Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads"

Transkript

1 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT JUNI 2004

2 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Udgivet af: Københavns Amt og Roskilde Amt Udgivelsesdato: Oplag: 175 Tekst og figurer: Jord- og Vandafdelingen i Københavns Amt og Teknisk Forvaltning i Roskilde Amt Kort: Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Layout: Thorup Grafik ISBN: Foto: Vindinge Lokalhistoriske Forening. Side 13 Høje-Taastrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. Side: 13, 2 Peter Hauerbach. Side: 4, 6, 8, 10, 14, 15 (2), 16, 17 (1), 17 (2), 21, 23, 28, 37, 35, 44 Roskilde Amt. Side: 7, 9, 15, 25, 26, 27, 37, 45 (1) 45 (2), 46 Erik Juhl, I/S Hedeland. Side: 22, 24 Amternes Videncenter for Jordforurening s billedarkiv. Side 30, 31 Københavns Amt. Side: 11, 15 (1), 40 (1), 40 (2), 41 Per Rudkjøbing. Side: 42 Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Forside og bagside: Udsigt over Hedeland med skibakken og amfiteatret i forgrunden og Vindinge i baggrunden 2

3 Forord Amterne skal med udgangspunkt i Vandforsyningslovens 13 udarbejde indsatsplaner i områder, hvor det er nødvendigt med en særlig indsats for at beskytte grundvandsressourcen. I en indsatsplan skal de kortlægge og vurdere forureningskilder og beskrive de virkemidler, som skal afhjælpe og forebygge forurening af grundvandet. Desuden skal amterne udarbejde en tidsplan for, hvornår og af hvem indsatsen gennemføres. For at kunne udarbejde og gennemføre en indsatsplan er forudsætningen, at der forinden er foretaget en kortlægning og udpegning af de geografiske områder, hvor indsatsplanen skal gennemføres også kaldet en detaljeret hydrogeologisk kortlægning. Amterne har ansvaret for at udarbejde indsatsplanerne. Men kommunerne, vandværkerne og andre berørte parter skal inddrages og bidrage med både at udarbejde og gennemføre planerne. Denne indsatsplan for oplandet til Solhøj Kildeplads er udarbejdet for at sikre drikkevandskvaliteten på landets største kildeplads og dermed sikre områdets regionale betydning som drikkevandsområde. Samtidigt skal planen søge at sikre kvaliteten og dermed indvindingen på de vandværker, der ligger inden for oplandet til Solhøj Kildeplads. Kildepladsen er beliggende i Københavns Amt, men da oplandet også strækker sig ind i Roskilde Amt, er indsatsplanen udarbejdet i tæt samarbejde mellem de to amter. Amterne har i forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplanen nedsat en indsatsplangruppe. Baggrunden for at nedsætte gruppen var at sikre, at lokale, regionale og faglige interesser fik muligheden for at give deres mening til kende. Gruppens medlemmer har således under udarbejdelsen af indsatsplanen haft muligheder for at diskutere, kommentere og komme med forslag til indholdet i planen. Indsatsplanens endelige indhold er dog alene amternes ansvar og planen repræsenterer derfor ikke alle holdninger og ønsker i gruppen. Udover de tiltag, som er nævnt i indsatsplanen, skal Roskilde Amt følge de retningslinier, der er fastsat om ressourcens anvendelse og grundvandsbeskyttelse i den gældende regionplan. Med hensyn til vandindvinding er det blandt andet fastsat i Regionplan 2001 for Roskilde Amt, at det er amtsrådets mål, at vandindvindingen i amtet begrænses betydeligt, og indvindingen af grundvand fremover sker på en måde så skaderne på naturen mindskes. Indsatsplanen evalueres senest 2 år efter den er godkendt. Vandværker, myndigheder og interessenter som har deltaget i indsatsplangruppens møder: Københavns og Roskilde Amter Greve, Ishøj, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner Hedehusene Vestre, Reerslev, Stærkende og Vindinge Vandværker Københavns Energi Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité i Høje-Taastrup Dansk Familielandbrug, Roskilde Landbocentrum Reerslev Landsbylav I/S Hedeland Hovedstadsområdets Vandsamarbejde Herudover har følgende været inviteret til at deltage i gruppen: Stikkelskær, Østre Vindingevej Vandværker Høje-Taastrup Kommunes Erhvervsråd 3

4 4

5 Indhold Indsatsplanen starter med en kort gennemgang af de nødvendige og supplerede indsatstemaer temaer som længere fremme i teksten vil blive mere grundigt gennemgået. Indimellem følger beskrivelsen af Solhøj Kildeplads opland og til sidst et afsnit om økonomi. Forord Indholdsfortegnelse Bevar det rene drikkevand Hvad skal der til? Nødvendig indsats Supplerende indsats Fortid Industrialisering Grøn kile I/S Hedeland Vand af høj kvalitet Fortid møder nutid Mange interesser i oplandet til Solhøj Kildeplads Grundvandsressourcen Vandkvaliteten Indvindingen Fremtid Visioner I/S Hedeland og grundvandet Industri og erhverv Byudvikling Landbruget Drikkevandsinteresser og -indvinding Nødvendig indsats Klorerede opløsningsmidler BAM MTBE Landbruget Boringer og brønde Risiko Overvågning Supplerende indsats Skovrejsning og græs Målrettede tilsyn Opfyldte vandhuller Information Hvad koster det og hvem betaler? Planens pris Sideeffekter Hvad koster alternativet til indsatsplanen? Bilag: De formelle krav til indholdet af indsatsplanen

6 Bevar det rene drikkevand Rent drikkevand er vitalt. Vi åbner bare vandhanen og drikker rent vand næsten direkte fra grundvandet i undergrunden en mulighed der kun findes i få andre lande. Derfor er vores grundvand en helt unik ressource. På Solhøj Kildeplads hentes landets største mængde af drikkevand helt op til 6 millioner kubikmeter godt drikkevand pumpes op om året, uden at vi behøver at rense for pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Kvaliteten er altså god og kvantiteten meget stor. Der hentes så enorme mængder drikkevand op fra Solhøj, at det ikke kan erstattes fra andre kildepladser. For næsten alt grundvandet der dannes i den østlige del af Sjælland udnyttes allerede i dag til drikkevand. Flytning af indvindingen til nye områder endnu længere væk er heller ikke uden problemer. For når så store vandmængder pumpes op i et område, vil det påvirke naturen voldsomt bl.a. risikerer vandløb og moser at blive tørlagt konsekvenser der kan være vanskelige at leve med. Det er derfor meget vanskeligt at finde andre steder, hvor der kan indvindes 6 millioner kubikmeter. Samtidig er indvindingen på de mindre vandværker i området landsbyernes eneste forsyning med rent drikkevand. Derfor må vi bevare og beskytte grundvandet ved Solhøj. Drikkevandet, der pumpes op ved Solhøj Kildeplads, udgør 10 % af Københavns Energis samlede indvinding. Københavns Energi forsyner udover København også delvist 19 andre kommuner. De 6 millioner kubikmeter fra Solhøj forsyner, hvad der svarer til husstande i Hovedstadsområdet. Derfor har både Roskilde og Københavns Amt lagt et stort arbejde i at beskytte området mod fortidens synder i form af forurenede grunde. Roskilde Amt har i en lang årrække haft en intensiv overvågning af gamle lossepladser. Københavns Amt har fjernet nogle af de værste trusler ved at rydde op på to meget forurenede grunde. Amternes indsats kan dog ikke stå alene og det er ikke mindst økonomisk bedre at forebygge end at rense op. Derfor appellerer vi til, at borgere, landmænd, vandværker, virksomheder og kommuner tager del i at bevare det rene drikkevand fra Solhøj og omegn. Kerneområdet, hvor drikkevandet dannes, udgør 26 kvadratkilometer og ligger syd for Hedehusene. Fra 8 boringer pumpes der grundvand op ved Solhøj. På 6 mindre vandværker i området, Hedehusene Vestre, Reerslev, Stærkende, Vindinge, Østre Vindingevej og Stikkelskær Vandværker pumpes cirka kubikmeter op. Hertil kommer det vand, der bruges i ca. 90 private brønde og boringer. 6

7 Hvad skal der til? Hvad skal der til? Kort og godt om 11 indsatstemaer Når grundvandet i et område som Solhøj skal beskyttes, er det ikke nok med få tiltag over for nogle helt bestemte forureningskilder. Beskyttelsen er derimod et puslespil med mange brikker, der samlet kan sikre grundvandet. Indsatsplanen beskriver de væsentlige brikker, men borgere, myndigheder, vandværker og virksomhederne har fortsat et stort ansvar for at være opmærksomme på at undgå forureninger af jord og grundvand. De tiltag, der er aftalt for at beskytte grundvandet ved Solhøj, kan opdeles i 11 temaer: 7 nødvendige og basale indsatstemaer, samt 4 der kan supplere indsatsen og på sigt være med til at sikre en stabil og god grundvandskvalitet. De største trusler mod indvindingen på Solhøj Kildeplads vurderes at være forureningen med klorerede opløsningsmidler og BAM, men som det vil fremgå er en række andre temaer også vigtige. Nødvendig indsats 1. Klorerede opløsningsmidler Stofferne stammer fra industri- og renseridrift. De kan være kræftfremkaldende, og udgør en risiko for både grundvand og indeklima i bygninger oven på en forurening. Truslen fra de klorerede opløsningsmidler skal derfor formindskes eller fjernes. Det kan tage flere hundrede år, inden regnen har vasket jord og grundvand rent for forurening. Derfor prioriteres opsporing og oprydning af forurening med disse stoffer meget højt. To steder i Hedehusene er den værste forurening fjernet nu afværgepumpes grundvandet for at forhindre, at restforureningen spredes. 7

8 Denne afværgepumpning fortsætter og revurderes i 2006 af Københavns Amt. Herudover vurderer Københavns Amt i begyndelsen af 2004 omfanget af oprydningsindsatsen efter en stor forurening fra et nedlagt pelsrenseri på M. W. Gjøes Vej i Reerslev Landsby, og amtet vil i løbet af etablere afværgeforanstaltninger. Roskilde Amt gennemfører senest i 2005 en historisk gennemgang af mulige forureningskilder i Vindinge med fokus på klorerede opløsningsmidler. 2. BAM I Danmark ønsker vi ikke pesticider i vores drikkevand. Det skal derfor afgøres præcist, i hvilket omfang og hvor længe nedbrydningsproduktet BAM er et problem. Pesticidet, som BAM stammer fra, blev tidligere brugt mange steder både i byen og på landet. Derfor er antallet af BAM-forureningskilder stort, og BAM er desuden næsten unedbrydeligt og meget mobilt. På Solhøj Kildeplads er BAM-indholdet i det indvundne vand steget markant i løbet af Københavns Energi opstiller i 2003/2004 en stoftransportmodel, der skal vise konsekvenserne af BAM på kort og lang sigt. Sideløbende hermed iværksætter Københavns Amt i 2004 og 2005 en række undersøgelser af kilder til pesticidforureningen og undersøger samtidigt i samarbejde med Københavns Energi pesticidniveauet i en række boringer i oplandet til Solhøj Kildeplads. 3. MTBE, olie og benzin MTBE erstattede af miljømæssige årsager bly i benzin. Det løste ét problem, men skabte et andet. For MTBE er meget opløseligt og svært nedbrydeligt. Stoffet har en meget ubehagelig og kraftig lugt af terpentin, så selv meget små mængder i drikkevandet gør det udrikkeligt. Derfor skal truslen fra MTBE fjernes. Olie- og benzinforureninger, som der findes mange af i oplandet, nedbrydes derimod, inden stofferne når indvindingerne. 8

9 Hvad skal der til? Der er konstateret forurening af grundvandet med MTBE ved Statoils Olieterminal i Hedehusene. Høje-Taastrup Kommune og Statoil har i 2003 aftalt og iværksat en handlingsplan, som skal håndtere denne forurening. 4. Nikkel På grund af nikkels allergifremkaldende egenskaber skal nikkel i drikkevandet undgås. Risikoen for stigende nikkelindhold i det indvundne vand på Solhøj Kildeplads skal derfor mindskes. På Solhøj Kildeplads er nikkelindholdet i det indvundne vand på 10 mikrogram pr. liter, hvilket er det halve af drikkevandskriteriet. Det forventes dog, at grænseværdien for drikkevandet på 20 mikrogram nikkel pr. liter sættes ned inden for en kortere årrække. Et svingende vandspejl i indvindingsboringerne bidrager til et øget nikkelindhold, og gør det vigtigt at fastholde vandspejlets niveau mest muligt under oppumpning af grundvandet. Københavns Energi indfører derfor allerede i slutningen af 2003 en bedre kildepladsstyring med løbende flowmålinger, styring af pumper og overvågning af vandspejl. 5. Landbruget I en del af oplandet dyrkes landbrugsjorden intensivt, men landbrugsdriften i området er generelt set forholdsvis ekstensiv og belastningen fra landbruget udgør ikke nogen problem for indvindingen. Risikoen for grundvandet opstår, hvis der sker en væsentlig udvidelse af f.eks. husdyrbrug derfor skal den lave belastning bevares. Væsentlig udvidelse af husdyrbrug med deraf forhøjet kvælstofbelastning er særlig kritisk i områder med tynde dæklag. Amterne har på baggrund af en detaljeret kortlægning af områdets geologi og grundvandskemi valgt at revidere udpegningen af de nitratfølsomme indvindingsområder. Områderne blev første gang udpeget i Regionplan Ved afgørelser om ændring eller udvidelse af husdyrbrug inden for de nitratfølsomme indvindingsområder, sikrer de relevante myndigheder, at kvælstofoverskudet ikke øges til et niveau, hvor det kan udgøre en risiko for grundvandskvaliteten. Herudover udpeges i 2004 i den sydlige del af oplandet nye SFL-områder (Særligt Følsomme Landbrugsområder), hvor det er muligt at søge tilskud til miljøvenlige jordbrugs-ordninger (MVJ-ordninger). SFL-udpegningen indebærer ikke begrænsninger på ejendommen, og MVJ-ordningerne bygger på frivillige aftaler. SFL-udpegningen følges op af en målrettet MVJ-kampagne i begge amter. Målet er, at der inden 2006 er indgået grundvandsbeskyttende MVJ-aftaler på 10 procent af alle de udpegede SFLområder svarende til ca. 130 hektar. 6. Boringer og brønde Utætte boringer og brønde virker som lodrette dræn, hvor bl.a. pesticider og miljøfremmede stoffer kan ledes direkte fra jordoverfladen ned til grundvandet boringerne skal derfor renoveres eller sløjfes. 9

10 Tæt på Solhøj Kildeplads ligger der en del dårlige boringer, som kan udgøre en stor trussel, især fordi en forurening uhindret vil passere direkte ned i grundvandet. Greve, Ishøj, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner vil søge at udnytte lovgivningens muligheder for at sløjfe alle ubenyttede boringer og brønde inden udgangen af Herudover vil kommunerne styrke informationen omkring boringskvalitet og risiko for forurening via dårligt indrettede boringer, så der ved udgangen af 2005 er sket en reduktion på 50 procent i antallet af registrerede dårlige boringer. Amterne vil ligeledes rette op på forhold, der ikke er i orden ved deres egne boringer, så tilstanden for alle boringer kan karakteriseres som værende god ved udgangen af Overvågning I mange år har vandværker, amter, kommuner og virksomheder overvåget grundvandskvaliteten, men formålene med overvågningerne har været forskellige. Der er derfor aldrig skabt et samlet program for overvågningen af forureningskilder og udviklingen af den generelle vandkvalitet i området. Overvågningen skal fremover koordineres. Derfor skal den fremtidige overvågning koordineres mellem amter, kommuner og vandværker. Overvågningen vil blive udbygget med 1-2 boringer vest for Solhøj Kildeplads. I samarbejde med amterne vil Københavns Energi stå for planlægningen og koordinationen af en helhedsorienteret overvågning af oplandet til Solhøj Kildeplads. Københavns Energi vil også have ansvaret for den samlede afrapportering. Supplerende indsats 8. Målrettede tilsyn Ikke alle stoffer truer grundvandet lige meget. Nogle skal forekomme i store mængder og koncentrationer for at udgøre en risiko. Ved andre kan ganske små spild forurene grundvandet. Derfor vil Roskilde og Københavns Amter samt Greve, Ishøj, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner i løbet af 2004 og 2005 gennemføre målrettede tilsyn med fokus på de specielt grundvandstruende stoffer på alle liste-, branche- og anmeldepligtige virksomheder foruden de større landbrug i oplandet til Solhøj Kildeplads. 9. Skovrejsning og græs Indvindingen på landets største kildeplads er allerede i dag afhængig af, at der nede i grundvandsmagasinet sker en opblanding af vandet fra alle forureningskilderne i øst med det gode vand der kommer fra vest. Jo flere områder der skabes, hvor der dannes rent grundvand, jo bedre er chancerne for, at den høje kvalitet af den samlede ressource kan bevares. Derfor vil Københavns Amt i dialog med Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune og interessenter fra landbrug og naturorganisationer undersøge mulighederne for at udpege skovrejsningsområder i området mellem Hedehusene, Stærkende og Solhøj. Målet er at udpege et eller flere skovrejsningsområder i forbindelse med Regionplan

11 Hvad skal der til? Herefter er det på sigt målet, at Skov- og Naturstyrelsen og Københavns Energi eller andre etablerer skov inden for de udpegede områder. Københavns Energi har over for Københavns Amt tilkendegivet, at såfremt der kan opnås en aftale med Skov og Naturstyrelsen, vil de være interesseret i at finansiere skovrejsning på op til 150 hektar. Som alternativ eller supplement til skovrejsningsområdet vil Københavns Amt, sammen med Københavns Energi og i dialog med lokale interessenter, i løbet af 2004 og 2005 undersøge mulighederne for etablering af permanente ordninger med skånsom landbrugsdrift. Roskilde Amt vil i forbindelse med en indsatsplan for Greveområdet forsøge at udpege et skovrejsningsområde på ca. 135 hektar nord for Tune i den sydøstlige del af oplandet. Denne udpegning forventes også gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af regionplanerne i Det er målet, at vandværkerne i Greveområdet sammen udarbejder en plan for skovrejsningen i dette område. 10. Opfyldte vandhuller Mange vandhuller blev for år siden fyldt op. Der findes mange historier om, at vandhuller er fyldt med affald - også pesticidrester. Interviews med landmænd i andre dele af landet bekræfter dette, men ingen ved, om det også er tilfældet ved Solhøj. Københavns Amt iværksætter derfor i løbet af en mindre undersøgelse af risikoen for forurening af grundvandet fra opfyldte vandhuller i området ved Solhøj Kildeplads. 11. Information Beskyttelsen af grundvandet ved Solhøj hverken begynder eller slutter med indsatsplanen. Ansvaret for beskyttelsen ligger ikke kun hos myndighederne eller vandværkerne. Det er også borgernes, landmændenes og virksomhedernes ansvar og det skal de informeres om. Amterne og Københavns Energi vil derfor i samarbejde med kommunerne i tilrettelægge en informationskampagne i lokalområdet. En kampagne som skal sætte fokus på områdets uerstattelige grundvandsressource. 11

12 Fortid Det geologiske grundlag for denne indsatsplan skal findes omkring 65 millioner år tilbage i tiden. På det tidspunkt skete der omfattende aflejring af kalk i det hav, der dækkede Danmark. En række naturlige fysiske og kemiske processer fulgte med kalkaflejringen. Samlet betød disse forhold, at der blev dannet bjergarter og de grundvandsmagasiner, som vandet i området i dag indvindes fra. Hovedparten af vandet hentes op fra vandførende sprækker i et lag af Bryozokalk. Denne kalk er en havaflejring, der er kendetegnet ved et stort indhold af forstenede bundlevende kolonidannende organismer kaldet bryozoer. Bryozokalken kan i det øverste lag være stærkt opsprækket på grund af isens bevægelser hen over kalken gennem flere istider. Bryozokalken udgør det primære grundvandsmagasin i området. Over Bryozokalken findes der flere steder vekslende lag af Grønsandskalk og -ler. Også disse bjergarter er dannet i havet, dog kun for over 50 millioner år siden. Grønsandskalken kan også være vandførende på grund af et stort indhold af sprækker. De steder udgør Grøndsandskalken et sekundært grundvandsmagasin. Lag af Grønsandsler begrænser vandets gennemstrømning. Hvor der er vekslende lag af Grøndsandsler og Grøndsandskalk kan der derfor findes flere sekundære grundvandsmagasiner. Det er f.eks. tilfældet i den sydvestlige del af området. Geologisk snit gennem oplandet til Solhøj Kildeplads. 12

13 Fortid Kalkaflejringerne dækkes af vekslende lag af moræneler og sand fra is og smeltevandsfloder aflejret under den sidste istid, der sluttede for ca år siden. Især et op til 20 meter tykt lag af sand og grus, kaldet Hedeland Formationen, er dominerende i oplandet til Solhøj Kildeplads. Sandlagene over kalken kan visse steder være vandførende og også udgøre et sekundært grundvandsmagasin. Som det fremgår af det geologiske profil, er der stor forskel på de geologiske forhold i området: Tipvogne i Hedehusene Grusgrav og Skærvefabrik i 1899 områdets første råstofvirksomhed etableret i Mod øst (nordøst på profilet) er dæklagene af sand og ler relativt tynde, og her findes ikke aflejringer af Grønsandskalk og -ler. Mod vest (sydvest på profilet) findes både tykke istidsaflejringer og Grønsandsaflejringer på op til i alt 60 meters tykkelse. De steder, hvor der er gravet efter ler, grus og sand, er dæklagene naturligvis ikke længere så omfattende. Tykkelsen af aflejringerne over grundvandsmagasinerne har afgørende betydning for, hvor godt det nedsivende vand naturligt - bliver renset på vejen ned mod grundvandsmagasinet og dermed også stor betydning for kvaliteten af det vand, man senere indvinder bl.a. på Solhøj Kildeplads. Hydrogeologisk og grundvandskemisk kortlægning Københavns og Roskilde Amter iværksatte i 2001 en detailkortlægning af oplandet til Solhøj Kildeplads som første trin i arbejdet med at udarbejde indsatsplanen for kildepladsen. Undersøgelsen omfattede en detaljeret geologisk, geofysisk, hydrogeologisk og grundvandskemisk kortlægning af området. Kortlægningsrapporten kan ses på amternes hjemmesider eller Udsigt over Hedeland inden grusgravningen for alvor tog fat, Mindstrupgård i forgrunden. Industrialisering Allerede i middelalderen begyndte folk at indvinde grus og sand af høj kvalitet fra små private grusgrave i Hedeland Formationen. Op gennem 1800-tallet begynder denne udnyttelse at foregå i større stil. Industrialiseringen giver behov for ny infrastruktur med nye veje, bygninger, fabrikker og boliger. Og det kræver store mængder ler og grus. Industrien holder sit indtog ved Solhøj bl.a. med et teglværk. Jernbanen mellem Roskilde og København i 1847 satte udviklingen bogstaveligt talt på skinner. Med den, vejbyggeri og en togstation i Hedehusene i 1917, kom yderligere industri til i form af renserier, metalvirksomheder, tankstationer og værksteder. 13

14 Et af gartnerierne i oplandet til Solhøj Kildeplads. Grøn kile Mange gartnerier kom til efter 1945 og lagde sig som et grønt bælte rundt om Hedeland. Langt senere med kommunalreformen i 1970 kom Reerslev, Stærkende og den vestlige del af Hedehusene ind under Høje- Taastrup Kommune og dermed Københavns Amt. Vindinge blev knyttet til Roskilde Kommune altså Roskilde Amt. I forlængelse af kommunalreformen blev det besluttet, at Hovedstadsområdet skulle have rekreative områder i form af grønne kiler ind mod centrum. Det betød for Solhøj Kildeplads, at udviklingen af erhvervsliv og industri generelt gik i stå bortset fra i selve byområderne og langs Roskildevej. Grusgravningen fortsatte dog med uformindsket styrke. I/S Hedeland Specielt efter det blev tilladt fra 1960 at anvende grus fra Hedeland direkte, for eksempel i anlægsarbejder, steg gravningen voldsomt til 3000 vognlæs om dagen. Noget kom desværre også til den anden vej! De gabende huller i landskabet indbød både til officielle og uofficielle lossepladser. Tal for 1971 fortæller, at der dagligt kom 300 vognlæs med industriaffald, storskrald, byggematerialer og formodentlig også en del af ukendt kemisk oprindelse. Det skete, selv om sundhedsmyndighederne havde forbudt såvel dagrenovation, kemikalier, olie m.m. disse steder. Som følge af en ny strammere råstoflov, med krav om efterbehandling af alle grusgrave, blev I/S Hedeland dannet i 1978 af Roskilde, Greve og Høje-Taastrup Kommuner foruden 14

15 Fortid Fortidens sand- og grusaflejringer indvindes. Roskilde og Københavns Amter. Det gav basis for en samlet strukturplan, hvor 500 hektar blev udlagt som bynær skov og andre 1000 hektar til bakker, sletter og søer. Vand af høj kvalitet Solhøj Kildeplads blev etableret allerede i 1909 med 15 boringer, hvor de dybeste gik ned til 20 meter. Der blev indvundet mellem 3 og 5 millioner kubikmeter om året. I 1981 blev de mange gamle boringer erstattet af 8 nye meter dybe boringer. Dengang som nu indvindes vandet fra Bryozokalken, der i området ved Solhøj kun ligger 5-15 meter nede. De 6 øvrige vandværker blev etableret med de første før 1910 og det sidste i 1971, efterhånden som landsbyerne ikke længere kunne klare sig med vand fra brønde. Stikkelskær, De gamle grave fyldes op. I/S KARA Hedeland Losseplads. Østre Vindingevej og Stærkende Vandværker indvinder fra 1 boring, mens der indvindes fra 2 boringer på Vindinge, Hedehusene og Reerslev Vandværker. Indvindingen på vandværkerne sker fra meget forskellig dybde, men på alle vandværker kommer vandet ligesom på Solhøj Kildeplads fra kalklag. 15

16 Udsigt fra skibakken i Hedeland til NCC Råstoffer A/S og Reerslev Kirke. Fortid møder nutid Nutidens arealanvendelse er et produkt af industrialiseringen og indvindingen af de store råstofforekomster. Det betød en udbygning af området, der tidligere overvejende var landbrugsjord. Den udvikling kan i dag ses ved den meget forskellige arealanvendelse i oplandet. Mange interesser i oplandet til Solhøj Kildeplads Udover at være et centralt område for indvinding af drikkevand, tjener området mange formål med central betydning lokalt og i regionen som helhed. Indvindingen af grus og sand har sat sit helt specielle præg på området. Grusgravningen er imidlertid i de seneste år flyttet længere vestpå, men der er fortsat tale om en meget væsentlig råstofindvinding. De seneste opgørelser viser, at der efter et meget groft skøn resterer en grus- og sandressource omkring Roskilde på ca. 73 millioner kubikmeter, som det er muligt at indvinde. I råstofgravene mellem Tune og Vindinge 16

17 Fortid møder nutid samt sydøst for Hedehusene er der stadig aktive losse- og fyldpladser. Syd for Hedehusene er der i regionplanen udlagt et område til virksomheder med såkaldte særlige beliggenhedskrav. Det kan f.eks. være særligt forurenende, transporttunge virksomheder eller virksomheder, der på anden måde forventes at give gener for omkringboende. Dette område er med bl.a. Nymølle Stenindustri, Rockwool og Statoils Olieterminal præget af denne type virksomheder. Den øvrige del af de områder, hvor der tidligere har været gravet grus, er i stor udstrækning overgået til I/S Hedeland. Områderne omfatter flere nu nedlagte losse- og fyldpladser. I dag fremstår de som designede landskaber med det helt karakteristiske præg, der kendetegner I/S Hedelands planlægning. Omkring 600 hektar er i dag enten udlagt til økologisk landbrug eller rekreative formål. Arealanvendelse og forureningskilder Københavns og Roskilde Amter har lavet en detaljeret kortlægning af arealanvendelsen og forureningskilder i oplandet til Solhøj Kildeplads. Kortlægningen danner sammen med kortlægningen af områdets hydrogeologi og grundvandskemi grundlaget for indsatsplanen. Kortlægningsrapporten kan ses på amternes hjemmesider eller Ved landsbyerne Reerslev og Stærkende har kun en meget begrænset byudvikling fundet sted, og stjerneudstykningen fra udskiftningen i forbindelse med landboreformen i slutningen af 1700-tallet ses fortsat tydeligt i landskabet øst for Reerslev. Omkring Vindinge er et større boligområde skudt op. For alle tre byer gælder, at industri- og erhvervslivet er begrænset til relativt få og mindre virksomheder. I Hedehusene findes der ud over den tunge industri i vest også en lang række forskellige mindre virksomheder langs hovedgaden. Uden for råstofområderne, bl.a. mellem I/S KARA Hedeland Losseplads er stadig i drift. Statoils Olieterminal sydvest for Hedehusene. Reerslev og Solhøj og vestpå omkring Vindinge, er de fleste landbrugsarealer i regionplanen udpeget som særligt værdifulde landbrugsjorder, hvor amterne ønsker at bevare landbrugsdriften. En stor del af landbrugsarealerne er også udpeget som særlige følsomme landbrugsområder (SFL-områder), hvor landmænd kan søge om tilskud til miljøvenlige jordbrugsordninger (MVJ). 17

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Omkostningsanalyse og konsekvensbeskrivelse

Omkostningsanalyse og konsekvensbeskrivelse Omkostningsanalyse og konsekvensbeskrivelse Bilagsrapport til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT December 2003 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt Udgiver: Sønderjyllands Amt Redaktion: Sats og tryk: Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen Swing Design Tønder, Laursen Tønder Fotos: Sønderjyllands Amt Adresser: Sønderjyllands Amt Amtsgården Skelbækvej

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Vand og vandforsyning

Vand og vandforsyning Af Erland Andersen og Jens O. Mortensen Udgave: 11-10-2004 Indledning Vand og vandforsyning er det 3. undervisningsforløb i det folkeskoleprojekt Vvs-branchens uddannelsesnævn startede i efteråret 2002.

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner et værktøj til vandværksledelse i samarbejde med kommunen Af Vandguidens redaktion, Kristen Simonsen og DAVIS-konsortiet»At trække på samme

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Drikkevand - rent vand, men hvordan? Indhold Forord :::: : :3 Indledning : 5 Hvor kommer vandet fra? : 7 Hvad er problemerne? : 12 Hvad er årsagerne til problemerne? : 18 Aktører på vandområdet? : 28 Hvordan

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser NOVEMBER 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere