Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau."

Transkript

1 Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr V LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring af lægemidler til dyr og 2. Dyrlægers overtrædelse af reglerne om anvendelse, udlevering og receptordinering af lægemidler til dyr Indledning Kontrolafdelingerne har for overtrædelser begået efter 1. marts 2006 adgang til at udstede administrative bødeforelæg forudsat overtrædelsen enten er medtaget i dette bødekatalog 1, eller der er opnået en dom for forholdet og således skabt en retspraksis. For retspraksis henvises til sanktionsoversigten. Andre overtrædelser skal politianmeldes. Kontrolvejledningen 2, afsnit 5.12, indeholder retningslinier for udstedelse af administrative bødeforelæg og for, hvornår der skal indgives politianmeldelse. Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Der lægges stor vægt på at sikre, at dyreejere anvender og opbevarer lægemidler til dyr i overensstemmelse med lovgivningen, og at dyrlæger anvender, udleverer og receptordinerer lægemidler til dyr i overensstemmelse med lovgivningen. Ulovlig brug af lægemidler til dyr kan indebære risiko for fødevaresikkerheden, herunder levering af fødevarer, f.eks. mælk og kød, med indhold af restkoncentrationer af lægemidler til dyr, og for dyresundheden, herunder risiko for fejlbehandling, der kan forvolde unødvendige lidelser for dyr. For yderligere at styrke den præventive effekt af bødestraffene fordobles bødestørrelsen ifølge loven ved dyreejerens større dyrehold, jf. tabel 1, henholdsvis sundhedsrådgivningsaftaler, som den pågældende dyrlæge har indgået, jf. tabel 2. 1 Jf. bemærkningerne til lov nr. 105 af 20/ om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (Strafskærpelse)) 2 Findes på 1

2 Tabel 1 Større dyrehold 3 Dyreart Gennemsnitlig størrelse jf. chr.-udtræk 2006 og 2007 Større dyrehold 2006 og 2007 Gennemsnitlig størrelse jf. chr.-udtræk 2008 og 2009 Større dyrehold 2008 og 2009 Gennemsnitlig størrelse jf. chr.-udtræk 2010 Større dyrehold 2010 Gennemsnitlig størrelse jf. chr.-udtræk 2011 Sobesætninger med/uden opdræt (antal søer) Smågrise eller slagtesvinebesætninger 4 (antal grise) Malkekvæg (totale antal dyr) Kødkvæg 5 Slagtekalvebesætninger Slagtekyllinger Høns i konsumægsproduk -tion Kalkuner Mink (antal tæver) Et dyrehold er større, hvis det er 50 % større end et gennemsnitsdyrehold inden for den pågældende dyreart. Oplysning om størrelsen af det konkrete dyrehold hentes i CHR-registeret, ligesom størrelsen af et gennemsnitsdyrehold er beregnet på grundlag af oplysninger i CHR-registeret. 4 Uden søer 5 Korrigeret for besætninger under 10 landbrugsdyr, da mange fritidslandbrugere med kødkvæg. 2

3 Større dyrehold 2011 Gennemsnitlig størrelse jf. chr.-udtræk 2012 Større dyrehold 2012 Gennemsnitlig størrelse jf. chr.-udtræk 2013 Større dyrehold Hvis dyreejeren driver flere landbrugsvirksomheder med samme dyreart (enten som enkeltmandsvirksomheder eller som selskaber med den pågældende som ejer), skal størrelsen af dyreholdet beregnes på grundlag af alle disse overskrides herefter grænserne i tabel 1, er der tale om et større dyrehold. Er dyreholdet større skal bøden som udgangspunkt fordobles, jf. tabel 3. Tabel 2 Meget stort antal sundhedsrådgivningsaftaler 6 ( kvægbesætninger svinebesætninger Mink akvakulturer Gennemsnitlig antal SRA Meget stort antal SRA Gennemsnitlig antal SRA Meget stort antal SRA En dyrlæge har et sundhedsrådgivningsaftaler, hvis den pågældende har indgået dobbelt så mange aftaler som en gennemsnitsdyrlæge med sundhedsrådgivningsaftaler inden for den pågældende dyreart. Oplysning om det gennemsnitlige antal sundhedsrådgivningsaftaler er hentet i Vetstat. 3

4 Gennemsnitlig antal SRA 2008 og 2009 Meget stort antal SRA 2008 og 2009 Gennemsnitlig antal SRA 2010 Meget stort antal SRA 2010 Gennemsnitlig antal SRA 2011 Meget stort antal SRA 2011 Gennemsnitlig antal SRA 2012 Meget stort antal SRA 2012 Gennemsnitlig antal SRA 2013 Meget stort antal SRA , Fødevarestyrelsen opdaterer årligt tabellerne og udmelder de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Indberetningspligt for Veterinærsektionerne til Veterinærrejseholdet Kontrolafdelingerne skal løbende indsende følgende materiale 1) Dyreejere: vedtagne administrative bøder og domme, der vedrører overtrædelser af ministeriets lovgivning vedr. veterinærmedicin 2) Dyrlæger: a. Fraskrivelse, fratagelse og frakendelse af dyrlægers autorisation eller dele heraf. b. Indskærpelser, påbud, forbud, vedtagne bødeforelæg og domme for overtrædelse af bestemmelser i i. lov om dyrlæger eller regler fastsat i medfør heraf ii. lægemiddellovgivningen iii. dyreværnsbestemmelser 4

5 Materialet sendes til Veterinærrejseholdet (FVST), evt. til adressen: Veterinærrejseholdet, Sofiendalsvej 90, 9200 Aalborg SV. Materialet bruges til at opdatere Vetreg og bødekatalog. Politianmeldelse, angiv strafskærpelseslov og vedlæg materialet I forbindelse med en politianmeldelse angives strafskærpelsesloven ved begrundelsen af bødestørrelsen (autotekst). Strafskærpelsesloven med bemærkninger og bødekatalog vedlægges politianmeldelsen. I øvrigt henvises til Kontrolvejledningen, særligt afsnit og Paradigma for oversendelse af sager til politiet kan findes som autotekst. Bødestørrelser De foreslåede normalbøder anvendes som grundlag for Fødevarestyrelsens (fødevareregionernes) fastsættelse af bødestørrelser i administrative bødeforelæg. Nedenfor angives i tabelform overtrædelse og den deraf følgende bødestørrelse. Tabel 3 vedrører dyreejeres overtrædelser. Tabel 4 dyrlægers overtrædelser. Niveauet er som udgangspunkt for tilfælde, hvor overtrædelsen er begået én gang, og hvor den pågældende ikke tidligere er straffet for tilsvarende overtrædelse, se evt. VLD af Det bemærkes, at bødeniveauet uanset om den foreslåede bestemmelse er opfyldt bør forhøjes (yderligere), hvis der i overensstemmelse med straffelovens almindelige principper forekommer skærpende omstændigheder, herunder gentagne, systematiske overtrædelser. I sådanne tilfælde bør bøden som udgangspunkt mindst fordobles. Er der tale om en betydelig økonomisk gevinst, er der tillige tale om en skærpende omstændighed. I disse tilfælde må det tillige overvejes, om der er grundlag for konfiskation efter straffelovens almindelige regler, og om der er grundlag for rettighedsfratagelse eller rettighedsfrakendelse 7. Der vil ligeledes være sager, hvor der er på grund af formildende omstændigheder er grundlag for at udmåle bøder, der er lavere end de neden for anførte. Der kan være tale om tilfælde, hvor et forhold i den konkrete sag er mindre strafværdigt, f.eks. på grund af gerningsmandens personlige forhold. Hvis der i en enkelt sag er tale om overtrædelser af flere forskellige strafbelagte bestemmelser, gives en samlet bøde for alle overtrædelser. For udmålingen og for nærmere vejledning i øvrigt henvises til Kontrolvejledningen, særligt afsnit Det er endvidere væsentligt at understrege, at spørgsmålet om, hvilken straf der skal fastsættes i det enkelte tilfælde, naturligvis fortsat i sidste instans beror på domstolenes konkrete vurdering af samtlige sagens omstændigheder. 7 Jf. kap. 6 i dyrlægeloven rettighedsfratagelse sker administrativt, -frakendelse sker ved dom. 5

6 6

7 Tabel 3: Dyreejeres overtrædelser Materiel bestemmelse Dyrlægelovens 2, stk. 2, jf. 2,, nr. 3 Dyreejerbek. 780, 11, og 2 Strafhjemmel Forhold Bødestørrelse (når begået én gang og ikke straffet for tilsvarende overtrædelse) Dyrlægelovens 6000 kr. 38,, nr. 1 Dyreejerbek. 780, 34,, nr. 1 og lov om hold af dyr, 70, stk. 4 (hvis større dyrehold) Behandling af dyr uden fornøden involvering af en dyrlæge - dyreejerens behandling af et eller flere dyr, uden at en dyrlæge har diagnosticeret, hvad der skal behandles for Hvis der er tale om flere behandlinger/behandling af flere dyr hæves bøden med den opnåede besparelse Hvis dyreejeren driver et større dyrehold kr. 481, 11, og 2) 481, 35,, nr. 1 og stk. 3) 7

8 Dyreejerbek. 780, 3,, 4, og 2, 5, og 2 481, 5,, 2, 4, 5, 6) Dyreejerbek Dyreejerbek. 780, 34,, nr. 1 og lov om hold af dyr, 70, stk. 4 (hvis større dyrehold) 481, 35,, nr. 1 og stk. 3) Dyreejerbek. 780, 34,, nr. 1 og lov om hold af dyr, 70, stk. 4 (hvis større dyrehold) Ulovlig opbevaring af lægemidler til dyr Det er en formildende omstændighed, hvis der f.eks. er tale om en meget lille mængde medicin, eller hvis medicinen er meget gammel 8. Det er en skærpende omstændighed, hvis der f.eks. er tale om et stort lager af medicin eller medicin forbeholdt dyrlægens personlige anvendelse. Opbevaring uden etikette 3000 kr. Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 6000 kr kr. Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 6000 kr. Politianmeldes, mangler bødepraksis 481, 6) Dyreejerbek , stk , stk. 3) Dyreejerbek. 780, 16, , 35,, nr. 1 og stk. 3) Dyreejerbek. 780, 34,, nr. 1 og lov om hold af dyr, 70, stk. 4 (hvis større dyrehold) 481, 35,, nr. 1 og stk. 3) Dyreejerbek. 780, 34,, nr. 1 Opbevaring under urene forhold, tilgængeligt for uvedkommende Bødestr. fastsat som for dyrlæger (for hvilke det fremgår af strafskærpelsesloven) Det er en formildende omstændighed, hvis der f.eks. ikke er tegn på, at den uforsvarlige opbevaring har ført til misbrug. Levering af dyr med restkoncentrationer af antibiotika til slagtning 2000 kr. Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 4000 kr. Retspraksis (ikke i strafskærpelseslov), jf. byretsdom af , forhold 4, Holstebro 6000 kr. 8 Der er dermed ikke noget, der tyder på, at dyreejeren har haft til hensigt at anvende medicinen. 8

9 og lov om hold af dyr, 70, stk. 4 (hvis større dyrehold) Hvis dyreejeren driver et større dyrehold kr. 481, 15, - 3) Dyreejerbek. 780, , 35,, nr. 1 og stk. 3) Dyreejerbek. 780, 34,, nr. 1 og lov om hold af dyr, 70, stk. 4 (hvis større dyrehold) Levering af mælk med restkoncentrationer af antibiotika til mejeri 6000 kr. Hvis dyreejeren driver et større dyrehold kr. 481, 17) 5 - for kvæg (786) 5 481, 35,, nr. 1 og stk. 3) 49, - for kvæg (786) 60, Undladt indgå obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale 6000 kr. Hvis dyreejeren driver et større dyrehold kr. Ved bek om SRA henvises også til lov om hold af dyr, 70, stk. 4 (hvis større dyrehold) 9

10 Dyreejerbek. 780, 15, Dyreejerbek. 780, 34,, nr. 1 og lov om hold af dyr, 70, stk. 4 (hvis større dyrehold) Manglende eller mangelfulde medicinoptegnelser Hvis dyreejeren har indgået sundhedsrådgivningsaftale straffes med en bøde på 5000 kr. eller hvis dyreejeren driver et større dyrehold kr. Uden SRA: 3000 kr. Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 6000 kr. Med SRA: 5000 kr. 42, 49, Hvis dyreejeren driver et større dyrehold kr. - for kvæg (786) 38, - for kvæg (786) 60, - for akvakulturanl æg (299) 8, - for akvakulturanl æg (299) 14, - for får og ged (214) 8, stk. 1 - for får og ged (214) 14, Ved bek om SRA henvises også til lov om hold af dyr, 70, stk. 4 (hvis større dyrehold) 481, 13, ) 481, 35,, nr. 1 og stk. 3) 10

11 ( - for svin (927) 7, ( - for svin 13, - for kvæg (926) 7, ) - for kvæg 13, ) (Bek. om Ny SRA for kvæg, 12, stk. 2) 22, 44 - for kvæg (786) 22, 40 (Bek. om Ny SRA for kvæg, 15, ) 49, - for kvæg (786) 60, Mindre overtrædelser som f.eks. manglende underskrift af besøgsrapporter, statusrapporter og manglende meddelelse om opsigelse af frivillig sundhedsrådgivningsaftale 1000 kr. Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 2000 kr. - for akvakulturanl æg 9, stk. 3, 10, stk. 5, 4, stk. 2 - for akvakulturanl æg 14, stk. 1 - for får og ged 9, stk. 3, 10, stk. 5, 4, stk. 2 - for får og ged 14, Ved bek om SRA henvises også til lov om hold af dyr, 70, stk. 4 11

12 (hvis større dyrehold) (Bekendtgørelse om SRA - for svin (927) 8, stk. 3, 9, stk. 5 eller 4, stk. 2 - for kvæg (926) 8, stk. 3, 9, stk. 5, 4, stk. 2) (Bek. om Ny SRA for kvæg (1045), 5, stk. 2 eller 3) (Bekendtgørelse om SRA - for svin 13, - for kvæg 13, ) (Bek. om Ny SRA for kvæg (1045), 15, stk. 1) 12

13 Tabel 4: Dyrlægers overtrædelser Materiel bestemmelse Dyrlægelovens 8, Strafhjemmel Forhold Bødestørrelse (når begået én gang og ikke straffet for tilsvarende overtrædelse) Manglende omhu og samvittighedsfuldhed kr. Dyrlægelovens 38,, nr. 1 og stk. 5 Overtrædelser kan have et vidt forskelligt indhold. Gentagne operationer af f.eks. hunde og katte med efterfølgende behandlingskrævende infektioner som følge af utilstrækkelig hygiejne bør straffes med en bøde på 5000 kr. Gentagne operationer af f.eks. hunde og katte med efterfølgende livstruende tarmfremfald i operationssåret eller systematisk udlevering eller receptordinering af lægemidler til dyr uden tilstrækkeligt kendskab til de pågældende dyrehold og uden tilstrækkelig anvisning til de pågældende dyreejere bør straffes med bøder på kr. (Ved udstedelse af adm. bødeforlæg bør ikke anvendes bødestørrelser over kr. 9 ) antal sundhedsrådgivningsaftaler kr. (Ved udstedelse af adm. bødeforlæg bør ikke anvendes bødestørrelser over kr.) Dyrlægebek og 4 44,, nr. 1 og Overtrådt kaskadereglen 6000 kr. Retspraksis (ikke i strafskærpelseslov), jf. byretsdom af , Herning (Dyrlægebekg. 482/2007 8, og 2) Dyrlægelovens 12,, 14, 43,, nr. 1 og stk. 3) Dyrlægelovens 38,, nr. 1 og Udlevering og receptordinering af lægemidler uden tilstrækkeligt kendskab til dyreholdet 6000 kr. 9 Vurderes der at være grundlag for en højere bøde, bør sagen politianmeldes. 13

14 -4 23, stk.1; 24, stk. 1-7; 28; 29, ; 30,, Bek SRA kvæg (786) 49 og 54 Bek SRA svin (787) 41 stk. 5 44,, nr. 1 og 49, - for kvæg (786) 60, antal sundhedsrådgivningsaftaler kr. 23,, 24,, 2, 3, 5, 25, stk. 2, 28,, 29) Ved bek om SRA henvises også til 43,, nr. 1 og stk. 3) 17,, nr. 8 og 19 44,, nr. 1, og Udlevering af fluorokinoloner til injektion 6000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler kr. 14

15 17,, nr. 8) 17,, nr. 1-7 og 19 43,, nr. 1 og stk. 3) 44,, nr. 1, og Udlevering af andre lægemidler, der er forbeholdt dyrlægens anvendelse 6000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler kr. 17,, nr. 1-7 og nr. 9) 43,, nr. 1 og stk. 3) Dyrlægebek ,, nr. 1, og Manglende resistensundersøgelse og indberetning i forbindelse med brug af fluorokinoloner 4000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler 8000 kr. 25, og 3) 43,, nr. 1 og stk. 3) 15

16 26 44,, nr. 1, og Goldbehandling uden bakteriologisk undersøgelse 3000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler 6000 kr. 26, ) 43,, nr. 1 og stk. 3) 27 44,, nr. 1, og Manglende mælkeprøve ved anvendelse, udlevering/ordinering af andet end simple penicilliner ved yverbetændelse 3000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler 6000 kr Politianmeldes ingen bødepraksis Bek SRA kvæg (786) 57, kvæg (786) 60, og lov om dyrlæge 38, stk. 5 (hvis meget stort antal Bek SRA kvæg (786) 57, stk. 2 kvæg (786) 60, og lov om dyrlæge 38, stk. 5 (hvis meget stort antal Manglende korrektion når analyseresultat af mælkeprøve foreligger 6000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler kr. Politianmeldes ingen bødepraksis 16

17 Dyrlægelovens 11, stk. 3, jf. dyrlægebek. 785, 36,, 2 og 4 44,, nr. 1, og Manglende eller mangelfuld indberetning til Vetstat Fuldstændig undladelse af at indberette data er en meget alvorlig overtrædelse, der som udg. pkt. bør straffes med bøde på kr kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler kr. (Dyrlægelovens 11, stk. 3, jf. dyrlægebek. 482, 35,, 2 og 4) 43,, nr. 1 og stk. 3) Enkelte manglende eller fejlagtige indberetninger bør som udg. pkt. straffes med 5000 kr. 38, stk. 2 (Dyrlægebek. 482, 37, stk. 2) 44,, nr. 1, og 43,, nr. 1 og stk. 3) Uforsvarlig opbevaring af lægemidler Det er en formildende omstændighed, hvis der f.eks. ikke er tegn på, at den uforsvarlige opbevaring har ført til misbrug. Det er en skærpende omstændighed hvis der f.eks. er tale om lægemidler, der er forbeholdt dyrlægens personlige anvendelse, og som dermed ikke må udleveres eller receptordineres kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler 4000 kr. Dyrlægebek. 39 (Dyrlægebek. 482, 44,, nr. 1, og Dyrlægebek 482, Manglende eller mangelfuld etikette 5000 kr. Hvis dyreejeren driver et større dyrehold kr. Retspraksis (ikke i strafskærpelseslov), jf. byretsdom af (forhold 2), Aalborg 17

18 38) 43,, nr. 1 og stk. 3 Dyrlægebek , stk. 2 og 35, 44,, nr. 1, og -8 Manglende anvisning 5000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler kr. Bek SRA kvæg (786) 56 Bek SRA kvæg (786) 60,, og lov om dyrlæge (Dyrlægebek. 482, 29, stk. 2 og 34) Dyrlægebek , stk. 2, 33, 34 og 35, ,, nr. 1 og stk. 3) 44,, nr. 1, og Mangelfuld anvisning 5000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler kr. Bek SRA kvæg (786) 56 Bek SRA kvæg (786) 60,, og lov om dyrlæge (Dyrlægebek. 482, 18

19 29, stk. 2, 32, 33, 34, stk. 2-4) 35, og 2 (Dyrlægebek. 482, 34, og 2) 37 (Dyrlægebek ) Dyrlægebekg , stk. 3 43,, nr. 1 og stk. 3) 44,, nr. 1 og 43,, nr. 1 og stk. 3) 44,, nr. 1 og (Dyrlægebek ,, nr. 1 og stk. 3) 44,, nr. 1 og Helt eller delvis ulæselige anvisninger Manglende eller mangelfuld logbog Omhældt lægemidler OBS skal politianmeldes, ingen bødepraksis endnu 1000 kr. Hvis dyrlægen har indgået et SRA 2000 kr kr. Hvis dyreejeren driver et større dyrehold kr. Retspraksis (ikke i strafskærpelseslov), jf. byretsdom af (forhold 2), Aalborg. VLD af smh. byretsdom Obs skal politianmeldes hvis mere end én omhældning til én behandling Bødepraksis 3000 kr. dom af 21. juni 2010 retten i Odense for én omhældning (frifundet for den anden omhældning) (Dyrlægebek , stk. 3) (Dyrlægebek ,, nr. 1 og stk. 3) Hvis større mængde skal sagen politianmeldes med indstilling af større bødestørrelse (standardbøden vurderes at skulle være 6000 kr.) 19

20 35, 44,, nr. 1 og SRA Manglende eller mangelfulde optegnelser 3000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler 6000 kr for kvæg (786) 43 - for akvakulturanlæ g 11 - for får og ged 11 49, - for kvæg (786) 60, - for akvakulturanlæ g 14, - for får og ged 14, Ved SRA henvises også til lov om dyrlæge 38, stk. 5 (hvis meget stort antal (Dyrlægebek. 482, 34, Bekendtgørelse om SRA - for svin 10 - for kvæg 10) 43,, nr. 1 og stk. 3 Bekendtgørelse om SRA - for svin 13, - for kvæg 13, 20

21 ) - for svin 33, 34, 35, 38, stk. 2 - for kvæg (786) 33, 45, 46, 50, 51, 52 - for akvakulturanlæ g 5, stk. 2 - for får og ged 5, -3 49, - for kvæg (786) 60, - for akvakulturanlæ g 14, - for får og ged 14, Manglende opfyldelse af kravene til besøgsintervaller i sundhedsrådgivningsaftaler 5000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler kr. Derudover henvises til lov om dyrlæge 38, stk. 5 (hvis meget stort antal (Bekendtgørelse om SRA - for svin 5,, 3. pkt. - for kvæg 5,, 3. pkt. Bek. om Ny SRA for kvæg, 6 og 7) (Bekendtgørelse om SRA - for svin 13, - for kvæg 13, Bek. om Ny SRA for kvæg, 15) 21

22 Bekendtgørelse om SRA 21, 43, 45 - for kvæg (786) 21, 39, 41, 48, 58 - for akvakulturanlæ g 9 eller 10 - for får og ged 9 eller 10 ( - for svin 8 eller 9 - for kvæg 8 eller 9 Bekendtgørelse om SRA 49, - for kvæg (786) 60, - for akvakulturanlæ g 14, - for får og ged 14, Derudover henvises til lov om dyrlæge 38, stk. 5 (hvis meget stort antal ( - for svin 13, - for kvæg 13, Manglende eller mangelfulde rapporter/ besøgsrapporter eller statusrapporter 5000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler kr. Bek. om Ny SRA for kvæg, 13 og 14) Bek. om Ny SRA for kvæg, 15) 22

23 47, stk. 2, 48 - for kvæg (786) 43, stk. 2, 44 - for akvakulturanlæ g 11 - for får og ged 11, (Bek SRA - for svin 10 49, - for kvæg (786) 60, - for akvakulturanlæ g 14, - for får og ged 14, Derudover henvises til lov om dyrlæge 38, stk. 5 (hvis meget stort antal (Bek SRA - for svin 13, Manglende journaloptegnelser over medicinanvendelsen og status over ikke forbrugte lægemidler 3000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler 6000 kr. - for kvæg 10) Dyrlægebkg for kvæg 13, ) 44,, nr. 1 og SRA Mindre overtrædelser som f.eks. fejl i udfærdigede regninger for ydet dyrlægehjælp 1000 kr. antal sundhedsrådgivningsaftaler 2000 kr. (Dyrlægebek. 482, 23

24 42) 43,, nr. 1) 24

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 10. februar 2012 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Kontrol med veterinære lægemidler. Lise Søe Naldal og Per Schaap

Kontrol med veterinære lægemidler. Lise Søe Naldal og Per Schaap Kontrol med veterinære lægemidler 2006 Lise Søe Naldal og Per Schaap Kontrol med veterinære lægemidler 2006 FødevareRapport 2007:018 1. udgave, 1. oplag november 2007 Copyright: Fødevarestyrelsen ISBN:

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Kontrol med veterinære lægemidler 2004-2005. Lise Søe Naldal og Per Schaap

Kontrol med veterinære lægemidler 2004-2005. Lise Søe Naldal og Per Schaap Kontrol med veterinære lægemidler 2004-2005 Lise Søe Naldal og Per Schaap Kontrol med veterinære lægemidler 2004-2005 FødevareRapport 2006:16 1. udgave, 1. oplag august 2006 Copyright: Fødevarestyrelsen

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

KONKLUSION OG VURDERING

KONKLUSION OG VURDERING KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Minkkampagne 2013 medicin og dyrevelfærd J. nr.: 2013-13-795-00003 15-8-2014 KONKLUSION OG VURDERING Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i 2013 gennemført

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Den samlede opgjorte indtjening vil kunne konfiskeres efter reglerne i lovforslagets 93, stk. 2.

Den samlede opgjorte indtjening vil kunne konfiskeres efter reglerne i lovforslagets 93, stk. 2. Notat Sanktionering af sager om overproduktion af husdyr bøde og konfiskation Erhverv J.nr. MST-12411-00077 Ref. Marvn Den 6. oktober 2010 Bøde- og strafniveauet i sager om overproduktion af husdyr bør

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 1432 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-31-00071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk. 1,

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Kontrol med veterinære lægemidler 2007-08

Kontrol med veterinære lægemidler 2007-08 Kontrol med veterinære lægemidler 2007-08 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Kontrol med veterinære lægemidler 2007-08 Denne rapport er udarbejdet i 2009 Bidragyder(e):

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Hovedprincipperne i sundhedsrådgivningsaftale Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 423 af 17/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00213 Senere ændringer

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 780 af 24.06.2010 I medfør af 47, stk. 1, 48, 50 og 51, 52, stk. 1, 53, stk. 1, 56, stk. 2-3 og 5,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge.

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 29. juni 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35 og 38, stk. 4, i lov nr.

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 45 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 1651 af 19/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00258 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Lov om miljøgodkendelse til husdyrbrug

Lov om miljøgodkendelse til husdyrbrug Lov om miljøgodkendelse til husdyrbrug Disposition Præsentation Regler før 1. januar 2007 Regler efter 1. januar 2007 Tiltalerejsning Landsretspraksis Regler før 1. januar 2007 Miljøgodkendelse Anmelderordningen

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 880 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00190 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om ændring eværnsloven (Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager,

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1226 af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00102 Senere

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram Fødevarestyrelsen 5. februar 2010 J. nr. 2010-20-2301-00369 Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram På listen st de krav om skriftlig dokumentation i fødevarelovgivningen, som ligger

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;strafudmåling Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.9.2010 Status: Historisk Udskrevet: 17.1.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Dyreværn - Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen

Dyreværn - Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen Dyreværn - Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dyreværn; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 12.8.2003 Status: Historisk Udskrevet: 10.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen Opmåling af stalde Natur- og Miljøkonference den 8. juni 2017 Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen lahp@fvst.dk Dagsorden A. Introduktion B. Fødevarestyrelsen meget kort C. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Arbejdsmiljø Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 4.1.2016 Status: Historisk Udskrevet: 25.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Veterinærrejseholdet har i perioden september-december 2010 gennemført 50 kontroller

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Eksterne og interne høringsparter FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-15-2301-01204/ARP/HETA 02.04.2013 Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v. Denne høring omfatter følgende udkast

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Fødevarestyrelsens interne

Fødevarestyrelsens interne Fødevarestyrelsens interne Version 2.3 15. maj 2014 15. maj 2014 Side 1 af 36 1 Udpegning og økonomi... 4 1.1 Hvornår og hvem... 4 1.2 Hvad er datagrundlaget... 5 1.3 Økonomi og tidsregistrering... 6 1.3.1

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1)

Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) LBK nr 473 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 511 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen)

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Arbejdsmiljø Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 5.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven)

Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven) Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold;butikstid;detail; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.12.2016

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dyrlægegerning m.v.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dyrlægegerning m.v. Anordning nr. 525 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dyrlægegerning m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 22 i lov om dyrlægegerning

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr 2009/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00192 Fremsat

Læs mere