Målrapportering 24 Rapportering på KU s udviklingskontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målrapportering 24 Rapportering på KU s udviklingskontrakt 2012-14 25"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning 3 Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Resultater Strategiske indsatsområder 11 Styringsrammer og organisationsudvikling 16 Finansiel redegørelse 20 Målrapportering 24 Rapportering på KU s udviklingskontrakt Regnskab 30 Regnskabspraksis 30 Resultatopgørelse 34 Balance 35 Egenkapitalopgørelse 37 Pengestrømsopgørelse 38 Noter 39 Hoved- og nøgletal for Københavns Universitet 48 2 Indhold

3 Beretning og påtegning Virksomhedsoplysninger Virksomheden Københavns Universitet Nørregade København K Hjemstedskommune: Københavns Kommune CVR-nr.: Bestyrelsen Nils Strandberg Pedersen, formand Peter Gæmelke Anja C. Andersen Gwen Gruner-Widding Jannik Johansen Joan Sonne Lykkeaa Kari Melby Emilie Nayberg Sine Sunesen Leif Søndergaard Mads Krogsgaard Thomsen Revision Rigsrevisionen St. Kongensgade København K Institutionsrevisor PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Advokat Kammeradvokaten Vester Farimagsgade København V Bank Danske Bank Holmens Kanal København K Rektor Ralf Hemmingsen Prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm Prorektor for uddannelse Lykke Friis Universitetsdirektør Jørgen Honoré Beretning og påtegning 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Københavns Universitet. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. Det tilkendegives hermed: 1. at vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af Københavns Universitets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Københavns Universitets aktiviteter og pengestrømme for 2013, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at ledelsesberetningen efter vores opfattelse indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Københavns Universitet står overfor, 3. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 4. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten. København, den 29. april 2014 Ralf Hemmingsen Rektor Jørgen Honoré Universitetsdirektør Bestyrelse Nils Strandberg Pedersen Peter Gæmelke Anja C. Andersen Formand Gwen Gruner-Widding Jannik Johansen Joan Sonne Lykkeaa Kari Melby Emilie Nayberg Sine Sunesen Leif Søndergaard Mads Krogsgaard Thomsen 4 Beretning og påtegning

5 Den uafhængige revisors erklæring PricewaterhouseCoopers er af bestyrelsen på Københavns Universitet valgt som institutionsrevisor for Københavns Universitet i henhold til Universitetslovens 28, stk. 5. Rigsrevisionen har ansvaret for den samlede revision i henhold til Rigsrevisorloven. Til ledelsen for Københavns Universitet Påtegning på årsrapport Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Universitet for perioden 1. januar 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noterne Årsregn skabet aflægges efter lov om statens regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledninger samt bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledninger samt bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik og aftale om interne revisioner ved universiteterne indgået mellem Uddannelsesministeren og Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens 9. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for universitetets udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af universitetets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Beretning og påtegning 5

6 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Københavns Universitet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er aflagt i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledninger samt bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen, målrapporteringen samt hoved- og nøgletal Vi har gennemlæst ledelsesberetningen (siderne 7-23), målrapporteringen (siderne 24-29) samt hoved- og nøgletal (siderne 48-49). Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen, målrapporteringen samt hoved- og nøgletallene er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 29. april 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Otto Damgaard statsautoriseret revisor Poul Madsen statsautoriseret revisor 6 Beretning og påtegning

7 Resultater 2013 Væsentligste resultater på KU i 2013 Udviklingen af Københavns Universitet (KU) fortsætter. Antallet af optagne studerende blev øget og blev med nye studerende i 2013 det højeste nogensinde. Omsætningen steg med mere end 3 % og udgjorde 8.262,9 mio. kr., ligesom den tilskudsfinansierede aktivitet også steg og udgjorde 2.544,6 mio. kr. af de samlede indtægter. Disse tal siger naturligvis ikke i sig selv noget om indholdet, men indikerer dog noget om den vægt, hvormed KU indgår som aktør i samfundet. KU optager således mere end 10 % årligt af en ungdomsårgang på sine studier, og også i et internationalt perspektiv er KU markant, hvilket fx tallene for tiltrækning af EU-konkurrenceudsatte midler viser. Samtidig er den stigende politiske og samfundsmæssige interesse for universiteterne tydelig. Det gælder undervisningsforhold, studietider, uddannelsesudbud og de studerendes studieliv i det hele taget. Det politiske pres på universiteterne for at effektivisere studierne og nedbringe studietiderne har stået markant på dagsordenen i 2013, sideløbende med det politiske ønske om en mere direkte kobling mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet. Hele denne interesse hilser KU velkommen, mens det samtidig skal understreges, at fundamentet for udviklingen, også af uddannelse og erhvervsrelationer, fortsat og med usvækket vægt og fokus udgøres af den originale forskning på niveau med de bedste. KU søger altid at øge forståelsen for, og værdsættelsen af, universiteternes bidrag til videnskabsudviklingen og samfundsudviklingen, og det er kun forståeligt, at der også stilles stigende krav til universiteterne. KU s strategi 2016 sætter da netop også fokus på uddannelse og på samarbejdet med omverdenen, samtidig med at det interne samarbejde og den fælles identitet på universitetet indgår som strategiens tredje ben. Alt sammen med udgangspunkt i fortsat fremragende forskning. Strategien har sat væsentlige pejlemærker for udviklingen på universitetet i 2013: Uddannelsesområdet er et højt prioriteret strategisk indsatsområde på KU. Der er oprettet en ny stilling som prorektor for uddannelse, og Lykke Friis blev pr. 1. august 2013 ansat i stillingen. Den nye prorektorstilling indgår i universitetets arbejde med at styrke uddannelseskvaliteten og udvikle de vigtige internationale relationer. Fokus for hele dette arbejde er at øge kvaliteten i en sammenhængende linje fra valg af studium og optag, skabelse af et solidt grundlag for et aktivt studieliv med lyst og mulighed for fordybelse, til bevidsthed hos den enkelte kandidat om de kvalifikationer, han/hun står med ved afgang fra universitetet og overgang til arbejdsmarkedet. Lykke Friis udtalte ved sin tiltrædelse, at hun har som sit overordnede mål, at studenten sættes mere i centrum. En lang række tiltag for at bidrage hertil er iværksat i Der arbejdes i stigende grad på at tiltrække forskere og studerende fra hele verden. Konkurrencen om de bedste både forskere og studerende er international, og KU har derfor i 2013 iværksat en Tenure Track plan med henblik på at skabe tydelige og attraktive karriereveje for de største talenter. Det gælder også for ph.d.-studerende, hvor KU nu lægger op til en internationalt genkendelig mulighed for, at internationale og danske talenter får mulighed for at starte i et 5-årigt ph.d.-forløb allerede efter endt bacheloruddannelse, svarende til det mange amerikanske universiteter tilbyder. De samfundsmæssige udfordringer, som videnskaben søger at give svar på, holder sig ikke længere inden for gamle og kendte faggrænser. Udfordringerne går på tværs, og videnskaben må følge med. KU udvalgte derfor i tværfakultære forskningsprojekter til KU s Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning. Der er afsat i alt 400 mio. kr. til projekterne de næste år, og det er håbet, at projekterne, ud over at fremme den excellente interdisciplinære forskning på KU, også styrker KU s muligheder for at tiltrække ekstern finansiering, fx fra EU s nye rammeprogram Horizon 2020 og Danmarks Innovationsfond. Medinddragelse og medbestemmelse internt på universitetet har været centrale indsatsområder i Der er oprettet institutråd på alle universitetets institutter, og de første institutrådsvalg blev gennemført i Der er oprettet en rådgivende forsamling for rektor kaldet Senatet bestående af rektoratet, dekanerne, og VIP er, TAP er og studerende fra de akademiske råd, samt hovedsamarbejdsudvalgets (HSU) næstformand og formanden for den studenterorganisation, der er repræsenteret i KU s bestyrelse. Beretning og påtegning 7

8 Senatet rådgiver rektor om større emner og temaer, der har betydning for hele universitetet. Også i 2014 vil strategiens hovedlinjer stå som pejlemærker. Kravet om øget studieeffektivitet skal håndteres i samklang med, at kvaliteten af uddannelserne øges. Universitetet skal målrettet videreudvikle sin internationaliseringsstrategi. Talentudviklingen og talenttiltrækningen skal omsættes i konkrete handlinger. I infrastrukturen vil digitalisering samt styring og gennemførsel af de store byggeprojekter fortsat stå højt på dagsordenen. Øget optag I 2013 optog KU nye studerende på en bacheloruddannelse. Hertil kommer ca. 200 nye studerende optaget på Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), der i 2013 fusionerede med KU. IVA er indfusioneret som et institut på Det Humanistiske Fakultet. Antallet af optagne er det højeste antal nogensinde. I 2012 var det tilsvarende optag på nye studerende på en bacheloruddannelse. Optaget er dermed øget med 526 studerende. Meroptaget på 526 skyldes især, at KU udnytter sin kapacitet endnu bedre og nu er tæt på maksimal udnyttelse. Samtidig må universitetet forsat afvise mange kvalificerede ansøgere, særligt til de populære uddannelser som bl.a. medicin, statskundskab og psykologi. Kvotienterne er samtidig steget på mange uddannelser i kvote 1, hvor 90 % af de studerende bliver optaget. Tolv uddannelser kræver nu et gennemsnit på mere end 10, og tre uddannelser har i år kvotienter over 11. De højeste kvotienter er på Molekylær biomedicin (11,8), Psykologi (11,2) og Medicin (11,1). en betragtelig del af KU s samlede eksterne bevillinger. Samtidig viser den sjette FP7 Monitoring Report, som blev udgivet af EU-Kommissionen i august 2013, at KU ligger nummer ni på listen over universiteter med flest EUprojekter, hvor listen toppes af University of Cambridge og University of Oxford. KU har satset på succes i FP7 og har i stigende grad tilbudt assistance til FP7-ansøgninger og -projektadministration, ligesom KU er partner i lobbykontoret Capital Region EU Office (CreoDK) i Bruxelles. Fortsat stigende omsætning på eksternt finansierede forskningsprojekter KU har i 2013 haft en vækst i den eksternt finansierede forskningsvirksomhed på 64 mio. kr. i forhold til 2012, svarende til en stigning på 3,0 %. Denne tilskudsfinansierede forskningsaktivitet udgør nu 2.171,4 mio. kr. af de samlede indtægter på KU, svarende til 26,3 % af indtægterne. Der er stadig tale om vækst, om end der i 2013 opleves et lidt lavere niveau end de foregående års mere massive stigninger. I tabellen nedenfor ses udviklingen i den eksternt finansierede forskningsvirksomhed siden Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i perioden Mio. kr , , , , , , ,4 I 2013 dimitterede i alt med en kandidatgrad. I 2012 var det tilsvarende dimittendtal År kr. fra EU til KU Ved årsskiftet 2013/2014 passerede KU 1,4 mia. kr. i bevillinger fra EU s syvende rammeprogram ( ) for forskning og innovation (FP7). Dette beløb er det forventede slutresultat for FP7 og inkluderer 35 projekter i kontraktforhandling, som forventes underskrevet i første kvartal af Midlerne bruges i høj grad til finansiering af løn, og 1,4 mia. kr. svarer til op mod årsværk. Midlerne fordeles naturligvis over flere år, og en del forskning foregår hos samarbejdspartnere. EU-midlerne udgør således Fejringen af Søren Kierkegaard og Niels Bohr 2013 var også året for fejringen af to af KU s mest kendte personer - Søren Kierkegaard og Niels Bohr. 200-året for Søren Kierkegaards fødsel blev fejret gennem initiativet SK2013 med Hendes Majestæt Dronningen som protektor. Omkring selve fødselsdagen d. 5. maj var KU s festsal rammen om den internationale forskerkonference Kierkegaard Reconsidered in a Global World. I den 8 Beretning og påtegning

9 forbindelse blev nyudgivelsen af Søren Kierkegaards Skrifter formelt overrakt til KU af Fonden Søren Kierkegaard Forskningscenteret. 100-året for Niels Bohrs epokegørende atommodel, der har revolutioneret vores forståelse af atomerne og dannet grundlaget for den kvantemekaniske revolution, og som indbragte Niels Bohr Nobelprisen i 1922, blev fejret med en lang række aktiviteter og begivenheder. Som led i 100-års jubilæet blev der afholdt en konference på KU under overskriften An Open World, der følger op på Bohrs samfundsengagement og kamp for en verdensorden, der bygger på åbenhed. Et af resultaterne blev anbefalinger til, hvordan international åbenhed kan bidrage til at håndtere teknologiske og videnskabelige udfordringer. De økonomiske rammer KU s omsætning udgjorde i ,9 mio. kr., hvilket er en vækst på 3,6 % i forhold til 2012 (løbende priser). Den samlede vækst dækker over stigninger i både uddannelses- og basisforskningstilskud, samt en vækst i de eksterne tilskud og i bygningsrelaterede og andre indtægter, mens der ses et fald i øvrige formål (basistilskud) og er nu blevet en permanent reduktion af KU s tilskud til øvrige formål (basistilskud), som følge af den politiske Aftale om genopretning af dansk økonomi fra Som følge af en lavere offentlig lønudvikling blev der desuden i sommeren 2013 fra Finansministeriet udmeldt en generel dispositionsbegrænsning på -16,3 mio. kr. for KU. Ud over KU s direkte finanslovstilskud fik KU i 2013 overført i alt 83,3 mio. kr. som følge af fusionen med IVA. Midlerne er i 2013 opført under Andre indtægter. KU har, som i tidligere år, haft et højt aktivitetsniveau. Den positive udvikling på uddannelsesområdet fortsætter således, idet der ses en stigning på 2,2 % i de samlede uddannelsesindtægter og 2,2 % i produktionen af studenterårsværk (STÅ) ift Væksten i begge dele er dog en smule lavere end tidligere, idet stigningerne var henholdsvis 3,0 % og 3,8 % fra 2011 til Vækst i STÅ og samlede uddannelsesindtægter i perioden STÅ kr Finanslovstilskuddet for 2013 var størrelsesmæssigt som forventet, og i løbende priser er der tale om en mindre stigning fra 2012 til 2013 (86,0 mio. kr.) Med finansloven for 2013 skabte regeringen ro om universiteternes økonomi i en treårig periode, bl.a. med udmøntningen af forskningsreserven til nye basisforskningsmidler. Midlerne udmøntes til universiteterne efter basismidler efter resultat -modellen, hvor KU s andel i 2013 udgjorde 256,3 mio. kr. Endvidere blev forskningsmidlerne i omstillingsreserven, som indeholder den årlige to procents reduktion af KU s tilskud, udmøntet i finanslov 2013, hvor KU fik 16,6 mio. kr. På samme vis sikrede regeringen finansiering af det rekordstore optag på uddannelserne i 2012, og takst 1-forhøjelsen blev fastholdt frem til Samlet set skabte finanslov 2013 således bedre muligheder for langsigtet planlægning af forskning og uddannelser Samlede uddannelsesindtægter STÅ KU s uddannelsestilskud i 2013 er i lighed med 2012 nedjusteret, som følge af det krav, der fra ministeriel side er om økonomisk balance imellem det tilskud, som optjenes på baggrund af de gæstestuderendes optjente STÅ på universitetet, og den merit i form af STÅ som danske studerende optjener ved udlandsophold. I 2013 var nedjusteringen på 9,5 mio. kr. i forhold til 30,1 mio. kr. i Dog steg de administrative effektiviseringer, der er pålagte besparelser, fra -41,0 mio. kr. i 2012 til -83,1 mio. kr. i Beretning og påtegning 9

10 Bestyrelsens vigtigste beslutninger januar Bestyrelsen godkender ny vedtægt for KU. Fakultetsfusionerne, som trådte i kraft pr. 1. januar 2012, har skabt behov for revision af 60 om det forhenværende Fødevareøkonomisk Institut, nuværende Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, samt af 61 om Skov & Landskab. Det reviderede udkast af 60 og 61 regulerer de styrelsesmæssige forhold for de to organisatoriske enheder, herunder deres respektive bestyrelser (som begge er rådgivende), men ændrer ikke ved ledelsesstrengen. Bestyrelsen orienteres om resultaterne af KU s arbejdspladsvurdering (APV), gennemført i Efter grundige overvejelser og drøftelser igennem en længere periode, godkender bestyrelsen en bemyndigelse af bestyrelsesformanden til at afsende en formel ansøgning til minister Morten Østergaard/Uddannelsesministeriet, hvori KU anmoder om bygningsselveje. Ansøgningen sendes i februar Bestyrelsen orienteres om nedsættelsen af et kommende udvalg vedr. samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer, hvis formål er at kvalificere debatten om de grønlandske råstoffer. Dette universitetsudvalg er nedsat i samarbejde mellem Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) og Københavns Universitet. 21. februar En enig bestyrelse beslutter at ansætte Ralf Hemmingsen som rektor for Køben havns Universitet for en ny periode, frem til marts marts Bestyrelsen beslutter, at målet for de eksternt valgte bestyrelsesmedlemmer skal være kønsmæssig balance, således at hvert køn bør være repræsenteret ligeligt. Bestyrelsen henstiller ligeledes til, at dette tilstræbes på opstillingslister til de interne valg. Bestyrelsen understeger, at det tages som en forudsætning, at alle kandidater besidder de rette kompetencer. Bestyrelsen imødekommer ønsket om at skabe en samlet løsning for al formidling, leje og anskaffelse af boliger til internationale forskere og studerende igennem oprettelsen af en fond og godkender således etableringen af KU s boligfond. Bestyrelsen godkender rektors indstilling om at oprette en ny stilling som prorektor for uddannelse for at give uddannelsesområdet som står centralt i KU s strategi 2016 fuldt ledelsesfokus. Bestyrelsen erklærer sig enig i, at uddannelsesområdet kræver en langsigtet strategisk bevågenhed og støtter denne udvidelse af den øverste ledelse. Øverste daglige ledelse består derefter af rektor, prorektor for forskning og innovation, prorektor for uddannelse samt universitetsdirektøren. 25. april Bestyrelsen tiltræder og underskriver årsrapport Det Udvidede Praksisudvalgs betænkning bliver fremlagt for bestyrelsen, der drøfter anbefalingerne for de fire områder, der er blevet undersøgt. Bestyrelsen støtter oprettelsen af en Named Person-ordning, der dækker alle fakulteter samt formuleringen af en politik, der definerer reglerne for dataopbevaring. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender ledelsens forslag til en implementeringsplan. Nils Strandberg Pedersen og Jannik Johansen genudpeges til bestyrelsen for yderligere fire år, hvorved funktionsperioden for begge bliver 16. september september Derpå konstituerer bestyrelsen sig på ny, og Nils Strandberg Pedersen genudpeges som formand. Stedfortræder for formanden er fortsat Peter Gæmelke. 28. maj Bestyrelsen beslutter at følge rektors og det enstemmige indstillingsudvalgs anbefaling om at ansætte tidligere minister, MF og tidligere prorektor på KU, Lykke Friis, som ny prorektor for uddannelse pr. 1. august Ansættelsen sker på åremål for fem år og med mulighed for tre års forlængelse. 20. august Bestyrelsen beslutter at støtte etableringen af et nyt Statens Naturhistoriske Museum ved at godkende en ekstrabevilling på 200 mio. kr. til dette nye museumsbyggeri, såfremt en række andre budgetforudsætninger kan tilvejebringes september bestyrelsesseminar Bestyrelsen afholder et seminar med Uddannelse på KU som det gennemgående tema. Bestyrelsen drøfter i løbet af de to dage emnet i lyset af de nye rammevilkår, KU står over for, med SU- og studiefremdriftsreformen, der vil påvirke universitet på mange områder, samt den kommende institutionsakkreditering. Bestyrelsen orienteres om arbejdet med at etablere en ny samlet studiemiljøstrategi, herunder den ny studie- og karrierevejledningsplan samt den pædagogiske og didaktiske indsats. Der drøftes også forskellige aspekter af talent, e-læring, innovation og entreprenørskab som en integreret del af KU s uddannelser. Bestyrelsen orienteres ligeledes om arbejdet med at skabe et nyt grundlag for KU s fremtidige kommunikation. Bestyrelsen tager uddannelsesminister Morten Østergaards tilsagn om endelig afklaring på KU s ønske om bygningsselveje medio 2014 til efterretning. 29. oktober Bestyrelsen modtager den årlige redegørelse på bygningsområdet og godkender samtidig en videreførelse af Rektorpuljen (III). Videreførelsen giver mulighed for, at rektor kan indgå aftaler for ombygninger, lejemål og bygningstilpasninger inden for en ramme af 15 mio. kr. i 2014 og Bestyrelsen orienteres om de tiltag og initiativer, der er iværksat som opfølgning på KU s APV Beretning og påtegning

11 10. december Bestyrelsen godkender Strategi for studiemiljø vej til bedre læring, der skal styrke rammerne omkring KU s uddannelser til gavn for de studerende. Bestyrelsen vil følge arbejdet gennem en årlig opfølgning på studiemiljøplanen. Bestyrelsen drøfter studiefremdriftsreformen og implementeringen af samme, bl.a. i lyset af den offentlige debat om reformens indhold. Der er tilslutning til det dialogspor, ledelsen har lagt, og bestyrelsen fremhæver studiemiljøplanen som et centralt element i at skabe de nødvendige rammer, der kan hjælpe med at nedbringe studietiderne. Bestyrelsen orienteres om status på byggeriet af KUA3 og den aftale om vilkår for færdiggørelse, der er indgået med Bygningsstyrelsen. Bestyrelsen godkender budget Den øverste daglige ledelse for universitetet består ved udgangen af 2013 af rektor Ralf Hemmingsen, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, prorektor for uddannelse Lykke Friis, og universitetsdirektør Jørgen Honoré. Strategiske indsatsområder Uddannelsesområdet Uddannelse spiller en væsentlig rolle på KU såvel som i hele samfundet. Uddannelse på universitetet i dag er ikke kun for danske studerende på dansk og med danske undervisere. Internationalisering er i stigende grad et tema og en del af hverdagen. Antallet af udenlandske ansatte og studerende vokser. Det samme gør antallet af engelsksprogede grader, og også andelen af ekstern finansiering fra kilder uden for Danmark. På studentersiden, hvor de nordiske studerende traditionelt har udgjort en stor del af de udenlandske studerende, vokser andelen af internationale studerende fra lande uden for Norden. Samtidig har KU siden 2007 firedoblet antallet af engelsksprogede uddannelser på kandidatniveau og optager stadig flere internationale studerende - senest bl.a. ved at deltage i Uddannelsesministeriets Top Talent-programmer i Kina og Brasilien. Jf. KU's Strategi 2016 og regeringens ambitiøse målsætninger for den udgående mobilitet i internationaliseringshandlingsplanen Øget indsigt gennem globalt udsyn har KU i sin udviklingskontrakt forpligtet sig til at arbejde målrettet med at øge den udgående mobilitet, som da også er steget med knap 40 % i kontraktperioden indtil videre. Modsvarende er antallet af indrejsende udvekslingsstuderende faldet med cirka 25 % fra 2011 til 2013, som konsekvens af KU s arbejde med at skabe balance i den ind- og udgående mobilitet. En ny samlet studiemiljøstrategi Studiemiljøet spiller en central rolle i universitetets ambitioner om bedre uddannelse. I 2013 godkendte bestyrelsen iværksættelse af Strategi for studiemiljø vej til bedre læring, der skal sikre endnu bedre rammer for de studerendes uddannelse og studieliv på universitetet. Strate gien omhandler både det fysiske studiemiljø, det psykosociale og det digitale studiemiljø, herunder universitetets kommunikation med de studerende. Indsatsområderne sigter bl.a. på flere studiearbejdspladser, lokaler hvor de studerende kan mødes, studiestartsprogrammer for kandidatstuderende (danske og udenlandske), styrket faglig og social integration mellem underviser og studerende, og bedre sammenhæng og brugervenlighed i it-systemerne. Udarbejdelse af handleplaner for de konkrete indsatser sker medio 2014, hvor der også tages højde for resultaterne af trivsels- og tilfredshedsundersøgelsen blandt universitetets studerende, der er gennemført i december Pædagogik-/didaktikindsats Med projektet Den universitetspædagogiske Indsats, som blev igangsat i 2012, er der sat fokus på at styrke undervisernes pædagogiske kompetencer og udvikling af undervisningsformerne. Der arbejdes bl.a. med underviseres anvendelse af undervisningsportofolio, ligesom der er igangsat et kompetenceforløb for studieledere med fokus på deres arbejde med uddannelsernes sammenhæng og helhed. Projekterne i den universitetspædagogiske indsats ledes og udføres af universitetets tre pædagogiske centre. Digitalisering Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi havde som mål senest i 2013 at digitalisere eksaminer, digitalisere den skriftlige kommunikation med de studerende, Beretning og påtegning 11

12 digitalisere optagelse af nye studerende og at anvende fællesoffentlige it-løsninger. Ved indgangen til 2013 var 65 % af stedprøverne på KU og 72 % af de øvrige skriftlige prøver digitale. KU indgik i et EU-udbud sammen med fire andre universiteter om at udarbejde en løsning til fuldstændig digitalisering af hele forløbet omkring opgavestillelse, aflevering, karaktergivning, arkivering mv. Løsningen leveres i KU har i 2013 digitalisereret stort set hele sin kommunikation med de studerende. I 2013 afviklede KU, som det første universitet i landet, hele sin ansøgnings- og optagelsesproces for bachelorer digitalt, og fra og med vinteroptaget 2013/14 er ansøgnings- og optagelsesprocessen for kandidater også digitaliseret puljen uddannelsesdel I forlængelse af KU s strategi 2016 iværksatte universitetet i 2013 en 2016-pulje med såvel en forskningsdel som en uddannelsesdel. Uddannelsesdelen sigter på at styrke uddannelseskvaliteten og de tværfakultære uddannelsesaktiviteter. Seks tværgående projekter er udvalgt til et samlet budget på ca. 66 mio. kr., der løber fra 2013 til Projekterne omfatter bl.a. e-læring, innovation og entreprenørskab i undervisningen, udvikling af den forskningsbaserede undervisning med nye formater, tværfaglig uddannelse, internationalisering af uddannelserne og bedre sprogkompetencer hos de studerende. Blandt projekterne kan nævnes: KU sommerskole KU s fælles sommerskoleinitiativ for både danske og internationale studerende, vil udover at bringe sine studerende viden og indsigt i en ellers undervisningsfri periode med sine nyudviklede ca. 15 tværfakultære og internationalt orienterede sommerkurser styrke KU s internationale position og omdømme og samtidig understøtte målsætningerne i studiefremdriftsreformen. KU er desuden indtrådt i et samarbejde med Universiteit Utrecht, Freie Universität Berlin og Fudan University om fælles etablering af en ny sommerskole, China Europe International Summer School, hvor studerende får mulighed for at studere nogle uger i Kina og/eller Europa. Internationalisering og sprogkompetencer Der er iværksat et projekt om Internationalisering og sprogkompetencer, som består af tre dele: 1) udforskning af muligheder og udfordringer for de studerende i Det internationale klasseværelse, set i et universitetspædagogisk perspektiv, 2) udvikling af aktiviteter og metoder til at styrke studerendes sproglige og multikulturelle kompetencer i tilknytning til deres studium, og 3) udvikling af aktiviteter for internationale kandidatstuderende, med fokus på karriereforberedelse og styrkede muligheder for fastholdelse i Danmark efter endt uddannelse. Sprogstrategisk satsning flere sprog til flere studerende Internationalisering af uddannelserne og bedre sprogkompetencer hos de studerende er også formålet med KU s Sprogstrategiske satsning. Projektet skal ruste de studerende til studie- og praktikophold i udlandet og til den stigende internationalisering i uddannelsesmiljøerne og på arbejdsmarkedet generelt. Projektet fokuserer på flere sprog og satser særligt på de ikke-sprogstuderendes behov. Den tidligere islandske præsident og nu UNESCO-ambassadør for fremme af verdens sproglige forskelligheder, kvinderettigheder og uddannelse, Vigdis Finnbogadóttir, er udnævnt til protektor for Sprogsatsningen. Onlinekurser og blended learning i regi af Coursera Som det første danske universitet har KU engageret sig i Coursera, der udbyder gratis online kurser på universitetsniveau via internettet, i et samarbejde med adskillige universiteter verden over. Kurserne er som udgangspunkt gratis for de studerende, som ved færdiggørelsen af et kursus modtager et Statement of Accomplishment. KU forpligtede sig i første omgang til at udvikle otte kurser. KU s fagledere og undervisere står for kursusplanlægning og udvikling af det faglige indhold. Der skal ske en evaluering i februar Rekruttering og overgangen fra studie til arbejdsmarked Universitetet beskæftiger sig ikke kun med de studerende og uddannelserne, mens de studerende er på KU. Også rekrutteringen og afgangen fra universitetet spiller en rolle for et succesrigt studieforløb. 12 Beretning og påtegning

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Inspiration hentes fra udlandet

Inspiration hentes fra udlandet 2014 tidsskrift om personaleledelse I 6 udgivet af Dansk HR Inspiration hentes fra udlandet HR til gavn for hele universitetet Lisbeth Møller, Vicedirektør for HR & Organisation på Københavns Universitet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 Forslag til AAU s budget for 2016 Præsentation

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN Årsrapport 2015 Skole og Forældre, København, Engelstedgade 52, 2100 København Ø CVR.nr. 30966120 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

"Hits for Tits" c/o FM5 ApS, H.C. Andersens Boulevard København

Hits for Tits c/o FM5 ApS, H.C. Andersens Boulevard København c/o FM5 ApS, H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København Indsamlings- og fordelingsregnskab for perioden 14. september -4. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning i Den uafhængige

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

60. bestyrelsesmøde. Forum. Møde afholdt: 27. januar 2012 kl Sted: Københavns Universitet, udv. 1. Steen Ulrich og Anne Holme.

60. bestyrelsesmøde. Forum. Møde afholdt: 27. januar 2012 kl Sted: Københavns Universitet, udv. 1. Steen Ulrich og Anne Holme. KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 30. JANUAR 2012 Forum 60. bestyrelsesmøde. REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: 27. januar 2012 kl. 9.15-14.00. Sted: Københavns Universitet, udv. 1. NØRREGADE 10 1017 KØBENHAVN

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

e O 1 tt eg Dansk Forening for Selskabsret Årsregnskab 2013

e O 1 tt eg Dansk Forening for Selskabsret Årsregnskab 2013 e O 1 tt eg Delnitte Statsautoriseret RevisionsØRnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Dansk Forening for Selskabsret

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

61. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET

61. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T - Å B E N T 14. MARTS 2012 Forum 61. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: 13. marts 2012 kl. 11.15-14.00 Sted: Københavns Universitet,

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Grøn satsning på Københavns Universitet

Grøn satsning på Københavns Universitet DFM: Morgenmad med mening Grøn satsning på Københavns Universitet Lisbet Michaelsen, projektleder, Grøn Campus http://klima.ku.dk/groen_campus/ 1. Lidt om Københavns Universitet 2. Universitetets klimaindsats

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr.

Læs mere

Københavns Universitets bestyrelse. Forum Bestyrelsesmøde nr. 77. d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00. Møde afholdt: Sted: Udvalgsværelse 1

Københavns Universitets bestyrelse. Forum Bestyrelsesmøde nr. 77. d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00. Møde afholdt: Sted: Udvalgsværelse 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET Københavns Universitets bestyrelse GODKENDT MØDEREFERAT - ÅBENT 10. APRIL 2015 Forum Bestyrelsesmøde nr. 77 REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00 NØRREGADE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere