Koncern Miljø Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG"

Transkript

1 Koncern Miljø 2012 Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Vurdering af bemærkninger til miljøscreeninger RÅSTOFPLAN 2012

2 Indhold Indledning Indledning Graveområde A1, Bøtterup i Helsingør Kommune Graveområde A3, Harreshøj i Helsingør Kommune Graveområde A4, Kvistgård i Helsingør Kommune Graveområde B1, Ammendrup i Gribskov Kommune Graveområde C1, Ølsted Halsnæs Kommune Graveområde C2, Ølsted Halsnæs Kommune Graveområde C4, Ølsted Halsnæs Kommune Graveområde D1, Hørup i Frederikssund Kommune Graveområde D3, Ryegård i Frederikssund Kommune Graveområde D4, Lyngerup i Frederikssund Kommune Graveområde D5, Onsved i Frederikssund Kommune Graveområde D6, Kyndby i Frederikssund Kommune Graveområde E1, Uggeløse i Allerød Kommune Graveområde E2, Uggeløse i Allerød Kommune Graveområde E10, Nymølle i Allerød Kommune I forbindelse med forarbejdet til Råstofplan 2012 er der udarbejdet 21 miljøscreeninger af graveområder. Regionen har sendt de 21 miljøscreeninger i partshøring hos de relevante parter. Regionen har modtaget 86 skriftlige bemærkninger til miljøscreeningerne. For at oplyse offentligheden og regionsrådet om beslutningsgrundlaget for denne del af Råstofplan 2012 er de indkomne bemærkninger samlet og vurderet i denne hvidbog. For nogle af områderne er der foretaget en yderligere vurdering, som fremgår af Miljøvurdering af Råstofplan 2012 Hvidbogen fungerer som en del af beslutningsgrundlaget for Råstofplan 2012 og kan ses på regionens hjemmeside Hvem er part? Ifølge forvaltningslovens 19 skal offentlige myndigheder høre de relevante parter inden der træffes afgørelse i en sag (herunder sager om udpegning af graveområder). Det fremgår ikke direkte af forvaltningsloven, hvem der er part i lovens forstand. Metode Det er kun bemærkninger, som angår indholdet af miljøscreeningerne og deres betydning for en evt. udpegning af et graveområde som er vurderet. Spørgsmål og bemærkninger som omhandler f.eks. overskridelse af grundlovssikrede rettigheder og klager over fejl i adresseoplysninger og tidspunktet for modtagelse af høringen med posten er ikke behandlet, da det ikke er vurderet af betydning for en evt. udpegning af et graveområde. Nogle af bemærkningerne fra offentlige myndigheder indeholder også kommentarer til omfanget af miljøvurderingen af selve Råstofplan Disse bemærkninger er behandlet i rapporten for Miljøvurdering af Råstofplan 2012 og er ikke kommenteret i denne hvidbog. Hvidbogen indeholder på tabelform de indkomne bemærkninger opdelt på graveområder. Det er angivet hvem der har indsendt bemærkningerne, et kort resume af bemærkningerne og regionens vurdering af bemærkningerne. Nederst for hvert graveområde, er regionens beslutning for hvert graveområde angivet samt om området medtages i Råstofplan Graveområde E11, Nymølle i Allerød Kommune Graveområde E13, Nymølle i Allerød Kommune Graveområde E14, Stålhøjgård i Allerød Kommune Graveområde J1, J2, J3, Vasby i Høje-Taastrup Kommune Graveområde J4, Kallerup Bakke i Høje Taastrup Kommune Graveområde ved Skævinge, i Hillerød Kommune Regionen har for hver af de 21 miljøscreeninger vurderet, hvem der kunne tænkes at være part. Dvs. at der er foretaget en konkret vurdering af, hvem der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. For at være part i sagen er det som udgangspunkt vurderet, at resultatet skal være vigtigere for parten end for en bredere ubestemt kreds. Generelt kan en person kun anses som part, hvis resultatet af høringen berører f.eks. den pågældendes ejendom, bolig mv. væsentligt. For yderligere oplysninger om hvordan miljøscreeningerne er udarbejdet, omfanget af dem (scoping) og høringsperiode mv. henvises til Miljøvurdering af Råstofplan På trods af den individuelle vurdering af hvert graveområde, kan det ske, at personer mener de er part i sagen, selvom de ikke er blevet hørt. Disse personer har kunnet påberåbe sig partstatus og fremsende bemærkninger til høringsmaterialet. Det er der flere personer/foreninger der har gjort. Der er efterfølgende taget stilling til, om vedkommende er part i sagen, og hvis regionen har vurderet at vedkommende er part, er bemærkningerne medtaget i det efterfølgende arbejde. Til orientering kan det oplyses, at alle der har påberåbt sig status som part er blevet behandlet som sådan. Oplysninger om ejerforhold på parterne er trukket fra KMD e-distribution, som indeholder alle ejendomsdata som findes i offentlige registre. KOLOFON Redaktion: Koncern Miljø Tryk: Litotryk Layout: Region H Design Fotos på omslag: Kent Olsen / Naturhistorisk Museum Aarhus 2 3

3 GRAVEOMRÅDE A1, BØTTERUP I HELSINGØR KOMMUNE Helsingør Kommune Karin og Henrik Finnedal Plejeltvej Græsted Bill Jensen, Plejeltvej 12, 3230 Græsted På vegne af Plejelt & Omegns Bylaug, 38 naboer Annette Kristoffersen & Martin Ørn Andersen Esrumvej Græsted Kommunen oplyser, at der er givet tilladelse til at indvinde under grundvandspejl, og at det kun vil give en lille ekstra mængde råstof at ændre området i forhold til at grave under grundvand. Graveområdet bør fastholdes for ikke at komme meget nær boligerne. 1) I 2006 var gravetiden planlagt til Ejer har påtænkt at købe jorden tilbage. 2) Hvis graveområdet udvides vil området ikke blive til naturskønt område som planlagt med Kongernes Nordsjælland. 3) Tidligere enighed om at grusgraven max. kunne komme 100 m fra bebyggelse. 4) En udvidelse vil betyde risiko for uheld. Meget imod udvidelse pga. støv og støjgener. 1) Finder det utilfredsstillende ikke at have modtaget konkrete svar på rejste spørgsmål. Betænkeligt i forholdt til deres retsstilling. 2) Den nuværende afgrænsning er markeret med volde og afmærket permanent. Mener at området er færdiggravet. 3) Matrikelgrænsen blev afsat efter at graveområdet var markeret. Mener ikke der er råstofmæssige grunde til at udvide graveområdet. 4) Af Regionplan 2005 anbefales en afstand på 100 m til bebyggelse. 5) Ønsker at støv og støjpåvirkning vurderes ved miljøvurdering. 6) Oplyser at Plejelt er beliggende i et område udpeget som værdifuldt landskab samt er kulturhistorisk interessant. 7) Udvidelse nødvendiggør miljøvurdering. 1) Ved en udvidelse af graveområdet vil området ligge 50 meter fra vores hus, hvilket vil medføre sætningsskader. 2) I Regionsplan 2005 anbefales en afstand på 100 m til bebyggelse. 3) Må der graves helt op til skel og må gravefronten være lodret? Er der en risikoanalyse for om beboerne bliver en del af graveområdet. 4) Hvordan kan generne i miljøscreeningen være angivet til ikke være væsentlige når graveområdet kommer tættere på beboelsen. 5) Indvinder har gentagne gange ikke overholdt den nuværende tilladelse. Savner geologisk dokumentation for begrundelsen for at udvide området. Kommunens bemærkninger tages til efterretning.se beslutning. 1) Så længe et område er udlagt som graveområde kan der søges om gravetilladelse. Afhængig af den årlige indvinding er graveperioden derfor usikker. 2) Graveområdet kan stadig efterbehandles til natur. 3) 100 m reglen var gældende i Regionplan Afgrænsningen reguleres igennem indvindingstilladelsen. 4) At graveområdet udvides betyder ikke, at der kan opnås tilladelse til at indvinde grus på arealet. Kommunen skal i en gravetilladelse vurdere støv og støjgener i forhold til gravetilladelsens omfang og stille vilkår i tilladelsen. Der kan opstå risiko ved at færdes i en grusgrav, som ved andre virksomheder. 1) Parterne er blevet hørt om forslag til miljøscreening. Parternes bemærkninger bør derfor tage afsæt i det fremsendte. Det er ikke hensigten eller nødvendigt for at sikre bylaugets retsstilling, at der svares på afklarende spørgsmål. Til trods herfor har regionen holdt møde med bylauget inden høringsfristens udløb. 2) Regionen tager denne oplysning til efterretning. Se beslutningen 3) Regionen ønsker at graveområder i højere grad følger matrikelskel, og at det er i gravetilladelserne, at der stilles vilkår om driftforhold mv. 4) Regionplan 2005 er ikke længere gældende. Der skal udføres en konkret vurdering i forbindelse med tilladelsen. 5) Ikke relevant, se beslutning. 6) Taget til efterretning. 7) Ikke relevant, se beslutning. 1) I gravetilladelsen som kommunen udarbejder, skal der i vilkårene tages højde for bl.a. rystelser samt støv og støj. At graveområde flyttes medfører ikke, at der kan gives tilladelse til indvinding. Kommunen skal stadig vurdere forholdet og påvirkningen af naboerne. 2) Regionplan 2005 er ikke længere gældende. Der skal udføres en konkret vurdering i forbindelse med tilladelsen. 3) I gravetilladelsen som kommunen udarbejder stilles der vilkår for gravefront og afstand til beboelse. Ejendommene kan ikke blive en del af graveområdet. 4) I miljøscreeningen er det den samlede ændring af graveområdet, som er vurderet i forhold til hvor mange beboere som bor i nærheden af området. 5) Den nuværende indvinding skal opfylde vilkårene i den gældende gravetilladelse. Det er kommunen som er ansvarlig for overholdelse af vilkårene. Regionens overordnede planlægning med udpegning af graveområder kan og må ikke tage hensyn til om eksisterende tilladelser overholdes. Regionens forslag om at udvide graveområdet skyldes, at regionen ønsker, at graveområder i højere grad følger matrikelskel. Det er ikke ensbetydende med, at gravetilladelserne skal følge matrikelskel. Karina Sørensen og Thomas Pedersen Plejeltvej 10C 3230 Græsted Danmarks Naturfredningsforening, afd. Helsingør. v/ebbe Kanneworff Frode Hansen Plejeltvej Græsted Christian Gjersoe Plejeltvej Hornbæk Susanne Schannong Esrumvej Græsted Martin Aaskilde Esrumvej Græsted 1) Der er ingen tydelig afgrænsning ved matrikelskel. Til gengæld er der en tydelig markering med en vold, der hvor gravetilladelsen går til. 2) Er der geologisk viden som dokumenter, at der er grus. 3) Er ikke enig i at ændringen ikke er væsentlig pga. støj/støv og værdifuldt landskab. 4) Har set Helsingør Kommunes plan for efterbehandling af området til natur/ Kongernes Nordsjælland. Det bør tages med i planen som et bindende krav. DN finder det uheldigt og i strid med et tidligere løfte, at graveområdet udvides mod landsbyen Plejelt. Udvidelse af graveområdet vil medføre gener som støv, støj og vibrationer for beboerne set i forhold til den mængde råstoffer der kan indvindes. 1) Grusgravningen har ødelagt området, som er et gammelt kulturområde fra ) En udvidelse af graveområdet vil ødelægge Plejelt by og det meget smukke naturområde. 3) Trafikken bør minimeres i stedet for at øges. 1) Er der foretaget prøver af kvaliteten af jorden. 2) 14 husstande får grusgraven tættere på. Det betyder da større gener. 3) Ved at flytte grusgraven tættere på får beboerne flere gener i form af støv, støj og øget trafik. Der er sket mange overtrædelser og Helsingør Kommune er orienteret om det. Er imod udvidelse af graveområdet mod boliger, da der allerede nu kan mærkes bump og rystelser i huset, samt er konstateret udvendige revner. 1) Oplysningen om matrikelskel er taget til efterretning. Se beslutningen. 2) Der er ikke ny geologisk viden om området. Den planlagte ændring skyldes et ønske om at graveområderne bør følge matrikelskel. Det er ikke ensbetydende med, at gravetilladelserne skal følge matrikelskel. 3) Ændringen er ikke fundet væsentlig, da det er ændringen af hele graveområdet, som er vurderet i screeningen. Ændringen af graveområdet er ikke ensbetydende med en ændring af gravetilladelsens omfang. 4) Regionen må ifølge en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet ikke inddrage konkrete planer for efterbehandling af områder i Råstofplanen. Regionen er ikke bekendt med dette løfte. En ændring af graveområdet medfører ikke, at arealet for den nuværende tilladelse ændres. 1) Miljøscreeningen er foretaget på den ændring af graveområdet som er foreslået, og ikke på den oprindelige udpegning af graveområdet. 2) Forslaget om at ændre graveområdet er stillet for at forsøge, at få graveområderne til i højere grad at følge matrikelskel. En udvidelse af graveområdet er ikke ensbetydende med, at der gives en gravetilladelse. 3) Regionen har ingen indflydelse på trafikforholdene i området. Kommunen er vejmyndighed. 1) Nej der er ikke foretaget prøver af jorden. Forslaget om at ændre graveområdet er stillet for at forsøge, at få graveområderne til i højere grad at følge matrikelskel. En udvidelse af graveområdet er ikke ensbetydende med at der gives en gravetilladelse. 2) Miljøscreeningen er foretaget på den ændring som er planlagt for hele graveområdet og på det samlede antal beboere, som vurderes at blive påvirket. 3) Det er Helsingør Kommune som er myndighed på gravetilladelsen og på overholdelse af vilkårene i gravetilladelsen. Taget til efterretning. Se beslutning. Såfremt der fortsat opleves bump og rystelser bør kommunen kontaktes for overholdelse af vilkårene i tilladelsen. Beslutning: Graveområdets udstrækning mod sydvest mod Plejelt By justeres i forhold til gældende indvindingstilladelse. Der foretages ikke en udvidelse af graveområdet mod sydvest som foreslået. Forslag om at udtage to arealer fra graveområdet fastholdes. 4 5

4 GRAVEOMRÅDE A3, HARRESHØJ I HELSINGØR KOMMUNE GRAVEOMRÅDE A4, KVISTGÅRD I HELSINGØR KOMMUNE Martin Vestergård Harreshøjvej Tikøb 1) Oplysninger om grusforekomster stammer fra 80 erne. I dag har overjordstykkelsen mindre betydning. 2) Lidt uden for området har der været gravet grus på ca. 200 m 2. Det må forventes, at Harreshøj området har samme kvalitet som i nærliggende Plejelt. 3) Hvorfor tages området ud af planen. Beslutning: Graveområdet medtages ikke i Råstofplan ) Regionen har på baggrund af eksisterende geofysikundersøgelser i området vurderet, at der ikke findes en brugbar råstofressource for erhvervsmæssig indvinding. 2) Mængden af overjord i området omkring Plejelt skifter over meget korte afstande, og ligeledes de geologiske forhold. En del af området i Plejelt udtages af graveområdet pga. 10 m overjord. 3) Det er vurderet, at der ikke er en brugbar i ressource i nærheden af jordoverfladen, og området ligger svært tilgængeligt mht. trafikforhold. Naturstyrelsen Fredskovsarealet ønskes friholdt fra graveområdet. Taget til efterretning. Se beslutning. Helsingør Kommune Ingen bemærkninger Taget til efterretning. Charlotte Lanng & Kurt Frahm Brunemarksvej Kvistgård 1) Mener at forslaget om at udpege arealet som graveområde udløser krav om miljøvurdering jf. Miljøvurderingslovens 3. 2) Bekymrede for støv og støjforhold 3) Mener regionen skal undersøge hvilken effekt råstofindvinding har på sø på ejendommen uden for det foreslåede graveområde samt på salamandere i denne sø. 4) Oplyser at området er udpeget som værdifuldt landskab i Helsingør Kommuneplan ) Råstofplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Derfor er der foretaget en miljøscreening af området på det overordnede planniveau. Det er vurderet, at graveområdet ikke er i konflikt med væsentlige arealreservationer som Natura 2000, større arealfredninger og større arealer med 3 (efter naturbeskyttelsesloven). Hensynet til f.eks. 3 områder og diger indgår i gravetilladelserne. På den baggrund er det vurderet, at udpegning af området som graveområde ikke udløser krav om yderligere miljøvurdering af råstofindvindingens effekt på søer og evt. bilag IV-arter i nærheden. Der er foretaget en samlet vurdering af Råstofplanens indvirkning på miljøet. 2) Udpegningen af området som graveområdet er ikke ensbetydende med en gravetilladelse. Hvis der søges om gravetilladelse gives den på en række vilkår, hvor der skal tages hensyn til bl.a. støv og støjforhold samt en lang række andre forhold. 3) Regionen skal ved udpegning af graveområder ikke foretage en konkret vurdering af, om der findes bevaringsværdige dyrearter i og omkring graveområdet samt indvindingens mulige effekt på vandstanden i nærliggende søer og åer. Disse forhold bliver vurderet i evt. gravetilladelse. 4) Regionen skal jf. råstoflovens 3 afveje en række arealinteresser i forhold til råstofressourcens omfang og kvalitet ved udpegning af graveområder. Det er vurderet, at beliggenheden af området i udkanten af et område, som er udpeget til værdifuldt landskab ikke er en væsentlig påvirkning. Danmarks Naturfredningsforening v/ebbe Kanneworff 1) Oplyser at området er beliggende i et dødislandskab med 3 vandhuller, sø og mose, hvor der evt. kan findes værdifuld botanik og dyr. Desuden indeholder området en gravhøj samt fredskov og er nabo til V2 kortlagt areal. 2) 1 mio. m 3 graves under grundvandspejlet, samt at forekomsten kun kan benyttes som bundsikringsgrus. 3) Mener der bør foretages konkret vurdering af påvirkningen på grundvandet. 4) Oplyser at der ligger en gravhøj samt diger som er fredet inden for arealet. 5) Oplyser at området er udpeget som værdigfuldt landskab. 6) Mener regionen skal undersøge om der findes bilag IV arter. 7) DN mener at råstofsand er en mindre værdifuld ressource og at det er miljømæssigt uhensigtsmæssigt at fremskaffe det, da det forringer landskabs og naturressourcerne. 1) Hensynet til 3 områder, værdifuld botanik og dyr, gravhøje, diger og naboejendommen med forurening skal afvejes ved en evt. gravetilladelse. Regionen har med udpegningen vurderet, at det overordnet set, vil være muligt at indvinde grus på ejendommen. 2) Ved udpegning af graveområder skal der ikke tages stilling til om der også skal indvindes under grundvandspejlet, men arealets råstofressource skal opgøres. Der er mangel på bundsikringsgrus i regionen. 3) I Miljøstyrelsens projekt nr. 526 er det konkluderet, at der ikke ses egentlige sænkninger af grundvandspejlet i og omkring råstofgrave. Regionen skal ved udpegning af graveområder ikke foretage en konkret vurdering i forhold til grundvandet. 4) Regionen er bekendt med at der eksisterer en gravhøj på arealet, som er omfattet af en 100 m beskyttelseszone i en evt. gravetilladelse. Der eksisterer ingen fredning af større områder inden for det foreslåede graveområde. 5) Regionen har vurderet at arealet ligger i udkanten af området udpeget som værdifuldt landskab. 6) Regionen skal ikke foretage en detaljeret gennemgang af, om der findes bilag IV arter. Det skal afvejes i en evt. gravetilladelse. 7) Området indeholder råstoffer, som der er mangel på i Region Hovedstaden. Regionen skal jf. råstoflovens 3 afveje en række arealinteresser i forhold til råstofressourcens omfang og kvalitet ved udpegning af graveområder. Området kan ikke genskabes, men der kan med den rette efterbehandling skabes værdifulde habitater for dyr og planter. Beslutning: Afgrænsningen ændres således, at matr. nr. 1l, 1h og 1n Degnstrup Hegn, Asminderød og 2c Reerstrup By, Tikøb ikke inkluderes i graveområdet. Graveområdet medtages i Råstofplan

5 GRAVEOMRÅDE B1, AMMENDRUP I GRIBSKOV KOMMUNE GRAVEOMRÅDE C1, ØLSTED HALSNÆS KOMMUNE Gribskov Kommune John Neumann & Jeanette Hjermind Høbjergvej Helsinge Gribskov Kommune har ingen bemærkninger, da der ikke sker ændring i forhold til de aktiviteter der er i dag. 1) Udstrækning af graveområdet ift. den etablerede vold afgørende for om forslaget er acceptabel. 2) Hvorfor ønsker man at ændre udstrækningen af graveområdet. 3) Oplyser at der ofte er gæs, ravne og et havørnepar, så forstår ikke, at der ikke er værdifuldt dyreliv. 4) Hvem sørger for retablering af området, når mulden køres bort og hvis firmaet går konkurs og er der en plan herfor. 5) Må der dumpes byggeaffald/jord/ grus på området. Det sker i et vist omfang til vejetablering. 6) Mener der skal ske en miljøvurdering. Ingen bemærkninger. Beslutning: Graveområdet medtages i Råstofplan 2012 med den foreslåede afgrænsning. 1) Indvindingstilladelser gives af kommunen og det ventes, at evt. indvinding ikke sker øst for denne vold. 2) Der er gravet uden for graveområdet i den sydvestlige del af området. Ved ændringen lovliggøres forholdene og der skabes mulighed for adgang til et råstof der er behov for i regionen. 3) Miljøscreeningen er foretaget på den foreslåede ændring af graveområdet, og ikke på udlæg af et nyt graveområde. 4) Mulden må sælges i et vist omfang afhængig af indvindingstilladelsen og hvis der er rigeligt med overjord på området. Inden der gives gravetilladelse skal der stilles en sikkerhedsstillelse fra entreprenøren. Der skal altid godkendes en efterbehandlingsplan for et område, inden gravning påbegyndes. Gribskov Kommune er myndighed på gravetilladelser og efterbehandling af området. 5) Det er forbudt at deponere jord i grusgrave jf. jordforureningslovens 52. Der må dog i mindre omfang tilføres materiale til vejbelægning. Hvis der skal tilføres materialer til grusgraven til oparbejdning og videresalg kræver det en særlig tilladelse fra kommunen eller det skal være indarbejdet i indvindingstilladelsen. 6) Der er foretaget en miljøscreening af den foreslåede ændring af graveområdet, og det er vurderet at ændringen ikke er væsentlig. Halsnæs Kommune Erik Elf Frederikssundsvej 198A 3310 Ølsted Niels J. Willumsen Store Havelsevej Ølsted Tina Folke Drigsdahl St. Havelsevej Ølsted Er tilfreds med at graveområdet bliver mere styret af matrikelskel. 1) Overrasket over hvor mange år der skal graves. 2) Håber jorddepoter lægges langs vejen og at der kan etableres et rekreativt projekt efterfølgende. 3) Generet af støv fra lastbiler. Kan vognmændene tildække lastvognene. 1) Oplyser at der har været gravet grus og deponeret affald i form af både dagrenovation og gasbeton på matr. nr. 11b, 10n og dele af matr.nr. 2a St. Havelse By, Ølsted. 2) Gør opmærksom på drænledning som løber fra matr.nr. 6e og mod syd gennem graveområde C1 vil få indflydelse på afvandingsproblemer hvis der indvindes grus. 1) Bekymret for etablering af grusgrave i område C1 pga. negative konsekvenser for natur, landskab, støj- og støv gener. 2) En del af graveområde C1 er opfyldsområde. 3) Opfordrer til at graveområde C1 udtages af råstofplanen og at de gravetilladelser der er trækkes tilbage. Ingen bemærkninger. 1) Regionen mener at ressourcen skal udnyttes i det omfang det kan lade sige gøre under hensyn til omgivelserne. 2) Halsnæs Kommune er myndighed på efterbehandlingsplanen af området. 3) Halsnæs Kommune er myndighed på gravetilladelsen og skal sikre, at de vilkår som er sat i tilladelsen overholdes. 1) Taget til efterretning, se beslutning. 2) Taget til efterretning, se beslutning. 1) Der er foretaget en miljøscreening, da der planlægges en ændring af graveområdets udstrækning. Kommunen skal i gravetilladelserne stille vilkår af hensyn til natur, støv og støj. Halsnæs kommune er myndighed hvis tilladelsen ikke overholdes. 2) Regionen er opmærksom på, at en del af graveområdet er fyldt op med affald, og medtager ikke denne del. 3) Områder med gravetilladelser kan ikke udtages af råstofplanen, og det er i regionens og samfundets interesse, at råstofressourcen udnyttes i det omfang det er muligt. Det er regionens ansvar, at udlægge graveområder, hvorfra der kan indvindes råstoffer til brug for bygge- og anlægsprojekter i regionen. Alex Jensen Viebjergvej Ølsted 1) Både matr.nr. 2ao og 10n er tidligere udgravet. Det skete i 1960erne. Arealerne blev opfyldt og senere tilplantet, så der idag er granplantage på størstedelen af arealet. Derfor må begge matrikelnumre udtages af graveområdet. 10n: Østskellet til 2a udgøres af et fredet dige således som angivet. 2) Ved nordskellet til matr.nr. 2a er der et stendige op til 1,5m højde. Det er ikke angivet på arealinfo, men er alligevel fredet jvf. Kulturstyrelsens vejledninger. 3) Hvor linien for matr.nr. 10n`s østskel forlænges mod nord igennem 2a, findes en skrænt på 2-3 m. højde. Heri forefindes en grævlingegrav. Grævling er toltalfredet. 4) Den del af 2a som begrænses af ovennævnte linie samt grænsende til St. Havelsevej bør udtages af planen. I dette område blev der foretaget opfyldning ved grusgravning på matr. nr. 10n. Endvidere er den nordlige del af området en tidligere losseplads. 1) Oplysninger er taget til efterretning. Se beslutning nederst. Beslutning: Graveområdet reduceres på baggrund af oplysninger om indvinding af grus og deponering af industriaffald. Reduktionen er større end foreslået i miljøscreeningen. Matr.nr.11b, 10n og en del af 2a St. Havelse By, Ølsted medtages ikke i graveområdet i Råstofplan

6 GRAVEOMRÅDE C2, ØLSTED HALSNÆS KOMMUNE GRAVEOMRÅDE C4, ØLSTED HALSNÆS KOMMUNE Halsnæs Kommune Kommunen har ingen bemærkninger til at graveområde C2, Ølsted udtages af råstofplanen og vurderer det som en fordel at området mellem Ølsted og Store og Lille Havelse ikke påvirkes af råstofindvinding. Bemærkningen er taget til efterretning. Halsnæs Kommune 1) Kommunen mener, at graveområdets grænse burde rykkes længere væk fra 3 områderne på hhv. matr.nr. 7f og 8a St. Havelse By, Ølsted, selvom kommunen i evt. tilladelser kan tage hensyn til områderne. Bemærkningen er taget til efterretning, se beslutning. Beslutning: Området medtages ikke i Råstofplan Sten Per Rasmussen Frederikssundsvej 311, 3310 Ølsted Genie Eriksen Frederikssundsvej 313, 3310 Ølsted Irma Bærentzen Frederikssundsvej 315, 3310 Ølsted K. Flodgård Jacobsen Frederikssundsvej 319, 3310 Ølsted 1) Anbefaler at området ved matr.nr. 7f bliver reduceret, så området mod søen udtages. 2) Undrer sig over, at der ikke sker retablering og beplantning af de færdiggravede ejendomme. 3) Har forståelse for, at der skal indvindes grus, men mener at der kun bør ske indvinding ét sted ad gangen inden for samme område. 1) En del af området udtages, se neden for. Søer og vandhuller er altid omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. 2) Det er Halsnæs Kommune som er ansvarlig for, at efterbehandlingsplanen følges. 3) Det er ikke altid muligt at sikre at der kun indvindes et sted inden for et graveområde. Men hvis gravearealet bliver større end 25 ha, skal der udarbejdes en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) inden der gives tilladelse. Beslutning: Graveområdet reduceres så to 3 områder på. matr.nr. 8a og 7f. St. Havelse by, Ølsted udtages af området. Graveområdet medtages på den baggrund i Råstofplan

7 GRAVEOMRÅDE D1, HØRUP I FREDERIKSSUND KOMMUNE GRAVEOMRÅDE D3, RYEGÅRD I FREDERIKSSUND KOMMUNE Frederikssund Kommune Danmarks Naturfredningsforening v/bent Christiansen Inddragelse af hele matrikler er godt. Ikke tidligere konstateret råstoffer på arealet. 1) Området er udpeget som kulturhistorisk værdifuldt og der er sten- og jorddiger i landskabet som kan tage skade ved indvinding. 2) Hvis der gives gravetilladelse vil det ændre det kulturhistoriske landskab, og der må stilles krav om beskyttelse af sten- og jorddigerne. Beslutning: Graveområdet medtages i Råstofplan 2012 med den foreslåede afgrænsning. Regionen har konstateret at der er gravet råstoffer uden for det eksisterende graveområde og at der dermed findes råstoffer uden for graveområdet jf. Råstofplan Regionen finder det hensigtsmæssigt, at graveområder i højere grad følger matrikelgrænser eller naturlige skel i landskabet. 1) Miljøscreeningen er foretaget på den ændring som er foreslået og ikke på udpegning af området. Der er konstateret graveaktivitet uden for det eksisterende graveområde. 2) Frederikssund Kommune skal i gravetilladelserne stille vilkår der sikrer beskyttelse af bl.a. sten og jorddiger. Frederikssund Kommune Asger Flygare Bech- Thomsen & Christina Lemonius Græsedalen 1, 3600 Frederikssund, Thorstens Søbirk & Christina Hildebrandt Græsedalen Frederikssund Ved udarbejdelse af tidligere råstofplaner er de kulturhistoriske og arkæologiske forhold vurderet højere end råstofressourcen og arealet skal ses i sammenhæng med Skovbakken, som er dækket af kulturspor. 1) Hvem skal høres. 2) Området giver fødeunderlag for ynglende musvåger. 3) Hvilke konstateringer ligger til grund for at der ikke skal udledes vand ved indvinding. 4) Hvordan er det vurderet, at der ikke vil være støvgener. 5) Hvordan er det vurderet, at der ikke vil være støjgener. 6) Hvilken vurdering ligger til grund for at vurdere, at indvindingen ikke vil påvirke trafikken væsentligt. 7) Hvordan defineres det, at fortidsmindet stadig vil være synligt efter gravning. Regionen tager bemærkningerne til efterretning. 1) Der er ingen faste regler for partshøring. Regionen har ved hvert graveområde foretaget en individuel vurdering af, hvem der formodes at være part i sagen. (se indledning til hvidbog) 2) Regionen tager oplysningen til efterretning. 3) Generelt bortledes der ikke vand ved råstofindvinding. I en evt. gravetilladelse vil der blive stillet vilkår om dette. Såfremt der bruges vand indgår dette i indvindingstilladelsen. 4) Vurderingen er foretaget ud fra hvor mange naboer der vurderes at blive påvirket at indvindingen. Der vil i en evt. gravetilladelse blive stillet vilkår om at minimere støvgener. 5) Vurderingen er foretaget ud fra hvor mange naboer der vurderes at blive påvirket at indvindingen. Der vil i en evt. gravetilladelse blive stillet vilkår om at reducere støjgener. 6) I området findes allerede eksisterende grusgrave. Etableringen af en ny mindre grav vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på trafikken. 7) Fortidsminder er omfattet af en 100 meters beskyttelseszone, som ikke må bortgraves. Danmarks Naturfredningsforening v/bent Christiansen 1) Området er udpeget som natur og kulturhistorisk område. 2) Der findes to fortidsminder på arealet, 5 sløjfede gravhøje samt stendiger. Det areal der kan graves på er derfor langt mindre, og det må formodes, at der findes yderligere rester af vore forfædre i de øvre jordlag. 1) Oplysningerne tages til efterretning. Se beslutningen. 2) Regionen er bekendt med beskyttelseslinien omkring de to gravhøje, og tager oplysningerne om de 5 sløjfrede gravhøje til efterretning. Beslutning: På grund af beliggenheden af 2 fortidsminder inden for det ønskede graveområde, vil der ikke kunne indvindes grus på en stor del af det ønskede areal, hvorfor den tilgængelige råstofressource ikke er nær så stor som angivet. Ligeledes vurderes beliggenheden af arealet nær Skovbakken, som værende både natur- og kulturhistorisk værdifuldt højere end indvindingen af den råstofressource, som kan indvindes på arealet. Se i øvrigt miljøvurdering af Råstofplan Graveområdet medtages ikke Råstofplan

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Maj 2015 De indsendte høringssvar findes på nedenstående link: http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/responsive/index

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2013 J.nr.: NMK-220-00058 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Midtjylland

Læs mere

Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012

Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012 Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Indstilling til beslutning Hvidbogen

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2

11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2 Frederikssund kommune Torvet 2 3600 Frederikssund 11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2 Vedr. j.nr. 011278-2012 påbud om at afvikle råstofgraven på matr. nr. 19 f og 3 a Græse by beliggende

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-nr.: 15070544 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 20-04-2014

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup TEKNIK OG MILJØ Staulund ApS Karupvej 4A 7540 Haderup Att.: Preben Jensen E-mail: mail@staulund.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere