Koncern Miljø Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG"

Transkript

1 Koncern Miljø 2012 Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Vurdering af bemærkninger til miljøscreeninger RÅSTOFPLAN 2012

2 Indhold Indledning Indledning Graveområde A1, Bøtterup i Helsingør Kommune Graveområde A3, Harreshøj i Helsingør Kommune Graveområde A4, Kvistgård i Helsingør Kommune Graveområde B1, Ammendrup i Gribskov Kommune Graveområde C1, Ølsted Halsnæs Kommune Graveområde C2, Ølsted Halsnæs Kommune Graveområde C4, Ølsted Halsnæs Kommune Graveområde D1, Hørup i Frederikssund Kommune Graveområde D3, Ryegård i Frederikssund Kommune Graveområde D4, Lyngerup i Frederikssund Kommune Graveområde D5, Onsved i Frederikssund Kommune Graveområde D6, Kyndby i Frederikssund Kommune Graveområde E1, Uggeløse i Allerød Kommune Graveområde E2, Uggeløse i Allerød Kommune Graveområde E10, Nymølle i Allerød Kommune I forbindelse med forarbejdet til Råstofplan 2012 er der udarbejdet 21 miljøscreeninger af graveområder. Regionen har sendt de 21 miljøscreeninger i partshøring hos de relevante parter. Regionen har modtaget 86 skriftlige bemærkninger til miljøscreeningerne. For at oplyse offentligheden og regionsrådet om beslutningsgrundlaget for denne del af Råstofplan 2012 er de indkomne bemærkninger samlet og vurderet i denne hvidbog. For nogle af områderne er der foretaget en yderligere vurdering, som fremgår af Miljøvurdering af Råstofplan 2012 Hvidbogen fungerer som en del af beslutningsgrundlaget for Råstofplan 2012 og kan ses på regionens hjemmeside Hvem er part? Ifølge forvaltningslovens 19 skal offentlige myndigheder høre de relevante parter inden der træffes afgørelse i en sag (herunder sager om udpegning af graveområder). Det fremgår ikke direkte af forvaltningsloven, hvem der er part i lovens forstand. Metode Det er kun bemærkninger, som angår indholdet af miljøscreeningerne og deres betydning for en evt. udpegning af et graveområde som er vurderet. Spørgsmål og bemærkninger som omhandler f.eks. overskridelse af grundlovssikrede rettigheder og klager over fejl i adresseoplysninger og tidspunktet for modtagelse af høringen med posten er ikke behandlet, da det ikke er vurderet af betydning for en evt. udpegning af et graveområde. Nogle af bemærkningerne fra offentlige myndigheder indeholder også kommentarer til omfanget af miljøvurderingen af selve Råstofplan Disse bemærkninger er behandlet i rapporten for Miljøvurdering af Råstofplan 2012 og er ikke kommenteret i denne hvidbog. Hvidbogen indeholder på tabelform de indkomne bemærkninger opdelt på graveområder. Det er angivet hvem der har indsendt bemærkningerne, et kort resume af bemærkningerne og regionens vurdering af bemærkningerne. Nederst for hvert graveområde, er regionens beslutning for hvert graveområde angivet samt om området medtages i Råstofplan Graveområde E11, Nymølle i Allerød Kommune Graveområde E13, Nymølle i Allerød Kommune Graveområde E14, Stålhøjgård i Allerød Kommune Graveområde J1, J2, J3, Vasby i Høje-Taastrup Kommune Graveområde J4, Kallerup Bakke i Høje Taastrup Kommune Graveområde ved Skævinge, i Hillerød Kommune Regionen har for hver af de 21 miljøscreeninger vurderet, hvem der kunne tænkes at være part. Dvs. at der er foretaget en konkret vurdering af, hvem der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. For at være part i sagen er det som udgangspunkt vurderet, at resultatet skal være vigtigere for parten end for en bredere ubestemt kreds. Generelt kan en person kun anses som part, hvis resultatet af høringen berører f.eks. den pågældendes ejendom, bolig mv. væsentligt. For yderligere oplysninger om hvordan miljøscreeningerne er udarbejdet, omfanget af dem (scoping) og høringsperiode mv. henvises til Miljøvurdering af Råstofplan På trods af den individuelle vurdering af hvert graveområde, kan det ske, at personer mener de er part i sagen, selvom de ikke er blevet hørt. Disse personer har kunnet påberåbe sig partstatus og fremsende bemærkninger til høringsmaterialet. Det er der flere personer/foreninger der har gjort. Der er efterfølgende taget stilling til, om vedkommende er part i sagen, og hvis regionen har vurderet at vedkommende er part, er bemærkningerne medtaget i det efterfølgende arbejde. Til orientering kan det oplyses, at alle der har påberåbt sig status som part er blevet behandlet som sådan. Oplysninger om ejerforhold på parterne er trukket fra KMD e-distribution, som indeholder alle ejendomsdata som findes i offentlige registre. KOLOFON Redaktion: Koncern Miljø Tryk: Litotryk Layout: Region H Design Fotos på omslag: Kent Olsen / Naturhistorisk Museum Aarhus 2 3

3 GRAVEOMRÅDE A1, BØTTERUP I HELSINGØR KOMMUNE Helsingør Kommune Karin og Henrik Finnedal Plejeltvej Græsted Bill Jensen, Plejeltvej 12, 3230 Græsted På vegne af Plejelt & Omegns Bylaug, 38 naboer Annette Kristoffersen & Martin Ørn Andersen Esrumvej Græsted Kommunen oplyser, at der er givet tilladelse til at indvinde under grundvandspejl, og at det kun vil give en lille ekstra mængde råstof at ændre området i forhold til at grave under grundvand. Graveområdet bør fastholdes for ikke at komme meget nær boligerne. 1) I 2006 var gravetiden planlagt til Ejer har påtænkt at købe jorden tilbage. 2) Hvis graveområdet udvides vil området ikke blive til naturskønt område som planlagt med Kongernes Nordsjælland. 3) Tidligere enighed om at grusgraven max. kunne komme 100 m fra bebyggelse. 4) En udvidelse vil betyde risiko for uheld. Meget imod udvidelse pga. støv og støjgener. 1) Finder det utilfredsstillende ikke at have modtaget konkrete svar på rejste spørgsmål. Betænkeligt i forholdt til deres retsstilling. 2) Den nuværende afgrænsning er markeret med volde og afmærket permanent. Mener at området er færdiggravet. 3) Matrikelgrænsen blev afsat efter at graveområdet var markeret. Mener ikke der er råstofmæssige grunde til at udvide graveområdet. 4) Af Regionplan 2005 anbefales en afstand på 100 m til bebyggelse. 5) Ønsker at støv og støjpåvirkning vurderes ved miljøvurdering. 6) Oplyser at Plejelt er beliggende i et område udpeget som værdifuldt landskab samt er kulturhistorisk interessant. 7) Udvidelse nødvendiggør miljøvurdering. 1) Ved en udvidelse af graveområdet vil området ligge 50 meter fra vores hus, hvilket vil medføre sætningsskader. 2) I Regionsplan 2005 anbefales en afstand på 100 m til bebyggelse. 3) Må der graves helt op til skel og må gravefronten være lodret? Er der en risikoanalyse for om beboerne bliver en del af graveområdet. 4) Hvordan kan generne i miljøscreeningen være angivet til ikke være væsentlige når graveområdet kommer tættere på beboelsen. 5) Indvinder har gentagne gange ikke overholdt den nuværende tilladelse. Savner geologisk dokumentation for begrundelsen for at udvide området. Kommunens bemærkninger tages til efterretning.se beslutning. 1) Så længe et område er udlagt som graveområde kan der søges om gravetilladelse. Afhængig af den årlige indvinding er graveperioden derfor usikker. 2) Graveområdet kan stadig efterbehandles til natur. 3) 100 m reglen var gældende i Regionplan Afgrænsningen reguleres igennem indvindingstilladelsen. 4) At graveområdet udvides betyder ikke, at der kan opnås tilladelse til at indvinde grus på arealet. Kommunen skal i en gravetilladelse vurdere støv og støjgener i forhold til gravetilladelsens omfang og stille vilkår i tilladelsen. Der kan opstå risiko ved at færdes i en grusgrav, som ved andre virksomheder. 1) Parterne er blevet hørt om forslag til miljøscreening. Parternes bemærkninger bør derfor tage afsæt i det fremsendte. Det er ikke hensigten eller nødvendigt for at sikre bylaugets retsstilling, at der svares på afklarende spørgsmål. Til trods herfor har regionen holdt møde med bylauget inden høringsfristens udløb. 2) Regionen tager denne oplysning til efterretning. Se beslutningen 3) Regionen ønsker at graveområder i højere grad følger matrikelskel, og at det er i gravetilladelserne, at der stilles vilkår om driftforhold mv. 4) Regionplan 2005 er ikke længere gældende. Der skal udføres en konkret vurdering i forbindelse med tilladelsen. 5) Ikke relevant, se beslutning. 6) Taget til efterretning. 7) Ikke relevant, se beslutning. 1) I gravetilladelsen som kommunen udarbejder, skal der i vilkårene tages højde for bl.a. rystelser samt støv og støj. At graveområde flyttes medfører ikke, at der kan gives tilladelse til indvinding. Kommunen skal stadig vurdere forholdet og påvirkningen af naboerne. 2) Regionplan 2005 er ikke længere gældende. Der skal udføres en konkret vurdering i forbindelse med tilladelsen. 3) I gravetilladelsen som kommunen udarbejder stilles der vilkår for gravefront og afstand til beboelse. Ejendommene kan ikke blive en del af graveområdet. 4) I miljøscreeningen er det den samlede ændring af graveområdet, som er vurderet i forhold til hvor mange beboere som bor i nærheden af området. 5) Den nuværende indvinding skal opfylde vilkårene i den gældende gravetilladelse. Det er kommunen som er ansvarlig for overholdelse af vilkårene. Regionens overordnede planlægning med udpegning af graveområder kan og må ikke tage hensyn til om eksisterende tilladelser overholdes. Regionens forslag om at udvide graveområdet skyldes, at regionen ønsker, at graveområder i højere grad følger matrikelskel. Det er ikke ensbetydende med, at gravetilladelserne skal følge matrikelskel. Karina Sørensen og Thomas Pedersen Plejeltvej 10C 3230 Græsted Danmarks Naturfredningsforening, afd. Helsingør. v/ebbe Kanneworff Frode Hansen Plejeltvej Græsted Christian Gjersoe Plejeltvej Hornbæk Susanne Schannong Esrumvej Græsted Martin Aaskilde Esrumvej Græsted 1) Der er ingen tydelig afgrænsning ved matrikelskel. Til gengæld er der en tydelig markering med en vold, der hvor gravetilladelsen går til. 2) Er der geologisk viden som dokumenter, at der er grus. 3) Er ikke enig i at ændringen ikke er væsentlig pga. støj/støv og værdifuldt landskab. 4) Har set Helsingør Kommunes plan for efterbehandling af området til natur/ Kongernes Nordsjælland. Det bør tages med i planen som et bindende krav. DN finder det uheldigt og i strid med et tidligere løfte, at graveområdet udvides mod landsbyen Plejelt. Udvidelse af graveområdet vil medføre gener som støv, støj og vibrationer for beboerne set i forhold til den mængde råstoffer der kan indvindes. 1) Grusgravningen har ødelagt området, som er et gammelt kulturområde fra ) En udvidelse af graveområdet vil ødelægge Plejelt by og det meget smukke naturområde. 3) Trafikken bør minimeres i stedet for at øges. 1) Er der foretaget prøver af kvaliteten af jorden. 2) 14 husstande får grusgraven tættere på. Det betyder da større gener. 3) Ved at flytte grusgraven tættere på får beboerne flere gener i form af støv, støj og øget trafik. Der er sket mange overtrædelser og Helsingør Kommune er orienteret om det. Er imod udvidelse af graveområdet mod boliger, da der allerede nu kan mærkes bump og rystelser i huset, samt er konstateret udvendige revner. 1) Oplysningen om matrikelskel er taget til efterretning. Se beslutningen. 2) Der er ikke ny geologisk viden om området. Den planlagte ændring skyldes et ønske om at graveområderne bør følge matrikelskel. Det er ikke ensbetydende med, at gravetilladelserne skal følge matrikelskel. 3) Ændringen er ikke fundet væsentlig, da det er ændringen af hele graveområdet, som er vurderet i screeningen. Ændringen af graveområdet er ikke ensbetydende med en ændring af gravetilladelsens omfang. 4) Regionen må ifølge en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet ikke inddrage konkrete planer for efterbehandling af områder i Råstofplanen. Regionen er ikke bekendt med dette løfte. En ændring af graveområdet medfører ikke, at arealet for den nuværende tilladelse ændres. 1) Miljøscreeningen er foretaget på den ændring af graveområdet som er foreslået, og ikke på den oprindelige udpegning af graveområdet. 2) Forslaget om at ændre graveområdet er stillet for at forsøge, at få graveområderne til i højere grad at følge matrikelskel. En udvidelse af graveområdet er ikke ensbetydende med, at der gives en gravetilladelse. 3) Regionen har ingen indflydelse på trafikforholdene i området. Kommunen er vejmyndighed. 1) Nej der er ikke foretaget prøver af jorden. Forslaget om at ændre graveområdet er stillet for at forsøge, at få graveområderne til i højere grad at følge matrikelskel. En udvidelse af graveområdet er ikke ensbetydende med at der gives en gravetilladelse. 2) Miljøscreeningen er foretaget på den ændring som er planlagt for hele graveområdet og på det samlede antal beboere, som vurderes at blive påvirket. 3) Det er Helsingør Kommune som er myndighed på gravetilladelsen og på overholdelse af vilkårene i gravetilladelsen. Taget til efterretning. Se beslutning. Såfremt der fortsat opleves bump og rystelser bør kommunen kontaktes for overholdelse af vilkårene i tilladelsen. Beslutning: Graveområdets udstrækning mod sydvest mod Plejelt By justeres i forhold til gældende indvindingstilladelse. Der foretages ikke en udvidelse af graveområdet mod sydvest som foreslået. Forslag om at udtage to arealer fra graveområdet fastholdes. 4 5

4 GRAVEOMRÅDE A3, HARRESHØJ I HELSINGØR KOMMUNE GRAVEOMRÅDE A4, KVISTGÅRD I HELSINGØR KOMMUNE Martin Vestergård Harreshøjvej Tikøb 1) Oplysninger om grusforekomster stammer fra 80 erne. I dag har overjordstykkelsen mindre betydning. 2) Lidt uden for området har der været gravet grus på ca. 200 m 2. Det må forventes, at Harreshøj området har samme kvalitet som i nærliggende Plejelt. 3) Hvorfor tages området ud af planen. Beslutning: Graveområdet medtages ikke i Råstofplan ) Regionen har på baggrund af eksisterende geofysikundersøgelser i området vurderet, at der ikke findes en brugbar råstofressource for erhvervsmæssig indvinding. 2) Mængden af overjord i området omkring Plejelt skifter over meget korte afstande, og ligeledes de geologiske forhold. En del af området i Plejelt udtages af graveområdet pga. 10 m overjord. 3) Det er vurderet, at der ikke er en brugbar i ressource i nærheden af jordoverfladen, og området ligger svært tilgængeligt mht. trafikforhold. Naturstyrelsen Fredskovsarealet ønskes friholdt fra graveområdet. Taget til efterretning. Se beslutning. Helsingør Kommune Ingen bemærkninger Taget til efterretning. Charlotte Lanng & Kurt Frahm Brunemarksvej Kvistgård 1) Mener at forslaget om at udpege arealet som graveområde udløser krav om miljøvurdering jf. Miljøvurderingslovens 3. 2) Bekymrede for støv og støjforhold 3) Mener regionen skal undersøge hvilken effekt råstofindvinding har på sø på ejendommen uden for det foreslåede graveområde samt på salamandere i denne sø. 4) Oplyser at området er udpeget som værdifuldt landskab i Helsingør Kommuneplan ) Råstofplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Derfor er der foretaget en miljøscreening af området på det overordnede planniveau. Det er vurderet, at graveområdet ikke er i konflikt med væsentlige arealreservationer som Natura 2000, større arealfredninger og større arealer med 3 (efter naturbeskyttelsesloven). Hensynet til f.eks. 3 områder og diger indgår i gravetilladelserne. På den baggrund er det vurderet, at udpegning af området som graveområde ikke udløser krav om yderligere miljøvurdering af råstofindvindingens effekt på søer og evt. bilag IV-arter i nærheden. Der er foretaget en samlet vurdering af Råstofplanens indvirkning på miljøet. 2) Udpegningen af området som graveområdet er ikke ensbetydende med en gravetilladelse. Hvis der søges om gravetilladelse gives den på en række vilkår, hvor der skal tages hensyn til bl.a. støv og støjforhold samt en lang række andre forhold. 3) Regionen skal ved udpegning af graveområder ikke foretage en konkret vurdering af, om der findes bevaringsværdige dyrearter i og omkring graveområdet samt indvindingens mulige effekt på vandstanden i nærliggende søer og åer. Disse forhold bliver vurderet i evt. gravetilladelse. 4) Regionen skal jf. råstoflovens 3 afveje en række arealinteresser i forhold til råstofressourcens omfang og kvalitet ved udpegning af graveområder. Det er vurderet, at beliggenheden af området i udkanten af et område, som er udpeget til værdifuldt landskab ikke er en væsentlig påvirkning. Danmarks Naturfredningsforening v/ebbe Kanneworff 1) Oplyser at området er beliggende i et dødislandskab med 3 vandhuller, sø og mose, hvor der evt. kan findes værdifuld botanik og dyr. Desuden indeholder området en gravhøj samt fredskov og er nabo til V2 kortlagt areal. 2) 1 mio. m 3 graves under grundvandspejlet, samt at forekomsten kun kan benyttes som bundsikringsgrus. 3) Mener der bør foretages konkret vurdering af påvirkningen på grundvandet. 4) Oplyser at der ligger en gravhøj samt diger som er fredet inden for arealet. 5) Oplyser at området er udpeget som værdigfuldt landskab. 6) Mener regionen skal undersøge om der findes bilag IV arter. 7) DN mener at råstofsand er en mindre værdifuld ressource og at det er miljømæssigt uhensigtsmæssigt at fremskaffe det, da det forringer landskabs og naturressourcerne. 1) Hensynet til 3 områder, værdifuld botanik og dyr, gravhøje, diger og naboejendommen med forurening skal afvejes ved en evt. gravetilladelse. Regionen har med udpegningen vurderet, at det overordnet set, vil være muligt at indvinde grus på ejendommen. 2) Ved udpegning af graveområder skal der ikke tages stilling til om der også skal indvindes under grundvandspejlet, men arealets råstofressource skal opgøres. Der er mangel på bundsikringsgrus i regionen. 3) I Miljøstyrelsens projekt nr. 526 er det konkluderet, at der ikke ses egentlige sænkninger af grundvandspejlet i og omkring råstofgrave. Regionen skal ved udpegning af graveområder ikke foretage en konkret vurdering i forhold til grundvandet. 4) Regionen er bekendt med at der eksisterer en gravhøj på arealet, som er omfattet af en 100 m beskyttelseszone i en evt. gravetilladelse. Der eksisterer ingen fredning af større områder inden for det foreslåede graveområde. 5) Regionen har vurderet at arealet ligger i udkanten af området udpeget som værdifuldt landskab. 6) Regionen skal ikke foretage en detaljeret gennemgang af, om der findes bilag IV arter. Det skal afvejes i en evt. gravetilladelse. 7) Området indeholder råstoffer, som der er mangel på i Region Hovedstaden. Regionen skal jf. råstoflovens 3 afveje en række arealinteresser i forhold til råstofressourcens omfang og kvalitet ved udpegning af graveområder. Området kan ikke genskabes, men der kan med den rette efterbehandling skabes værdifulde habitater for dyr og planter. Beslutning: Afgrænsningen ændres således, at matr. nr. 1l, 1h og 1n Degnstrup Hegn, Asminderød og 2c Reerstrup By, Tikøb ikke inkluderes i graveområdet. Graveområdet medtages i Råstofplan

5 GRAVEOMRÅDE B1, AMMENDRUP I GRIBSKOV KOMMUNE GRAVEOMRÅDE C1, ØLSTED HALSNÆS KOMMUNE Gribskov Kommune John Neumann & Jeanette Hjermind Høbjergvej Helsinge Gribskov Kommune har ingen bemærkninger, da der ikke sker ændring i forhold til de aktiviteter der er i dag. 1) Udstrækning af graveområdet ift. den etablerede vold afgørende for om forslaget er acceptabel. 2) Hvorfor ønsker man at ændre udstrækningen af graveområdet. 3) Oplyser at der ofte er gæs, ravne og et havørnepar, så forstår ikke, at der ikke er værdifuldt dyreliv. 4) Hvem sørger for retablering af området, når mulden køres bort og hvis firmaet går konkurs og er der en plan herfor. 5) Må der dumpes byggeaffald/jord/ grus på området. Det sker i et vist omfang til vejetablering. 6) Mener der skal ske en miljøvurdering. Ingen bemærkninger. Beslutning: Graveområdet medtages i Råstofplan 2012 med den foreslåede afgrænsning. 1) Indvindingstilladelser gives af kommunen og det ventes, at evt. indvinding ikke sker øst for denne vold. 2) Der er gravet uden for graveområdet i den sydvestlige del af området. Ved ændringen lovliggøres forholdene og der skabes mulighed for adgang til et råstof der er behov for i regionen. 3) Miljøscreeningen er foretaget på den foreslåede ændring af graveområdet, og ikke på udlæg af et nyt graveområde. 4) Mulden må sælges i et vist omfang afhængig af indvindingstilladelsen og hvis der er rigeligt med overjord på området. Inden der gives gravetilladelse skal der stilles en sikkerhedsstillelse fra entreprenøren. Der skal altid godkendes en efterbehandlingsplan for et område, inden gravning påbegyndes. Gribskov Kommune er myndighed på gravetilladelser og efterbehandling af området. 5) Det er forbudt at deponere jord i grusgrave jf. jordforureningslovens 52. Der må dog i mindre omfang tilføres materiale til vejbelægning. Hvis der skal tilføres materialer til grusgraven til oparbejdning og videresalg kræver det en særlig tilladelse fra kommunen eller det skal være indarbejdet i indvindingstilladelsen. 6) Der er foretaget en miljøscreening af den foreslåede ændring af graveområdet, og det er vurderet at ændringen ikke er væsentlig. Halsnæs Kommune Erik Elf Frederikssundsvej 198A 3310 Ølsted Niels J. Willumsen Store Havelsevej Ølsted Tina Folke Drigsdahl St. Havelsevej Ølsted Er tilfreds med at graveområdet bliver mere styret af matrikelskel. 1) Overrasket over hvor mange år der skal graves. 2) Håber jorddepoter lægges langs vejen og at der kan etableres et rekreativt projekt efterfølgende. 3) Generet af støv fra lastbiler. Kan vognmændene tildække lastvognene. 1) Oplyser at der har været gravet grus og deponeret affald i form af både dagrenovation og gasbeton på matr. nr. 11b, 10n og dele af matr.nr. 2a St. Havelse By, Ølsted. 2) Gør opmærksom på drænledning som løber fra matr.nr. 6e og mod syd gennem graveområde C1 vil få indflydelse på afvandingsproblemer hvis der indvindes grus. 1) Bekymret for etablering af grusgrave i område C1 pga. negative konsekvenser for natur, landskab, støj- og støv gener. 2) En del af graveområde C1 er opfyldsområde. 3) Opfordrer til at graveområde C1 udtages af råstofplanen og at de gravetilladelser der er trækkes tilbage. Ingen bemærkninger. 1) Regionen mener at ressourcen skal udnyttes i det omfang det kan lade sige gøre under hensyn til omgivelserne. 2) Halsnæs Kommune er myndighed på efterbehandlingsplanen af området. 3) Halsnæs Kommune er myndighed på gravetilladelsen og skal sikre, at de vilkår som er sat i tilladelsen overholdes. 1) Taget til efterretning, se beslutning. 2) Taget til efterretning, se beslutning. 1) Der er foretaget en miljøscreening, da der planlægges en ændring af graveområdets udstrækning. Kommunen skal i gravetilladelserne stille vilkår af hensyn til natur, støv og støj. Halsnæs kommune er myndighed hvis tilladelsen ikke overholdes. 2) Regionen er opmærksom på, at en del af graveområdet er fyldt op med affald, og medtager ikke denne del. 3) Områder med gravetilladelser kan ikke udtages af råstofplanen, og det er i regionens og samfundets interesse, at råstofressourcen udnyttes i det omfang det er muligt. Det er regionens ansvar, at udlægge graveområder, hvorfra der kan indvindes råstoffer til brug for bygge- og anlægsprojekter i regionen. Alex Jensen Viebjergvej Ølsted 1) Både matr.nr. 2ao og 10n er tidligere udgravet. Det skete i 1960erne. Arealerne blev opfyldt og senere tilplantet, så der idag er granplantage på størstedelen af arealet. Derfor må begge matrikelnumre udtages af graveområdet. 10n: Østskellet til 2a udgøres af et fredet dige således som angivet. 2) Ved nordskellet til matr.nr. 2a er der et stendige op til 1,5m højde. Det er ikke angivet på arealinfo, men er alligevel fredet jvf. Kulturstyrelsens vejledninger. 3) Hvor linien for matr.nr. 10n`s østskel forlænges mod nord igennem 2a, findes en skrænt på 2-3 m. højde. Heri forefindes en grævlingegrav. Grævling er toltalfredet. 4) Den del af 2a som begrænses af ovennævnte linie samt grænsende til St. Havelsevej bør udtages af planen. I dette område blev der foretaget opfyldning ved grusgravning på matr. nr. 10n. Endvidere er den nordlige del af området en tidligere losseplads. 1) Oplysninger er taget til efterretning. Se beslutning nederst. Beslutning: Graveområdet reduceres på baggrund af oplysninger om indvinding af grus og deponering af industriaffald. Reduktionen er større end foreslået i miljøscreeningen. Matr.nr.11b, 10n og en del af 2a St. Havelse By, Ølsted medtages ikke i graveområdet i Råstofplan

6 GRAVEOMRÅDE C2, ØLSTED HALSNÆS KOMMUNE GRAVEOMRÅDE C4, ØLSTED HALSNÆS KOMMUNE Halsnæs Kommune Kommunen har ingen bemærkninger til at graveområde C2, Ølsted udtages af råstofplanen og vurderer det som en fordel at området mellem Ølsted og Store og Lille Havelse ikke påvirkes af råstofindvinding. Bemærkningen er taget til efterretning. Halsnæs Kommune 1) Kommunen mener, at graveområdets grænse burde rykkes længere væk fra 3 områderne på hhv. matr.nr. 7f og 8a St. Havelse By, Ølsted, selvom kommunen i evt. tilladelser kan tage hensyn til områderne. Bemærkningen er taget til efterretning, se beslutning. Beslutning: Området medtages ikke i Råstofplan Sten Per Rasmussen Frederikssundsvej 311, 3310 Ølsted Genie Eriksen Frederikssundsvej 313, 3310 Ølsted Irma Bærentzen Frederikssundsvej 315, 3310 Ølsted K. Flodgård Jacobsen Frederikssundsvej 319, 3310 Ølsted 1) Anbefaler at området ved matr.nr. 7f bliver reduceret, så området mod søen udtages. 2) Undrer sig over, at der ikke sker retablering og beplantning af de færdiggravede ejendomme. 3) Har forståelse for, at der skal indvindes grus, men mener at der kun bør ske indvinding ét sted ad gangen inden for samme område. 1) En del af området udtages, se neden for. Søer og vandhuller er altid omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. 2) Det er Halsnæs Kommune som er ansvarlig for, at efterbehandlingsplanen følges. 3) Det er ikke altid muligt at sikre at der kun indvindes et sted inden for et graveområde. Men hvis gravearealet bliver større end 25 ha, skal der udarbejdes en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) inden der gives tilladelse. Beslutning: Graveområdet reduceres så to 3 områder på. matr.nr. 8a og 7f. St. Havelse by, Ølsted udtages af området. Graveområdet medtages på den baggrund i Råstofplan

7 GRAVEOMRÅDE D1, HØRUP I FREDERIKSSUND KOMMUNE GRAVEOMRÅDE D3, RYEGÅRD I FREDERIKSSUND KOMMUNE Frederikssund Kommune Danmarks Naturfredningsforening v/bent Christiansen Inddragelse af hele matrikler er godt. Ikke tidligere konstateret råstoffer på arealet. 1) Området er udpeget som kulturhistorisk værdifuldt og der er sten- og jorddiger i landskabet som kan tage skade ved indvinding. 2) Hvis der gives gravetilladelse vil det ændre det kulturhistoriske landskab, og der må stilles krav om beskyttelse af sten- og jorddigerne. Beslutning: Graveområdet medtages i Råstofplan 2012 med den foreslåede afgrænsning. Regionen har konstateret at der er gravet råstoffer uden for det eksisterende graveområde og at der dermed findes råstoffer uden for graveområdet jf. Råstofplan Regionen finder det hensigtsmæssigt, at graveområder i højere grad følger matrikelgrænser eller naturlige skel i landskabet. 1) Miljøscreeningen er foretaget på den ændring som er foreslået og ikke på udpegning af området. Der er konstateret graveaktivitet uden for det eksisterende graveområde. 2) Frederikssund Kommune skal i gravetilladelserne stille vilkår der sikrer beskyttelse af bl.a. sten og jorddiger. Frederikssund Kommune Asger Flygare Bech- Thomsen & Christina Lemonius Græsedalen 1, 3600 Frederikssund, Thorstens Søbirk & Christina Hildebrandt Græsedalen Frederikssund Ved udarbejdelse af tidligere råstofplaner er de kulturhistoriske og arkæologiske forhold vurderet højere end råstofressourcen og arealet skal ses i sammenhæng med Skovbakken, som er dækket af kulturspor. 1) Hvem skal høres. 2) Området giver fødeunderlag for ynglende musvåger. 3) Hvilke konstateringer ligger til grund for at der ikke skal udledes vand ved indvinding. 4) Hvordan er det vurderet, at der ikke vil være støvgener. 5) Hvordan er det vurderet, at der ikke vil være støjgener. 6) Hvilken vurdering ligger til grund for at vurdere, at indvindingen ikke vil påvirke trafikken væsentligt. 7) Hvordan defineres det, at fortidsmindet stadig vil være synligt efter gravning. Regionen tager bemærkningerne til efterretning. 1) Der er ingen faste regler for partshøring. Regionen har ved hvert graveområde foretaget en individuel vurdering af, hvem der formodes at være part i sagen. (se indledning til hvidbog) 2) Regionen tager oplysningen til efterretning. 3) Generelt bortledes der ikke vand ved råstofindvinding. I en evt. gravetilladelse vil der blive stillet vilkår om dette. Såfremt der bruges vand indgår dette i indvindingstilladelsen. 4) Vurderingen er foretaget ud fra hvor mange naboer der vurderes at blive påvirket at indvindingen. Der vil i en evt. gravetilladelse blive stillet vilkår om at minimere støvgener. 5) Vurderingen er foretaget ud fra hvor mange naboer der vurderes at blive påvirket at indvindingen. Der vil i en evt. gravetilladelse blive stillet vilkår om at reducere støjgener. 6) I området findes allerede eksisterende grusgrave. Etableringen af en ny mindre grav vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på trafikken. 7) Fortidsminder er omfattet af en 100 meters beskyttelseszone, som ikke må bortgraves. Danmarks Naturfredningsforening v/bent Christiansen 1) Området er udpeget som natur og kulturhistorisk område. 2) Der findes to fortidsminder på arealet, 5 sløjfede gravhøje samt stendiger. Det areal der kan graves på er derfor langt mindre, og det må formodes, at der findes yderligere rester af vore forfædre i de øvre jordlag. 1) Oplysningerne tages til efterretning. Se beslutningen. 2) Regionen er bekendt med beskyttelseslinien omkring de to gravhøje, og tager oplysningerne om de 5 sløjfrede gravhøje til efterretning. Beslutning: På grund af beliggenheden af 2 fortidsminder inden for det ønskede graveområde, vil der ikke kunne indvindes grus på en stor del af det ønskede areal, hvorfor den tilgængelige råstofressource ikke er nær så stor som angivet. Ligeledes vurderes beliggenheden af arealet nær Skovbakken, som værende både natur- og kulturhistorisk værdifuldt højere end indvindingen af den råstofressource, som kan indvindes på arealet. Se i øvrigt miljøvurdering af Råstofplan Graveområdet medtages ikke Råstofplan

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Der var ca. 70 deltagere på mødet. Det er ikke alle spørgsmål der kunne svares på under mødet. Disse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Oversigt over indkomne bemærkninger m.v. til Forslag til Råstofgraveområde Jeksen 18. februar 2011 Regionshuset

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Maj 2015 De indsendte høringssvar findes på nedenstående link: http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/responsive/index

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur DATO 10. juni 2013 SAGS NR. Kalundborg Kommune. 31. oktober 2012: Jeg har et generelt spørgsmål

Læs mere

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Onsdag den 29. februar, kl. 18-20.30, i festsalen på Psykiatrien i Vordingborg, Færgegårdsvej 15, Vordingborg Mødet omhandler overvejende

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Hvidbog for Lejre Kommune 7. november 2012

Hvidbog for Lejre Kommune 7. november 2012 Hvidbog for Lejre Kommune 7. november 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Indstilling til beslutning Hvidbogen

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Koncern Miljø 2013. Region Hovedstaden Koncern Miljø

Koncern Miljø 2013. Region Hovedstaden Koncern Miljø Koncern Miljø 2013 Region Hovedstaden Koncern Miljø Miljøvurdering af Råstofplan 2012 Indhold KOLOFON Redaktion: Koncern Miljø Tryk: Litotryk Layout: RegionH Design Fotos på forside: Kent Olsen / Naturhistorisk

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Hvidbog for Slagelse Kommune

Hvidbog for Slagelse Kommune Hvidbog for Slagelse Kommune 13. december 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Regionsrådets beslutning Hvidbogen

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn...

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn... Redegørelse for lerindvinding på Fyn Indhold 1 Resume... 2 2 Planprocessen... 2 3 Råstofforsyning og produktion... 3 3.1 Ler som råstofforekomst... 3 3.2 Indvinding af ler på Fyn... 3 3.3 Gravning og transport...

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. juni 2006 J.nr.: 03-41/250-0011 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord.

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Screening Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, der er

Læs mere

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby.

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby. Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 22 11 2016 Journal nr.: 15/9627 Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse

Læs mere

Forslag til tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads

Forslag til tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads Forslag til tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads Sammendrag af de indkomne høringssvar i forbindelse med den offentlige høring om planforslaget samt tilhørende

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Forslag til tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Juni 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Leby er udarbejdet på baggrund af en ansøgning

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Regionshuset Horsens KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat modtagelse af jord

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2012

Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2012 Koncern Miljø HøringssvartilForslagtilRåstofplan2012 Indholdsfortegnelse Side Naturstyrelsen(inkl.ændringsforslagfraRH) 2 Kulturstyrelsen 11 ForsvaretsBygningsogEtablissementstjenester(FlyvertaktiskKommando)

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse.

Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse. 5.3 R stoffer.qxd 19-12-2005 19:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 5.3 Råstoffer Amtsrådets mål På råstofområdet er det amtsrådets mål at: Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding.

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omfatter ansøgning om forlængelse af en samlet indvindingsmængde på

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Envidan Att.: Thomas Rolf Jensen Fuglebækvej 1A 2770 Kastrup Den 28. januar 2016. J.nr. 01.03.06-G01-5-15 Ref. hpo Direkte telefon: 56182325 LANDZONETILLADELSE Til etablering

Læs mere

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012 Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø Den 22/11 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Screening for VVM-pligt af reservoirer på matr.nr. 12i, Besser By, Besser. Afgørelse om ikke VVM pligt.

Læs mere

Regionplantillæg med VVM. Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav

Regionplantillæg med VVM. Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav Regionplantillæg med VVM Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav November 2003 Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav Regionplantillæg til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen Retningslinier og VVM-redegørelse

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Att.: Marie Lyster Nielsen e-mail: malni@ikast-brande.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7810 0000

Læs mere

Hvidbog for Lolland Kommune

Hvidbog for Lolland Kommune Hvidbog for Lolland Kommune 13.december 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Regionsrådets beslutning Hvidbogen

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika:

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning på matr.nr. 16h Ledøje By, Ledøje. Navn og adresse på bygherre Vejdirektoratet,

Læs mere

Bilag - Bemærkninger og lovgivning

Bilag - Bemærkninger og lovgivning Bilag - Bemærkninger og lovgivning (Jf. Kulturstyrelsens vejledning om beskyttede sten og jorddiger og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser) Sten- og jorddiger er kulturarv og fortæller historie. Sten-

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0010 Ref.: KAJ/ Den 6. september 2005 Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt Sorø Kommune

Læs mere

RY GRUSGRAV Bakkelyvej Låsby. att.: Jørgen Nielsen,

RY GRUSGRAV Bakkelyvej Låsby. att.: Jørgen Nielsen, Regionshuset Horsens RY GRUSGRAV Bakkelyvej 2 8680 Låsby Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk att.: Jørgen Nielsen, JN@topas.dk Dispensation til tilførsel af overjord

Læs mere

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012 Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø Den 22/11 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Screening for VVM-pligt af reservoirer på matr.nre. 11u og 13a Besser By, Besser. Afgørelse om ikke-vvm

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade 69-73 7430 Ikast e-mail: bo@marius-christensen.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune

Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune Dok. 15/00917-4 1/7 Holstebro Kommune Nordre Ringvej nordvest om Holstebro Energinet.dk har været

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 14. maj 2013. Sag nr. 7. Emne: Råstofplan 2012. Bilag 8 og 9

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 14. maj 2013. Sag nr. 7. Emne: Råstofplan 2012. Bilag 8 og 9 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådsmøde den 14. maj 2013 Sag nr. 7 Emne: Råstofplan 2012 Bilag 8 og 9 Koncern Miljø Til: Regionsrådet Regionsgården Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 Fax 38665700

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at etablere en sø på ejendommen matr.nr. 13, Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Vesterballe 12, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab.

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab. Kommuneplantillæg nr. 13 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Omfartsvej ved Ørum Højkildevej Nørremarksvej ØRUM Ørumvej Forslag Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab Tjørnevej 6, 7171 Uldum Tlf.: 79 75

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk Projektbeskrivelse Ansøger Stenlien Vandværk a.m.b.a. Anlæg Drikkevandsboringer med DGU nr. 200.1384, 200.2489,

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Vedrørende Forslag til Råstofplan 2012

Vedrørende Forslag til Råstofplan 2012 Gantrup Borgerforening Gantrupvej 4 Gantrup 8752 Østbirk 25. marts 2012 Region Midtjylland, Regional Udvikling, Skottenborg 26, 8800 Viborg Vedrørende Forslag til Råstofplan 2012 Gantrup borgerforening

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

TIL Natur og Miljøklagenævnet

TIL Natur og Miljøklagenævnet Næs d. 4. januar 2017 Borgergruppen mod grusgrav i Stuby- Næs Grundejerforeningen for Næs-Skaverup Næs-Skaverup Vandværk TIL Natur og Miljøklagenævnet KLAGE over Region Sjællands vedtagelsen den 8. december

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit

Forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit Plan og By Sagsbehandler: Bo Vestergård Sagsnr. 01.02.05-K04-10-15 Dato: 2.3.2016 Notat om høringssvar, forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit og forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere