Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen"

Transkript

1 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Skovlunde (Storkøbenhavn) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Skovlunde (Storkøbenhavn) 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 10 4 Vurdering af de enkelte kriterier 12

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Capitals udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt. (Se en kort oversigt over kriteriernes vurdering nedenfor. Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 4). Indstillingen bygger desuden på en vurdering af antallet af problemer og deres karakter, om problemerne er forbundne, og i hvilken grad institutionen har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne. Ekspertpanelet og EVA vurderer, at Professionshøjskolen University College Capitals udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i samlet set lever op til kriterierne for relevans og kvalitet. Uddannelsens videngrundlag, som dels er baseret på en tæt tilknytning til professionen og dels er udviklingsbaseret i relation til profession og relevant forskning, er dækkende i forhold til uddannelsens opgave og formål. Videngrundlaget sikres både af undervisernes egen omfattende videnproduktion og en stor grad af videndeling mellem undervisere på udbudsstedet og undervisere fra pædagoguddannelsen i Rønne. Udbudsstedets undervisergruppe er velkvalificeret, og udbudsstedets ledelse er opmærksom på at sikre undervisningens og uddannelsens kvalitet ved at prioritere løbende kompetenceudvikling og faglig ajourføring af undervisergruppen. Udbudsstedet arbejder med et omfattende kvalitetssystem baseret på en række udvalgte områder. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets arbejde med kvalitet er hensigtsmæssigt og løbende sikrer både tilrettelæggelsen af uddannelsen generelt og internationaliseringsarbejdet. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets dimittender har tilfredsstillende beskæftigelsestal, og at de i tilfredsstillende grad når målene for læringsudbytte. Alt i alt vurderer ekspertpanelet, at udbudsstedet tilrettelægger og gennemfører undervisningen tilfredsstillende. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) 4

5 Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 5

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Capitals eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af professionshøjskolens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger, som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af pædagoguddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 6

7 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 616 af 01/06/2012. Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav, EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Svein Ole Sataøen, cand.polit. i pædagogik, historie og nordisk. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen i avdeling for lærerutdanning. Tidligere førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Tidligere medlem af Danmarks Evalueringsinstituts evalueringsgruppe for den danske pædagoguddannelse og tidligere medlem af Barne- og familiedepartementets arbejdsgruppe Menn i barnehage. Erfaring med en række projekter om børnehavers udvikling og politik samt med evalueringsforskning og erfaring som ekspertmedlem af dansk arbejdsgruppe om evaluering af implementering af læreplaner i danske daginstitutioner. Forfatter til en række publikationer om pædagogik og læring. Jørgen Hansen, cand.pæd.psych., lærer. Chef for videreuddannelse og praksisudvikling ved University College Lillebælt. Tidligere uddannelseschef ved hhv. University College Syd, Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, VIA University College og Pædagoguddannelsen i Gedved og tidligere underviser og projektchef ved Kolding Pædagogseminarium. Erfaring med udviklingsprojekter og evaluering af pædagogiske tiltag, særligt inden for misbrugsområdet. Christian Nielsen Gjesthede, studerende ved Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, VIA University College, specialiseringen børn og unge, linjefaget udtryk, musik og drama. Formand for fællesrådet på Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, medlem af Tænketanken for pædagoguddannelsen og af uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen på VIA University College, studenterrepræsentant i BUPL Århus bestyrelse. Tidligere studenterrepræsentant i VIA University Colleges bestyrelse, tidligere studerende ved Pædagoguddannelsen i Slagelse. Agnete P. Thomsen, socialpædagog, master i socialpædagogik. Områdeleder for specialområdet Socialpsykiatri børn og unge, Region Midtjylland. Tidligere forstander på adskillige ungdomsinstitutioner og tilbud til unge med psykosociale vanskeligheder i Region Midtjylland, Århus Amt og Aarhus Kommune. Erfaring som praktikvejleder for pædagogstuderende, gæstelærer på pædagoguddannelsen og censor ved Peter Sabroe-seminariet. Desuden mange års erfaring med planlægning og facilitering af en række udviklingsprojekter og temadage inden for pædagogik, personalesamarbejde og organisationsudvikling. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Morten Brock fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. 7

8 Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra april 2012, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter 1. 8

9 13. Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 9

10 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn University College Capital Ejbyvej Skovlunde Studiets struktur De centrale fagområder Pædagoguddannelsens fagområder er udstukket af uddannelsesbekendtgørelsen. Der er 3 obligatoriske fag: pædagogik; dansk, kultur og kommunikation samt individ, institution og samfund. Derudover vælger den studerende et af følgende 3 linjefag: sundhed, krop og bevægelse; udtryk, musik og drama eller værksted, natur og teknik. Uddannelsen rummer tre bekendtgørelsesfastsatte faglige elementer: det tværprofessionelle element, specialiseringen og bachelorprojektet. Herudover udgør praktikuddannelsen en væsentlig del af pædagoguddannelsen, og de tre praktikperioder er centrale omdrejningspunkter og følger uddannelsens fag og progression. Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt:

11 Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende 1/ / / / / / Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 32 Antal årsværk 24,35 De centrale praktiksteder De studerende kommer typisk i praktik i offentlige institutioner. Meget få studerende kommer i praktik i private organisationer med eller uden driftsoverenskomst med en kommune. Disse få pladser er praktikpladser oprettet som en udmøntning af puljeordningen en ordning, som sandsynligvis bortfalder ved udgangen af Kommunerne i hovedstadsregionen har udarbejdet en fordelingsnøgle, efter hvilken de stiller de nødvendige antal praktikpladser til rådighed for institutionens samlede gruppe af pædagogstuderende. Konkret er der tale om praktik i følgende centrale typer af institutioner/pasningsordninger: Dagtilbud Børnehaveklasser Skole, dag- og døgntilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser Dagtilbud med basisgrupper og støttetilbud for børn med sociale problemer Døgntilbud for børn og unge med sociale problemer Bosteder, arbejdstilbud og dagcentre for voksne med funktionsnedsættelser Bocentre og aktivitetstilbud indenfor socialpsykiatrien Bosteder, ambulatorier, rådgivningscentre og dagcentre for voksne med misbrug og andre sociale problemer Opsøgende projekter for hjemløse Asylcentre Sikrede afdelinger for unge med dom til anbringelse Krisecentre og familieinstitutioner. 11

12 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer, at 6 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 11 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra professionsbacheloruddannelsen til pædagog er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Uddannelsesstatistikkens Elevregister og Danmarks Statistiks Institutionsregister for Uddannelsesinstitutioner,

13 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har løbende kontakt til et dækkende felt af aftagere. Udbuddet retter sig mod institutioner inden for dagtilbudsområdet og det socialpædagogiske område, fx daginstitutioner, fritidshjem, institutioner for børn og unge med funktionsnedsættelser eller sociale problemer, socialpsykiatriske institutioner, asylcentre mfl. Udbudsstedets kontakt med aftagerne foregår gennem en række forskellige fora, herunder det formaliserede samarbejde med praktikinstitutioner i forbindelse med uddannelsens tre praktikperioder, samarbejdet med uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen og samarbejde gennem partnerskabsaftaler mellem udbudsstedet og BUPL Storkøbenhavn samt mellem UCC og Københavns Kommune. Kontakten med praktikinstitutionerne finder sted i forbindelse med indgåelse af praktikaftaler, samarbejde med aftagerinstitutioner om de studerendes praktikdokument, studiedage samt planlagte samtaler i hver praktikperiode mellem praktikunderviser, praktikvejleder og den studerende. Desuden holdes infomøder med praktikinstitutioner to gange om året, hvor udbudsstedet og praktikinstitutionerne drøfter forhold vedrørende deres samarbejde om de studerendes praktik. Samarbejdet med uddannelsesudvalget foregår på møder fem gange om året, og på disse møder vurderer udvalgets medlemmer uddannelsens relevans i relation til arbejdsmarkedets behov, den regionale uddannelsesdækning mv. Kontakten til uddannelsesudvalget varetages af den tilforordnede uddannelsesleder på udbudsstedet. Partnerskabsaftalen med BUPL Storkøbenhavn indebærer, at der en dag om ugen er repræsentanter for BUPL Storkøbenhavn til stede på udbudsstedet til at rådgive de studerende. Som en del af samarbejdet aftaler studielederen med BUPL Storkøbenhavn, at fagforeningen holder en række oplæg for de studerende for at styrke overgangen fra studieliv til det kommende arbejdsliv. Partnerskabet mellem UCC og Københavns Kommune indebærer bl.a. et aftagerpanel, som har til opgave at udvikle og kvalitetssikre læreruddannelsen og pædagoguddannelsen samt at sikre sammenhæng mellem UCC s efteruddannelsestilbud og Københavns Kommunes strategier og prioriteringer. Herudover har udbuddet løbende uformel kontakt med aftagerfeltet gennem undervisernes efterog videreuddannelsesarbejde, undervisernes konsulentopgaver for aftagerinstitutioner og kommuner samt inddragelse af gæsteundervisere i undervisningen. Flere af underviserne underviser på diplomuddannelser, som primært henvender sig til aftagerfeltet. Gennem disse aktiviteter får underviserne indsigt i aktuelle udfordringer og tendenser i praksisfeltet. Fx har udbudsstedet 13

14 samarbejdet med Hvidovre Kommune om afholdelse af et såkaldt mini-ol for alle kommunens daginstitutioner og dagplejere og har herigennem fået indsigt i kommunens arbejde med at nå sine målsætninger om sundhed og motion. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet i tilstrækkelig grad indhenter viden fra dimittender. Dette sker primært gennem en dimittendundersøgelse, som gennemføres hvert andet år. Undersøgelsen består af et kvantitativt og elektronisk spørgeskema, som sendes til alle dimittender fra årgangen, som dimitterede et år før undersøgelsen. Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse følges op af et kvalitativt fokusgruppeinterview, som arrangeres som en del af et alumnearrangement. Fokusgruppeinterviewet har bl.a. fokuseret på de studerendes oplevelse af det samlede uddannelsesforløb, herunder sammenhængen mellem fag og faglige elementer, praktikken, uddannelsens krav til de studerende samt sammenhængen mellem de kompetencer, som de studerende erhverver sig på uddannelsen og gennem arbejdet som pædagog. Dimittender inddrages også i mindre omfang som gæsteundervisere. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet gennem ovenstående aktiviteter indhenter viden, der kan bruges til at sikre den fortsatte relevans af uddannelsen på udbudsstedet, og at ledelsen anvender denne viden. Den viden, som indhentes fra aftagere og dimittender, drøftes på semestervise statusmøder mellem ledelse, fagkoordinatorer og funktionskoordinatorer. På baggrund af viden fra aftagerne har udbudsstedet udviklet en ny, særligt tilrettelagt inklusionsuddannelse i samarbejde med institutionens udbud af læreruddannelsen i Søborg (Blaagaard/KDAS). Som studerende på inklusionsuddannelsen går man på et særligt tværprofessionelt hold, hvor pædagogstuderende og lærerstuderende studerer sammen i et studieår. Undervisningen er tilrettelagt, så man har fokus på inklusion, samtidig med at man gennemfører de fag og studieelementer, som normalt hører til uddannelsen. På baggrund af viden fra dimittenderne har udbudsstedet bl.a. vurderet det nødvendigt at have et særskilt fokus på undervisningen i kommunikation og samarbejdskompetencer, og der vil derfor blive spurgt eksplicit til dette i den kommende dimittendundersøgelse. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag K2.b.1 UCC's kvalitetssystem for professionsbacheloruddannelser Bilag K2.b.2 Notat fra kvalitetsworkshop Bilag K2.b.3 Referat fra kvalitetsworkshop Bilag K2.b.4 Uddannelsesstedernes aftager og dimittendkontakt UCC Bilag K2.b.5 Oversigt over aftagerkontakt på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn Bilag K2.b.6 Partnerskabsaftale mellem PS og BUPL Storkøbenhavn Bilag K2.b.7 Strategisk aftale mellem Professionshøjskolen UCC og Københavns kommune Bilag K2.b.8 Uddrag fra vedtægt for Professionshøjskolen UCC University College Capital Bilag K2.b.9 Referat fra møde i Uddannelsesudvalg Bilag K2.b.10 Invitation til aftagermøde Bilag K2.b.11 Studieordning til UCC's uddannelse til professionsbachelorudd. som pædagog Bilag K2.b.12 Dimittendundersøgelsesrapport 2012 Bilag K2.b.13 Mødereferat Censorrapporter Bilag K2.b.14 Oversigt over undervisernes IMU aftaler Bilag K2.b.15 Skema Kulturmødets udfordringer Bilag K2.b.16 Invitation til Stop volden Bilag K2.b.17 Samarbejde mellem specialiseringen MNF og aftagerfeltet Bilag K2.b.18 Information Mini-OL Bilag K2.b.19 Samarbejdsaftale mellem Kongelunden og PS Bilag K2.b.20 Empiri i bachelorprojektet Bilag K2.C.1 UCC's koncept for dimittendundersøgelser Bilag K2.C.2 Uddrag fra Myth's and Fairytales 14

15 Bilag K2.e.1 Stjernepapiret Bilag K2.e.2 Notat vedrørende PS kompetenceudviklingsstrategi Bilag K2.e.3 Konklusioner på seminar_projektplaner Bilag K2.e.4 organisationsdiagram over UCC's fælles tværprofessionelle element Bilag K2.e.5 Referat international koordinator og ledelse Bilag K2.e.6 Referat international koordinator og ledelse Bilag K2.e.7 Referat praktikkoordinator og ledelse Bilag K2.e.8 Program til konferencedage august Bilag K2.e.9 Dagsorden til uddannelsesmøde (Hvad siger de studerende). 15

16 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet løbende tilegner sig ny viden om centrale tendenser inden for de beskæftigelsesområder, som uddannelsen retter sig mod. Tilegnelsen af ny viden sker bl.a. gennem undervisernes undervisning på efter- og videreuddannelser, via vejledning af de studerende i forbindelse med feltarbejder, samt gennem undervisernes institutionsbesøg og projektarbejde, arbejdet med praktikken samt undervisernes deltagelse i konferencer og brug af gæsteundervisere fra praksis. Flere af udbuddets undervisere har undervist på diplomuddannelserne i regi af UCC s videreuddannelse, fx på diplomuddannelsen i ledelse. I studieåret 2011/12 har 12 undervisere fra udbudsstedet desuden undervist på akademiuddannelsen i ungdomspædagogik, og tre undervisere har undervist på forskellige AMU-kurser med relevans for det pædagogiske felt. Gennem kurserne får underviserne og udbudsstedet en tæt tilknytning til praksisfeltet. Underviserne opnår også relevant viden gennem vejledning af de studerende i forbindelse med de studerendes feltarbejde, undervisernes institutionsbesøg og projektarbejde. Desuden tilegner underviserne sig relevant viden gennem samarbejdet med praktikinstitutionerne om de studerendes praktik. Næsten alle underviserne varetager opgaven som praktikansvarlig underviser eller holdvejleder, hvilket sikrer løbende kontakt med uddannelsens tre specialiseringsområder. Viden fra praktiksamarbejdet indhentes bl.a. gennem praktikbesøg og samtaler om de studerendes læringsmål i praktikken. Ekspertpanelet vurderer, at udbuddets aktiviteter og videnkanaler inden for specialområdet har et mindre omfang end inden for inklusion og normalområdet. Dette blev også bekræftet af interviewet med de studerende, som vurderede, at området børn og unge var stærkest repræsenteret på uddannelsen, og at specialområdet ikke var højt prioriteret. Dog vurderer ekspertpanelet, at udbuddets samlede aktiviteter sikrer en tilstrækkelig dækning også inden for specialområdet, fx gennem brug af cases i det tværfaglige projekt og inddragelse af aftagerrepræsentanter inden for alle tre specialiseringsområder. 16

17 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4 og 5, interview med de studerende under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag K2.b.10 Invitation til aftagermøde Bilag K2.b.14 Oversigt over undervisernes IMU aftaler Bilag K2.b.20 Empiri i bachelorprojektet Bilag K2.C.2 Uddrag fra Myth's and Fairytales Bilag K2.e.8 Program til konferencedage august Bilag K2.e.9 Dagsorden til uddannelsesmøde (Hvad siger de studerende). Bilag K3.b.1 Erhvervelse af ny viden ved praktikbesøg o.l. Bilag K3.b.2 Artikel om specialiseringshold på institutionsbesøg Bilag K3.b.3 Arbejdstidsaftale for undervisere Bilag K3.b.4 Husaftale Bilag K3.b.5 Program sommerkonference 2012 Bilag K3.b.6 Eksempler på konferencer afholdt i UCC Bilag K3.b.7 Erhvervelse af ny viden ved deltagelse i konferencer og lignende Bilag K3.b.8 Erhvervelse af ny viden ved oplæg fra fagpersoner, fx gæsteundervisere, forskere etc. Bilag K3.b.9 Uddrag fra lektoransøgning Bilag K3.b.10 Hjemløse undervisningsplan Bilag K3.b.11 Invitation til Dafolo netværksgruppe Bilag K3.b.12 Nye tidsskrifter fra biblioteket Bilag K3.b.13 Erhvervelse af ny viden gennem orientering i faglitteratur Bilag K3.b.14 Produktion af faglitteratur Bilag K3.b.15 Diagram over vidensflow mellem dialogfora Bilag K3.c.1 Inklusionsstudieår formåls- og indholdsbeskrivelse Bilag K3.c.2 Studerendes artikel om udbytte af inklusionsuddannelsen. 17

18 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere løbende tilegner sig relevant viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant og dækkende for udbudsstedets beskæftigelsesområder. Dette sker gennem undervisernes deltagelse i forsøgs- og udviklingsarbejde og andre aktiviteter, herunder undervisernes deltagelse i projekter organiseret under UCC s fem udviklings- og forsøgsprogrammer samt undervisernes orientering i faglitteratur, som bl.a. indgår som en fast del af den indholdsmæssige planlægning af et undervisningsforløb. Ekspertpanelet vurderer, at underviserne har gode vilkår for at deltage i forsøgs- og udviklingsarbejde gennem deres aftaler om intern medarbejderudveksling (IMU-aftaler). Underviserne bruger bl.a. deres IMU-aftaler til at deltage aktivt i forskellige udviklings- og forsøgsarbejder på tværs af afdelinger i UCC. En stor del af underviserne fra udbudsstedet har gennemført undervisning på diplomuddannelser og konsulentopgaver for kommuner inden for UCC s fagområde inklusion og integration. Fx har en medarbejder fra udbudsstedet deltaget i projektet Kom godt i gang med inklusion, hvis overordnede formål var udvikling af inkluderende strategier i dagtilbud, herunder opkvalificering af personalet i fem dagtilbud og afprøvning af forskellige metoder og modeller. Viden fra dette projekt er efterfølgende blevet diskuteret i hele faggruppen i det faglige miljø, og en underviser på udbudsstedet har beskrevet erfaringerne fra projektet i en publikation, som anvendes som grundbog i faget ISS. I foråret 2011 blev UCC ansvarlig for opgaven Klynger i udvikling i Københavns Kommune. Projektet drejer sig om facilitering af pædagogisk udvikling i alle klynger i Københavns Kommune og finder sted i perioden Fem undervisere fra udbudsstedet deltager i projektet, hvilket giver dem viden om udviklingsbetingelser og -behov på institutionsområdet i Københavns Kommune. Herudover deltager underviserne i konferencer og netværk, hvilket giver dem viden fra forsøgsog udviklingsarbejde. Fx deltager underviserne på udbudsstedet i tre interne konferencedage på UCC, hvor der er oplæg fra undervisere, der deltager i forsøgs- og udviklingsarbejder, samt fra forskere. Ligeledes deltager underviserne løbende i nationale og internationale konferencer. 19 af udbuddets undervisere har desuden deltaget i UCC s såkaldte vidensudviklingsnetværk (VUN), som havde til formål at udforske og undersøge følgende seks temaer i uddannelsens omverden: tværprofessionelt samarbejde, special- og socialpædagogik, socialt udsatte, kulturmøde integration, kvarterløft udsatte lokalområder samt sundhed og sundhedsfremme. Netværkenes viden- 18

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: 2012-536

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Randers Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Kolding

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Kolding Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010 Journalnummer

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-,

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere