække.) 9.4 Hække jf. 9.3 kan suppleres med et trådhegn. 9.5 Grundejerforeningen skal vedligeholde vejarealer og fortovsarealer. 10 Forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug 10.1 Stianlæg jf. 5.5 skal være etableret senest ved byggemodningen af delområde II 10. Ny bebyggelse skal tilsluttes alment vandværk jf Ny bebyggelse skal til sluttes offentlig kloak jf

12 10.4 Ny bebyggelse skal opvarmes jf og Ny bebyggelse skal tilsluttes fællesantenne eller kabelnet jf Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplan området. Grundejerforeningen skal oprettes på udstykkers foranledning tidligst muligt og senest når 75 % af parcellerne er afhændet. 11. Foreningen skal sørge for vedligeholdelsen af vej-, sti- og parkeringsanlæg samt grønne områder jf. kortbilag 3. Grundejerforeningen skal sørge for drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg Vedtægterne til grundejerforeningen, som oprettes jf. 11.1, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 1 Servitutter Nedenstående servitutter er gældende: Matr. nr. 5r, Gislinge By, Gislinge Dok om transformerstation / anlæg mv. 948 højspænding mv. Ad. 001 Lokalplan respekterer servitutten omhandlende NVE Dok om forsynings- / afløbsledninger mv. Ikke til 5715 hinder for prioritering Matr. nr. a, Gislinge By, Gislinge Ad 00 Lokalplan respekterer servitutten omhandlende NVE Oldtidsminder er forbeholdt det offentlige, Vedr A Ad 001 Lokalplan respekterer servitutten Dok om fri oversigt over et nærm betegnet Aktnr: K areal, Vedr A Ad 00 Lokalplan respekterer servitutten, omhandlende areal (trekant 15 x 45 m) mod Sandbyvej og matr.nr. 53 c og 53 e Dok om færdselsret mv. Vedr. A 773 Matr. nr. 3z, Gislinge By, Gislinge Ad 003 Lokalplan respekterer servitutten, omhandlende vej mellem matr. a og 5 r, vejen indgår i lokalplanen Oldtidsminder er forbeholdt det offentlig Aktnr: AE 46 11

13 Dok om vej mv Ad 001 Lokalplan respekterer servitutten Ad 00 Lokalplan respekterer servitutten Dok om færdselsret mv Anmærkning: Retsanm Ad 003 Deklarationen ligger udenfor lokalplanområdet Lokalplan nr. 4.1Aktnr: AE Ad 004 Del af 3 z overføres fra lokalplan Dok om transformerstation / anlæg mv ikke til hinder for prioritering Ad 005 Lokalplan respekterer servitutten omhandlende NVE Dok om forsynings- / afløbsledning mv., ikke 5715 til hinder for prioritering Ad 006 Lokalplan respekterer servitutten omhandlende NVE Dok om færdselsret mv 1783 Ad 007 Deklarationen ligger udenfor lokalplanområdet Dok om færdselsret mv.aktnr. AE 46 Ad 008 Lokalplan respekterer servitutten omhandlende vej mellem a og 3 z Lejekontrakt med Gislinge Rideklub ang. Leje 311 af et areal. Vedvarer foreløbig indtil 31/1 03. Ad 009 Servitutter aflyses med lokalplanens vedtagelse Lejekontrakt med FDF, Gislinge Kreds ang. 31 leje af et areal i perioden 1/ og vedvarer foreløbig indtil 31/1 07 Anmærkninger: f Ad 010 Denne lejekontrakt omhandler et område, som ligger udenfor lokalpla nområdet. Lokalplan 4.1 ophæves for en del af matr.nr. 3 z, når lokalplan B07.1 vedtages. Lokalplan 4.1 påtegnes med ændringen når lokalplan B07.1 vedtages. 1

14

15 3f 5f 5p 5c Sandbyvej 5h 5e 5l 5v 5y 5x 5t 5m 5i 3æ 3y 3k 69b 53d 53c 53e delområde I a 5r delområde I 5q 5o 5s 5k 5g 3c 3ad delområde II 3ab 3a 3t 118 3z 3aa Kirkevej (Gis) Signatur: Byzonegrænse Lokalplangrænse Delområde Grænse for udlagt vej LOKALPLAN B07.1 Kortbilag 1 Matrikelkort med lokalplanområde Del af a, del af 3z og 5r Gislinge By, Gislinge 0 40 m 80 m initialer: bwf dato: mål: 1:000

16 Bump Kortbilag 1 1 Bump Vej - 5,5 m Vej - 5,5 m Note: 1. Boliger på 79 m. Boliger på 64 m 1 1 Vej - 5,5 m Grund nr. 1 Grund nr. 4 3 ab Grund nr. Grund nr. 5 Sti,5 meter Fællesareal ( lille skov ) Grund nr. 3 Grund nr. 6 Sti til skolen 3 aa Eksis. brandvej Skolen Sag: Matr. nr. a, 3 z & 5 r / Gislinge by, Gislinge Beliggende: Sandbyvej 13, 453 Gislinge Mål: 1:1000 PDF created with pdffactory Pro trial version Udstykningspla Dato: 7. maj 004 Ingeniørfirmaet Jensen & Partner ApS

17 Kortbilag 3 Bump Bump Vej - 5,5 m Vej - 5,5 m Note: De skraveret områder markere det areal som grundejerforeningen skal vedligholde. Vej - 5,5 m Grund nr. 1 Grund nr. 4 3 ab Grund nr. Grund nr. 5 Sti,5 meter Fællesareal ( lille skov ) Grund nr. 3 Grund nr. 6 3 aa Sti til skolen Sag: Matr. nr. a, 3 z & 5 r / Gislinge by, Gislinge Beliggende: Sandbyvej 13, 453 Gislinge Mål: 1:1000 Vedligeholdelsesplan Dato: 7. maj 004 Ingeniørfirmaet Jensen & Partner ApS PDF created with pdffactory Pro trial version

18 Kortbilag 4 Bump Bump Vej - 5,5 m Vej - 5,5 m Vej - 5,5 m Grund nr. 1 Grund nr. 4 3 ab Grund nr. Grund nr. 5 Sti,5 meter 1 meter bredt område, tilhørende lokalplan 4.1 Note: Grund nr. 3 Grund nr. 6 De skraveret område markere det areal som overføres fra lokalplan 4.1 til lokalplan B aa Sti til skolen Sag: Matr. nr. a, 3 z & 5 r / Gislinge by, Gislinge Beliggende: Sandbyvej 13, 453 Gislinge Mål: 1:1000 Lokalplan område - Overførels Dato: 7. maj 004 Ingeniørfirmaet Jensen & Partner Ap PDF created with pdffactory Pro trial version

19

20

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.08. Centervænget i Vipperød. Et område til nye boliger \ /

HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.08. Centervænget i Vipperød. Et område til nye boliger \ / HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.08 Centervænget i Vipperød Et område til nye boliger \ / UdviklingsEnheden Oktober 1997 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Boligområde i Svinninge

Boligområde i Svinninge LOKALPLAN NR. 10.01 Boligområde i Svinninge området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej Kalundborgvej Ledegårdsvej Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere