bundfældningstank 2 m 3 Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM UPONOR INFRASTRUKTUR BUNDFÆLDNINGSTANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bundfældningstank 2 m 3 Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM UPONOR INFRASTRUKTUR BUNDFÆLDNINGSTANK"

Transkript

1 DK INSTALLATIONSANVISNINGAR UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM BUNDFÆLDNINGSTANK INSTALLATIONSVEJLEDNING Uponor Infiltrationssystem bundfældningstank 2 m l

2 Pålidelige løsninger fra Uponor Ved hjælp af Uponor afløbssystem kan du håndtere dit spildevand sikkert og pålideligt på egen grund uden at skulle tænke mere over det. Uponor afløbssystem er af høj kvalitet og en garant for lang levetid og pålidelig drift. Du vil derfor ikke opleve flere problemer med dit spildevand. Det vil være en god idé at bruge lidt tid på at læse installationsvejledningen igennem. Da lægningen er afgørende for kloaksystemets drift, anbefaler vi, at installationsarbejdet udføres af autoriseret kloakmester. Installationsarbejde udført af fagfolk sikrer, at det nye system fungerer effektivt såvel som miljøvenligt ved rensning og opsamling af spildevandet. Vi står gerne til rådighed i tiden fremover. På finder du de senest opdaterede oplysninger om afløbssystemet, bl.a. vedligeholdelse og anvendelse. Indhold Generelt Sådan installerer du din Uponor bundfældningstank 2 m Sådan installerer du din Uponor fordelerbrønd... 6 Sådan installerer du dit Uponor nedsivningsanlæg Sådan installerer du dit integrerede pumpesystem fra Uponor... 9 Sådan installerer du dit Uponor pumpesystem Installation opføringsrør til 2 m 3 bundfældningstank Uponor nedsivningsanlæg 2 m 3 montage af opføringsrør Sådan installerer du din Uponor bundfældningstank 4 m Sådan installerer du din Uponor bundfældningstank 6 m Installation opføringsrør til bundfældningstank 4-6 m Sådan installerer du din Uponor samletank Vigtigt at huske Declaration of conformity CE-marking Ved spørgsmål vedr. tankens pumpesystem Kontaktinformation Servicebog for Uponor nedsivningsanlæg Et velfungerende kloaksystem er vigtigt Private kloaksystemer etableres sædvanligvis på egen jord eller tilstødende grund. I tilfælde af brud eller anden beskadigelse i systemet vil du derfor mærke det som den første. Dermed har du også interesse i, at dit spildevandsanlæg installeres korrekt, at komponenterne har den rette funktion, og at de korrekte materialer anvendes. Med denne brochure ønsker vi at give dig råd og vejledning til at planlægge dit spildevandsanlæg, så anlægsarbejdet kan udføres bedst muligt. Du kan også kontakte kommunens tekniske forvaltning og få hjælp ad den vej. En problemfri installation vil ikke blot indebære et bedre nærmiljø og øget trivsel. Du kan også regne med lavere omkostninger i forbindelse med reduceret vedligeholdelse og længere driftstid. Og dertil kommer, at et velfungerende spildevandsanlæg yderligere vil bevare ejendommens værdi. Der er ingen grund til bekymring med et kloaksystem, som hverken belaster eller forurener miljøet. Lugten fra et dårligt fungerende kloaksystem vil altid være til gene for forbipasserende, ligesom lækage af urent vand hurtigt vil få en ødelæggende effekt på den omgivende vegetation og vandområder. Spildevandsudledning i åbne kloakleninger kan desuden let infiltrere vandboringer og fx gøre drikkevandet sundhedsfarligt. Grundvandet er også særdeles følsomt over for forurening og bør derfor beskyttes imod forurenet spildevand. Vælg den rette placering Ved projektering af private spildevandsanlæg skal der bl.a. tages hensyn til husholdningens størrelse, dvs. mængden af spildevand, samt: Jordbundsforhold, terræn og jordlag Grundvandsforhold Topografi og tilslutningsforhold Afstand til vandboring Afstand til sø eller vandløb Klimaforhold og frostfri dybde Lokale bestemmelser for området Afstand til vej Afstand til skel ved vej og ejendom De lokale myndigheder fra teknisk forvaltning skal efter ansøgning godkende den planlagte placering. Prøvetagning af jordmaterialet er ofte påkrævet med henblik på en såkaldt sigteanalyse for at danne sig et billede af jordens egnethed til nedsivning. Analysen giver ligeledes et billede af grundvandsforholdene og dermed risikoen for, at spildevandet trænger ind i de omkringliggende jordlag. Teknisk forvaltning vejleder gerne om valg af nedsivning eller sandfilter, dimensionering osv. 2

3 Generelt Bundfældningstank, rør og formstykker Til Uponor nedsivningsanlæg medfølger alle nødvendige komponenter til bundfældning og nedsivning. Hele pakken leveres i ét samlet og lethåndterligt sæt, som kan fragtes på en trailer. Løse dele, supplerende bundfældningstanke, fiberdug m.m. kan bestilles separat. Uponor leverer også afløbsrør, dvs. de rør, der går fra husets afløbssystem og videre til bundfældningstanken, samt eventuelle rensebrønde og lignende. Sand og nøddesten Kvaliteten af anvendt sand og nøddesten bør følge anvisningerne i Miljøstyrelsens Vedledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE. De tekniske forvaltninger i kommunerne kan ofte vejlede om rette materialer til dit nedsivningsanlæg eller sandfilter. Nøddesten skal være vaskede for at undgå tilslamning af rør og filter. Dette kan i modsat tilfælde reducere anlæggets levetid. Skillelag mellem lagene i udgravningen bør bestå af finere grus, fx shingles. Øverst i udgravningen lægges der fiberdug for at separere genopfyldningsmaterialet fra nøddestenene. Generelle råd Omkringfyldning omkring afløbsrør, bundfældningstank og fordelerbrønd sker med sand eller fint grus og jævnes nøje. Hældningen nivelleres ligeledes nøje vha. vaterpas. Det er yderst vigtigt, at siverørene OBS! Husets afløb skal ventileres over tag. Udluftning bør ikke ske ved hjælp af vakuumventil. har den anviste hældning. Undgå overfladevand ovenover nedsivningsområde og sandfilter. Bundfældningstanken skal tømmes minimum én gang årligt. Sivestrengene afsluttes over terræn og påmonteres en udluftningsprop, hvilket øger rensningskapaciteten og giver mulighed for inspektion og rengøring. Rensningsprocessen Rensning i to trin Ved privat spildevandsrensning sker rensningsprocessen i to etaper. Den første er selve slamudfældningen, som finder sted i bundfældningstanken (den tidligere 3-kammertank). Den anden del finder sted i enten en sivegrøft eller et biologisk sandfilter. Bundfældningstank Bundfældningstanken er en tank, hvorigennem spildevandet passerer forskellige rum (kamre). I Uponor bundfældningstank er disse kamre placeret således, at vandet forsinkes mest muligt. Dermed synker de største partikler til bunds i hvert kammer, hvorimod fedt og olie stiger til overfladen. Derefter bortledes vandet via en fordelerbrønd til videre rensning i sivegrøften eller det biologiske sandfilter. Nedsivning Nedsivning er den oftest anvendte efterbehandlingsmetode. Jordens infiltrationsevne afgør, om et sådant anlæg kan anvendes. Ved nedsivning sker rensningen nederst i sivegrøften via nøddestenslaget og de omkringliggende jordlag. Biologisk sandfilter Biologisk sandfilter anvendes i de tilfælde, hvor jordens infiltrationsevne er mindre god, fx på grund af høj grundvandsstand eller for tætte jordlag, eksempelvis ler. Det biologiske sandfilter består af et sandfilter, hvori spildevandet filtreres og renses og derefter ledes videre via drænrør. 3

4 Placering af privat kloakering * Med dispensation fra myndighederne reduceret afstand. ** Hvis afstanden er mindre end 25 m, kan kommunen dog give tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg som en kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse. Afstanden bør dog være mindst 5 m. Et sådant anlæg vil hvis det er udformet efter denne vejlednings retningslinier også kunne opfylde kravene til alle 4 renseklasser. I sandjord bør afstanden til dræn eller vandløb dog være mindst 10 m for at opfylde klasse OP og SOP. Dette skyldes, at sandjord vil have en mindre bindings kapacitet for fosfor end jord med silt eller lerindhold. Lav en planskitse Ved projektering af et spildevandsanlæg skal der udarbejdes en planskitse. Denne skitse anvendes både i forbindelse med anmeldelse til den lokale tekniske forvaltning samt planlægningen af selve arbejdet. Der bør også udarbejdes et tværsnit med angivelse af detaljer for henholdsvis nøddesten og sand samt en tegning, der angiver, hvordan anlægget skal etableres. Placering på grund Bundfældningstanken skal placeres, så den er lettilgængelig for tømning. Et område på blot 6 m 2 er tilstrækkeligt. Uponor bundfældningstank er en kompakt konstruktion, hvilket reducerer både udgravningsdybde og udgravningsvolumen. Uponor fordelerbrønd kræver ligeledes kun lidt plads, både dybde- og volumenmæssigt, og tilsluttes let forbindelsesrørene i alle retninger. Grundens topografi udnyttes med henblik på at give afløbsrørene fra huset et jævnt fald for at reducere risiko for tilslamning undgå derfor også unødige bøjninger. Vi anbefaler, at der monteres en rensebrønd umiddelbart efter skel. Dette vil lette spuling af ledningen i tilfælde af tilslamning. Nedsivnings- eller sandfilterarealet for en traditionel husstand på 5 personer optager blot ca. 30 m 2. Hverken bundfældningstank eller siveareal bør placeres i trafikeret terræn. På ovenstående tegning angives der eksempler på afstandskrav til bl.a. vej, skel, sø og vandløb. Installation af tryksivestrenge 4

5 Sådan installerer du din Uponor bundfældningstank 2 m 3 Gravitationsnedsivning Montering af bundfældningstank Udgravningen til bundfældningstanken dimensioneres med plads til at placere forankringspladerne ved siden af tanken. Udgravningen bør være ca. 15 cm dybere under tankens bund. Jævn et lag af grus- eller sand ud i udgravningens bund og komprimer dette. Løft bundfældningstanken ned i udgravningen ved hjælp af løftestropper. Kontroller, at tanken er i niveau med tilløbsrørene, og at den står i vater. Forankring Er jorden sumpet, bør bundfældningstanken forankres ved hjælp af Uponor forankringssystem. Træk spændbåndene henover tanken. Forankring af bundfældningstank Placer forankringspladerne i niveau med tankens bund uden at berøre tankbunden. Forspænd spændbåndene. Læg et lag sand af ca. 20 cm på forankringspladerne. Spænd spændbåndene, til de er udspændte. Genopfyldning Fyld stenfrit sand omkring bundfældningstanken og komprimer med vibrator i lag af ca. 30 cm tykkelse. Tilslut 110 mm afløbsrøret fra husstanden (med et fald på 1-2 cm/m) i bundfældningstankens tilløbsstuds. Udluftning af husets afløbssystem bør altid ske over tag. Monter udluftningsrørets udløb et stykke over tagryggen og så langt som muligt fra luftindtaget på tilløbssiden. Fyld til sidst bundfældningstanken med vand. Vandets vej til nedsivningsareal Bundfældningstanke fås i forskellige udgaver og størrelser. Et nedsivningsareal forbundet med en fordelerbrønd kan bestå af 2-6 sivestrenge. En fordelerbrønd giver øget fleksibilitet med hensyn til placering af bundfældningstanken i forhold til nedsivningsarealet. Isolering Isoler tanken og øvrige dele nær jordoverfladen ved hjælp af egnet isoleringsmateriale, hvis der er risiko for frost i jorden. Fyld bundfældningstanken med vand direkte efter installation efter hver tømning 5

6 Sådan installerer du din Uponor fordelerbrønd Gravitationsnedsivning Fordelerbrønd Placer fordelerbrønden på en jævn og velkomprimeret bund. Kontroller, at brøndens højde er korrekt i forhold til bundfældningstanken og nedsivningsarealet. Monter et 110 mm afløbsrør på fordelerbrøndens indløbsstuds med muffe. Monter og kontroller, at vinklen på indløbsstudsen inde i fordelerbrønden peger lige ned (H). Reguleringsenhed Isæt en tætningsring (E) i hver enkelt udløbsstuds. Monter reguleringsenheden i fordelerbrønden ved at sætte tilslutningsdelen (F) ind i studsen udefra. Monter derefter reguleringsspjældet (G) fra brøndens indvendige side. Det er vigtigt at indstille reguleringsspjældene således, at spildevandet fordeles ligeligt i hvert fordelerrør. H Efter endt omkringfyldning ved brønden kontrolleres reguleringsspjældenes indstilling ved at fylde vand i bunden af fordelerbrønden og placere reguleringsspjældene således, at åbningerne er i niveau med vandspejlet: luk alle reguleringsspjæld fyldes med vand til et niveau over reguleringsspjældene åbn et reguleringsspjæld halvt lad vandet synke til nyt niveau åbn de resterende reguleringsspjæld i niveau med vandspejl Forlængelse eller afkortning af brønd Ved forhøjelse af fordelerbrønden saves brønden igennem på den øverste del af halsen (markeret Cut off line, A). Anvend dimension 400 mm forlængerrør. Isæt en tætningsring i begge rørender (B) og pres røret på den resterende del af fordelerbrøndens hals. Pres derefter brøndens overdel på den anden ende af forlængerrøret. Forlængerrøret skal presses i, indtil det stoppes af anslagene i brøndhals og overdel. Ved afkortning af brønden saves brønden igennem både over og under halsen (A og C) (markeret Cut off line ). Anvend et 400 mm rør, som placeres som beskrevet ovenfor. Minimumslængde for afkortningsrør er 200 mm. Montering af udløbsstudse I fordelerbrønden er der to åbninger til udløbsstudse. Der kan monteres yderligere udløbsstudse ved at bore ø121 mm huller ved markeringerne (D). Der kan tilsluttes maksimum 6 udløbsstudse i fordelerbrønden. Fordelerrør Fordelerrørene forbinder fordelerbrønden med sivestrengene. Fordelerrørene har en længde af minimum 1 m og tilsluttes til fordelerbrøndens udløbsstudse. Et fald på 0,5-1 cm/m er passende. Placer rørene på en velkomprimeret sandbund og dæk med sand eller fint grus. Fordelerrørene afsluttes med flexbøjning, som gør det nemt at placere sivestrengene korrekt. 6

7 Sådan installerer du dit Uponor nedsivningsanlæg Gravitationsnedsivning 1. Nedsivningslag Fordelerlaget består af et cm lag af vaskede nøddesten med en kornstørrelse af eller mm. Bunden i udgravningen bør være vandret og jævn, men dog ikke komprimeret enhver form for færdsel til fods eller med maskiner bør undgås. Udgravningen kan rumme flere sivestrenge eller være forbundet med separate sivegrøfter med hvert sit rør. De separate sivegrøfter kan anlægges i forskellige retninger fra fordelerbrønden. 2. Sivestrenge Udgravningens bund jævnes og danner underlag for nøddestenene. Sivestrengene placeres på nøddestenlaget (grøn streg vendt opad) med et fald på 0,5-1 cm/m og således, at der er minimum 30 cm nøddesten under rørets udløbsende. Et lag af minimum 5 cm nøddestenlag (8-16 eller mm) skal dække rørene. Nødestenlaget skal udgøre cm. På rørets udløbsende monteres der flexbøjning, som afsluttes med en udluftningsprop, der når ovenover vinterens eventuelle snelag. Afstanden mellem sivestrenge lagt i parallelle og separate nedsivningsgrøfter skal være minimum 2 m. Afstanden mellem sivestrenge i fælles grøft er minimum 1,5 m. Sivestrengenes længde er maksimum 15 m. Røret forlænges ved hjælp af samlemuffer. Afslut med fiberdug ovenpå nøddestenlaget og fyld herefter jord på op til terræn. 3. Filtreringslag Rensningen af vandet finder sted i laget mellem nøddestenene og sandet. Fosfor bindes i sandet, mens nedbrydningen af de organiske stoffer sker i biolaget. Filtreringslaget består af sand med en kornstørrelse af 0-8 mm i et lag af ca. 85 cm. Ovenover filtreringslaget lægges et fordelerlag, en fiberdug og genopfyldningsmateriale. Disse anlægges som beskrevet ovenfor. 4. Opsamlingslag Opsamlingslaget er sandfiltrets nederste lag, som har til opgave at opsamle det rensede afløbsvand og via opsamlingsrør lede det ud til en udløbsbrønd. Opsamlingslaget består af grus med en kornstørrelse af eller 8-16 mm. Opsamlingslaget er ca. 30 cm. 5. Opsamlingsrør Opsamlingsrørene er drænrør, hvorigennem det rensede vand ledes bort. Opsamlingsrørene lægges i opsamlingslaget med et fald på 0,5-1,0 cm/m. Rørsystemet fortsætter fra opsamlingsrørene via flexbøjninger op i udluftningsrør, som er placeret et godt stykke over terræn. Som afslutning monteres der en udluftningsprop på udluftningsrøret. 6. Udløbsbrønd Opsamlingsrørene ledes til en udløbsbrønd, som også fungerer som prøveudtagningsbrønd. Brønden er forsynet med en indløbsstuds, hvortil afløbsrøret umiddelbart kan tilsluttes. Jævn bunden til udløbsbrønden i rette niveau. Placer udløbsbrønden lodret og fyld sand omkring brønden. Ved større sandfiltre kan der installeres flere udløbsbrønde. 7

8 Gravitationsnedsivning 7. Udløbsrør Det rensede vand ledes via udløbsrør (110 mm) fra opsamlingsbrønden til et passende sted i terrænet, fx en åben grøft. Hvis niveauforskellene på grunden ikke tillader et sandfilter, er det nødvendigt at lede det rensede vand til udløbsstedet ved hjælp af en pumpe. Udløbsrørets udløb bør sikres med et gitter eller et dæksel, som kan forhindre smådyr i at trænge ind i systemet. ned i grundvandet. En passende størrelse for et sandfilter er fx 15 x 7,5 m. Gummidugen på ca. 15 x 7,5 m lægges i udgravningens bund og føres ligeledes op over udgravningens vægge. Dugen må ikke beskadiges under lægningen, ligesom dugens kant ikke bør dække sandfiltret, eftersom dette vil hindre lufttilførslen til de mikroorganismer, der findes i jorden. 8. Vandtæt sandfilter Et vandtæt sandfilter anlægges ved at lægge en gummidug på nedsivningslagets bund. Gummidugen forhindrer afløbsvandet i at trænge Udluftningsrør monteres på sivestrengenes udløb. Der monteres udluftningspropper på rørenderne. 8

9 Sådan installerer du dit integrerede pumpesystem fra Uponor Tryknedsivning Bundfældningstank med integreret pumpebrønd Uponor pumpesystem består af en bundfældningstank med integreret pumpebrønd inkl. præinstalleret pumpe. Montering af pumpe og udgående trykrør Udløbsslangen fra bundfældningstanken består af et 40 mm trykrør, hvortil trykledningen skal tilsluttes. Er der tale om en trykledning > 40 mm, skal den medfølgende rørkobling 40/40 udskiftes til passende diameter. Pumpen er forsynet med en kontraventil for at hindre tilbageløb, når pumpen ikke er i drift. Kan trykrøret ikke installeres frostfrit, må der anvendes anden form for frostbeskyttelse; varmekabel eller tilsvarende. pumpe og brøndvæg. Fastgør altid pumpen i det oprindelige beslag efter vedligeholdelse eller reparation. Dette vil sikre både pumpens og flyderens videre funktion. Yderligere information om pumpens funktion og vedligeholdelse findes i de medfølgende anvisninger fra pumpeleverandøren eller på Tilslutning til fordelerbrønd For tilslutning af trykrøret medfølger en reduktionsstuds, som placeres i fordelerbrøndens indløb. Hvis muligt, anlægges trykrøret med et vist fald 1-2 m før fordelerbrønden, da dette vil dæmpe vandstrømmen. Elinstallation Pumpens elkabel er af typen MC-MK 3x2,5 mm 2. Før kablet fra pumpen gennem elmuffen og monter en koblingsdåse med IPklassifikation til udendørs brug på den udvendige side af opføringsrøret. Installationen skal udføres af autoriseret elinstallatør, og anlægget skal være udstyret med jordafbryder. Overskydende kabel rulles op og fastgøres mod rørvæggen inden i opføringsrøret. Dermed forhindres det løse kabel i at genere flyderen eller besværliggøre Pumpen er præinstalleret og fastgjort i pumpebrøndens side ved hjælp af et specialbeslag, der forhindrer pumpen i at løsne sig pga. bevægelse ved start og stop. Ved levering er højden på det udgående rør fra pumpen tilpasset gængs installation. Anvendes der forlængerrør til opføringsrøret, skal det udgående trykrør forlænges tilsvarende. Vedligeholdelse af pumpe Løsn specialbeslaget og løft pumpen ca. 30 cm, vend pumpen ca. 30, så flyderen ikke klemmes mellem Tabel for valg af rørdiameter Effekten for den medfølgende pumpe svarer til en transporthøjde af 8 m med en vandstrømning af 2 l/s. Tabellen anviser maksimum afstand mellem pumpebrønd og fordelerbrønd med 2 m transporthøjde ved anvendelse af den medfølgende pumpe (type AP12.40) Trykrør Diameter Afstand mellem pumpebrønd og fordelerbrønd 40 mm < 70 m 50 mm < 200 m 63 mm < 500 m 9

10 Sådan installerer du dit Uponor pumpesystem Installation med ekstern pumpebrønd Bundfældningstank med tilhørende nedsivning eller sandfilter installeres, som beskrevet på forgående side. 1. Pumpebrønd Pumpebrønden sættes vandret på en jævn bund af sand. Brønden forankres ved hjælp af Uponor forankringssystem, hvis jorden er sumpet, eller der er tale om høj grundvandsstand. Pumpebrøndene fås i to størrelser: 0,5 og 1,0 mm 3. Vælg en dykpumpe med flyder og tilstrækkelig effekt for en vandstrømning af 1,0 l/s for en transporthøjde mellem pumpebrønd og fordelerbrønd. De fleste pumper på markedet kan anvendes i brønden. 2. Reduktion 110/40 Monter en reduktion i både pumpebrøndens udløb og i fordelerbrøndens indløb. Pres ø40 mm trykrøret gennem reduktionen i begge brønde. 3. Pumpe Ophæng pumpe i pumpebrøndens beslag lidt under brøndens midte. OBS! Pumpens udløbsside skal være forsynet med kontraventil for at hindre tilbagløb til trykrøret. 4. Polyethenrør (PE) Monter et PE-trykrør mellem pumpebrønd og fordelerbrønd. Tilslut røret som anvist i pumpeleverandørens instruktioner. Det leverede pumpebrøndssæt indeholder to stk. reduktioner inkl. tætningsringe for tilslutning af PE-trykrøret til begge brønde. Hvis muligt, anlægges trykrøret med et vist fald 1-2 m før fordelerbrønden, da dette vil dæmpe vandstrømmen. OBS! Anvend et fleksibelt trykrør inde i brønden. Et PE-trykrør er ganske stift og tilslutning til pumpe kan forårsage, at røret vrides skævt. Derfor vil det være en fordel at anvende et fleksibelt trykrør til den del, som er inde i brønden, dvs. mellem pumpe og gennemføringen på udløbssiden i pumpebrønden. 5. Elinstallation Tilslut et elkabel for jordinstallation på brøndens top. OBS! Marker kablets placering på dine tegninger. Det er altid sikrest at overlade elinstallationen til en autoriseret elinstallatør. Dykpumpe monteres i pumpebrønd. 10

11 Installation opføringsrør til 2 m 3 bundfældningstank L L I F D A K M I B E 1. Montering af opføringsrør Placer tætningsringen (A) i sporet på tanktoppen (B). Tætningsring (A) påføres glidemiddel. Opføringsrøret (C) placeres på tanken. Kontroller, at opføringsrørets fikseringspunkter (D) modsvarer tankens fikseringspunkter (E). Fastgør opføringsrøret på tanken med de medfølgende skruer (F). Skru skruerne på skiftevis, indtil opføringsrøret er helt i bund på tanktoppen. L K L I M I 2. Forlængelse af opføringsrør Ved forlængelse saves opføringsrøret over ved markeringen Cut off line. Anvend Uponor forlængerrør dimension 560 mm og tilpas det i den ønskede længde. Placer en tætningsring i første spor i begge ender af forlængerrøret (I). Smør den nederste tætningsring (J) med glidemiddel og pres forlængerrøret ned, til det når anslaget i opføringsrøret. Smør også den øverste tætningsring, inden toppen af opføringsrøret (K) påmonteres. Pres toppen ned over forlængerrøret til anslag. OBS! Maks. installationsdybde op til 1,5 m over indløb. 11

12 Uponor nedsivningsanlæg 2 m 3 montage af opføringsrør Montage af tætningsring Monter tætningsringen i sporet på tanken Smør omhyggeligt toppen af tætningsringen med glidemiddel Montage af opføringsrør Placer opføringsrøret på toppen af tanken oven på tætningsringen Vær opmærksom på, at opføringsrøret er centreret oven på tætningsringen, og at monteringsflangerne er placeret ud for montageområderne på tanken Tætning af opføringsrør Skru boltene gennem monteringsflangerne og ned i tanken. Iagttag, at boltene monteres vinkelret på flangen og ligeledes vinkelret ned i tanken. NB: Skru ikke boltene fast på nuværende tidspunkt Monter alle skruerne således, at opføringsrøret er løseligt monteret Iagttag, at opføringsrøret er centreret oven på tætningsringen. Hvis det viser sig nødvendigt, kan opføringsrøret justeres således, at centrering opnås Spænd boltene på kryds således, at opføringsrøret glidende monteres via tætningsringen på tanken. Fortsæt bespændingen trinvist, indtil opføringsrøret er endeligt monteret på tanken. 12

13 Sådan installerer du din Uponor bundfældningstank 4 m 3 Montering Længden på forbindelsesrør og ventilationsrør er tilpasset en afstand af 600 mm mellem tankene. Placeres tankene med mindre afstand, skal rørene tilpasses tilsvarende. Samtlige rør skal have minimum 100 mm indstik inden for tankvæggen. De forborede huller til ventilationsrøret er placeret således, at det er muligt at montere dette rør EFTER, at tankene er blevet monteret, og genopfyldning er sket til niveauet under de forborede huller til ventilationsrørene. Trin 1 Indløbstanken placeres. Tilløbsrøret kobles til indløbsrøret på tanken. Tætningsring og ende på forbindelsesrøret smøres med glidemiddel. Forbindelsesrøret indsættes i indløbstanken minimum 200 mm. Trin 2 Udløbstanken placeres i en afstand af 600 mm fra indløbstanken. Tætningsring og ende på forbindelsesrøret fra indløbstanken smøres. Forbindelsesrøret trækkes tilbage fra indløbstanken og indsættes i tætningsringen på udløbstanken. Røret skal have ca. 100 mm indstik inden for tankvæggen. Trin 3 Genopfyldning og komprimering kan nu ske til et niveau lige under hullerne til ventilationsrørene. Smør tætningsringe og rørender med glidemiddel og monter ventilationsrøret på samme måde som forbindelsesrøret. Trin 4 Tætningsringe til opføringsrør monteres på tankene, og opføringsrørene påsættes. Trin 5 Færdiggør genopfyldning og komprimering. Indløbstank Udløbstank 13

14 Sådan installerer du din Uponor bundfældningstank 6 m 3 Montering Længden på forbindelsesrør og ventilationsrør er tilpasset en afstand af 600 mm mellem tankene. Placeres tankene med mindre afstand, skal rørene tilpasses tilsvarende. Samtlige rør skal have minimum 100 mm indstik inden for tankvæggen. De forborede huller til ventilationsrøret er placeret således, at det er muligt at montere dette rør EFTER, at tankene er blevet monteret, og genopfyldning er sket til niveauet under de forborede huller til ventilationsrørene. Trin 1 Indløbstanken placeres. Tilløbsrøret kobles til indløbsrøret på tanken. Tætningsring og ende af forbindelsesrøret smøres med glidemiddel. Forbindelsesrøret indsættes i indløbstanken minimum 200 mm. Trin 2 Mellemtanken placeres i en afstand af 600 mm fra indløbstanken. Tætningsring og ende på forbindelsesrøret fra indløbstanken smøres. Forbindelsesrøret trækkes tilbage fra indløbstanken og indsættes i tætningsringen på mellemtanken. Røret skal have ca. 100 mm indstik inden for tankvæggen. Trin 3 Udløbstanken placeres i en afstand af 600 mm fra mellemtanken. Forbindelsesrøret tilkobles som under trin 2. Trin 4 Genopfyldning og komprimering kan nu ske til et niveau lige under hullerne til ventilationsrørene. Smør tætningsringe og rørender med glidemiddel og monter ventilationsrøret på samme måde som forbindelsesrøret. Trin 5 Tætningsringe til opføringsrør monteres på tankene, og opføringsrørene påsættes. Trin 6 Færdiggør genopfyldning og komprimering. Indløbstank Indløbstank Indløbstank

15 Installation opføringsrør til bundfældningstank 4-6 m 3 D B C A 1. Montering af opføringsrør Placer tætningsringen (A) på tanktoppen (B). Smør opføringsrørets muffe (C) med Uponor glidemiddel. Opføringsrøret (C) placeres således, at teksten IN på opføringsrøret vender mod tankens indløb. Pres opføringsrøret ned, indtil det er helt i bund på tanktoppen. E 2. Forlængelse af opføringsrør Ved forlængelse saves opføringsrøret over ved markeringen Cut off line (D). Anvend Uponor forlængerrør dimension 560 mm og tilpas det i den ønskede længde. Placer en tætningsring i andet spor i begge ender af forlængerrøret (E). Monter den nederste halvdel af det oversavede opføringsrør som under punkt 1. Monter forlængerrøret og derefter den øverste del. OBS! Maks. installationsdybde er 1 m fra indløbshøjde til terræn. 15

16 Sådan installerer du din Uponor samletank Uponor samletank er forsynet med et kombineret opføring- og tømningsrør, hvor tilslutningen er et ø110 mm rør, og tømmestudsen er et ø200 mm rør med tilhørende tæt skruedæksel. Udgravning Udgravningen til Uponor samletank skal være så stor, at der evt. kan installeres forankringsplader eller et betonfundament under tankens bund. Der skal ligeledes være plads til nedgravning og evt. frostsikring af afløbsrøret fra huset. Den maksimale lægningsdybde er 0,75 m over tankens øverste del. Underlaget skal være jævnt og komprimeret. Tanken kan løftes ned i udgravningen ved hjælp af reb, der fastgøres øverst på tanken, eller med løfteseler og ståløjer. Sættes tanken i lerjord eller på klippegrund, skal udgravningen drænes for at forhindre ophobning af overfladevand, som kan udsætte tanken for tryk. Maks. grundvandsstand fra tankens bund er 0,5 m. Komprimering af omkringfyldning i tankens midterhul kan ske med vand eller stav. Om nødvendigt kan der anvendes isoleringsmåtter som frostsikring af tank og afløbsrør. Tømning Tømning af samletanken bør ske gennem opføringsrøret med en ø110 mm sugeslange. Ved tømning af tanken skal det sikres, at der er tilstrækkelig udluftning, så der ikke opstår undertryk i tanken. Føler til alarm Der kan monteres en højniveaualarm i tanken. Alarmsystemet består af en konduktiv føler og en alarmenhed. Føleren leveres med 2 m kabel og en gennemføring, som anvendes til indføring i stigerøret. Føleren skal Installationsforudsætninger kobles til en alarmenhed. Monter alarmenheden inde i huset. Bor et 32 mm hul nær stige rørets top umiddelbart neden for låget til følerkablet (anvend den medfølgende gennemføring). Træk kablet gennem indføringen, og stram det, hvor markeringen på kablet er i niveau med afløbsrørets forbindelsesdel. Med føleren placeret her vil der stadig være plads til yderligere 200 l spildevand i tanken. Alarmeringsniveauet kan justeres ved enten at sænke eller hæve føleren. En højdeændring på 10 cm svarer til ca. 300 l. Installer alarmkablet i et elektrikerrør i huset, og forbind alarmkablet (f.eks. MSK 2 x 0,75 mm 2 ) til følerkablet ved hjælp af samlemuffen, der leveres sammen med føleren. Installationsdybde Grundvand Trafiklast Opdriftssikring (Terræn til tankbund) (Over tankbund) (Tom tank) Maks mm Maks. 500 mm Nej Min. 0,5 m jorddækning Tilslutning af afløbsrør Fjern beskyttelseslåget fra tanken, påfør glidemiddel, og indsæt opføringsrøret i forseglingen. Skub røret nedad, og placer indløbstilslutningen korrekt. Drej opføringsrøret, så det kan forbindes til afløbsrøret fra huset, og forbind de to rør. Kontroller at opføringsrøret står lodret ved omkringfyldning af tanken. Opføringsrøret kan evt. afkortes, så kun skruelåget bliver synligt på jordoverfladen. Udgravning Udgravning Omkringfyldning Omkringfyldning sker med sand eller fint grus. Fordel sandet jævnt, og komprimer det i lag af ca. 20 cm. Tilslutning af afløbsrør Omkringfyldning 16

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Nedsivningsanlæg Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

Nedsivningsanlæg Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning WaterCare nedsivningsanlæg BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES! Opbygning Et WaterCare

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere Indhold: Komponenter.. 1 Anvendelsesområde.. 2 Personel, Journal, teknisk ændringer... 2 Produktbeskrivelse 2 Tilbehør.. 2 Funktion.. 2 Installation:

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Uponor nedsivningsanlæg til behandling af spildevand en sikker og effektiv løsning i det åbne land

Uponor nedsivningsanlæg til behandling af spildevand en sikker og effektiv løsning i det åbne land U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R n e d s i v n i n g s a n l æ g Uponor nedsivningsanlæg til behandling af spildevand en sikker og effektiv løsning i det åbne land 0 8 2 0 0 6 Nedsivning

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med hævert pumpe og efterfølgende nedsivning: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WehoMini 5 PE INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL KLOAKMESTER / ENTREPRENØR

WehoMini 5 PE INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL KLOAKMESTER / ENTREPRENØR WehoMini 5 PE INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL KLOAKMESTER / ENTREPRENØR 2 Generel information - før installation af WehoMini Funktion af WehoMini: WehoMini er konstrueret til at rense spildevandet fra almindelige

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm UPONOR INFRSTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm 05 2011 61005 Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information

Læs mere

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe Installationsadresse: Dato: Pilefordampningsanlægget er dimensioneret for personer Pilefordampningsanlæg: Husets spildevand/afløb

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite)

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite) Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer. Det beplantede filter, SOP krav, med Polonite-fosforbrønd: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer og opfylder SO-krav. : Bundfældningstank pumpebrønd beplantet filter afløb Husets spildevand ledes til en bundfældningstank, hvor der foregår en

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Septiktanke 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Septiktanke 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES! Konstruktion

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer og opfylder SO krav. Det beplantede filter med aktiv beluftning (Forced Bed Aeration, FBA ): Bundfældningstank pumpebrønd

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia 24. november 2015 Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg for husspildevand

Læs mere

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10 T N K E TNKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRUDSTYR OG GRNTI, S. 10 STRONG tanke er fremstillet af PE-HD (højdensitetspolyethylen) og passer både til opsamling af brugsvand, overfladevand, brandslukningsvand

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

X-STRONG. Septiktanke, 3-kammertanke Bundfældningstanke. Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

X-STRONG. Septiktanke, 3-kammertanke Bundfældningstanke. Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning X-STRONG Septiktanke, 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Forud for installation - tilladelse til nedsivning Tilladelse til at aflede tagvand til nedsivning skal gives af kommunen. I forbindelse med etablering af faskinen er der en række

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd December December 20112007 Wavin ø1000 TEGRA brønd Banketfald Tåler trafiklast Sikker installation Fleksible muffer - 7,50º Dokumenteret lang levetid FLEKSIBEL RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND TIGRIS Solutions

Læs mere

Uponor. Nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlæg. Uponor nedsivningsanlæg 435

Uponor. Nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlæg. Uponor nedsivningsanlæg 435 Uponor Uponor nedsivningsanlæg 435 indhold 10.0 - indhold...435 10.1 Uponor nedsivningsanlæg - indledning... 437 Godkendelser.... 440 Dimensionering... 441 10.2 Uponor Renseanlæg...451 WehoMini - det biologiske

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg Udarbejdet 2003 af Viborg Amt rev. september 2015 af Viborg Kommune VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Email: naturogvand@viborg.dk SLØJFNING AF BORINGER Sløjfning af boringer skal

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Bortskaffelse af spildevand i områder uden kloakker

Bortskaffelse af spildevand i områder uden kloakker Bortskaffelse af spildevand i områder uden kloakker v/inge Faldager, 1 s hovedaktiviteter Prøvning og udvikling af prøvningsmetoder Skadesudredning Kontrolordninger: Ledningsrenovering DTVK (TV-inspektion)

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Ansøgning om nedsivningsanlæg. 1. Det ansøgte spildevandsanlægs placering) Grundejer: Adresse: Matr. Nr.: Telefon nr.

Ansøgning om nedsivningsanlæg. 1. Det ansøgte spildevandsanlægs placering) Grundejer: Adresse: Matr. Nr.: Telefon nr. Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk 2012 - Ansøgning om nedsivningsanlæg Dato Sagsnr. Brevid. 1. Det ansøgte spildevandsanlægs placering) Grundejer:

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Rotationsstøbte pumpebrønde Installationsvejledning

Rotationsstøbte pumpebrønde Installationsvejledning Rotationsstøbte pumpebrønde Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES! 1.1 Konstruktion Watercares pumpebrønde er rotationsstøbte i middelsvært langliniært

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Tømningsordning i Gribskov Kommune

Tømningsordning i Gribskov Kommune Tømningsordning i Gribskov Kommune Informationsfolder om tømning af bundfældningstanke Tømningsordning for bundfældningstanke Denne folder beskriver ordningen for tømning af bundfældningstanke, som gælder

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Diameter [mm] [mm] Totalhøjde. [mm] 3-K 5pe Ø ,00 3-KI 5pe med indbygget fordelerbrønd

Diameter [mm] [mm] Totalhøjde. [mm] 3-K 5pe Ø ,00 3-KI 5pe med indbygget fordelerbrønd WaterCare 3- kammertank Til tryk Prisen er ekskl. dæksel! Indbygget pumpebrønd og pumpe Med Ø110 indløb Inkl. 0,5 m. opføringsrør Maksimal jorddækning: 1,5 m. fra bund indløb til terræn 223193120 223193112

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand 1. EJENDOM Vejnavn og husnummer Ejerlav og matrikelnummer Postnummer og by Type af beboelse Helårsbeboelse Fritidsbeboelse 2. EJER

Læs mere

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgningsdato: Bilag: 1. Ansøgningsinformation: Ejer/bygherre: Ansøger (f.eks. kloakmesters stempel): 2. Anlæggets beliggenhed: Adresse: Matrikel nr. og by:

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

WISY/nyrup regnvandsfilter

WISY/nyrup regnvandsfilter WISY/nyrup regnvandsfilter Type WFF 300 til montering i jord Velegnet til tagflader op til 3000 m² Vejledning i montering og anvendelse Anvendelsesområde WISY/nyrup hvirvelfilteret er beregnet til placering

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Nedsivningsanlæg. Behandling af spildevand i åbent land. Nedsivningsanlæg fra 5 til 10 PE. Store nedsivningsanlæg fra 15 til 150 PE

Nedsivningsanlæg. Behandling af spildevand i åbent land. Nedsivningsanlæg fra 5 til 10 PE. Store nedsivningsanlæg fra 15 til 150 PE Nedsivningsanlæg Behandling af spildevand i åbent land Nedsivningsanlæg fra 5 til 10 PE Store nedsivningsanlæg fra 15 til 150 PE Bundfældningstanke fra 2 til 50 m 3 Samletanke fra 2 til 50 m 3 Komplet

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou. 28. - 29. feb. 2012

Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou. 28. - 29. feb. 2012 Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou 28. - 29. feb. 2012 Jens Bøgh Vinther, Vandmiljøafdelingen Miljømæssig begrundelse for kloakering Baggrund iværksættelsen af undersøgelser Hvilke

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset spildevand Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af biologisk sandfilter ed udledning af renset spildevand Biologisk sandfilter opbygget so anført i Vejledning for biologiske sandfiltre

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere