Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)"

Transkript

1 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 10 4 Vurdering af de enkelte kriterier 14

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Capitals udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i Hillerød. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt. (Se en kort oversigt over kriteriernes vurdering nedenfor. Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 4). Indstillingen bygger desuden på en vurdering af antallet af problemer og deres karakter, om problemerne er forbundne, og i hvilken grad institutionen har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne. Ekspertpanelet og EVA vurderer, at Professionshøjskolen University College Capitals udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i Hillerød lever op til alle kriterierne for relevans og kvalitet. Udbudsstedet sikrer uddannelsens relevans gennem god og løbende kontakt til aftagerfeltet og til udbudsstedets dimittender i øvrigt. Udbudsstedets undervisere er velkvalificerede og har en tæt tilknytning til professionen, fx gennem inddragelse af gæstelærere i undervisningen samt deltagelse i konferencer og netværk. De indhenter løbende ny viden om udviklingsarbejde og relevant forskning, som er dækkende i forhold til uddannelsens opgave og formål, hvilket er med til at sikre, at uddannelsens videngrundlag er tilstrækkeligt. Udbudsstedet gennemfører systematisk kvalitetsarbejde, fx undervisningsevalueringer samt aftager-, dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. Udbudsstedet har bl.a. nedsat en projektarbejdsgruppe for kvalitetssikring, der har til formål at facilitere og udbygge den faglige sparring i undervisergruppen samt koordinere arbejdet med udbudsstedets undervisningsevalueringer. Resultater fra kvalitetsarbejdet bruges til at udpege følgende års indsatsområder, hvilket understreger, at udbudsstedet anvender kvalitetsarbejdet til løbende at kvalitetsudvikle uddannelsen. For at nedbringe frafaldet blandt studerende på uddannelsen har udbudsstedet initieret en række relevante tiltag, som er koblet til de frafaldsårsager, som udbudsstedet har identificeret. Udbudsstedets studerende realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad, og der er en høj grad af beskæftigelse blandt udbudsstedets dimittender. Alt i alt vurderer ekspertpanelet, at udbudsstedet tilrettelægger og gennemfører undervisning af høj kvalitet, og indstiller derfor udbudsstedet til positiv akkreditering. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) 4

5 Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 5

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Capitals eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i Hillerød. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af professionshøjskolens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger, som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af pædagoguddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 6

7 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 616 af 01/06/2012. Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav, EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Ophelia Achton, cand.scient. i biologi, master i naturfagenes didaktik, master i børne- og ungdomskultur. Lektor og international koordinator ved Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, VIA University College og programmedarbejder i programmet VIA OUT under Videncenter for Didaktik ved VIA University College. Medlem af institutionens internationale råd og kvalitetsudvalg og medlem af fusionsudvalget i forbindelse med sammenlægning af de to pædagoguddannelser i Aarhus. Erfaring med forsøgs- og udviklingsarbejde, bl.a. en undersøgelse af pædagoguddannelsens naturfagsundervisning. Forfatter til en række publikationer om natur, læring og pædagogik. Gitte Orlowitz, cand.mag. i samfundsfag og dansk, Master of Public Administration med en afhandling om evaluering på pædagoguddannelsen. Studieleder ved Pædagoguddannelsen i Aalborg på University College Nordjylland. Tidligere specialkonsulent i Region Nordjylland inden for områderne uddannelse og kompetenceudvikling; har bl.a. udviklet og været projektleder på en række store uddannelsesprojekter under regionens uddannelsespulje og Vækstforum Nordjylland, og tidligere lektor og studiekoordinator ved Pædagoguddannelsen i Hjørring. Erfaring med bl.a. uddannelsesplanlægning, evaluering, studievejledning og udviklingsarbejde. Jane Skallebæk, studerende ved Pædagoguddannelsen i Jelling, University College Lillebælt, specialiseringen mennesker med nedsat funktionsevne, linjefaget værksted, natur og teknik. Medlem af de studerendes råd og aktiv i Pædagogstuderendes Landssammenslutning. Claus Svold, cand.scient.pol. Direktør for Børn & Unge i Vejle Kommune med ansvar for bl.a. dagtilbud og familieområdet. Samarbejder med University College Lillebælt om opbygningen af en traineeuddannelse på Pædagoguddannelsen i Jelling. Udpeget af uddannelsesministeren til ph.d.-råd på skoleområdet. Tidligere børne- og kulturdirektør i Vejle Kommune med ansvar for bl.a. dagtilbud og tidligere medlem af bestyrelsen for Jelling Seminarium. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Camilla Franziska Hansen og evalueringsmedarbejder Kevin Gønge fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. 7

8 Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra april 2012, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel 3. 8

9 14. Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 9

10 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Pædagoguddannelsen i Hillerød Carlsbergvej Hillerød Studiets struktur Pædagoguddannelsen Nordsjælland (herefter benævnt Pæd. Nord) er en relativt ny uddannelsesinstitution. I januar 2009 blev tre tidligere pædagogseminarier sammenlagt, idet Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium og Hillerød Pædagogseminarium flyttede sammen i en midlertidig bygning på Carlsbergvej14. Samtidig med denne sammenlægning og etableringen af en ny fælles pædagoguddannelse skulle uddannelsen etablere et fælles afdelingssamarbejde med tre øvrige professionsbacheloruddannelser på UCC, nemlig sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og psykomotorikuddannelsen. De to sidstnævnte flyttede ind i løbet af hhv. foråret og efteråret 2009, mens sygeplejeuddannelsen først flytter ind med åbningen af en ny campusbygning i september Etableringen af den fælles, tværfaglige afdeling UCC Nord indebar en række tiltag, herunder formulering af et fælles strategisk fokus, igangsættelse af flere tværgående aktiviteter og projekter, etablering af en fælles administration og ledelse og ikke mindst forberedelsen og gennemførelsen af campusbyggeriet, der skal huse alle fire professionsbacheloruddannelser, en række efter- og videreuddannelser samt Center for Teori og Metode. Disse kontinuerlige forandringer har præget og influeret dannelsen og udviklingen af Pæd. Nord. Pæd. Nord står nu klar til at deltage i såvel en fælles udvikling af den samlede pædagoguddannelse i UCC der forventes at bevæge sig i retning af en øget harmonisering i den kommende tid som en fortsat lokal udvikling af de tværprofessionelle aktiviteter med de øvrige professionsbacheloruddannelser i UCC Nord Pæd. Nord ser frem til, sammen med de tre øvrige uddannelser, at tilbyde vores ca studerende et attraktivt studieliv i en spændende og nybygget campus i august Det er desuden kendetegnende for Pædagoguddannelsen Nordsjælland at udbyde pædagoguddannelsen som netbaseret, og uddannelsen har derfor et relativt stort antal netstuderende. Uddannelsen har flere års erfaring med at tilbyde studerende denne særlige type af uddannelsesorganisering, har således en stor viden og erfaring på dette område og arbejder fortsat med at udvikle uddannelsestilbuddet i et tæt samarbejde med de øvrige professionsuddannelser i UCC Nord. Intentionen er på sigt at etablere et videncenter for netbaseret læring og uddannelse i UCC i et samarbejde med andre udbudssteder. 10

11 Uddannelsens struktur Nedenfor gives et skematisk overblik over pædagoguddannelsens fag og faglige elementer opdelt på studieår og semestre. Der skal gøres opmærksom på, at de enkelte fagforløbsfelter ikke afspejler deres faktiske længde og dermed indbyrdes vægtning, men blot skal give et overordnet overblik over rækkefølge og semesterplacering. For en mere detaljeret oversigt over de enkelte forløbs varighed og vægtning henvises til uddannelsens rammeplan. Uddannelsens varighed er 3,5 år fordelt på 7 semestre, og uddannelsen består af følgende fag og faglige elementer: 11

12 3 obligatoriske fag: Pædagogik Dansk, kultur & kommunikation Individ, institution & samfund Ét af 3 linjefag: Sundhed, krop & bevægelse Udtryk, musik & drama Værksted, natur & teknik Én af 3 specialiseringer: Børn & unge Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer 3 praktikker: 1. Praktik i slutningen af 1. semester på 47 dage, SU-berettiget 2. Praktik af et halvt års varighed, lønnet, på 3. semester 3. Praktik af et halvt års varighed, lønnet, på 6. semester Det tværprofessionelle element På første semester introduceres den studerende til de tre obligatoriske fag. Den studerende vælger linjefag og arbejder indledende med dette, og endelig præsenteres den studerende for praksisfeltet i form af den første ulønnede praktik. Herefter arbejdes der kontinuerligt gennem uddannelsen med en række delvist tværfaglige forløb inden for de teoretisk-obligatoriske fag og fagområder. Der lægges vægt på fagenes indbyrdes perspektivering, og der arbejdes primært problemorienteret efter projektarbejdsformen. Fra 5. semester inddrages den studerendes valg af specialisering, og der kobles til de fag, som endnu ikke er afsluttet. Alle fag og faglige elementer afsluttes med en fagspecifik periode, hvori den afsluttende prøve gennemføres og vurderes monofagligt i henhold til bekendtgørelsens fagbeskrivelser. Linjefaget vælges tidligt ved studiestart for at give maksimal tid til indøvelse af fagets færdigheder samt dets pædagogiske formidling og anvendelse. Linjefaget er tilrettelagt, så den studerende bedst muligt kan gøre sig erfaringer med at udfolde og afprøve fagets færdigheder og kompetencer i praktikkerne. For alle fag gælder det, at der veksles mellem forskellige undervisningsformer, herunder bl.a. forelæsninger, holdundervisning og faglig vejledning individuelt såvel som gruppevist. Linjefaget er desuden i perioder organiseret på tværs af årgange, hvilket giver et særligt fælles undervisningsrum for studerende på 2. og 5. semester. På disse semestre arbejdes målrettet med fokus på formidling og didaktik ved igangsættelse af aktiviteter i det såkaldte linjefagsdidaktikrum (Herefter benævnt LFD). De centrale fagområder Pædagoguddannelsens fag og faglige elementer udstikkes i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog og beskrives nærmere i bekendtgørelsen. Heraf fremgår også fagenes nærmere signalement, faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder. Dette samme gælder for de tre praktikker, som udgør en central del af uddannelsen, og som indgår med stigende kompleksitet og progression i de faglige indholdskrav i løbet af uddannelsen. Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt:

13 Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende 1/ / / / / / Herudover tilbyder Pæd. Nord en særlig tilrettelagt netbaseret merituddannelse. Pr læser 180 studerende på den netbaserede merituddannelse ved Pæd. Nord. Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 25 Antal årsværk 22 De centrale praktiksteder De studerende kommer primært i praktik i offentlige institutioner. Kommunerne i Region Hovedstaden stiller praktikpladser til rådighed efter en nærmere aftalt indbyrdes fordelingsnøgle. Meget få kommer i praktik i private organisationer med eller uden driftsoverenskomst med kommunen. Disse få pladser er praktikpladser oprettet som en udmøntning af en særlig puljeordning. Ordningen bortfalder dog sandsynligvis ved udgangen af Praktikstederne omfatter: Dagtilbud til børn og unge (vuggestuer, børnehaver, herunder udflytterbørnehaver, SFO er) Børnehaveklasser Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov, herunder mennesker med sociale problemer (døgninstitutioner for børn og unge, døgninstitutioner for voksne med fysisk og psykiske handicaps samt dagtilbud til samme grupper) Praktikstederne dækker muligheden for, at de studerende kan specialisere sig i overensstemmelse med de specialiseringskrav, som fremgår af Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. De studerende kan specialisere sig inden for brugergrupperne: Børn og Unge Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer 13

14 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer, at 3 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 11 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra professionsbacheloruddannelsen som pædagog er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Uddannelsesstatistikkens Elevregister og Danmarks Statistiks Institutionsregister for Uddannelsesinstitutioner,

15 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har en tilfredsstillende kontakt med et felt af aftagere, som er dækkende for uddannelsens beskæftigelsesområde. Aftagerfeltet omfatter pædagogiske tilbud inden for uddannelsens tre specialiseringsområder, fx dagtilbud for børn, døgntilbud for mennesker med funktionsnedsættelser og behandlingstilbud for mennesker med sociale problemer. Institutionen redegør for, at udbudsstedets kontakt til aftagerfeltet bl.a. foregår gennem uddannelsens uddannelsesudvalg. Uddannelsesudvalget har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen om uddannelsens indhold, profil og kvalitet. Udbudsstedet er repræsenteret i uddannelsesudvalget gennem en underviser, som orienterer de øvrige undervisere samt ledelsen om, hvilke emner der er blevet drøftet ved uddannelsesudvalgsmøderne. Dette sker i forbindelse med udbudsstedets pædagogiske rådsmøder. Desuden afholdes der et årligt ledelsesseminar, hvor alle UCC s udbudssteder er repræsenteret. På seminaret drøftes uddannelsens udvikling, og i den forbindelse inddrages input fra aftagere og interessenter. Eksempelvis deltog en repræsentant fra ledelsessekretariatet i børne- og ungeforvaltningen i Københavns Kommune og en repræsentant fra BUPL Nordsjælland i mødet i Endelig tilgår viden fra aftagerfeltet udbudsstedets ledelse gennem en omfattende kontakt i forbindelse med praktiksamarbejdet. Udbudsstedet har kontakt til praktikinstitutioner og til praktikpladsforum, hvor både kommuner, Region Hovedstaden, Socialpædagogerne, BUPL, FOA og kommunekontaktrådet (KKR) er repræsenteret. Kontakten til KKR har bl.a. resulteret i, at udbudsstedet i samarbejde med Gribskov Kommune i maj 2012 afholdt en temadag for kommunens pædagogiske konsulenter. Det blev i denne sammenhæng besluttet, at disse temadage fremover skal afholdes to gange årligt. Ekspertpanelet vurderer videre, at udbudsstedet har tilfredsstillende kontakt med uddannelsens dimittender. Institutionen redegør for, at udbudsstedets kontakt til uddannelsens dimittender primært foregår gennem dimittendundersøgelser. Undersøgelsen blev i foråret 2011 gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der udelukkende blev sendt ud til Pædagoguddannelsen Nords dimittender. I foråret 2012 blev der gennemført en dimittendundersøgelse for hele UCC. I undersøgelserne bliver dimittenderne bl.a. spurgt om deres oplevelse af sammenhæng mellem uddannelsen og det pædagogiske praksisarbejde, herunder uddannelsens bidrag til udvikling af kompetencer, som de adspurgte dimittender finder relevante i praksis, samt input til uddannelsens tilrettelæggelse. Herudover afholder udbudsstedet dimittendarrangementer i form 15

16 af cafemøder en gang årligt. Disse møder afsluttes med fokusgruppeinterview med udvalgte deltagere, hvor der spørges til resultaterne fra dimittendundersøgelsen. Ekspertpanelet vurderer, at der gennem ovenstående aktiviteter indhentes viden, der kan bruges til at sikre den fortsatte relevans af uddannelsen på udbudsstedet, og at ledelsen anvender denne viden. Eksempelvis har uddannelsesudvalget drøftet behovet for opprioritering af forsøgs- og udviklingsarbejde. Disse overvejelser indgår nu som del af uddannelsens strategiske beslutningsgrundlag. Tilbagemeldinger fra dimittendundersøgelsen (2011) har desuden ført til et øget fokus på at forbedre studiemiljøet på udbudsstedet, bl.a. ved oprettelse af et caféområde for de studerende samt indførelse af en studielærerordning, hvor den studerende har en fast underviser som kontaktperson, som er ansvarlig for både den enkeltes studiebehov og studiemiljøet på det enkelte hold. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og følgende bilag: Bilag K2.B.1: Referat af møde i PPF Bilag K2.B.2: Opsamling fra pædagogisk temadag Bilag K2.B.3: Referat fra møde med pædagogiske konsulenter i Pæd. Nord Bilag K2.B.4: Vedtægter for Professionshøjskolen 16,11 Bilag K2.B.5: Referat uddannelsesudvalgsmøde Bilag K2.B.6: Referat uddannelsesudvalgsmøde Bilag K2.B.7: Program for Rødvigseminar Bilag K2.B.8: Opsamling fra Rødvig seminar Bilag.B.9: Konklusion for Rødvig seminar og forslag til pæd- lederforum Bilag K2.B.10: BA projektsamarbejde brev til institutioner Bilag K2.B.11: Referat fra møde med Hillerød Kommune om BA projektet d Bilag K2.B.12: Temaarrangementer efterår 2010 Bilag K2.B.13: Temaarrangementer forår 2011 Bilag K2.B.14: Temaarrangementer forår 2012 Bilag K2.B.15: Undervisningsplan for relation, omsorg og socialisation Bilag K2.B.16: Aftale om undervisning tegn til tale Bilag K2.B.17: Undervisningsmateriale gæstelærer Henrik Bjerg Pedersen Bilag K2.B.18: Undervisningsmateriale gæstelærer Pernille Riis om den pædagogiske profession Bilag K2.B.19: Opsamling på oplæg fra professionsaktører for F12 Bilag K2.B.20: Invitation af dimittender til møde om jobsøgning af SL og BUPL Bilag K2.B.21: Pædagogisk tænketank forslag til fælles konference Bilag K2.B.22: Skema aftager dimittend efterår 2011 Bilag K2.C.1: Oplæg om dimittendundersøgelsesresultater PR møde Bilag K2C.2: Invitation til cafearrangement Bilag K2.C.3: Gæstelærer Magnus Zøylners undervisningsplan forår 2012 Bilag K2.D.1: Praktikopgavebeskrivelse 2. praktik Bilag K2.D.2: Pjece for 1. praktik Bilag K2.D.3: Pjece for 2. praktik Bilag K2.D.4: Pjece for 3. praktik (2010 versionen) Bilag K2.D.5: Koncept for dimittendundersøgelse UCCs grunduddannelser 2012 Bilag K2.D.6: Referat af fokusgruppeinterview fra dimittendundersøgelse Bilag K2.E.1: Studielærerfunktionsbeskrivelse Bilag K2.E.2: Rapport om studielærerfunktion (PDF) Bilag K2.E.3: Introprogram E11 Bilag K2.E.4: Funktionsbeskrivelse for forløbskoordinator. 16

17 Bilag K2.E.5: Referat PR møde den10 august

18 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet på tilfredsstillende vis gennemfører en lang række aktiviteter, som sikrer, at underviserne løbende tilegner sig relevant viden om udbuddets beskæftigelsesområde. Udbuddets undervisere fungerer alle som praktikvejledere og har gennem denne funktion kontakt til praktikstederne, bl.a. i forbindelse med totredjedelssamtalerne. Det fremgår af redegørelsen, at underviserne gennem samarbejdet med praktikstederne tilegner sig viden om aktuelle arbejdsmetoder, pædagogiske grundforståelser og praksisser. Underviserne holder sig desuden ajour med centrale tendenser på beskæftigelsesområdet ved aktivt at inddrage institutioner fra professionen i linjefagsundervisningen. I forbindelse med linjefagsundervisningen gennemfører de studerende forskellige aktiviteter, der inddrager børn og brugere, og som skal træne de studerende i at anvende og formidle deres linjefaglige viden, færdigheder og kompetencer i praksis. Disse aktiviteter bidrager til et øget samarbejde mellem undervisere og relevante personer fra professionen om de studerendes videnanvendelse og læreprocesser. Endelig får underviserne bl.a. viden om centrale tendenser på beskæftigelsesområdet gennem inddragelse af gæstelærere fra professionen i undervisningen samt deltagelse i konferencer, netværk og tænketanke. Her kan bl.a. den årlige Børne- og Ungemesse nævnes, hvor pædagoger fra hele landet mødes for at videndele om udviklingsarbejder, samt SFO Tænketank Danmark, som har til formål at fremme, at det pædagogiske arbejde i SFO er kommer på den politiske dagsorden. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag: Bilag K2.D.1: Praktikopgavebeskrivelse 2. praktik Bilag K3.B.1: Invitation af praktikvejledere til kvalificering af didaktikopgaven. Bilag K3.B.2: Program for børne- og ungemesse 2012 et tværfagligt mødested Bilag K3.B.3: SFO Tænketankens bestyrelse og samarbejdspartnere Bilag K3.B.4: Opsamling fra temadag med UC Danmark og SFO tænketank 18

19 Danmark Bilag K3.B.5: Program for concrit konference 2011 Bilag K3.B.6: Projektpræsentation og midtvejsseminar læring i praktik Bilag K3.B.7: Referat fra netværksmøde i pædagogisk tænketank 2011 Bilag K3.C.1: Oversigt over grupper og aktiviteter på LFD dagen 19. juni 2012 Bilag K3.C.2: LFD dagen SKB opgavebeskrivelse Bilag K3.C.3: Program for linjefagsdagen UMD den 26. januar 2012 Bilag K3.C.4: Mail fra underviser om handicapstævne Bilag K3.C.5: Artikel fra Frederiksborg amtsavis :Aaktive udviklings hæmmede i fuld fart Bilag K3.C.6: Plan for LFD SKB efterår 2011 Bilag K3.C.7: SKB LFD Forår 2012 Krav og forventninger Bilag K3.C.8: Samarbejde med praksisfeltet gennem LFD i VNT. Bilag K3.C.9: Eksempel på aktivitet på liniefagsdag i VNT - Viden om naturen og dyr Bilag K3.C.10: Eksempel på aktivitet på Liniedag VNT om Landart Bilag K3.C.11: Uddrag af undervisningsplan for 1. semesters teoriforløb. Bilag K.3.C.12: Mailkorrespondance mellem underviser og studerende om brug af pædagogisk metode. 19

20 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere løbende tilegner sig viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant og dækkende for de beskæftigelsesområder, som udbudsstedet dækker. Udbudsstedet redegør for, at underviserne er involveret i aktiviteter, der tilfører udbudsstedet ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Fx har en underviser fra udbudsstedet deltaget i projektet Det gode samarbejde. Formålet med projektet, der blev gennemført i 2011, var at udvikle viden om det gode samarbejde mellem lærere og pædagoger og på den måde bidrage til skolernes praksis. Et andet eksempel er projektet Familielæsning, som ledes af en af udbudsstedets undervisere. Projektets formål er at fremme børnefamiliers læsekultur ved at give læseoplevelser for hele familien og på den måde understøtte børnenes læseudvikling. Udbudsstedet har også deltaget i projektet Sprogpakken i samarbejde med Professionshøjskolen VIA University College og University College Lillebælt samt Center for Offentlig Kompetenceudvikling og Center for Børnesprog. Projektet er et landsdækkende efteruddannelsesprojekt rettet mod personale på daginstitutionsområdet og har som hovedformål at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling. Institutionen redegør endvidere for, at udbudsstedets involvering i UCC s fælles, tværprofessionelle element bidrager med ny viden om de centrale beskæftigelsesområder, som uddannelsen retter sig mod. Elementet er udviklet i samarbejde med praksisfeltet og tager udgangspunkt i en undersøgelse af tværprofessionelle velfærdsudfordringer. Underviserne tilegner sig desuden løbende viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde gennem deltagelse i konferencer. Institutionen redegør for, at udbudsstedets undervisere deltager i konferencer, hvor ny viden fra diverse forsøgs- og udviklingsarbejde præsenteres, og som både relaterer sig til underviserens eget fagområde og går på tværs af fagområderne. Fx har undervisere for nylig deltaget i en konference afholdt af Social- og Integrationsministeriet inden for det pædagogiske og socialpædagogiske felt, i konferencer afholdt af Rådet For Socialt Udsatte samt en konference på Roskilde Universitet (RUC) om børn i vanskeligheder. Flere af underviserne deltager i faglige studiekredse på tværs professionsuddannelserne samt faglige netværk og tilegner sig i den forbindelse viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for studiekredsenes og netværkenes faglige områder. 20

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere