Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg"

Transkript

1 Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 7 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstederne 11 4 Vurdering af de enkelte kriterier 15

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Sjællands udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i Nykøbing F. og Vordingborg. EVA indstiller udbudsstederne til: Betinget positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt. (Se en kort oversigt over kriteriernes vurdering nedenfor. Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 4). Indstillingen bygger desuden på en vurdering af antallet af problemer og deres karakter, om problemerne er forbundne, og i hvilken grad institutionen har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne. Ekspertpanelet og EVA vurderer, at kriterierne for kvalitet og relevans samlet set ikke er opfyldt, men vil kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, som er varigheden af den betinget positive akkreditering. Ekspertpanelet vurderer, at University College Sjællands udbud af uddannelsen til pædagog i Nykøbing F. og Vordingborg er baseret på ny viden fra professionen, fra forsøgs- og udviklingsarbejde og fra relevante forskningsfelter, der er dækkende for professionens beskæftigelsesområder og uddannelsens fagområder. Udbudsstedernes undervisere gennemfører aktiviteter i et sådant omfang, at der løbende tilgår viden, der kvalificerer det faglige miljø og undervisningen på udbudsstederne. Desuden har udbudsstederne kontakt og dialog med praktikstederne og et bredt dækkende felt af aftagere. Udbudsstedernes undervisere er velkvalificerede og deltager i forskelligt forsøgs- og udviklingsarbejde, konferencer, netværksaktiviteter eller andre fora for videndeling af pædagogisk karakter. Fx samarbejder undervisere og studerende i Fagudviklingsprojektet med pædagogiske praktikere og forskere om en fælles udforskning af praksis i pædagogiske institutioner. Praktikkens tilrettelæggelse og gennemførelse er hensigtsmæssig og understøtter de studerendes opnåelse af læringsmålene, og praktikken er integreret i den øvrige undervisning, så de studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Udbudsstederne arbejder løbende på at fremme og understøtte, at de studerende tager et ophold i udlandet, og det sikrer gennem systematiske procedurer, at kvaliteten af udlandsophold er tilfredsstillende. Ekspertpanelet vurderer endvidere, at udbudsstederne har et lille frafald, at der er tilfredsstillende beskæftigelsestal for dimittenderne, og at de i tilfredsstillende grad når målene for i tilfredsstillende grad. Når det gælder udbudsstedet i Vordingborg, vurderer ekspertpanelet, at udbudsstedet er velfungerende og udbyder en uddannelse af tilfredsstillende kvalitet og relevans. Ekspertpanelet har dog identificeret nogle problemer med uddannelsen på udbudsstedet i Nykøbing F. Det gælder indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen samt kvalitetssikringen af uddannelsen. 4

5 Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen på udbudsstedet i Nykøbing F. overordnet set er tilrettelagt på en måde, som kan understøtte de studerendes realisering af mål for læringsudbytte, og at det planlagte faglige indhold i uddannelsens fag har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til læringsmålene. Ekspertpanelet finder imidlertid også, at den praktiske udmøntning af fagene er utilstrækkelig. Det faglige indhold er ikke tilpasset studentergruppen, og niveauet i undervisningen er for lavt. Derudover vurderer ekspertpanelet, at linjefagene i for ringe grad er teoretisk forankrede, mens de øvrige fag er for teoretiske og i for ringe grad inddrager praksis, samt at de studerende ikke får tilstrækkeligt udbytte af arbejdsformerne individuelt arbejde og netbaseret undervisning, hvormed alle studerendes læring ikke understøttes i tilstrækkelig grad. Når det gælder kvalitetssikringen af uddannelsen på udbudsstedet i Nykøbing F., vurderer ekspertpanelet, at udbudsstedets kvalitetsarbejde omfatter de forhold, som er centrale for sikringen af udbuddets kvalitet, og at eksterne og interne interessenter inddrages på en hensigtsmæssig måde i kvalitetssikringsarbejdet, men ekspertpanelet vurderer imidlertid også, at udbudsstedet ikke i tilstrækkelig grad anvender den viden, som kvalitetsarbejdet giver, til at sikre og udvikle uddannelsen på udbudsstedet, hvor der opstår en alvorlig brist i kvalitetssikringen. Ekspertpanelet finder, at problemerne med kvalitetssikring på udbudsstedet i Nykøbing F. er betydelige, fordi de rører helt centrale forhold på uddannelsen som det faglige niveau, de studerendes læring og udbudsstedets arbejde med at følge op på problemer og uhensigtsmæssigheder i uddannelsen og på udbudsstedet. Ekspertpanelet finder dog samtidig, at det vil være muligt for udbudsstedet i Nykøbing F. at iværksætte de nødvendige indsatser for at øge og tilpasse undervisningens faglige niveau samt i tilstrækkelig grad introducere de studerende til udbudsstedets valgte undervisnings- og arbejdsformer, samt at udbudsstedet gennem opfølgning og tydeliggørelse af kvalitetssikringen over for de studerende vil kunne opfylde kravet til kvalitetssikring af uddannelsen inden for de 12 måneder, som er varigheden af en betinget positiv akkreditering. Her vurderes det positivt, at udbudsstedet på flere områder har et velfungerende kvalitetssikringssystem, som med øget fokus på opfølgningsdelen kan anvendes i arbejdet med at forbedre de nævnte problemstillinger, og at udbudsstedet bruger den viden, som kvalitetsarbejdet genererer, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater på de områder af uddannelsen, som akkrediteringen ikke har fundet problematiske. Derfor indstilles udbudsstederne til betinget positiv akkreditering. Ekspertpanelets vurdering af de enkelte kriterier ser i oversigtsform sådan ud: Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstederne opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) 5

6 Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstederne delvist opfylder kriteriet om: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14), fordi udbudsstedet i Nykøbing F. ikke i tilstrækkelig grad anvender den viden, som kvalitetsarbejdet giver, til at sikre og udvikle uddannelsen på udbudsstedet. Ikke opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstederne ikke opfylder kriteriet om: Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7), fordi den praktiske udmøntning af fagene er utilstrækkelig på udbudsstedet i Nykøbing F., da det faglige indhold ikke er tilpasset studentergruppen og niveauet i dele af undervisningen er for lavt, og fordi undervisnings- og arbejdsformer på udbudsstedet i Nykøbing F. ikke i tilstrækkelig grad underbygger de studerendes læring. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 6

7 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Sjællands eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i Nykøbing F. og Vordingborg. Institutionen har valgt at lade de to udbudssteder blive akkrediteringsvurderet samlet, og EVA har som følge heraf udarbejdet én akkrediteringsrapport med én samlet indstilling til Akkrediteringsrådet. I ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt, fremgår det, om begrundelsen for vurderingen er fælles for begge udbudssteder, eller om dele af begrundelsen kun gælder for hhv. udbudsstedet i Nykøbing F. eller udbudsstedet i Vordingborg. Det skal i øvrigt bemærkes, at vurderingen af, om de enkelte kriterier er opfyldt, bestemmes af vurderingen af det udbudssted, som får den ringeste vurdering, og at der altså ikke er tale om et gennemsnit af vurderingerne for de to udbudssteder. Denne praksis skyldes, at der er tale om minimumskriterier, dvs. kriterier, som hvert enkelt udbudssted skal opfylde. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstederne. Se sidst i dette afsnit, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudsstederne lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstederne. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af professionshøjskolens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger, som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstederne. 7

8 I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstederne, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af pædagoguddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedernes nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 616 af 01/06/2012. Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav, EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Svein Ole Sataøen, cand.polit. i pædagogik, historie og nordisk. Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen i avdeling for lærerutdanning. Tidligere førsteamanuensis Høgskulen i Sogn og Fjordane. Tidligere medlem af Danmarks Evalueringsinstituts evalueringsgruppe for den danske pædagoguddannelse og tidligere medlem af Barne- og familiedepartementets arbejdsgruppe Menn i barnehage. Erfaring med en række projekter om børnehavers udvikling og politik samt med evalueringsforskning og erfaring som ekspertmedlem af dansk arbejdsgruppe om evaluering af implementering af læreplaner i danske daginstitutioner. Forfatter til en række publikationer om pædagogik og læring. Merete Wiberg, ph.d. i moralsk og etisk læring, cand.mag. i filosofi og musik. Lektor i ledelse af læring og læreprocesser videregående uddannelser på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Tidligere lektor Pædagoguddannelsen i Jelling, tidligere censor på de pædagogiske diplomuddannelser og tidligere medlem af uddannelsesrådet for University College Nordjylland som repræsentant for Aalborg Universitet. Erfaring med forskningsprojekter og udviklingsarbejde inden for det pædagogiske felt. Forfatter til en lang række publikationer om pædagogik og filosofi. Freja Leth Wejdling, studerende Pædagoguddannelsen JYDSK, VIA University College, specialiseringen børn og unge, linjefaget sundhed, krop og bevægelse. Tidligere studerende Pædagoguddannelsen København, Professionshøjskolen UCC og Pædagoguddannelsen i Kolding, University College Syddanmark. Tidligere aktiv i de studerendes fællesråd på Pædagoguddannelsen i København, tidligere repræsentant for Pædagoguddannelsen i Kolding i Studenterhuset Klostrets bestyrelse og styregruppe. Palle Almvig, cand.psych. Chefkonsulent i Børnecentrets dagforanstaltninger, Aarhus Kommune. Censor i faget psykologi universiteterne, censor på pædagoguddannelsen og cen- 8

9 sor på den pædagogiske diplomuddannelse. Børnesagkyndig dommer retten. Tidligere forstander på Behandlingshjemmet Kokkedal, tidligere rektor Ikast-seminariet (pædagoguddannelsen) og tidligere socialcenterchef i Aarhus Kommune. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Specialkonsulent Persille Schwartz fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra april 2012, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstederne. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 9

10 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 10

11 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstederne Præsentation af uddannelsen på udbudsstederne Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af de to udbudssteder taget direkte fra institutionens redegørelse. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på følgende adresser: Pædagoguddannelsen i Nykøbing Falster Bispegade Nykøbing F. Pædagoguddannelsen i Vordingborg Kuskevej 1 B 4769 Vordingborg Studiets struktur Pædagoguddannelsen i Campus Storstrøm indgår i University College Sjælland som et af tre udbudssteder, hvor pædagoguddannelsen udbydes i Region Sjælland. Pædagoguddannelsen i Campus Storstrøm udbydes fra to uddannelsessteder i Vordingborg og Nykøbing Falster, både som den ordinære professionsbachelor uddannelse til pædagog (210 ECTS-point) og merituddannelsen til pædagog (150 ECTS-point). Der udbydes et internationalt modul (30 ECTS-point) på engelsk, The Risk of Exclusion, for danske og udenlandske studerende. Pædagoguddannelsen i Campus Storstrøm er i Vordingborg placeret sammen med læreruddannelsen og i Nykøbing F. sammen med sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne, hvor også uddannelsen i Leisure Management er placeret. Uddannelsen reguleres af lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog samt for merituddannelsens kommende bekendtgørelse af lov nr. 952 af 9. oktober 2009 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Den gældende bekendtgørelse for uddannelsen er nr af 27. september 2010 med nyt bilag 10 i bekendtgørelse nr. 616 af 1. juni Den indtil 31. august gældende studieordning er godkendt 12. juni 2007 og ændret teknisk 15. februar Hertil er kommet lokalt beskrevne undervisningsplaner for undervisning, praktik, prøver m.v. En ny studieordning, der tager højde for omtalte nye bilag 10 til bekendtgørelsen samt den nye eksamensbekendtgørelse nr. 714 af 27. juni 2012, træder i kraft 1. september

12 UCSJ er ansvarlig for alle studieaktiviteter, idet praktikken er udlagt til godkendte praktikinstitutioner beliggende i Region Sjælland efter aftale i PPF (Praktik Plads Forum), hvor kommuner og region fastlægger fordeling på de konkrete steder for praktikken for hver praktikperiode. Det øverste ansvar for alle UCSJ s grunduddannelser ligger hos uddannelsesdirektør Hanne Fischer. Det øverste ansvar for pædagoguddannelsen ligger hos uddannelseschef Susanne Tellerup. Uddannelsesleder Claus Henriksen har det daglige ansvar for pædagoguddannelsen i Campus Storstrøm. Nedenfor præsenteres UCSJ s samlede organisation, som den er besluttet af bestyrelsen pr. 28. marts 2012: Studiets overordnede struktur fremgår af nedenstående figur hentet fra studieordningen: 12

13 De centrale fagområder De centrale fagområder fremgår af ovenstående strukturplan. Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstederne Antal indskrevne studerende aktuelt: 715 i alt, heraf 380 i Vordingborg og 335 i Nykøbing Falster. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Vordingborg Antal optagne studerende Nykøbing F. Antal optagne studerende 1/ / / / / / i alt 13

14 Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 31 Antal årsværk 21,9 De centrale praktiksteder De centrale praktiksteder for pædagogstuderende på pædagoguddannelsen i Campus Storstrøm er vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, børnehaveklasse, SFO er og fritidshjem, klubber, herberger, sociale foranstaltninger af forskellig karakter, opholdssteder, institutioner for misbrugere og hjemløse, familiepleje, dagbehandling, botilbud og bostøtte, krisecentre, psykiatrien. Praktikstederne afspejler professionen, som bl.a. kendetegnes mange relativt små arbejdspladser. Pædagoguddannelsen i Campus Storstrøm har praktikinstitutioner i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næst og Faxe Kommuner samt nogle få i Region Sjælland. Praktikinstitutionerne er fælles for uddannelserne i Vordingborg og Nykøbing. Blandt de større praktikinstitutioner kan nævnes institutionerne Saxenhøj og Bo- og naboskab Sydlolland. 14

15 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Fælles for begge udbudssteder Ekspertpanelet konstaterer, at ledighedsfrekvensen for de to udbudssteder ikke er over den vejledende maksimumgrænse på 11 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Gælder kun for udbudsstedet i Nykøbing F. Ekspertpanelet konstaterer, at 11 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Gælder kun for udbudsstedet i Vordingborg Pædagoguddannelsen i Vordingborg er et nystartet udbud, hvor dimittenderne endnu ikke indgår i data fra Danmarks Statistik. Derfor er det forventede ledighedstal for udbudsstedet beregnet på baggrund af ledighedstallet for Professionshøjskolen University College Sjællands øvrige udbud af pædagoguddannelsen. Ekspertpanelet konstaterer på denne baggrund, at udbudsstedets ledighedstal er beregnet til 8 %. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra professionsbacheloruddannelsen til 15

16 pædagog er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Uddannelsesstatistikkens Elevregister og Danmarks Statistiks Institutionsregister for Uddannelsesinstitutioner, Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Fælles for begge udbudssteder Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstederne har en løbende kontakt til uddannelsens aftagerfelt. Aftagerkontakten omfatter alle uddannelsens specialiseringsområder: børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne og mennesker med sociale problemer. Udbudsstederne redegør for en række videnkanaler, hvorfra de får viden fra aftagerne. På det årlige trepartsevalueringsmøde mødes repræsentanter for udbudsstedernes ledelse, undervisere og studerende samt repræsentanter for BUPL og fire partnerskabskommuner. Udbudsstederne er gennem en underviser repræsenteret i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelserne professionshøjskolen, og viden fra disse møder tilgår uddannelsesleder gennem referater, møder med uddannelseschef og de øvrige uddannelsesledere samt gennem samtaler med underviserrepræsentanten. Uddannelsesudvalget mødes to gange årligt og har deltagelse af bl.a. kommuner, regionen, Roskilde Universitet (RUC), BUPL, Socialpædagogerne og VUC Roskilde. Endelig får ledelsen for udbudsstederne viden fra aftagerne gennem de partnerskabsaftaler, der er indgået med Lolland, Næst, Vordingborg og Guldborgsund Kommuner. Særligt samarbejdet med Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune er tæt, fx er der etableret et lokalt uddannelsesråd for Lolland-Falster, som drøfter forhold af relevans for uddannelserne i området. I dette forum har man fx drøftet en aftagerundersøgelse udarbejdet af professionshøjskolen og temaer som køn og uddannelsesvalg, og hvordan der er behov for en fortsat indsats for at få uddannet flere mænd inden for det pædagogiske område, og hvordan bachelorstuderende i højere grad kan samarbejde med aftagere. Kontakten med aftagerfeltet sker i øvrigt i høj grad gennem udbudsstedernes samarbejde med praktikinstitutioner om forberedelse, afvikling og godkendelse af de studerendes praktikophold. Aftagerfeltet omfatter pædagogiske tilbud inden for uddannelsens tre specialiseringsområder, fx dagtilbud for børn, døgntilbud for mennesker med funktionsnedsættelser og behandlingstilbud for mennesker med sociale problemer. Alle undervisere besøger qua deres praktiklærerfunktion 16

17 et bredt spektrum af praktikinstitutioner, ligesom praktikvejledere fra praktikinstitutionerne deltager i aktiviteter på udbudsstederne. Gennem denne kontakt får underviserne viden om emner, der er relevante at inddrage eller supplere i undervisningen. Uddannelseslederen får tilgang til denne viden gennem de interne møder for underviserne, hvor praktikken er på dagsordenen, samt gennem sit samarbejde med praktikkoordinatoren, hvor bl.a. indholdet af studiedage i forbindelse med praktikperioderne diskuteres. Dette blev bekræftet under institutionsbesøget gennem interview med både undervisere og ledelse. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstederne gennem kontakten til aftagerfeltet indhenter viden, der kan bruges til at sikre den fortsatte relevans af uddannelsen på udbudsstederne, og at ledelsen anvender denne viden. Fx har input fra bl.a. trepartsevalueringsmødet resulteret i en øget inddragelse af praksisfeltet i praktikforberedelser og studiedage, og professionshøjskolens aftagerundersøgelse, der blev forelagt uddannelsesudvalget og videreformidlet på trepartsevalueringsmødet, har resulteret i øget brug af gæstelærere samt etablering af en uges fællesundervisning mellem udbudsstedet i Nykøbing F. og den lokale socialrådgiveruddannelse og mellem udbudsstedet i Vordingborg, den lokale læreruddannelse og socialrådgiveruddannelsen for Nykøbing F. Gælder kun for udbudsstedet i Vordingborg Udbudsstedet i Vordingborg havde på ansøgningstidspunktet kun haft et hold dimittender, i sommeren 2012, men ekspertpanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at kontakten med dimittenderne vil være tilfredsstillende. Udbudsstedet har inviteret det første hold studerende, der dimitterede i sommeren 2012, til dimittendmøde, men ingen deltog. Fremover vil der blive gennemført en dimittendundersøgelse ud fra den skabelon, der anvendes for de øvrige pædagoguddannelser på professionshøjskolen, dog med den forskel, at den kvantitative digitale dimittendundersøgelse fremover vil blive suppleret med kvalitative dimittendinterview. Gælder kun for udbudsstedet i Nykøbing F. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets kontakt med dimittender er tilfredsstillende. Der er foretaget en kvantitativ undersøgelse på professionshøjskoleniveau med en svarprocent på 7,8. Denne er suppleret med en lokal dimittendundersøgelse i form af et møde med deltagelse af 13 dimittender fra 2009, 2011 og 2012 med fokus på oplevelse af uddannelsesforløbet samt uddannelsens relevans for professionen. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet gennem denne kontakt til dimittenderne indhenter viden, der kan bruges til at sikre den fortsatte relevans af uddannelsen på udbudsstedet, og at ledelsen anvender denne viden. Institutionen redegør for, at dimittendmødet medførte, at udbudsstederne er blevet opmærksomme på dimittendernes behov for en større viden om det teoretiske grundlag for udøvelse af pædagogiske praksis inden for det område, som linjefaget udtryk, musik og drama (UMD) retter sig mod, og det psykiatriske område. På baggrund heraf har ledelsen derfor bedt underviserne om at tydeliggøre det teoretiske indhold i UMD og på det psykiatriske felt i specialiseringen mennesker med sociale problemer. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag STO Fremtidsmuligheder for pædagoger Bilag STO Lolland kommune partnerskabsaftale Bilag STO Guldborgsund kommune partnerskabsaftale Bilag STO Projektbeskrivelse BPA Januar 2012 (3) Bilag STO Formidlingsseminar 17

18 Bilag STO Referat af 3-parts møde juni 2012 Bilag STO UDDANNELSESUDVALG Bilag STO Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling marts 2011 Bilag STO Dimittendundersøgelse pædagoguddannelsen Bilag STO Referat af dimittendmøde den 11 april 2012 med anbefalinger Bilag STO Indsatsområder Rapport fra evalueringsmødet d Bilag STO Årshjul med fokus på evaluering Bilag STO 02.15A Oplæg til koordinatormødet den 6 august Bilag STO 02.15B Plan for fælles pædagogiske arbejdsdage i august Bilag STO Titler på bachelorprojekter Juni Bilag STO Liste over bachelorprojekter navn titel problemform samarbejdspartner Bilag STO Plan for fælles pædagogiske arbejdsdage i august Bilag STO Dagsorden Uddannelsesrådsmøde Bilag STO Pædagogens kompetenceprofil. 18

19 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Fælles for begge udbudssteder Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedernes undervisere løbende tilegner sig relevant viden om centrale tendenser inden for uddannelsens beskæftigelsesområder. Ekspertpanelet bemærker positivt, at udbudsstederne har en tæt kontakt med aftagerfeltet og en stor viden om aftagerfeltets vurdering af uddannelsens relevans at have etableret et samarbejde med aftagere om censurering førsteårsprøverne. En kilde til viden om centrale tendenser i beskæftigelsesområderne er undervisernes arbejde med de studerendes praktik. Alle undervisere er praktiklærere og har dermed kontakt til de studerende og praktikstederne i praktikken. Gennem denne kontakt får underviserne indblik i tendenser og daglige udfordringer i professionen. Desuden har udbudsstederne etableret en ordning, hvor den halvårlige censur af førsteårsprøver foretages af personer fra aftagerfeltet, hvilket giver en tæt kontakt og direkte viden om aftagerfeltets vurdering af uddannelsens relevans. En anden kilde til viden er undervisernes undervisning på efter- og videreuddannelse for praktikere. Syv undervisere fordelt på de to udbudssteder er tilknyttet efter- og videreuddannelsesaktiviteter for praktikere og får gennem arbejde med cases og drøftelser i undervisningen indblik i praktikernes aktuelle interesser og udfordringer. Underviserne får også viden om centrale tendenser gennem deltagelse i projekter med og om praksis. Fx deltager otte undervisere (hvoraf fem underviser på begge udbudssteder) i et toårigt forsøgs- og udviklingsprojekt, Fagudviklingsprojektet, der fokuserer på at udvikle indholdet af centrale fagområder i uddannelsen. Projektet er forankret på RUC og inddrager både forskere, undervisere, studerende og praksisfeltet i udviklingsarbejdet, og fx deltager underviserne i feltarbejde i pædagogiske institutioner. Derudover har de to udbudssteder flere andre tiltag, hvor underviserne samarbejder med praksisfeltet. På udbudsstedet i Vordingborg er der fx indlagt et fast institutionsbesøg som en del af un- 19

20 dervisningen på første semester, og en underviser er ansat både på udbudsstedet og i pædagogisk praksis. På udbudsstedet i Nykøbing F. er en underviser i praktik som pædagog. Desuden er der på forsøgsbasis igangsat et udviklingsprojekt, som har til formål at koble professionen og uddannelsen omkring specialiseringen og bachelorprojektet. I den forbindelse bliver professionen i tredje praktikperiode involveret i undervisningsopgaven på studiedagene, og undervisere giver faglig vejledning i forbindelse med de studeredes undersøgelser i institutionen, og praktikperiodens afslutning afholdes en praktikmesse, hvor de studerende fremlægger, diskuterer og får perspektiveret deres praktikprojekter af messens deltagere, der bl.a. udgøres af praktikinstitutionerne og andre interessenter på området. Endelig afholder udbudsstederne foredragsarrangementer for undervisere og studerende med fokus på bl.a. ny forskning og aktuelle forhold i den pædagogiske praksis, på udbudsstedet i Nykøbing F. kaldet husmøder og på udbudsstedet i Vordingborg kaldet stjernemøder. Tema for møderne har fx været inklusion, mobning og læring. Underviserne deler desuden den viden, de indhenter fra deres forskellige praksiskontakter, med hinanden på møder i de undervisningsteams, de indgår i. De studerende bekræftede under interviewet under institutionsbesøget ekspertpanelets indtryk af en undervisergruppe, der, hvad der rører sig i praksisfeltet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4 og 5, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag STO Lolland kommune partnerskabsaftale Bilag STO Pædagogens kompetenceprofil Bilag STO Praktikforberedelse og studiedage PVS11ABC Bilag STO Deltagerliste til fagudviklingsprojekt Bilag STO Beskrivelse af fælles ramme - Fagudviklingsprojektet specialisering linjefag og DKK Bilag STO Husmøde overblik Bilag STO Overblik over stjernestunder Bilag STO Eksempel på studerendes arbejde med praksis fra undervisningsforløbet Pædagogen i praksis Bilag STO Invitation til SKB samling 2012 Bilag STO Undervisere fra pædagoguddannelsen i CfV Bilag STO Thessaloniki Meeting - Early Change Bilag STO Følgebrev nr. 2 til 3. praktikperiode. 20

21 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Fælles for begge udbudssteder Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedernes undervisere løbende tilegner sig viden fra forsøgsog udviklingsarbejde, som er relevant og dækkende for de beskæftigelsesområder, som udbudsstederne retter sig mod. Dette sker bl.a. gennem undervisernes deltagelse i udviklingsprojekter, og at underviserne deltager i diverse fora for videndeling af resultater fra udviklingsprojekter. Fx deltager otte undervisere (jævnt fordelt på de to udbudssteder) i Fagudviklingsprojektet (nævnt under kriterium 3), der er forankret i professionshøjskolens Videncenter for Profession og Praksis (CUPP), og som gennemføres i samarbejde med pædagoger, pædagogstuderende fra professionshøjskolen og forskere fra RUC. Konkret har underviserne i projektet fokus på spils og apps bidrag til børns leg og læring, nye medier og faget værksted, natur og teknik (VNT) i pædagogisk praksis, musik og drama i børns udvikling samt omsorgssvigtede børn, unge og voksne. Andre eksempler på forsøgs- og udviklingsarbejder er projekterne Early Change om kvalitet og god praksis i dagtilbud og et projekt i Lolland Kommune om børnemiljøundersøgelser. Ekspertpanelet vurderer, at der på begge udbudssteder er en stærk kultur for formidling af den viden, underviserne tilegner sig fra udviklingsprojekter. Både undervisere og ledelse gav under interviewene under institutionsbesøgene indtryk af, at der jævnligt afholdes pædagogiske udviklingsmøder med fokus på videndeling samt en årlig konference for alle undervisere med fokus på formidling af resultater fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt forskning. I forlængelse heraf oplever underviserne på begge udbudssteder, at der er en forventning om, at de rapporterer fra deres projekter på fællesmøderne, og at projektbeskrivelser og resultater er elektronisk tilgængelige. I øvrigt holder underviserne sig fagligt ajour gennem læsning af fagblade og faglitteratur og kollegers formidling af resultater fra udviklingsprojekter på udbudsstedernes intranet. Endelig deltager enkelte undervisere på hvert udbudssted i faglige nationale konferencer, fx Ministeriet for Børn og Undervisnings sprogkonference. Gælder kun for udbudsstedet i Vordingborg Ekspertpanelet bemærker positivt, at flere undervisere deltager i ovennævnte forsøgs- og udviklingsarbejde eller i eksterne faglige netværk med fokus på forsøgs- og udviklingsarbejde, fx et na- 21

22 tionalt netværk, der knytter sig til faget individ, institution og samfund (ISS), samt at de studerende under institutionsbesøget gav udtryk for, at de gennem undervisningen var blevet bekendt med flere forsøgs- og udviklingsprojekter, og at flere studerende havde været involveret eller ville blive direkte involveret i disse. Gælder kun for udbudsstedet i Nykøbing F. Kun få undervisere deltager aktivt i forsøgs- og udviklingsprojekter eller i eksterne netværksaktiviteter med fokus på formidling af forsøgs- og udviklingsarbejde, og de studerende i Nykøbing F. gav udtryk for, at de kun havde kendskab til et enkelt projekt, som underviserne var involveret i. Ekspertpanelet er kritiske over for den ringe deltagelse blandt udbudsstedets undervisere, både hvad angår deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter og i netværk, men vurderer, at det overordnet set ikke har betydning for opfyldelsen af kriteriet, da udbudsstedet i Nykøbing F. kompenserer gennem videndelingsaktiviteter. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4 og 5, interview med ledelsen, underviserne og de studerende under institutionsbesøg på begge udbudssteder, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag STO Projektbeskrivelse BPA Januar 2012 (3) Bilag STO Plan for fælles pædagogiske arbejdsdage i august Bilag STO Husmøde overblik Bilag STO Overblik over stjernestunder Bilag STO Invitation til SKB samling 2012 Bilag STO Thessaloniki Meeting - Early Change Bilag STO punktsprogram Bilag STO Deltagerliste til fagudviklingsprojekt Bilag STO Beskrivelse af fælles ramme - Fagudviklingsprojektet specialisering linjefag og DKK Bilag STO Husmøde overblik Bilag STO Overblik over stjernestunder Bilag STO Undervisere fra pædagoguddannelsen i CfV Bilag STO Projektbeskrivelse til FOU lydmontage som case Bilag STO Revideret arbejdstidsaftale februar2012 Bilag STO HVAD ER UCSJ LÆRING Bilag STO Internationale projekter Campus Storstrøm Bilag STO punktsprogrammet. 22

23 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, eksterne oplæg for de studerende, eller at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Fælles for begge udbudssteder Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedernes undervisere løbende tilegner sig relevant viden fra forskningsfelter, der er relevante for fagområderne, og at udbudsstederne har en veludviklet struktur for videndeling. To undervisere er involveret i forskningsarbejde qua et igangværende ph.d.-forløb. En tredje underviser har været involveret i et ph.d. projekt om krop og læring, og en fjerde underviser har deltaget i forskningsprojektet Læringskultur og deltagerperspektiver, som er et aktionsforskningsprojekt på RUC. Som nævnt under kriterium 4 deltager nogle af underviserne i konferencer og netværksaktiviteter. Fx har undervisere i 2012 deltaget i Ministeriet for Børn og Undervisnings sprogkonference og i et fagligt arrangement om Idealer og distinktioner i opdragelsen Laura Gilliam og Eva Gulløv. Derudover tilegner underviserne sig forskningsviden gennem deres kursusdeltagelse i forbindelse med efteruddannelse, fx har en underviser deltaget i et kursus i psykomotorik for mennesker med nedsat funktionsevne, og to andre undervisere har deltaget i et sommerkursus på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet i positiv psykologi, nærmere bestemt betingelser for læring, trivsel og udvikling. Som nævnt under kriterium 3 afholder udbudsstederne også selv foredragsarrangementer, hvor der en-to gange om året er fokus på bl.a. ny forskning i form af husmøder i Nykøbing F. og stjernemøder i Vordingborg. For underviserne er der desuden en årlig dag med fokus på videndeling af forskningsresultater for alle undervisere på udbuddene. Undervisere bliver endvidere bekendt med eksistensen af ny forskning gennem møder i underviserteams, på pædagogiske udviklingsmøder, gennem censoraktivitet og kontakten til praksisfeltet, og de holder sig fagligt ajour via udbudsstedernes pædagogfaglige bibliotek, der ud over at være et fagbibliotek med tidskrifter og elektronisk adgang til centrale pædagogfaglige forskningsdatabaser fx Eric, har tilknyttet en bibliotekar, der tilbyder søgevejledning i både trykte og digitale medier. Hvert fagområde har en uddannelseskoordinator, der har til opgave at sikre, at ny forskningsviden inddrages i planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen. Dette tiltag finder ekspertpanelet positivt. Endelig er forskningsbasering et fast fokuspunkt i forbindelse med 23

24 MUS-samtaler. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4 og 5, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag STO Partnerskabsaftale_EASJ_og_UCSJ Bilag STO Partnerskabsaftale_med_Filadelfia Bilag STO Partnerskabsaftale_med_IHK Bilag STO Partnerskabsaftale_mellem_SOSU-SJ_og_UCSJ_final 2_ Bilag STO Samarbejdsaftale_KU_og_UCSJ Bilag STO RUC_og_UCSJ_samarbejdsaftale Bilag STO Samarbejdsaftale_mellem_SDU_og_UCSJ Bilag STO Susan Tetler oplaeg Bilag STO Årshjul med fokus på evaluering Bilag STO Program for DPU`s sommeruniversitet Bilag STO Koordinatorer på Pædagoguddannelsen Campus Storstrøm BIlag STO Studieordning_paedagog. 24

25 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2 at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Fælles for begge udbudssteder Ekspertpanelet vurderer, at de overordnede mål for læringsudbytte, der gælder for uddannelsen på udbudsstederne, er på professionsbachelorniveau. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for pædagoguddannelsen, som pr. 1. juni 2012 er fastlagt i bilag 10 til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for professionsbachelor i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens fag og faglige elementer. I pædagoguddannelsens bekendtgørelse og i den lokale studieordning er der for alle fag og faglige elementer beskrevet faglige kompetencemål, som beskriver målet for det, den færdiguddannede kan. De faglige kompetencemål er ikke opdelt i viden, færdigheder og kompetencer, som mål for læringsudbytte er. Ekspertpanelet vurderer dog, at sammenhængen er tilfredsstillende. Ud over faglige kompetencemål er der en beskrivelse af hvert enkelt fags og faglige elements signalement og centrale kundskabs- og færdighedsområder, ligesom vægtningen er beskrevet gennem ECTSfordelingen. Ifølge pædagoguddannelsens bekendtgørelse består de tre obligatoriske fag af pædagogik med et omfang af 43 ECTS-point, dansk, kultur og kommunikation (DKK) med et omfang af 28 ECTS-point og individ, institution og samfund (IIS) med et omfang af 18 ECTS-point. Derudover indeholder uddannelsen linjefag med et omfang af 30 ECTS-point, praktikuddannelse med et omfang af 74 ECTS-point, bachelorprojekt med et omfang af 12 ECTS-point og specialisering med et omfang af 35 ECTS-point, hvoraf 30 ECTS-point er fra hhv. pædagogik (10 ECTSpoint), linjefaget (5 ECTS-point) og praktikuddannelsen (15 ECTS-point). Der indgår også et tværprofessionelt element i uddannelsen med et omfang af 8 ECTS-point, som indgår i ECTS-pointene for uddannelsens fag og faglige elementer. 25

26 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1-10 og følgende bilag: Bilag STO Formidlingsseminar Bilag STO Referat af 3-parts møde juni 2012 Bilag STO Ny studieordning for pædagoguddannelsen UCSJ Bilag STO Studieplan ordinær uddannelse vordingborg Bilag STO Prøvehåndbog Efterår 2012 version 1 00 rettet af uddannelsesleder juni 2012 Bilag STO Prøve håndbog Vordingborg hold vsv09ab jan

27 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2 at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3 at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set fælles for begge udbudssteder Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen på udbudsstedet overordnet set er tilrettelagt på en måde, som understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte, og at det planlagte faglige indhold i uddannelsens fag har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til læringsmålene. På udbudsstedet i Vordingborg er den praktiske udmøntning af fagene tilstrækkelig, og der anvendes relevante undervisnings- og arbejdsformer. For udbudsstedet i Nykøbing F. vurderer ekspertpanelet imidlertid, at den praktiske udmøntning af fagene er utilstrækkelig, da det faglige indhold ikke er tilpasset alle dele af studentergruppen, og at niveauet i dele af undervisningen er for lavt. Derudover vurderer ekspertpanelet, at en stor del af de studerende ikke får tilstrækkeligt udbytte af arbejdsformerne individuelt arbejde og netbaseret studieaktiviteter, og at deres læring derfor ikke understøttes i tilstrækkelig grad. Ekspertpanelet vurderer, at problemerne er så betragtelige, at kriteriet samlet set ikke er opfyldt. Uddybning gælder kun for udbudsstedet i Vordingborg Ekspertpanelet vurderer, at det faglige indhold i uddannelsens fag har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål, der er beskrevet for de enkelte fag. Institutionen redegør på tilfredsstillende vis for det faglige indhold i fire udvalgte fag på udbudsstedet og viser bl.a., hvordan det metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Institutionen har redegjort for det faglige indhold i fire fag: dansk kultur og kommunikation (DKK), første semester, individ, institution og samfund (IIS), første og fjerde semester, sundhed, krop og bevægelse (SKB), fjerde semester, og specialiseringen børn og unge, femte semester. Ekspertpanelet vurderer, at underviserne anvender hensigtsmæssige undervisnings- og arbejdsformer, som understøtter, at de studerende når de tilsigtede læringsmål. Udbudsstedet anvender en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer såsom underviseroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde og netbaserede studieaktiviteter. De studerende fortalte under interviewet under institutionsbesøget, at de oplever, at undervisningen generelt har et godt fagligt indhold, og at 27

Rådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter den beslutning fra Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Rådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter den beslutning fra Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Professionshøjskolen University College Sjælland Att: rektor Ulla Koch Sendt pr. mail: ucsj@ucsj.dk uwk@ucsj.dk tbm@ucsj.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Rådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter den beslutning fra Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Rådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter den beslutning fra Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Professionshøjskolen University College Sjælland Att.: Rektor Ulla Koch Sendt pr. e-mail: ucsj@ucsj.dk tbm@ucsj.dk uwk@ucsj.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Svendborg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Svendborg Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen Sjælland University College Campus Roskilde Att.: Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af den eksisterende pædagogiske diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Odense V

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Odense V Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland. Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog

Professionshøjskolen University College Sjælland. Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog Professionshøjskolen University College Sjælland Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog Sendt pr. mail: dbk@ucsj.dk ucsj@ucsj.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde (Campus Roskilde)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde (Campus Roskilde) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde (Campus Roskilde) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Aabenraa

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Aabenraa Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Supplerende akkreditering af eksisterende udbud, 2014 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved professionshøjskolen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg og Hjørring

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg og Hjørring Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg og Hjørring Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-501/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Syddanmark Att.: Udviklingschef Alexander von Oettingen Sendt pr. e-mail: avo@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i eksport og teknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-570/CW,RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold

Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-593/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i København SV (Sydhavn)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i København SV (Sydhavn) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i København SV (Sydhavn) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation ved Professionshøjskolen Metropol

Uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation ved Professionshøjskolen Metropol Uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation ved Professionshøjskolen Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0209/KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Skovlunde (Storkøbenhavn) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere