Koncern Miljø Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG"

Transkript

1 Koncern Miljø 2012 Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Vurdering af bemærkninger til miljøscreeninger RÅSTOFPLAN 2012

2 Indhold Indledning Indledning Graveområde A1, Bøtterup i Helsingør Kommune Graveområde A3, Harreshøj i Helsingør Kommune Graveområde A4, Kvistgård i Helsingør Kommune Graveområde B1, Ammendrup i Gribskov Kommune Graveområde C1, Ølsted Halsnæs Kommune Graveområde C2, Ølsted Halsnæs Kommune Graveområde C4, Ølsted Halsnæs Kommune Graveområde D1, Hørup i Frederikssund Kommune Graveområde D3, Ryegård i Frederikssund Kommune Graveområde D4, Lyngerup i Frederikssund Kommune Graveområde D5, Onsved i Frederikssund Kommune Graveområde D6, Kyndby i Frederikssund Kommune Graveområde E1, Uggeløse i Allerød Kommune Graveområde E2, Uggeløse i Allerød Kommune Graveområde E10, Nymølle i Allerød Kommune I forbindelse med forarbejdet til Råstofplan 2012 er der udarbejdet 21 miljøscreeninger af graveområder. Regionen har sendt de 21 miljøscreeninger i partshøring hos de relevante parter. Regionen har modtaget 86 skriftlige bemærkninger til miljøscreeningerne. For at oplyse offentligheden og regionsrådet om beslutningsgrundlaget for denne del af Råstofplan 2012 er de indkomne bemærkninger samlet og vurderet i denne hvidbog. For nogle af områderne er der foretaget en yderligere vurdering, som fremgår af Miljøvurdering af Råstofplan 2012 Hvidbogen fungerer som en del af beslutningsgrundlaget for Råstofplan 2012 og kan ses på regionens hjemmeside Hvem er part? Ifølge forvaltningslovens 19 skal offentlige myndigheder høre de relevante parter inden der træffes afgørelse i en sag (herunder sager om udpegning af graveområder). Det fremgår ikke direkte af forvaltningsloven, hvem der er part i lovens forstand. Metode Det er kun bemærkninger, som angår indholdet af miljøscreeningerne og deres betydning for en evt. udpegning af et graveområde som er vurderet. Spørgsmål og bemærkninger som omhandler f.eks. overskridelse af grundlovssikrede rettigheder og klager over fejl i adresseoplysninger og tidspunktet for modtagelse af høringen med posten er ikke behandlet, da det ikke er vurderet af betydning for en evt. udpegning af et graveområde. Nogle af bemærkningerne fra offentlige myndigheder indeholder også kommentarer til omfanget af miljøvurderingen af selve Råstofplan Disse bemærkninger er behandlet i rapporten for Miljøvurdering af Råstofplan 2012 og er ikke kommenteret i denne hvidbog. Hvidbogen indeholder på tabelform de indkomne bemærkninger opdelt på graveområder. Det er angivet hvem der har indsendt bemærkningerne, et kort resume af bemærkningerne og regionens vurdering af bemærkningerne. Nederst for hvert graveområde, er regionens beslutning for hvert graveområde angivet samt om området medtages i Råstofplan Graveområde E11, Nymølle i Allerød Kommune Graveområde E13, Nymølle i Allerød Kommune Graveområde E14, Stålhøjgård i Allerød Kommune Graveområde J1, J2, J3, Vasby i Høje-Taastrup Kommune Graveområde J4, Kallerup Bakke i Høje Taastrup Kommune Graveområde ved Skævinge, i Hillerød Kommune Regionen har for hver af de 21 miljøscreeninger vurderet, hvem der kunne tænkes at være part. Dvs. at der er foretaget en konkret vurdering af, hvem der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. For at være part i sagen er det som udgangspunkt vurderet, at resultatet skal være vigtigere for parten end for en bredere ubestemt kreds. Generelt kan en person kun anses som part, hvis resultatet af høringen berører f.eks. den pågældendes ejendom, bolig mv. væsentligt. For yderligere oplysninger om hvordan miljøscreeningerne er udarbejdet, omfanget af dem (scoping) og høringsperiode mv. henvises til Miljøvurdering af Råstofplan På trods af den individuelle vurdering af hvert graveområde, kan det ske, at personer mener de er part i sagen, selvom de ikke er blevet hørt. Disse personer har kunnet påberåbe sig partstatus og fremsende bemærkninger til høringsmaterialet. Det er der flere personer/foreninger der har gjort. Der er efterfølgende taget stilling til, om vedkommende er part i sagen, og hvis regionen har vurderet at vedkommende er part, er bemærkningerne medtaget i det efterfølgende arbejde. Til orientering kan det oplyses, at alle der har påberåbt sig status som part er blevet behandlet som sådan. Oplysninger om ejerforhold på parterne er trukket fra KMD e-distribution, som indeholder alle ejendomsdata som findes i offentlige registre. KOLOFON Redaktion: Koncern Miljø Tryk: Litotryk Layout: Region H Design Fotos på omslag: Kent Olsen / Naturhistorisk Museum Aarhus 2 3

3 GRAVEOMRÅDE A1, BØTTERUP I HELSINGØR KOMMUNE Helsingør Kommune Karin og Henrik Finnedal Plejeltvej Græsted Bill Jensen, Plejeltvej 12, 3230 Græsted På vegne af Plejelt & Omegns Bylaug, 38 naboer Annette Kristoffersen & Martin Ørn Andersen Esrumvej Græsted Kommunen oplyser, at der er givet tilladelse til at indvinde under grundvandspejl, og at det kun vil give en lille ekstra mængde råstof at ændre området i forhold til at grave under grundvand. Graveområdet bør fastholdes for ikke at komme meget nær boligerne. 1) I 2006 var gravetiden planlagt til Ejer har påtænkt at købe jorden tilbage. 2) Hvis graveområdet udvides vil området ikke blive til naturskønt område som planlagt med Kongernes Nordsjælland. 3) Tidligere enighed om at grusgraven max. kunne komme 100 m fra bebyggelse. 4) En udvidelse vil betyde risiko for uheld. Meget imod udvidelse pga. støv og støjgener. 1) Finder det utilfredsstillende ikke at have modtaget konkrete svar på rejste spørgsmål. Betænkeligt i forholdt til deres retsstilling. 2) Den nuværende afgrænsning er markeret med volde og afmærket permanent. Mener at området er færdiggravet. 3) Matrikelgrænsen blev afsat efter at graveområdet var markeret. Mener ikke der er råstofmæssige grunde til at udvide graveområdet. 4) Af Regionplan 2005 anbefales en afstand på 100 m til bebyggelse. 5) Ønsker at støv og støjpåvirkning vurderes ved miljøvurdering. 6) Oplyser at Plejelt er beliggende i et område udpeget som værdifuldt landskab samt er kulturhistorisk interessant. 7) Udvidelse nødvendiggør miljøvurdering. 1) Ved en udvidelse af graveområdet vil området ligge 50 meter fra vores hus, hvilket vil medføre sætningsskader. 2) I Regionsplan 2005 anbefales en afstand på 100 m til bebyggelse. 3) Må der graves helt op til skel og må gravefronten være lodret? Er der en risikoanalyse for om beboerne bliver en del af graveområdet. 4) Hvordan kan generne i miljøscreeningen være angivet til ikke være væsentlige når graveområdet kommer tættere på beboelsen. 5) Indvinder har gentagne gange ikke overholdt den nuværende tilladelse. Savner geologisk dokumentation for begrundelsen for at udvide området. Kommunens bemærkninger tages til efterretning.se beslutning. 1) Så længe et område er udlagt som graveområde kan der søges om gravetilladelse. Afhængig af den årlige indvinding er graveperioden derfor usikker. 2) Graveområdet kan stadig efterbehandles til natur. 3) 100 m reglen var gældende i Regionplan Afgrænsningen reguleres igennem indvindingstilladelsen. 4) At graveområdet udvides betyder ikke, at der kan opnås tilladelse til at indvinde grus på arealet. Kommunen skal i en gravetilladelse vurdere støv og støjgener i forhold til gravetilladelsens omfang og stille vilkår i tilladelsen. Der kan opstå risiko ved at færdes i en grusgrav, som ved andre virksomheder. 1) Parterne er blevet hørt om forslag til miljøscreening. Parternes bemærkninger bør derfor tage afsæt i det fremsendte. Det er ikke hensigten eller nødvendigt for at sikre bylaugets retsstilling, at der svares på afklarende spørgsmål. Til trods herfor har regionen holdt møde med bylauget inden høringsfristens udløb. 2) Regionen tager denne oplysning til efterretning. Se beslutningen 3) Regionen ønsker at graveområder i højere grad følger matrikelskel, og at det er i gravetilladelserne, at der stilles vilkår om driftforhold mv. 4) Regionplan 2005 er ikke længere gældende. Der skal udføres en konkret vurdering i forbindelse med tilladelsen. 5) Ikke relevant, se beslutning. 6) Taget til efterretning. 7) Ikke relevant, se beslutning. 1) I gravetilladelsen som kommunen udarbejder, skal der i vilkårene tages højde for bl.a. rystelser samt støv og støj. At graveområde flyttes medfører ikke, at der kan gives tilladelse til indvinding. Kommunen skal stadig vurdere forholdet og påvirkningen af naboerne. 2) Regionplan 2005 er ikke længere gældende. Der skal udføres en konkret vurdering i forbindelse med tilladelsen. 3) I gravetilladelsen som kommunen udarbejder stilles der vilkår for gravefront og afstand til beboelse. Ejendommene kan ikke blive en del af graveområdet. 4) I miljøscreeningen er det den samlede ændring af graveområdet, som er vurderet i forhold til hvor mange beboere som bor i nærheden af området. 5) Den nuværende indvinding skal opfylde vilkårene i den gældende gravetilladelse. Det er kommunen som er ansvarlig for overholdelse af vilkårene. Regionens overordnede planlægning med udpegning af graveområder kan og må ikke tage hensyn til om eksisterende tilladelser overholdes. Regionens forslag om at udvide graveområdet skyldes, at regionen ønsker, at graveområder i højere grad følger matrikelskel. Det er ikke ensbetydende med, at gravetilladelserne skal følge matrikelskel. Karina Sørensen og Thomas Pedersen Plejeltvej 10C 3230 Græsted Danmarks Naturfredningsforening, afd. Helsingør. v/ebbe Kanneworff Frode Hansen Plejeltvej Græsted Christian Gjersoe Plejeltvej Hornbæk Susanne Schannong Esrumvej Græsted Martin Aaskilde Esrumvej Græsted 1) Der er ingen tydelig afgrænsning ved matrikelskel. Til gengæld er der en tydelig markering med en vold, der hvor gravetilladelsen går til. 2) Er der geologisk viden som dokumenter, at der er grus. 3) Er ikke enig i at ændringen ikke er væsentlig pga. støj/støv og værdifuldt landskab. 4) Har set Helsingør Kommunes plan for efterbehandling af området til natur/ Kongernes Nordsjælland. Det bør tages med i planen som et bindende krav. DN finder det uheldigt og i strid med et tidligere løfte, at graveområdet udvides mod landsbyen Plejelt. Udvidelse af graveområdet vil medføre gener som støv, støj og vibrationer for beboerne set i forhold til den mængde råstoffer der kan indvindes. 1) Grusgravningen har ødelagt området, som er et gammelt kulturområde fra ) En udvidelse af graveområdet vil ødelægge Plejelt by og det meget smukke naturområde. 3) Trafikken bør minimeres i stedet for at øges. 1) Er der foretaget prøver af kvaliteten af jorden. 2) 14 husstande får grusgraven tættere på. Det betyder da større gener. 3) Ved at flytte grusgraven tættere på får beboerne flere gener i form af støv, støj og øget trafik. Der er sket mange overtrædelser og Helsingør Kommune er orienteret om det. Er imod udvidelse af graveområdet mod boliger, da der allerede nu kan mærkes bump og rystelser i huset, samt er konstateret udvendige revner. 1) Oplysningen om matrikelskel er taget til efterretning. Se beslutningen. 2) Der er ikke ny geologisk viden om området. Den planlagte ændring skyldes et ønske om at graveområderne bør følge matrikelskel. Det er ikke ensbetydende med, at gravetilladelserne skal følge matrikelskel. 3) Ændringen er ikke fundet væsentlig, da det er ændringen af hele graveområdet, som er vurderet i screeningen. Ændringen af graveområdet er ikke ensbetydende med en ændring af gravetilladelsens omfang. 4) Regionen må ifølge en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet ikke inddrage konkrete planer for efterbehandling af områder i Råstofplanen. Regionen er ikke bekendt med dette løfte. En ændring af graveområdet medfører ikke, at arealet for den nuværende tilladelse ændres. 1) Miljøscreeningen er foretaget på den ændring af graveområdet som er foreslået, og ikke på den oprindelige udpegning af graveområdet. 2) Forslaget om at ændre graveområdet er stillet for at forsøge, at få graveområderne til i højere grad at følge matrikelskel. En udvidelse af graveområdet er ikke ensbetydende med, at der gives en gravetilladelse. 3) Regionen har ingen indflydelse på trafikforholdene i området. Kommunen er vejmyndighed. 1) Nej der er ikke foretaget prøver af jorden. Forslaget om at ændre graveområdet er stillet for at forsøge, at få graveområderne til i højere grad at følge matrikelskel. En udvidelse af graveområdet er ikke ensbetydende med at der gives en gravetilladelse. 2) Miljøscreeningen er foretaget på den ændring som er planlagt for hele graveområdet og på det samlede antal beboere, som vurderes at blive påvirket. 3) Det er Helsingør Kommune som er myndighed på gravetilladelsen og på overholdelse af vilkårene i gravetilladelsen. Taget til efterretning. Se beslutning. Såfremt der fortsat opleves bump og rystelser bør kommunen kontaktes for overholdelse af vilkårene i tilladelsen. Beslutning: Graveområdets udstrækning mod sydvest mod Plejelt By justeres i forhold til gældende indvindingstilladelse. Der foretages ikke en udvidelse af graveområdet mod sydvest som foreslået. Forslag om at udtage to arealer fra graveområdet fastholdes. 4 5

4 GRAVEOMRÅDE A3, HARRESHØJ I HELSINGØR KOMMUNE GRAVEOMRÅDE A4, KVISTGÅRD I HELSINGØR KOMMUNE Martin Vestergård Harreshøjvej Tikøb 1) Oplysninger om grusforekomster stammer fra 80 erne. I dag har overjordstykkelsen mindre betydning. 2) Lidt uden for området har der været gravet grus på ca. 200 m 2. Det må forventes, at Harreshøj området har samme kvalitet som i nærliggende Plejelt. 3) Hvorfor tages området ud af planen. Beslutning: Graveområdet medtages ikke i Råstofplan ) Regionen har på baggrund af eksisterende geofysikundersøgelser i området vurderet, at der ikke findes en brugbar råstofressource for erhvervsmæssig indvinding. 2) Mængden af overjord i området omkring Plejelt skifter over meget korte afstande, og ligeledes de geologiske forhold. En del af området i Plejelt udtages af graveområdet pga. 10 m overjord. 3) Det er vurderet, at der ikke er en brugbar i ressource i nærheden af jordoverfladen, og området ligger svært tilgængeligt mht. trafikforhold. Naturstyrelsen Fredskovsarealet ønskes friholdt fra graveområdet. Taget til efterretning. Se beslutning. Helsingør Kommune Ingen bemærkninger Taget til efterretning. Charlotte Lanng & Kurt Frahm Brunemarksvej Kvistgård 1) Mener at forslaget om at udpege arealet som graveområde udløser krav om miljøvurdering jf. Miljøvurderingslovens 3. 2) Bekymrede for støv og støjforhold 3) Mener regionen skal undersøge hvilken effekt råstofindvinding har på sø på ejendommen uden for det foreslåede graveområde samt på salamandere i denne sø. 4) Oplyser at området er udpeget som værdifuldt landskab i Helsingør Kommuneplan ) Råstofplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Derfor er der foretaget en miljøscreening af området på det overordnede planniveau. Det er vurderet, at graveområdet ikke er i konflikt med væsentlige arealreservationer som Natura 2000, større arealfredninger og større arealer med 3 (efter naturbeskyttelsesloven). Hensynet til f.eks. 3 områder og diger indgår i gravetilladelserne. På den baggrund er det vurderet, at udpegning af området som graveområde ikke udløser krav om yderligere miljøvurdering af råstofindvindingens effekt på søer og evt. bilag IV-arter i nærheden. Der er foretaget en samlet vurdering af Råstofplanens indvirkning på miljøet. 2) Udpegningen af området som graveområdet er ikke ensbetydende med en gravetilladelse. Hvis der søges om gravetilladelse gives den på en række vilkår, hvor der skal tages hensyn til bl.a. støv og støjforhold samt en lang række andre forhold. 3) Regionen skal ved udpegning af graveområder ikke foretage en konkret vurdering af, om der findes bevaringsværdige dyrearter i og omkring graveområdet samt indvindingens mulige effekt på vandstanden i nærliggende søer og åer. Disse forhold bliver vurderet i evt. gravetilladelse. 4) Regionen skal jf. råstoflovens 3 afveje en række arealinteresser i forhold til råstofressourcens omfang og kvalitet ved udpegning af graveområder. Det er vurderet, at beliggenheden af området i udkanten af et område, som er udpeget til værdifuldt landskab ikke er en væsentlig påvirkning. Danmarks Naturfredningsforening v/ebbe Kanneworff 1) Oplyser at området er beliggende i et dødislandskab med 3 vandhuller, sø og mose, hvor der evt. kan findes værdifuld botanik og dyr. Desuden indeholder området en gravhøj samt fredskov og er nabo til V2 kortlagt areal. 2) 1 mio. m 3 graves under grundvandspejlet, samt at forekomsten kun kan benyttes som bundsikringsgrus. 3) Mener der bør foretages konkret vurdering af påvirkningen på grundvandet. 4) Oplyser at der ligger en gravhøj samt diger som er fredet inden for arealet. 5) Oplyser at området er udpeget som værdigfuldt landskab. 6) Mener regionen skal undersøge om der findes bilag IV arter. 7) DN mener at råstofsand er en mindre værdifuld ressource og at det er miljømæssigt uhensigtsmæssigt at fremskaffe det, da det forringer landskabs og naturressourcerne. 1) Hensynet til 3 områder, værdifuld botanik og dyr, gravhøje, diger og naboejendommen med forurening skal afvejes ved en evt. gravetilladelse. Regionen har med udpegningen vurderet, at det overordnet set, vil være muligt at indvinde grus på ejendommen. 2) Ved udpegning af graveområder skal der ikke tages stilling til om der også skal indvindes under grundvandspejlet, men arealets råstofressource skal opgøres. Der er mangel på bundsikringsgrus i regionen. 3) I Miljøstyrelsens projekt nr. 526 er det konkluderet, at der ikke ses egentlige sænkninger af grundvandspejlet i og omkring råstofgrave. Regionen skal ved udpegning af graveområder ikke foretage en konkret vurdering i forhold til grundvandet. 4) Regionen er bekendt med at der eksisterer en gravhøj på arealet, som er omfattet af en 100 m beskyttelseszone i en evt. gravetilladelse. Der eksisterer ingen fredning af større områder inden for det foreslåede graveområde. 5) Regionen har vurderet at arealet ligger i udkanten af området udpeget som værdifuldt landskab. 6) Regionen skal ikke foretage en detaljeret gennemgang af, om der findes bilag IV arter. Det skal afvejes i en evt. gravetilladelse. 7) Området indeholder råstoffer, som der er mangel på i Region Hovedstaden. Regionen skal jf. råstoflovens 3 afveje en række arealinteresser i forhold til råstofressourcens omfang og kvalitet ved udpegning af graveområder. Området kan ikke genskabes, men der kan med den rette efterbehandling skabes værdifulde habitater for dyr og planter. Beslutning: Afgrænsningen ændres således, at matr. nr. 1l, 1h og 1n Degnstrup Hegn, Asminderød og 2c Reerstrup By, Tikøb ikke inkluderes i graveområdet. Graveområdet medtages i Råstofplan

5 GRAVEOMRÅDE B1, AMMENDRUP I GRIBSKOV KOMMUNE GRAVEOMRÅDE C1, ØLSTED HALSNÆS KOMMUNE Gribskov Kommune John Neumann & Jeanette Hjermind Høbjergvej Helsinge Gribskov Kommune har ingen bemærkninger, da der ikke sker ændring i forhold til de aktiviteter der er i dag. 1) Udstrækning af graveområdet ift. den etablerede vold afgørende for om forslaget er acceptabel. 2) Hvorfor ønsker man at ændre udstrækningen af graveområdet. 3) Oplyser at der ofte er gæs, ravne og et havørnepar, så forstår ikke, at der ikke er værdifuldt dyreliv. 4) Hvem sørger for retablering af området, når mulden køres bort og hvis firmaet går konkurs og er der en plan herfor. 5) Må der dumpes byggeaffald/jord/ grus på området. Det sker i et vist omfang til vejetablering. 6) Mener der skal ske en miljøvurdering. Ingen bemærkninger. Beslutning: Graveområdet medtages i Råstofplan 2012 med den foreslåede afgrænsning. 1) Indvindingstilladelser gives af kommunen og det ventes, at evt. indvinding ikke sker øst for denne vold. 2) Der er gravet uden for graveområdet i den sydvestlige del af området. Ved ændringen lovliggøres forholdene og der skabes mulighed for adgang til et råstof der er behov for i regionen. 3) Miljøscreeningen er foretaget på den foreslåede ændring af graveområdet, og ikke på udlæg af et nyt graveområde. 4) Mulden må sælges i et vist omfang afhængig af indvindingstilladelsen og hvis der er rigeligt med overjord på området. Inden der gives gravetilladelse skal der stilles en sikkerhedsstillelse fra entreprenøren. Der skal altid godkendes en efterbehandlingsplan for et område, inden gravning påbegyndes. Gribskov Kommune er myndighed på gravetilladelser og efterbehandling af området. 5) Det er forbudt at deponere jord i grusgrave jf. jordforureningslovens 52. Der må dog i mindre omfang tilføres materiale til vejbelægning. Hvis der skal tilføres materialer til grusgraven til oparbejdning og videresalg kræver det en særlig tilladelse fra kommunen eller det skal være indarbejdet i indvindingstilladelsen. 6) Der er foretaget en miljøscreening af den foreslåede ændring af graveområdet, og det er vurderet at ændringen ikke er væsentlig. Halsnæs Kommune Erik Elf Frederikssundsvej 198A 3310 Ølsted Niels J. Willumsen Store Havelsevej Ølsted Tina Folke Drigsdahl St. Havelsevej Ølsted Er tilfreds med at graveområdet bliver mere styret af matrikelskel. 1) Overrasket over hvor mange år der skal graves. 2) Håber jorddepoter lægges langs vejen og at der kan etableres et rekreativt projekt efterfølgende. 3) Generet af støv fra lastbiler. Kan vognmændene tildække lastvognene. 1) Oplyser at der har været gravet grus og deponeret affald i form af både dagrenovation og gasbeton på matr. nr. 11b, 10n og dele af matr.nr. 2a St. Havelse By, Ølsted. 2) Gør opmærksom på drænledning som løber fra matr.nr. 6e og mod syd gennem graveområde C1 vil få indflydelse på afvandingsproblemer hvis der indvindes grus. 1) Bekymret for etablering af grusgrave i område C1 pga. negative konsekvenser for natur, landskab, støj- og støv gener. 2) En del af graveområde C1 er opfyldsområde. 3) Opfordrer til at graveområde C1 udtages af råstofplanen og at de gravetilladelser der er trækkes tilbage. Ingen bemærkninger. 1) Regionen mener at ressourcen skal udnyttes i det omfang det kan lade sige gøre under hensyn til omgivelserne. 2) Halsnæs Kommune er myndighed på efterbehandlingsplanen af området. 3) Halsnæs Kommune er myndighed på gravetilladelsen og skal sikre, at de vilkår som er sat i tilladelsen overholdes. 1) Taget til efterretning, se beslutning. 2) Taget til efterretning, se beslutning. 1) Der er foretaget en miljøscreening, da der planlægges en ændring af graveområdets udstrækning. Kommunen skal i gravetilladelserne stille vilkår af hensyn til natur, støv og støj. Halsnæs kommune er myndighed hvis tilladelsen ikke overholdes. 2) Regionen er opmærksom på, at en del af graveområdet er fyldt op med affald, og medtager ikke denne del. 3) Områder med gravetilladelser kan ikke udtages af råstofplanen, og det er i regionens og samfundets interesse, at råstofressourcen udnyttes i det omfang det er muligt. Det er regionens ansvar, at udlægge graveområder, hvorfra der kan indvindes råstoffer til brug for bygge- og anlægsprojekter i regionen. Alex Jensen Viebjergvej Ølsted 1) Både matr.nr. 2ao og 10n er tidligere udgravet. Det skete i 1960erne. Arealerne blev opfyldt og senere tilplantet, så der idag er granplantage på størstedelen af arealet. Derfor må begge matrikelnumre udtages af graveområdet. 10n: Østskellet til 2a udgøres af et fredet dige således som angivet. 2) Ved nordskellet til matr.nr. 2a er der et stendige op til 1,5m højde. Det er ikke angivet på arealinfo, men er alligevel fredet jvf. Kulturstyrelsens vejledninger. 3) Hvor linien for matr.nr. 10n`s østskel forlænges mod nord igennem 2a, findes en skrænt på 2-3 m. højde. Heri forefindes en grævlingegrav. Grævling er toltalfredet. 4) Den del af 2a som begrænses af ovennævnte linie samt grænsende til St. Havelsevej bør udtages af planen. I dette område blev der foretaget opfyldning ved grusgravning på matr. nr. 10n. Endvidere er den nordlige del af området en tidligere losseplads. 1) Oplysninger er taget til efterretning. Se beslutning nederst. Beslutning: Graveområdet reduceres på baggrund af oplysninger om indvinding af grus og deponering af industriaffald. Reduktionen er større end foreslået i miljøscreeningen. Matr.nr.11b, 10n og en del af 2a St. Havelse By, Ølsted medtages ikke i graveområdet i Råstofplan

6 GRAVEOMRÅDE C2, ØLSTED HALSNÆS KOMMUNE GRAVEOMRÅDE C4, ØLSTED HALSNÆS KOMMUNE Halsnæs Kommune Kommunen har ingen bemærkninger til at graveområde C2, Ølsted udtages af råstofplanen og vurderer det som en fordel at området mellem Ølsted og Store og Lille Havelse ikke påvirkes af råstofindvinding. Bemærkningen er taget til efterretning. Halsnæs Kommune 1) Kommunen mener, at graveområdets grænse burde rykkes længere væk fra 3 områderne på hhv. matr.nr. 7f og 8a St. Havelse By, Ølsted, selvom kommunen i evt. tilladelser kan tage hensyn til områderne. Bemærkningen er taget til efterretning, se beslutning. Beslutning: Området medtages ikke i Råstofplan Sten Per Rasmussen Frederikssundsvej 311, 3310 Ølsted Genie Eriksen Frederikssundsvej 313, 3310 Ølsted Irma Bærentzen Frederikssundsvej 315, 3310 Ølsted K. Flodgård Jacobsen Frederikssundsvej 319, 3310 Ølsted 1) Anbefaler at området ved matr.nr. 7f bliver reduceret, så området mod søen udtages. 2) Undrer sig over, at der ikke sker retablering og beplantning af de færdiggravede ejendomme. 3) Har forståelse for, at der skal indvindes grus, men mener at der kun bør ske indvinding ét sted ad gangen inden for samme område. 1) En del af området udtages, se neden for. Søer og vandhuller er altid omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. 2) Det er Halsnæs Kommune som er ansvarlig for, at efterbehandlingsplanen følges. 3) Det er ikke altid muligt at sikre at der kun indvindes et sted inden for et graveområde. Men hvis gravearealet bliver større end 25 ha, skal der udarbejdes en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) inden der gives tilladelse. Beslutning: Graveområdet reduceres så to 3 områder på. matr.nr. 8a og 7f. St. Havelse by, Ølsted udtages af området. Graveområdet medtages på den baggrund i Råstofplan

7 GRAVEOMRÅDE D1, HØRUP I FREDERIKSSUND KOMMUNE GRAVEOMRÅDE D3, RYEGÅRD I FREDERIKSSUND KOMMUNE Frederikssund Kommune Danmarks Naturfredningsforening v/bent Christiansen Inddragelse af hele matrikler er godt. Ikke tidligere konstateret råstoffer på arealet. 1) Området er udpeget som kulturhistorisk værdifuldt og der er sten- og jorddiger i landskabet som kan tage skade ved indvinding. 2) Hvis der gives gravetilladelse vil det ændre det kulturhistoriske landskab, og der må stilles krav om beskyttelse af sten- og jorddigerne. Beslutning: Graveområdet medtages i Råstofplan 2012 med den foreslåede afgrænsning. Regionen har konstateret at der er gravet råstoffer uden for det eksisterende graveområde og at der dermed findes råstoffer uden for graveområdet jf. Råstofplan Regionen finder det hensigtsmæssigt, at graveområder i højere grad følger matrikelgrænser eller naturlige skel i landskabet. 1) Miljøscreeningen er foretaget på den ændring som er foreslået og ikke på udpegning af området. Der er konstateret graveaktivitet uden for det eksisterende graveområde. 2) Frederikssund Kommune skal i gravetilladelserne stille vilkår der sikrer beskyttelse af bl.a. sten og jorddiger. Frederikssund Kommune Asger Flygare Bech- Thomsen & Christina Lemonius Græsedalen 1, 3600 Frederikssund, Thorstens Søbirk & Christina Hildebrandt Græsedalen Frederikssund Ved udarbejdelse af tidligere råstofplaner er de kulturhistoriske og arkæologiske forhold vurderet højere end råstofressourcen og arealet skal ses i sammenhæng med Skovbakken, som er dækket af kulturspor. 1) Hvem skal høres. 2) Området giver fødeunderlag for ynglende musvåger. 3) Hvilke konstateringer ligger til grund for at der ikke skal udledes vand ved indvinding. 4) Hvordan er det vurderet, at der ikke vil være støvgener. 5) Hvordan er det vurderet, at der ikke vil være støjgener. 6) Hvilken vurdering ligger til grund for at vurdere, at indvindingen ikke vil påvirke trafikken væsentligt. 7) Hvordan defineres det, at fortidsmindet stadig vil være synligt efter gravning. Regionen tager bemærkningerne til efterretning. 1) Der er ingen faste regler for partshøring. Regionen har ved hvert graveområde foretaget en individuel vurdering af, hvem der formodes at være part i sagen. (se indledning til hvidbog) 2) Regionen tager oplysningen til efterretning. 3) Generelt bortledes der ikke vand ved råstofindvinding. I en evt. gravetilladelse vil der blive stillet vilkår om dette. Såfremt der bruges vand indgår dette i indvindingstilladelsen. 4) Vurderingen er foretaget ud fra hvor mange naboer der vurderes at blive påvirket at indvindingen. Der vil i en evt. gravetilladelse blive stillet vilkår om at minimere støvgener. 5) Vurderingen er foretaget ud fra hvor mange naboer der vurderes at blive påvirket at indvindingen. Der vil i en evt. gravetilladelse blive stillet vilkår om at reducere støjgener. 6) I området findes allerede eksisterende grusgrave. Etableringen af en ny mindre grav vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på trafikken. 7) Fortidsminder er omfattet af en 100 meters beskyttelseszone, som ikke må bortgraves. Danmarks Naturfredningsforening v/bent Christiansen 1) Området er udpeget som natur og kulturhistorisk område. 2) Der findes to fortidsminder på arealet, 5 sløjfede gravhøje samt stendiger. Det areal der kan graves på er derfor langt mindre, og det må formodes, at der findes yderligere rester af vore forfædre i de øvre jordlag. 1) Oplysningerne tages til efterretning. Se beslutningen. 2) Regionen er bekendt med beskyttelseslinien omkring de to gravhøje, og tager oplysningerne om de 5 sløjfrede gravhøje til efterretning. Beslutning: På grund af beliggenheden af 2 fortidsminder inden for det ønskede graveområde, vil der ikke kunne indvindes grus på en stor del af det ønskede areal, hvorfor den tilgængelige råstofressource ikke er nær så stor som angivet. Ligeledes vurderes beliggenheden af arealet nær Skovbakken, som værende både natur- og kulturhistorisk værdifuldt højere end indvindingen af den råstofressource, som kan indvindes på arealet. Se i øvrigt miljøvurdering af Råstofplan Graveområdet medtages ikke Råstofplan

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2

11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2 Frederikssund kommune Torvet 2 3600 Frederikssund 11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2 Vedr. j.nr. 011278-2012 påbud om at afvikle råstofgraven på matr. nr. 19 f og 3 a Græse by beliggende

Læs mere

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 FORSLAG Høring 16. januar 2012-19. marts 2012 En miljømæssig og økonomisk bæredygtig råstofplan Regionsrådet vil med en revidering af den gældende råstofplan medvirke

Læs mere

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Hvidbog Forslag til Råstofplan 2008 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Indsigelsesoversigt Navn: Adresse: By: Erhvervsvirksomheder Mors 3 virksomheder, v/lsp. Jørgen Knudsen Bredgade 38,

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Forord. Motorsportens Akustiklaboratorium samt Grontmij har foretaget støjkonsekvensberegninger.

Forord. Motorsportens Akustiklaboratorium samt Grontmij har foretaget støjkonsekvensberegninger. Forord RGS90 A/S har med DMR som rådgiver for Region Hovedstaden og Helsingør kommune udarbejdet denne VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg. VVM processen blev påbegyndt af Helsingør

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 27 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Afgørelse i sag om Varde

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge , Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge Region Sjælland har den 17. juni 2015 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Hærvejen 58a, matr. 34b Sigerslev By, Store Heddinge. Tilladelsen har forud

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Til råstofindvindere i Region Nordjylland Organisationer Kommuner i Region Nordjylland Statslige myndigheder Følgegruppen om Råstofplan 2012 Regionsrådet Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Hvidbog for den offentlige høring 25. oktober 20. december 2011. 1 Indhold: Indledning s. 4 VE-ordninger s. 5 Oversigt over modtagne bemærkninger s.

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON sept. 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende 2. offentlige høring

Læs mere

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2008 J.nr.: NKN-33-00820 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere