Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0"

Transkript

1 Projektbeskrivelse til Kulturravsstyrelsen Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0

2

3 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Pakhuset er bygget omkring år Der er indlagt el, men ikke vand, afløb og varme. Ejendommen består af 8 etager inkl. kælder og loftsrum.det bebyggede areal udgør ca. 100 m². Det samlede bygningsareal udgør 560 m² fordelt med 100 m² på hver af etagerne stue, 1., 2., 3. og 4. sal. Herudover er der ca. 60 m2 på 5. sal. Pakhuset er helt unikt, da der ikke er foretaget større ændringer, siden det blev bygget. Hver etage består af en trappe med en skillevæg ind til et stort rum. I forhold til SoftSuitCase og Airtiki s aktiviteter, vil dette hus give en helt enestående mulighed for at skabe et spændende miljø omkring vore aktiviteter, og det er meget vigtigt for os, at bibeholde udseende og fornemmelse af gammelt pakhus i lokalerne. Vi ønsker at benytte 3. og 4. sal til beboelse, og resten til erhverv. Formål og istandsættelse Vores formål med at benytte pakhuset i Nytorv 7 som kontorlokaler for AirTiki og SoftSuitCase er, at skabe et spændende miljø i det eksisterende pakhus. Vi ønsker derfor, at vores istandsættelse af huset skal være så nænsom som mulig mod husets oprindelige udseende. Det betyder, at vi bibeholder så meget, vi kan af den eksisterende indretning, bl.a. med de store åbne rum de fleste steder. Vi er imidlertid nødt til at foretage nogle ændringer. Den væsentligste vil være omkring trappen, hvor vi ønsker at udskifte bræddevæg med ny gipsvæg på alle etager. Denne gipsvæg vil kunne indeholde hovedparten af husets installationer, bl.a. el, varme, netværk, vand og afløb. Vi vil så kunne fjerne de utidssvarende el-installationer, der i dag findes overalt. Vi er ligeledes nødt til at isolere mellem etagerne. Vi vil foretrække at lave en tynd isolering mellem spær, for at kunne bibeholde de oprindelige gulve. Vi vil foreslå, at vi afslutter isoleringen med brandgipsplader. nye spær. Her ønsker vi ligeledes at isolere mellem spær og vindpap, og afslutte isoleringen med 2 plader gips. Alternativt kan vi placere isoleringen længere inde i rummet, så de oprindelige spær kan fritholdes. Vi ønsker som sagt at bevare de store rum i de fleste etager i pakhuset, og vil derfor ikke opsætte yderligere skillevægge, bortset fra den omtalte omkring trappen, skillevæg om 2 nye badeværelser, samt skillevæg på 3. sal til 2 soveværelser mod vest. De murede vægge på alle etager beholdes som de er, men repareres. Sætningsskader fyldes med mørtel med lidt kalk. Væggene spartles let, så de bibeholder deres nuværende grove struktur, og kalkes 4 gange. Herefter kalkes 2 gange med kalkvand. Vi kan indlægge varme, vand og afløb via kælder mod naboejendom. Der findes varmesystem i naboejendommen, som ejendommen kan tilsluttes. Nordea står for at føre vand, varme og afløb ind i kælder. Der opsættes køkken på 3. sal, samt små tekøkkener i forbindelse med erhvervslokalerne. I loftetagerne er der fornyligt lagt nyt tag og en del

4 Kulturarvsstyrelsen/fredning Type: Fredningssag Betegnelse: Nytorv 7 Aktuel status: Aktiv Beliggenhed: Nytorv 007 Kommune: København Beskrivelse: Beskrivelsen af anlægget til Det Særlige Bygningssyns møde den 17. marts 2005 med henblik på udvidelse af fredningen med side- og baghus: Den eksisterende fredning fra 1918 omfatter forhuset (1795 evt. af Tømrermester Andreas Kirkerup for Grosserer og Brygger Jens Lauritzen). Bygningshistorie Ved den københavnske brand i 1795 brændte bl.a. bygningerne omkring Nytorv. Grosserer og brygger Jens Lauritzen (en af byens 32 mænd) lader et forhus med sidehus til venstre opføre evt. ved tømrermester Andreas Kirkerup. Bygningerne brandtakseres i november Det følgende år i juli 1796 er sidepakhus opført og i november 1796 et baghus. Sidepakhuset er opført i 5 fag i 4 etager i grundmur. Teglhængt halvtag med 4 tagvinduer og hejsekvist over 1 fag. I stueetagen var i to fag fra venstre indrettet stald med brolagt gulv til 4 heste og to køer, herefter vognremise i 1 fag og i yderfag til højre forstue med brænderum bag trappe til etagerne. På 1. sal var indrettet forstue og 3 kontorrum. 2. og 3. sal benyttedes til lager og på loftet var et hørør af brædder, som gik gennem alle etager til stalden i stueetagen. I 1885 udgravedes en kælder til lager med lyskasser dækket af kørefaste riste. I 1902 forsynes bygningen med elektricitet til motor på loftet til hejseværket en tilsvarende motor eksisterer i dag på baghusets loft. I 1926 indrettedes stalden til kontorer og porten blev fjernet og erstattet af vinduer med murede brystninger. Der har i bygningen været papirfabrik og konvolutfabrik med lagre fra 1876 til Bagpakhuset er opført i 5 fag og 4 etager i grundmur. Teglhængt heltag med 5 tagvinduer og hejsekvist over 1 fag. Bygningen fungerede som bryggeri. I kælderen var fundament for bryggerkedlen og indrettet med bryggerkar og svalebænk. I stueetagen en åben skorsten med indmuret bryggerkedel til fyring med stenkul. Herudover kar og tappehus. De øvrige etager fungerede til lager og opbevaring. I 1902 anvendes kælderen til lager af olie og fernis for en farvehandler og i 1929 til lager for radiodele. I 1930 genopføres dele af tagværket efter en brand. Ejendommen har siden 1921 været ejet af Den Danske Bank. Beskrivelse Sidepakhus 5 fags grundmuret og pudset lagerbygning i 4 etager med kælder og teglhængt halvtag med hejsekvist over midtfag. I 2. fag fra venstre adgangsdør til rum i stueetagen og i yderfag til højre adgangsdør til hovedtrappe i træ. Facaden fremstår med opsprossede to- og trefags vinduer, på 1. sal af dannebrogstype. I midterfagets fire øverste etager hejseluger. På 3. sal i yderfag til højre gangbro i stål til forhusets sidekabinet. Bygningen er i alle etager indrettet til lager med synlige kraftige konstruktioner og plankegulve i svære dimensioner. En skorsten er afbrudt i tagetagen under taget. Bygningen indeholder intet varmeanlæg, men er forsynet med elektricitet til belysning. Bagpakhus 5 fags grundmuret og pudset lagerbygning i 4 etager med kælder og teglhængt heltag med hejsekvist over midtfag. I yderfag til højre adgangsdør til hovedtrappe i træ. Facaden fremstår i de tre øverste etager med små opsprossede vinduer med buet overkarm. I midterfaget og stueetagens to yderfag til venstre er luger. I kælder er gulvet lagt med piksten. Bygningen er i alle etager indrettet til lager med synlige kraftige konstruktioner og plankegulve, der i øverste etage og lille del af næstøverste etage er udskiftet efter en brand. Bygningen indeholder intet varmeanlæg, men er forsynet med elektricitet til belysning og på loftet til en motor til hejseværket Vedligeholdelsestilstand Pakhusene fremstår udvendig rimeligt vedligeholdte og som oprindelig indvendig. Planbestemmelser Området er ikke omfattet af en bevarende lokalplan. Kommuneatlas Begge bygninger er i Bydelsatlas for Indre

5 By/Christianshavn angivet med høj bevaringsværdi. Omfang: Forhuset ( , evt. tømmermester Andreas Kirkerup), sidehus (1796= og baghus (1796). F * udv Bemærkninger: Begrundelsen for udvidelsen af fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at de to pakhuse (1796) beliggende som henholdsvis sidehus og baghus til det fredede forhus, Nytorv 7, matr. 87 Snarens kvarter, Københavns Kommune, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning heraf. Bygningerne fremtræder usædvanlig intakte og er med deres oprindelige etageinddelinger og kraftige bjælkekonstruktioner tidstypiske eksempler på pakhusbyggeri fra slutningen af 1700-tallet Pakhusene er opført nogenlunde samtidig med forog sidehus og har sammen med disse fra opførelsestidspunktet udgjort en funktionel helhed. Bryggeriet i bagpakhuset og stald, samt vognremise og kontorer i sidepakhuset, har på forskellig vis været medvirkende til at få ejendom og hushold til at fungere. Pakhusene rummer dermed en vigtig historie om periodens produktions-, arbejds- og hverdagsliv, ikke blot som pakhuse; men som en del af en velhavende grosserers hus-hold i slutningen af 1700-tallet. Kulturarvsstyrelsen finder det afgørende for fastholdelsen af pakhusenes bærende fredningsværdier, at man opretholder bygningernes enkle karakter af simple pakhusbygninger. Det vil sige, at man i fremtiden fastholder de ubrudte teglhængte tage, det eksisterende facadeskema med hejsekviste og revlelemme, den beskedne og enkle karakter og de indre store, åbne og lave magasinrum uden skillevægge, med de synlige tømmerkonstruktioner, samt pudsede vægge og trægulve. Kommentar: Beslutning om fredningsudvidelse Begrundelse: Begrundelsen for udvidelsen af fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at de to pakhuse (1796) beliggende som henholdsvis sidehus og baghus til det fredede forhus, Nytorv 7, matr. 87 Snarens kvarter, Københavns Kommune, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning heraf. Journal: / Det Særlige Bygningssyn finder, at de to pakhuse (1796) beliggende som henholdsvis sidehus og baghus til det fredede forhus, Nytorv 7, matr. 87 Snarens kvarter, Københavns Kommune, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning heraf. Bygningerne fremtræder usædvanlig intakte og er med deres oprindelige etageinddelinger og kraftige bjælkekonstruktioner tidstypiske eksempler på pakhusbyggeri fra slutningen af 1700-tallet. Pakhusene er opført nogenlunde samtidig med for- og sidehus og har sammen med disse fra opførelsestidspunktet udgjort en funktionel helhed. Bryggeriet i bagpakhuset og stald samt vognremise og kontorer i sidepakhuset har på forskellig vis været medvirkende til at få ejendom og hushold til at fungere. Pakhusene rummer dermed en vigtig historie om periodens produktions-, arbejds- og hverdagsliv, ikke blot som pakhuse, men som en del af en velhavende grosserers hushold i slutningen af 1700-tallet.

6 Facader Tag Ejendommens tag er nyt. Der etableres undertag af banevare og tagbeklædning er røde vingetegl, type Gammel Dansk, økonomiudgave. stik, må nye vinduer udføres som koblede vinduer. Der er i forbindelse med renovering af tag efter brand etableret et antal mindre ovenlysvinduer i husets loftsetager. Disse vinduer er ligeledes nye. Udsugning Mod nord i vestvendt tagflade ses aftræk for et større udsugningsanlæg. Tilsyneladende har dette anlæg stadig en funktion, formodentlig i forbindelse med anlæg i naboejendommen. Det vil blive undersøgt, om det er muligt at flytte eller helt nedlægge dette aftræk og efterfølgende reetablere tagfladen. På pakhusets bagside, den østvendte facade, ses et enkelt vindue med lignende opsprosning, men tilsyneladende af ældre type. Det er tanken at anvende dette ældre vindue som model for de nye vinduer, der skal produceres i forbindelse med istandsættelse af pakhuset. Disse nye vinduer vil blive udført som koblede vinduer med energiglas i indvendig rude. Hoveddør Pakhusets hoveddør eftergås af tømrer og males. Det er tanken, at denne dobbelte, assymetrisk opbyggede revledør vil kunne stå med begge fløjene åbne i dagtimerne. Ligeledes er det planen at etablere en indvendig, indadgående dør med to lag glas umiddelbart inden for oprindelig hoveddør. Denne nye dør vil i dagtimerne kunne fungere som adgangsdør til huset og i kraft at sit store glasparti kunne medvirke til, at der kan komme dagslys ind i gangareal. Kvist og Lastluge Øverst i bygningen findes en frontkvist med dobbelt-fløjet lastluge og hele to hejsebomme. Den øverste bom er ældst, mens den nederste bom skønnes at være omkring 100 år og sættes i forbindelse med det større elektriske anlæg fra omkring der er placeret inde på loftetagen ovenover. Projektet vil foreslå den nederste bom demonteret og lastlugen renoveret efterfølgende. Vinduer Næsten alle vinduer er af samme type med fast overdel, og fastspigrede rammer. Vinduerne er faste rammer med massivt overstykke. Vinduerne skønnes at være af nyere type. Vinduerne kan ikke åbnes. Det foreslås at vinduerne udskiftes, således at alle vinduer i pakhuset vil kunne åbnes. Af hensyn til vinduesfalses udformning med rundede murede Lastluger Pakhusets lastluger eftergås af tømrer og males. Indvendigt ved lastluger etableres tofløjede vinduer med to lag glas. Disse nye vinduer vil kunne medvirke til en øget tilgang af dagslys ind på det enkelte dæk, da det er tanken, at lastlugernes fløje i dagtimerne vil kunne stå åbne. Udformning og etablering af sikring mod fald fra de enkelte etager i forbindelse med åbning af lastlugerne i dagtimerne aftales med Kulturarvsstyrelsen. Facade generelt Husets facade står i gråt puds og er de fleste steder nypudset. De få steder hvor der er behov, eftergås murværk af murer ved anvendelse af samme materialer som på facade i øvrigt. Udlejer, Nordea Ejendomme A/S står for den udvendige vedligeholdelse af bygningen.

7 Indgang, trappe og kælder Gang forbindelse med omlægning af trappens nederste løb. Først i gangareal demonteres El-installationer og hovedtavle og installationer flyttes ind på nuværende lagerrum nederst i pakhuset. Trappeløb Pakhusets trappe er en gennemgående trætrappe af enkle ligeløb. Adgang til pakhusets etager sker gennem et forholdsvis smalt gangareal frem til et trappeløb i bygningens sydøstlige hjørne. Murer eftergår gangens murede og pudsede flader, der forvandes med kalkvand, kalkes og afsluttende stryges med 2 gange kalkvand. Der udføres gulvbelægning af gule hårdtbrændte teglklinker lagt på fladen i halvstensforbandt. Dæk af brædder over gangareal isoleres og afsluttes nedad med plader af gips. Trappen er meget intakt, men vil på enkelte trin, navnlig i de nederste sektioner have brug for at få udbedret slidte trin. På nær trappens nederste sektion er trappens løb åbne, altså alene bestående af vanger og grundtrin. I forbindelse med den nye funktion i pakhuset vil det være nødvendigt at brandsikre trappen samt sektionere bygningen i brandceller ved adskillelse netop i trapperummet. Starten på trappen, et noget uhensigtsmæssigt ¼svingsløb, demonteres og anbringes på depot. Der etableres nye ligeløbstrin og repos ud i gangareal for øget komfort ved adgang til huset, der nu tillægges anden funktion end kun lagerbygning. I forbindelse med etablering af ny repos og nye trin udføres mindre udveksling af bjælkelag, af hensyn til loftshøjde over de nye trin. Ny repos afsluttes med en enkel revledør for adgang til mindre depotrum, der tænkes etableret under trappe i bagerste del af gangareal, i På de åbne trappeløb etableres nye stødtrin. Underside af trappen isoleres med materiale af stenuld, afsluttet med gipsplader. Trapperummet der er gennemgående op gennem alle pakhusets etager er adskilt fra de enkelte dæk eller etager af en enkelt udført bræddevæg af brede forskalningsbrædder, der er kalkede. I forbindelse med den nye funktion, der nu ønskes tillagt pakhuset, vil der i forhold til brandsikring være behov for at indføre ændring af denne enkle opbygning af skillerum. Det

8 foreslås derfor, at skillerum af brædder nedtages og erstattes af skillerum med 200mm isolering, beklædt med gipsplader på begge sider. Nyt skillerum beklædt med gipsplader spartles og males. På 2. sal monteres skillevæg til opdeling af trapperummet i to sektioner, der vil kunne adskille erhvervsdelen og boligdelen i huset. Der etableres Bd30 dør på dette punkt. Nyt indgangsparti Denne opbygning af skillerum mellem trappeløb og kontor eller beboelse vil ligeledes kunne rumme føringsveje for de tekniske installationer det nu vil blive nødvendigt at tilføre pakhuset, det være el, telefon og internet, vand, varme samt afledning for spildevand. Konstruktionen, der adskiller trapperum fra det øvrige areal, fortsættes ud på enkelte etager og vil her kunne danne adskillelse ind til de to nye rum til bad og toilet som det ved bygningens overgang til ny funktion, skønnes nødvendige at indføre. Etageadskillelse i trapperummet vil i lighed med den øvrige del af bygningen blive isoleret af hensyn til brandforhold og dæmpning af trinlyd. Ligeledes af hensyn til brandforhold, vil der på hver etage i trapperum blive monteret sprinklerhoved. Murede og pudsede flader i trapperummet eftergås af murer og overfladebehandles med kalkmælk og kalkvand i lighed med øvrige pudsede flader indvendigt i bygningen. KÆLDER Pakhusets kælder vil ikke indgå i det fremtidige lejemål, men vil fremover stadig tjene en funktion som cykelkælder samt til opbevaring for et andet lejemål, der findes i naboejendom. Det er forventet, at isolering af etageadskillelse vil kunne udføres i kælderen, som i de øvrige af pakhusets rum. Ligeledes vil der gennem kælderrummet kunne føres vand og etableres afløb for spildevand i forbindelse med adgang til installationer i naboejendommen, Nytorv 5, der også ejes af udlejer, Nordea Ejendomme A/S. Varmerør samt rør til varmt vand vil også kunne trækkes fra naboen i nr. 5 og føres frem gennem kælderrummet. Ønskes kælderrummet opvarmet står dette for Nordea Ejendommes egen regning. De tavler til el-anlæg, der nu findes umiddelbart inden for pakhusets hoveddør demonteres og deles op, så de anbringes dels i kælder, dels i pakhusets nuværende lagerrum i stueetagen, afhængig af, hvilken del af bygningen de for nærværende betjener.

9 Stueplan Pakhusets stueetage beliggende over cykelkælder tænkes anvendt i forbindelse med bygningens erhvervsdel. Selv her, tættest på terræn i gårdene, vil der forholdvis enkelt kunne skabes et spændende rum til brug for rejsebureau eller lignende virksomhed. Det vil kræve, at der nedtages et ikke bærende skillerum, samt at de nu tilmurede huller til vinduer ud mod øst genåbnes ud mod gård til Knabrosstræde for øgning af dagslys ind i lokalet. Ved den øverste del af pakhusets store lastluge, samt ved de to mindre lastluger i nordlig del af husets vestvendte facade skal der, i lighed med på de øvrige etager, etableres nye indvendige dobbeltfløjede vinduer med to lag glas. Dækket i forbindelse med loftet i gangarealet, tænkes isoleret nedefra. Denne del af rummet vil også fremover udgøre et forhøjet niveau i den sydlige del af stueetagen. Over dette dæk vil naturligvis være en begrænset højde til loft. Med lidt kreativitet vil også dette platform i rummet kunne anvendes til brug for arkivering eller lignende.

10 1. 2. og 3. Sal Væg mod trappe Der findes i dag et gennemgående trapperum op gennem alle etager. Trapperummet er påsat af kalkede forskalningsbrædder. vil forsøge at reparere de skader der er med træ, der minder så meget som muligt om det oprindelige. Gulvene bevares, som de er. Gulvene slibes/afrenses for de største ujævnheder. Vinduer Næsten alle vinduer er af samme type. Vi foreslår, at alle vinduer repareres/udskiftes, således at de kan åbnes og lukkes. På indersiden monteres fortsatsvinduer. Luger Vi foreslår, at forskalningsbrædderne nedtages og erstattes af en isoleret gips væg (200mm) med 2 gipsplader på hver side. Ud over isolering skal denne gipsvæg indeholde føringsveje til el, varme, internet, vand og afløb. Det betyder, at de utidssvarende el-installationer i hele ejendommen kan nedtages. Lofter Loftet består af utrolig flotte gennemgående bjælker. Disse afrenses for kalk. Der etableres brandsikring af etageadskillelse ved mellem bjælkelag at anlægge isolering og 2 brandgips plader. Lugerne istandsættes og tætnes. På indersiden opsættes termoglas, som kan åbnes og lukkes. Toilet/bad Skillevæg mod trappe forlænges på 1. og 3. sal, så der kan etableres toilet og bad. Toilet etableres med dør mod trappe. Vand og afløb føres i gennemgående gipsvæg til kælder. Rummet hæves ca. 20 cm i forhold til det omkringliggende rum, så afløb m.v. kan føres mellem nuværende gulv og nyt gulv. Det endelige tekniske udformning aftales nærmere med Kulturarvstyrelsen og Bygningsmyndighed i Københavns Kommune. Vægge Væggene afvaskes for kalk. Sætningsskader repareres med mørtel, og væggene pudses let, så de beholder deres nuværende struktur. Herefter kalkes de 4 gange, og afsluttes med kalkvand. Gulve Gulvene er lagt og repareret helt fra huset blev opført. Vi ønsker at bevare gulvene, som de er, og Øverst i det nye gulv lægges gulvvarme, og der støbes med min. 55 mm. beton, hvorpå der lægges fliser. Der opsættes så få fliser som muligt, og badeværelserne kalkes. De vedligeholdes løbende med nyt kulekalk..

11 4 Sal Væg mod trappe Der findes i dag et gennemgående trapperum op gennem alle etager. Trapperummet er påsat af kalkede forskalningsbrædder. der minder så meget som muligt om det oprindelige. Gulvene bevares, som de er. Slibes let for de største ujævnheder og afrenses. Vinduer Alle vinduer på loftetagerne er nye med termoruder. De bibeholdes, som de er. Der monteres lyskasser rundt om vinduerne i gips. Vi foreslår, at forskalningsbrædderne nedtages og erstattes af en isoleret gipsvæg med 2 gipsplader på hver side og 200 mm isolering. Ud over isolering skal denne gipsvæg indeholde føringsveje til el, varme, internet, vand og afløb. Det betyder, at de meget grimme el-installationer i hele ejendommen kan nedtages. Lofter Loftet består af utrolig flotte gennemgående bjælker. Disse afrenses for kalk. Mellem bjælkerne - omtrent hvor der er opsat trælister - isoleres, og afsluttes med hård gips. Dette føres så hovedparten af bjælken stadigt er fritlagt. El føres igennem, før der påsættes gips, så hovedparten af installationerne ikke er synlige. Vægge Væggene repareres, afbørstes for løstsiddende kalk, forvandes med to gange kalkvand og kalkes efterfølgende. Gulve Gulvene er lagt og repareret helt fra huset blev opført. Vi ønsker at bevare gulvene, som de er, og vil forsøge at reparere de skader der er med træ, Luger Lugen istandsættes og tætnes. På indersiden opsættes termoglas, som kan åbnes og lukkes.

12 5 Sal Væg mod trappe Der findes i dag et gennemgående trapperum op gennem alle etager. Trapperummet er påsat af kalkede forskalningsbrædder. Vinduer Alle vinduer på loftetagerne er nye med termoruder. De bibeholdes, som de er. Der monteres lyskasser rundt om vinduerne i gips. Vi foreslår, at forskalningsbrædderne nedtages og erstattes af en isoleret gips væg med 2 gipsplader på hver side og 200 mm isolering. Ud over isolering skal denne gipsvæg indeholde føringsveje til el, varme, internet, vand og afløb. Det betyder, at de meget grimme el-installationer i hele ejendommen kan nedtages. Lofter. Gammelt hejseværk På 5. sal findes et ældre hejseværk fra omkring Hvis det må flyttes, forsøges det afhændet til museum o.l., ellers istandsættes det og bibeholdes. Loftet består af utrolig flotte gennemgående bjælker. Disse afrenses for kalk. Mellem bjælkerne - omtrent hvor der er opsat trælister - isoleres, og afsluttes med hård gips. Dette føres så hovedparten af bjælken stadigt er fritlagt. El føres igennem, før der påsættes gips, så hovedparten af installationerne ikke er synlige. Vægge Væggene afrenses for gammel kalk. Sætningsskader repareres med mørtel, og væggene pudses let, så de beholder deres nuværende struktur. Herefter kalkes 4 gange og afsluttes med kalkvand. Gulve Gulvene er lagt og repareret helt fra huset blev opført. Vi ønsker at bevare gulvene, som de er, og vil forsøge at reparere de skader der er med træ, der minder så meget som muligt om det oprindelige. Gulvene bevares, som de er. Slibes let for de største ujævnheder og afrenses.

13

14 Generelt/Materialer Murede og pudsede vægge Bygningens murede og pudsede vægge eftergås af murer og repareres nænsomt, hvor der måtte være behov. Der anvendes kalkmørtel evt. forstærket med jurakalk. Vægge overfladebehandles ved hjælp af kalkvand og kalkmælk. Hvor der enkelte steder er etableret fodpanel, istandsættes disse og males. Gipsvægge, gipsplader De gipsplader der monteres og anvendes til dannelse af skillerum spartles og pudses. Der opsættes væv, og der males i samme hvide nuance som på de kalkede overflader. De nye skillerum udføres med fodlister af træ, der males. Øverst, i samling mellem gipsplader og eksisterende bjælke udføres lille elastisk fuge i hvidt. Gulve De fleste af pakhusets gulve er intakte og vidner om mange års virke i huset. Enkelte dele af gulvet ses udskiftet. Formentlig på grund af den mængde vand der i forbindelse med slukning af tagbrand blev tilført bygningen. Der vil enkelte steder være behov for, at tømrer udluser i gulv eller skifter til nyt træ af lignende kvalitet. Gulvene tænkes nænsomt afslebet og overfladebehandles efterfølgende ved vask med sæbespåner. Bjælker i etageadskillelse og stolper. Bjælker og stolper børstes så løst kalk fjernes. Hvor der ses tydelige brune aftegninger på tømmeret, der tilskrives vand i bygningen i forbindelse med slukning af brand, vil overfladerne blive forsøgt slebet let. Derefter kalkes tømmeret atter og behandles afsluttende med sæbevand. Hvor de brune aftegninger på husets tømmerkonstruktioner ikke kan fjernes aftales anden overfladebehandling med Kulturarvsstyrelsen. Isolering af etageadskillelser Der etableres brandsikring af etageadskillelser ved mellem bjælker at anlægge isolering afsluttet nedad med to plader brandgips. Isolering af tag Bygningens tagflader isoleres svarende til nugældende bestemmelser, 340 mm. Der anlægges isolering over bjælkelag i husets øverste etage, således at pakhusets øverste loft er vel ventileret og vil virke som buffer mellem ude og inde. Med hensyn til isolering af tagkonstruktion er der i princippet to muligheder: Helt traditionelt, at etablere afstand til undertag og derefter isolere mellem spær og videre ind i loftsrum med de nu krævede 340 mm. Afsluttet med dampspærre og to lag gipsplader. Alternativt vil man kunne vælge helt at fritholde tømmeret i tagkonstruktionen, men etablere en ny konstruktion ind mod loftsrum, der vil kunne danne anlæg for de nugældende 340 mm. isolering, stadig afsluttet med damp spærre og to lag gipsplade ind mod loft. Denne sidste model vil naturligvis betyde en reduktion af det areal, der kan anvendes oppe i de to berørte loftsrum, der tænkes anvendt dels til beboelse dels til disponibelt rum for opbevaring m.v. Men det vil friholde den originale tagkonstruktion fra indgreb i alt væsentligt. Dette vil betyde, at man kan bibeholde en over 200 år gammel tømmerkonstruktion, men har, ved et til alle tider reversibelt system, mulighed for at kunne tillægge det gamle pakhus en ny funktion, der i årene frem til 2025 vil kunne danne det økonomiske grundlag for en løbende vedligeholdelse af denne bygningsfredede ejendom. El-anlæg, internet m.v. El føres i de gennemgående nye skillerum op gennem etagerne. Der etableres ny hovedtavle i nuværende lagerrum i stueetage til erhverv. Hovedtavle til boligdel anlægges på pakhusets 3.sal. De dele af hovedtavle, der i dag alene angår ejendommens kælderrum flyttes her til, da kælder ikke vil kunne indgå i det fremtidige lejemål af pakhus. Varmeanlæg Varmerør trækkes fra naboejendom og føres gennem pakhusets kælderum op til fordeling på de enkelte etager via nye skillerum. På den enkelte etage føres varme ved kobberrør til radiatorer, der anbringes i vindueslysninger. Sprinkleranlæg Bygningsmyndighed i Københavns Kommune har stillet krav om etablering af sprinkleranlæg, hvis nuværende trappe skal bibeholdes.

15 Rør til sprinkleranlæg føres op gennem skillerum ved trappe, og der etableres sprinklerhoved på hver etage, ud i trapperum, umiddelbart under loft. Pumpe m.v. til sprinkleranlæg etableres i kælderrum eller alternativt i nuværende lagerrum i stueetage. Vand/afledning af spildevand. Der etableres to rum til bad/toilet i bygningen. desuden et køkken samt i forbindelse med erhvervsdelen, enkle installationer til brug for tilberedning af kaffe eller the. Vand, koldt og varmt samt anlæg til afløb for spildevand føres i de projekterede nye skillerum. Døre indvendigt. Alle døre i pakhuset vil blive nye døre, der opfylder krav til Bd30. (EI2 30-C) Krav fra Københavns Kommune i forbindelse med brandforhold. Nyt skillerum i forbindelse med trappe samt andre forhold, der adskiller trapperum fra pakhusets øvrige rum, skal udføres som standard Bd60 konstruktioner (REI 60), mens indvendige døre i huset skal være standard Bd30 (EI2 30-C). Isolering i etageadskillelser skal udføres som standard Bd60 (REI60). Det anses, at det meget kraftige bjælkelag i bygningens etageadskillelser overholder denne standard. Trapperum skal sektioneres op mellem erhvervsdel nederst i bygningen og overliggende boligdel, ved bygningsdele standard Bd60. når projektet har opnået tilkendegivelse fra fredningsmyndighed af mulighederne for i årene frem til 2025 at kunne tillægge det gamle pakhus en ny funktion. Dispensation Projekt til indretning af pakhuset til brug for erhverv og privat bolig vil i alle tilfælde kræve en dispensation fra nugældende krav til begrænsning af varmetab, da det ikke er praktisk gennemførligt i et bygningsfredet hus i alle dele at anlægge konstruktioner til begrænsning af varmetab. Begrænsning af varmetab i pakhuset vil efter projektets skøn alene kunne ske ved isolering af bygningens tag samt ved etablering af gode løsninger på vinduer og udvendige døre og luger. Ligeledes vil der efter aftale med Ejer, Nordea Ejendomme A/S kunne etableres isolering af loft i cykelkælder, der i nogen grad vil kunne reducere omfanget af bygningens varmetab. Situationen i pakhuset på Nytorv 7 kan energimæssigt sidestilles med forholdene i det ligeledes bygningsfredede Nordre Magasinbygning, der nu gennem snart 13 år har rummet hovedparten af tegnesale i forbindelse med Kunstakademiets Arkitekstskole på Frederiksholm. I denne bygning er ligeledes etableret gode løsninger i tagkonstruktion og vinduer, mens det store murede massiv klarer at akkumulere varme, når først ydervægge er gennemvarmede i starten af fyringssæson. Trapperum og det skillerum der sektionerer trapperum fra rum til henholdsvis erhverv og bolig føres hele vejen op til bygningens 5.etage. Der etableres udluftningsautomatik i tagvindue i trapperum på 5.sal. Alle vinduer og den enkelte dør, der findes i trapperum, skal kunne åbnes. Til flugtveje fra de enkelte etager anvendes de store åbninger ved lastluger mod vest i Pakhuset. I de to værelser, der etableres på 3.sal, vil vinduer i værelserne opfylde krav til flugtvej/ redningsåbning. En eventuelt ønsket nærmere redegørelse for fremtidige forhold ved brand i bygningen vil kunne iværksættes efterfølgende f.eks. som brandteknisk konsekvensanalyse,

16 Adresser m.v. Ejendommen: Nordea Ejendomme A/S Bygning 1412 Nytorv København K Matr. nr. 87 Snarens Kvarter Nordea Ejendomme A/S Ejby Industrivej 38 Postboks Glostrup Arkitekt Jack van Burleigh Tel.: Dir.: Mob.: Fax: Afdelingschef Torkild Bang Jensen Tel.: Dir.: Mob.: Fax: AirTiki ApS/SoftSuitCase ApS Vordingborgvej Tureby Direktør Ole Garde Tel.: Dir.: Fax: Arkitekt Tom Bruun arkitekt M.A.A Tel.: Ingeniør: Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S Tel.: Tømrer Steffen Holm Dir: Mobil: (Træværk, isolering og gips) Murer Poul Pedersen Vallø Mobil: (Murværk & bygning) Vand/Varme/Afløb: Jørgen Burkal Konsulenter: Arkitekt Nikolaj Hyllestad arkitekt M.A.A. Tel.: Louise Ømann Kulturarvsstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Fax: Københavns Kommune Bygge og Teknikforvaltningen Byggeri og Bolig Ottiliavej Valby Tømrer Lars Kæthius Skanderborg Museum Mobil.: (Træværk & bygning) Finansiering: Andelskassen J.A.K. Løvegade Slagelse Direktør Wolmer Møller Tel.:

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2 Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 1.2 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Vi så det sidst omkring år 2000, hvor det

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer. Fonden Realdania Fase 2: Projektkonkurrence. Kontorer i laden på Sejersgård.

Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer. Fonden Realdania Fase 2: Projektkonkurrence. Kontorer i laden på Sejersgård. Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer Fonden Realdania Fase 2: Projektkonkurrence Kontorer i laden på Sejersgård i Bjerager August 2004 Kontorsiloer i laden på Sejersgård i Bjerager Bevaringsværdige

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb

E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb St. Søndervoldstræde 9, 3. DK 1419 København K Telefon +45 33 33 90 02 Telefax +45 33 33 90 87 E-mail gg @ gga.dk CVR nr. 20 97 82 36 E/F Tyrolsgade

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere