Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby"

Transkript

1 Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

2 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8 Tekniske Anlæg 9 Servitutter 10 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 11 Miljøvurdering af Planer og Programmer 12 Bestemmelser 13 1 Formål 14 2 Lokalplanens område 15 3 Lokalplanens anvendelse 16 4 Udstykning 17 5 Vej, sti og parkeringsforhold 18 6 Bebyggelsens placering og omfang 19 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 21

3 8 Ubebyggede arealer og beplantning 22 9 Grundejerforening Tekniske Forhold Forudsætning for ibrugtagning Retsvirkninger Retsvirkninger Dispensation Midlertidige retsvirkninger 28 Vedtagelse 29 Kortbilag 30 Kort 1 - Matrikelkort 31 Kort 2 - Lokalplankort 32 Kort 3 - Højdekort 33 Kort 4 - Illustrationsplan 34 Oversigtskort 35

4 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget i 1991 som en sammenfatning af blandt andet lands- og regionplanlægning, kommuneplanloven samt lov om land- og byzoner. Loven er siden ændret flere gange. Hvad er en Kommuneplan En kommuneplan er en sammenfattende plan for hele kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Inden for byzonen kan byrådet imidlertid modsætte sig, at der opføres bebyggelse eller ændres anvendelse af en ejendom, hvis bebyggelsen eller anvendelsen vil være i strid med kommuneplanens rammer for lokalplaner. Dette gælder dog ikke for ejendomme, som er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (tidligere betegnelse for lokalplan), eller som i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Skive Kommune Der kan tilvejebringes tillæg til kommuneplanen, hvis der f.eks. er behov for i en lokalplan at åbne mulighed for noget, som strider imod bestemmelserne i kommuneplanen. Forslag til ændringer i en kommuneplan skal offentliggøres i mindst 8 uger. Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for, hvordan et område kan anvendes og bebygges. En lokalplan indeholder bestemmelser om, hvad der må og ikke må ske i et område. Lokalplanen er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som lokalplanen omfatter. Ændret anvendelse eller nybyggeri må kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. Eksisterende lovlige forhold kan dog fortsætte som hidtil. Skive Kommuneplan Skive Kommunes Lokalplaner Skive Kommunes WebGIS Plansystem DK SIDE 1

5 Ved offentliggørelse af et forslag til lokalplan skal der redegøres for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. Det er kun selve lokalplanen, der er bindende, det vil sige den del, der er opdelt i. Et forslag til lokalplan skal fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Herved får naboer og andre interesserede lejlighed til at udtale sig om forslaget før byrådet eventuelt vedtager lokalplanen endeligt. Før der eventuelt dispenseres fra en lokalplan, skal ejere og lejere indenfor lokalplanens område samt naboer have lejlighed til at udtale sig herom i mindst 2 uger. Klager over "retlige spørgsmål" kan indbringes for Naturklagenævnet. Dvs. om bestemmelserne har lovhjemmel og om planlovens bestemmelser om procedurer er overholdt. Skønsmæssige spørgsmål - om planen er god eller dårlig - kan ikke påklages. Hvad er lokalplanens principper I henhold til Miljøministeriets Vejledning om Lokalplanlægning af 28. september 2009 er principperne i en lokalplan fastsat i lokalplanens formålsbestemmelse, 1, samt i de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet, og ved den planlagte struktur for lokalplanområdet, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer. I henhold til Planlovens 19 kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Det betyder, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanes formålsbestemmelse, 1, og at der alene kan dispenseres til mindre betydelige fravigelser af anvendelsesbestemmelserne, Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Planloven SIDE 2

6 Redegørelse Indledning Lokalplanens Område Lokalplanens Formål Lokalplanens Indhold Tekniske Forhold Lokalplanens forhold til øvrig planlægning Miljøvurdering af Planer og Programmer 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse SIDE 3

7 Indledning Siden 2003 har der været flere forskellige planer for opførelse af ny boligbebyggelse på ejendommen, Viborgvej 103. Ingen af disse planer er dog realiseret. Skive kommune har frem til 2009 stillet krav om at der, på grund af dårlige oversigtforhold, ikke måtte være direkte vejadgang fra ejendommen til Viborgvej i forbindelse med opførelse af yderligere boliger på grunden. Der er efterfølgende sket et mindre magelæg med Dommerby Børnehave, som er beliggende umiddelbart syd for omhandlende ejendom. Der er i den forbindelse givet tilladelse til fremtidig vejadgang til Viborgvej. Dermed vurderes tidligere uenigheder i forhold til naboer ved Møllekrogen, om øget trafik på Møllekrogen og dårlige oversigtsforhold, at være fjernet. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret skitseprojekt fra Arkitekterne Meissner & Sigh, Skive. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Indledning SIDE 4

8 Lokalplanens område Ejendommen, som er på 5140m², afgrænses mod syd af Viborgvej og Dommerby Børnehave, mod vest af grønt område og Skive fjord og mod nord af et ældre villaområde ved Møllekrogen. Fra øst til vest, ned mod Fjorden, har grunden et terrænfald på ca. 7,0 meter. Det lavt beliggende areal, umiddelbart vest for ejendommen og lokalplanens område, ligger inden for Sø- og Strandbeskyttelseslinjen, som vist på kort 1. På grunden er beliggende et murstenshus i gule sten. Taget er dækket med røde tegl tagsten. Huset forudsættes nedrevet i forbindelse med realiseringen af det foreliggende projekt med tæt-lav boligbebyggelse. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Lokalplanens område Oversigtskort Udsigt over fjorden set fra lokalplanområdet SIDE 5

9 Lokalplanens formål og indhold Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for, at der kan opføres en tæt- lav boligbebyggelse i 3 klynger, med op til i alt 11 boliger samt et fælleshus. Der fastlægges retningslinjer og principper for placering og udformning af boligbebyggelsen. Der kan opføres bebyggelse i 2 etager, i de 2 klynger, med i alt 8 boliger, nærmest fjorden. I klyngen i anden række, kan opføres 3 boliger i 1 etage. I grundens østlige afgrænsning åbnes mulighed for at opføre fælleshus for bebyggelsen. I tilknytning til den enkelte bolig åbnes mulighed for at opføre garage/carport. Boligbebyggelsen vil komme til at fremstå som en samlet arkitektonisk helhed, herunder et ensartet materiale- og farvevalg. Med henblik på at sikre bedst mulig fjordkik fra den enkelte bolig er der udlagt byggefelter for boligbebyggelsen samt fastlagt stuegulvskoter for de enkelte klynger. Facadehøjden, på boligbebyggelse i 1 og 2 etager, må ikke overstige henholdsvis 6,0 meter og 8,5 meter. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Lokalplanens formål og indhold SIDE 6

10 Tekniske Fohold Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske Anlæg Servitutter 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Tekniske Forhold SIDE 7

11 Vej-, sti- og parkeringsforhold Vej- og stiforhold Den eksisterende vejadgang til Viborgvej nedlægges og der etableres ny vejadgang ca. 20 meter vest for nuværende. Der meddeles tilladelse til den nye vejadgang når lokalplanen er endelig vedtaget og vejprojektet er godkendt. Parkeringsforhold Der skal anlægges mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig, indenfor området. Der udlægges areal til intern boligvej med en kørebanebredde på mindst 5,0 meter. Vejen får status af privat fællesvej. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Tekniske Forhold > Vej-, sti- og parkeringsforhold SIDE 8

12 Tekniske Anlæg Kloakforhold Skive kommunes spildevandsplan følges. Regnvand og tilslutningssted aftales med Skive vand. Som udgangspunkt opfordres til at regnvand ledes ned til den sydvestlige del af grunden, således at det bliver muligt at lede det videre til eksisterende regnvandsbassin ved Dommerby Børnehave. De nærmere principper og omstændigheder i den forbindelse vil blive endeligt afklaret inden byggestart. Energiforsyning Energiby Skive- projektet stiller krav og forventninger til, at planlægningen sikrer de bedste muligheder for at indarbejde alle former for energibesparende tiltag. Derfor åbner lokalplan nr. 259 mulighed for at opsætte solvarmeanlæg og solceller på bygningernes tage og facader. Indarbejdelse af sådanne elementer skal ske som en naturlig del af den enkelte bygnings arkitektur, herunder proportioner, materialer, farver og lignende. Elforsyning Elforsyning til området sker fra Energi Midt. Supplerende elforsyning kan ske fra egen El produktion gennem anvendelse af solceller eller andre El producerende anlæg. Varmeforsyning Ny bebyggelse skal forsynes via grøn energi eller tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas eller fjernvarme. Der er naturgas i området i dag. Der stilles i lokalplanen krav om at nybyggeri som minimum udføres som lavenergi klasse Vandforsyning Der stilles krav om at 2 vandboringer på grunden sløjfes i forbindelse med nedrivning af eksisterende bygning. Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyning fra Skive Vand A/S. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Tekniske Forhold > Tekniske Anlæg SIDE 9

13 Servitutter Servitutter Der er ingen gældende servitutter for lokalplanområdet, som har betydning i forhold til den planlægningsmæssige regulering. Der er iflg. tingbogen ingen servitutter, der strider mod lokalplanens bestemmelser. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Tekniske Forhold > Servitutter SIDE 10

14 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning Kommuneplan Området er i kommuneplanens rammebestemmelser omfattet af delområde 1.11 B3, og udlagt til boligbebyggelse i form af enten åben/lav eller tæt/lav. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 ved åben-lav bebyggelse og 40 ved tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse må opføres i op til 2 etager, hvis terrænforholdene taler for det. Lokalplanen åbner mulighed for at opføre bebyggelse i 2 etager nærmest fjorden. Da der er terrænforskelle på grunden på op til 7,0 meter, lavest nærmest fjorden, vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er omfattet af reglerne for beskyttelse af kystnære områder, dvs. områder der ligger inden for en zone på 3 kilometer fra kysten. Derfor skal der i redegørelsen til lokalplanforslag oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne. Ved bygningshøjder over 8,5 meter skal der endvidere gives en begrundelse for den større højde. Lokalplanen åbner kun mulighed for bebyggelse i op til 8,5 meter. Grunden blev for år tilbage ryddet for større træer og væsentlig beplantning. Bebyggelse på grunden vil derfor naturligt være mere synlig end den eksisterende bebyggelse på nabogrundene. I modsætning til den eksisterende bebyggelse ved Møllekrogen som typisk er beliggende i kote 13,0-14,5 vil bebyggelsen, på omhandlende grund, nærmest fjorden, være beliggende i kote 9,5. Der er tale om huludfyldning i eksisterende byzone, hvilket begrænser den landskabelige påvirkning. Lokalplanen sikrer endvidere at bebyggelsen kommer til at fremstå som en arkitektonisk helhed. Museumsloven Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumslovens 26. Forud for byggemodning og byggeri skal Museum Sallings arkæologiske afdeling kontaktes. Hvis man under anlægsarbejdet finder fortidsminder, skal arbejdet standses, og Arkæologisk afdeling kontaktes. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning SIDE 11

15 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige konsekvenser. Resultatet af screeningen er, at lokalplanen ikke har en sådan indvirkning på miljøet, at det er skønnet nødvendigt at foretage en decideret miljøvurdering. Screeningen gav anledning til følgende bemærkninger: Den eksisterende vejadgang til Viborgvej nedlægges og der etableres ny vejadgang ca. 20meter vest for nuværende. Der meddeles tilladelse til den nye vejadgang når lokalplanen er endelig vedtaget og vejprojektet er godkendt. For så vidt angår risiko for forurening af jord kan oplyses at ejendommen er områdeklassificeret, dvs. krav til jordhåndtering. Overfladejord skal analyseres før det flyttes fra arealet. Der er 2 vandboringer på grunden som skal sløjfes ved nedrivning af eksisterende bygning. Ny boligbebyggelse tilkobles vandværk. Mulighed for separatkloakering af området undersøges. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Miljøvurdering af Planer og Programmer SIDE 12

16 Bestemmelser I henhold til Planloven (lov nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2.1. nævnte område. Lokalplanens bestemmelser suppleres af anden lovgivning, herunder navnlig af Byggeloven (Bygningsreglementet), Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Bestemmelser SIDE 13

17 1 Formål 1.1 Lokalplanens formål Bestemmelse At åbne mulighed for, at der kan opføres en tætlav boligbebyggelse med op til 11 boliger samt et fælleshus. At åbne mulighed for at der, i den vestlige del af området, kan opføres boligbebyggelse i op til 2 etager. At sikre at boligbebyggelsen vil komme til at fremstå som en samlet arkitektonisk helhed. At fastsætte retningslinjer og principper for placering og udformning af bebyggelsen. Bemærkning Bestemmelsen om lokalplanens formål har betydning i relation til mulighederne for at meddele dispensation fra lokalplanen. Der kan ikke dispenseres fra principperne i en lokalplan. En lokalplans principper er som udgangspunkt formåls- og vendelsesbestemmelserne. Det fremgår af kommuneplan , at bebyggelse må opføres i 2 etager, hvis terrænforholdene taler for det. Området falder ca. 7,0 meter ned mod fjorden. At åbne mulighed for at opføre bebyggelse i 2 etager nærmest fjorden vurderes at være i verensstemmelse med kommuneplanen. SIDE 14

18 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanens afgrænsning Bestemmelse Lokalplanen afgrænses som vist på kort 1, og omfatter matr. nr. 76g Dommerby By, Dommerby, samt alle parceller, der efter den 3. september 2013 udstykkes fra ovennævnte matrikel. Bemærkning Lokalplanområdet, som er på ca. 5140m², er privatejet. 2.2 Lokalplanens delområder Lokalplanområdet opdeles i delområder I og II som vist på kort Byzone Kort 1 - Matrikelkort Lokalplanområdet er og forbliver i byzone. SIDE 15

19 3 Lokalplanens anvendelse 3.1 Delområde I Bestemmelse Delområde I må kun anvendes til helårsbeboelse i form af tæt-lav boligbebyggelse, samt garage/carport. Bemærkning Uanset bestemmelsen om områdets anvendelse til boligformål vil det være tilladt i boligområder at udøve visse former for erhvervsvirksomhed i en bolig, f.eks. ejerens egen udøvelse af liberalt erhverv. 3.2 Delområde II Delområde II må kun anvendes til fælles friarealer, med mulighed for etablering af fælleshus samt faciliteter til leg og ophold. Betegnelsen fælles friarealer dækker også over vejudlæg, arealer til parkering o. lign. Kort 2 - Lokalplankort SIDE 16

20 4 Udstykning 4.1 Udstykning Bestemmelse Der er ingen lokalplanbestemmelser. Bemærkning Lokalplanen fastlægger ingen bestemmelser for udstykning indefor området, idet der åbnes muligehd for såvel opførelse af bebyggelsen på én samlet storparcel som mulighed for udstykning af de enkelte bygninger i mindre parceelr eller opdeling i ejerlejligehder. Kort 1 - Matrikelkort SIDE 17

21 5 Vej, sti og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang Bestemmelse Vejadgang til området må kun ske fra Viborgvej som vist på kort 2. Bemærkning Vejarealet får status af privat fællesvej. Oversigtsforholdene vil blive vurderet i forbindelse med Skive kommunes godkendelse af vejprojektet, jfr. Lov om private fællesveje. 5.2 Vendepladser og stier Der udlægges areal til vej, vendepladser og stier, i princippet som vist på kort 2. Vendepladsen skal udformes så den som minimum opfylder kravene i vejreglerne, hæfte 9, udgivet af Vejdirektoratet, oktober Bestemmelsen sikrer det fornødne areal således at al trafik inden for området kan afvikles. Kort 2 - Lokalplankort 5.3 Vejbredde Vejen udlægges med en bredde på 8,0 meter og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,0 meter. 5.4 P-plads ved bolig Inden for området skal etableres mindst 1½ p- plads pr. bolig. Der etableres 1 p-plads i direkte tilknytning til den enkelte bolig i form af garage/carport. Resterende p-pladser anlægges i tilknytning til fælleshuset. SIDE 18

22 6 Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Bebyggelsens placering Bestemmelse Bemærkning Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne vist på kort Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige Niveauplan Der er for de enkelte byggefelter fastlagt et niveauplan/en højeste stuegulvs kote jfr. kort 3. Stuegulvskoten benyttes ved beregning af bebyggelsens højdeforhold. 6.4 Etageantal Ny bebyggelse kan opføres i henholdsvis 1 og 2 etager indenfor det på kort 2 viste byggefelt. Bestemmelserne omkring bebyggelsens placering i terrænet (i forhold til stuegulvskote) sigter mod at regulere dels bebyggelsens indbyrdes placering og dels bebyggelsens placering i forhold til det omgivende terræn. Bebyggelse i 2 etager er på områdets laveste del, nærmest fjorden. 6.5 Facadehøjder Bebyggelse i 2 etager må maks. have en facadehøjde/totalhøjde på 8,5 meter og bebyggelse i 1 etage må maks. have en facadehøjde/totalhøjde på 6,0 meter. 6.6 Taghældning Bebyggelse må kun opføres med fladt tag eller ensidig taghældning på højst 7. SIDE 19

23 Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret projekt med bebyggelse med ensidig taghældning eller fladt tag. Der åbnes derfor ikke mulighed for at opføre bebyggelse med sadeltag. SIDE 20

24 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Arkitektur Bestemmelse Bemærkning Ny bebyggelse skal fremstå som en arkitektonisk helhed med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. 7.2 Reflekterende materialer Der må ikke anvendes stærkt reflekterende byggematerialer, som kan være til gene for de tilstødende boliger. 7.3 Solceller og tilsvarende energianlæg Bestemmelsen skal sikre, at der ikke anvendes materialer der reflekterer og dermed kan være generende for omgivelserne. Planlagt bebyggelse set fra fjorden Solceller og tilsvarende energianlæg kan anvendes som en integreret del af tag eller facade, hvor det skal tilpasse sig bygningens proportioner og arkitektur, og indgå i helheden på en harmonisk måde. Bestemmelsen sikrer, at der i forbindelse med byggeri kan indarbejdes grønne energi tiltag i overensstemmelse med Skive kommunes målsætning om at blive CO2 neutral Energibyen Skive. Planlagt bebyggelse set fra Viborgvej SIDE 21

25 8 Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Hegn Bestemmelse Bemærkning I delområde II må hegn i skel kun fremstå som levende hegn/hække. 8.2 Terrænregulering Der må kun foretages terrænregulering i et omfang, så det omgivende terræn på en naturlig måde tilpasses niveauplan jvf. Kort 3. SIDE 22

26 9 Grundejerforening 9.1 Medlemspligt Bestemmelse Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område. 9.2 Oprettelse Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet kræver det, dog senest når halvdelen af boligerne er opført. Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse af samtlige vej- og parkeringsarealer, stier og fælles-friarealer. Bemærkning Bestemmelsen skal sikre at der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle boligejere i området, uanset om der sker udstykning eller ikke. Bestemmelsen sikre, at alle ejer indenfor lokalplans område er medansvarlig for at vedligeholde fællesarealerne, boligvejene, stier. SIDE 23

27 10 Tekniske Forhold 10.1 Ledningsanlæg Bestemmelse Indenfor lokalplanområdet skal sikres mulighed for nedlægning af rør til bredbåndsnet i forbindelse med byggemodningen. Bemærkning Bestememlsen sikrer at beboere kan vælge forskellige løsninger, uden at parabolantenner bliver dominerende i området. SIDE 24

28 11 Forudsætning for ibrugtagning 11.1 Varmeforsyning Bestemmelse Ny bebyggelse skal forsynes via grøn energi eller tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas elelr fjernvarme Energiklasse Ny bebyggelse skal opføres som minimum lavenergiklasse Bemærkning Ny bebyggelse, som opføres som lavenergibebyggelse, fritages i henhold til planlovens 19, stk. 4, for tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg. Bestemmelsen følger op på Energiby Skive og sikrer at ønskerne herfra kan implementeres. Lokalplanen sikrer de bedste muligheder for at indarbejde alle former for energibesparende tiltag. Indarbejdelse af energisparende tiltag skal ske som en naturlig integreret del af bygningens arkitektur herunder proportioner, materialer, farver m.v. SIDE 25

29 12 Retsvirkninger 12.1 Retsvirkninger Bestemmelse Retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Bemærkning Dette gælder med mindre byrådet meddeler dispensation fra lokalplanens bestemmelser, jf Hvis den eksisterende lovlige anvendelse ophører, skal området fremadrettet anvendes i overensstemmelse med lokalplanen. Handlepligt Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Ejere af arealer og bebyggelse indenfor lokalplanområdet er ikke forpligtiget til at igangsætte de ændringer, som muliggøres med lokalplanen. SIDE 26

30 12 Retsvirkninger 12.2 Dispensationer Bestemmelse Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En bestemmelse i en lokalplan, som er fastsat efter aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds samtykke. Bemærkning Muligheden for at meddele dispensation fremgår af planlovens 19. En lokalplans principper er defineret i planlens indledende afsnit "Planloven". Ansøgning om dispensation skal ske skriftligt og velbegrundet. En dispensation kan først meddeles 2 uger efter, at der er givet skriftlig orientering (naboorientering) til dem, der vil være berørt af dispensationen. En sådan naboorientering kan dog undlades, hvis byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende. SIDE 27

31 13 Midlertidige retsvirkninger 13.1 Midlertidige retsvirkninger Bestemmelse Fra byrådets vedtagelse af forslaget til lokalplan og indtil den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Bemærkning Efter indsigelsesfristen udløb kan byrådet, som det fremgår af planlovens 17, stk. 2, tillade, at ejendomme omfattet af lokalplanforslaget i mindre omfang bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil lokalplanen er endelig vedtaget og vedtagelsen er offentliggjort, dog højest et år efter forslagets offenliggørelse. SIDE 28

32 Vedtagelse Foranstående forslag til lokalplan nr. 259 er vedtaget af Skive Byråd d. 17. september Lokalplanforslaget har været fremlagt offentligt i perioden fra d. 26. september 2013 til 21. november Lokalplanen kan tidligst vedtages efter at lokalplanforslaget har været i offentlig fremlagt i mindst 8 uger. Endelig vedtagelse Skive Byråd har d. 28. januar 2014 vedtaget lokalplan nr. 259 endeligt. Lokalplanen er fremlagt offentligt d. 31. januar Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Bestemmelser > Vedtagelse SIDE 29

33 Kortbilag Kort 1 - Matrikelkort Se pdf-udgave af Matrikelkortet hér Kort 2 - Lokalplankort Se pdf-udgave af Lokalplankortet hér Kort 3 - Højdekort Se pdf-udgave af Højdekortet hér Kort 4 - Illustrationsplan Se pdf-udgave af Illustrationsplanen hér Oversigtskort Se pdf-udgave af Oversigtskortet hér 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Kortbilag SIDE 30

34 Kort 1 Matrikelkort SIDE 31

35 Kort 2 - Lokalplankort SIDE 32

36 Kort 3 - Højdekort SIDE 33

37 Kort 4 - Illustrationsplan 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Kortbilag > Kort 4 - Illustrationsplan SIDE 34

38 Oversigtskort SIDE 35

39

40

41

42 Kote 1,5 Sti Kote 2,5 Boliger 2 etager Kote 3,5 Vej Vendeplads Boliger 1 etage Kote 4,5 Carporte Fælleshus Møllekrogen Børnehave Parkering Kote 5,5 Kote 6,5 Kote 7,5 Kote 8,5 Viborgvej Kote 9,5 Kote 10,5 Kote 11,5 Kote 12,5 Kote 13,5 Kote 14,5 Lokalplanens afgrænsning

43

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere