Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. B207.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. B207.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge"

Transkript

1 Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. B07.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge

2 Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer 339 Plannavn / -titel Lokalplanforslag B07.1 Plannummer B07.1 Anvendelse Boligområde tæt/lav og åben/lav (Eventuelt flere anvendelser kan angives. Det anbefales at benytte anvendelseskategorier defineret i datamodellen PlanDK Planområde (fx, stednavn) Gislinge Plantype. Angiv type: Lokalplan: 1. Forslag til lokalplan. Vedtaget lokalplan 3. Forslag til tillæg til lokalplan 4. Vedtaget tillæg til lokalplan 5. Kommuneplantillæg kun for lokalplanområdet Dato for start på offentlighedsperiode. juni 004 Dato for afslutning af offentlighedsperiode 30.juni 004 Dato for vedtagelse 5. maj 004 1

3 Indledning Med en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering og udformning af bebyggelse og materialer Bevaring af bygninger og landskabstræk Sikring af friarealer Fællesanlæg Lovgrundlaget for en lokalplan er lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 000). Efter loven har en kommunalbestyrelse pligt til at udarbejde en lokalplan inden en større udstykning begyndes, eller inden større bygge- eller anlægsarbejder, herunder større nedrivninger, sættes i gang. Meningen med lokalplanpligten er at sikre større sammenhæng i planlægningen samt at sikre borgernes kendskab til og deltagelse i planlægningen. Kommunen skal fremlægge et lokalplanforslag i mindst 8 uger, så der er mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, som kommunalbestyrelsen kan tage stilling til inden planen vedtages endeligt. Lokalplaner udarbejdes inden for rammerne af kommunens overordnede planlægning, dvs. kommuneplanen. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplanen kan kun påklages med hensyn til retslige spørgsmål, dvs. at der kan klages til naturklagenævnet, hvis kommunalbestyrelsen ikke har haft lovhjemmel til at vedtage planen og dens indhold. Lokalplan B07.1 er udarbejdet af Beco Huse ApS i samarbejde med Svinninge kommune.

4 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indholdsfortegnelse 3 Redegørelse 4 1. Indledning og formål 4. Området 4 3. Områdets og omgivelsernes hidtidige planlægning 4 4. Lokalplanens ide og indhold i hovedtræk 4 5. Planmæssige forudsætninger 4 6. Tilladelser fra andre myndigheder 5 7 Gennemførelse af lokalplanen 6 8. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 6 9. Lokalplanens retsvirkninger 6 Lokalplanens bestemmelser 8 1 Lokalplanens formål 8 Område og zonestatus 8 3 Områdets anvendelse 8 4 Udstykning 8 5 Vej og parkeringsforhold 8 6 Bebyggelsens omfang, placering og udformning 9 7 Tekniske anlæg m.v. 9 8 Udformning, anvendelse m.v. af ubebyggede arealer 10 9 Afskærmning Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening 11 1 Servitutter Tilsyn og dispensation Vedtagelsespåtegning 13 Kortbilag 1. Lokalplanens område. Retningsgivende bebyggelsesplan for delområde I og udstykningsplan for delområde II 3. Vedligeholdelsesplan 4. Overførelse af lokalplanområde 5. Principsnit af sti- og vejprofil 3

5 Redegørelse 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen i Svinninge kommune har besluttet at udarbejde lokalplan for matr.nr. a, 5r og 3z Gislinge by, Gislinge. Baggrunden er et ønske om at kunne bebygge og udstykke området. Området ligger i byzone. I dag er matr. nr. 3z og 5-r en grønning. Matr. nr. er en nedlagt landbrugsejendom med et jordstykke på hver side af bygningen... Området Lokalplanen omfatter matr.nr. a, 5r og 3z Gislinge by, Gislinge. 3. Områdets og omgivelsernes hidtidige planlægning Lokalplanens område ligger i byzone inden for kommuneplanens rammeområde B07 En del af det sydlige lokalplanområde ligger i kommunenplanens rammeområde C01 samt i lokalplanområde 4.1. Grænserne for lokalplan 4.1 og kommuneplanramme C01 ændres sideløbende med fremlæggelsen af lokalplan B07.1 jf. kortbilag 4 4. LOKALPLANENS IDE OG INDHOLD I HOVEDTRÆK I udformning af lokalplanen er lagt vægt på at etablere et boligområde af enkel, høj kvalitet, med sin egen karakter. Som bindinger for områdets planløsning er der lagt vægt på at respektere og indpasse veje og stier til skolen, institutioner, hallen og kirken som ligge i nærområdet. Lokalplanen opdeles i delområder: Delområde I Delområde II Område til Tæt/lav bebyggelse Område til 6 boliger 1 plan eller 1½ plan 5. PLANMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER Trafikforhold Området får vejadgang til Sandbyvej. Der anlægges en ny fællesvej. Der sikres 1 parkeringsplads på hver parcel. Biler med totalvægt på over 3500 kg., må ikke parkere i området 4

6 Når området er fuldt udbygget vil der være direkte sti forbindelse til skolen og til kirken igennem fællesarealet. Der vil derfor være en maksimal sikkerhed og tryghed for de lette trafikanter i deres færden i området og adgang til de omliggende faciliteter. Teknisk forsyning Området vandforsynes fra Gislinge vandværk. Området energiforsynes fra NVE og DONG. Området skal forsynet med fællesantenne eller kabelnet. Området er omfattet af kommunens spildevandsplan, og kloak sluttes til det offentlige kloaknet. Affald skal bortskaffes efter Svinninge kommunes regulativer. Kirkeomgivelser I 1986 blev der udarbejdet et idéoplæg til sikring og pleje af omgivelserne til Gislinge Kirke. Lokalplanområdets delområde II ligger foran en af de bedste indbliksmuligheder til kirken. Bygningshøjde og beplantning er derfor holdt på et beskedent niveau specielt i lokalplanens delområde II jf. lokalplanens 6.4 og 9. Lokalplanens område ligger inden for et kirkeomgivelsesområde jf. regionplanen. Den nye bebyggelse ligger lavt og flere steder under den nuværende bygningsmasse, så bebyggelse ikke forstyrrer kigget mod kirken. Fællesarealer. Fællesarealer skal beplantes med græs og enkeltstående træer. Den lille skov mod kirken indgår i fællesarealet. Fællesarealerne vil blive overdraget til grundejerforeningen for begge delområder. Fællesarealerne omfatter veje, stier, belysning og friarealer ( lille skov). I lokalplanområdet må kun drives mindre ikke generede liberale erhverv, fx arkitekt, frisør, hjemmearbejdsplads osv. 6. Tilladelser fra andre myndigheder Inden lokalplanen kan gennemføres, skal der indhentes tilladelser efter følgende love: Vejlovens mht. vejtilslutninger til Sandbyvej. Vejmyndigheden er Svinninge Kommune Byggeloven mht. opførelse af byggeri Byggemyndigheden er Svinninge Kommune Efter museumslovens 6 og 36a, skal byggeri standses, og det lokale kulturhistoriske museum underrettes, hvis der sker fund af fortidsminder. Fundet skal anmeldes til rigsantikvaren. Efter Færdselsloven om skilte, lys, opslag m.v. herunder hastighedsregulerende skilte. Holbæk Politi er politimyndighed Servitutter, - påtaleberettigede jf. servitutter om byggelinier og forsynings-ledninger skal høres. Efter 71 i lov om forurenet jord skal arbejdet standses, hvis der ved bygge- og anlægsarbejder konstateres en forurening af jorden. Jf. lovens 71 stk. kan arbejdet genoptages efter 4 uger, eller når amtet har taget stilling til, om der skal sættes vilkår herfor. 5

7 7. Gennemførelse Lokalplanen I delområde I vil der blive bygget ca. 18 andelsboliger med opstart medio 004. I del område II vil der i slutningen af 004 kunne byggemodnes 8. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endelig vedtaget og offentligt bekendtgjort af kommunalbestyrelsen må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder kun fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst et år efter offentliggørelsen. 9. Lokalplanens retsvirkninger Før planens endelige vedtagelse: Indtil forslaget er endelig vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud med udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan forsætte som hidtil. Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må lokalplanområdet ikke benyttes, på en måde der skaber risiko for en foregribelse af planens endelige indhold jf. planlovens 17, stk. 1. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Efter planens endelig vedtagelse: Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Dispensation: Kommunalbestyrelsen kan, normalt efter en forudgående naboorientering, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres med en ny lokalplan. Ekspropriation: 6

8 Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Servitutter: Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.) Ovenstående afsnit skal ikke nødvendigvis med 7

9 Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 1.1 at fastlægge områdets anvendelse til boligbebyggelse 1. at fastlægge en overordnet beplantningsplan 1.3 at fastlægge udformning og placering af veje og stier 1.4 at fastlægge placeringen af bebyggelsen i delområde I ( kortbilag 3 ) 1.5 at fastlægge placeringen af grunde i delområde II ( kortbilag 3 ) Område og zonestatus.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 3z, 5r a Gislinge by, Gislinge, samt alle parceller der efter lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes fra disse ejendomme.. Med vedtagelsen af lokalplan B07.1 overgår en del af lokalplan 4.1 til lokalplanområdet som vist på kortbilag 4. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde II må kun anvendes til åben/lav parcelhusbebyggelse i 1 eller 1½ plan (se kortbilag 1 og ) 3. Delområde 1 må kun benyttes til tæt-lav bebyggelse i et plan (se kortbilag 1 og ) 3.3 Indenfor boligområdet kan der drives mindre ikke generende enkeltmandvirksomhed fx revisor, arkitekt, advokat, frisør og skærmarbejde ( hjemmearbejdsplads ). 3.4 Virksomheder jf. 3.3 skal kunne drives inden for rammerne af eksisterende beboelse og der må ikke være udendørs oplag i forbindelse med virksomheden. Ejendommen og dens omgivelser må ikke miste karakteren af beboelse. 3.5 Parkering til erhverv jf. 3.3 skal holdes på egen ejendom. 4 Udstykning 4.1 Udstykning i delområde II skal være i overensstemmelse med udstykningsplan jf. kortbilag nr.. 4. Ved udstykning af parceller i delområde II skal arealet være på ca. 700 m eller derover, i princippet som vist på kortbilag nr.. 5 Vej, stier og parkeringsforhold 5.1 Veje og stier udlægges som privat fællesvej og -sti 5. Adgang til boligerne skal ske ad ny vej som vist på kortbilag. Vej udlægges som asfaltvej i en bredde af 4 meter med græsrabatter på 75 cm i begge sider, jf. kortbilag 3 8

10 5.3 Der sikres 1 parkeringsplads på hver parcelhusgrund i delområde II og 1 parkeringsplads pr. bolig i delområde I jf. kortbilag Der må ikke i lokalplanområdet ske parkering af motorkøretøjer med en totalvægt over 3500 kg. i et tidsrum over timer. Forbudet gælder såvel på fællesområder og på private parceller. 5.5 Der etableres en sti til brandvej på skolens fælles areal og gennem lille skov til kirkegård jf. kortbilag 5.6 Der udlægges areal i en bredde af mindst 5,5 meter til anlæg af vejene, med en placering som vist på kortbilag nr.. Vejene anlægges med fartdæmpning ( max 30 km/h) med en kørebanebredde på 4,5 meter og 0,5 meter græsrabatter i begge sider, hvor eventuel belysning placeres. Se vejprofil kortbilag 3. Hastighedsregulering på 30 km/h kunne tænkes ske i sammenhæng med fysiske reguleringer fx bump, indsnævringer eller lignende. 6 Bebyggelsens omfang, placering og udformning. 6.1 Bebyggelsen i delområde I skal holdes inden for de angivne byggefelter jf. kortbilag 6. Bebyggelsesprocenten må max. være 5% (i delområde II) og 35% i delområde I 6.3 Bebyggelsen i delområde II kan opførelse i 1 eller 1½ plan med sadeltag og en taghældning på 45 grader. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 6.4 Bebyggelsen i delområde I skal opføres i 1 plan med sadeltag og en taghældning på 30 grader. Bebyggelseshøjde må ikke overstige 6 m, målt efter reglerne i bygningsrelemetet. 6.5 Til tagmateriale må anvendes teglsten, betontagsten, tagpap samt bølgeplader. Garager og udhuse kan udføres med vandret tag, med fx tagpap eller plastplader. 6.6 Bebyggelse til beboelse skal opføres i teglsten og fremstræde skuret, pudset eller i blank mur eller af træ. Huse af træ skal fremstå i jordfarver eller disses blanding med sort og hvid. 6.7 Skiltning ved de enkelte bebyggelser må ikke være større end 0, m eller placeret højere end 1 meter over terræn. Til skiltning på ikke anvendes blanke, lysnede eller reflekterende materialer. 7 Tekniske anlæg m.v 7.1 Tekniske anlæg, herunder installationsskabe skal placeres, udformes og afskærmes så de syner mindst muligt. 7. Elledninger og ledninger til fællesantenne skal føres som jordkabler 7.3. Området skal forsynes med kabel tv eller fællesantenne. 7.4 Private Antenner skal opsættes så den øverste kant ikke er placeret højere end 180 cm over terræn og ikke er synlige fra vejen. 7.5 Renovationsstativer skal anbringes inden for eventuelle byggelinier og i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. 7.6 Etablering af solfangeranlæg og lignende skal tilpasses bebyggelsens arkitektur. 9

11 7.7 Ved bebyggelsen skal der tages hensyn til transformerstationen på matr. 5r. 7.8 Området skal vandforsynes fra alment vandværk 7.9 Regn- og spildevand skal tilsluttes offentlig kloak 7.10 Opvarmning skal ske med naturgas 7.11 Der kan dispenseres fra pligten om naturgastilslutning, hvis der anvendes anden form for miljøvenlig opvarmning eller hvis der bygges 0-energihuse 7.1 Vejbelysning skal være lav parkbelysning max. højde på 3 meter 8 Udformning, anvendelse m.v. af ubebyggede arealer 8.1 De ubebyggede arealer skal ved befæstelse, hegning, beplantning og græsdækning gives et ordentlig udseende og må ikke anvendes til nogen form for oplagring udover mindre oplag af brænde og haveaffald til kompost. 8. Arealer mellem vejskel og skel skal tilsås med græs og fremstå som samlet græsklædt grønning, med enkelte fritstående træer og trægrupper. 8.3 Inden for området må kun parkeres indregistrerede køretøjer op til 3500 kg. 8.4 Inden for området må campingvogne kun opstilles kortvarigt i sommerhalvåret og ikke fra 1. oktober til 31 marts. Eventuel opstilling skal ske på egen grund. 8.5 Lystbåde og andre fartøjer med en længde over 5 meter må ikke sættes inden for lokalplanområdet. 9 Afskærmning 9.1 Langs skel til vejene skal der plantes hæk af bøg, liguster eller ligende. Mod vej og sti skal beplantning holdes i en afstand af mindst 30 cm. 9. Hækkens højde må ikke overstige 1,80 meter målt fra terræn. I åbninger mod kirken må højden ikke overstige 1,5 meter. Træer i åbningerne mod kirken ( del område ) må ikke overstige en højde på 3 meter og skal være enkeltstående. 9.3 Afskærmning mellem de enkelte parceller skal være hækbeplantning. (De enkelte parceller skal adskilles med hække.) 9.4 Hække jf. 9.3 kan suppleres med et trådhegn. 9.5 Grundejerforeningen skal vedligeholde vejarealer og fortovsarealer. 10 Forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug 10.1 Stianlæg jf. 5.5 skal være etableret senest ved byggemodningen af delområde II 10. Ny bebyggelse skal tilsluttes alment vandværk jf Ny bebyggelse skal til sluttes offentlig kloak jf

12 10.4 Ny bebyggelse skal opvarmes jf og Ny bebyggelse skal tilsluttes fællesantenne eller kabelnet jf Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplan området. Grundejerforeningen skal oprettes på udstykkers foranledning tidligst muligt og senest når 75 % af parcellerne er afhændet. 11. Foreningen skal sørge for vedligeholdelsen af vej-, sti- og parkeringsanlæg samt grønne områder jf. kortbilag 3. Grundejerforeningen skal sørge for drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg Vedtægterne til grundejerforeningen, som oprettes jf. 11.1, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 1 Servitutter Nedenstående servitutter er gældende: Matr. nr. 5r, Gislinge By, Gislinge Dok om transformerstation / anlæg mv. 948 højspænding mv. Ad. 001 Lokalplan respekterer servitutten omhandlende NVE Dok om forsynings- / afløbsledninger mv. Ikke til 5715 hinder for prioritering Matr. nr. a, Gislinge By, Gislinge Ad 00 Lokalplan respekterer servitutten omhandlende NVE Oldtidsminder er forbeholdt det offentlige, Vedr A Ad 001 Lokalplan respekterer servitutten Dok om fri oversigt over et nærm betegnet Aktnr: K areal, Vedr A Ad 00 Lokalplan respekterer servitutten, omhandlende areal (trekant 15 x 45 m) mod Sandbyvej og matr.nr. 53 c og 53 e Dok om færdselsret mv. Vedr. A 773 Matr. nr. 3z, Gislinge By, Gislinge Ad 003 Lokalplan respekterer servitutten, omhandlende vej mellem matr. a og 5 r, vejen indgår i lokalplanen Oldtidsminder er forbeholdt det offentlig Aktnr: AE 46 11

13 Dok om vej mv Ad 001 Lokalplan respekterer servitutten Ad 00 Lokalplan respekterer servitutten Dok om færdselsret mv Anmærkning: Retsanm Ad 003 Deklarationen ligger udenfor lokalplanområdet Lokalplan nr. 4.1Aktnr: AE Ad 004 Del af 3 z overføres fra lokalplan Dok om transformerstation / anlæg mv ikke til hinder for prioritering Ad 005 Lokalplan respekterer servitutten omhandlende NVE Dok om forsynings- / afløbsledning mv., ikke 5715 til hinder for prioritering Ad 006 Lokalplan respekterer servitutten omhandlende NVE Dok om færdselsret mv 1783 Ad 007 Deklarationen ligger udenfor lokalplanområdet Dok om færdselsret mv.aktnr. AE 46 Ad 008 Lokalplan respekterer servitutten omhandlende vej mellem a og 3 z Lejekontrakt med Gislinge Rideklub ang. Leje 311 af et areal. Vedvarer foreløbig indtil 31/1 03. Ad 009 Servitutter aflyses med lokalplanens vedtagelse Lejekontrakt med FDF, Gislinge Kreds ang. 31 leje af et areal i perioden 1/ og vedvarer foreløbig indtil 31/1 07 Anmærkninger: f Ad 010 Denne lejekontrakt omhandler et område, som ligger udenfor lokalpla nområdet. Lokalplan 4.1 ophæves for en del af matr.nr. 3 z, når lokalplan B07.1 vedtages. Lokalplan 4.1 påtegnes med ændringen når lokalplan B07.1 vedtages. 1

14

15 3f 5f 5p 5c Sandbyvej 5h 5e 5l 5v 5y 5x 5t 5m 5i 3æ 3y 3k 69b 53d 53c 53e delområde I a 5r delområde I 5q 5o 5s 5k 5g 3c 3ad delområde II 3ab 3a 3t 118 3z 3aa Kirkevej (Gis) Signatur: Byzonegrænse Lokalplangrænse Delområde Grænse for udlagt vej LOKALPLAN B07.1 Kortbilag 1 Matrikelkort med lokalplanområde Del af a, del af 3z og 5r Gislinge By, Gislinge 0 40 m 80 m initialer: bwf dato: mål: 1:000

16 Bump Kortbilag 1 1 Bump Vej - 5,5 m Vej - 5,5 m Note: 1. Boliger på 79 m. Boliger på 64 m 1 1 Vej - 5,5 m Grund nr. 1 Grund nr. 4 3 ab Grund nr. Grund nr. 5 Sti,5 meter Fællesareal ( lille skov ) Grund nr. 3 Grund nr. 6 Sti til skolen 3 aa Eksis. brandvej Skolen Sag: Matr. nr. a, 3 z & 5 r / Gislinge by, Gislinge Beliggende: Sandbyvej 13, 453 Gislinge Mål: 1:1000 PDF created with pdffactory Pro trial version Udstykningspla Dato: 7. maj 004 Ingeniørfirmaet Jensen & Partner ApS

17 Kortbilag 3 Bump Bump Vej - 5,5 m Vej - 5,5 m Note: De skraveret områder markere det areal som grundejerforeningen skal vedligholde. Vej - 5,5 m Grund nr. 1 Grund nr. 4 3 ab Grund nr. Grund nr. 5 Sti,5 meter Fællesareal ( lille skov ) Grund nr. 3 Grund nr. 6 3 aa Sti til skolen Sag: Matr. nr. a, 3 z & 5 r / Gislinge by, Gislinge Beliggende: Sandbyvej 13, 453 Gislinge Mål: 1:1000 Vedligeholdelsesplan Dato: 7. maj 004 Ingeniørfirmaet Jensen & Partner ApS PDF created with pdffactory Pro trial version

18 Kortbilag 4 Bump Bump Vej - 5,5 m Vej - 5,5 m Vej - 5,5 m Grund nr. 1 Grund nr. 4 3 ab Grund nr. Grund nr. 5 Sti,5 meter 1 meter bredt område, tilhørende lokalplan 4.1 Note: Grund nr. 3 Grund nr. 6 De skraveret område markere det areal som overføres fra lokalplan 4.1 til lokalplan B aa Sti til skolen Sag: Matr. nr. a, 3 z & 5 r / Gislinge by, Gislinge Beliggende: Sandbyvej 13, 453 Gislinge Mål: 1:1000 Lokalplan område - Overførels Dato: 7. maj 004 Ingeniørfirmaet Jensen & Partner Ap PDF created with pdffactory Pro trial version

19

20

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. B307.1 for et boligområde ved Bygaden i Kundby

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. B307.1 for et boligområde ved Bygaden i Kundby Svinninge Kommune Kirkebakken Trønningevej LOKALPLAN NR. B307.1 for et boligområde ved Bygaden i Kundby Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer030 Kommunenummer

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan Et nyt boligområde på Lavendelvej. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L11700

Lokalplan Et nyt boligområde på Lavendelvej. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L11700 Lokalplan 1.17 Et nyt boligområde på Lavendelvej Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 21.01.2003 3011501L11700 LOKALPLAN 1.17 - ET NYT BOLIGOMRÅDE PÅ LAVENDEL VEJ Delnr. 2 ca. 1192 m 2 Delnr. 15

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere