Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby"

Transkript

1 Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

2 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8 Tekniske Anlæg 9 Servitutter 10 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 11 Miljøvurdering af Planer og Programmer 12 Bestemmelser 13 1 Formål 14 2 Lokalplanens område 15 3 Lokalplanens anvendelse 16 4 Udstykning 17 5 Vej, sti og parkeringsforhold 18 6 Bebyggelsens placering og omfang 19 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 21

3 8 Ubebyggede arealer og beplantning 22 9 Grundejerforening Tekniske Forhold Forudsætning for ibrugtagning Retsvirkninger Retsvirkninger Dispensation Midlertidige retsvirkninger 28 Vedtagelse 29 Kortbilag 30 Kort 1 - Matrikelkort 31 Kort 2 - Lokalplankort 32 Kort 3 - Højdekort 33 Kort 4 - Illustrationsplan 34 Oversigtskort 35

4 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget i 1991 som en sammenfatning af blandt andet lands- og regionplanlægning, kommuneplanloven samt lov om land- og byzoner. Loven er siden ændret flere gange. Hvad er en Kommuneplan En kommuneplan er en sammenfattende plan for hele kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Inden for byzonen kan byrådet imidlertid modsætte sig, at der opføres bebyggelse eller ændres anvendelse af en ejendom, hvis bebyggelsen eller anvendelsen vil være i strid med kommuneplanens rammer for lokalplaner. Dette gælder dog ikke for ejendomme, som er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (tidligere betegnelse for lokalplan), eller som i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Skive Kommune Der kan tilvejebringes tillæg til kommuneplanen, hvis der f.eks. er behov for i en lokalplan at åbne mulighed for noget, som strider imod bestemmelserne i kommuneplanen. Forslag til ændringer i en kommuneplan skal offentliggøres i mindst 8 uger. Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for, hvordan et område kan anvendes og bebygges. En lokalplan indeholder bestemmelser om, hvad der må og ikke må ske i et område. Lokalplanen er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som lokalplanen omfatter. Ændret anvendelse eller nybyggeri må kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. Eksisterende lovlige forhold kan dog fortsætte som hidtil. Skive Kommuneplan Skive Kommunes Lokalplaner Skive Kommunes WebGIS Plansystem DK SIDE 1

5 Ved offentliggørelse af et forslag til lokalplan skal der redegøres for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. Det er kun selve lokalplanen, der er bindende, det vil sige den del, der er opdelt i. Et forslag til lokalplan skal fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Herved får naboer og andre interesserede lejlighed til at udtale sig om forslaget før byrådet eventuelt vedtager lokalplanen endeligt. Før der eventuelt dispenseres fra en lokalplan, skal ejere og lejere indenfor lokalplanens område samt naboer have lejlighed til at udtale sig herom i mindst 2 uger. Klager over "retlige spørgsmål" kan indbringes for Naturklagenævnet. Dvs. om bestemmelserne har lovhjemmel og om planlovens bestemmelser om procedurer er overholdt. Skønsmæssige spørgsmål - om planen er god eller dårlig - kan ikke påklages. Hvad er lokalplanens principper I henhold til Miljøministeriets Vejledning om Lokalplanlægning af 28. september 2009 er principperne i en lokalplan fastsat i lokalplanens formålsbestemmelse, 1, samt i de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet, og ved den planlagte struktur for lokalplanområdet, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer. I henhold til Planlovens 19 kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Det betyder, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanes formålsbestemmelse, 1, og at der alene kan dispenseres til mindre betydelige fravigelser af anvendelsesbestemmelserne, Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Planloven SIDE 2

6 Redegørelse Indledning Lokalplanens Område Lokalplanens Formål Lokalplanens Indhold Tekniske Forhold Lokalplanens forhold til øvrig planlægning Miljøvurdering af Planer og Programmer 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse SIDE 3

7 Indledning Siden 2003 har der været flere forskellige planer for opførelse af ny boligbebyggelse på ejendommen, Viborgvej 103. Ingen af disse planer er dog realiseret. Skive kommune har frem til 2009 stillet krav om at der, på grund af dårlige oversigtforhold, ikke måtte være direkte vejadgang fra ejendommen til Viborgvej i forbindelse med opførelse af yderligere boliger på grunden. Der er efterfølgende sket et mindre magelæg med Dommerby Børnehave, som er beliggende umiddelbart syd for omhandlende ejendom. Der er i den forbindelse givet tilladelse til fremtidig vejadgang til Viborgvej. Dermed vurderes tidligere uenigheder i forhold til naboer ved Møllekrogen, om øget trafik på Møllekrogen og dårlige oversigtsforhold, at være fjernet. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret skitseprojekt fra Arkitekterne Meissner & Sigh, Skive. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Indledning SIDE 4

8 Lokalplanens område Ejendommen, som er på 5140m², afgrænses mod syd af Viborgvej og Dommerby Børnehave, mod vest af grønt område og Skive fjord og mod nord af et ældre villaområde ved Møllekrogen. Fra øst til vest, ned mod Fjorden, har grunden et terrænfald på ca. 7,0 meter. Det lavt beliggende areal, umiddelbart vest for ejendommen og lokalplanens område, ligger inden for Sø- og Strandbeskyttelseslinjen, som vist på kort 1. På grunden er beliggende et murstenshus i gule sten. Taget er dækket med røde tegl tagsten. Huset forudsættes nedrevet i forbindelse med realiseringen af det foreliggende projekt med tæt-lav boligbebyggelse. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Lokalplanens område Oversigtskort Udsigt over fjorden set fra lokalplanområdet SIDE 5

9 Lokalplanens formål og indhold Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for, at der kan opføres en tæt- lav boligbebyggelse i 3 klynger, med op til i alt 11 boliger samt et fælleshus. Der fastlægges retningslinjer og principper for placering og udformning af boligbebyggelsen. Der kan opføres bebyggelse i 2 etager, i de 2 klynger, med i alt 8 boliger, nærmest fjorden. I klyngen i anden række, kan opføres 3 boliger i 1 etage. I grundens østlige afgrænsning åbnes mulighed for at opføre fælleshus for bebyggelsen. I tilknytning til den enkelte bolig åbnes mulighed for at opføre garage/carport. Boligbebyggelsen vil komme til at fremstå som en samlet arkitektonisk helhed, herunder et ensartet materiale- og farvevalg. Med henblik på at sikre bedst mulig fjordkik fra den enkelte bolig er der udlagt byggefelter for boligbebyggelsen samt fastlagt stuegulvskoter for de enkelte klynger. Facadehøjden, på boligbebyggelse i 1 og 2 etager, må ikke overstige henholdsvis 6,0 meter og 8,5 meter. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Lokalplanens formål og indhold SIDE 6

10 Tekniske Fohold Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske Anlæg Servitutter 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Tekniske Forhold SIDE 7

11 Vej-, sti- og parkeringsforhold Vej- og stiforhold Den eksisterende vejadgang til Viborgvej nedlægges og der etableres ny vejadgang ca. 20 meter vest for nuværende. Der meddeles tilladelse til den nye vejadgang når lokalplanen er endelig vedtaget og vejprojektet er godkendt. Parkeringsforhold Der skal anlægges mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig, indenfor området. Der udlægges areal til intern boligvej med en kørebanebredde på mindst 5,0 meter. Vejen får status af privat fællesvej. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Tekniske Forhold > Vej-, sti- og parkeringsforhold SIDE 8

12 Tekniske Anlæg Kloakforhold Skive kommunes spildevandsplan følges. Regnvand og tilslutningssted aftales med Skive vand. Som udgangspunkt opfordres til at regnvand ledes ned til den sydvestlige del af grunden, således at det bliver muligt at lede det videre til eksisterende regnvandsbassin ved Dommerby Børnehave. De nærmere principper og omstændigheder i den forbindelse vil blive endeligt afklaret inden byggestart. Energiforsyning Energiby Skive- projektet stiller krav og forventninger til, at planlægningen sikrer de bedste muligheder for at indarbejde alle former for energibesparende tiltag. Derfor åbner lokalplan nr. 259 mulighed for at opsætte solvarmeanlæg og solceller på bygningernes tage og facader. Indarbejdelse af sådanne elementer skal ske som en naturlig del af den enkelte bygnings arkitektur, herunder proportioner, materialer, farver og lignende. Elforsyning Elforsyning til området sker fra Energi Midt. Supplerende elforsyning kan ske fra egen El produktion gennem anvendelse af solceller eller andre El producerende anlæg. Varmeforsyning Ny bebyggelse skal forsynes via grøn energi eller tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas eller fjernvarme. Der er naturgas i området i dag. Der stilles i lokalplanen krav om at nybyggeri som minimum udføres som lavenergi klasse Vandforsyning Der stilles krav om at 2 vandboringer på grunden sløjfes i forbindelse med nedrivning af eksisterende bygning. Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyning fra Skive Vand A/S. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Tekniske Forhold > Tekniske Anlæg SIDE 9

13 Servitutter Servitutter Der er ingen gældende servitutter for lokalplanområdet, som har betydning i forhold til den planlægningsmæssige regulering. Der er iflg. tingbogen ingen servitutter, der strider mod lokalplanens bestemmelser. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Tekniske Forhold > Servitutter SIDE 10

14 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning Kommuneplan Området er i kommuneplanens rammebestemmelser omfattet af delområde 1.11 B3, og udlagt til boligbebyggelse i form af enten åben/lav eller tæt/lav. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 ved åben-lav bebyggelse og 40 ved tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse må opføres i op til 2 etager, hvis terrænforholdene taler for det. Lokalplanen åbner mulighed for at opføre bebyggelse i 2 etager nærmest fjorden. Da der er terrænforskelle på grunden på op til 7,0 meter, lavest nærmest fjorden, vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er omfattet af reglerne for beskyttelse af kystnære områder, dvs. områder der ligger inden for en zone på 3 kilometer fra kysten. Derfor skal der i redegørelsen til lokalplanforslag oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne. Ved bygningshøjder over 8,5 meter skal der endvidere gives en begrundelse for den større højde. Lokalplanen åbner kun mulighed for bebyggelse i op til 8,5 meter. Grunden blev for år tilbage ryddet for større træer og væsentlig beplantning. Bebyggelse på grunden vil derfor naturligt være mere synlig end den eksisterende bebyggelse på nabogrundene. I modsætning til den eksisterende bebyggelse ved Møllekrogen som typisk er beliggende i kote 13,0-14,5 vil bebyggelsen, på omhandlende grund, nærmest fjorden, være beliggende i kote 9,5. Der er tale om huludfyldning i eksisterende byzone, hvilket begrænser den landskabelige påvirkning. Lokalplanen sikrer endvidere at bebyggelsen kommer til at fremstå som en arkitektonisk helhed. Museumsloven Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumslovens 26. Forud for byggemodning og byggeri skal Museum Sallings arkæologiske afdeling kontaktes. Hvis man under anlægsarbejdet finder fortidsminder, skal arbejdet standses, og Arkæologisk afdeling kontaktes. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning SIDE 11

15 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige konsekvenser. Resultatet af screeningen er, at lokalplanen ikke har en sådan indvirkning på miljøet, at det er skønnet nødvendigt at foretage en decideret miljøvurdering. Screeningen gav anledning til følgende bemærkninger: Den eksisterende vejadgang til Viborgvej nedlægges og der etableres ny vejadgang ca. 20meter vest for nuværende. Der meddeles tilladelse til den nye vejadgang når lokalplanen er endelig vedtaget og vejprojektet er godkendt. For så vidt angår risiko for forurening af jord kan oplyses at ejendommen er områdeklassificeret, dvs. krav til jordhåndtering. Overfladejord skal analyseres før det flyttes fra arealet. Der er 2 vandboringer på grunden som skal sløjfes ved nedrivning af eksisterende bygning. Ny boligbebyggelse tilkobles vandværk. Mulighed for separatkloakering af området undersøges. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Redegørelse > Miljøvurdering af Planer og Programmer SIDE 12

16 Bestemmelser I henhold til Planloven (lov nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2.1. nævnte område. Lokalplanens bestemmelser suppleres af anden lovgivning, herunder navnlig af Byggeloven (Bygningsreglementet), Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven. 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Bestemmelser SIDE 13

17 1 Formål 1.1 Lokalplanens formål Bestemmelse At åbne mulighed for, at der kan opføres en tætlav boligbebyggelse med op til 11 boliger samt et fælleshus. At åbne mulighed for at der, i den vestlige del af området, kan opføres boligbebyggelse i op til 2 etager. At sikre at boligbebyggelsen vil komme til at fremstå som en samlet arkitektonisk helhed. At fastsætte retningslinjer og principper for placering og udformning af bebyggelsen. Bemærkning Bestemmelsen om lokalplanens formål har betydning i relation til mulighederne for at meddele dispensation fra lokalplanen. Der kan ikke dispenseres fra principperne i en lokalplan. En lokalplans principper er som udgangspunkt formåls- og vendelsesbestemmelserne. Det fremgår af kommuneplan , at bebyggelse må opføres i 2 etager, hvis terrænforholdene taler for det. Området falder ca. 7,0 meter ned mod fjorden. At åbne mulighed for at opføre bebyggelse i 2 etager nærmest fjorden vurderes at være i verensstemmelse med kommuneplanen. SIDE 14

18 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanens afgrænsning Bestemmelse Lokalplanen afgrænses som vist på kort 1, og omfatter matr. nr. 76g Dommerby By, Dommerby, samt alle parceller, der efter den 3. september 2013 udstykkes fra ovennævnte matrikel. Bemærkning Lokalplanområdet, som er på ca. 5140m², er privatejet. 2.2 Lokalplanens delområder Lokalplanområdet opdeles i delområder I og II som vist på kort Byzone Kort 1 - Matrikelkort Lokalplanområdet er og forbliver i byzone. SIDE 15

19 3 Lokalplanens anvendelse 3.1 Delområde I Bestemmelse Delområde I må kun anvendes til helårsbeboelse i form af tæt-lav boligbebyggelse, samt garage/carport. Bemærkning Uanset bestemmelsen om områdets anvendelse til boligformål vil det være tilladt i boligområder at udøve visse former for erhvervsvirksomhed i en bolig, f.eks. ejerens egen udøvelse af liberalt erhverv. 3.2 Delområde II Delområde II må kun anvendes til fælles friarealer, med mulighed for etablering af fælleshus samt faciliteter til leg og ophold. Betegnelsen fælles friarealer dækker også over vejudlæg, arealer til parkering o. lign. Kort 2 - Lokalplankort SIDE 16

20 4 Udstykning 4.1 Udstykning Bestemmelse Der er ingen lokalplanbestemmelser. Bemærkning Lokalplanen fastlægger ingen bestemmelser for udstykning indefor området, idet der åbnes muligehd for såvel opførelse af bebyggelsen på én samlet storparcel som mulighed for udstykning af de enkelte bygninger i mindre parceelr eller opdeling i ejerlejligehder. Kort 1 - Matrikelkort SIDE 17

21 5 Vej, sti og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang Bestemmelse Vejadgang til området må kun ske fra Viborgvej som vist på kort 2. Bemærkning Vejarealet får status af privat fællesvej. Oversigtsforholdene vil blive vurderet i forbindelse med Skive kommunes godkendelse af vejprojektet, jfr. Lov om private fællesveje. 5.2 Vendepladser og stier Der udlægges areal til vej, vendepladser og stier, i princippet som vist på kort 2. Vendepladsen skal udformes så den som minimum opfylder kravene i vejreglerne, hæfte 9, udgivet af Vejdirektoratet, oktober Bestemmelsen sikrer det fornødne areal således at al trafik inden for området kan afvikles. Kort 2 - Lokalplankort 5.3 Vejbredde Vejen udlægges med en bredde på 8,0 meter og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,0 meter. 5.4 P-plads ved bolig Inden for området skal etableres mindst 1½ p- plads pr. bolig. Der etableres 1 p-plads i direkte tilknytning til den enkelte bolig i form af garage/carport. Resterende p-pladser anlægges i tilknytning til fælleshuset. SIDE 18

22 6 Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Bebyggelsens placering Bestemmelse Bemærkning Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne vist på kort Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige Niveauplan Der er for de enkelte byggefelter fastlagt et niveauplan/en højeste stuegulvs kote jfr. kort 3. Stuegulvskoten benyttes ved beregning af bebyggelsens højdeforhold. 6.4 Etageantal Ny bebyggelse kan opføres i henholdsvis 1 og 2 etager indenfor det på kort 2 viste byggefelt. Bestemmelserne omkring bebyggelsens placering i terrænet (i forhold til stuegulvskote) sigter mod at regulere dels bebyggelsens indbyrdes placering og dels bebyggelsens placering i forhold til det omgivende terræn. Bebyggelse i 2 etager er på områdets laveste del, nærmest fjorden. 6.5 Facadehøjder Bebyggelse i 2 etager må maks. have en facadehøjde/totalhøjde på 8,5 meter og bebyggelse i 1 etage må maks. have en facadehøjde/totalhøjde på 6,0 meter. 6.6 Taghældning Bebyggelse må kun opføres med fladt tag eller ensidig taghældning på højst 7. SIDE 19

23 Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret projekt med bebyggelse med ensidig taghældning eller fladt tag. Der åbnes derfor ikke mulighed for at opføre bebyggelse med sadeltag. SIDE 20

24 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Arkitektur Bestemmelse Bemærkning Ny bebyggelse skal fremstå som en arkitektonisk helhed med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. 7.2 Reflekterende materialer Der må ikke anvendes stærkt reflekterende byggematerialer, som kan være til gene for de tilstødende boliger. 7.3 Solceller og tilsvarende energianlæg Bestemmelsen skal sikre, at der ikke anvendes materialer der reflekterer og dermed kan være generende for omgivelserne. Planlagt bebyggelse set fra fjorden Solceller og tilsvarende energianlæg kan anvendes som en integreret del af tag eller facade, hvor det skal tilpasse sig bygningens proportioner og arkitektur, og indgå i helheden på en harmonisk måde. Bestemmelsen sikrer, at der i forbindelse med byggeri kan indarbejdes grønne energi tiltag i overensstemmelse med Skive kommunes målsætning om at blive CO2 neutral Energibyen Skive. Planlagt bebyggelse set fra Viborgvej SIDE 21

25 8 Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Hegn Bestemmelse Bemærkning I delområde II må hegn i skel kun fremstå som levende hegn/hække. 8.2 Terrænregulering Der må kun foretages terrænregulering i et omfang, så det omgivende terræn på en naturlig måde tilpasses niveauplan jvf. Kort 3. SIDE 22

26 9 Grundejerforening 9.1 Medlemspligt Bestemmelse Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område. 9.2 Oprettelse Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet kræver det, dog senest når halvdelen af boligerne er opført. Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse af samtlige vej- og parkeringsarealer, stier og fælles-friarealer. Bemærkning Bestemmelsen skal sikre at der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle boligejere i området, uanset om der sker udstykning eller ikke. Bestemmelsen sikre, at alle ejer indenfor lokalplans område er medansvarlig for at vedligeholde fællesarealerne, boligvejene, stier. SIDE 23

27 10 Tekniske Forhold 10.1 Ledningsanlæg Bestemmelse Indenfor lokalplanområdet skal sikres mulighed for nedlægning af rør til bredbåndsnet i forbindelse med byggemodningen. Bemærkning Bestememlsen sikrer at beboere kan vælge forskellige løsninger, uden at parabolantenner bliver dominerende i området. SIDE 24

28 11 Forudsætning for ibrugtagning 11.1 Varmeforsyning Bestemmelse Ny bebyggelse skal forsynes via grøn energi eller tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas elelr fjernvarme Energiklasse Ny bebyggelse skal opføres som minimum lavenergiklasse Bemærkning Ny bebyggelse, som opføres som lavenergibebyggelse, fritages i henhold til planlovens 19, stk. 4, for tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg. Bestemmelsen følger op på Energiby Skive og sikrer at ønskerne herfra kan implementeres. Lokalplanen sikrer de bedste muligheder for at indarbejde alle former for energibesparende tiltag. Indarbejdelse af energisparende tiltag skal ske som en naturlig integreret del af bygningens arkitektur herunder proportioner, materialer, farver m.v. SIDE 25

29 12 Retsvirkninger 12.1 Retsvirkninger Bestemmelse Retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Bemærkning Dette gælder med mindre byrådet meddeler dispensation fra lokalplanens bestemmelser, jf Hvis den eksisterende lovlige anvendelse ophører, skal området fremadrettet anvendes i overensstemmelse med lokalplanen. Handlepligt Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Ejere af arealer og bebyggelse indenfor lokalplanområdet er ikke forpligtiget til at igangsætte de ændringer, som muliggøres med lokalplanen. SIDE 26

30 12 Retsvirkninger 12.2 Dispensationer Bestemmelse Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En bestemmelse i en lokalplan, som er fastsat efter aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds samtykke. Bemærkning Muligheden for at meddele dispensation fremgår af planlovens 19. En lokalplans principper er defineret i planlens indledende afsnit "Planloven". Ansøgning om dispensation skal ske skriftligt og velbegrundet. En dispensation kan først meddeles 2 uger efter, at der er givet skriftlig orientering (naboorientering) til dem, der vil være berørt af dispensationen. En sådan naboorientering kan dog undlades, hvis byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende. SIDE 27

31 13 Midlertidige retsvirkninger 13.1 Midlertidige retsvirkninger Bestemmelse Fra byrådets vedtagelse af forslaget til lokalplan og indtil den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Bemærkning Efter indsigelsesfristen udløb kan byrådet, som det fremgår af planlovens 17, stk. 2, tillade, at ejendomme omfattet af lokalplanforslaget i mindre omfang bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil lokalplanen er endelig vedtaget og vedtagelsen er offentliggjort, dog højest et år efter forslagets offenliggørelse. SIDE 28

32 Vedtagelse Foranstående forslag til lokalplan nr. 259 er vedtaget af Skive Byråd d. 17. september Lokalplanforslaget har været fremlagt offentligt i perioden fra d. 26. september 2013 til 21. november Lokalplanen kan tidligst vedtages efter at lokalplanforslaget har været i offentlig fremlagt i mindst 8 uger. Endelig vedtagelse Skive Byråd har d. 28. januar 2014 vedtaget lokalplan nr. 259 endeligt. Lokalplanen er fremlagt offentligt d. 31. januar Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Bestemmelser > Vedtagelse SIDE 29

33 Kortbilag Kort 1 - Matrikelkort Se pdf-udgave af Matrikelkortet hér Kort 2 - Lokalplankort Se pdf-udgave af Lokalplankortet hér Kort 3 - Højdekort Se pdf-udgave af Højdekortet hér Kort 4 - Illustrationsplan Se pdf-udgave af Illustrationsplanen hér Oversigtskort Se pdf-udgave af Oversigtskortet hér 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Kortbilag SIDE 30

34 Kort 1 Matrikelkort SIDE 31

35 Kort 2 - Lokalplankort SIDE 32

36 Kort 3 - Højdekort SIDE 33

37 Kort 4 - Illustrationsplan 259 Ny boligbebyggelse ved Møllekrogen i Dommerby > Kortbilag > Kort 4 - Illustrationsplan SIDE 34

38 Oversigtskort SIDE 35

39

40

41

42 Kote 1,5 Sti Kote 2,5 Boliger 2 etager Kote 3,5 Vej Vendeplads Boliger 1 etage Kote 4,5 Carporte Fælleshus Møllekrogen Børnehave Parkering Kote 5,5 Kote 6,5 Kote 7,5 Kote 8,5 Viborgvej Kote 9,5 Kote 10,5 Kote 11,5 Kote 12,5 Kote 13,5 Kote 14,5 Lokalplanens afgrænsning

43

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby. Forslag: 14/06/2013

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby. Forslag: 14/06/2013 Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Forslag: 14/06/2013 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske

Læs mere

Et erhvervs-område ved Balling

Et erhvervs-område ved Balling 256 Et erhvervs-område ved Balling Indholdsfortegnelse Planloven 1 Planloven - side 2 2 Planloven - side 3 3 Redegørelse 4 Indledning 5 Lokalplanens område 6 Lokalplanens formål og indhold 7 Tekniske Forhold

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr Et lægehus ved Viborgvej i Højslev. Teknisk Forvaltning

Lokalplan nr Et lægehus ved Viborgvej i Højslev. Teknisk Forvaltning Lokalplan nr. 226 Et lægehus ved Viborgvej i Højslev 6,0 0 m 7,53 m 6,00m Vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2009 og offentliggjort den 17. oktober 2009 Teknisk Forvaltning Oktober 2009 Hvad er en kommuneplan?

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Område til boligformål ved Søndergade i Balling. Teknisk Forvaltning

Lokalplan nr Område til boligformål ved Søndergade i Balling. Teknisk Forvaltning Lokalplan nr. 217 Område til boligformål ved Søndergade i Balling Vedtaget af Byrådet den 25. november 2008 og offentliggjort den 22. december 2008 Teknisk Forvaltning November 2008 Hvad er en kommuneplan?

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

S k ive ko m m u n e. Lokalplan nr Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996.

S k ive ko m m u n e. Lokalplan nr Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996. S k ive ko m m u n e Lokalplan nr. 103 Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996. lokalplan nr. 103 - Daginstitution m.v. ved Skyttevej.... Indledning... side I Lokalplanområdet... -

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Asylgade - Vestergade i Skive. Forslag:

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Asylgade - Vestergade i Skive. Forslag: Lokalplan 271 Ny boligbebyggelse ved Asylgade - Vestergade i Skive Forslag: 26-01-2016 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 4 Lokalplanens formål og indhold 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere